Anda di halaman 1dari 2

DOA MAJLIS PERHIMPUNAN (1)

‫الر ِح ْي ِم‬
َّ ‫الر ْح َم ِن‬ ِ ‫بِس ِم‬
َّ ‫اهلل‬ ْ
‫َج َم ِع ْي َن‬ ِ ِِ ٍ ِ ِّ ‫ْح ْم ُد لِلَّ ِه َر‬
َّ ‫ َو‬,‫ب ال َْعال َِم ْي َن‬
ْ ‫َص َحابِه أ‬
ْ ‫السالَ ُم َعلَى َسيِّدنَا ُم َح َّمد َو َعلَى آله َوأ‬
َّ ‫الصالَة َُو‬ َ ‫اَل‬

Ya Karim , Ya
Sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini, bagi menyatakan kesyukuran di atas
kurniaanMu yang tidak ternilai.Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur
samada nikmat yang sedikit lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami .

Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim

Sesungguhnya engkau Maha Mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmuMu yang
sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hambaMu yang engkau redhai.

Justeru berkati dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami apa
kiranya ilmu-Mu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga
dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya.

Ya Zal Jalali Wal Ikram,

Kurniakanlah apa kiranya kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan
jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya
saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara.

Kami memohon dengan kudratMu dan IradatMu. Berikanlah kekuatan dan ketabahan
menghadapi perjuangan kami menimba dan mencari ilmu pengetahuan, anugerahkanlah
kejayaan dan kecemerlangan kepada kami dalam semua ujian dan pencapaian.

Ya Allah Ya Zal Jalali Wal Ikram,

Tambahkanlah kepada kami kecintaan kepada segala kebaikan, Jadikanlah kami, guru-
guru kami, pemimpin-pemimpin kami terus beristiqamah berkhidmat menabur bakti
membangunkan umat dan masyarakat, bangsa dan agama.

Ya Allah ya tuhan kami jadikanlah negara kami sebuah negara yang mendapat limpahan
rahmat dan nikmat. Kekalkanlah keamanan dan kemakmuran sepanjang zaman.
‫ص ْو ًما‪َ ، /‬والَ تَ ْج َع ِل اللَّ ُه َّم فِ ْينَا َوالَ َم َعنَا َوالَ َم ْن َي ْتَبعُنَا َش ِقيًّا‬ ‫ِ ِِ‬
‫اج َع ْل َج ْم َعنَا َه َذا َج ْم ًعا َم ْر ُح ْو ًما ‪َ ،‬وَت َف ُّرقَـَنَا م ْن َب ْعده َت َف ُّرقاً َم ْع ُ‬ ‫اَللَّ ُه َّم ْ‬
‫َوالَ َمط ُْر ْو ًدا َوالَ َم ْح ُر ْو ًما ‪.‬‬
‫ار َنا َءا ِخ ُرهُ َو َخ ْي َر أَ ْع َمالِ َنا َخ َواتِ ُم ُه َو َخ ْي َر أ َّيا ِم َنا َي ْو َم أ ْل َقا َك ِف ْي ِه‬ ‫اج َعلْ َخ ْي َر أَ ْع َم ِ‬ ‫اللَّ ُه َّم ْ‬
‫ِ‬
‫ف َرح ْي ٌم‬ ‫ك َرءُ ْو ٌ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬
‫اللَّ ُه َّم ا ْغ ِف ْرلَنَا ذُ ُن ْو َبنَا َو ِإل ْخ َواننَا الَّذيْ َن َسَب ُق ْونَا بِا ِإليْ َمان َوالَ تَ ْج َع ْل ف ْي قـُلُ ْوبِنَا غالًّ للَّذيْ َن َء َام ُن ْوا َر َّبنَاإنَّ َ‬
‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬
‫اب ال َّنار ِ‬ ‫س َنة ًَوقِ َنا َع َذ َ‬ ‫س َنة ً َوفِي األخ َِر ِة َح َ‬ ‫َر َّب َنا َءاتِ َنا فِي ال ُّد ْن َيا َح َ‬
‫هَّلِل‬
‫سلَّ َم ‪َ ،‬وا ْل َح ْم ُد ِ‪َ 5‬ر ِّب ال َعالَ ِم ْينَ‬ ‫ص ْح ِب ِه َو َ‬ ‫صلَّى هللاُ َعلَى ُم َح َّم ٍد َو َعلَى َءالِ ِه َو َ‬ ‫َو َ‬