Anda di halaman 1dari 12

Rancangan Pengajaran Tahunan

Sejarah Tingkatan 5
Cadangan Unsur dan
Penggal/ Tema/Tajuk Hasil Pembelajaran Konsep/ Aktiviti Tingkah Laku
Minggu Istilah Pembelajaran Patriotisme

Minggu 1, 10. KEMUNCUL- Memahami faktor imperialisme Barat di Asia


2, dan 3 AN DAN Tenggara
PERKEM-
BANGAN Aras 1
NASIONA- • Menyatakan takrif imperialisme
LISME • Menyenaraikan kuasa imperialis barat di Asia
SEHINGGA Tenggara
PERANG • Menyatakan lokasi kuasa-kuasa imperialis barat
DUNIA KEDUA di Asia Tenggara
• Menyatakan faktor-faktor imperialisme barat di
10.1.Kemunculan dan Asia Tenggara Imperialis Perbincangan Negara kita
perkembangan Aras 2 kumpulan : tanggungjawab
nasionalisme di • Menghuraikan fakto-faktor imperialisme Barat Imperialis Faktor yang kita
Asia Tenggara di Asia Tenggara me membawa • Sedia
• Menyusun secara kronologi kedatangan kuasa imperialisme bertanggung
a) Imperialisme Barat Barat ke Asia Tenggara Kronologi Barat ke Asia jawab
di Asia Tenggara Aras 3 Tenggara memper-
• Merasionalkan keistimewaan Asia Tenggara tahan negara
i. Imperialis Barat yang menarik minat imperialisme Barat Melabel peta : • Berbangga
Lokasi dengan
ii. Faktor imperialisme penguasaan keistime-
Memahami sistem politik yang diperkenalkan
- Penguasaan kuasa-kuasa waan negara
oleh kuasa Barat di Asia Tenggara
ekonomi dan imperialis barat
politik di Asia
Aras 1
Tenggara
• Menyenaraikan perubahan pentadbiran kuasa
Barat di Asia Tenggara
Aras 2
• Menghuraikan perubahan pentadbiran di Asia
Tenggara
• Membandingkan sistem pentadbiran sebelum
b) Perubahan sistem dan semasa penjajahan barat di Asia Tenggara
politik Aras 3
• Menganalisis kesan pengenalan sistem birokrasi
i. Pengenalan sistem Barat Birokrasi Pengurusan
birokrasi Barat grafik :
Membandingkan
sistem
pentadbiran
sebelum dan
semasa
penjajahan oleh
kuasa Barat di
Asia Tenggara

Minggu 4, 5 c) Nasionalisme Memahami gerakan nasionalisme di Asia Nasiona- Membina peta Mempertahan-
dan 6 di Asia Tenggara lisme minda : kan kedaulatan
Tenggara Pengaruh luar negara
Aras 1 Nasionalis terhadap • Sedia
i. Faktor • Menyatakan takrif nasionalisme gerakan bekorban
kemunculan • Menyenaraikan faktor yang mencetuskan Gerakan nasionalisme di untuk
nasionalisme nasionalisme di Asia Tenggara Islah Asia Tenggara memperta-

1
• Menyenaraikan tokoh-tokoh nasionalis di Asia hankan
ii. Perkembangan Tenggara Gerakan Pengurusan bangsa dan
nasionalisme • Menyatakan ciri-ciri nasionalisme tahap sederhana grafik : negara
pertama di Asia Tenggara Membandingkan
• Menyatakan ciri-ciri nasionalisme tahap kedua Gerakan gerakan
di Asia Tenggara radikal nasionalisme
Thailand dengan
Aras 2 Gerakan nasionalisme
• Menghuraikan faktor yang yang mencetuskan secular negara-negara
nasionalisme di Asia Tenggara lain di Asia
• Membincangkan perkembangan nasionalisme di Gerakan Tenggara
Asia Tenggara massa
Kajian teks :
Aras 3 Revolusi Salah Asuhan
• Membandingkan corak pergerakan Noli Me
nasionalisme di Asia Tenggara Sekular Tangere

Minggu 7 Ujian Bulanan 1


Minggu 8 Ujian Bulanan 1

Minggu 9 10.2 Nasionalisme Memahami perjuangan pemimpin setempat


dan 10 di Malaysia menentang British
sehingga
Perang Dunia Aras 1 Pemimpin Buku skrap : Memartabatkan
Kedua • Menyenaraikan tokoh tempatan yang setempat Biografi perjuangan
menentang British pemimpin tokoh-tokoh
a) Perjuangan • Menyatakan sebab-sebab pemimpin setempat Anti- setempat tanah air
pemimpin menentang British British menentang • Berani
setempat • Menceritakan peristiwa perjuangan pemimpin British memperta-
menentang setempat menentang British Maruah hankan
British bangsa Melabel peta : maruah
Aras 2 Tempat bangsa dan
i. Pemerintahan • Menghuraikan sebab pemimpin setempat Pejuang kebangkitan negara
dan pentad- berjuang menentang British bangsa pemimpin • Menghargai
biran British. • Membandingkan bentuk perjuangan pemimpin setempat pengorbanan
setempat menentang British menentang dan
ii. Peristiwa British perjuangan
penentangan Aras 3 tokoh-tokoh
pemimpin • Membahaskan perjuangan pemimpin setempat Perbincangan : tanah air
setempat sebagai pejuang bangsa “Pemimpin
(Dol Said, setempat:
• Menjelaskan kepentingan pemuafakatan untukk
Rentap, Syerif Pejuang atau
mencapai matlamat sesuatu perjuangan
Masahor, Dato pemberontak”
Maharaja Lela,
Yamtuan “Bulat air
Antah, Dato’ kerana
Bahaman, Mat pembetung,
Salleh, Tok bulat manusia
Janggut, kerana
Antanom, muafakat”
Abdul Rahman
Limbong)

Minggu 11 b) Gerakan Memahami perkembangan gerakan nasionalisme


dan 12 nasionalisme sehingga Perang Dunia Kedua
sehingga
Perang Dunia Aras 1 Gerakan Projek Buku Kesepakatan
Kedua • Menyatakan faktor-faktor yang menyumbang Islah Skrap : dalam
kepada perkembangan gerakan nasionalisme Biografi perjuangan

2
i. Faktor-faktor • Menyenaraikan tokoh yang terlibat dalam Kaum perjuangan • Hidup
yang Gerakan Islah Muda tokoh-tokoh bersatu padu
menyumbang • Menyenaraikan akhbar dan majalah yang tempatan British • Sedia
kepada berperanan dalam gerakan nasionalisme Kaum Tua menentang mempertaha
perkembangan • Menyatakan perkembangan peranan akhabar, nkan maruah
nasionalisme majalah dan novel dalam gerakan nasionalisme Nasionalis Simulasi : bangsa
• Menyatakan maksud dan matlamat Gerakan Perjuangan
ii. Gerakan Islah Islah Pan- tokoh-tokoh Membudayakan
• Menyatakan matlamat Gerakan Islah Islamisme tempatan ilmu dalam
iii. Perjuangan menentang kehidupan
badan-badan Aras 2 Sosio- British • Mempel-
dan kesatuan • Menghuraikan faktor yang menyumbang ekonomi bagaikan
kepada perkembangan gerakan nasionalisme Forum : strategi
- Kesatuan • Menghuraikan perjuangan gerakan Islah Sosio- Isu-isu mencapai
Melayu politik perjuangan matlamat
• Menghuraikan isu yang diperjuangkan oleh
Singapura Kaum Muda yang satu
badan-badan dan kesatuan dalam gerakan
- Persatuan • Berfikiran
nasionalisme
Sahabat Pena Pengurusan kreatif dalam
• Menjelaskan peranan akhbar dan majalah dalam
(PASPAM) grafik : menghasil-
membangkitkan kesedaran nasionalisme
- Kesatuan Melengkapkan kan idea
Melayu carta isu
Selangor Aras 3 perjuangan
• Menilai keberkesanan peranan akhbar dan Sedia berkorban
- Kesatuan akhbar dan • Bersedia
Melayu Muda majalah dalam kebangkitan semangat majalah
nasionalisme berkorban
(KMM) untuk
- Kesatuan • Mengklasifikasikan isu, perjuangan akhbar dan Kajian teks :
majalah dalam gerakan nasionalisme kepentingan
Kebangsaan Karya-karya bersama
Melayu • Menilai wawasan Kaum Muda dalam penulisan
Sarawak mendaulatkan bangsa Melayu sebelum Perang
Dunia Kedua
iv. Perkembangan
dan peranan
akhbar dan
majalah
(Al Imam,
Seruan Al-
Azhar, Pilihan
Timur,
Majalah Guru,
Warta Malaya,
Majlis, Utusan
Melayu,
Saudara, Fajar
Sarawak,
Lidah Benar,
Al-Ikhwan)

Minggu 13 11. PEMBINAAN Memahami latar belakang pembinaan negara


NEGARA DAN dan bangsa
BANGSA KE Negara Perbincangan Kebanggaan
ARAH Aras 1 berkumpula : warisan bangsa
KEMUNCU- • Mentakrifkan konsep negara dan bangsa Bangsa Ciri-ciri negara dan negara
LAN NEGARA • Menyenaraikan ciri-ciri negara dan bangsa dan bangsa • Menyanjung

3
MALAYSIA Negara warisan
BERDAULAT Aras 2 bangsa Simulasi : bangsa
• Menerangkan latar belakang pembinaan negara Mentransfor-
11.1 Kesedaran Jerman dan Itali Kerajaan masikan konsep Kesultanan
tentang • Menghuraikan ciri-ciri negara dan bangsa negara ke dalam Melayu Melaka
pembinaan Piagam proses yang berdaulat
negara dan Aras 3 pembinaan • Bersama
bangsa • Menilai kepentingan pembentukan negara dan Perlembagaan sebuah kelas memperta-
bangsa cemerlang hankan
a) Latar belakang • Membandingkan proses pembinaan negara dan ‘Real kedaulatan
konsep negara bangsa kerajaan Madinah, Itali dan Jerman Politics’ Kajian negara
dan bangsa: Dokumen:
Undang Undang-Undang
i) Pembinaan Tubuh Johor
negara bangsa

- Kerajaan Islam
Madinah
- Kerajaan Itali
dan Jerman
Minggu 14 Ujian Bulanan 2
Minggu 15 Ujian Bulanan 2

Minggu 16 ii) Ciri-ciri negara Memahami ciri-ciri negara dan bangsa yang
dan 17 dan bangsa wujud pada zaman Kesultanan Melayu Melaka
dan negeri-negeri Melayu selepas Melaka
- Bangsa
- Negara Aras 1 Lembaga Peta minda : Keunikan sistem
- Kerajaan • Menyenarai ciri-ciri asas negara dan bangsa Ciri-ciri negara pemerintahan
- Perlembagaan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka Buapak dan bangsa pada kerajaan Melayu
• Menyatakan ciri-ciri warisan Kesultanan Melayu zaman • Menghorma-
b) Kesultanan Melaka dalam undang-undang Kerajaan Johor Suku Kesultanan ti institusi
Melayu dan Terengganu Melayu Melaka pemerinta-
Melaka • Menyatakan Sistem Jemaah Menteri di Kelantan Perut dan Kerajaan han negara
Ciri-ciri negara • Memerihalkan prinsip demokrasi dan konsep Johor
dan bangsa Persekutuan di Negeri Sembilan Menobat
Pengurusan
c) Warisan Aras 2 grafik :
negeri-negeri • Menghuraikan ciri-ciri negara dan bangsa yang Struktur
Melayu diamalkan pada zaman Kesultanan Melayu pentabiran di
Melaka Negeri Sembilan
i. Johor • Membandingkan sistem pentadbiran yang
- Undang- diwarisi oleh negari-negari Melayu selepas
undang Tubuh Kesultanan Melayu Melaka
Kerajaan
Johor Aras 3
• Menghuraikan ciri-ciri negara dan bangsa
ii. Terengganu
di negara kita yang diamalkan masa kini
- Ittqan –
• Merasionalkan ciri-ciri negara dan bangsa yang
ilmuluk bi-
terdapat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka
ta’dil il-suluk
yang
diwarisi oleh negeri-negeri Melayu
iii. Kelantan
• Membandingkan amalan demokrasi dalam adat
- Sistem Jemaah
pepatih dengan amalan demokrasi masa kini
Menteri

iv. Negeri
Sembilan
- Prinsip
demokrasi
- Konsep
persekutuan

4
Minggu 18 d) Malayan Union
1946 dan
Persekutuan
Tanah Melayu
1948.

i. Malayan Union Memahami proses pembentukan Malayan Union


- Kandungan dan Perlembagaan Tanah Melayu 1948 ke arah
perlembagaan pembinaan negara dan bangsa

- Penentangan Aras 1
terhadap • Menyatakan ciri-ciri Gagasan Malayan Union Gagasan Simulasi: Berbangga
Malayan 1946 Malayan Demostrasi me- sebagai rakyat
Union • Menceritakan penentangan orang Melayu Union nentang Mala- Malaysia
terhadap Malayan Union 1946 yan Union oleh • Menghor-
ii. Persekutuan • Menyenaraikan bantahan orang Melayu, Raja- Jus Soli orang Melayu mati raja dan
Tanah Melayu raja Melayu dan sokongan orang dagang kepada pemimpin
1948 Malayan Union 1946 Perbincangan negara
- Usaha ke arah • Menyenaraikan isi-isi Perjanjian Persekutuan Kumpulan:
pembentukan 1948 Ciri-ciri Mala- Bersemangat
Perlembagaan • Menyenaraikan tokoh-tokoh yang terlibat dalam yan Union Kekitaan
Persekutuan proses membentuk Persekutuan Tanah Melayu • Menjalinkan
Tanah Melayu 1948 Lawatan kelas: semangat
1948 • Menyenaraikan langkah-langkah pembentukan Perpustakaan bersatu-padu
- Kandungan Persekutuan Tanah Melayu 1948 negeri untuk dan
perlembagaan mencari bahan berharmoni
Aras 2 tentang Malayan
• Menghuraikan isi-isi Perjanjian Malayan Union Union Berdisiplin dan
1946 berbudi pekerti
Latihan • Bertindak
• Menghuraikan sebab-sebab penentangan orang
individu: wajar
Melayu dan sokongan orang dagang kepada
Menulis esei
Malayan Union 1946
pendek tentang Bersemangat
• Menghuraikan langkah-langkah pembentukan
parti-parti yang setia negara
Persekutuan Tanah Melayu 1948 (pembubaran menentang dan
Malayan Union 1946) • Bersedia
menyokong berkorban
• Membincangkan peranan tokoh-tokoh utama Malayan Union
dalam proses pembentukan Persekutuan Tanah untuk negara
Melayu 1948 dan bangsa
Kuiz:
Malayan Union Berusaha dan
Aras 3
produktif
• Menghubungkaitkan Malayan Union 1946 Perbincangan
dengan pembinaan negara dan bangsa • Menyokong
kelas: dan
• Menganalisis kepentingan Malayan Union 1946 Membincangkan
kepada politik orang Melayu melibatkan
upacara menan- diri dalam
• Menghuraikan kepentingan Persekutuan Tanah datangani Per- usaha pem-
Melayu 1948 janjian Perse- bangunan
• dalam pembentukan negara dan bangsa kutuan Tanah
• Menghubungkaitkan Perjanjian Persekutuan Melayu pada 21
Tanah Melayu dengan Perjanjian Merdeka 1957 Jan. 1948

Minggu 19 Peperiksaan Pertengahan Tahun


Minggu 20 Peperiksaan Pertengahan Tahun
Minggu 21 Peperiksaan Pertengahan Tahun

Minggu 22 e) Kemunculan Memahami usaha-usaha ke arah kemunculan


negara yang negara dan bangsa yang berdaulat
berdaulat 31
Ogos 1957 Aras 1 Pakatan Kajian Bertoleransi
• Menyatakan maksud Sistem Ahli murni dokumen: bermuafakat
i. Sistem Ahli • Menyatakan hasil pakatan murni Pengisytiharan untuk

5
• Menyatakan syarat perjanjiaan Persekutuan Kemerde- Kemerdekaan kepentingan
ii. Pakatan murni Tanah Melayu 1957 kaan di Melaka negara
• Menceritakan pergerakan politik di Sarawak • Mengamal-
iii. Perjanjian dan Sabah Kedaulatan Lawatan : kan sikap
Persekutuan Memorial bertolak
Tanah Melayu Aras 2 Pemasyhu- Almarhum ansur
1957 • Menghuraikan kepentingan Sistem Ahli dan ran Tuanku Abdul
pakatan murni Rahman Putra Memartabatkan
iv. Pergerakan • Menghuraikan kepentingan pakatan murni Pengisyti- bangsa dan
politik di • Menjelaskan usaha ke arah kemerdekaan negara haran Tayangan kedaulatan
Sarawak dan • Menjelaskan senario pergerakan politik di video : negara
Sabah sarawak dan Sabah Detik-detik  Menghargai
pengisytiharan kedaulatan
Aras 3 kemerdekaan negara
1957
• Menghubungkaitkan Perjanjian Persekutuan
Tanah Melayu 1957 dengan kedaulatan negara
dan bangsa Simulasi :
Unsur toleransi
• Membincangkan kepentingan kemunculan
pakatan murni
pergerakan politik di Sarawak dan Sabah ke
dilaksanakan
arah pembentukan kerajaan negeri.
dalam kelas

Minggu 23 f) Pembentukan Memahami matlamat pembentukan Malaysia


Malaysia 16 Gagasan Simulasi : Keranamu
Sept. 1963 Aras 1 Pengisytiharan Malaysia
• Menyatakan idea pembentukan gagasan Konfrantasi kemerdekaan • Sedia
i. Idea Malaysia berkorban
pembentukan • Menyenaraikan sebab pembentukan Malaysia Kajian
Malaysia • Menyatakan reaksi dalam negara terhadap dokumen : Kesepakatan
pembentukan Malaysia Perjanjian untuk kestabilan
ii. Reaksi • Menyatakan reaksi negara-negara luar terhadap Persekutuan negara
terhadap pembentukan Malaysia 1957 • Sentiasa
pembentukan • Menyenaraikan syarat perjanjiaan Malaysia bersatu padu
Malaysia 1963 Kajian gambar :
- Dalam negara Pengisytiharan
- Negara-negara Aras 2 kemerdekaan
luar • Menghuraikan sebab-sebab pembentukan
Malaysia Lawatan :
iii. Perjanjian Muzium dan
• Menyusun secara kronologi peristiwa
Malaysia 1963 pembentukan Malaysia arkib
• Menjelaskan reaksi negara luar terhadap
Kajian gambar :
pembentukan Malaysia
Peristiwa
pembentukan
Aras 3
Malaysia
• Menganalisis usaha pemimpin negara
menangani reaksi luar bagi mengekalkan negara
Perbincangan
Malaysia yang berdaulat
kumpulan :
Reaksi negara-
negara luar
terhadap
pembentukan
Malaysia

Minggu 24 11.2 Sistem Memahami ciri-ciri Demokrasi Berparlimen di Demokrasi Kajian Sistem demok-
pemerintahan Malaysia Dokumen : rasi sebagai
dan Perlemba- Perlembagaan ideologi peme-
pentadbiran Aras 1 gaan Negara rintahan negara
negara selepas • Mentakrif Demokrasi Berparlimen (Perkara 3,5,8, • Mendokong
merdeka • Menyenaraikan ciri-ciri Demokrasi Berparlimen Keluhuran 11,152,153) amalan

6
• Menjelaskan konsep keluhuran perlembagaan Perlemba- demokrasi
a) Ciri-ciri • Menyenaraikan kuasa Yang Di Pertuan Agong gaan Perbincanga negara kita
Demokrasi • Menyenaraikan badan-badan pemerintah dan berkumpulan :
Berparlimen fungsinya Raja Bidang kuasa Keluhuran
• Menyatakan proses pilihanraya Berperlem- Yang Di Pertuan Perlembagaan
i. Perlembagaan • Menyatakan pihak yang terlibat dalam bagaan Agong, Badan • Memperta-
pilihanraya Pemerintah dan hankan dan
ii. Raja Berper- • Menyenaraikan parti politik yang ditubuhkan Parlimen Badan mendaulat-
lembagaan sehingga tahun 1963 Kehakiman kan Perlem-
Jemaah bagaan
iii. Badan Aras 2 Menteri Simulasi : Negara
pemerintah • Menjelaskan ciri-ciri Demokrasi Berparlimen Proses
Pengasing- pilihanraya Kesetiaan kepa-
• Menjelaskan kepentingan perlembagaan
iv. Pilihanraya an kuasa da raja dan
• Menjelaskan proses pindaan perlembagaan
Pengurusan negara
v. Parti politik • Membandingkan fungsi badan-badan Pilihanraya grafik : • Menghorma-
pemerintah Perkembangan ti raja dan
• Menghuraikan proses pilihanraya Badan parti-parti pemimpin
• Menggalurkan perkembangan parti politik di pelaksana politik di Tanah negara
Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah selepas Melayu, Sabah
Perang Dunia Kedua sehingga tahun 1963 Badan dan Sarawak Kedaulatan
kehakiman undang-undang
Aras 3 • Patuh kepada
• Menjelaskan kepentingan pindaan Badan peraturan
perlembagaan Perundang- dan undang-
• Merasionalkan perlembagaan memperuntukkan an undang
perkara-perkara yang tidak boleh dipersoalkan
• Mewajarkan peranan rakyat dalam menentukan Dewan Kepimpinan
pemerintahan negara negara melalui teladan
• Bertanggung
Dewan jawab dalam
rakyat kepimpinan

Ordinan Pilihan raya


penting dalam
Enakmen sistem
demokrasi
Akta • Menunaikan
hak dan
tanggung-
jawab
Minggu 25 Ujian Bulanan 3

Minggu 26 b) Kerajaan
Persekutuan
Memahami bidang kuasa Kerajaan Pusat dan Kerajaan Pengurusan Persefahaman
i. Kerajaan Pusat Kerajaan Negeri persekutu- grafik : dalam kerajaan
an Bidang kuasa Persekutuan
ii. Kerajaan Aras 1 kerajaan pusat, menjamin
Negeri • Menyatakan kerajaan persekutuan Kerajaan bidang kuasa, kesejahteraan
• Menyatakan senarai kuasa kerajaan pusat dan pusat kerajaan negeri negara
kerajaan negeri dan senarai • Mengamal-
• Menyatakan bidang kuasa senarai bersama Kerajaan bersama kan sikap
negeri bermuafakat
Aras 2 • Kekayaan
• Menghuraikan bidang kuasa kerajaan pusat, Senarai negara
kerajaan negeri dan senarai bersama bersama dinikmati
bersama
Aras 3
• Menghuraikan kepentingan kerjasama kerajaan
pusat dan kerajaan negeri bagi mewujudkan

7
sebuah kerajaan persekutuan yang kukuh
• Merasionalkan kepentingan pembahagian kuasa

c) Lambang- Memahami kepentingan memartabatkan Setia Buku skrap : Lambang


lambang lambang-lambang negara negara Lambang- negara simbol
negara lambang negara kedaulatan
Aras 1 Jati diri dan tafsirannya • Menghorma-
i. Jata Negara • Menyenaraikan lambang-lambang negara ti dan meng-
• Menyatakan makna yang terdapat pada Jata Pertandingan hayati
ii. Bendera lambang-lambang negara melukis : lambang-
Kebangsaan Lambang- lambang
Aras 2 lambang negara negara
iii. Lagu • Mentafsir lirik lagu kebangsaan • Memartabatk
Kebangsaan • Menghuraikan fungsi lambang-lambang negara Menghasilkan an lambang-
mural : lambang
Aras 3 Lambang- negara
• Mengaplikasikan cara-cara menghormati lambang negara
lambang-lambang negara Jati diri bangsa
• Menganalisis peranan lambang-lambang negara Simulasi : kita
Menyanyi lagu • Bersikap jati
ke arah pengukuhan jati diri bangsa Malaysia
kebangsaan dan diri
menaikkan
Bendera Jalur
Gemilang

Minggu 27 11.3 Pembangunan


dan perpaduan
untuk
kesejahteraan

a) Pembangunan
Ekonomi

i. Rancangan Lima Menilai rancangan-rancangan pembangunan


Tahun ekonomi negara untuk kesejahteraan rakyat
- Rancangan
Malaya Pertama Aras 1
- Rancangan • Menyenaraikan rancangan pembangunan Pensyarika- Kajian teks : Kekayaan
Malaya Kedua ekonomi negara tan Rancangan negara
- Rancangan • Menyatakan matlamat dan usaha-usaha yang ekonomi lima dinikmati
Malaysia Pertama dilaksanakan dalam Rancangan Lima Tahun Penswasta- tahun bersama
- Rancangan • Menyatakan dasar-dasar ekonomi negara an • Bersikap
Malaysia Kedua Pengurusan berdikari
- Rancangan Aras 2 grafik :
Malaysia Ketiga • Menghuraikan matlamat dan usaha-usaha yang Dasar- Kejituan
- Rancangan Ma- dilaksanakan dalam Rancangan Lima Tahun pembangunan perancangan
laysia Keempat • Mengelaskan objektif, matlamat dan usaha- ekonomi negara menjamin
- Rancangan usaha yang dilaksanakan dalam Dasar Ekonomi kesejahteraan
Malaysia Kelima Baru Lawatan : rakyat
• Menjelaskan dasar-dasar Pembangunan Memorial Tun • Tabah
ii. Dasar-dasar Ekonomi Negara Abdul Razak, menghadapi
Pembangunan HICOM, cabaran
Ekonomi Negara MARA, FELDA
- Dasar Pertanian
Negara Aras 3 Projek :
- Dasar • Membincangkan kejayaan Dasar Ekonomi Baru Menghasilkan
Penswastaan biografi Tun
DEB) ke arah perpaduaan dan kesejahteraan
- Dasar Abdul Razak
rakyat
Pensyarikatan
- Dasar Hala Cara
Baru

8
- Dasar Pening-
katan Daya
Pengeluaran
Negara
- Dasar Kepen-
dudukan

Minggu 28 b) Pembangunan Memahami usaha-usaha ke arah pembangunan Simulasi : Perpaduan


dan perpaduan dan perpaduan bangsa Melafazkan menjamin
bangsa ikrar Rukun keamanan
i. Rukun Negara Aras 1 Negara • Melibatkan
• Menyenaraikan usaha ke arah pembangunan diri dalam
ii. Dasar Pendidi- dan perpaduan bangsa Perbincangan program
kan Kebangsa- • Melafazkan prinsip-prinsip Rukun Negara kumpulan : ke arah
an dan Falsa- • Menyatakan langkah-langkah ke arah Mentafsir perpaduan
fah Pendidikan pembentukan Dasar Pendidikan Kebangsaan prinsip Rukun
Kebangsaan • Menyatakan kandungan Falsafah Pendidikan Negara Sistem
Kebangsaan pendidikan
iii. Akta Bahasa • Menyatakan kandungan penggubalan Akta Pengurusan negara kita
Kebangsaan Bahasa Kebangsaan grafik : bertaraf dunia
• Menyatakan prinsip-prinsip Dasar Kebudayaan Langkah- • Membudaya
iv. Dasar Kebangsaan langkah Dasar kan ilmu
Kebudayaan • Menyatakan kepentingan sukan untuk Pendidikan
Kebangsaan perpaduan Kebangsaan Kepimpinan
berwawasan
v. Sukan untuk Lawatan : • Berbangga
Aras 2
perpaduan Institusi dengan
• Menghuraikan kepentingan prinsip-prinsip
pengajian tinggi pemimpin
Rukun Negara
Dewan Bahasa berwibawa
• Menjelaskan kepentingan Dasar Pendidikan
dan Pustaka
Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan
Kebangsaan Berdaya saing
Kajian teks : untuk kemajuan
• Menjelaskan peranan Bahasa Kebangsaan, Dasar Pelajaran
Kebudayaan Kebangsaan dan sukan ke arah • Tabah
Kebangsaan menghadapi
membentuk perpaduan
• Menghuraikan langkah-langkah ke arah cabaran
Membahaskan
memartabatkan Bahasa Melayu slogan
“Malaysia
Aras 3 Boleh” ke arah
• Mengupas prinsip-prinsip Rukun Negara pembentukan
sebagai ideologi ke arah perpaduan perpaduan

11.4 Malaysia ke Memahami usaha Malaysia menghadapi


arah negara cabaran kontemporari dan masa depan ke arah
maju negara maju

a. Wawasan 2020 Aras 1


- Idea dan • Menyatakan matlamat Wawasan 2020 Globalisasi Lawatan :
konsep • Menyenaraikan sembilan cabaran Wawasan - Putrajaya
- Sembilan 2020 - Cyberjaya
cabaran • Menyatakan usaha-usaha untuk mencapai
utama matlamat Wawasan 2020

Aras 2
• Menghuraikan sembilan cabaran Wawasan
2020
• Menjelaskan usaha-usaha yang diambil untuk
mencapai matlamat
• Wawasan 2020

9
Aras 3
• Membincangkan strategi Malaysia dalam
menghadapi cabaran masa kini
• Membincangkan tanggungjawab murid dalam
merealisasikan Wawasan 2020

Minggu 29 12. MALAYSIA Memahami punca dan kesan Perang Dunia


DAN Pertama dan Perang Dunia Kedua
KERJASAMA
ANTARA Aras 1
BANGSA • Menyatakan negara yang terlibat dalam Perang Kuasa Pengurusan Persefahaman
Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua Paksi grafik : membawa
12.1 Konflik • Menandakan lokasi dalam peta kuasa besar Sebab dan kesan keharmonian
Antarabangsa yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama dan Kuasa - Perang Dunia sejagat
Perang Dunia Kedua Berikat Pertama • Bersatu padu
a) Perang Dunia • Menyatakan sebab meletusnya Perang Dunia - Perang Dunia dan
Pertama dan Pertama dan Perang Dunia Kedua Kuasa Kedua berharmoni
Perang Dunia • Menyenaraikan kesan Perang Dunia Pertama besar - Perang Dingin
Kedua dan Perang Dunia Kedua Kepatuhan
• Menyatakan tujuan penubuhan Liga Bangsa Menonton kepada undang-
video: undang mem-
Aras 2 Perang Dunia bawa
• Membandingkan sebab Perang Dunia Pertama Pertama dan kesejahteraan
dan Perang Dunia Kedua Perang Dunia • Menghorma-
• Menghuraikan kesan Perang Dunia Pertama dan Kedua ti kedaulatan
Perang Dunia Kedua negara-
Bercerita : negara yang
• Menghuraikan sebab-sebab kegagalan Liga
Perang Dunia merdeka
Bangsa
Pertama dan • Bersikap adil
Perang Dunia dan ber-
Aras 3
Kedua timbang rasa
• Menghubungkaitkan kesan perang Dunia
Pertama dengan tercetus Perang Dunia Kedua • Mematuhi
Melabel peta : peraturan
• Menganalisis implikasi perang dunia terhadap Lokasi negara-
keamanan dan kesejahteraan sejagat dan undang-
negara terlibat undang

b) Kemunculan Memahami sebab-sebab berlakunya Blok Dunia Pengurusan


kemunculan Blok Dunia dan Perang Dingin Keamanan
Blok Dunia grafik : sejagat
dan Perang Tabir Besi Perbandingan • Tolak ansur
Dingin Aras 1 ideology
• Menyatakan maksud Blok Dunia dalam
(Kemunculan Perang komunisme menghadapi
negara-negara • Menyatakan maksud Perang Dingin Dingin dengan konflik
Dunia Ketiga) • Menyenaraikan sebab pembentukan Blok Dunia kapitalisme
• Menyenaraikan negara-negara yang tergolong Idealogi
dalam Blok Dunia Peta minda :
• Menyenaraikan sebab berlakunya Perang Negara Sebab dan kesan
Dingin dunia Perang Dingin
ketiga
Aras 2
• Menghuraikan sebab berlaku Perang Dingin Kapitalis-
• Menghuraikan kesan Perang Dingin terhadap me
kemunculan negara dunia ketiga

Aras 3 Komunis-
• Menghubungkaitkan kesan Perang Dingin me
terhadap rantau Asia Tenggara

Minggu 30 12.2 Peranan dan Memahami dasar luar Malaysia

10
sumbangan
Malaysia dalam Aras 1
pertubuhan • Menyatakan dasar luar Malaysia Dasar luar Membina peta Malaysia
antarabangsa • Menyatakan asas penggubalan dasar luar minda : menyinari
Malaysia Hubungan Asas pentas dunia
a) Dasar luar • Menyenaraikan kepentingan dasar luar diplomatik penggubalan • Bangga
Malaysia Malaysia dasar luar sebagai
• Menyatakan perkembangan dasar luar pro-barat rakyat
i. Asas Malaysia Perbincangan : Malaysia
penggubalan Dasar Kepentingan • Bekerjasama
Aras 2 Berkecuali dasar luar dalam
ii. Kepentingan • Menghuraikan asas-asas yang mempengaruhi negara mengekalkan
dasar luar penggubalan dasar luar Malaysia keamanan
Malaysia • Membincangkan perkembangan dasar luar dunia
Malaysia selepas merdeka
iii. Perkembangan
dasar luar Aras 3
Malaysia • Merasionalkan sebab perubahan dasar luar dari
pro-Barat kepada dasar berkecuali
• Menjelaskan kepentingan hubungan luar

Memahami peranan dan sumbangan Malaysia di


b) Malaysia dalam Kuasa veto Perbincangan Malaysia negara
peringkat antarabangsa
pertubuhan Kumpulan : kita
antarabangsa Komanwel Peranan dan • Bersefaha-
Aras 1
sumbangan man dan
• Menyatakan maksud pertubuhan antarabangsa
a. Komanwel Malaysia dalam bermuafakat
• Menyatakan penubuhan pertubuhan pertubuhan
antarabangsa dan matlamatnya • Tabah
b. Pertubuhan antarabangsa menghadapi
Bangsa-bangsa • Menyenaraikan pertubuhan antarabangsa yang
dianggotai Malaysia cabaran
Bersatu Kajian • Semangat
• Menyatakan peranan dan sumbang Malaysia dokumen:
dalam pertubuhan antarabangsa kejiranan
c. Pertubuhan Isi kandungan
Negara-negara • Menyenarikan tokoh-tokoh Malaysia yang Perisytiharan Keprihatian
Berkecuali menyinari pentas dunia Langkawi Malaysia ke
arah
d. Negara-negara Aras 2 Pengurusan kesejahteraan
Selatan • Menghuraikan peranan dan sumbangan grafik : sejagat
Malaysia dalam pertubuhan Faedah yang • Peka
e. Pertubuhan • antarabangsa Malaysia terhadap isu-
Persidangan • Menjelaskan faedah yang diperoleh Malaysia sebagai anggota isu
Islam (OIC) sebagai ahli pertubuhan antarabangsa pertubuhan antarabangsa
antarabangsa
Aras 3
• Membuktikan keberkesanan peranan Malaysia Bibliografi :
di peringkat antarabangsa Sumbangan
Perdana Menteri
di peringkat
antarabangsa

Minggu 31 c) Malaysia Memahami peranan dan sumbangan Malaysia ZOPFAN Pengurusan Malaysia tanah
dalam dalam pertubuhan serantau grafik : airku
pertubuhan Serantau Penubuhan dan • Bersedia
serantau Aras 1 matlamat menghadapi
• Menyatakan maksud pertubuhan serantau pertubuhan cabaran
ii. ASA • Menyatakan pertubuhan yang dianggotai antarabangsa • Berbangga

11
Malaysia di peringkat serantau menjadi
iii. MAPHILIN- • Menyatakan tujuan penubuhan ASA, Kajian peta : rakyat
DO MAPHILINDO dan ASEAN Negara anggota Malaysia
• Menyenaraikan peranan dan sumbangan ASEAN
iv. ASEAN Malaysia dalam pertubuhan serantau Negara kita
• Menyatakan faedah yang diperoleh Malaysia Keratan tanggungjawab
sebagai anggota pertubuhan serantau akhbar: kita
Mengumpul • Merealisasi-
Aras 2 maklumat kan
• Menjelaskan tujuan dan pencapaian ASA, mengenai Wawasan
MAPHILINDO dan ASEAN peranan dan 2020
• Menghuraikan peranan dan sumbangan sumbangan
Malaysia dalam ASEAN Malaysia dalam Kreatif dan
• Menjelaskan faedah yang diperoleh Malaysia ASEAN inovatif
sebagai anggota ASEAN • Mampu
Pengurusan mereka cipta
Aras 3 grafik :
• Menjelaskan peranan tokoh Malaysia sebagai Perkembangan
keanggotaan
penjana idea dalam pertubuhan serantau
ASEAN
• Menghubungkaitkan ZOPFAN dengan keaman
dan kestabilan serantau

Memahami usaha Malaysia menghadapi


d) Cabaran masa Globalisasi Perbincangan
cabaran kontemporari dan masa depan ke arah
depan (ICT, kumpulan :
negara maju
K-Ekonomi dan ICT - Kepentingan
K-Society) menguasai ICT,
Aras 1
K-Ekonomi K-Ekonomi
• Menyatakan maksud globalisasi
dan
• Menyatakan maksud ICT, K-Ekonomi dan K- K-Society K-Society
Society - Kesan-kesan
• Menyatakan kepentingan penggunaan ICT, K- globalisasi
Ekonomi dan K-Society dalam era globalisasi

Aras 2
• Menghuraikan kepentingan ICT, K-Ekonomi
dan K-Society dalam era globalisasi
• Menjelaskan langkah-langkah Malaysia
mengahadapi globalisasi

Aras 3
Menghubungkaitkan globalisasi terhadap Malaysia
dari aspek ekonomi, sosial dan politik
Minggu 32
Minggu 33 Ulangkaji
Minggu 34 Ulangkaji
Minggu 35 Peperiksaan Percubaan SPM
Minggu 36 Peperiksaan Percubaan SPM
Minggu 37 Ulangkaji
Minggu 38 Ulangkaji
Minggu 39 Ulangkaji
Minggu 40 Ulangkaji
Minggu 41 Ulangkaji
Minggu 42 Ulangkaji Peperiksaan SPM

12