Anda di halaman 1dari 13

PANDUAN PENGGUNAAN TEMPLAT

PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) MATEMATIK

PENGENALAN
Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) adalah sebahagian daripada komponen didalam Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS).
Pelaksanaannya telah bermula sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil. 3 Tahun 2011. PBD
sebelum ini dikenali sebagai PS (Pentaksiran Sekolah) di mana ia dilaksanakan secara formatif dan sumatif dengan pelbagai
pendekatan dan kaedah bagi mengenalpasti perkembangan pembelajaran murid secara keseluruhan.

A MAKLUMAT AM
Templat Pelaporan PBD ini mengandungi 5 halaman (sheet) :
1. PANDUAN
2. REKOD PRESTASI MURID
3. LAPORAN MURID (INDIVIDU)
4. DATA PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN
5. GRAF PELAPORAN

B PENGGUNAAN TEMPLAT
Guru hendaklah melengkapkan maklumat asas pada templat ini di halaman REKOD PRESTASI MURID.
Maklumat yang perlu dilengkapkan adalah:
1. Nama dan Alamat Sekolah
2. Nama Guru dan Nama Kelas
3. Senarai Nama Murid, Nombor Kad Pengenalan dan Jantina
4. Nama Pentadbir
5. Jawatan Pentadbir (Guru Besar/ Pengetua)

C TAHAP PENGUASAAN
Tahap Penguasaan murid bagi setiap komponen di dalam templat ini direkodkan untuk tujuan pelaporan perkembangan
pembelajaran murid bagi sesuatu tempoh tertentu (Pertengahan / Akhir Tahun). Guru hanya perlu merekodkan Tahap
Penguasaan ini di halaman REKOD PRESTASI MURID sahaja dan seterusnya pelaporan individu murid akan dijana secara
automatik di halaman LAPORAN MURID (INDIVIDU) untuk cetakan. Tahap Penguasaan (TP) bagi tujuan analisis kelas
dijana secara automatik di halaman GRAF PELAPORAN.

D PENENTUAN TAHAP PENGUASAAN (Dilengkapkan oleh unit mata pelajaran)


1 Pentaksiran perlu dilakukan sepanjang masa dan tahap penguasaan murid dipantau secara berterusan. Tahap penguasaan
ini boleh dicatat di dalam buku rekod, atau lain-lain tempat catatan; tetapi untuk tujuan pelaporan kepada ibu bapa, ia
boleh direkod di dalam templat yang dibekalkan ini dan dilaporkan dua kali setahun iaitu pada pertengahan tahun dan
akhir tahun.

2 Templat pelaporan ini terdiri daripada 11 lajur yang dibina berdasarkan konstruk bidang/ tema/ kemahiran/ kelompok.

3 Guru hendaklah memilih option di sebelah kanan bahagian atas halaman Rekod Prestasi Murid untuk membuat pelaporan
di dalam templat ini.
4 Pelaporan bagi 4 bidang/ kemahiran akan dilakukan pada pertengahan tahun, manakala pelaporan bagi 6 lajur bidang/
kemahiran pula dilakukan pada akhir tahun.
ATAU
5 Pelaporan bagi bidang/kemahiran akan dilakukan pada pertengahan tahun dan akhir tahun.
6 Tahap Penguasaan diberikan berdasarkan setiap rubrik mengikut konstruk bidang/ tema/ kemahiran/ kelompok (sila
nyatakan) tersebut seperti di halaman Data Peryataan Tahap Penguasaan.
Tahap Penguasaan diberikan berdasarkan setiap rubrik mengikut konstruk bidang/ tema/ kemahiran/ kelompok (sila
nyatakan) tersebut seperti di halaman Data Peryataan Tahap Penguasaan.
(Nota: Pegawai mata pelajaran boleh menambah teks lain di dalam ruang ini tetapi 5 perkara di atas hendaklah dikekalkan)
SEKOLAH : SMK AGAMA KUALA SELANGOR

ALAMAT : PASIR PENAMBANG

: SELANGOR

TARIKH PELAPORAN :
Sila tentukan peringkat pentaks
MATA PELAJARAN NAMA GURU MATA PELAJARAN: Pentaksiran Pertengahan Ta
MATEMATIK KELAS: 1 Pentaksiran Akhir tahun

KANDUNGAN, KEMAHIRAN DAN PROSES MATEMATIK

NO. MY KID / Kuasa 2, TAHAP


BIL. NAMA MURID NO. KAD JANTINA Punca Kuasa PENGUASAAN
Nombor Faktor dan Nisbah, Kadar Ungkapan Persamaan Ketaksamaan Garis dan Perimeter dan Pengenalan Pengendalian Teorem
PENGENALAN 2, Kuasa 3 Poligon Asas KESELURUHAN
Nisbah Gandaan dan Kadaran Algebra Linear Linear Sudut Luas Set Data Pythagoras
dan Punca
Kuasa 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

…………………………………………………
TN.HJ ZOHAN BIN AHMAD
PENGETUA
SMK AGAMA KUALA SELANGOR
SMK AGAMA KUALA SELANGOR
PASIR PENAMBANG LOGO
SELANGOR SEKOLAH
30 December, 1899 NOTA : JANGAN PADAM

MATEMATIK ###
###
Nama Murid 0 ###
No. MY KID 000000-00-0000 ###
Jantina 0 ###
Kelas 1 ###
Nama Guru 0 ###
Tarikh Pelaporan 30 December, 1899 ###
###

###
Tahap Penguasaan Keseluruhan 0 PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN
###
#N/A

Berikut adalah pernyataan bagi


Tahap Penguasaan keseluruhan

###
###
TAHAP
MATA PELAJARAN KEMAHIRAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
###

Nombor Nisbah 0 #N/A


###

Faktor dan Gandaan 0 #N/A


###
Kuasa 2, Punca Kuasa
2, Kuasa 3 dan Punca 0 #N/A
Kuasa 3 ###
Nisbah, Kadar dan
0 #N/A
Kadaran
###

Ungkapan Algebra 0 #N/A


###

Persamaan Linear 0 #N/A


###

MATEMATIK Ketaksamaan Linear 0 #N/A


###

Garis dan Sudut 0 #N/A


###

Poligon Asas 0 #N/A


###
Perimeter dan Luas 0 #N/A ###

Pengenalan Set 0 #N/A


###

Pengendalian Data 0 #N/A


###

Teorem Pythagoras 0 #N/A


###

TAHAP PENGHAYATAN NILAI 0


###
###
###

ULASAN TAMBAHAN ###


(Jika ada) :
###
###
###
###
………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ###
0 TN.HJ ZOHAN BIN AHMAD ###
GURU MATA PELAJARAN PENGETUA ###
SMK AGAMA KUALA SELANGOR SMK AGAMA KUALA SELANGOR ###
###
DATA PERNYATAAN STANDARD PRESTASI

TAHAP
TOPIK 1: NOMBOR NISBAH
PENGUASAAN

1 Mempamerkan pengetahuan asas tentang integer, pecahan dan perpuluhan.

2 Mempamerkan kefahaman tentang nombor nisbah.

Mengaplikasikan kefahaman tentang nombor nisbah untuk melaksanakan operasi asas dan gabungan operasi
3
asas aritmetik.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang nombor nisbah dalam konteks penyelesaian
4
masalah rutin yang mudah.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang nombor nisbah dalam konteks penyelesaian
5
masalah rutin yang kompleks.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang nombor nisbah dalam konteks penyelesaian
6
masalah bukan rutin.

TAHAP
TOPIK 2: FAKTOR DAN GANDAAN
PENGUASAAN

1 Mempamerkan pengetahuan asas tentang nombor perdana, faktor dan gandaan.

2 Mempamerkan kefahaman tentang nombor perdana, faktor dan gandaan.

Mengaplikasikan kefahaman tentang nombor perdana, faktor dan gandaan untuk melaksanakan tugasan mudah
3
yang melibatkan FSTB dan GSTK.
Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang nombor perdana, faktor dan gandaan dalam
4
konteks penyelesaian masalah rutin yang mudah.
Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang nombor perdana, faktor dan gandaan dalam
5
konteks penyelesaian masalah rutin yang kompleks.
Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran tentang nombor perdana, faktor dan gandaan dalam konteks
6
penyelesaian masalah bukan rutin.

TAHAP
TOPIK 3 : KUASA DUA, PUNCA KUASA DUA, KUASA TIGA DAN PUNCA KUASA TIGA
PENGUASAAN

1 Mempamerkan pengetahuan asas tentang kuasa dua, punca kuasa dua, kuasa tiga dan punca kuasa tiga.

2 Mempamerkan kefahaman tentang kuasa dua, punca kuasa dua, kuasa tiga dan punca kuasa tiga.

Mengaplikasikan kefahaman tentang kuasa dua, punca kuasa dua, kuasa tiga, dan punca kuasa tiga untuk
3
melaksanakan operasi asas dan gabungan operasi asas aritmetik.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang kuasa dua, punca kuasa dua, kuasa tiga dan
4
punca kuasa tiga dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang mudah.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang kuasa dua, punca kuasa dua, kuasa tiga dan
5
punca kuasa tiga dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang kompleks.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang kuasa dua, punca kuasa dua, kuasa tiga dan
6
punca kuasa tiga dalam konteks penyelesaian masalah bukan rutin.

TAHAP
TOPIK 4 : NISBAH, KADAR DAN KADARAN
PENGUASAAN

1 Mempamerkan pengetahuan asas tentang nisbah, kadar dan kadaran.

2 Mempamerkan kefahaman tentang nisbah, kadar dan kadaran.


DATA PERNYATAAN STANDARD PRESTASI

3 Mengaplikasikan kefahaman tentang nisbah, kadar dan kadaran untuk melaksanakan tugasan mudah.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang nisbah, kadar dan kadaran dalam konteks
4
penyelesaian masalah rutin yang mudah.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang nisbah, kadar dan kadaran dalam konteks
5
penyelesaian masalah rutin yang kompleks.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang nisbah, kadar dan kadaran dalam konteks
6
penyelesaian masalah bukan rutin.

TAHAP
TOPIK 5 : UNGKAPAN ALGEBRA
PENGUASAAN
1 Mempamerkan pengetahuan asas tentang pemboleh ubah dan ungkapan algebra.

2 Mempamerkan kefahaman tentang pemboleh ubah dan ungkapan algebra.

3 Mengaplikasikan kefahaman tentang ungkapan algebra untuk melaksanakan tugasan mudah.

TAHAP
TOPIK 6 : PERSAMAAN LINEAR
PENGUASAAN

1 Mempamerkan pengetahuan asas tentang persamaan linear.

2 Mempamerkan kefahaman tentang persamaan linear dan persamaan linear serentak.

3 Mengaplikasikan kefahaman tentang penyelesaian persamaan linear dan persamaan linear serentak.

Mengaplikasikan kefahaman dan kemahiran yang sesuai tentang persamaan linear dan persamaan linear serentak
4
dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang mudah.

Mengaplikasikan kefahaman dan kemahiran yang sesuai tentang persamaan linear dan persamaan linear serentak
5
dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang kompleks.

Mengaplikasikan kefahaman dan kemahiran yang sesuai tentang persamaan linear dan persamaan linear serentak
6
dalam konteks penyelesaian masalah bukan rutin.

TAHAP
TOPIK 7 : KETAKSAMAAN LINEAR
PENGUASAAN

1 Mempamerkan pengetahuan asas tentang ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah.

2 Mempamerkan kefahaman tentang ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah.

Mengaplikasikan kefahaman tentang ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah untuk melaksanakan tugasan
3
mudah.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang ketaksamaan linear dalam satu pemboleh
4
ubah dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang mudah.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang ketaksamaan linear dalam satu pemboleh
5
ubah dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang kompleks.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang ketaksamaan linear dalam satu pemboleh
6
ubah dalam konteks penyelesaian masalah bukan rutin.
DATA PERNYATAAN STANDARD PRESTASI

TAHAP
TOPIK 8 : GARIS DAN SUDUT
PENGUASAAN

1 Mempamerkan pengetahuan asas tentang garis dan sudut.

2 Mempamerkan kefahaman tentang garis dan sudut.

3 Mengaplikasikan kefahaman tentang garis dan sudut untuk melaksanakan tugasan mudah.

Mengaplikasikan kefahaman dan kemahiran yang sesuai tentang garis dan sudut dalam konteks penyelesaian
4
masalah rutin yang mudah.

Mengaplikasikan kefahaman dan kemahiran yang sesuai tentang garis dan sudut dalam konteks penyelesaian
5
masalah rutin yang kompleks.

Mengaplikasikan kefahaman dan kemahiran yang sesuai tentang garis dan sudut dalam konteks penyelesaian
6
masalah bukan rutin.

TAHAP
TOPIK 9 : POLIGON ASAS
PENGUASAAN

1 Mempamerkan pengetahuan asas tentang poligon.

2 Mempamerkan kefahaman tentang segi tiga dan sisi empat.

Mengaplikasikan kefahaman tentang garis dan sudut untuk melaksanakan tugasan mudah yang berkaitan dengan
3
sudut pedalaman dan sudut peluaran segi tiga dan sisi empat.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang segi tiga dan sisi empat dalam konteks
4
penyelesaian masalah rutin yang mudah.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang segi tiga dan sisi empat dalam konteks
5
penyelesaian masalah rutin yang kompleks.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang segi tiga dan sisi empat dalam konteks
6
penyelesaian masalah bukan rutin.

TAHAP
TOPIK 10 : PERIMETER DAN LUAS
PENGUASAAN
1 Mempamerkan pengetahuan asas tentang perimeter.
2 Mempamerkan kefahaman tentang perimeter dan luas.
3 Mengaplikasikan kefahaman tentang perimeter dan luas untuk melaksanakan tugasan mudah.
Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang perimeter dan luas dalam konteks
4
penyelesaian masalah rutin yang mudah.
Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang perimeter dan luas dalam konteks
5
penyelesaian masalah rutin yang kompleks.
Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang perimeter dan luas dalam konteks
6
penyelesaian masalah bukan rutin.

TAHAP
TOPIK 11 : PENGENALAN SET
PENGUASAAN
1 Mempamerkan pengetahuan asas tentang set.

2 Mempamerkan kefahaman tentang set.

3 Mengaplikasikan kefahaman tentang set.

6
DATA PERNYATAAN STANDARD PRESTASI

TAHAP
TOPIK 12 : PENGENDALIAN DATA
PENGUASAAN

1 Mempamerkan pengetahuan asas tentang pengumpulan, pengorganisasian dan perwakilan data.

2 Mempamerkan kefahaman tentang pengumpulan, pengorganisasian dan perwakilan data.

3 Mengaplikasikan kefahaman tentang perwakilan data untuk membina perwakilan data.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang perwakilan dan pentafsiran data dalam konteks
4
penyelesaian masalah rutin yang mudah.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang perwakilan dan pentafsiran data dalam konteks
5
penyelesaian masalah rutin yang kompleks.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang perwakilan dan pentafsiran data dalam konteks
6
penyelesaian masalah bukan rutin.

TAHAP
TOPIK 13 : TEOREM PYTHAGORAS
PENGUASAAN

1 Mempamerkan pengetahuan asas tentang sisi segi tiga bersudut tegak.

2 Mempamerkan kefahaman tentang hubungan antara sisi segi tiga bersudut tegak.

3 Mengaplikasikan kefahaman tentang teorem Pythagoras.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang teorem Pythagoras dalam konteks
4
penyelesaian masalah rutin yang mudah.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang teorem Pythagoras dalam konteks
5
penyelesaian masalah rutin yang kompleks.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang teorem Pythagoras dalam konteks
6
penyelesaian masalah bukan rutin.

TAHAP
KESELURUHAN
PENGUASAAN

Murid berupaya: menjawab soalan yang mana semua maklumat berkaitan diberi dan soalan ditakrifkan dengan jelas. Mengenal
1
pasti maklumat dan menjalankan prosedur rutin mengikut arahan yang jelas.

Murid berupaya: mengenal dan mentafsirkan situasi secara langsung, menggunakan suatu perwakilan tunggal, menggunakan
2 algoritma, rumus, prosedur atau kaedah asas, membuat penaakulan langsung dan membuat pentafsiran bagi keputusan yang
diperoleh.

Murid berupaya: melaksanakan prosedur yang dinyatakan dengan jelas, termasuk prosedur yang berlapis, mengaplikasikan
strategi penyelesaian masalah yang mudah, mentafsir dan menggunakan perwakilan berdasarkan sumber maklumat yang
3
berbeza, menaakul secara langsung dan berkomunikasi secara ringkas dalam memberikan pentafsiran, keputusan dan
penaakulan.

Murid berupaya: menggunakan secara berkesan model eksplisit bagi situasi kompleks yang konkrit, memilih dan mengintegrasikan
perwakilan yang berbeza dan mengaitkan dengan situasi dunia sebenar, menggunakan kemahiran dan menaakul secara fleksibel
4
berdasarkan kefahaman yang mendalam dan berkomunikasi dengan penerangan dan hujah berdasarkan pentafsiran,
perbincangan dan tindakan.
DATA PERNYATAAN STANDARD PRESTASI

Murid berupaya: membangun dan menggunakan model bagi situasi kompleks; mengenal pasti kekangan dan membuat andaian
yang spesifik; mengaplikasi strategi penyelesaian masalah yang sesuai; bekerja secara strategik menggunakan kemahiran berfikir
5 dan menaakul secara mendalam; menggunakan pelbagai perwakilan yang sesuai serta mempamerkan kefahaman yang
mendalam; membuat refleksi terhadap keputusan dan tindakan; merumus dan berkomunikasi dengan penerangan dan hujah
berdasarkan pentafsiran, perbincangan dan tindakan.

Murid berupaya: mengkonsepsi, membuat generalisasi dan menggunakan maklumat berdasarkan penyiasatan dan pemodelan
terhadap situasi masalah yang kompleks; menghubung kait sumber maklumat dan perwakilan yang berbeza dan menukarkan
bentuk perwakilan antara satu dengan yang lain secara fleksibel; memiliki pemikiran matematik dan kemahiran menaakul pada
6
tahap yang tinggi; mempamerkan kefahaman yang mendalam; membentuk pendekatan dan strategi baharu untuk menangani
situasi baharu; merumus dan berkomunikasi dengan penerangan dan hujah berdasarkan pentafsiran, perbincangan, refleksi dan
tindakan secara tepat.
MATEMATIK
Sekolah: SMK AGAMA KUALA SELANGOR Guru Mata Pelajaran: 0
Kelas: 1

Nombor Nisbah Faktor dan Gandaan


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 0 0 0 BIL. MURID 0 0 0 0 0 0

5 5

0 0
TP0 1 TP0 2 TP0 3 TP0 4 TP
0 5 TP
0 6
TP0 1 TP0 2 TP0 3 TP0 4 TP0 5 TP0 6

JUMLAH 0 MURID JUMLAH 0 MURID

Kuasa 2, Punca Kuasa 2, Kuasa 3 dan Punca Kuasa 3 Nisbah, Kadar dan Kadaran
TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 0 0 0 BIL. MURID 0 0 0 0 0 0

5 5

0 0
TP0 1 TP0 2 TP
0 3 TP0 4 TP
0 5 TP0 6 TP0 1 TP0 2 TP0 3 TP0 4 TP0 5 TP0 6

JUMLAH 0 MURID JUMLAH 0 MURID

Ungkapan Algebra Persamaan Linear


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 0 0 0 BIL. MURID 0 0 0 0 0 0

5 5

0 0
01 02 3
0 4
0 5
0 6
0 TP0 1 TP0 2 TP0 3 TP0 4 TP0 5 TP0 6

JUMLAH 0 MURID JUMLAH 0 MURID

Ketaksamaan Linear Garis dan Sudut


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 0 0 0 BIL. MURID 0 0 0 0 0 0

5 5

0 0
01 02 3
0 4
0 5
0 6
0 1
0 2
0 3
0 4
0 5
0 06

JUMLAH 0 MURID JUMLAH 0 MURID

Poligon Asas Perimeter dan Luas


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 0 0 0 BIL. MURID 0 0 0 0 0 0

5 5
MATEMATIK
Sekolah: SMK AGAMA KUALA SELANGOR Guru Mata Pelajaran: 0
Kelas: 1
5 5

0 0
TP0 1 TP0 2 TP0 3 TP
0 4 TP0 5 TP
0 6 TP0 1 TP0 2 TP0 3 TP0 4 TP0 5 TP0 6

JUMLAH 0 MURID JUMLAH 0 MURID

Pengenalan Set Pengendalian Data


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 0 0 0 BIL. MURID 0 0 0 0 0 0

5 5

0 0
01 02 3
0 4
0 5
0 6
0 1
0 2
0 3
0 4
0 5
0 06

JUMLAH 0 MURID JUMLAH 0 MURID

Teorem Pythagoras TAHAP PENGHAYATAN NILAI


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN RENDAH SEDERHANA TINGGI
BIL. MURID 0 0 0 0 0 0 BIL. MURID 0 0 0

1
5 0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0 0.1
TP0 1 TP0 2 TP0 3 TP0 4 TP
0 5 TP
0 6
0
RENDAH
0 SEDERHANA
0 TINGGI
0

JUMLAH 0 MURID JUMLAH 0 MURID

TAHAP PENGUASAAN KESELURUHAN


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 0 0 0

20

10

0
TP0 1 TP0 2 0 3
TP TP0 4 TP0 5 TP0 6

JUMLAH 0 MURID

0 U 0 V
TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 0 0 0 BIL. MURID 0 0 0 0 0 0

5 5

0 0
TP0 1 TP0 2 TP0 3 TP0 4 TP
0 5 TP
0 6 0 0 0 0 0 0
5 MATEMATIK
5

Sekolah: SMK AGAMA KUALA SELANGOR Guru Mata Pelajaran: 0


Kelas: 1

0 0
TP0 1 TP0 2 TP0 3 TP0 4 TP
0 5 TP
0 6
TP0 1 TP0 2 TP0 3 TP0 4 TP0 5 TP0 6

JUMLAH 0 MURID JUMLAH 0 MURID

0 W 0 X
TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 0 0 0 BIL. MURID 0 0 0 0 0 0

5 5

0 0
TP0 1 TP0 2 TP
0 3 TP0 4 TP0 5 TP0 6 TP0 1 TP0 2 TP0 3 TP0 4 TP0 5 TP0 6

JUMLAH 0 MURID JUMLAH 0 MURID

0Y 0 Z
TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 0 0 0 BIL. MURID 0 0 0 0 0 0

5 5

0 0
TP0 1 TP0 2 TP
0 3 TP0 4 TP0 5 TP0 6 TP0 1 TP0 2 TP0 3 TP0 4 TP0 5 TP0 6

JUMLAH 0 MURID JUMLAH 0 MURID

TAHAP PENGUASAAN KESELURUHAN


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 0 0 0

BIL. MURID
2

0
01 02 3
0 4
0 5
0 6
0

JUMLAH 0 MURID