Anda di halaman 1dari 9

Bahagian A : Bulatkan jawapan yang

betul

1. Di antara berikut, yang manakah


bukan kemahiran saintifik? 5.
A Mengelas Berdasarkan rajah di atas, apakah
B Meramal kemahiran manipulatif yang
C Memerhati diterapkan?

D Membanding-beza A Membersihkan peralatan sains


dengan cara yang betul

Kucing, arnab dan kura-kura


B Mengendalikan spesimen
2.
berkaki empat sementara dengan betul dan cermat
ikan tidak berkaki C Menggunakan dan
mengendalikan peralatan dan
Merujuk pernyataan di atas, apakah bahan dengan betul
kemahiran saintifik yang digunakan? D Melakarkan spesimen,
A Meramal peralatan dan bahan sains
B Membuat hipotesis dengan tepat
C Mengelas
D Mengeksperimen

3. Apakah radas atau peralatan sains


yang digunakan untuk mengukur
suhu air? 6.
A Bikar Apakah nama organ P?
B Termometer A Peparu
C Silinder B Hidung
D Pembaris C Kulit
D Trakea
4. Di antara berikut, yang manakah
bukan organ pernafasan manusia? 7. Hidung  X  Peparu
A Peparu Pernyataan yang ditunjukkan adalah
B Hidung laluan udara semasa menarik nafas.
C Kulit Apakah X?
D Trakea A Peparu
B Hidung
C Kulit
1 D Trakea
8. Apakah yang disedut masuk ke dalam 12. Di antaran berikut, yang manakah
peparu semasa bernafas? perkara yang dilarang di bilik sains?
A Karbon dioksida A Pastikan kerusi disusun dengan
B Oksigen teratur
C Angin B Murid hanya dibenarkan masuk
ke bilik sains dengan
D Asap
kebenaran guru
C Sampah hendaklah dibuang ke
9. Mengapakah peparu kiri lebih kecil
dalam bakul sampah
berbanding peparu kanan?
D Makan dan minum di dalam
A Jantung terletak pada peparu
bilik sains
kiri
B Jantung terletak pada peparu Kura-kura saya mempunyai
13.
kanan cangkerang yang keras
C Peparu kanan mengembang
Apakah kemahiran saintifik yang
D Peparu kiri mengempis
digunakan?
A Meramal
10. Apakah yang berlaku pada
B Membuat hipotesis
pergerakan dada semasa menarik
nafas? C Mengelas
A Dada naik dan mengembang D Perhubungan ruang dan masa
B Dada turun dan mengempis
C Peparu dipenuhi oksigen
D Peparu dipenuhi karbon
dioksida

11. Kadar pernafasan ialah bilangan 14.


pergerakan dada naik dan turun Berdasarkan rajah di atas, apakah
dalam seminit. Di antara aktiviti pemerhatian yang dapat dibuat
berikut, yang manakah menyebabkan selepas 3 hari?
kadar pernafasan menjadi lebih
A Pokok menjadi layu
tinggi?
B Daun pokok berwarna hijau
A Menonton Televisyen
C Pokok hidup sibur
B Menulis
D Pokok itu mati
C Membaca
D Berlari
14 markah

2
Bahagian B : Jawab Semua Soalan. Tulis jawapan diruang kosong yang disediakan.

1. Tandakan  atau  pada peraturan bilik sains.

Peraturan Bilik Sains  atau 


1 Murid-murid hanya dibenarkan masuk ke dalam bilik sains dengan
kebenaran guru
2 Boleh makan dan minum di dalam bilik sains
3 Laporkan kepada guru dengan segera sekiranya terdapat sebarang
kemalangan, kecederaan atau kerosakan
4 Pastikan bilik sains dalam keadaan bersih dan kemas sebelum
meninggalkan bilik sains
5 Dibenarkan bergurau dan berlari di bilik sains
6 Buang sampah ke dalam bakul sampah yang disediakan

markah

2. Senaraikan 4 kemahiran saintifik (kemahiran proses sains) yang telah dipelajari.


1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
4. ______________________________________________________________

4 markah

3. Kelaskan objek-objek di bawah mengikut kebolehan menyerap air.

Boleh menyerap air Tidak boleh menyerap air

4 markah
4. Sekumpulan murid tahun 4 telah menjalankan satu penyiasatan tentang kekuatan daya
magnet. Klip kertas yang digunakan adalah sama saiz.

Saiz magnet Bilangan klip kertas yang melekat


Kecil 6
Sederhana 12
Besar 18

(a) Kenal pasti pemboleh ubah yang berikut,


i. Pemboleh ubah yang dimalarkan (sama): ___________________________________
ii. Pemboleh ubah yang dimanipulasi (berubah): _______________________________
iii. Pemboleh ubah yang bergerak balas: _______________________________________

(b) Apakah tujuan penyiasatan?


Untuk menyiasat hubungan di antara _________________________________ dengan
______________________________________________________________.

(c) Apakah pola atau corak perubahan bagi bilangan klip kertas yang melekat?

_______________________________________________________________________

(d) Magnet manakah yang paling kuat daya magnetnya?

________________________________________________________________________

6 markah
5. Satu penyiasatan telah dijalankan oleh Borhan mengenai prubahan bilangan daun pokok
keembung mengikut bilangan hari. Jadual di bawah menunjukkan keputusannya.

Bilangan hari Bilangan daun pokok keembung


1 2
2 4
3 6
4 8

(a) Apakah tujuan penyiasatan?


Untuk menyiasat hubungan di antara _________________________________ dengan
_________________________________________________________.

(b) Apakah yang dimalarkan dalam penyiasatan ini?


________________________________________________________________________

(c) Kenal pasti pemboleh ubah yang berikut,


ii. Pemboleh ubah yang dimanipulasi (berubah): _______________________________
iii. Pemboleh ubah yang bergerak balas: _______________________________________

(c) Apakah pola atau corak perubahan bagi bilangan daun pokok keembung?

_______________________________________________________________________

5 markah
6. Tuliskan pemerhatian berdasarkan gambar rajah.

1. _______________________________________________________

2. _________________________________________________

3. ___________________________________________________________

4. ________________________________________________

5. ____________________________________________________
5 markah
7. Tuliskan ramalan berdasarkan pernyataan berikut.

Awan kelihatan mendung

1. Ramalan : ________________________________________________________

Suhana tidak menyiapkan kerja sekolah

2. Ramalan : __________________________________________________________

Pokok bunga ros tidak disiram air selama 2 minggu

3. Ramalan : __________________________________________________________
3 markah
8. Rajah di bawah menunjukkan organ pernafasan manusia.

Trakea

(a) Labelkan rajah di atas

(b)Apabila manusia bernafas, gas X disedut masuk manakala gas Y dihembus keluar. Apakah

gas X dan Y itu?

i. gas X : _________________________________________
ii. gas Y : _________________________________________

(c) Berdasarkan rajah di atas, tulis laluan aliran udara apabila


i. kita menarik nafas

ii. kita menghembus nafas

6markah
SEKOLAH KEBANGSAAN (1) JALAN BATU TIGA, KLANG

UJIAN BULANAN 1 2015

DUNIA SAINS TAHUN 4

NAMA : ___________________________
KELAS : ___________________________