Anda di halaman 1dari 77

X ÷ pôt £]

Ù ¤·ËZ e xsÑZ  VÌnÖ^i


~gŠ ØZC
~Š ‹ÑZ £RIƒq Vsm†íi æ äÛq†i áôæ^ÃÚ
Research.com.pk ^k XS a^§ òï GÒO$h
è
+ Û VkÂ^]ô Ýô^Ûja]ô
gƒÑ ÔiÚ6,y M ÅZ ` u VÄf_Ú
Y 2015 cŠ V1 †fÛÞ kÂ^]ô
1,200 V]‚Ãi
VkÛnÎ

Ù ¤ · ËZ e xsÑZ  :^â
z ] h e eg kg gz Z ?£ Å ~gŠ ØZ C
s§ Å y Q ã æ M ] à Zz äƒ Ýq Ð {)z CDs/DVDs Å i¼
Xì z a Æ y M ÅZ æ` uèq -’a Æ å Ð
fmri@research.com.pk
]‚÷eø ]ø ^Û÷ñôø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø pøŸçûø Úø
Ǘãô×ôù Òö Ðô×ûíøÖû] †ônû ìø Ôø fônû fôuø o×FÂø

àônû ×øÏø%$Ö]æø àônû Þøçû ÓøÖûø] ‚önùô ‰ø ‚ºÛ$ vøÚö


ǗrøÂø àûÚô æ$ hõ†û Âö àûÚô àônû Ïømû†ôËøÖû]æø

û Üø×$ ‰øæø Õø…ø ^eø æø ä́fôvû‘øæø ä́Öô o×FÂø æø äô nû ×øÂø oÖF^Ãø iø ²


ö ] o×$ ‘øü
O
S ^Ûø`ö Þö^Òø…û ]*æø áö^Ûømû¦ô]æø Ýö¡ø‰û¦ô]ø !MM
û y»g RÆ yQ gzZ yZZ gzZ xsS ü
PN ^Ûøãö Êö^‘øæû *]æø áô^Ûømû¦ô]æø Ýô¡ø‰û¦ô] göÃø ö !N
û s ™zRÆ yQgzZ ñ÷
á Å yZS gzZ xsS ü
RU Äq]†ÛÖ]æ …^’ÛÖ]
^Ûø`ö Þö^Òø…û ]*æø áö^Ûømû¦ô]æø Ýö¡ø‰û¦ô]ø
û y»g RÆ yQ gzZ yZZ gzZ xsS ü
á†û ÏöÖû]ø
àømû„ôÖ$] oàønû Ïô j$Ûö×ûÖùô p‚÷aö täô nû Êô tgømû…ø øŸ gö³jþF ÓôÖû] Ô ø ÖôƒF oÜ?ù ?Ö] DME
àømû„ôÖ$]æø oáøçû ÏöËô ßûmö Üû`ö ³þßFÎû‡ø …ø ^Û$ Úô æø éø¡’
ø $ Ö] áøçû Ûönû Ïô möæø gônû ÇøÖû^eô áøçû ßöÚô ©ûmö
Üûaö éô †ø ìôŸF û^eôæø tÔ ø ×ô fû Îø àûÚô ÙøˆôÞû]ö «Úø æø Ô
ø nû Öø]ô ÙøˆôÞû]ö «Ûøeô áøçû ßöÚô ©ûmö
Üöaö Ô ø òô ³þÖ5 æ]öæø ÑÜû`ôeùô …$ àûÚôù p‚÷aö o×FÂø Ô ø òô ³þÖ5 æ]ö o áøçû ßöÎô çû mö
DQIMKN (é†ÏfÖ]E oáøçû vö×ô ËûÛöÖû]
D!
{z (t) o( ÷ … Y 4 „ a wÎg gzZ vZ ö-š Ç) çxÑ ³Z
a Æ Vzg ÇÌ6,(t) Ô7öR Å — Ë~ T ì [Â x
ì‡ (B‚ Æ t £x Ó) à i ú gzZ D Ñ yZZ 6,(Ž oì e
$Z@
~ ( {Zg ~g ø) Ð ~ kZ ì H « 7Z ä ë¼ Žg zZ ÷ D™
Ð \ M Ž gzZ Š s§ Å \ M Ž vß {z gzZ o÷ D™ ay
HH wi ** 
M {z gzZ Ô÷ D Ñ yZZ 6,( ƒ
¢ ( ï» ) Ì6,]y  )Š
HH wi **
¬
o÷ n
pg
á^Ûømû¬ôÖû]æø Ýô¡ø‰û¬ôÖû] Íô^‘øæû ]* àÚô á^qø†û ÛøÖû]æø löçû Îö^nø Öû]ø û Tü

hô†ôÇûÛøÖû]æø Ñô†ôŽûÛøÖû] Øøfø Îô ÜûÓöaø çû qöæö ]çû Ö%çø iö áû]ø †$ fôÖû] ‹ønû Öø DNE
t $
ô ^eô àøÚø ! àûÚø †$ fôÖû] à$ Óô³þÖFæø
àøńùfôßÖ]æø gôjFÓôÖû]æø èô Óøòô ?×F ÛøÖû]æø †ôìôŸF û] Ýôçû nø Öû]æø ²
àøeû ]æø àønû ÓôŠFÛøÖû]æø oÛFjFnø Öû]æø oeF†û ÏöÖû] pæôƒø ä́fôùuö o×øÂø Ùø^ÛøÖû] oiø!æø
éøçÒF $̂ Ö] oiø!æø éøç×F’$ Ö] Ýø^Îø]øæø thô^Îø†ùô Ö] oÊô æø àønû ×ô ñô«Š$ Ö]æø Øônû fôŠ$ Ö]
ðô †$ –$ Ö]æø ðô «‰ø^ûfø Öû] oÊô àømû†ôfô’# Ö]æø t]æû ‚ö`ø ³Âþ F ]ƒø]ô Üûaô‚ô`û Ãø eô áøçû Êöçû ÛöÖû]æø
oáøçû Ïöj$ÛöÖû] Üöaö ø òô ³Öþ5 æ]öæø ½]çû Îö‚ø‘ø àømû„ôÖ$] Ô
Ô ø òô ³þÖ5 æ]ö ½Œô^ûfø Öû] àønû uôæø
DMSSKN (é†ÏfÖ]E
É ß¢ s§ Å [fgzZ tæì LZ ?ā 7¸ sÜ n
vZ ) gzZ 6,V¤ Û gzZ 6,yŠ Æ #Ö ªgzZ 6,vZ ¿ðÃāì t Ân ÝZ
$Z Œ
" Û wâ ( CZ ) ~ ›ÅvZ gzZ ÔñÑ yZZ 6,Vz9gzZ 6,[ ( Å
gzZ 6,Vß Zz `â gzZ 6,Vz Û ) gzZ 6,VŽ ZgzZ 6,VB gzZ 6,Vzg ZŠ
gzZ }™ ì‡i úgzZ Ô}™ ay ~ ( äZ™Š Zi M à ) V⊤
/( Å VñÝ)
ñgzZ ÔVƒ á Zz ä™ Zg7 {°z CZ  ,™ {°z ðà Z # gzZ }Š > 2i
Ü z Æ ( Š ˜) ] åO]IÅ k
‰ B gzZ ~ ( ~g F) ¤gzZ ~ ( 4Š ß )
o÷ g Ç Ì6 ,¸ gzZ ÷ F vß ¸ ÔVƒ á Zz ä™ñ
ô ^eô àøÚø ! Ø' Òö ½áøçû ßöÚô ©ûÛöÖû]æø ä́eôù…$ àûÚô äô nû Öø]ô ÙøˆôÞû]ö «Ûøeô Ùöçû ‰ö†$ Ö] àøÚø ! DOE
²
]çû Öö^Îøæø ä́×ô ‰ö…% àûÚôù ‚õuø]ø àønû eø Ñö†ùô ËøÞö Ÿø ä́×ô ‰ö…ö æø ä́fôjöÒöæø ä́jô Óøòô ³þ×5 Úø æø
ÌÎ ÌÎ
—U™ s ™zR z y»g RÆ yZZ gzZ xsS

DNTQKN (é†ÏfÖ]E o†ö nû ’ôÛøÖû] Ô


ø nû Öø]ôæø ^ßøe$…ø Ô
ø Þø]†ø ËûÆö ^ßøÃû ›ø]øæø ^ßøÃû Ûô‰ø
yZ 6,yZ¼ Ž ( Å & ¤Å kZ ª) ñÑ yZZ 6,kZ wÎg ( {z)
 ÔÌä yZZ èIZ gzZ Š
( Ð wŠ ) „ ƒ HH wi **
Ð s§Å [g Æ
yZZ 6,VßÎg Æ kZ gzZ 6,V1 ŠkZ gzZ 6,V¤
Û Æ kZ gzZ 6,vZ
yZZ ) ÌyxgŠ Æ ËÐ ~ Vz9Æ kZ ë ( :÷ ë 2) Ô ñÑ
Z¾) ä ë :÷ D™ n² ( g—Æ vZ ) gzZ Ô D™7t
Û ( ~ äÑ
) ¤Z gzZ ‹ ( ¬
g¤ Æ „ ~¾ ë ! [g }g ø } Z Ô Å ( wJ ) ®
 ë ) gzZ ÷
oì Rß s§„ ~¾ ( Ã

‚ûÏøÊø †ôìôŸF û] Ýôçû nø Öû]æø ä́×ô ‰ö…ö æø ä́fôjöÒöæø ä́jô Óøòô ?×F Úø æø ô²^eô †û ËöÓû$m àûÚø æø DPE
DMORKP (ð^ŠßÖ]E o]‚÷nû Ãô eø Ý÷¡×F•ø Ø$ •ø
Æ kZ gzZ » V1 ŠkZ gzZ » V¤
Û Æ kZ gzZ » vZ ðÎ gzZ
~ „Ze Å i ZgŠ gzŠ {z — " Â}™g ïZ » yŠ Æ ]y
M gzZ » VßÎg
Hx

àøÚô †ôËûÓöÖû] oÊô áøçû Âö …ô^Šømö àømû„ôÖ$] Ô ø Þûˆö vûmø Ÿø Ùöçû ‰ö†$ Ö] ^`ø m%^øm5 DQE
t t
]æû ö ^aø àømû„ôÖ$] àøÚô æø Üû`ö eö çû ×öÎö àûÚô ©ûiö ÜûÖøæø Üû`ôaô]çø Êû^øeô ^ß$Úø ! ]?çû Öö^Îø àømû„ô$Ö]
Üø×ô ÓøÖû] áøçû Êö†ùô vømö ½Õøçû iö^ûmø ÜûÖø àømû†ôìø! Ýõçû ÏøÖô áøçû Ãö Û# ‰ø hô„ôÓø×ûÖô áøçû Ãö Û# ‰ø
á^Ûømû¬ôÖû]æø Ýô¡ø‰û¬ôÖû] Íô^‘øæû ]* àÚô á^qø†û ÛøÖû]æø löçû Îö^nø Öû]ø û ML ü

åö çû iø©ûiö Üû$Ö áû]ôæø åö æû „öíöÊø ]„øaF Üûjönû iô æû ]ö áû]ô áøçû Ööçû Ïömø tä́Ãô •ô]çø Úø ‚ôÃû eø ÝàûÚô
Ô ø òô Ö5 æ]ö ½^ò÷nû ø ²
ô ] àøÚô äü Öø Ô
ø ×ô Ûûiø àû×øÊø äü jøßøjûÊô ²
ö ] ô †ô%m àûÚø æø ½]æû …ö „øuû^Êø
ö ] ô †ômö ÜûÖø àømû„ô$Ö]
Üû`ö Öøæ$ 1בtpºˆû ìô ^nø Þû‚% Ö] oÊô Üû`ö Öø ½Üû`ö eø çû ×öÎö †ø `ôù_øm% áû]ø ²
DPMKQ (é‚ñ^ÛÖ]E oܺnû ¿ôÂø h º ]„øÂø éô †ø ìôŸF û] oÊô
Ð) ~! ~ ¬Ž ,™: §{ {f gà \ M vß {z ! wÎg } Z
ë Ð ì LZ Ž ÷ ( ¬o) {z ( q
-Z ) ~ yZ ÷ D™ ( òŠ 7
~ yZ gzZ Ô ñÑ 7yZZ wŠ Æ yZ ā VÑq ñÑ yZZ ë ā ÷
KÑ (t) ÷ ~Š· ( }uzŠ )
g [p ( à \ M ) a Æ ä¯ '!*
F
÷ á Zz G
g ( §{ Å ÏÎY) a Æ VÍß }uzŠ ( ~ |t) ÷
]Ü ( Æ vZ ) Ž ( ÷ vß {zt) Ô ñ M 7k0*
Æ \ M (J
- ÌZ )Ž
÷ ë ( gzZ ) ÷ ïŠ w$
+( Ì) ˆ Æ ( äƒ gH) µZñÆ yZÃ
/Z gzZ ß™g(Z ÐZ ÂñY c*
t »¤ Š ( ƒ » I Å yZ Ž ¬)t »¤
/Z
{Š Zg Z » „Ze Å ¿TvZ gzZ Ôz™ i Z Z ( Ð kZ )  ñY c*
Š : ( ¬)
pg 7g (Z ðà ¦
Xn /Ù » ( 1zg ìÆ) vZ a Æ kZ ? Âá ⠁
C Û
Û 7( „) {Š Zg Z ä vZ » ä™ u0*
â
X c* ÃVߊ Æ X÷ vß {z ¸
M a Æ yZ gzZ ì ï
[Z± Z (,~ ]y GÅOf ( Å ¬ ) ~ *Š a Æ yZ

— MM ™ s ™zR z y»g RÆ yZZ gzZ xsS

Ý
à' òô Ûø_ûÚö äü fö ×ûÎøæø åø †ôÒû]ö àûÚø Ÿ$]ô ?ä́Þô^Ûømû]ô ‚ôÃû eø ÝàûÚô ²
ô ^eô †ø ËøÒø àûÚø DRE
t
ô ] àøÚôù gº–øÆø Üû`ônû ×øÃø Êø ]…÷ ‚û‘ø †ôËûÓöÖû^eô |ø†ø ø àûÚ$ àûÓô³ÖþF æø áô^ÛømûŸô û^eô
²
DMLRKMR (ØvßÖ]E oܺnû ¿ôÂø hº]„øÂø Üû`ö Öøæø
ð•Z & Æ kZ ñZÎ Ô}™¬ˆ Æ äÑ yZZ LZ ¿Ž
¿{z ( V; ) pÔì tÐ yZZ ( g2$
+) wŠ » kZ 1 Š Š ™g6
Hc*
s§ Å vZ 6,yZ Î H ( g (Z ) ¬B‚Æ gœ —Ñ ( {g !*
zŠ ) ä T
 Š'
oì [ Z± „ ,i a Æ yZ gzZ ì …Ð
^ßøÛû×ø‰û]ø ]?çû Ööçû Îö àûÓô³þÖFæø ]çû ßöÚô ç+ iö ÜûÖ$ ØûÎö ½^ß$Úø ! hö]†ø Âû Ÿø û] kôÖø^Îø DSE
ø ] ]çÃö nû _ôiö áû]ôæø ½ÜûÓöeôçû ×öÎö oûÊô áö^ÛømûŸô û] Øôìö‚ûmø ^Û$ Öøæø
ÜûÓöjû×ô mø Ÿø äü Öøçû ‰ö…ø æø ²
DMPKPU (l]†rvÖ]E ø ] á$ ]ô ½^ò÷nû ø ÜûÓöÖô^ÛøÂû ]ø àûÚôù
oܺnû uô…$ …ºçû ËöÆø ²
yZZ ?ÔØŠ ⠁
Û \ M Ô÷ ñÑ yZZ ëā ÷ ë vß CŒŠ
~ Vߊ }g vyZZ ÌZ gzZ ÷ ñÑ xsZ ëā ¼t V; ÔñÑ 7
/Z gzZ Ô Zƒ 7„ 4ZŠ
) ¤Z Å ( a) wÎg Æ kZ gzZ vZ ?¤
{z Âz™ ®
¹ vZ —" ÔÇ}™7Á̼ Ð ( ~ [Z NÆ) wqZ }g v
oì ÑZz ä⠁
Û 3g ¹ ÑZz Û
ø ] $ «uø àûÚø áøæû % çø mö †ôìôŸF û] Ýôçû nø Öû]æø ô²^eô áøçû ßöÚô ç+ m% ^Ú÷ çû Îø ‚örôiø Ÿø DTE
²
á^Ûømû¬ôÖû]æø Ýô¡ø‰û¬ôÖû] Íô^‘øæû ]* àÚô á^qø†û ÛøÖû]æø löçû Îö^nø Öû]ø û MN ü
½
Üû`ö iø†ø nû ŽôÂø æû ]ø Üû`ö Þø]çìû]ôæû ]ø Üûâö ðø «ßeû ]ø æû ]ø Üûâö ðø «eø ! ]çû? Þö^Òøçû Öøæø äü Öøçû ‰ö…ø æø
Üû`ö ×öìô‚ûmöæø ½äö ßûÚôù |õæû †ö eô Üûâö ‚øm$]øæø áø^ÛømûŸô û] Üö`ôeôçû ×öÎö oûÊô gøjøÒø Ô ø òô Ö5 æ]ö
½
Üû`ö ßûÂø ²ö ] oø•ô…ø ^ãø nû Êô àømû‚ô×ô ìF †ö ãFÞûŸø ]û ^ãø jô vûiø àûÚô pû†ôrûiø kõß#qø
½
Üöâö ² ô ] høˆû uô á$ ]ô Ÿ? ø ]ø ² ô ] höˆû uô Ô ø òô Ö5 æ]ö ½äö ßûÂø ]çû •ö…ø æø
DNNKQT (èց^rÛÖ]E oáøçû vö×ô ËûÛöÖû]
kZ L÷ n M Ä- gzZ 6,vZ Ž à VÍß yQ \ M
pg yZZ 6,]y
: ñƒ D™ 4zŠ Ð ¿
Ð ( a) wÎg Æ k Q gzZ vZ Ž Ð N 0*
Vƒ ( D7 gzZ ) d
c* Vƒ ( ZŠ ZŠ gzZ ) \!*
W c* rg #Š
Æ yQ {z { Zp ì ‚
Æ X ÷ vß {z ¸ X Vƒ g ZŠ ¸g RŒ
Û Æ yQ c*
Vƒ ð¸ Æ yQ
è ª) bzg KZ 7Z gzZ ì c*
; Û œyZZ ä ( vZ ) k Q ~ Vߊ
Š â
Û 4ZŠ ~ Vk ( +Z ) 7Z gzZ Ôì Œe
X Ç ñ⠁ $¾Ð ( m{
Ð yQ vZ Ô÷ á Zz gå ~ yQ {z Ô÷ „gË ,1Ð n Æ
) ) Å ( Vß Zz) vZ ¸ Ô÷ ‰ƒ èZg Ð vZ {z gzZ ì Š
® Hƒ èZg
oì à Zz ä0* ) ) Å ( Vß Zz) vZ —" !Åg Š c*
Š Z% „ ® Ôì
— MO ™ s ™zR z y»g RÆ yZZ gzZ xsS

&mû‚ôvøÖû]ø

ô ] Ùôçû ‰ö…ø ‚øßûÂô àövûÞø ^Ûøßønû eø VÙø^Îø (g hô ^_$ íø Öû ] àô eû †ø Ûø Âö àû Âø !M
ô ]çø ‰ø ‚ömû‚ôø (hô^nø %ôù Ö] šô^nø eø ‚ömû‚ôø غqö…ø ^ßønû ×øÂø Äø×ø›ø ƒûāô Ýõçû mø lø]ƒø
‹ø×øqø oj#uø (‚ºuøœø ^ß$Úô äü Êö†ôÃû mø Ÿæøø (†ôËøŠ$ Ö] †ö $øœø äô nû ×øÂø p†Fmö Ÿø (†ôÃû Ž$ Ö]
(äô mû„øíôÊø o×FÂø äô nû Ë$ Òø Äø•øæø æø (äô nû jøfø Òû…ö oÖFāô äô nû jøfø Òû…ö ‚øßø‰ûªøÊø (a ±ùô fôß$Ö] oÖøāô
Va ² ô ] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^ÏøÊø (Ýô¡ø³þ‰û¬ôÖû] àôÂø ±Þô†û fôìû]* (‚öÛ$ vøÚö ^mø VÙø^Îøæø
Øm†fq Ù]©‰ h^e (á^Ûm¦] h^jÒ (xnv’Ö] ±Ê °…^ífÖ] äq†ìœ VM
(NSKM (èÂ^ŠÖ] Ü×Âæ áô^Šu¦]æ Ý¡‰¦]æ á^Ûm¦] à a ±fßÖ]
Ü× å‚ß ²] áùā h^e (á^ÛÏÖK†nŠËjÖ] h^jÒ ±Ê ^–÷mœæ (QLKÜΆÖ]
(xnv’Ö] ±Ê Ü׊Úæ (PPUUKÜΆÖ] (MSUOKP (OPKèÂ^ŠÖ]
(ORKM (á^Šu¦]æ Ý¡‰¦]æ á^Ûm¦] á^ne h^e (á^Ûm¦] h^jÒ
(ORSKÜΆÖ] (QMKM (‚ߊÛÖ] ±Ê Øfßu àe ‚Ûuœæ (UITKÜΆÖ]
Øm†fq Ì‘æ ±Ê ð^q ^Ú h^e (á^Ûm¦] h^jÒ (àߊÖ] ±Ê °„Ú†jÖ]æ
±Ê æ] çeœæ (NRLMKÜΆÖ] (RKQ (Ý¡‰¦]æ á^Ûm¦] a ±fß×Ö
(PRUQKÜΆÖ] (NNNKP (…‚ÏÖ] ±Ê h^e (èߊÖ] h^jÒ (àߊÖ]
(Ý¡‰¦] kÃÞ h^e (äÃñ]†æ á^Ûm¦] h^jÒ (àߊÖ] ±Ê ±ñ^ŠßÖ]æ
±Ê h^e (èÚ‚ÏÛÖ] (àߊÖ] ±Ê äq^Ú àe]æ (PUULKÜΆÖ] (USKT
!ROKÜΆÖ] (NPKM (á^Ûm¦]
á^Ûømû¬ôÖû]æø Ýô¡ø‰û¬ôÖû] Íô^‘øæû ]* àÚô á^qø†û ÛøÖû]æø löçû Îö^nø Öû]ø û MP ü

ö ] Ÿ$ āô äø ³þÖFāô Ÿø áûœø ‚øãø Žûiø áûœø Ýö¡ø‰û¬ôÖû]ø


Üønû Ïô iöæø ô²] Ùöçû ‰ö…ø ]‚÷Û$ vøÚö á$ œøæø (²
køÃû _øjø‰û] áôāô kønû fø Öû] s$ vöiøæø (áø^–øÚø …ø Ýøçû ’öiøæø (éø^Òø $̂ Ö] ±øiô ©ûiöæø (éø¡’ø $ Ö]
!køÎû‚ø‘ø VÙø^Îø !¡÷³nûþ fô‰ø äô nû Öøāô
!áô^Ûømû¬ôÖû] àôÂø ±Þô†û fôìûªøÊø VÙø^Îø (äü Îö‚ôù’ømöæø äü ÖöªøŠûmø äü Öø ^ßøfû rôÃø Êø VÙø^Îø
(†ôìôŸ? û] Ýôçû nø Öû]æø (ä́×ô ‰ö…ö æø (ä́fôjöÒöæø (ä́jô Óøñô¡ø³Úøþ æø (²ô ^eô àøÚô ©ûiö áûœø VÙø^Îø
àôÂø ±Þô†û fôìûªøÊø VÙø^Îø !køÎû‚ø‘ø VÙø^Îø !ǻ†ùô øæø ǻ†ônû ìø …ô‚øÏøÖû^eô àøÚô ©ûiöæø
äü Þ$¬ôÊø åö ]†ø iø àûÓöi ÜûÖø áû¬ôÊø (åö ]†ø iø Ô
ø Þ$ªøÒø ²
ø ] ‚øfö Ãû iø áûœø VÙø^Îø !áô^Šøuû¦ô]
Üø×øÂû ªøeô ^ãø ßûÂø Ùöçû òöŠûÛøÖû] ^Úø VÙø^Îø [èô Âø ^Š$ Ö] àôÂø ±Þô†û fôìûªøÊø VÙø^Îø !Õ ø ]†ø mø
(^ãø jøe$…ø èöÚø Ÿ* ]û ‚ø×ô iø áû*] VÙø^Îø [^ãø iô …ø ^Úø œø àûÂø ±Þô†û fôìûªøÊø VÙø^Îø !Øôñô^Š$ Ö] àøÚô
Ü$ $ö !áô^nø ßûfö Öû] ±Êô áøçû Ööæø ^_øjømø ðô ^Ž$ Ö] ðø ^Âø …ô èøÖø^Ãø Öû] éø]†ø Ãö Öû] éø^ËøvöÖû] p†ø iø áûœøæø
ö ]ø Vkö×Îö [Øöñô^Š$ Ö] àôÚø °…ô‚ûiø]* (†ö ÛøÂö ^mø VÙø^Îø Ü$ $ö (^n&×ô Úø kö%ûfô×øÊø (Ðø×ø_øÞû]
²
!ÜûÓößømûô ÜûÓöÛö×ôù Ãø mö ÜûÒö^iøœø Øömû†ôfû qô äü Þ$¬ôÊø VÙø^Îø !Üö×øÂû œø äü Ööçû ‰ö…ø æø
!Üõ×ô ŠûÛöÖô ÀöËû×$ Ö]æø äô nû ×øÂø кËøj$Úö
-Zā ÷ D™$
a vZ wÎg ë izg q eZzg g [æ 0 /]|
gzZ Ce M ¿q
$.} ÀÆ TÔ c* -eZ X¸ ¢q ~ #
-Z 7 .Å
Ö }
Z ¼ Æ^6,kZ Ô¸ { ( }÷ w!*
~ ëgzZ ¸ ïŠ : ð3Š Ì]Z W,
— MQ ™ s ™zR z y»g RÆ yZZ gzZ xsS

a \ Wt ‚Æ a x™ Z Ñ ¿{ z y X å 7Ì }T ÐZ ðÃÐ
s !*
HÖ ™ 5 â Zi LZ Ð Vƒ â ZiÆ
6,Vâ Zg KZ ( 6Š Z )B; VâzŠ ä kZ Š
Æ xsZ ( |) = \ M !· c*
yÒ ~ }g !* :H n²gzZ a Äg
kZ Âāì t xsZ :c*
vZā}Š „ZÍ Å ]!* Û ä a vZ wÎg ?N ⠁
⁠Û
ì‡ iú ÂgzZ Ô÷ wÎg Æ kZ (a) ·gzZ Ô7Šq ðà ZÎ Æ \¬
ƒ ® /Z gzZ Çg } izg Æ ugMZ ypg Ô}™ ZŠZ > 2i Ô}™
) ,Z ¤
X c*Û s ä \W :H n²ä (bZ) kZ X}™ e »vZ š
⁠M
kS …ā ÷ D â
wZÎ „ Šp {zā Zƒ À6,]!* Û g /]|
:H n²ä kZ ˆ Æ kZ Xì @* ™ Ì&¤ Å \ M „ ŠpgzZ ì @* ™
G G
Û ä a x™Z Ñ g— ?N â
â
:c* Æ yZZ ( ï
Û yÒ ~ }g!* L ©G3©8) =
G
Û Æ kZ Ô6,\¬ vZ Âā ì t yZZ
Æ kZ Ô6,V1 ŠkZ Ô6,V¤
{z XÇg yZZ 6,k
, Ö ªgzZ 6,VßÎg
,hZ gzZ ñÑ yZZ 6,yŠ Æ #
¼ ~'
= \ M :H n² ä kZ Q Xc*Û s ä \W :Zƒ gZ¦
⁠/n² (b‚)
vZ Âā ì t yˆZ :c*Û ä a \W ?N ⠁
â Æ yˆZ
Û yÒ ~ }g!*
NŠ : ÐZ ¤
/Z gzZ ì ;g NŠ ÐZ Â c*
Í }™ b§ kZ ]Š „ Å Ù
Xì ;g NŠ N {z G ā ( á yY t Ânƒ : 쇪t ª) n
¸!* (Æ ‰
~ }g !* Ö ª ( » ¸z) = \ M :H n²ä kZ
Ü z) Æ #
b‚ ( ~%R kS ) {z ì Š
HH wZÎÐ T :c*Û ä a \W ?N ⠁
⁠Û
á^Ûømû¬ôÖû]æø Ýô¡ø‰û¬ôÖû] Íô^‘øæû ]* àÚô á^qø†û ÛøÖû]æø löçû Îö^nø Öû]ø û MR ü

ÐZ gzZ ì x¥Ì»{z ì x¥= ¼ Ž ª) }Y 7{Š c*Ö ªQ YZ :H n²ä ¿kZ X ( ì s ÜÆ ~Š m,
Å# Z A **Ùª
™C
~0 ā÷t #
+!* Ö ª ‹â ´ :c* Û yÒ „ ]â ´
Û ä a \ M X ,Š ⠁
â
ÑZz VEZ™âB‚ Æ Vâ KZ e ª) Ï }Š ÀÃÙ â KZ ( ]gú)
z — Ã VƒZzl +· gzZ Vƒ 0*
Íá Zz y$ ^',?gzZ ( Ï }™ u|
¿{z ˆ Æ ( [ZŽ z wZÎ) kZ XÐdŠ ñƒ D™õ6,VÂg q Ñ!*
x™Z Ñ g—Q Ô ;g ZIk
,Š ¼ ~ (ā ÷ D ⠁
Û g /]|) X Š
H`
ä ~ ?å yà ÑZz ä™ wZÎt ā ƒ … Y ? H !/} Z :c*
â
Û äa
Û ä a \ M X ÷ … Y 4 „ a wÎg Æ kZ gzZ \¬vZ :H n²
â
:c*
X¸ ñ M ä2+Š Zg v»Ž ¸ LZƒt
X ÷ Æ ›p ÖZ {gÃè gzZ ì m 5g
$ut
ô ] Ùôçû ‰ö…ø ‚øßûÂô Œºçû ×öqö àövûÞø ^Ûøßønû eø VÙø^Îø (g äö ßû Âø èõ mø ]æø …ô ±Êô æø !N
²
Øôaû ]* àûÚô ‹ønû Öøæø (†õËø‰ø ðö ^ßøvû‰ø äô nû ×øÂø ‹ønû Öø غqö…ø ðø ^qø ƒûāô (Œõ^Þø]. ±Êô a
VÙø^ÏøÊø (a ² ø …ôæø oj#uø o_# íøjømø (‚ô×øfø Öû]
ô ] Ùôçû ‰ö…ø °û‚ømø àønû eø ‹ø×ørøÊø (Õ
(á^Ûm¦] š†Ê h^e (á^Ûm¦] h^jÒ (xnv’Ö] ±Ê á^fu àe] äq†ìœ VN
(OUT (OUSKM (ð]ˆqœæ gÍ Ý¡‰¦]æ á^Ûm¦] áªe á^nfÖ] †Òƒ
àe]æ (NLSKÜΆÖ] (NTNKN (àߊÖ] ±Ê ±ß_Î…]‚Ö]æ (MSOKÜΆÖ]
!MKÜΆÖ] (OKM (xnv’Ö] ±Ê èÛmˆì
— MS ™ s ™zR z y»g RÆ yZZ gzZ xsS

(²ö ] Ÿ$ āô äø ³þÖFāô Ÿø áû]* ‚ø`ø Žûiø áû]* Ýö¡ø‰û¦ô] VÙø^Îø [Ýö¡ø³þ‰û¦ô] ^Úø (‚öÛ$ vøÚö ^mø
(s$ vöiøæø (éø^Òø $̂ Ö] ±øiô ©ûiöæø (éø¡ø’$ Ö] Üønû Ïô iö áû]*æø (²
ô ] Ùöçû ‰ö…ø ]‚÷Û$ vøÚö á$ *]æø
(áø^–øÚø …ø Ýøçû ’öiøæø (ðø çû •öçö Öû] Ü$ jô iö áû]*æø (èô eø ^ßørøÖû] àøÚô ØøŠôjøÇûiøæø (†ø ÛôjøÃû iøæø
VÙø^Îø (køÎû‚ø‘ø VÙø^Îø (ÜûÃø Þø VÙø^Îø [ܺ×ô ŠûÚö ^Þø^*Êø Ô ø ÖôƒF kö×ûÃø Êø ]ƒø¬ôÊø VÙø^Îø
(ä́fôjöÒöæø (ä́jô Óøñô¡ø³Úøþ æø (²ô ^eô àøÚô ©ûiö áû]* VÙø^Îø [áö^Ûømû¬ôÖû] ^Úø (‚öÛ$ vøÚö ^mø
‚øÃû eø &ôÃû fø Öû^eô àøÚô ©ûiöæø (áô]ˆø nÛôÖû]æø (…ô^ß$Ö]æø èô ß$røÖû^eô àøÚô ©ûiöæø (ä́×ô ‰ö…ö æø
!ǻ†ôùøæø ǻ†ônû ìø …ô‚øÏøÖû^eô àøÚô ©ûiöæø (lôçû ÛøÖû]
!èøÛømûˆø ìö àöeû ]æø ±% ßô _ûÎö …ø ]‚$ Ö]æø áø^f$uô àöeû ] åö ]æø …ø
-Zā H yÒ ä VrZ Ôì ~z% „ Ð g [æ 0 /]|
q
M ¿q
kQ Ôc* -eZ X¸ ¢q ~ #
-Z 7 .Å a x™Z Ñ g—ë izg
Ö }
Ð M ¿{z X åÐ ~ ‘´ IZ {z : gzZ ¸ : Vc* Z¼ Æ^6,
ú]Z W,
?ì H xsZ !· c* HÖ t ‚ Æ a x™Z Ñ g—gzZ J (,
:H n²gzZ Š
kZ Âāì t xsZ :c*
ZÎÆ \¬vZā }Š „ZÍ Å ]!* â
Û ä a \W
ZŠ Z > 2i Ô}™ ì‡ i ú ÂgzZ ÷ wÎg Æ kZ ( a) ·gzZ Ô7Šq ðÃ
$» Ô}™ {/gzZ }™ e » vZ š
" ) , S ) gzZ Ô}™
M ( 6,pg ®
kQ XÇg } izg Æ ug MZ ypg gzZ }™çz åÔ}™ <ˆ Æ
x™Z Ñ g— ?Vƒ y›~ H ÂVz™ wqZ ƒ /Z :H n²ä
 t ~¤
á^Ûømû¬ôÖû]æø Ýô¡ø‰û¬ôÖû] Íô^‘øæû ]* àÚô á^qø†û ÛøÖû]æø löçû Îö^nø Öû]ø û MT ü

ä k Q ˆ Æ kS X c*Û s ä \W :H n²ä k Q ÔV; :c*


⁠â
Û äa
vZ Âāì t yZZ :c*Û ä a x™Z Ñ g— ?ì H yZZ !· c*
⁠:H n²
Û Ô6,\¬
A Ô6,VßÎg Æ k Q Ô6,V1 Šk Q Ô6,V¤
Ô6,cizŠ gzZ ¼
6,k
, ,hZ gzZ ñÑ yZZ 6,äƒ {0
¼ ~' + zŠ ˆ Æ ]ñÔ6,yZö
i {g !*
XÇg yZZ
G
E‹¢
Xì H e 0Z gzZ ö- g ZŠ Ôyx0Z x â Z ÐS
$Zzg ä`
ô ] Ùøçû ‰ö…ø ^mø Vغqö…ø Ùø^Îø VÙø^Îø g èø Šø fø Âø àô eû æ†ô Ûû Âø àû Âø !O
^Úø (²
àûÚô áøçÛö×ô ŠûÛöÖû] Üø×øŠûmø áû*]æø ²
ô ôÔ ø fö ×ûÎø Üø×ô Šûmö áû*] VÙø^Îø [Ýö¡ø‰û¦ô]
VÙø^Îø !áö^Ûøm¬ôÖû]ø VÙø^Îø [Øö–øÊû*] Ýô¡ø‰û¬ôÖû] °% ^*Êø VÙø^Îø !Õ ø ‚ômøæø Ô ø Þô^ŠøÖô
‚øÃû eø &ôÃû fø Öû]æø ä́×ô ‰ö…ö æø ä́fôjöÒöæø ä́jô Óøñô¡ø³Úøþ æø ²
ô ^eô àöÚô ç+ iö VÙø^Îø [áö^Ûøm¬ôÖû] ^Úø æø
!lôçû ÛøÖû]
±% Þô]†ø fø _$ Ö]æø ‚öÛøuû*] åö ]æø …ø V±% Ûô%ønû ãø Öû] Ùø^Îøæø !Ñô]‡$ †$ Ö] ‚öfû Âø æø ‚öÛøuû*] åö ]æø …ø
(MSLRTKÜΆÖ] (MMPKP (‚ߊÛÖ] ±Ê Øfßu àe ‚Ûuœ äq†ìœ VO
àe ‚fÂæ (NLMLSKÜΆÖ] (MNSKMM (Ìß’ÛÖ] ±Ê Ñ]‡†Ö] ‚fÂæ
(ÄÚ^rÖ] ±Ê °‡¢]æ (OLMKÜΆÖ] (MNPKM (‚ߊÛÖ] ±Ê ‚nÛu
(‚ñ]æˆÖ] ÄÛrÚ ±Ê ±Û%nãÖ] å†Òƒæ (NLMLSKÜΆÖ] (MNSKMM
(NUPKMN (ènÖ^ÃÖ] gÖ^_ÛÖ] ±Ê ±Þ¡ÏŠÃÖ]æ (NLSKO
!NTSPKÜΆÖ]
— MU ™ s ™zR z y»g RÆ yZZ gzZ xsS

!xônû vô’$ Ö] Ùö^qø…ô äü ³þÖö^qø…ôæø


a vZ wÎg ä ¿q
-Zā ÷ D™ yÒ g îpE
4‘ 0 z/]|
t xsZ ) :c*Û ä a \ M ?ì HxsZ !vZ wÎg c*
⁠:H n²~ { Çg !*
Å
~g vy›x ÓgzZ ñY ƒ t 0*
Zu a Æ \¬vZ wŠ Zg v (ā ì
\ M ?ì aZ xsS ‚ yà :H n²ä k Q X ÷g pôÐ B; gzZ y!*
i
?ì H yZZ :H n²ä k Q X ( ƒ ï÷
á ) yZZ ( ~ T) :c*
â
Û äa
Û Æ k Q Ô6,\¬vZ ? (ā ì t yZZ ) :c*
Å k Q ÔV¤ â
Û äa\M
XÅg yZZ 6,äƒ {0 + zŠ ˆ Æ ]ñgzZ VßÎgÆ kQ ÔV1Â
i {g !*
I 4X3
-+ G
Û ä ö x â Z Xì H e
â
:ì c* $Zzg ä t Zi°Z †gzZ £Z x â Z ÐS
$u 9wYg Æ kS gzZ ì H e
wYg Æ g $Zzg ä ãZdgzZ £Z ÐS

ô ] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø VÙø^Îø k †ø Ûø Âö àô eû ô²] ‚ô fû Âø àû Âø !P
Ýö¡ø³þ‰û¬ôÖû] ±øßô eö Va ²

Ý¡‰¦] ±ße h^e (á^Ûm¦] h^jÒ (xnv’Ö] ±Ê °…^ífÖ] äq†ìœ VP


(á^Ûm¦] h^jÒ (xnv’Ö] ±Ê Ü׊Úæ (TKÜΆÖ] (MNKM (‹Ûì o×Â
(MRKÜΆÖ] (PQKM (Ý^¿ÃÖ] äÛñ^æ Ý¡‰¦] á^Ò…œ á^ne h^e
°„Ú†jÖ]æ (RLMQKÜΆÖ] (MNLKN (‚ߊÛÖ] ±Ê Øfßu àe ‚Ûuœæ
(‹Ûì o× ݡ‰¦] ±ße ð^q ^Ú h^e (á^Ûm¦] h^jÒ (àߊÖ] ±Ê
!NRLUKÜΆÖ] (QKQ
á^Ûømû¬ôÖû]æø Ýô¡ø‰û¬ôÖû] Íô^‘øæû ]* àÚô á^qø†û ÛøÖû]æø löçû Îö^nø Öû]ø û NL ü

ö ] Ÿ$āô äø ³þÖFāô Ÿ$ áû]* éô ø ^`ø ø V‹õÛûìø o×FÂø


(äü Ööçû ‰ö…ø æø åü ‚öfû Âø ]‚÷Û$ vøÚö á$ *]æø ²
!áø^–øÚø …ø Ýôçû ‘øæø (kônû fø Öû] sùô uøæø (éô ^Òø $̂ Ö] ðô ^jømûāôæø (éô ¡’
ø $ Ö] Ýô^Îøāôæø
!Üõ×ô ŠûÛöÖô ÀöËû×$ Ö]æø äô nû ×øÂø кËøj$Úö
Û ä a vZ wÎg ā ÷ D™ yÒ k / 0 vZ † ]|
â
:c*
7Šq ðà ZÎÆ \¬vZā bŠ „ZÍ :ì 6,Vzq õ0*CÅ xsZ
Šã
™ ì‡i úÔ÷ wÎg Æ k Q gzZ }È Æ vZ ( a) ·— " gzZ
> 2i Ô**
X ´g } izgÆ ypg gzZ **
™ e »vZ š ™ ZŠ Z
M Ô **
X ÷ Æ ›p ÖZ {gÃè gzZ ì m 5g
$ut
±ùô fôß$Ö] ÄøÚø Œºçû ×öqö àövûÞø ^Ûøßønû eø VÙöçÏömø g Ô õ Öô ^Úø àô eû ‹ô Þø *] àû Âø !Q
Ü$ $ö ‚ôrôŠûÛøÖû] ±Êô äü ìø^Þø^*Êø (ØõÛøqø o×FÂø غqö…ø Øøìøø (‚ôrôŠûÛøÖû] ±Êô a
(Üû`ônû Þø]†ø `û ¾ø àønû eø o1 Óôj$Úö a ±% fôß$Ö]æø [‚ºÛ$ vøÚö ÜûÓöm%*] VÜû`ö Öø Ùø^Îø Ü$ $ö (äü ×øÏøÂø

(Ü×ÃÖ] ±Ê ð^q ^Ú h^e (Ü×ÃÖ] h^jÒ (xnv’Ö] ±Ê °…^ífÖ] äq†ìœ VQ


(MRTKO (‚ߊÛÖ] ±Ê Øfßu àe ‚Ûuœæ (ROKÜΆÖ] (OQKM
hçqæ h^e (Ý^n’Ö] h^jÒ (àߊÖ] ±Ê ±ñ^ŠßÖ]æ (MNSPNKÜΆÖ]
èÚ^Îā h^jÒ (àߊÖ] ±Ê äq^Ú àe]æ (NLUNKÜΆÖ] (MNNKP (Ý^n’Ö]
‹ÛíÖ] l]ç×’Ö] š†Ê ±Ê ð^q ^Ú h^e (^`nÊ èߊÖ]æ é¡’Ö]
!MPLNKÜΆÖ] (PPUKM (^`n× è¿Ê^vÛÖ]æ
— NM ™ s ™zR z y»g RÆ yZZ gzZ xsS

‚ôfû Âø àøeû ] VØöqö†$ Ö] äö Öø Ùø^ÏøÊø !o1 Óôj$ÛöÖ] ˜önø eû Ÿ* ]û Øöqö†$ Ö] ]„øaF V^ßø×ûÏöÊø
Va ±ùô fôß$×Öô Øöqö†$ Ö] Ùø^ÏøÊø !Ô ø jöfû qø*] ‚ûÎø Va ±% fôß$Ö] äö Öø Ùø^ÏøÊø [gô×ô _$ ÛöÖû]
±Êô ±$ ×øÂø ‚ûrôiø ¡³ø þÊø (èô Öø^*ŠûÛøÖû] ±Êô Ô ø nû ×øÂø º‚ôùŽøÛöÊø Ô ø ×öñô^‰ø ±Þùô āô
hùô …ø æø Ô ø Öö^*‰û]* VÙø^ÏøÊø !Ô
ø eùô †ø eô Ô ø Öø ]‚øeø ^Û$ Âø (Øû‰ø VÙø^ÏøÊø !Ô ø ŠôËûÞø
VÙø^Îø !ÜûÃø Þø Ü$ ãö ×#Ö] VÙø^ÏøÊø [Üû`ô×ôù Òö Œô^ß$Ö] oÖøāô Ô ø ×ø‰ø…û *] ²
ö  (Ô ø ×øfû Îø àûÚø
Ýôçû nø Öû] ±Êô ‹øÛûíøÖû] lô]çø ×ø’$ Ö] ±ø×ôù ’øÞö áû]* Õ ø †ø Úø *] ²
ö  (²
ô ^eô Õ ø ‚öŽöÞû]*
Ýøç’öÞø áû*] Õø†ø Úø ]* ² ô ^eô Õø‚öŽöÞû]* VÙø^Îø !ÜûÃø Þø Ü$ ãö ×#Ö] VÙø^Îø [èô ×ønû ×$Ö]æø
ö  (²
ö  (²
² ô ^eô Õø‚öŽöÞû]* VÙø^Îø !ÜûÃø Þø Ü$ ãö ×#Ö] VÙø^Îø [èô ßøŠ$ Ö] àøÚô †ø `û Ž$ Ö] ]„øaF
[^ßøñô]†ø ÏøÊö o×øÂø ^`ø ÛøŠôÏûjøÊø ^ßøñô^nø ßô Æû]* àûÚô èøÎø‚ø’$ Ö] åô „ôaF „øìöªûiø áû]* Õø†ø Úø ]*
^Þø]*æø (ä́eô køòûqô ^Ûøeô kößûÚø  VØöqö†$ Ö] Ùø^ÏøÊø !ÜûÃø Þø Ü$ ãö ×# Ö] Va ±% fôß$Ö] Ùø^ÏøÊø
àôeû ‚ôÃû ‰ø ±ßô eø çìö]* (èøfø ×øÃû $ø àöeû Ýö^Ûø•ô ^Þø]*æø (±Úô çû Îø àûÚô ±ñô]…ø æø àûÚø Ùöç‰ö…ø
!†õÓûeø
!äqø^Úø àöeû ]æø ±% ñô^Šøß$Ö]æø ‚öÛøuû]*æø °% …ô^íøfö Öû] åö ]æø …ø
+Z Æ Këā ÷ D â ہ g ´ â 0 ÷Z ]|
x™Z Ñ g—g0
ÐZ X c* $zZ òŠ M q
M ™ ƒ g ZÎ 6,. -Z ā ¸ ñƒ Æ ~ {Çg !*Å a
~ ]Z|\Wā Zƒ g Z ¦ Š |0
/n²Q X c* R è ~ K (ö
QgzZ c*
+!* è )
á^Ûømû¬ôÖû]æø Ýô¡ø‰û¬ôÖû] Íô^‘øæû ]* àÚô á^qø†û ÛøÖû]æø löçû Îö^nø Öû]ø û NN ü

ft :¹ ä ë X¸ ñƒ ñÎ f a x™Z Ñ g— ?÷ y÷
.E
x™Z Ñ g— ! ïEÒŒ.ÅZ†0Z } Z :¹ ä òŠ WkZ X VìgŠ çLGO* áZz äÎ
/n²òŠ W {z X Ç VzŠ [ZŽ »~ ( !¼ÔV;) :c*
gZ¦ â
Û Ð kZ ä a
\ M X ** 6,í p Ç Vg7 ¼ B‚Æ ñÐ \W~ā Zƒ
ƒ : nZg**
gzZ [g Æ \WÐ \W~ā Î ì Xg7 ì e wŠ ‰ :c*
â
Û äa
x ÓÃ \W ä vZ Hā Vƒ Ø 7 ™}Š nÅ [g Æ VU Ð \W
ä kZ Q Xì { ZÍ Z} â
.V; :c*Û ?ì 5™ ¯ wÎg s§ Å Vâ K̈Z
Š ¬Ã\Wä vZ H ÔVƒ êŠ nÅvZ Ã\W~ :H n²
yŠ ëā ì c*
/n²Xì { ZÍvZ V; :c*
ā Zƒ g Z ¦ Û ?,™ J 7,,i ú õ0*
⁠~ ]Zg gzZ
Š ¬Ã\Wä vZ Hā Vƒ êŠ nÅvZ Ã\W~
kZ ~ w‚ ëāì c*
n²Xì { ZÍ \¬vZ V; :c*Û ?,™ 3g } izg Æ ( ypg ª) ¹
â
Š ¬Ã\Wä \¬vZ H ÔVƒ êŠ nÅvZ Ã\W~ā Zƒ g Z ¦
āì c* /
Û „~ V'¾}g ø ™á > 2i Ð Vz÷Z }g ø \W
g— ?N ⠁
™á \WŽ :¹ ä ¿kZ Xì { ZÍ \¬vZ V; :c*Û ä a x™Z Ñ
â
–0 Ä´ ~ Xì 5ä x ¸~÷= X c*
Ñ yZZ ~ 6,kZ ÷ ñW
X Vƒ‘0 x J 𸠻
Xì H e
$Zzg ä zâ è0Z gzZ ðK̈Ô£Z Ô ~g g x â Z ÐS
— NO ™ s ™zR z y»g RÆ yZZ gzZ xsS


ô ] Ùôçû ‰ö…ø oÖFāô غqö…ø ðø ^qø VÙöçÏömø g ô²] ‚ô nû fø Âö àô eû èø vø ×û ›ø àû Âø !R
(Ùöçû Ïömø ^Úø äü ÏøËûmö Ÿæøø ä́iô çû ‘ø °% æôø ÄöÛøŠûmö (Œôœû†$ Ö] †ø ³ô þñ^$ø (‚õrûÞø Øôaû *] àûÚô
‹öÛûìø Va ² ô ] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^ÏøÊø (Ýô¡ø‰û¦ô] àôÂø Ùö^*Šûmø çø aö ]ƒø¬ôÊø ^Þøø oj#uø
áû]* Ÿ$āô (Ÿø VÙø^Îø [^aø †ö nû Æø ±$ ×øÂø Øûaø VÙø^ÏøÊø !èô ×ønû ×$Ö]æø Ýôçû nø Öû] ±Êô lõ]çø ×ø‘ø
[åü †ö nû Æø ±$ ×øÂø Øûaø VÙø^Îø !áø^–øÚø …ø Ýö^nø ‘ôæø Va ² ô ] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø !Åøç$ _øiø
VÙø^Îø (éø^Òø $̂ Ö] a ² ô ] Ùöçû ‰ö…ø äü Öø †ø Òøƒøæø VÙø^Îø !Åøç$ _øiø áû]* Ÿ$āô (Ÿø VÙø^Îø
çø aö æø Øöqö†$ Ö] †ø eø û ^*Êø Ùø^Îø !Åøç$ _øiø áû*] Ÿ$āô (Ÿø VÙø^Îø [^aø †ö nû Æø ±$ ×øÂø Øûaø
xø×øÊû]* Va ² ô ] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø (“öÏöÞû*] Ÿæøø ]„øaF o×FÂø ‚öm‡ô]* Ÿø (² ô ]æø VÙöçû Ïömø

àøÚô é^Ò ù̂ Ö] h^e (á^Ûm¦] h^jÒ (xnv’Ö] ±Ê °…^ífÖ] äq†ìœ VR


hçqæ h^e (Ýç’Ö] h^jÒ ±Ê ^–÷mœæ (PRKÜΆÖ] (NQKM (Ý¡‰¦]
(ØnøvôÖ] h^jÒ ±Ê ^–÷mœæ (MSUNKÜΆÖ] (RRUKN (á^–Ú… Ýç‘
(Ñõ†$ ËjøÚö àne ÄøÛørmö Ÿæ ÄõÛôjørÚö àøne Ñø†$ Ëmö Ÿ áœæ (é^ÒˆÖ] ±Ê h^e
(xnv’Ö] ±Ê Ü׊Úæ (RQQRKÜΆÖ] (NQQMKR (èôÎø‚ø’$ Ö] èønŽì
(Ý¡‰¦] á^Ò…œ ‚uœ ±â ±jÖ] l]ç×’Ö] á^ne h^e (á^Ûm¦] h^jÒ
š†Ê h^e (é¡’Ö] h^jÒ (àߊÖ] ±Ê æ]çeœæ (MMKÜΆÖ] (PLKM
(é¡’Ö] h^jÒ (àߊÖ] ±Ê ±ñ^ŠßÖ]æ (OUMKÜΆÖ] (MLRKM (é¡’Ö]
!PQTKÜΆÖ](NNRKM (è×n×Ö]æ ÝçnÖ] ±Ê k•†Ê ÜÒ h^e
á^Ûømû¬ôÖû]æø Ýô¡ø‰û¬ôÖû] Íô^‘øæû ]* àÚô á^qø†û ÛøÖû]æø löçû Îö^nø Öû]ø û NP ü

!Ñø‚ø‘ø áûāô
!äô nû ×øÂø кËøj$Úö
eZzg g vZ D 0 ³]|
Å a x™Z Ñ g—ā ÷ D™ $
Æ kZā Zƒ ¢q ~ wq kZ ¿q
-Z ÑZz g » ¦~ kŠZ #
Öè }
.
p¶îŠ ð‹ Â?
™]!*  Å i Zz M Å kZ X¸ ñƒ } )w!*
Ø ;
0Æ xsZ ā Zƒ x¥ Â c*
Md # ā ©Ô ¶ C M 7~
Û {z Z

Räa Æ) ]Zg gzZ yŠ :c*
( V[ ⁠gŠ
Û ä a vZ wÎg Xì ;g ™Äc*
gŠ ä kZ X ÷ ( n
gzZ ðà {z´ Æ yZ H :H Äc* Û ) ,i ú õ0*~
*™ ZŠ Z i ú Ò?¤
* â
/Z %Z Ô7:c* Û 6,í Ìi ú
Û ä a \ M Xì n
X ( ÷ n
Û ) } izg Æ ypg { â :c*
⁠h™ Â) ƒe
Û ä a \ M X(ƒ M
\ M ?ì 6,í Ì{ izg gzZ ðà {z´ Æ ypg H :H Äc*
gŠ ä b‚
h Äg Â) ƒe ´g } izg r?¤
a \ M X(ƒ M â
/Z %Z Ô7:c*Û äa
Æ kZ 6,í H :H Äc*
gŠ ä kZ X c* Æ > 2i ÐZ ä
C Ì~ }g !*
gî: Zg » Ÿg ?%Z Ô7:c*Û ä a \ M ?ì ~gz¢5ZŠ Z ðÃÌ{z´
â
:Zz ¿{z Q :÷ ë ~zZg Xƒ M
h }Š ƒe bŠ ( ‘œ) ¼ 6,
Y HgzZ Š
gzZ Ç Vz™†ŸZ ðÃ~ kZ : ~ ! Z{ :å @* × a Æ äY
H&
â
:c* t Å ¿kZ ) ä a vZ wÎg X Ç Vz™ ¶Å nË:
Û ( ™Í]!*
XŠ b # {z  ð3Š ™ s ]!*
H0* KZ ä kZ ¤
/Z
— NQ ™ s ™zR z y»g RÆ yZZ gzZ xsS

Xì m 5g
$ut
(a ±$ fôß$Ö] ]çö iø*] ‹ônû ÏøÖû] ‚ôfû Âø ‚øÊûæø á$ āô VÙø^Îø g Œõ ^f$Âø àô eû ] àô Âø !S
ô ^eô áô^Ûøm¬ôÖû^eô VÜûaö †ø Úø ]* (Äõeø …û ]* àûÂø Üûaö ^`ø Þøæø (Äõeø …û ^*eô Üûaö †ø Úø ^*Êø
(åü ‚øuûæø ²
VÙø^Îø !Üö×øÂû *] äü Ööç‰ö…ø æø ² ô ^eô áö^Ûøm¬ôÖû] ^Úø áøæû …ö ‚ûiø]* VÙø^Îø
ö ] V]çÖö^Îø [åü ‚øuûæø ²
ø $ Ö] Ýö^Îøāôæø (²
(éô ¡’ ô ] Ùöç‰ö…ø ]‚÷Û$ vøÚö á$ ]*æø ² ö ] Ÿ$āô äø ³þÖFāô Ÿø áû*] éöø ^`ø ø
!‹øÛöíöÖû] ÜôßøÇûÛøÖû] àøÚô ]ç_öÃû iö áû*]æø (áø^–øÚø …ø Ýö^nø ‘ôæø (éô ^Òø $̂ Ö] ðö ^jømûāôæø
^Ûøe$…ö æø (kôÊ$ ˆø ÛöÖû]æø (†ônû Ïô ß$Ö]æø (ðô ^e$‚% Ö]æø (ÜôjøßûvøÖû] àôÂø VÄõeø …û *] àûÂø Üûaö ^`ø Þøæø
!ÜûÒö ðø ]…ø æø àûÚø à$ `ôeô ]æ†ö fôìû]*æø à$ aö çû ¿öËøuû] VÙø^Îøæø !†ôn$ÏøÛöÖû] VÙø^Îø
!äô nû ×øÂø кËøj$Úö
4¨GÅZ †ā ÷ D â ہ g k„ 0 vZ †]|
Ñ g—Æz » øG è

àÚ ‹ÛíÖ] ð]œ h^e (á^Ûm¦] h^jÒ (xnv’Ö] ±Ê °…^ífÖ] äq†ìœ VS


˜m†vi h^e (Ü×ÃÖ] h^jÒ ±Ê ^–÷mœæ (QOKÜΆÖ] (NUKM (á^Ûm¦]
àÚ ]æ†fímæ Ü×ÃÖ]æ á^Ûm¦] ]ç¿Ëvm ᜠo× ‹nÏÖ] ‚f ‚Êæ ±fßÖ]
(á^Ûm¦] h^jÒ (xnv’Ö] ±Ê Ü׊Úæ (TSKÜΆÖ] (PQKM (Üa ð]…æ
àe]æ (MSKÜΆÖ] (PSKM (äÖ牅æ oÖ^Ãi ²^e á^Ûm¦^e †Ú¢] h^e
±Ê èfn ±eœ àe]æ (MSNKÜΆÖ] (OURKM (xnv’Ö] ±Ê á^fu
!OLOMLKÜΆÖ] (MQSKR (Ìß’ÛÖ]
á^Ûømû¬ôÖû]æø Ýô¡ø‰û¬ôÖû] Íô^‘øæû ]* àÚô á^qø†û ÛøÖû]æø löçû Îö^nø Öû]ø û NR ü

Š ¬» VÂ!*
ge gzZ c* g e 7Z ä a \W  Zƒ¢q ~ { Çg !*
Å a x™Z
â
:c* Š ¬ » äÑ yZZ 6,øZuz vZ 7Z ä a \WX c*
Û Q X c* Û IÐ
â
kZ gzZ \¬vZā ñƒ gZ ¦
/n² ?ì H **
Ñ yZZ 6,øZuz vZāƒ … Y
gzZ 7Šq ðà {z´Æ vZā bŠ „ZÍ c*Û X ÷ … Y 4 „ wÎg »
â
™ ì‡i úÔ÷ wÎg Æ vZ ( a) ½è·— "
™ ZŠ Z > 2i Ô**
ypg Ô **
( :÷ ë ~zZg ) X **
™ ZŠ Z âÐ ÔÁâ gzZ ´g } izg Æ ug MZ
Ð Vzq g e ( yZ à Zz äƒ wEZ ~ ~i ‚ [ZÑ) 7Z ä a \W
"zg Æ ~Ç ( 3) Ôwp¢ úkZÜÆ z— ( 2) Ô} {! ( 1) :c*Û I
â
Û ä a \W X yn% ñƒ G µzg Ð wÃg @*
â
yZ :c* gzZ ( 4) @'
,
X bŠ C ÌÃVß Zz äY {g ú LZ gzZ Åg Š c*
ÃVzq
Xì m 5g
$ut
oj#uø ‚ºfû Âø àöÚô ç+ mö Ÿø Va ² ô ] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø VÙø^Îø g ±ùõ ×ô Âø àû Âø !T
ö ] Ÿ$āô äø ³þÖFāô Ÿø áû]* ‚ö`ø Žûmø VÄõeø …û ^*eô àøÚô ç+ mö
±ßô %øÃø eø ô²] Ùöçû ‰ö…ø ‚ºÛ$ vøÚö ±Þôù*]æø ²

á^Ûm¦] ±Ê ð^q ^Ú h^e (…‚ÏÖ] h^jÒ (àߊÖ] ±Ê °„Ú†jÖ] äq†ìœ VT


(àߊÖ] ±Ê äq^Ú àe]æ (NMPQKÜΆÖ] (PQNKP (再æ å†nì …‚ÏÖ^e
±Ê ±‰‚ÏÛÖ]æ (TMKÜΆÖ] (ONKM (…‚ÏÖ] ±Ê h^e (èÚ‚ÏÛÖ]
|† ±Ê ±ñ^ÓÖ¡Ö]æ (PPOKÜΆÖ] (RRKN (é…^jíÛÖ] &m^u¢]
!MMLQKÜΆÖ] (RNLKP (èߊÖ] Ø✠^ÏjÂ]
— NS ™ s ™zR z y»g RÆ yZZ gzZ xsS

!…ô‚øÏøÖû^eô àøÚô ç+ möæø (lôçû ÛøÖû] ‚øÃû eø &ôÃû fø Öû^eôæø lôçû ÛøÖû^eô àøÚô ç+ möæø (Ðùô vøÖû^eô
!äqø^Úø àöeû ]æø °% „ôÚô †û jôù Ö] åö ]æø …ø
-Z
J # {È :c*Û ä a vZ wÎgā ÷ D™yÒ g Z]|
â
vZā }Š „ZÍ Å ]!*
kS {z X Yƒ 7ðññÑ : yZZ 6,VÂ!*
ge
» \¬vZ ( a) ·~ — " gzZ 7ëÑ Æ ]Š „ ðà ZÎÆ \¬
Æ ]ñÔ6,]ñ{z Xì c*Û _¬B‚Æ hä kZ = X Vƒ wÎg
â
X ñÑ yZZ 6,k
,¼gzZ 6,äƒ {0
+ zŠ ˆ
i {g !*
Xì H e
$Zzg ä zâ 0Z gzZ ~èF,
x â Z ÐS
kûÞø^Òø VÙø^Îø èõ ×ø mû çô ›ø èõ mø ]æø …ô ±Êô g ±ùô Ûô ×ø Š% Ö] Üô Óø vø Öû ] àô eû èø mø æô ^Ãø Úö àû Âø !U
Ýõçû mø lø]ƒø köÃû ×ø›$ ^Êø (èô n$Þô]ç$ røÖû]æø ‚õuö]. Øøfø Îô ±Öô ^Û÷ßøÆø oÂF†û iø èºmø…ô^qø ±Öô
Ìö‰ø Ýøø  ±ßô eø àûÚô غqö…ø ^Þø*]æø (^`ø ÛôßøÆø àûÚô éõ ^Žøeô gøaø ƒø ‚ûÎø gömû„ùô Ö] ]ƒø¬ôÊø
ô ] Ùøç‰ö…ø könû iø^*Êø (è÷Ó$ ‘ø ^`ø jöÓûÓø‘ø ±ßôù Óô³ÖþF áøçËö‰ø^+mø ^ÛøÒø
Üø¿$ Ãø Êø a ²

h^e (é¡’Ö] Ä•]çÚæ ‚q^ŠÛÖ] h^jÒ (xnv’Ö] ±Ê Ü×ŠÚ äq†ìœ VU


(OTMKM (èu^eā àÚ á^Ò ^Ú îŠÞæ é¡’Ö] ±Ê Ý¡ÓÖ] Üm†vi
(PPSKQ (‚ߊÛÖ] ±Ê Øfßu àe ‚Ûuœæ (QOSKÜΆÖ]
±Ê Ý¡ÓÖ] h^e (ç`ŠÖ] h^jÒ (àߊÖ] ±Ê ±ñ^ŠßÖ]æ (NOTMOKÜΆÖ]
!MNMTKÜΆÖ] (MSKO (é¡’Ö]
á^Ûømû¬ôÖû]æø Ýô¡ø‰û¬ôÖû] Íô^‘øæû ]* àÚô á^qø†û ÛøÖû]æø löçû Îö^nø Öû]ø û NT ü

(^`ø eô ±ßô jô ñû] VÙø^Îø [^`ø Ïöjô Âû ]. ¡ø³þÊø]* (²


ô ] Ùøç‰ö…ø ^mø Vkö×ûÎö (±$ ×øÂø Ô ø ÖôƒF
[^Þø]* àûÚø VÙø^Îø !ðô ^ÛøŠ$ Ö] ±Êô VkûÖø^Îø [ ² ö ] àømû*] V^`ø Öø Ùø^ÏøÊø !^`ø eô äü jönû iø^*Êø
!èºßøÚô ç+ Úö ^`ø Þ$¬ôÊø ^`ø Ïûjô Âû *] VÙø^Îø !²
ô ] Ùöç‰ö…ø køÞû*] VkûÖø^Îø
!±% ñô^Šøß$Ö]æø ‚öÛøuû*]æø ܺ×ô ŠûÚö åö ]æø …ø
÷ D™ yÒ ~ $ eZzg sî-qZ g }Z ¬0 tzç ]|
~÷ ~ 6ZŽ ( x £ q
-Z d
$ŒÛ Æ kZ ) gzZ uQ Ž ¶~&
+ -Z ~÷ā
ßq
VZ à ~–q ƒā ¬Š  Š
-Z c* HV;z ~ yŠ q
-Z Ô ¶C™ c*Vc*
Zl –
b§Å ƒ WÌ~ Ôì Š
-Z Ð ~ Vâ K̈Z y
 gzZ Vƒ yK̈Z q Há ™
Š g â µq
Å a vZ wÎg ~ Ô c* -Z ÐZ ä ~ Ôì @*
W× Ì=
\ M ä ~ X å k\Z Z (,» ( äg â µ) kZ = X Zƒ ¢q ~ #
Ö }
.
a \ W ?VzŠ ™: Š Zi WÃ ~&
+ß kZ ~ H :H n²~ kŠZ è# .Å a
Ö }
W™á k0*
Ôc* }÷à kZ :c*
Æ a \WÐZ ~ X î W™á k0* â
Ûä
ä a \WÔ6,y W :¹ ä kZ ?ì V¹vZ :Y7 Ð kZ ä a \W
:c*Û ä a \WX ÷ wÎg Æ vZ \ M :¹ ä kZ ?Vƒ yÃ~ :c*
⁠â
Û
Xì ìñt ÔzŠ ™Š Zi WÃkZ
Xì H e
$Zzg ä ðK̈gzZ £Z Ô›x â Z ÐZ
— NU ™ s ™zR z y»g RÆ yZZ gzZ xsS

(a ² ô ] Ùøç‰ö…ø könû iø]* VÙø^Îø (g ±ùô Ëô Ïø %$Ö] ‚õ mû çø ‰ö àô eû ‚ô m†ô Ž$ Ö] àô Âø !ML


è÷n$eôçÞö è÷mø…ô^qø °‚ôßûÂô á$ āôæø (èºfø Îø…ø ^`ø ßûÂø ÐøjøÃû iö áû]* kû‘øæû *] ±Úôù ]. á$ āô Vkö×ûÏöÊø
^`ø Öø Ùø^ÏøÊø !^`ø eô äü jönû iø^*Êø (^`ø eô ±ßô jô ñû] VÙø^Îø [^`ø ßûÂø ^`ø Ïøjô Âû ]. áû*] ±ßôù Âø −öˆôrûnö Êø*]
Ùöç‰ö…ø køÞû]* VkûÖø^Îø [^Þø]* àûÚø VÙø^Îø !² ö ] VkûÖø^Îø [Ô ô e%…ø àûÚø Va ±% fôß$Ö]
!èºßøÚô ç+ Úö ^`ø Þ$¬ôÊø ^`ø Ïûjô Âû ^*Êø VÙø^Îø !²
ô ]
!±ùô ñô^Šøß$×Öô ÀöËû×$Ö]æø (áø^f$uô àöeû ]æø ±% ñô^Šøß$Ö]æø ø æü ]ø çeö]*æø ‚öÛøuû]* åö ]æø …ø
Å a vZ wÎg ~ :÷ D™yÒ g oËÏ%Ö] + hÑ]|
hÎ0 +
-Z Ð s§KZ ä {−Zz ~÷ :Zƒ gZ ¦
q Öè }
/n²™ƒ¢q ~ kŠZ # .
}÷gzZ ¶Å ¤z Š䙊 Zi M xÝ
( µZz ~ { ! †Æ ^) k0*
Ð s§ Å k Q ÐS ~ ¤
/Z ;ì ~&
+ -Z àZz pg mÐ x ¸! â
ßq
â
:c* $ñÐQ Ð s§ ~÷t H ÂVzŠ ™Š Zi M
Û ä a \ M ?Ï}™e
Å a \WÃ ~&
+ß kZ ~ VZi Z ˆ X ƒ W™ á k0*}÷ Ã ~&
+ß kZ
çeœæ (MUPTPKÜΆÖ] (OTUKP (‚ߊÛÖ] ±Ê Øfßu àe ‚Ûuœ äq†ìœ VML
(èßÚ©ÛÖ] èfΆÖ] ±Ê h^e (…æ„ßÖ]æ á^Ûm¢] h^jÒ (àߊÖ] ±Ê æ]
h^e (^m^‘çÖ] h^jÒ (àߊÖ] ±Ê ±ñ^ŠßÖ]æ (ONTOKÜΆÖ] (NOLKO
±Ê á^fu àe]æ (ORQOKÜΆÖ] (NQNKR (knÛÖ] à è΂’Ö] Ø–Ê
(p†fÓÖ] àߊÖ] ±Ê ±Ï`nfÖ]æ (MTUKÜΆÖ] (PMTKM (xnv’Ö]
!RPTLKÜΆÖ] (MMLKP
á^Ûømû¬ôÖû]æø Ýô¡ø‰û¬ôÖû] Íô^‘øæû ]* àÚô á^qø†û ÛøÖû]æø löçû Îö^nø Öû]ø û OL ü

Z¾ :c*
⁠gŠ Ð kZ ä a x™Z Ñ g—X c*
Û Äc* M á ~ kŠZ #
Öè }
.
kZ ä a \ M Q Xì vZ ( [g Z÷) :H n² ä kZ ?ì yà [g
wÎg Æ \¬ vZ \ M :H n² ä kZ ?Vƒ yà ~ :c*
⁠gŠ Ð
Û Äc*
Xì à Zz yZZt èY zŠ ™Š Zi M ÃkZ :c* á gZ ä a \ M X÷
Û Š÷
â
{gÃè Xì H e
$Zzg ä yx è0Z gzZ ðK̈ÔŠ ƒ ZŠ 1Z Ô£Z x â Z ÐZ
X ÷ Æ ðK̈p ÖZ
o×# ‘ø àûÚø Va ² ô ] Ùöç‰ö…ø Ùø^Îø VÙø^Îø g Ô õ Öô ^Úø àô eû ‹ô Þø *] àû Âø !MM
äü Öø °„ô$Ö] Üö×ô ŠûÛöÖû] Ôø Öô„FÊø (^ßøjøvøneôƒø ØøÒø]*æø (^ßøjø×øfû Îô Øøfø Ïûjø‰û]æø (^ßøiø¡ø‘ø
ø ] ]æ†ö Ëô íûiö ¡ø³Êþø ä́Öôç‰ö…ø èöÚ$ ƒô æø ²
!ä́jô Ú$ ƒô ±Êô ² ô ] èöÚ$ ƒô
!±% Þô]†ø fø _$ Ö]æø äô mûçø aø ]…ø àöeû Ñö^vø‰ûāôæø ±% ñô^Šøß$Ö]æø °% …ô^íøfö Öû] åö ]æø …ø
â
:c*Û ä a vZ wÎgā ì $ eZzg Ð g ´ â 0 ÷Z ]|
3f Zgø gzZ Hì +
 c* $Y Å‚}g ø ÔS7,i ú b§ ~gø ä T
Ù^fÏj‰] Ø–Ê h^e (è×fÏÖ] h]çeœ (xnv’Ö] ±Ê °…^ífÖ] äq†ìœ VMM
á^Ûm¦] h^jÒ (àߊÖ] ±Ê ±ñ^ŠßÖ]æ (OTPKÜΆÖ] (MQOKM (è×fÏÖ]
àߊÖ] ±Êæ (PUUSKÜΆÖ] (MLQKT (Ü׊ÛÖ] èË‘ h^e (äÃñ]†æ
±Ê ämça]… àe Ñ^v‰āæ (MMSNT KÜΆÖ] (QOLKR (p†fÓÖ]
±Ê ±Þ]†f_Ö]æ (PLS KÜΆÖ] (OTNKM (g é†m†a ±eœ à ‚ߊÛÖ]
!MRRUKÜΆÖ] (MRNKN (g h‚ßq à †nfÓÖ] ÜrÃÛÖ]
— OM ™ s ™zR z y»g RÆ yZZ gzZ xsS

$J Å wÎg Æ kZ gzZ \¬ vZ a Æ T Ôì y› (Z {z
Xì -
$J Å \¬vZ :
™: ðÃz " ~ -
X **
$Zzg ä ãZdgzZtƒZg 0 t GZ ÔðK̈Ô ~g g x â Z ÐZ
Xì H e
‚öuø]* çø aö æø (]…÷ ‚ûeø ‚ø`ôø áø^Òøæø I g kô Úô ^’$ Ö] àø eû éø ø ^fø Âö àû Âø !MN
àûÚô èºeø ^’øÂô äü Öøçû uøæø (Ùø^Îø a ² ô ] Ùøç‰ö…ø á$ *] I èô fø ÏøÃø Öû] èø×ønû Öø ðô ^fø Ïøß%Ö]
Ÿæøø (]çÎö†ôŠûiø Ÿæøø (^ò÷nû ø ² ô ^eô ]çÒö†ôŽûiö Ÿø áû*] o×FÂø ±ÞôçÃö mô^eø Vä́eô^vø‘û*]
ÜûÓömû‚ômû*] àønû eø äü Þøæ†ö jøËûiø áõ^jø`û fö eô ]çû iöªûiø Ÿæøø (ÜûÒöø Ÿøæû ]* ]ç×öjöÏûiø Ÿæøø (]çÞöˆû iø
o×øÂø åü †ö qû^*Êø ÜûÓößûÚô oÊFæø àûÛøÊø Íõæ†ö Ãû Úø ±Êô ]ç’öÃû iø Ÿæøø (ÜûÓö×ô qö…û *]æø
(äü Öø 麅ø ^Ë$ Òø çø `ö Êø ^nø Þû‚% Ö] ±Êô gøÎô çÃö Êø ^ò÷nû ø Ô
ø ÖôƒF àûÚô hø^‘ø]* àûÚø æø (²
ô ]
^ËøÂø ðø ^ø áûāô (²
ô ] oÖøāô çø `ö Êø ²
ö ] åö †ø jø‰ø Ü$ $ö (^ò÷nû ø Ô ø ÖôƒF àûÚô hø^‘ø]* àûÚø æø
!Ô ø ÖôƒF o×FÂø åö ^ßøÃû mø^fø Êø !äü fø Îø^Âø ðø ^ø áûāôæø äö ßûÂø
!±% ñô^Šøß$Ö]æø °% …ô^íøfö Öû] åö ]æø …ø
á^Ûm¦] èÚ¡Â h^e (á^Ûm¦] h^jÒ (xnv’Ö] ±Ê °…^ífÖ] äq†ìœ VMN
h^e (Ý^Óu¢] h^jÒ ±Ê ^–÷mœæ (MTKÜΆÖ] (MQKM (…^’Þ¦] gu
h^jÒ (àߊÖ] ±Ê ±ñ^ŠßÖ]æ (RSTSKÜΆÖ] (NROSKR (ð^ŠßÖ] èÃne
IPMRMKÜΆÖ] (MPNIMPMKS (^`rÖ] o× èÃnfÖ] h^e (èÃnfÖ]
!PMRN
á^Ûømû¬ôÖû]æø Ýô¡ø‰û¬ôÖû] Íô^‘øæû ]* àÚô á^qø†û ÛøÖû]æø löçû Îö^nø Öû]ø û ON ü

è³ gzZ ¸ - $ ÒzçŽ D g Ö#™ 0 {Š „ ]|


qÑ ~ g+
‚g Ó
ä Vâ Zz6,ê è āì $eZzg Ð Dþ ¸ † -
qZ ~ Vß Zz µ
³ 6,]!* Û Ð yZ ä \WçO å Zƒ 1 ~ $
â
kZ Ð í :c* Ö L
-ÑÃ ËB‚Æ vZā z™
+ÔÐ z™ 7~ga ÔÐ z™ 7q
7~g »$
Ð ð0 7yc 6,Ë w1 … Y ÔÐ z™7OÊ ÑzZ KZ ÔÐ z™
+!*
H Zg7 Çt ä TÐ ~ ?XÐ z™7ã⠁ ~ Vñ» Æ ngzZ
Û **
ÔŠ
Hƒ 2 ~ ËÐ ~ yZ Ž Xì 6,x™ î0%f Æ \¬vZ ̀Z » kZ Â
ËÐ ~ yZ Ž X Š
Hƒ {g ñ » kZ {z  ˆï Zw Å kZ ÐZ ~ *Š Q
ì Š4Æ vZ {z  3g á Z e {Š6,6,kZ ä \¬vZ Q Ô Zƒ >% » x »
kZ ä ëçO X}Š ZwÐZ ì e Ô }Š ⠁
\W6,]!* Û s ç {z ìe
Xų Ša
Xì H e
$Zzg ä ðK̈gzZ ~g g x â Z ÐZ
VÙø^Îø ‹õnû Îø éô †ø •ô^Æø àûÚô g °ùô †ô •ô ^Çø Öû ] èø mø æô ^Ãø Úö àô eû ô²] ‚ô fû Âø àû Âø !MO

(èÛñ^ŠÖ] é^Ò‡ ±Ê h^e (é^ÒˆÖ] h^jÒ (àߊÖ] ±Ê æ] çeœ äq†ìœ VMO
(±Þ^%ÛÖ]æ ^u¤] ±Ê Ü‘^ ±eœ àe]æ (MQTNKÜΆÖ] (MLOKN
(UTKO (ànnÚ^ŽÖ] ‚ßŠÚ ±Ê ±Þ]†f_Ö]æ (MLRNKÜΆÖ] (OLMKN
(h^_íÖ] …ç$ªÛe Œæ†ËÖ] ±Ê ±Û×m‚Ö]æ (MTSMIMTSLKÜΆÖ]
!NPRMKÜΆÖ] (TQKN
— OO ™ s ™zR z y»g RÆ yZZ gzZ xsS

ø²] ‚øfø Âø àûÚø Váô^Ûøm¬ôÖû] ÜøÃû ›ø ÜøÃô ›ø ‚ûÏøÊø à$ `ö ×øÃø Êø àûÚø 'º¡ø³þ$ø Va ±% fôß$Ö] Ùø^Îø
ö ] Ÿ$āô äø ³þÖFāô Ÿø äü Þ$]*æø åü ‚øuûæø
é÷‚øÊô ]…ø äü ŠöËûÞø ^`ø eô è÷fø nùô ›ø ä́Öô^Úø éø^Òø‡ø o_6 Âû *]æø (²
Ÿæøø (èø–øm†ôÛøÖû] Ÿøæø (èøÞø…ô‚$ Ö] Ÿæøø (èøÚø †ô`ø Öû] ±_ôÃû mö Ÿæøø (Ýõ^Âø Ø$ Òö äô nû ×øÂø
ø ] á$ ¬ôÊø (ÜûÓöÖô]çø Úû ]* ¼ô‰øæø àûÚô àûÓô³ÖþF æø (èøÛønòô ×$ Ö] ½ø†ø Ž$ Ö]
ÜûÓöÖû^*Šûmø ÜûÖø ²
!ǻ†ùô Žøeô ÜûÒö†û Úö ^+mø ÜûÖøæø åü †ø nû ìø
!±% Ûô×ømû‚$ Ö]æø ±% Þô]†ø fø _$ Ö]æø Üõ‘ô^Âø ±eô]* àöeû ]æø ø æö ]ø çeö ]* åö ]æø …ø
eZzg Ð g ~¢¸ tzç 0 vZ †]|Æ ®{¢¸ F
$
ä kZ H 7Z ä T ÷ , Z x » & :c* Û ä a x™Z Ñ g—ā ì
â
-Z ) X 1\BZ f » yZZ
ZuzŠ ) X}™]Š „ Å øZuz vZ sÜ{z (āt q
Ù (āt ZŠ) Xì 7Šq ðà {z´Æ \¬vZ :( ¾ {zāt
lp w‚C
th
+'× ) X}™ ZŠ Z > 2i Å wâ LZ ñƒ D™- !¾) Ð àŠ
$¬Z ( Å Y *
wâ ãxgŠ É }Š : > 2i § gâ Y » n S
QgzZ g F ÔÙg{ ÔJ h1 (ā
Q: gzZ ì ‡â wâ +4Ð ?: \¬vZèY }Š
Xì êŠ ¬» wâ S
$Zzg ä “Š gzZ ãZdÔÞ¬ ! Z 0Z ÔŠzZŠ 1Z ÐZ
Xì H e

áô^Ûømû¦ûô] àôÂø èøËønû ßô uø ±eô]* Üô¿øÂû *Ÿû] Ýô^Úø ¦ûô] Ùöçû Îø


Vkö×ûÎö V±% íô ×û fø Öû ] ô²] ‚ô fû Âø àö eû Üö Óø vø Öû ] Äõ nû _ô Úö çû eö *] Ýö ^Úø ¦ûô ] Ùø ^Îø
á^Ûømû¬ôÖû]æø Ýô¡ø‰û¬ôÖû] Íô^‘øæû ]* àÚô á^qø†û ÛøÖû]æø löçû Îö^nø Öû]ø û OP ü

áû]* VèøËønû ßô uø çû eö ]* Ùø^Îø !äô ÏûËô Öû] Øô–øÊû]* àûÂø ±Þô†û fôìû^*Êø (èøËønû ßô uø ^eø]* °û]*
àøßøŠ% Ö]æø Äøñô]†ø Ž$ Ö]æø oÖF^Ãø iø ² ô ^eô áø^Ûømû¦ûô] Øöqö†$ Ö] Üø×$ Ãø jømø
!^`ø Îø^Ëøiôù ]æø èô Ú$ Ÿ. û] Íø¡øjô ìû]æø ø æû ‚övöÖû]æø
±ßô$ø‚$ uø VÙø^ÏøÊø !áô^Ûømû¦ô] àôÂø ±Þô†û fôìû^*Êø Vkö×ûÎö VÙø^Îø
V†ø ÛøÂö àôeû Ÿô kö×ûÎö VÙø^Îø †ø ÛöÃû mø àôeû onø vûmø àûÂø ‚õ$ø†û Úø àöeû èöÛøÏø×ûÂø
!äö Ûû×$ Ãø jøÊø áô^Ûømû¦ûô^eô Ô
ø nû ×øÂø VÙø^Îø [çø aö ^Úø àômû‚ôùÖ] àôÂø ±Þô†û fôìû]*
(°‚ônø eô „øìø^*Êø VÙø^Îø [çø aö ^Úø áô^Ûømû¦ô] àôÂø ±Þô†û fôìû^*Êø Vkö×ûÎö
Ùö^*Šûmø ]„øaF á$ āô VÙø^ÏøÊø !ä́fôßûqø oÖFāô ±Þô‚øÃø Îû^*Êø (îõnû ø oÖFāô Ðø×ø_øÞû^Êø
]…÷ ‚ûeø ‚ø`ôø àûÛ$ Úô áø^Òø îönû Ž$ Ö]æø VÙø^ÏøÊø [çø aö Ìønû Òø áô^Ûømû¦ûô] àôÂø
Ùôçû ‰ö…ø gôßûqø oÖFāô kößûÒö V†ø ÛøÂö àöeû ] Ùø^Îø !a ² ô ] Ùôçû ‰ö…ø ÄøÚø
èô Û$ ×% Ö] àöŠøuø غqö…ø ^ßønû ×øÂø Øøìøø ƒûāô ±Ãô Úø îönû Ž$ Ö] ]„øaFæø (a ²
ô ]
Œô^ß$Ö] hø^Îø…ô o_# íøjøÊø (èô møô ^fø Öû] Ùô^qø…ô àûÚô äü fö ŠôvûÞø (^Û÷ÛôùÃø jøÚö
^Úø (ô²] Ùøçû ‰ö…ø ^mø VÙø^ÏøÊø !a ² ô ] Ùôçû ‰ö…ø °‚ømø àønû eø ÌøÎøçø Êø
ö ] Ÿ$āô äø ³þÖFāô Ÿø áû]* éöø ^`ø ø VÙø^Îø [áö^Ûømû¦ô]
åü ‚öfûÂø ]‚÷Û$ vøÚö á$ ]*æø ²
(†ôìô¤] Ýôçû nø Öû]æø (ä́×ô ‰ö…ö æø (ä́fôjöÒöæø (ä́jô Óøñô¡øÛøeô àöÚô ©ûiöæø (äü Ööçû ‰ö…ø æø
— OQ ™ s ™zR z y»g RÆ yZZ gzZ xsS

^ßøfû r$ Ãø jøÊø (køÎû‚ø‘ø VÙø^ÏøÊø !oÖF^Ãø iø ² ô ] àøÚô ǻ†ùô øæø ǻ†ônû ìø …ô‚øÏøÖû]æø
!èô møô ^fø Öû] Øôaû ]* Øô`û qø ÄøÚø a ²ô ] Ùøçû ‰ö…ø ä́Ïô mû‚ô’ûiø àûÚô
Ýö^Îøāô VÙø^ÏøÊø [Ýô¡ø‰û¦ûô] Äöñô]†ø ø ^Úø (² ô ] Ùøçû ‰ö…ø ^mø VÙø^ÏøÊø
àôÛøÖô kônû fø Öû] s% uøæø (áø^–øÚø …ø Ýöçû ‘øæø (éô ^Òø $̂ Ö] ðö ^jømûāôæø (éô ¡ø’$ Ö]
VÙø^ÏøÊø !èô eø ^ßørøÖû] àøÚô Ùö^Šøjô ÆûŸô û]æø (¡÷nû fô‰ø äô nû Öøāô Åø^_øjø‰û]
.äü Ûö×øÃû mø äü Þ$^*Òø a ô²] Ùøçû ‰ö…ø ä́Ïô mû‚ô’ûjøeô ä́Öôçû ÏøÖô ^ßøfûr
$ Ãø jøÊø !køÎû‚ø‘ø
ô ô ØøÛøÃû iø áû*] VÙø^Îø [áö^Šøuû¦ûô] ^Úø æø (²
² ô ] Ùøçû ‰ö…ø ^mø VÙø^ÏøÊø
!køÎû‚ø‘ø VÙø^ÏøÊø !Õ ø ]†ø mø äü Þ$¬ôÊø åö ]†ø iø àûÓöiø ÜûÖø áû¬ôÊø åö ]†ø iø Ôø Þ$^*Òø
^`ø ßûÂø Ùöæû ©öŠûÛøÖû] ^Úø VÙø^ÏøÊø [èöÂø ^Š$ Ö] ojøÚø (²
ô ] Ùøçû ‰ö…ø ^mø VÙø^ÏøÊø
!åü †ø Þø ÜûÖø Œø^ß$Ö] ¼ø‰$ çø iø ^Û$ ×øÊø !o–FÚø Ü$ $ö !Øôñô^Š$ Ö] àøÚô Üø×øÂû ^*eô
ÜøÖô^Ãø Úø ÜûÓöÛø×ôù Ãø nö Öô ÜûÒö^iø]* Øömû†ôfûqô ]„øaF á$ āô Va ±% fôß$Ö] Ùø^ÏøÊø
!ÜûÓößô mûô
]„ø F̀ eô àøÏønû jø‰û] ]ƒø¬ôÊø VèøËønû ßôuø ±eôŸô* kö×ûÎö VÄõnû _ôÚö çeö ]* Ùø^Îø
èô ×øÛûröeô †$ Îø]* ‚ûÏøÊø ]„ø F̀ eô †$ Îø]* ]ƒøāô (ÜûÃø Þø VÙø^Îø [àºÚô ©ûÚö çø `ö Êø ä́eô †$ Îø]*æø
!àºÚô ©ûÚö çø aö æø Ýô¡ø‰û¦ûô]
á^Ûømû¬ôÖû]æø Ýô¡ø‰û¬ôÖû] Íô^‘øæû ]* àÚô á^qø†û ÛøÖû]æø löçû Îö^nø Öû]ø û OR ü

àûÚø °…ôû ]* Ÿø VÙø^ÏøÊø [ä́Ïô ×ûìø àûÚô ðõ ±ûŽøeô †ø ÓøÞû]* ]ƒøāô Vkö×ûÏöÊø
—ðõ oûø Øùô Òö ÐöÖô^ìø™ VoÖF^Ãø iø ä́Öôçû ÏøÖô †ø ËøÒø äFÞ$¬ôÊø VÙø^Îø []„øaF ÐöÖô^ìø
Ô ø Öô„FÒøæø (² ô ] †ö nû Æø кÖô^ìø äü Öø VÙø^Îø äü Þ$^*ÓøÊø !wMLNKR (Ý^ÃÞ¢]y
éø^Òø $̂ Ö]æø Ýø^nø ’ôùÖ]æø éø¡’ ø $ Ö] ±$ ×øÂø šø†ø Êø ² ø ] á$ ]* Üö×øÂû *] Ÿø VÙø^Îø çû Öø
—éøçÒF $̂ Ö] ]çiö!æø éøç×F’$ Ö] ]çÛönû Îô ]øæø ™ VoÖF^Ãø iø ä́Öôçû ÏøÖô !†ø ËøÒø ‚ûÎø äü Þ$¬ôÊø
—Ýö^nø ’ôùÖ] ÜöÓönû ×øÂø gøjô Òö™ VoÖF^Ãø iø ä́Öôçû ÏøÖôæø !wPOKN (é†ÏfÖ]y
áøçû ŠöÛûiö àønû uô ²
ô ] àøvFfû ŠöÊø™ VoÖF^Ãø iø ä́Öôçû ÏøÖôæø (wMTOKN(é†ÏfÖ]y
šô…û Ÿø ]û æø lôçFÛFŠ$ Ö] oÊô ‚öÛûvøÖû] äö Öøæø o áøçû vöfô’ûiö àønû uôæø
áû¬ôÊø !wMTIMSKOL (Ýæ†Ö]y —o áøæû †ö `ô¿ûiö àønû uôæ$ ^n& ŽôÂø æø
W^aø †ø nû ŠôËûiø Üö×øÂû ]* Ÿæøø ^`ø ×ømûæô^+iø Üö×øÂû ]* Ÿæøø (èô mø«Öû] åô „ô F̀ eô àöÚô ¨û]. VÙø^Îø
!†ônû ŠôËûj$Ö] ±Êô ðºo_ôíûÚö æø Øômûˆôßûj$Ö^eô àºÚô ©ûÚö äü $ÞŸô* (†ö ËöÓûmø Ÿø äü Þ$¬ôÊø
àøÚô ^ò÷nû ø Üö×øÃû mø Ÿøæø Ýô¡ø‰û¦ûô] èô ×øÛûröeô †$ Îø*] çû Öø Väü Öø kö×ûÎö
Äôñô]†ø ø àûÚô ðõ ±ûŽøeô Ÿøæø hô^jøÓôÖû^eô †% Ïô mö Ÿøæø Äôñô]†ø Ž$ Ö]æø ˜ôñô]†ø ËøÖû]
ô ^eô †' Ïô Úö äü Þ$*] Ÿ$āô Ýô¡ø‰û¦ûô]
àûÚô ðõ ±ûŽøeô †% Ïô mö Ÿøæø áô^Ûømû¦ûô ^eôæø oÖF^Ãø iø ²
çû Öøæø Väü Öø kö×ûÎö !ÜûÃø Þø VÙø^Îø [àºÚô ©ûÚö çø aö ]* lø^ÛøÊø áô^Ûømû¦ûô] Äôñô]†ø ø
— OS ™ s ™zR z y»g RÆ yZZ gzZ xsS

VÙø^Îø !lø^ÛøÊø áô^Ûømû¦ûô^eô †' Ïô Úö äü Þ$]* Ÿ$āô ä́eô ØûÛøÃû mø ÜûÖøæø ^ò÷nû ø Üû×øÃû mø ÜûÖø
!àºÚô ©ûÚö çø aö
‚ø`ø Žûiø áû*] VÙø^Îø [áô^Ûømû¦ûô] àôÂø ±Þô†û fôìû*] VèøËønû ßô uø ±eôŸô* kö×ûÎö
ä́jô Óøñô¡øÛøeô ‚ø`ø Žûiøæø (äü Öø Ô
ø mû†ôø Ÿø åü ‚øuûæø ² ö ] Ÿ$āô äø ³þÖFāô Ÿø áû]*
‚ø`ø Žûiøæø (ǻ†ùô øæø ǻ†ônû ìøæø ä́jô Úø ^nø Îô æø ǻ…ô^Þøæø ä́jô ß$qøæø ä́×ô ‰ö…ö æø ä́fôjöÒöæø
DME!‚õuø*] oÖFā Ùø^ÛøÂû *Ÿû] šçù Ëømö ÜûÖø äü Þ$]*
ô ô ô
Æ yZZ »1Z WZ x â Z
ñ~ }g !*
ä ~ :÷ D™ yÒ oí×fÖ] vZ †0 ¬ .1Z x â Z
Æ ( ú1 ™Å +Š ) } +4 = \W !1Z } Z :Y7
ì t } +4) :c* Û ä 1Z WZ x â Z X  C ~ }g !*
â
gñZ XgzZ Šzu ÔòÔx ©Z Æ <Ñ Ôv!*yZZ òŠ M (ā
à ( b) ƒ  yZ ) ì s%Z ~ X gzZ t · Z » # Ö Z~
~ }g !* Æ yZZ = :¹ ä ~ :÷ D™yÒ ~zZg X¼
Ð ç,™G$ 0 ¼ ä åI &% 0 ¼= :c*â
Û ä \ M  ԍC
+Š = :¹Ð /è0Z ä ~ :¹ ä VrZ Ô c* C Æ ™e$Zzg
yZZ 6, :c* Û ä VrZ ?ì H {z ā N C ~ }g !*
⁠Æ
!POIPMK¼Še¢] äÏËÖ] ±Ê ±í×fÖ] ²] ‚f àe ÜÓvÖ] Än_Ú çeœ DME
á^Ûømû¬ôÖû]æø Ýô¡ø‰û¬ôÖû] Íô^‘øæû ]* àÚô á^qø†û ÛøÖû]æø löçû Îö^nø Öû]ø û OT ü

Xì xiÑ G » ( ]¬gzZ ]xÅ )


ԍ C ~ }g !* Æ yZZ = :¹ ä ( /0Z ª) ~
ZñB; Z÷ ä VrZā ÷ D™ yÒ \ M ?ì q Ht ā
gzZ Ô1 è ~ U LZ = Ô‰ á k0*Æ  q -Z = gzZ
H ª Å kZ ā ì Ø 7~ }g!*Æ yZZ ¿t :c* â
Û
wÎg Ž ¸ Ð ~/ôyZ ā ÷ D™yÒ \ M ?ì Cƒ
~ :c* Û ä k /0Z X¸ ¢q ~ g$
⁠+~ ö Å a vZ
# Ô¸ B‚ }÷ Ì t gzZ å ~ U Æ a vZ wÎg
Z
Ôc*M k0*}g ø ñƒ ñ0 )q¿ÑZz V|i ]gzp q
+!* -Z
3Š¤ /Å VÍß {z Ô¸ ìg ™Ð ~ VÍß CŒŠ ÐZ ë
c* :Î ä™n²gzZ Ô ŠHug ™ M t ‚Æa vZ wÎg Zƒ ‡\
bŠ „ZÍ Å ]!* Û ä a \ M ?ì H yZZ !vZ wÎg
â
kZ :c*
Æ vZ ( a) ·— " gzZ 7Šq ðà ZÎÆ \¬ vZ ā
Å kZ ÔV¤ Û Æ kZ Âā t gzZ Ô÷ wÎg Æ kZ gzZ }È
vZ Æ k , ,hZ gzZ ]y
¼ ~' M x- ÔVßÎg Æ kZ ÔV1Â
s ä \ M :¹ ä kZ X ñÑ yZZ 6,äƒ Ð s§ Å \¬
ŠŽz!* Æ pg dÑ Ï Å VZŒŠ Æ kZ ä ë Xì c* â
Û
n²ä kZ Q X HgÖZ » À6,ä™ & ¤Å a vZ wÎg
— OU ™ s ™zR z y»g RÆ yZZ gzZ xsS

ä a \ M ?÷ H x ©Z Æ <Ñ Å xsZ !vZ wÎg c* :H


™ ZŠ Z > 2i Ô **
Ô´g } izg Æ ugMZ ypg Ô ** ™ ì‡i ú :c* â
Û
e » ¿áZz pg ® ) ,Z Å î J - pÑ vZ š M gzZ
*™ <( ~¢ a Æ å
kZ X * 3) Ð " $» èª q gzZ Ô **™
a vZ wÎg Æ kZ Q ä ë Xì c* Û s ä \ M :¹ ä
â
kZ Q Xì }Yt {z c* Íā H À6,ä™ & ¤ Å y⠁ ÛÆ
Âāt :c* Û ä a \ M ?ì H yˆZ !vZ wÎg c*
⁠:H n²ä
Í }™ ~ wq kS ]Š „ Å \¬vZ
gzZ ì ;g NŠ ÐZ Â c*
á yY)  ( n ƒ : ì‡ ªt ª) n NŠ : ÐZ ¤ /Z
Ôì c* Û s ä \ M :¹ ä kZ Xì ;g NŠ N {z G (ā
â
a \ M ?σ µZz “# Ö ª !vZ wÎg c* :H n²ä kZ Q
Ð b‚ ( ~ %R kS ) {z ì Š HH wZÎ Ð T :c* â
Û ä
~Ö # XŠ
@Æ VÍß {z Z H` {z Q Xì 7ÑZz + Y {Š c* i
" :c* Û ä a x™Z Ñ g—Q Xn NŠ : ÐZ ë Â Š
⁠H`
ä2]x Å +Š }g v»Ž ¸ }Z LZƒ t —
X¸ ñ M
# :H n²Ð 1Z ä ~ :÷ D™yÒ .1Z
ðÃZ
Û Z » kZ gzZ Çg ¢ 6,kZ ¿
?ì ðñ {z H Â}™g Z Œ
á^Ûømû¬ôÖû]æø Ýô¡ø‰û¬ôÖû] Íô^‘øæû ]* àÚô á^qø†û ÛøÖû]æø löçû Îö^nø Öû]ø û PL ü

ä kZ G  1 ™g Z Œ
Û Z » kZ ä kZ Z
# ÔV; :c* â
Û ä\M
Û Z » xsZ }g7
Xì ðñ{z gzZ 1™g Z Œ
gïZ » q ËÐ ~ ðÅ \¬vZ {z ¤ /Z :¹ ä ~ Q
Û{ » q kZā }Y 7~ !¾ t } ?ǃ ¬H Â}Š ™
kZ Æ \¬ vZ ÔÇ ñY ƒ  Û » {z :c* â
Û ä \ M ?ì yÃ
Xì ó Û{ » q C Ù ( „z) L —ðõ oûø Øùô Òö ÐöÖô^ìø™ :ª z$ +Å y⠁ Û
gzZ ðà {z´ Æ \¬ vZ Û{ » kZ ā ì ¹t ä kZ c* Í
6,í ä \¬vZā x¥7= :¹ ä kZ ¤ /Z b§ÏZ Xì
\¬vZ ;Ç ñY ƒ  Û » {z Ì Âì Å n Û > 2i gzZ } izg Ôi ú
gzZ L —éøçÒF $̂ Ö] ]çiö!æø éøç×F’$ Ö] ]çÛönû Îô ]øæø ™ :ª
z$ +Å y⠁ Û kZ Æ
gøjô Òö™ ª z$ +Å y⠁ Û kZ gzZ óX z™ c* Š > 2i gzZ Åg ì‡ i ú
Å y⠁ Û kZ gzZ Xó ÷ ‰ K n Û } izg 6,? L —Ýö^nø ’ôùÖ] ÜöÓönû ×øÂø
äö Öøæø o áøçû vöfô’ûiö àønû uôæø áøçû ŠöÛûiö àønû uô ² ô ] àøvFfûŠöÊø™ ª
z$ +
:L —oáøæû †ö `ô¿ûiö àønû uôæ$ ^n&ŽôÂø æø šô…û Ÿø û]æø lôçFÛFŠ$ Ö] oÊô ‚öÛûvøÖû]
Æ Y ( gzZ [f ª) z™ x ÷ á ?Z # z™ H ÄÅ vZ ?
=° ~g ‚ gzZ o( ‰ Ü z Æ ò ª) z™ ð ?Z # gzZ ( ‰ Ü z
P  ( z™ H Ä? ) gzZ ÷ a Æ ÏZ ~ }i gzZ V⠁ M
Æ × ª) z™ PzŠ ? Z # gzZ ( ‰ Ü z Æ ) ª) ÌÃ
— PM ™ s ™zR z y»g RÆ yZZ gzZ xsS

pÔVƒ @* $ M kZ ~ :¹ ä kZ ¤
Ñ yZZ 6,e /Z gzZ ó o( ‰
Ü z
{z èY ;ǃ 7Û » {z ÂVƒ }Y 7‚z sz òG & Å kZ ~
Xì ÑZz ä3 æ~ ‚gzZ ì ÑZz pg yZZ 6,[Â
pƒ @* Û Z » xsZ ] {z ¤
™ gZŒ /Z :Y7 Ð yZ ä ~
» vZ [ : Ôƒ }Y : ¼ Ð ~ x ©Z ¦Ñ vŠ gzZ øZ Û
„ : gzZ ƒ @* Û Z » Ág ËÐ ~ xsZ È»g Z : Ôƒ @*
™g Z Œ ÛZ
™g Z Œ
gzZ \¬vZ sÜÉ ƒ @* Û Z » Ág ËÐ ~ yZZ È»g Z
™g Z Œ
ðñ {z H  ñY ƒ ]¯ ¿(Z ;ƒ ÑZz ä™g Z Œ Û Z » yZZ
( Å <Ñ) {zp¤ /Z :¹ 7Z ä ~ X V; :c* â
Û ä \ M ?ǃ
yZZ {zāt ñZ΃ Zc ¿6,kZ : gzZ Ôƒ }Y : q ÌðÃ
?( ǃ ðñ {z H Â) ñYƒ ]¯ {z gzZ ƒ ÑZz ä™g Z Œ Û Z»
X ǃ ðñ{z ( V;) :c*
â
Û ä\ M
~ }g !*Æ yZZ = :¹ Ð 1Z WZ Äâ Z ä ~
Šq ðà ZÎÆ \¬vZā }Š „ZÍt  :c*
â
Û ä \ M ? C
-Ñ ðà » kZ Ôì « {z Ôì 7
Æ kZ ÂgzZ Ôì 7q
A Å kZ ÔVßÎg Æ kZ ÔV1 ŠkZ ÔV¤
Å kZ Ô¼ Û
Ö ª Å kZ Ô cizŠ
„ZÍ ÅÑ {Š™ Za Æ kZ gzZíÆ kZ Ô#
X¡CÎ7ÃËwqZ {zā}Š „ZÍt ÂgzZ Ô}Š
á^Ûømû¬ôÖû]æø Ýô¡ø‰û¬ôÖû] Íô^‘øæû ]* àÚô á^qø†û ÛøÖû]æø löçû Îö^nø Öû]ø û PN ü

^Ûøãö Êö^‘øæû ]*æø áô^Ûømû¦ô]æø Ýô¡ø‰û¦ô] göÃø ö


á Å yZS gzZ xsS ü
û s ™zRÆ yQ gzZ ñ÷
ĺ–ûeô áö^Ûømû¦ô] Va ² ô ] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø VÙø^Îø g éø †ø mû †ø âö ±eô œø àû Âø !MP
ö ] Ÿ$āô äø ³þÖFāô
èö›ø^Úø āô V^âø ^Þøû *]æø (² Ÿø Ùöçû Îø V^ãø ×ö–øÊûªøÊø (è÷fø Ãû ö áøçû Ãö fû ‰øæø
!áô^Ûømû¦ô] àøÚô èºfø Ãû ö ðö ^nø vøÖû]æø (Ðômû†ô_$ Ö] àôÂø pƒFŸ* û]
!Üõ×ô ŠûÛöÖô ÀöËû×$ Ö]æø äô nû ×øÂø кËøj$Úö
Å yZZ :c*
âÛ ä a vZ wÎgā ì ~z%Ð g {, kÙC 1Z ]|
ª) ö²] Ÿ$āô äø ³þÖFāô Ÿø aZ Ð ƒ
 ~ X ÷ ñ÷ i¼ Ð ,
á {Š c*
» q {Š 1 ËzgŠ "Ð ƒ
 ~ yZ gzZ ì ** Û Z » ( ÞZ è+
™g Z Œ M Zuz
(á^Ûm¦] …çÚœ h^e (á^Ûm¦] h^jÒ (xnv’Ö] ±Ê °…^ífÖ] äq†ìœ VMP
á^ne h^e (á^Ûm¦] h^jÒ (xnv’Ö] ±Ê Ü׊Úæ (UKÜΆÖ] (MNKM
æû*]E ]‡æ (OQKÜΆÖ] (ROKM (^â^ށœæ ^`×–Êœæ á^Ûm¦] gÍ ‚Â
ù… ±Ê h^e (èߊÖ] h^jÒ (àߊÖ] ±Ê æ] çeœæ (Dáøçûj%‰ôæø ĺ–ûeô
(àߊÖ] ±Ê åçvße °„Ú†jÖ]æ (PRSRKÜΆÖ] (NMUKP (ð^q…¦]
(äÞ^’ÏÞæ äi^m‡æ á^Ûm¦] Ù^ÛÓj‰] ±Ê ð^q ^Ú h^e (á^Ûm¦] h^jÒ
á^Ûm¦] h^jÒ (àߊÖ] ±Ê ±ñ^ŠßÖ]æ (NRMPKÜΆÖ] (MLKQ
!QLLQKÜΆÖ] (MMLKT (á^Ûm¦] gÍ †Òƒ h^e (äÃñ]†æ
— PO ™ s ™zR z y»g RÆ yZZ gzZ xsS

-Z Å yZZ ÌY §gzZ Xì bŠ ™gzŠ Ð 5 Zg


á (ëZ) q
Xì c ÷
X ÷ Æ ›p ÖZ {gÃè gzZ ì m 5g
$ut
áøçû Òöœø oj#uø ÜûÒö‚öuøœø àöÚô ©ûmö Ÿø Va ±% fôß$Ö] Ùø^Îø VÙø^Îø g ‹õ Þø œø àû Âø !MQ
!àønû Ãô Ûøqûœø Œô^ß$Ö]æø ǻ‚ôÖøæø æø ǻ‚ôÖô]æø àûÚô äô nû Öøāô g$ uøœø
!ä́Öô^Úø æø ä́×ô aû *] àûÚô äô nû Öøāô g$ uøœø Väö ßû Âø èõ mø ]æø …ô ±Êô æø
!äô nû ×øÂø кËøj$Úö
~ ? :c*Û ä a x™Z Ñ g—ā ì ~z% Ð g ÷Z ]|
â
−Zz Æ k Q ÐQ ~ā J
-Z# Yƒ 7ðñJ
-‰Ü z k Q ¿ðÃÐ
[8Ð VÍß x ÓgzZ Š ÑzZ Å k Q Ô( +−Zz ª)
X Vƒ Yƒ: F,
ā ) ÷ p ÖZ ~z%Ð „ g ÷Z ]|~ $
eZzg -
qZ
wâ gzZ wÈz IZ Æ kZ ~ J
-Z â
# :( c*Û ä a vZ wÎg
X Vƒ Y ƒ: F,
[8ÌÐ

Ù牆ùÖ] gùu h^e (á^Ûm¦] h^jÒ (xnv’Ö] ±Ê °…^ífÖ] äq†ìœ VMQ


(xnv’Ö] ±Ê Ü׊Úæ (MQIMPKÜΆÖ] (MPKM (á^Ûm¦] àÚ a
Øâ¢] àÚ †%Òœ a ²] Ù牅 èfùvÚ hçqæ h^e (á^Ûm¦] h^jÒ
ÜÖ àÚ o× á^Ûm¦] Ý‚Â Ñ¡›āæ ànÃÛqœ Œ^ßÖ]æ ‚Ö]çÖ]æ ‚ÖçÖ]æ
!PPKÜΆÖ] (RSKM (èfvÛÖ] å„a äfvm
á^Ûømû¬ôÖû]æø Ýô¡ø‰û¬ôÖû] Íô^‘øæû ]* àÚô á^qø†û ÛøÖû]æø löçû Îö^nø Öû]ø û PP ü

Xì m 5g
$ut
„ºìô çø âö æø (a ±ùô fôß$Ö] ÄøÚø ^ß$Òö VÙø^Îø (g Ýõ ^Žø âô àô eû ô²] ‚ô fû Âø àû Âø !MR
køÞûŸ* ø (²
ô ] Ùøçû ‰ö…ø ^mø Vg †ö ÛøÂö äü Öø Ùø^ÏøÊø (g hô^_$ íøÖû] àôeû †ø ÛøÂö ‚ônø eô
°„ôÖ$]æø (Ÿø Va ±% fôß$Ö] Ùø^ÏøÊø (±ŠôËûÞø àûÚô Ÿ$ āô ðõ ±ø Øùô Òö àûÚô ±$ Öøāô g% uøœø
äö Þ$¬ôÊø V†ö ÛøÂö äü Öø Ùø^ÏøÊø !Ô ø nû Öøāô g$ uøœø áøçû Òöœø oj#uø (ǻ‚ônø eô ±ŠôËûÞø
ø ŠôËûÞø àûÚô Ô
!†ö ÛøÂö ^mø áøŸ? û] Va ±% fôß$Ö] Ùø^ÏøÊø !±ŠôËûÞø àûÚô ±$ Öøāô g% uøœø køÞûŸ* ø (²
ô ]æø (áøŸ? ]û
!°% …ô^íøfö Öû] åö ]æø …ø
Û \ M Ôì ~z% Ð g x éhI4LX 0 vZ †]|
-Z ) :÷ D ⠁
q
E
[ éŒBÄZ 0 /]|ä a \WgzZ ¸B‚Æ a x™Z Ñ g—ë (û%
:H n²ä g /]|X å Zƒ ZñB; » g
KZ = \W !vZ wÎg c*
Û ä a x™Z Ñ g— ( 6,kZ ) X ÷ [8{Š c*
â
:c* iÐ qC
Ù ZÎÆ yY
G
~÷ ~ ]gŠ î0~EE3¢Æ T Å ]Z f kZ ì n( ì 7°»t) Ô7
kZ ) Vî Y ƒ : F,[8ÌÐ yY ~g v»~ J
-Z# !ì yY
[Z ! nÅ vZ :H n²ä g /]|X ( 7ï» › ~g vJ
-‰Ü z
ä a x™Z Ñ g—6,kZ X ÷ [8{Š c*
i ÌÐ yY ~÷ = \W

ÌnÒ h^e (…æ„ßùÖ]æ á^Ûm¢] h^jÒ (xnv’Ö] ±Ê °…^ífÖ] äq†ìœ VMR


!RNQSKÜΆÖ] (NPPQKR (a ±ùfßùÖ] ànÛm kÞ^Ò
— PQ ™ s ™zR z y»g RÆ yZZ gzZ xsS

Xì ( ï» ›~g v) [Z !/} Z :c*


â
Û
Xì H e
$Zzg ä ~g g x â Z ÐS
‚øqøæø äô nû Êô à$ Òö àûÚø 'º¡ø³þ$ø VÙø^Îø a ±ùô fôß$Ö] àôÂø g ‹õ Þø œø àû Âø !MS
ö ] áøçû Óömø áûœø DÝô¡ø³þ‰û¦ô] éøæø ¡ø³þuø Vèõ mø ]æø …ô ±Êô æø E Váô^Ûømû¦ô] éøæø ¡ø³þuø
²
ô ô Ÿ$āô äü f%vômö Ÿø ðø †û ÛøÖû] g$ vômö áûœøæø (^Ûøâö ]çø ‰ô ^Û$ Úô äô nû Öøāô g$ uøœø äü Ööçû ‰ö…ø æø

(áô^Ûm¦ô] éôæ¡u h^e (á^Ûm¦] h^jÒ (xnv’Ö] ±Ê °…^ífÖ] äq†ìœ VMS
øçÃm áœø åø†ôÒø àûÚø h^e (á^Ûm¦] h^jÒ ±Ê ^–÷mœæ (MRKÜΆÖ] (MPKM
(MRKM (áô^Ûm¦] àÚô …^ßùÖ] ±Ê oÏø×mö áœø åö†øÓûmø ^ÛÒ †ËÓÖ] ±Ê
ØjÏÖ]æø hø†–$ Ö] …ø^jøìû] àôÚø h^e (å]†Ò¦] h^jÒ ±Ê ^–÷mœæ (NMKÜΆÖ]
h^jÒ ±Ê ^–÷mœæ (RQPNKÜΆÖ] (NQPRKR (†ËÓÖ] o× á]çãÖ]æ
±Ê Ü׊Úæ (QRUPKÜΆÖ] (NNPRKQ (²] ±Ê gùô vöÖ] h^e (h¢]
‚qæ àãe Ì’i] àÚ Ù^’ì á^ne h^e (á^Ûm¦] h^jÒ (xnv’Ö]
(‚ߊÛÖ] ±Ê Øfßu àe ‚Ûuœæ (POKÜΆÖ] (RRKM (á^Ûm¦] éæ¡u
Vh^e (á^Ûm¦] h^jÒ (àߊÖ] ±Ê °„Ú†jÖ]æ (MNLNMKÜΆÖ] (MLOKO
á^Ûm¦] h^jÒ (àߊÖ] ±Ê ±ñ^ŠßÖ]æ (NRNPKÜΆÖ] (MQKQ (DMLE
±Ê ^–÷mœæ (PUTSKÜΆÖ] (UQIUPKT (á^Ûm¦] ÜÛ h^e (äÃñ]†æ
éæ¡u h^e ±Ê ^–÷mœæ (PUTTKÜΆÖ] (URKT (á^Ûm¦] éæ¡u h^e
(àjËÖ] h^jÒ (àߊÖ] ±Ê äq^Ú àe]æ (PUTUKÜΆÖ] (USKT (Ý¡‰¦]
!PLOOKÜΆÖ] (MOOTKN (ðô¡øføûÖ] o×øÂø †ôfû’$ Ö] h^e
á^Ûømû¬ôÖû]æø Ýô¡ø‰û¬ôÖû] Íô^‘øæû ]* àÚô á^qø†û ÛøÖû]æø löçû Îö^nø Öû]ø û PR ü

!…ô^ß$Ö] ±Êô Íø„øÏûmö áûœø åö †ø Óûmø ^ÛøÒø †ôËûÓöÖû] ±Êô ø çû Ãö mø áûœø åø †ø Óûmø áûœøæø
!äô nû ×øÂø кËøj$Úö
T :c*Û ä a x™Z Ñ g—ā ÷ D™ $
⁠eZzg g ÷Z ]|
āì ~ e -Z ) k‹ Å yZZ {z Ï Vƒ Ï& ~ ¿
$Zzg q
¹!* Ã ( k‹Å xsZ
ÐQ a wÎg » kZ gzZ u vZ (āt «) :Çá 0*
›ÐQ ÌÐ ¿T (āt ~uzŠ ) ÔVƒ [8{Š c*
i Ð Vzq x Ó
]Ð ¬ (āt ~Š) gzZ ƒ §{ Å u vZ ¡{z ƒ
ˆ Æ ä0*
» \ M LZ {z ‰ }™I**
b§ ÏZ {z à Uß ~ ¬ ( èª zŠ
q ) {g !*
™I**
Xì @* **
Y²~v M
Xì m 5g
$ut
oj#uø ÜûÒö‚öuøœø àöÚô ©ûmö Ÿø VÙø^Îø a ±ùô fôß$Ö] àôÂø (g äö ßû Âø èõ mø ]æø …ô ±Êô æø !MT
!ä́ŠôËûßøÖô g% vômö ^Úø äô nû ìôŸô* g$ vômö
ᜠáô^Ûm¦] àÚ h^e (áô^Ûm¦] h^jÒ (xnv’Ö] ±Ê °…^ífÖ] äq†ìœ VMT
±Ê Ü׊Úæ (MOKÜΆÖ] (MPKM (äŠËßÖ gvm ^Ú änì¢ gùvm
ᜠá^Ûm¦] Ù^’ì àÚ áœ o× ØnÖ‚Ö] h^e (á^Ûm¦] h^jÒ (xnv’Ö]
(PQKÜΆÖ] (RSKM (†níÖ] àÚ äŠËßÖ gvm ^Ú Ü׊ÛÖ] änì¢ gvm
h^e (Å…çÖ]æ Ðñ^ΆÖ]æ èÚ^nÏÖ] èË‘ h^jÒ (àߊÖ] ±Ê °„Ú†jÖ]æ
h^jÒ (àߊÖ] ±Ê ±ñ^ŠßÖ]æ (NQMQKÜΆÖ] (RRSKP (DQUE
— PS ™ s ™zR z y»g RÆ yZZ gzZ xsS

!äô nû ×øÂø кËøj$Úö


g—ā ÷ D™ yÒ g ´ â 0 ÷Z ]|~ $
eZzg gzZ -
qZ
# Yƒ 7ðñJ
Z -‰Ü z kZ ¿ðÃÐ ~ ? :c*Û ä a x™Z Ñ
â
™I a LZ Ž }™: I „z Ìa Æ ð¸ LZ {z J
Xì @* -
Xì m 5g
$ut
Üø×ô ‰ø àûÚø Üö×ô ŠûÛöÖû]ø Va ô²] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø VÙø^Îø g éø †ø mû †ø aö ±eô œø àû Âø !MU
Üûãôñô^Úø ô o×FÂø Œö^ß$Ö] äö ßøÚô œø àûÚø àöÚô ©ûÛöÖû]æø (ǻ‚ômøæø ä́Þô^ŠøÖô àûÚô áøçû Ûö×ô ŠûÛöÖû]
!ÜûãôÖô]çø Úû œøæø
Ùø^Îøæø !áø^f$uô àöeû ]æø ÜöÒô^vøÖû]æø (äü Öø ÀöËû×$ Ö]æø °% „ôÚô †û jôù Ö]æø ‚öÛøuû]* åö ]æø …ø
!xºnû vô‘ø ຊøuø &ºmû‚ôuø ]„øaF V°% „ôÚô †û jôù Ö]

(QLMRKÜΆÖ] (MMQKT (á^Ûm¦] èÚ¡Â h^e (äÃñ]†æ á^Ûm¦]


(NRKM (á^Ûm¦] ±Ê h^e (èÚ‚ÏÛÖ] (àߊÖ] ±Ê äq^Ú àe]æ
!RRKÜΆÖ]
(TUMTKÜΆÖ] (OSUKN (‚ߊÛÖ] ±Ê Øfßu àe ‚Ûuœ äq†ìœ VMU
àÚ Ü׊ÛÖ] ᜠ±Ê ð^q ^Ú h^e (á^Ûm¦] h^jÒ (àߊÖ] ±Ê °„Ú†jÖ]æ
ÜÒ^vÖ]æ (NRNSKÜΆÖ] (MSKQ (å‚mæ äÞ^ŠÖ àÚ áçÛ׊ÛÖ] Ü׉
(xnv’Ö] ±Ê á^fu àe]æ (NN KÜΆÖ] (QPKM (Õ…‚jŠÛÖ] ±Ê
!MTLKÜΆÖ] (PLRKM
á^Ûømû¬ôÖû]æø Ýô¡ø‰û¬ôÖû] Íô^‘øæû ]* àÚô á^qø†û ÛøÖû]æø löçû Îö^nø Öû]ø û PT ü

Û ä a vZ wÎgā ÷ D™ yÒ g {,
â
y› :c* kÙC 1Z ]|
ì {z ðñgzZ Ô÷g pôy›}uzŠ Ð B; gzZ y!*
i Å Tì {z
X ÷g pôwâ gzZ 3Y Å VÍß x ÓÐ T
ä yx 0Z gzZ Áq Ô~ p ÖZ {gÃè ä ~èF,Ô ä £R x â Z ÐS
Xì 9Œg â
$ut :c* x â Z Xì H e
Û ä ~èF, $Zzg
àûÚø Üö×ô ŠûÛöÖû]ø Va ²ô ] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø VÙø^Îø k æ†õ Ûû Âø àô eû ô²] ‚ô fÂø àû Âø !NL
ö ] oãø Þø ^Úø †ø røâø àûÚø †ö qô^ãø ÛöÖû]æø (ǻ‚ômøæø ä́Þô^ŠøÖô àûÚô áøçû Ûö×ô ŠûÛöÖû] Üø×ô ‰ø
²
!äö ßûÂø
!±% ñô^Šøß$Ö]æø ø æü ]ø çeö *]æø ‚öÛøuû]*æø °% …ô^íøfö Öû] åö ]æø …ø
Û ä a vZ wÎg ā ì w®Ð k z/ 0 vZ † ]|
â
:c*
ÇgzZ ÔVƒ pôy›}uzŠ Ð B; gzZ y!*
i Å T ì {z y›

Üø×ô‰ø àÚ Ü׊ÛÖ] h^e (á^Ûm¦] h^jÒ (xnv’Ö] ±Ê °…^ífÖ] äq†ìœ VNL


±Ê Øfßu àe ‚Ûuœæ (MLKÜΆÖ] (MOKM (å‚mæ äÞ^ŠÖ àÚ áçÛ׊ÛÖ]
h^jÒ (àߊÖ] ±Ê æ] çeœæ (RQMQKÜΆÖ] (MROKN (‚ߊÛÖ]
(NPTMKÜΆÖ] (PKO (kÃ_ÏÞ] Øa é†r`Ö] ±Ê h^e (^`rÖ]
(Ü׊ÛÖ] èË‘ h^e (äÃñ]†æ á^Ûm¦] h^jÒ (àߊÖ] ±Ê ±ñ^ŠßÖ]æ
(PRSKM (xnv’Ö] ±Ê á^fu àe]æ (PUURKÜΆÖ] (MLQKT
!NOLKÜΆÖ]
— PU ™ s ™zR z y»g RÆ yZZ gzZ xsS

Û Iä \¬vZ Ð X c*
â
Xì c* Š hgÃVñ» yZ ä Tì {z ̀'
Xì H e
$Zzg ä ðK̈gzZ Š ƒ ZŠ 1Z Ô£Z Ô ~g g x â Z ÐS
Ýô¡ø‰û¦ô] °% œø Va ±$ fôß$Ö] Ùø^*‰ø ¡÷³þqö…ø á$ *] k æ†õ Ûû Âø àô eû ô²] ‚ô fû Âø àû Âø !NM
þ $ Ö] œö†ø Ïûiøæø (Ýø^Ãø _$ Ö] ÜöÃô _ûiö VÙø^Îø [†ºnû ìø
ÜûÖø àûÚø æø køÊû†ø Âø àûÚø o×FÂø Ýø¡ø³Š
!Íû†ôÃû iø
!äô nû ×øÂø кËøj$Úö
ä ¿q
‚g ÓÇg !*
ª -Zā ì ~z%Ð k z/0 vZ †]|
â
:c* á g Z ä a \ M ?ì 4 xsS ‚ yà :H n² ~ a [ ó$
Û Š÷
Ôz™xs ( Ãq 3 ( ÃVzuzŠ ) ? (āì t xsZ +4)
Ù ) gzZ ƒ î **
-ZC
X … Y 7c*
ƒ … Y ÐZ ?{ Zp
Xì m 5g
$ut
Ý^Ã_Ö] Ý^Ûā h^e (á^Ûm¦] h^jÒ (xnv’Ö] ±Ê °…^ífÖ] äq†ìœ VNM
h^e (á^Ûm¦] h^jÒ ±Ê ^–÷mœæ (MNKÜΆÖ] (MOKM (Ý¡‰¦] àøÚô
(xnv’Ö] ±Ê Ü׊Úæ (NTKÜΆÖ] (MUKM (Ý¡‰¦] àÚô Ý¡ŠÖ] ð^ŽÊā
(Ø–Êœ å…çÚœ Ì’Þæ Ý¡‰¦] Ø•^Ëi á^ne h^e (á^Ûm¦] h^jÒ
±Ê h^e (h¢] h^jÒ (àߊÖ] ±Ê æ] çeœæ (OUKÜΆÖ] (RQKM
h^jÒ (àߊÖ] ±Ê ±ñ^ŠßÖ]æ (QMUPKÜΆÖ] (OQLKP (Ý¡ŠÖ] ð^ŽÊā
!QLLLKÜΆÖ] (MLSKT (†nì Ý¡‰¦] °œ h^e (äÃñ]†æ á^Ûm¦]
á^Ûømû¬ôÖû]æø Ýô¡ø‰û¬ôÖû] Íô^‘øæû ]* àÚô á^qø†û ÛøÖû]æø löçû Îö^nø Öû]ø û QL ü

èøß$røÖû] áøçû ×öìö‚ûiø Ÿø Va ô²] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø VÙø^Îø g éø †ø mû †ø âö ±eô œø àû Âø !NN
]ƒøāô ðõ ±ûø o×FÂø ÜûÓöÖ%ö œø Ÿæøø œø (]çû e%^vøiø oj#uø ]çû ßöÚô ç+ iö Ÿæøø ]çû ßöÚô ©ûiö oj#uø
þ $ Ö] ]çŽöÊûœø [Üûjöfû eø ^vøiø åö çû Ûöjö×ûÃø Êø
!ÜûÓößønû eø Ýø¡ø³Š
!°% „ôÚô †û jôù Ö]æø ø æü ]ø çeö *]æø ܺ×ô ŠûÚö åö ]æø …ø
kZ ? :c*Û ä a vZ wÎgā ÷ D™ yÒ g {,
⁠kÙC1Z ]|
Ü z kZ ?gzZ ;ƒ M á : yZZ J
‰ -Z h ƒ 74ZŠ ~ ¼
#M AJ Ü z
-‰
»~ H X z™: ›Ð }uzŠ q
-Z J
-Z h ƒ 7ðñJ
#M -
-Z Âz™ ¿?6,T Vî C : q +Z q
?Ï ä™ ›Ð }uzŠ q -Z
; Ã xs yxgŠ LZ (ā ì t ¿{z gzZ )
-Z Ð ]Ò ª) z™ c*
q
X ( z™ HxsÃ}uzŠ

Øì‚m Ÿ äÞœ á^ne h^e (á^Ûm¦] h^jÒ (xnv’Ö] ±Ê Ü×ŠÚ äq†ìœ VNN
ð^ŽÊā áœæ á^Ûm¦] àÚ ànßÚ©ÛÖ] èfvÚ áœæ áçßÚ©ÛÖ] Ÿā èßrÖ]
(àߊÖ] ±Ê æ]çeœæ (QPKÜΆÖ] (SPKM (^ãÖç’vÖ gf‰ Ý¡ŠÖ]
(QMUOKÜΆÖ] (OQLKP (Ý¡ŠÖ] ð^ŽÊā ±Ê h^e (h¢] h^jÒ
±Ê ð^q ^Ú h^e (h]¤]æ á]„òj‰Ÿ] h^jÒ (àߊÖ] ±Ê °„Ú†jÖ]æ
(àߊÖ] ±Ê äq^Ú àe]æ (NRTTKÜΆÖ] (QNKQ (Ý¡ŠÖ] ð^ŽÊā
(h¢] h^jÒ ±Êæ (RTKÜΆÖ] (NRKM (á^Ûm¦] ±Ê h^e (èÚ‚ÏÛÖ]
!ORUNKÜΆÖ] (MNMSKN (Ý¡ŠÖ] ð^ŽÊāô h^e
— QM ™ s ™zR z y»g RÆ yZZ gzZ xsS

Xì H e gzZ Š ƒ ZŠ 1Z Ô›x â Z ÐS
$Zzg ä ~èF,
àøÚô Øõqö…ø o×FÂø †$ Úø a ô²] Ùøçû ‰ö…ø á$ ]* k †ø Ûø Âö àô eû ô²] ‚ô fû Âø àû Âø !NO
á$ ¬ôÊø (äö Âû ø Va ô²] Ùöç‰ö…ø Ùø^ÏøÊø (ðô ^nø vøÖû] ±Êô åö ^ìø]* ÀöÃô mø çø aö æø (…ô^’øÞûŸ* û]
!áô^Ûømû¦ô] àøÚô ðø ^nø vøÖû]
!±% ñô^Šøß$Ö]æø ø æü ]ø çeö *]æø ‚öÛøuû]*æø °% …ô^íøfö Öû] åö ]æø …ø
g»Z g /
¦ » a vZ wÎgā ì $ eZzg Ð k /0 vZ †]|
X å ;g ™ Ã0Æ § à ð¸ LZ Ž Zƒ Ð k0*Æ Š
Ûq-Z Æ
-Z » yZZ  §èY zŠ hgÐZ :c*
X ì zq â
Û ä a vZ wÎg
Xì H e
$Zzg ä ðK̈gzZ Š ƒ ZŠ 1Z Ô£Z Ô ~g g x â Z ÐZ
àøÚô ðö ^nø vøÖû] Va ²
ô ] Ùöç‰ö…ø Ùø^Îø VÙø^Îø g éø †ø mû †ø aö ±eô ]* àû Âø !NP
àÚ ð^nvÖ] h^e (á^Ûm¦] h^jÒ (xnv’Ö] ±Ê °…^ífÖ] äq†ìœ VNO
(MPSKN (‚ߊÛÖ] ±Ê Øfßu àe ‚Ûuœæ (NPKÜΆÖ] (MSKM (á^Ûm¦]
(ð^nvÖ] ±Ê h^e (h¢] h^jÒ (àߊÖ] ±Ê æ] çeœæ (ROPMKÜΆÖ]
á^Ûm¦] h^jÒ (àߊÖ] ±Ê ±ñ^ŠßÖ]æ (PSUQKÜΆÖ] (NQNKP
(ª›çÛÖ] ±Ê ÔÖ^Úæ (QLOOKÜΆÖ] (MNMKT (ð^nvÖ] h^e (äÃñ]†æ
!MRMMKÜΆÖ] (ULQKN
±Ê °„Ú†jÖ]æ (MLQMUKÜΆÖ] (QLMKN (‚ߊÛÖ] ±Ê ‚Ûuœ äq†ìœ VNP
(ORQKP (ð^nvÖ] ±Ê ð^q ^Ú h^e (è×’Ö]æ †fÖ] h^jÒ (àߊÖ]
á^Ûømû¬ôÖû]æø Ýô¡ø‰û¬ôÖû] Íô^‘øæû ]* àÚô á^qø†û ÛøÖû]æø löçû Îö^nø Öû]ø û QN ü

!…ô^ß$Ö] ±Êô ðö ^ËørøÖû]æø ðô ^ËørøÖû] àøÚô ðö ]„øfø Öû]æø (èô ß$røÖû] ±Êô áö^Ûøm¬ôÖû]æø áô^Ûøm¬ôÖû]
àôÂø hô^fø Öû] ±Êô V°% „ôÚô †û jôù Ö] Ùø^Îøæø !äqø^Úø àöeû ]æø °% „ôÚô †û jôù Ö]æø ‚öÛøuû]* åö ]æø …ø
&ºmû‚ôuø ]„øaF (l àõnû ’øuö àôeû áø]†ø ÛûÂô æø èøÚø ^Úø ]. ±eô]*æø éø†ø Óûeø ±eô*]æø †ø ÛøÂö àôeû ]
!xºnû vô‘ø ຊøuø
Y § :c*Û ä a vZ wÎg ā ÷ D™ yÒ g {,
⁠kÙC1Z ]|
àŠ ÷ ã!* A yZZ gzZ ì z ( ë Z ) » yZZ
@Y á ~ ¼
+gzZ Xì *
i$
Xì CY á ~ cizŠ àŠ ÷gzZ ì
ä ~èF,x â Z Xì H e
$Zzg ä zâ 0Z gzZ ~èF,Ô£Z x â Z ÐZ
l a0 yZ/gzZ )â Z 1Z Ô {–1Z Ô/0Z ]|6
,qçñkZāì c*
â
Û
Xì 9Œg
$ut X ÷ gÃè ]c*
Zzg ÌÐ
±% Ãô Öû]æø ðö ^nø vøÖû] VÙø^Îø a ±ùô fôß$Ö] àôÂø (g ±ùô ×ô aô ^fø Öû ] èø Úø ^Úø .] ±eô *] àû Âø !NQ

(‚aˆÖ] h^jÒ ( é†Óe ±eœ à àߊÖ] ±Ê äq^Ú àe]æ (NLLUKÜΆÖ]


(Õ…‚jŠÛÖ] ±Ê ÜÒ^vÖ]æ (PMTPKÜΆÖ] (MPLLKN (ð^nvÖ] h^e
!RLTKÜΆÖ] (OSOKN (xnv’Ö] ±Ê á^fu àe]æ (MSNKÜΆÖ] (MMUKM
±Ê °„Ú†jÖ]æ (NNORRKÜΆÖ] (NRUKQ (‚ߊÛÖ] ±Ê ‚Ûuœ äq†ìœ VNQ
(OSQKP (±ÃÖ] ±Ê ð^q ^Ú h^e (è×’Ö]æ †fÖ] h^jÒ (àߊÖ]
àe]æ (MSKÜΆÖ] (QMKM (Õ…‚jŠÛÖ] ±Ê ÜÒ^vÖ]æ (NLNSKÜΆÖ]
!NUPUKÜΆÖ] (POOK‚ߊÛÖ] ±Ê ‚ÃrÖ]
— QO ™ s ™zR z y»g RÆ yZZ gzZ xsS

!Ñô^Ëøßôù Ö] àøÚô áô^jøfø Ãû ö áö^nø fø Öû]æø ðö ]„øfø Öû]æø (áô^Ûøm¬ôÖû] àøÚô áô^jøfø Ãû ö
!‚ôÃû røÖû] àöeû ]æø ÜöÒô^vøÖû]æø °% „ôÚô †û jôù Ö]æø ‚öÛøuû]* åö ]æø …ø
ā ÷ D™ $
eZzg Ð a x™Z Ñ g— g ‹]Z )â Z 1Z ]|
i gzZ ò¯$
{Š c* +gzZ ÷ ˆ zŠ Æ yZZ ðÍ ÁgzZ Y § :c*
â
Û ä a \W
X ÷ ˆÆ t Î **
™'!*
Xì H e
$Zzg ä ßZ 0Z gzZ Áq Ô ~èF,Ô£Z x â Z ÐZ
pœø…ø àûÚø VÙø^Îø a ² ô ] Ùôçû ‰ö…ø àûÂø g °ùô …ô ‚û íö Öû ] ‚õ nû Ãô ‰ø ±eô œø àû Âø !NR
Äû_ôjøŠûmø ÜûÖø áû¬ôÊø !ä́Þô^Šø×ô fôÊø Äû_ôjøŠûmø ÜûÖø áû¬ôÊø !ǻ‚ônø eô åö †û nùô Çønö ×ûÊø ]†÷ ÓøßûÚö ÜûÓößûÚô
!áô^Ûømû¦ô] ÌöÃø •ûœø Ô
ø ÖôƒFæø !ä́fô×ûÏøfôÊø

±ãßÖ] áçÒ á^ne h^e (á^Ûm¦] h^jÒ (xnv’Ö] ±Ê Ü×ŠÚ äq†ìœ VNR
±Ê Øfßu àe ‚Ûuœæ (PUKÜΆÖ] (RUKM (á^Ûm¦] àÚ †ÓßÛÖ] àÂ
h^jÒ (àߊÖ] ±Ê æ] çeœæ (MMMRRKÜΆÖ] (NLKO (‚ߊÛÖ]
±Ê °„Ú†jÖ]æ (POPLKÜΆÖ] (MNOKP (±ãßÖ]æ †Ú¢] h^e (Üu¡ÛÖ]
á^Š×Ö^e æœ ‚nÖ^e †ÓßÛÖ] †nŠËi ±Ê ð^q ^Ú h^e (àjËÖ] h^jÒ (àߊÖ]
h^jÒ (àߊÖ] ±Ê ±ñ^ŠßÖ]æ (NMSNKÜΆÖ] (PRUKP (g×ÏÖ^e æœ
(MMMKT (á^Ûm¦] Ø✠ؕ^Ëi h^e (äÃñ]†æ á^Ûm¦]
èߊÖ]æ é¡’Ö] èÚ^Îā h^jÒ (àߊÖ] ±Ê äq^Ú àe]æ (QLLTKÜΆÖ]
!MNSQKÜΆÖ] (PLRKM (àm‚nÃÖ] é¡‘ ±Ê ð^q ^Ú h^e (^ãnÊ
á^Ûømû¬ôÖû]æø Ýô¡ø‰û¬ôÖû] Íô^‘øæû ]* àÚô á^qø†û ÛøÖû]æø löçû Îö^nø Öû]ø û QP ü

!äqø^Úø àöeû ]æø ±% ñô^Šøß$Ö]æø °% „ôÚô †û jôù Ö]æø ø æö ]ø çû eö *]æø ‚öÛøuû*]æø ܺ×ô ŠûÚö åö ]æø …ø
ā ÷ D™ $ } G 1Z ]|
eZzg Ð a vZ wÎg g ~g.
,ˎ Р~ ? :c*
1zg Ð B; LZ ÐZ ÂAŠ à ðZ' â
Û ä a\ M
i KZ Ân uzg : Ð B; LZ ¤
gzZ Æzg Ð y!* /Z gzZ }™ ÒÃ Å
( Ã ðZ'
,kZ Ái Z Á ) ƒ ‚ ) ,Z Å 1zg ÌÐ y!*
rg : ® i KZ ¤
/Z
gz$ » yZZt gzZ äY Z'
Xì zgŠ +F, ,~ wŠ LZ
He
$Zzg ä zâ è0Z gzZ ðK̈Ô ~èF,ÔŠ ƒ ZŠ 1Z Ô£Z Ô›x â Z ÐS

àønû ßô Úô ©ûÛöÖû] ØöÛøÒû*] Va ô²] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø VÙø^Îø g éø †ø mû †ø aö ±eô œø àû Âø !NS
!ÜûÓöñô^Šøßô Öô ÜûÒö…ö ^nø ìô ÜûÒö…ö ^nø ìôæø ^Ï÷×öìö Üû`ö ßöŠøuû]* ^Þ÷^Ûømûāô
ຊøuø &ºmû‚ôuø ]„øâF V°% „ôÚô †û jôù Ö] Ùø^Îøæø !±% Úô …ô]‚$ Ö]æø °% „ôÚô †û jôù Ö]æø ‚öÛøuûœø åö ]æø …ø
!xºnû vô‘ø
I â
è Z :c*Û ä a vZ wÎg ā ì $ kÙC1Z ]|
eZzg Ð g {,
(MLMMLKÜΆÖ] (PSNKN (‚ߊÛÖ] ±Ê Øfßu àe ‚Ûuœ äq†ìœ VNS
霆ÛÖ] Ðu ±Ê ð^q ^Ú h^e (Å^•†Ö] h^jÒ (àߊÖ] ±Ê °„Ú†jÖ]æ
(àߊÖ] ±Ê ±Ú…]‚Ö]æ (MMRNKÜΆÖ] (PRRKO (^ãqæ‡ o×Â
(POKM (Õ…‚jŠÛÖ] ±Ê ÜÒ^vÖ]æ (NSUNKÜΆÖ] (PMQKN
!NKÜΆÖ]
— QQ ™ s ™zR z y»g RÆ yZZ gzZ xsS

ì ´ â » t ÜR +4Ð ~ yQ Ž ì {z ð¸ F,ï» Ð ~ yZZ


,gzZ t ÜZ ) a Æ V- ç KZ Ž ÷ {z +4 Ð ~ ?gzZ
( ~ ƒ @*
'
X ÷ +4
¹ ä ~èF,x â Z Xì H e
$Zzg ä òg ZŠ gzZ ~èF,Ô£Z x â Z ÐS
Xì 9Œg
$ut :ì

Øøqö†$ Ö] Üöjömû*]…ø ]ƒøāô Va ô²] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø VÙø^Îø (g ‚õ nû Ãô ‰ø ±eô *] àû Âø !NT
†ö ÛöÃû mø ^Ûø$Þāô™ VoÖF^Ãø iø ²
ö ] Ùø^Îø !áô^Ûømû¬ôÖû^eô äü Öø ]æû ‚ö`ø û^Êø (‚ørôŠûÛøÖû] ö ^jøÃû mø
!wMTKU (èeçjÖ]y —†ôìôŸ? û] Ýôçû nø Öû]æø ô²^eô àøÚø  àûÚø ²
ô ] ‚øqô^ŠøÚø
áø^f$uô àöeû ]æø ±% Úô …ô]‚$ Ö]æø WàºöŠøuø &ºmû‚ôuø VÙø^Îøæø °% „ôÚô †û jôù Ö]æø ‚öÛøuû]* åöø ]æø …ø
!ô ^ßø‰û¦ô] xönû vô‘ø VÙø^Îøæø (ÜöÒô^vøÖû]æø
ËZ Û ä a vZ wÎgā ÷ D™ yÒ g G1Z ]|
â
# :c*
„ZÍ Å yZZ Æ kZ Âì ~Š ¬ » äY ä M ~ K {zā dŠ Ã ¿
ô ] ‚øqô^ŠøÚø †ö ÛöÃû mø ^ÛøÞ$āô™ :ì @*
ô ^eô àøÚø  àûÚø ²
² Û \¬ vZ (èY ) X zŠ
â
(MMRRU KÜΆÖ] (RTKO (‚ߊÛÖ] ±Ê Øfßu àe ‚Ûuœ äq†ìœ VNT
(èeçjÖ] é…ç‰ àÚæ h^e (ᄆÏÖ] †nŠËi h^jÒ (àߊÖ] ±Ê °„Ú†jÖ]æ
KÜΆÖ] (OLNKM (àߊÖ] ±Ê ±Ú…]‚Ö]æ (OLUO KÜΆÖ] (NSSKQ
ÜÒ^vÖ]æ (MSNM KÜΆÖ] (RKQ (xnv’Ö] ±Ê á^fu àe]æ (MNNO
!SSL KÜΆÖ] (OONKM (Õ…‚jŠÛÖ] ±Ê
á^Ûømû¬ôÖû]æø Ýô¡ø‰û¬ôÖû] Íô^‘øæû ]* àÚô á^qø†û ÛøÖû]æø löçû Îö^nø Öû]ø û QR ü

Ä- gzZ 6,vZ Ž ì @* W¿„z sÜÃ]


™Š !* .) Å vZ Z —†ôìôŸ? û] Ýôçû nø Öû]æø
Ñ yZZ 6,]y
Xó c* W
Û ä ~èF,x â Z gzZ ì H e
â
t ā c* gzZ £Z x â Z ÐS
$Zzg ä ~èF,
$Zzg ä Áq gzZ yx 0Z ÔògZŠ x â Z ÐS {z´ Æ kZ Xì Œg
e $u
Xì Š ‹ÑZ 9g Û ä Áq x â Z gzZ Ô H
â
$ut :c*
ô ] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø VÙø^Îø k àõ nû Šø uö àô eû ±ùô ×ô Âø àû Âø !NU
àôŠûuö àûÚô á$ āô Va ²
!äô nû ßô Ãû mø Ÿø ^Úø äü Òö†û iø ðô †û ÛøÖû] Ýô¡ø³þ‰ûāô
]„øÓøaFæø V°% „ôÚô †û jôù Ö] Ùø^Îøæø !Ñô]‡$ †$ Ö] ‚öfû Âø æø Ô º Öô^Úø æø °% „ôÚô †û jôù Ö] åö ]æø …ø
àõnû Šøuö àôeû ±ùô ×ô Âø àûÂø °ùô †ôaû %̂ Ö] àôÂø °ùô †ôaû %̂ Ö] hô^vø‘û]* àûÚô ‚õuô]æø †ö nû Æø pæø …ø
±eô]* &ômû‚ôuø àûÚô x% ‘ø]* ^Þø‚øßûÂô ]„øaFæø ¡‰÷ ø †û Úö Ôõ Öô^Úø &ômû‚ôuø çø vûÞø a ±ùô fôß$Ö] àôÂø
!gõÖô^›ø ±eô*] àøeû ±$ ×ô Âø Õû…ô‚ûmö ÜûÖø àõnû Šøuö àöeû ±% ×ô Âø æø !éø†ø mû†ø aö ±eô]* àûÂø èøÛø×ø‰ø

(QQTKP (MM Vh^e (‚âˆÖ] h^jÒ (àߊÖ] ±Ê °„Ú†jÖ] äq†ìœ VNU


‚fÂæ (MRLP KÜΆÖ] (ULOKN (ª›çÛÖ] ±Ê ÔÖ^Úæ (NOMTKÜΆÖ]
±Ê ±Þ]†f_Ö]æ (NLRMS KÜΆÖ] (OLSKMM (Ìß’ÛÖ] ±Ê Ñ]‡†Ö]
ÜrÃÛÖ] ±Ê ^–÷mœæ (NTTR KÜΆÖ] (MNTKO (†nfÓÖ] ÜrÃÛÖ]
(h^ãŽÖ] ‚ßŠÚ ±Ê ±Â^–ÏÖ]æ (TPLN KÜΆÖ] (NLNKT (¼‰æ¢]
(PNTKM (‚ߊÛÖ] ±Ê ‚ÃrÖ] àe]æ (MUO KÜΆÖ] (MPPKM
!NUNQKÜΆÖ]
— QS ™ s ™zR z y»g RÆ yZZ gzZ xsS

Û ä a x™Z Ñ g—ā ÷ D™ yÒ k @0 Z]|


â
:c*
Xì Ð ~ Ï÷Å xsZ Æ k Q bŠ ™uF,'!*
ªÑ » yK̈Z
~èF,x â Z Xì H e
$Zzg ä t Zi°Z †gzZ ´ â Ô~èF,x â Z ÐS
0 ´ â Ð @0 Z~C Ù iôZ1 ä ~C Ù i [ôZ b§ ÏS :c*
â
Ûä
D
-š !
]|t q }g ø gzZ ì Å Ü äÕS]% e
-Š 4, $Zzg ö ëÆ e$Zzg Å ÷Z
]|gzZ ì 9{Š c* $Zzg {Š™yÒ Ð g {k
iРe ,٠1Z ]|ō1Z
C
X c*7: â i » g ̈¤ ! Z 0 Z]|ä g @0 Z
0*
g% uö áô^Ûømû¦ô] èömø VÙø^Îø a ±ùô fôß$Ö] àôÂø g Ô õ Öô ^Úø àô eû ‹ô Þø *] àû Âø !OL
!…ô^’øÞûŸ* û] ˜öÇûeö Ñô^Ëøßôù Ö] èömøæø (…ô^’øÞûŸ* û]
!äô nû ×øÂø кËøj$Úö

á^Ûm¦] èÚ¡Â h^e (á^Ûm¦] h^jÒ (xnv’Ö] ±Ê °…^ífÖ] äq†ìœ VOL


Øñ^–Ê h^jÒ ±Ê ^–÷mœæ (MSKÜΆÖ] (MPKM (…^’Þ¢] gu
KÜΆÖ] (MOSUKO (á^Ûm¦] àÚ …^’Þ¢] gu h^e (èe^v’Ö]
ᜠo× ØnÖ‚Ö] h^e (á^Ûm¦] h^jÒ (xnv’Ö] ±Ê Ü׊Úæ (OQSO
àÚ Üã–Çeæ (äi^Ú¡Âæ á^Ûm¦] àÚ g ±×Âæ …^’Þ¢] gu
(‚ߊÛÖ] ±Ê Øfßu àe ‚Ûuœæ (SPKÜΆÖ] (TQKM (Ñ^ËßÖ] l^Ú¡Â
á^Ûm¦] h^jÒ (àߊÖ] ±Ê ±ñ^ŠßÖ]æ (MNOOTKÜΆÖ] (MOLKO
!QLMUKÜΆÖ] (MMRKT (á^Ûm¦] èÚ¡Â h^e (äÃñ]†æ
á^Ûømû¬ôÖû]æø Ýô¡ø‰û¬ôÖû] Íô^‘øæû ]* àÚô á^qø†û ÛøÖû]æø löçû Îö^nø Öû]ø û QT ü

Û ä a x™Z Ñ g—ā ì ~z%Ð g ´ â 0 ÷Z ]|


â
:c*
Ö ´ Å koÐ g »Z gzZ Ôì ã¶
Xì # KÅ yZZ ›Ð g »Z
Xì m 5g
$ut
]ø Va ±% fôß$Ö] Ùø^Îø VÙø^Îø æû œø (a ±$ fôß$Ö] köÃû Ûô‰ø VÙø^Îø g ðô ]†ø fø Öû ] àû Âø !OM
Üûãö f$uøœø àûÛøÊø (кÊô ^ßøÚö Ÿ$āô Üûãö –öÇô fû mö Ÿøæø (àºÚô ©ûÚö Ÿ$āô Üûãö f%vômö Ÿø …ö ^’øÞûŸ* û
ö ] äö –øÇøeû œø Üûãö –øÇøeû œø àûÚø æø (²
!² ö ] äö f$uøœø
!äô nû ×øÂø кËøj$Úö
a x™ Z Ñ g—ä ~ :÷ D™ yÒ g [ ¯ ¬ 0 Y Z,
' ]|
Ð g »Z :c*
â Ô ‹ ñƒ D ⠁
Û ä a x™Z Ñ g—ā ¹ ä VrZ c* ÛÃ
rg ¬o sÜ Ð yZ gzZ ì @*
y Z Ž : Xì ‚ ™ ›ðñsÜ
rg ›Ì\¬vZ Ð kZ ì ‚
Ð yZ Ž gzZ ì ‚ rg ›Ð ( g »Z )

(…^’Þ¢] gu h^e (gÎ^ßÛÖ] h^jÒ (xnv’Ö] ±Ê °…^ífÖ] äq†ìœ VOM


(á^Ûm¦] h^jÒ (xnv’Ö] ±Ê Ü׊Úæ (OQSNKÜΆÖ] (MOSUKO
(äi^Ú¡Âæ á^Ûm¦] àÚ g ±×Âæ …^’Þ¢] gu ᜠo× ØnÖ‚Ö] h^e
(NUNKP (‚ߊÛÖ] ±Ê Øfßu àe ‚Ûuœæ (SQKÜΆÖ] (TQKM
±Ê h^e (gÎ^ßÛÖ] h^jÒ (àߊÖ] ±Ê °„Ú†jÖ]æ (MTQUUKÜΆÖ]
±Ê äq^Ú àe]æ (OULLKÜΆÖ] (SMNKQ (m†Îæ …^’Þ¢] Ø–Ê
!MROKÜΆÖ] (QSKM (…^’Þ¢] Ø–Ê h^e (èÚ‚ÏÛÖ] (àߊÖ]
— QU ™ s ™zR z y»g RÆ yZZ gzZ xsS

rg #Š Ì\¬vZ Ð kZ ì ‚
Xì ‚ rg #Š
Xì m 5g
$ut
]*†ø eø æø èøf$vøÖû] Ðø×øÊø °„ôÖ$]æø Vg ±' ×ô Âø Ùø^Îø VÙø^Îø õ nû fø uö àô eû …ùô ‡ô àû Âø !ON
Ÿæøø (àºÚô ©ûÚö Ÿ$āô ±ßô f$vômö Ÿø áû]* V±$ Öøāô ±ùô Úôù Ÿ. û] ±ùô fôß$Ö] ‚ö`û Ãø Öø äü Þ$āô (èøÛøŠøß$Ö]
!кÊô ^ßøÚö Ÿ$āô ±ßô –øÇô fû mö
!…ö ] $̂ fø Öû]æø o×øÃû mø çeö ]*æø ±% ñô^Šøß$Ö]æø ܺ×ô ŠûÚö åö ]æø …ø
I4E
580 ¨¯ ]|
ì n:c*Û ä g Z]| :÷ D™ yÒ øG
â
Za ÃVzg Z0 Š h M Ã: ZŠ ( a Æ äÎ ZŠ7) ä T Å ]Z f kZ
+Y gzZ c*
›ðñ sÜÐ íā å c*Û Ç Ð í ä a x™Z Ñ g— ! H
â
X ÇÇg Ð í „ ¬osÜgzZ ÇÇg
Xì H e ,gzZ x1Z ÔðK̈Ô›x â Z ÐZ
$Zzg ä g Z )
ᜠo× ØnÖ‚Ö] h^e (á^Ûm¦] h^jÒ (xnv’Ö] ±Ê Ü×ŠÚ äq†ìœ VON
l^Ú¡Â àÚ Üã–Çeæ (äi^Ú¡Âæ á^Ûm¦] àÚ ±×Âæ …^’Þ¢] gu
(PSKQ (p†fÓÖ] àߊÖ] ±Ê ±ñ^ŠßÖ]æ (STKÜΆÖ] (TRKM (Ñ^ËßÖ]
o×Ãmçeœæ (QRLKÜΆÖ] (MTNKN (‚ߊÛÖ] ±Ê …]ˆfÖ]æ (TMQOKÜΆÖ]
(á^Ûm¦] ±Ê å‚ßÚ àe]æ (NUMKÜΆÖ] (NQLKM (‚ߊÛÖ] ±Ê
(QUTKN (èߊÖ] ±Ê Ü‘^ ±eœ àe]æ (QONKÜΆÖ] (RLSKN
!MONQKÜΆÖ]
á^Ûømû¬ôÖû]æø Ýô¡ø‰û¬ôÖû] Íô^‘øæû ]* àÚô á^qø†û ÛøÖû]æø löçû Îö^nø Öû]ø û RL ü

hö^vø‘û*] †ø Òøƒø VÙø^Îø g °ùô …ô ^’ø Þû Ÿ* ]û èø fø ×ø Ãû $ø àô eû èø Úø ^Úø ]. ±eô *] àû Âø !OO


[áøçÃö ÛøŠûiø Ÿø ]* Va ²
ô ] Ùöç‰ö…ø Ùø^ÏøÊø !^nø Þû‚% Ö] åö ‚øßûÂô ^Ú÷ çû mø a ² ô ] Ùôç‰ö…ø
!áô^Ûøm¦ô] àøÚô éøƒø]„øfø Öû] á$ āô (áô^Ûøm¦ô] àøÚô éøƒø]„øfø Öû] á$ āô [áøçÃö ÛøŠûiø Ÿø ]*
!Üõ‘ô^Âø ±eô*] àöeû ]æø ±% Þô]†ø fø _$ Ö]æø ÜöÒô^vøÖû]æø ø æü ]ø çeö ]* åö ]æø …ø
Æ a vZ wÎg :*c â ہ ä g ~g »ÑZ ‘ 0 )â Z 1Z ]|
-Z ä [ôZ
ä a vZ wÎg  H ™f » *Š t ‚ Æ a \ M izg q
g ? H ?7F
» yZZ ÏŠ ‚ Ôì z » yZZ ÏŠ ‚ā 7F g ? H :c*
â
Û
Xì z
Xì H e è Z gzZ ãZdÔ Áq ÔŠ ƒ ZŠ 1Z x â Z ÐZ
$Zzg ä Þ¬ ! Z 0
çø aö æø a ±ùô fôß$Ö] oÖøāô ‡ºçröÂø lûðø ^qø VkûÖø^Îø (j èø Žø ñô ^Âø àû Âø !OP
(PMRMKÜΆÖ] (SQKP (Øq†jÖ] h^jÒ (àߊÖ] ±Ê æ] çeœ äq†ìœ VOO
(MOSUKN (äÖ äe©m Ÿ àÚ h^e (‚aˆÖ] h^jÒ (àߊÖ] ±Ê äq^Ú àe]æ
(MTKÜΆÖ] (QMKM (Õ…‚jŠÛÖ] ±Ê ÜÒ^vÖ]æ (PMMTKÜΆÖ]
±eœ àe]æ (STTKÜΆÖ] (NSMKM (†nfÓÖ] ÜrÃÛÖ] ±Ê ±Þ]†f_Ö]æ
!NLLNKÜΆÖ] (QTKP (±Þ^%ÛÖ]æ ^u¤] ±Ê Ü‘^Â
±Ê ±Þ]†f_Ö]æ (PLKÜΆÖ] (RNKM (Õ…‚jŠÛÖ] ±Ê ÜÒ^vÖ] äq†ìœ VOP
‚ßŠÚ ±Ê ±Â^–ÏÖ]æ (NOKÜΆÖ] (MPKNO (†nfÓÖ] ÜrÃÛÖ]
(Ù^ÛÃÖ] ˆßÒ ±Ê °‚ß`Ö] å†Òƒæ (USMKÜΆÖ] (MLNKN (h^`ŽÖ]
— RM ™ s ™zR z y»g RÆ yZZ gzZ xsS

èöÚø ^%$qø ^Þø]* VkûÖø^Îø [kôÞû]* àûÚø Va ² ô ] Ùöç‰ö…ø ^`ø Öø Ùø^ÏøÊø (°‚ôßûÂô
Ìønû Òø [ÜûjöÞû*] Ìønû Òø (èön$Þôˆø ÛöÖû] èöÞø^Š$ uø kôÞû]* Øûeø VÙø^ÏøÊø !èön$Þôˆø ÛöÖû]
Ùøç‰ö…ø ^mø ±Úôù ].æø køÞû]* ±eô^*eô †õnû íøeô VkûÖø^Îø [^Þø‚øÃû eø ÜûjößûÒö Ìønû Òø [ÜûÓöÖö^uø
]„øaF ‡ôçröÃø Öû] åô „ôaF o×FÂø ØöfôÏûiö (²
ô ] Ùøç‰ö…ø ^mø Vkö×ûÎö kûqø†ø ìø ^Û$ ×øÊø (² ô ]
àøÚô ‚ô`û Ãø Öû] àøŠûuö á$ āôæø (èørøm‚ôìø àøÚø ‡ø ^ßøniô ^+iø kûÞø^Òø ^`ø Þ$āô VÙø^ÏøÊø [Ùø^fø Îû¬ôÖû]
!áô^Ûøm¦ô]
]„øaF VÜöÒô^vøÖû] Ùø^Îøæø !Üõ‘ô^Âø ±eô]* àöeû ]æø ±% Þô]†ø fø _$ Ö]æø ÜöÒô^vøÖû] åö ]æø …ø
!àônû íønû Ž$ Ö] ½ô†û ø o×øÂø xºnvô‘ø &ºm‚ôuø
Æ a x™Z Ñ g— ·(,q
k0* -Z :÷ C™ yÒ j Ȭ ]|
:c*â Û p=k0*
Û ÐZ ä a vZ wÎg Ô¸ ⠁ }÷ {z Z # ðM‰ Ü z kZ
D
š-!
z N ö ~½ » )© ) ÔVƒ îG " çE,ÅZ )© ~ :¹ ä kZ ?ì yà Â
0E
G
îGG" çE,ÅZ ( Õz @ª) : ˆ ?É :c*
0E âÛ ä a \ M ( a kZ Ôì I»
ä kZ ?ìg ù ˆ }gø ? ?ì ÷ wq Zg v ?ƒù ? :c*
â
Û Q Xƒ
Û 6,\ M \!*Vâ }÷ !vZ wÎg c*;÷ Ð e
Œ
y!* $í ë :H n²
·(,Ð .X\ M !vZ wÎg c*
:H n²ä ~ Ô ˆ¬ {z Z
# ! Vƒ

ÄÚ^rÖ] |†Že †nŠnjÖ] ±Ê °æ^ßÛÖ]æ (OPOPPKÜΆÖ] (RLKMN


!OMTKM (†nÇ’Ö]
á^Ûømû¬ôÖû]æø Ýô¡ø‰û¬ôÖû] Íô^‘øæû ]* àÚô á^qø†û ÛøÖû]æø löçû Îö^nø Öû]ø û RN ü

c* Ü z Æ"}
}g ø Ð ‰
M k0* .t :c*Û ä a \ M ?ñ M 7B‚Æ
â
Xì Ð ~ yZZ Ç茗" gzZ ì C™
$Zzg ä Þ¬ ! Z 0Z gzZ ãZdÔÁq x â Z ÐS
Áq x â Z gzZ Xì H e
Xì 96,oÑÅ Tg
$ut :ì ¹ ä
àöÚô ©ûÛöÖû] ‹ønû Öø Va ²
ô ] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø VÙø^Îø g ô²] ‚ô fû Âø àû Âø !OQ
!ðô °„ôfø Öû] Ÿøæø ôuô^ËøÖû] Ÿøæø áô^Ã$ ×$ Ö] Ÿøæø áô^Ã$ _$ Ö^eô
Ùø^Îøæø !hôø Ÿ* û] ±Êô °% …ô^íøfö Öû]æø áø^f$uô àöeû ]æø ÜöÒô^vøÖû]æø °% „ôÚô †û jôù Ö] åö ]æø …ø
!ຊøuø &ºm‚ôuø ]„øaF V°% „ôÚô †û jôù Ö]
ä a vZ wÎg ā ÷ D™ $
eZzg k ( / 0) vZ † ]|
Í eÔÑZz ä™ Ò {Š c*
i ¹ Ô ÑZz ä™ ãi£ {Š c*
i ¹ ðñ :c*
â
Û
ƒ 7x¯$
X @* +gzZ
~ Šó)Z [Š ÑZ L ä ~g g gzZ yx 0Z Ô Áq Ô~èF,x â Z ÐS
Xì Œg â
$ut :c* x â Z Xì H e
Û ä ~èF, $Zzg

±Ê ð^q ^Ú h^e (è×’Ö]æ †fÖ] h^jÒ (àߊÖ] ±Ê °„Ú†jÖ] äq†ìœ VOQ


(QSKM (Õ…‚jŠÛÖ] ±Ê ÜÒ^vÖ]æ (MUSSKÜΆÖ] (OQLKP (èßÃ×Ö]
(MUNKÜΆÖ] (PNMKM (xnv’Ö] ±Ê á^fu àe]æ (NUKÜΆÖ]
!OON (OMNKÜΆÖ] (MNN (MMRK†ËÛÖ] h¢] ±Ê °…^ífÖ]æ
— RO ™ s ™zR z y»g RÆ yZZ gzZ xsS

!^Þ÷^Ã$ Öø àöÚô ©ûÛöÖû] áöçû Óömø Ÿø Va ±% fôß$Ö] Ùø^Îø VÙø^Îø (k †ø Ûø Âö àô eû ] àû Âø !OR


!^Þ÷^Ã$ Öø áøçû Óömø áû*] àôÚô ©ûÛö×ûÖô ±Çô fø ßûmø Ÿø Võèmø ]æø …ô ±Êô æø
V°% „ôÚô †û jôù Ö] Ùø^Îøæø !hôø Ÿ* û] ±Êô °% …ô^íøfö Öû]æø ÜöÒô^vøÖû]æø °% „ôÚô †û jôù Ö] åö ]æø …ø
!ຊøuø &ºmû‚ôuø ]„øaF
a x™ Z Ñ g—:÷ D™y Ò k /0 ( vZ †) ]|
ƒ 7ÑZz ä™Ò{Š c*
X @* i ¹ ðñ :c*
â
Ûä
{Š c* á t Å ðñā ì ~ $
i ¹ {z ā 7y÷ eZzg -
qZ
Xƒ ÑZz ä™Ò
Xì H e
$Zzg ~ Šó)Z [Š ÑZ Lä ~g g gzZ Áq Ô ~èF,x â Z ÐS
Xì Œg â
$ut :c*Û ä ~èF,
xâZ
áº^nø jûÊô àövûÞøæø a ±ùô fôß$Ö] ÄøÚø ^ß$Òö VÙø^Îø (g ô²] ‚ô fû Âø àô eû hô ‚ö ßû qö àû Âø !OS
±Ê ð^q ^Ú h^e (è×’Ö]æ †fÖ] h^jÒ (àߊÖ] ±Ê °„Ú†jÖ] äq†ìœ VO R
(Õ…‚jŠÛÖ] ±Ê ÜÒ^vÖ]æ (NLMUKÜΆÖ] (OSMKP (àÃ_Ö]æ àÃ×Ö]
(MMRKM (†ËÛÖ] h¢] ±Ê °…^ífÖ]æ (MPQKÜΆÖ] (MMLKM
!QMQMKÜΆÖ] (NUOKP (á^Ûm¦] gÍ ±Ê ±Ï`nfÖ]æ (OLUKÜΆÖ]
(NOKM (á^Ûm¦] ±Ê h^e (èÚ‚ÏÛÖ] (àߊÖ] ±Ê äq^Ú àe] äq†ìœ VO S
(QLSQKÜΆÖ] (MNLKO (p†fÓÖ] àߊÖ] ±Ê ±Ï`nfÖ]æ (RMKÜΆÖ]
‚Ûuœ àe ²] ‚fÂæ (NLTKÜΆÖ] (OSLKM (á^Ûm¦] ±Ê å‚ßÚ àe]æ
á^Ûømû¬ôÖû]æø Ýô¡ø‰û¬ôÖû] Íô^‘øæû ]* àÚô á^qø†û ÛøÖû]æø löçû Îö^nø Öû]ø û RP ü

(áø†û ÏöÖû] ^ßøÛû×$ Ãø iø Ü$ $ö (áø†û ÏöÖû] Üø×$ Ãø jøÞø áû]* Øøfû Îø áø^Ûømû¬ôÖû] ^ßøÛû×$ Ãø jøÊø (麅ø æô]ˆø uø
!^Þ÷^Ûømûāô ä́eô ^Þøû ø ‡û ^Êø
!‚øÛøuû]* àöeû ²
ô ] ‚öfû Âø æø å‚øßûÚø àöeû ]æø äqø^Úø àöeû ] åö ]æø …ø
g—ë ~ /Å ãZŽ g7½÷ ë g vZ †0 [+ ]|
Û ä ë X¸ B‚ Æ a x™Z Ñ
½Å yZZ ¬ Ð Iˆ ÈWŒ
Û è½X Å Ýq ½Åˆ ÈWŒ
yZZ }gø )g f Æ y M Œ Û Q Ô Å Ýq

Hƒ†ŸZ ~
Xì H e
$Zzg ä £Z 0 vZ †gzZ {q0Z Ôzâ 0Z x â Z ÐZ
!ÜûÓöÞø^Ûømûāô ]æû ö ‚ôùqø Va ô²] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø VÙø^Îø g éø †ø mû †ø âö ±eô ]* àû Âø !OT

(†nfÓÖ] îm…^jÖ] ±Ê °…^ífÖ]æ (SUUKÜΆÖ] (ORUKM (èߊÖ] ±Ê


!NNRRKÜΆÖ] (NNMKN
(TRUQKÜΆÖ] (OQU KN (‚ߊÛÖ] ±Ê Øfßu àe ‚Ûuœ äq†ìœ VOT
‚nÛu àe ‚fÂæ (SRQSKÜΆÖ] (NTQKP (Õ…‚jŠÛÖ] ±Ê ÜÒ^vÖ]æ
…‚Î Ün¿Ãi ±Ê °‡æ†ÛÖ]æ (MPNP KÜΆÖ] (PMSK‚ߊÛÖ] ±Ê
(ð^nÖæ¢] èn×u ±Ê ÜnÃÞ çeœæ (SUUKÜΆÖ] (STSKN (é¡’Ö]
(NRTKN (gnâ†jÖ]æ gnƆjÖ] ±Ê °…„ßÛÖ] å†Òƒæ (OQSKN
V^–÷mœæ (QNKM (‚ñ]æˆÖ] ÄÛrÚ ±Ê ±Û%nãÖ]æ (NOQNKÜΆÖ]
!TNKML V^–÷mœæ (NMMKN
— RQ ™ s ™zR z y»g RÆ yZZ gzZ xsS

Ÿø Ùôçû Îø àûÚô ]æû †ö %ô Òû*] VÙø^Îø [^ßøÞø^Ûømûāô ö ‚ôùrøÞö Ìønû Òøæø (²


ô ] Ùøçû ‰ö…ø ^mø VØønû Îô
ö ] Ÿ$āô äø ³þÖFāô

]„øâF VÜöÒô^vøÖû] Ùø^Îøæø !Üõnû Ãø Þö çû eö ]*æø °% ‡ôæø †û ÛøÖû]æø ÜöÒô^vøÖû]æø ‚öÛøuû*] åö ]æø …ø
!áøçû Ïö$$çø Úö äü Öö^qø…ôæø (‚ºnùô qø åü ö ^ßø‰ûāôæø V±% Ûô%ønû ãø Öû] Ùø^Îøæø (ô ^ßø‰û¦ô] xönû vô‘ø &ºmû‚ôuø
â
LZ :c*Û ä a vZ wÎg ā ì $ kÙC 1Z ]|
eZzg Ð g {,
Hù h
+‰Å yZZ LZ ë !vZ wÎg c* :Š HH n²X z™ Hh +‰Å yZZ
X z™ HÐ ]ÒŠgÌ » æ²] Ÿ$āô äø ³þÖFāô Ÿø :c*
â
Û ä a \ M ?,™
ä Á q x â Z Xì H e
$Zzg ä h1Z gzZ ~iz% ÔÁq Ô£Z x â Z ÐS
I-4X3
kS gzZ Ý Š ‹Z Å kS :c*Û ä ö+ Gx â Z 2 Xì 9 Å g
⁠â
$u kS :c*Û
X ÷ rwYgÆ
±Öô ±jô Ú$ œö ‚ôùøœø àûÚô VÙø^Îø a ² ô ] Ùøçû ‰ö…ø á$ œø g éø †ø mû †ø âö ±eô œø àû Âø !OU
!ä́Öô^Úø æø ä́×ô âû ªøeô ±Þô…ø çû Öø Üûâö ‚öuøœø % çø mø (°‚ôÃû eø áøçû Þöçû Óömø Œº^Þø (^f&uö
!áø^f$uô àöeû ]æø ‚öÛøuûœøæø ܺ×ô ŠûÚö åö ]æø …ø

h^e (^ã×âœæ ^`ÛnÃÞ èË‘æ èßrÖ] h^jÒ (xnv’Ö] ±Ê Ü×ŠÚ äq†ìœ VOU
(NTONKÜΆÖ] (NMSTKP (äÖ^Úæ ä×âªe a ±fßÖ] èm¨… çm àÛnÊ
á^fu àe]æ (UOTTKÜΆÖ] (PMSKN (‚ߊÛÖ] ±Ê Øfßu àe ‚Ûuœæ
!SNOM KÜΆÖ] (NMPKMR (xnv’Ö] ±Ê
á^Ûømû¬ôÖû]æø Ýô¡ø‰û¬ôÖû] Íô^‘øæû ]* àÚô á^qø†û ÛøÖû]æø löçû Îö^nø Öû]ø û RR ü

Ö Z ~÷ :c*
# â
Û ä vZ wÎgā ì $ kÙC1Z ]|
eZzg Ð g {,
N M ˆ }÷Ž ÷ vß {z áZz ä™ ›h
+”B‚ }÷Ð ~
wâ gzZ wÈz IZ ƒ
 LZ {z ! l»ā σ ÕÅ q Ù Ð ~ yZ XÐ
-ZC
Xá NŠ = (û%q +Æ [òZ z
-Z ) ~ á$
Xì H e
$Zzg ä yx0Z gzZ £Z Ô›x â Z ÐZ
ô ] Ùôçû ‰ö…ø ÄøÚø ^ßømû‚$ Çøiø VÙø^Îø (g èø Ãø Ûö qö ±eô œø àû Âø !PL
çû eö œø ^ßøÃø Úø æø a ²
[^ß$Úô †ºnû ìø ‚ºuø*] Øûâø (² ô ] Ùøçû ‰ö…ø ^mø VÙø^ÏøÊø VÙø^Îø !|ô]†$ røÖû] àöeû éø‚ønûø fø Âö
àûÚô áøçû Þöçû Óömø ݺçû Îø (ÜûÃø Þø VÙø^Îø (Ô
ø Ãø Úø ^Þø‚ûâø ^qøæø (Ô ø Ãø Úø ^ßøÛû×ø‰ûœø
!±Þôæû †ø mø ÜûÖøæø ±eô áøçû ßöÚô ©ûmö (ÜûÒö‚ôÃû eø
!lº^Ïø$ô äü Öö^qø…ô V±% Ûô%ønû ãø Öû] Ùø^Îøæø !±% Þô]†ø fø _$ Ö]æø ±% Úô …ô]‚$ Ö]æø ‚öÛøuûœø åö ]æø …ø
-Z :÷ D™ yÒ g -1Z ]|
Æ a vZ wÎg ä ëû% q
VrZ X¸ Ìb Z›Z 0 {D1Z ]|B‚ }g ø X c*
3 **
3 » yŠB‚

(MSLMSKÜΆÖ] (MLRKP (‚ߊÛÖ] ±Ê Øfßu àe ‚Ûuœ äq†ìœ VPL


±Ê ±Þ]†f_Ö]æ (NSPPKÜΆÖ] (OUTKN (àߊÖ] ±Ê ±Ú…]‚Ö]æ
(‚ߊÛÖ] ±Ê o×Ãmçeœæ (OQOSKÜΆÖ] (NNKP (†nfÓÖ] ÜrÃÛÖ]
(OSNKM (á^Ûm¦] ±Ê å‚ßÚ àe]æ (MQQUKÜΆÖ] (MNTKO
!RRKML (‚ñ]æˆÖ] ÄrÛÚ ±Ê ±Û%nãÖ] å†Òƒæ (NMLKÜΆÖ]
— RS ™ s ™zR z y»g RÆ yZZ gzZ xsS

ö Å \ M ä ë ?ì 4 ÌÐ ë ðà H !vZ wÎg c*
:H n²ä
Û ä a \WXì HŠ ˜ ä ë ~ ö Å \WX H wJxsZ ~
â
:c*
VrZèÑq Ð NÑ yZZ 6,í {z XÐ N M ˆ }g vŽ vß {z ÔV;
X ( Ð Vƒ 4Ð ?Ð ò kZ {z) ǃ 7̬Š = ä
I-4X3
Û ä ö+ Gx â Z Xì H e
â
:c* $Zzg ä ãZdgzZ ògZŠ Ô£Z x â Z ÐZ
X ÷ rwYg Æ kZ
±Þô…ø àûÛøÖô oeFçû ›ö VÙø^Îø a ² ô ] Ùøçû ‰ö…ø á$ œø (g èø Úø ^Úø œö ±eô œø àû Âø !PM
!±eô àøÚø æø ±Þô†ø mø ÜûÖø àûÛøÖô lõ]†$ Úø Äøfû ‰ø oeFçû ›öæø (±eô àøÚø æø
!áø^f$uô àöeû ]æø ÜöÒô^vøÖû]æø o×FÃû mø çeö]*æø ‚öÛøuûœø åö ]æø …ø
lp :c*Û ä a vZ wÎg ā ÷ D™ yÒ g )â Q 1Z ]|
â
Ñ yZZ 6,í gzZ ¬Š = ä Ta Æ kZ ƒ Š !*
gzZ ;c* ug IgzZ ~¸
7Ì ¬Š = ä T a Æ kZ ƒ Š !*
ug IgzZ ~¸lpg!*
]‚

(NNNRTKÜΆÖ] (NQSKQ (‚ߊÛÖ] ±Ê Øfßu àe ‚Ûuœ äq†ìœ VPM


KÜΆÖ] (MMUKR (‚ߊÛÖ] ±Ê g ÔÖ^Ú àe ‹Þœ à o×Ãmçeœæ
(URKP (Õ…‚jŠÛÖ] ±Ê g†Šeö àe ²] ‚f à ÜÒ^vÖ]æ (OOUM
(SNOOKÜΆÖ] (NMRKMR (xnv’Ö] ±Ê á^fu àe]æ (RUUPKÜΆÖ]
±Ê ^–÷mœæ (TLLUKÜΆÖ] (NQUKT (†nfÓÖ] ÜrÃÛÖ] ±Ê ±Þ]†f_Ö]æ
!TQTKÜΆÖ] (MLPKN (g ÔÖ^Ú àe ‹Þœ à †nÇ’Ö] ÜrÃÛÖ]
á^Ûømû¬ôÖû]æø Ýô¡ø‰û¬ôÖû] Íô^‘øæû ]* àÚô á^qø†û ÛøÖû]æø löçû Îö^nø Öû]ø û RT ü

Ñ yZZ 6,í ÌA
X c* $
Xì H e # Z gzZ Áq Ôx1Z Ô£Z x â Z ÐZ
LE
$Zzg ä yx èE
Äqô]†ø ÛøÖû]æø …ô ^’øÛøÖû]ø
X ÜnÓvÖ] á†ÏÖ] !M
X ( | 235D 159) °ÈZ Ž ! Z 0 ·0 vZ †–1Z Ԏ ! Z 0Z !N
0G
X| 1409 Ô”°Z îGE4»$ :[²~Š:Ônc*
g !Ìß’ÛÖ]
ãy d 0 u ? Þ¬ ! Z 0 z/ – 1Z ÔÞ¬ ! Z 0Z !O

X| 1400 ÔòsÑZ ïE3½) Z :ya Ô]zÛ X èߊÖ] X ( | 287D 206)
Ô]zÛ X ‚ߊÛÖ] X ( | 241D 164) ãy vZ † 1Z Ôm N0 £Z !P
E
I ‹ÒÉ GÅ
X Y 1987&| 1398 Ô çl4ÉZz G 5 òsÑZ ïE3½) Z :ya
î” éE
IE GÅ
5‹ÒÉ òsÑZ ïE3½) Z :ya Ô]zÛ X ‚ߊÛÖ]D
Ô çl4ÉZz îG” éE !Q
X Y 1987&| 1398
X ( | 256D 194) {40 Z' ,Z 0 ³ Z 0 ·vZ †1Z Ô~g g !R
0.ЛÅZ ^Z gZŠ :ya Ô]zÛ X †nfÓÖ] îm…^jÖ]
X îG
ÔðsÑZ , 4ÉZ g ZŠ :ya Ô]zÛ X †ËÛÖ] h¢]D
] éhIE !S
X Y 1989&| 1409
X Y 1987&| 1407 Ô)úZ ÔM 0Z g ZŠ :ya Ô]zÛ X xnv’Ö]D !T
‚ߊÛÖ] X ( | 292D 215) ~y ÛÓZ †0 z/0 £Z –1Z Ôg Z ,
) !U
á^Ûømû¬ôÖû]æø Ýô¡ø‰û¬ôÖû] Íô^‘øæû ]* àÚô á^qø†û ÛøÖû]æø löçû Îö^nø Öû]ø û SL ü

X| 1409 Ôy M ÅZ xE îGpb¸ :ya Ô]zÛ X D…^ìˆÖ] †vfÖ]E


Gā-E4É
ö§ GZ .ñ 0 vZ † 0 Z 0 @ 0 £Z – 1Z ԁ !ML
Ô îG0.ЛÅZ ^Z g ZŠ :ya Ô]zÛ X á^Ûm¦] gÍ X ( | 458D 384)
X Y 1990&| 1410
Ôi ]Z g ZŠ „ :[² ~Š: Ô)( l X p†fÓÖ] àߊÖ]D !MM
X Y 1994&| 1414
X ( | 279D 209) u ?0 .ñ0 {gÎ0 }0 ·}1Z Ô~è,
F ! MN
X ! ²Z _ZnZ Y §‚ g ZŠ :ya Ô]zÛ X àߊÖ]
X ‚ߊÛÖ] X ( | 230D 133) ×; D0 $ 0 ZdZ 1Z Ô$ 0Z !MO
=¸ :ya Ô]zÛ
X Y 1990&| 1410 ÔgŠ **
Õ…‚jŠÛÖ] X ( | 405D 321) ·0 vZ †0 ·vZ †1Z Ô Áq !MP
0.ЛÅZ ^GZ g ZŠ :ya Ô]zÛ X ànvnv’Ö] o×Â
X Y 1990&| 1411 Ô îG
Go4É -.-Ê
X ( | 354D 270) ö- EZ ö+GZ £Z 0 yx 0 · ?q 1Z Ôyx 0Z !MQ
X Y 1993&| 1414Ô!‚°Z îGpb í! :ya Ô]zÛ X xnv’Ö]
ã) £Z 0 Z 0 · 0 · 0 Z 0 £Z Ôã? v 0Z !MR
E
Ô îG£HZ gZŠ :ya Ô]zÛ XènÖ^ÃÖ] gÖ^_ÛÖ] X(|852D773)
X Y 1978&| 1407
— SM ™ Äqô]†ø ÛøÖû]æø …ô ^’øÛøÖû]ø

!Ù^ÛÃÖ] ˆßÒ X ( | 975x ) sZ +−Z Y ´ Ô~y +−Z x ˆ !MS


X Y 1979&| 1399 Ô!‚°Z îGpb¸ :ya Ô]zÛ
E G
-‹¢
yˆ 0 Š& 0 ~u 0 £Z 0 / 0 Z dZ 1Z Ô ö g ZŠ !MT
Ô†HZ g ZŠ :ya Ô]zÛ XàߊÖ] X ( | 385X 306)
X Y 1966&| 1386
-d Iš^IZ 0 yÑ ÔŠ î ZŠ 1Z !MU
ã éG
5kBE~Ši Z Š Z” 0 a 0 t GZ 0 ï
Y 1994&| 1414ÔËZ g ZŠ :ya Ô]zÛ X àߊÖ] X ( | 275 D 202)
Y 1994&| 1414ÔËZ gZŠ :ya Ô]zÛ X àߊÖ]D !NL
Å
ãZ åE)ā Z “−Z tzè 0 g ZŠà 0 tzè q ¼ 1Z Ô“Š !NM
gZŠ :ya Ô]zÛ X h^_íÖ] …ç$ªÛe Œæ†ËÖ] X ( | 509D445)
0.ЛÅZ ^Z
X Y 1986&| 1406 Ô îG
X ( | 237 D 161) 0 d0 Z' , ‚ 0 t G‚ [© 1Z ÔtƒZg 0Z !NN
0G
X Y 1991&| 1412ÔyZÑZ îGE4»$ :[²~Š:Ô{gëÜæ X ‚ߊÛÖ]
Ý^ÚŸ] ‚ßŠÚ xnv’Ö] ÄÚ^rÖ] X ~y /0 Ô 0 ßg Ô~Ši Z !NO
Ä
X| 1415 Ô îG*ÀC Zg ZŠ :ya Ô]zÛ X gnfu àe Äne†Ö]
´Z çG .! 0 [- Z 0 £Z 0 yÑ ÌØZ 1Z ÔãZd !NP

ÔòsÑZ ïE3½) Z :ya Ô]zÛ X†nÇ’Ö] ÜrÃÛÖ] X(|360D 260)
á^Ûømû¬ôÖû]æø Ýô¡ø‰û¬ôÖû] Íô^‘øæû ]* àÚô á^qø†û ÛøÖû]æø löçû Îö^nø Öû]ø û SN ü

Y 1985 &| 1405


0G
X Y 1983&| 1403ÔÇZz x‰Z îGE4»$ :t Z²ÔÝñX †nfÓÖ] ÜrÃÛÖ]D !NQ
X| 1415 Ô}āZ g ZŠ :^Ô {C
Ù ‡X ¼‰æ¢] ÜrÃÛÖ]D !NR
X Y 1985&| 1405 Ô!‚°Z îGpb¸ :ya Ô]zÛ X ànnÚ^ŽÖ] ‚ߊÚD !NS
XÌß’ÛÖ] X ( | 211D 126) ã3 «** 0 x ø 0 –1Z Ôt Zi°Z † !NT

X| 1403ÔòsÑZ ïE3½) Z :ya Ô]zÛ
X ( Y863&| 249 x ) ËZ ¾ 0 q 0 † · 1Z Ôq 0 † !NU
X Y 1988 &| 1408 Ôw Z îGE
0G
4»$ :^Ô {C
Ù ‡X ‚ߊÛÖ]
0 Z'
,Z 0 y0 Z0 Q0 )s0 ·vZ †1Z Ô¦, !OL
Ô]zÛ X h^`ŽÖ] ‚ßŠÚ X ( Y 1062&| 454x ) ¦, ›0 ·
X Y 1986 &| 1407 Ô!‚°Z îGpb¸ :ya
Ùç‘œ |† X ( | 418 x ) gµ0 Œ0 vZ G 0™ ̇1Z ÔðÃÑ !OM
îE
Å^Ûqāæ èߊÖ]æ h^jÓÖ] àÚ èÂ^ÛrÖ]æ èߊÖ] Øaœ ^ÏjÂ]
X| 1402Ô©g ZŠ Ô[²~Š:Ôn*
c °Z X èe^v’Ö]
XàߊÖ] X ( | 275D 207) ´z +m,0 · vZ † 1Z Ôzâ 0Z !ON
Û h
XËZ g ZŠ :ya Ô]zÛ
-AEr
X ( | 179D 93) ö Z z/ 0 %¬ ! Z 0 ´ â 0 ÷Z 0 è Z Ô ´ â ! OO
— SO ™ Äqô]†ø ÛøÖû]æø …ô ^’øÛøÖû]ø

X Y 1985 &| 1406 Ô! ²Z _ZnZ Y § Z g ZŠ :ya Ô]zÛ X ª›çÛÖ]


…‚Î Ün¿Ãi X ( | 294D 202) vZ†1Z Ô` )Z 0 ¾ 0 ·Ô ~iz% !OP
X| 1406 Ôg Z−Z„ :[²~Š:Ô{gëÜæ X é¡’Ö]
~g7lO ~£ Šgz 0 › 0 ` )Z 0 › ŸZ 1Z Ô› !OQ
X ! ²Z _ZnZ Y §Z g ZŠ :ya Ô]zÛ X xnv’Ö] X ( | 261D 206)
X ( | 643D569) U£Z 0 uZß Z † 0 · vZ † 1Z ÔÏl !OR
ÔîI" Z îG~EAXE
0G 0G
-ÊZ îGE4»$ :[² ~Š: Ô)(l X é…^jíÛÖ] &m^u¢]
X Y 1990&| 1410
+°Z +i 0 Z 0 @g°Z ` @*0 s ƒ°Z† Ô~zo !OS
+$
„ :^X †nÇ’Ö] ÄÚ^rÖ] |† †m‚ÏÖ] ˜nÊ X ( | 1031D 952)
X| 1356 Ôòºtg ˆ
Xá^Ûm¦] X ( | 395D 310) ¼ 0 t GZ 0 ·vZ †1Z Ô{q 0Z !OT
X| 1406 Ô!‚°Z îGpb¸ :ya Ô]zÛ
Ä 0 )s 0 vZ † 0 ~ ÁZ † 0 AZ †·1Z Ô~gs !OU
XÌm†ŽÖ] &m‚vÖ] àÚ gnâ†jÖ]æ gnƆjÖ] X ( | 656 D581)
0.ЛÅZ ^Zg ZŠ :ya Ô]zÛ
X| 1417 Ô îG
XàߊÖ] X ( | 303D 215) Z0 - 0 £Z Ý°Z †1Z Ô ðK
¨
K̈ !PL
á^Ûømû¬ôÖû]æø Ýô¡ø‰û¬ôÖû] Íô^‘øæû ]* àÚô á^qø†û ÛøÖû]æø löçû Îö^nø Öû]ø û SP ü

‰ :x ÷ 0.ЛÅZ ^Z g ZŠ :ya Ô]zÛ


á Ôr+Y 1995 &| 1416 Ô îG
X Y 1986&| 1406 ÔðsÑZ ]¬ ðE 3‹.ÅZ
0.ЛÅZ ^Z g ZŠ :ya Ô]zÛ X p†fÓÖ] àߊÖ]D !PM
X Y 1991&| 1411 Ô îG
-rZ yZ$ 0 .ñ 0 t GZ 0 £Z 0 vZ † 0 £Z Ôh1Z !PN
ã é<XE
Ô]zÛ X ð^nË‘¢] l^Ïf›æ ð^nÖæ¢] èn×u X ( | 430D 336)
X Y 1985&| 1405 Ô! ²Z [2Z g ZŠ :ya
I
-4X3
X ( |807D735) yÑ 0 – ! Z 0 ZdZ 1Z +−Z gâ Ô ö+ G !PO
+ _ZçG.ÔÉ y*
c °Z gZŠ :^ Ô{C
Ù ‡ X ‚ñ]çËÖ] ÄfßÚæ ‚ñ]æˆÖ] ÄÛrÚ
X Y 1987&| 1407 Ô! ²Z [2Z g ZŠ :ya Ô]zÛ
Ñ -ñ wh 0 } 0 ¼ 0 „ F0 Z 0 £Z Ô x 1Z !PP
&| 1404Ô_ZçG.ÔÉyñ ò)ÅZ g ZŠ :x ÷
á ÔwŠ X ‚ߊÛÖ] X ( | 307D 210)
X Y 1984