Anda di halaman 1dari 8

SULIT

SEK.KEB. MERITAM
PENDIDIKAN 98700 LIMBANG
KESENIAN SARAWAK
MEI

2018

1 Jam

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2018

Nama : …………………………………… Tahun : ……………..

PENDIDIKAN KESENIAN
TAHUN 1
SEKOLAH KEBANGSAAN
Masa : 1 JAM

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 7 soalan.

2. Baca arahan pada setiap soalan dengan teliti.

3. Jawab semua soalan.

4. Kertas soalan ini mempunyai 8 halaman bercetak.

5. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan kepada guru bertugas pada akhir ujian.
1. Isi tempatkosongdenganjawapan yang betul.

Lengkapkanliriklagu di bawah.

Capan tiga lapan pam tiga


cat jari ca enam

Satudua________ empat

Sapujaridengan_________

Lima enamtujuh _________

Guna________untukcapan

Cacaca pan _________pan

Caca________ pan panpan

Satudua__________empat

Lima ____________tujuhlapan

_______________

(5 MARKAH)
2.

(3 MARKAH)
3. Warnakanobjek yang
menghasilkanbunyidinamiklembutdenganwarnamerah.
a)
.

b) .

(2 MARKAH)
4. Padankangambarberdasarkanton suara yang diberi.

a).

berbisik

b).

menjerit

c).

menyanyi

(6 MARKAH)
5. Bandingkanpergerakan di antaraduabinatangini. Tandakan (
 ) padapergerakan tempo lambatdantandakan( X )
pergerakan tempo cepat.
a.

b.

c.

d.

(4 MARKAH)
6.Tandakan pic tinggi (/) dan pic rendah (X) berdasarkangambar
yang diberi.

5
MARKAH
7.Warnakan gambar dibawah.

25 MARKAH