Anda di halaman 1dari 1

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia
kepada kita semua. Shalawat berangkaikan salam kepada junjungan sekalian alam Nabi besar
Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari masa jahiliyah ke masa yang
berilmu pengetahuan. Alhamdulillah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Proposal Skripsi
yang berjudul ” Konflik Dan Ketegangan Sosial Dalam Perspektif Hukum Islam”.

Adapun tujuan penulisan Proposal Skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat akhir
untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1) dalam bidang ilmu Syari’ah
Muamalah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa. Penulis
mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Anizar, MA selaku Ketua
Jurusan/Prodi Mu’amalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa
sekaligus selaku Dosen Penasehat Akademik, Bapak Munawir Ahyat, SE.I, MA selaku Tim
Pemeriksa Pengesahan Judul Skripsi.

Penulis menyadari bahwa Proposal Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik
dari materi, tata bahasa, maupun susunan kalimatnya. Oleh sebab itu penulis mengharapkan
kritik dan saran yang sifatnya membangun demi penyempurnaan Proposal Skripsi ini.

Akhirnya semua ini penulis serahkan kepada Allah SWT, semoga segala budi baik
semua pihak yang telah diberikan, kiranya mendapat ridha dari Allah SWT dan semoga apa
yang penulis paparkan dan sajikan dalam Proposal Skripsi ini dapat menjadi sumbangan
dalam upaya peningkatan wawasan dan pengetahuan bagi semua pihak.

Amin……………

............., . 2018
Penulis

..............................
NIM. …………….