Anda di halaman 1dari 5

KESUKARELAWANAN DALAM KALANGAN MASYARAKAT SETEMPAT

Pengenalan

Kesukarelaan adalah satu aktiviti yang murni dalam setiap masyarakat di seluruh dunia.
Kesukarelawanana dalam kalangan masyarakat setempat melepasi sempadan perbezaan budaya,
agama, masyarakat dan boleh dijadikan sebagai suatu kerja ibadah di dalam kehidupan seseorang.
Dalam mempromosikan semangat kesukarelawanan dalam kalangan masyarakat, pada 5 Disember
setiap tahun Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) mengisytiharkan sebagai Hari
Sukarelawan Antarabangsa (IVD). IVD yang diraikan sejak 1985 bertujuan menghargai jasa dan
sumbangan sukarelawan dan meningkatkan lagi kesedaran orang awam tentang semangat
kesukarelaan.

Definisi kesukarelawanan

Menurut Turiman Suandi (2009) kesukarelawanan adalah satu tindakan membantu yang
dilakukan oleh seseorang individu yang begitu bernilai kepadanya dan pada waktu yang sama tidak
ditujukan untuk mendapatkan imbuhan material atau dipaksa oleh orang lain. Dalam konteks
tersebut terdapat empat unsur yang merangkumi definisi kesukarelawanan iaitu keikhlasan,
pendidikan, pengupayaan dan penglibatan (Azimi Hamzah & Turiman Suandi, 1994).

Kesukarelawanan juga meliputi pertubuhan dan gerakan sosial, sukarelawan, pembangunan


sukarelawan, pelbagai aktiviti dan khidmat sukarela. Misalnya, semangat kesukarelawanan dalam
bidang-bidang kebajikan, pemulihan, pembangunan, pendidikan, keselamatan, kesihatan,
pemuliharaan alam sekeliling, kepenggunaan dan lain-lain. Pendek kata kesukarelawanan ataupun
volunteerism boleh dianggap sebagai ilmu tentang pelbagai aspek kesukarelawanan, kemahiran-
kemahiran yang diperlukan dalam kesukarelawanan, pengurusan sukarelawan, pengurusan
pertubuhan sukarela, kepemimpinan sukarela dan sebagainya (Azizan Bahari, 2011).

Kesukarelawanan Dalam Kalangan Masyarakat Setempat.

Di Malaysia terdapatnya banyak pertubuhan kesukarelawanan yang memainkan peranan


penting dalam menangani pelbagai isu konflik kemasyarakatan dan kemanusiaan. Menurut Siti
Hajar et al. (2012) bekas banduan, golongan gelandangan, penagih arak dan dadah, kaki judi,
pekerja seks, pembawa Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) dan Human
Immunodeficiency Virus (HIV), remaja bermasalah dan berisiko, kanak-kanak mangsa penderaan,
isu penceraian, orang kurang upaya (OKU), komuniti Lesbian, Gay, Biseksual and Transgender
(LGBT), orang tua yang dipinggirkan serta pendatang tanpa izin sering dianggap sebagai
kumpulan masyarakat yang bermasalah dan sering disisihkan. Pertubuhan mahupun agensi serta
orang perseorangan menawarkan bakti dan khidmat sebagai sukarelawan agar kelompok yang
disisihkan dapat dibantu, dirawat dan dipulihkan. Antara pertubuhan yang membantu golongan
tersebut ialah Skuad Sukarelawan 1 Malaysia, Kelab Putra 1 Malaysia, Sukarelawan Alumni
Pelatih Khidmat Negara (PLKN), IM4U, MERCY Malaysia, My Corps dan seumpamanya
ditubuhkan sebagai penggerak organisasi sukarela.

Pada pendapat saya, kesukarelawanan dalam pembangunan belia perlu diberi perhatian khas
dalam kalangan masyarakat Malaysia yang semakin rancak maju di dunia globalisasi.Tambahan
pula, kesukarelawanan dalam pembangunan belia merangkumi perkara-perkara seperti mendidik
dan mempersiapkan remaja belia untuk menjadi sukarelawan yang sedar, beriltizam (committed),
dan sistematik. Amalan murni kesukarelawanan jelas akan membantu mewujudkan persekitaran
yang lebih selamat kepada belia, keluarga, masyarakat setempat, terutamanya dalam
mengurangkan (fear of crime) iaitu perasaan takut terhadap jenayah dalam komuniti serta
melahirkan keyakinan masyarakat terhadap keprihatinan dan tanggungjawab kerajaan untuk
mewujudkan persekitaran yang selamat dan aman.

Di samping itu, memperkasa belia dengan melibatkan mereka dalam aktiviti kemasyarakatan
mempunyai banyak impak yang positif. Golongan belia mendapat pendedahan untuk berinteraksi
dengan golongan yang lebih dewasa. Secara tidak langsung semangat kesukarelawanan mereka
akan membantu warga muda tahu adab, etika semasa berkomunikasi serta pergaulan dengan
komuniti. Masyarakat setempat juga diberi peluang untuk membangunkan kemahiran membuat
keputusan dan menyelesaikan isu-isu kompleks yang mereka hadapi dalam proses melaksanakan
aktiviti kesukarelawanan. Saya juga setuju dengan pendapat Azizan Bahari (2016) di mana
kesukarelawanan memainkan peranan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan penyambung
kepada ketamadunan manusia.

Tahun Sukarelawan Negara yang diisytiharkan sejak 2009 menunjukkan kepentingan


mahasiswa dan generasi muda dalam menjayakan hasrat untuk melahirkan generasi yang sedia
membantu bagi membina masa hadapan negara yang lebih harmoni. Aktiviti kesukarelawanan
sememangnya tidak mendatangkan faedah dalam bentuk wang dan kebendaan. Namun, jika dilihat
dari sudut yang berbeza, aktiviti kesukarelawan dapat menambah kecenderungan peserta dalam
usaha memperkayakan ilmu pengetahuan berdasarkan pengalaman yang diperoleh. Sehubungan
dengan itu, semua program kesukarelawanan yang diwujudkan harus mempunyai objektif yang
jelas. Hal ini juga akan memberi dorongan dan motivasi kepada masyarakat setempat untuk
mereka bergiat lebih aktif dalam program sebegini.

Seterusnya, aktiviti kesukarelaan harus bermula dari peringkat awal. Keluarga dan sekolah
adalah institusi penting sebagai penyubur minat terhadap semangat kesukarelaan. Nilai sukarela
perlukan proses pendidikan, asuhan dan latihan. Keluarga boleh memulakan aktiviti secara
beransur-ansur dengan menyertai mana-mana aktiviti yang diminati melalui persatuan penduduk
atau menyertai pertubuhan bukan kerajaan (NGO). Aktiviti seperti ini boleh dilaksanakan secara
separuh masa atau sepenuh masa. Antara aktiviti yang boleh dibuat ialah kelas tuisyen, khidmat
nasihat, menguruspesakit di hospital dan membaca untuk orang buta.

Khidmat sukarela memang sudah dimulakan sejak di bangku sekolah lagi dan wajar menjadi
amalan murni rakyat Malaysia. Menerusi segala aktiviti kesukarelawanan di sekolah, pelajar akan
menjadi lebih prihatin dengan apa yang berlaku sebenarnya dalam masyarakat dan menggalakkan
mereka berfikir dan mengamalkan perkara yang baik dalam komuniti. Dalam proses mengetahui,
memahami, menghayati dan mengamalkan sesuatu perkara itu akan berlaku aktiviti kemahiran
berfikir aras tinggi dalam kalangan sukarelawan di peringkat sekolah. Aktiviti-aktiviti
kesukarelawanan juga masih dilakukan di peringkat yang lebih tinggi di Malaysia. Misalnya,
aktiviti bakti siswa oleh pelajar universiti yang selalu dijalankan bersama masyarakat. Pelajar
boleh memilih satu aktiviti yang mudah dilaksanakan bersama dengan komuniti tempatan seperti
menjalankan aktiviti memberikan pengetahuan, kesedaran dan amalan berkaitan alam sekitar.

Sukarelawan bukan sahaja membantu orang yang berada dalam kesusahan tetapi banyak
perkara lain yang dapat dilihat seperti kerjasama, bersatu padu, bertolak ansur, prihatin,
mewujudkan masyarakat penyayang dan sebagainya, di samping menjimatkan perbelanjaan
kerajaan melalui aktiviti bersepadu. Selain itu, pembelajaran melalui aktiviti sukarelawan lebih
berkesan kerana pelajar mudah memahami sesuatu subjek itu tanpa paksaan. Dalam kurikulum
pelajar diberikan kredit dan markah. Namun begitu, masih terdapat pelajar yang tidak mencapai
tahap tinggi dalam pengetahuan dan penghayatan ilmu. Menerusi aktiviti sukarelawan setiap
individu perlu mengambil peluang menterjemahkan apa yang dipelajari dalam kurikulum kepada
amalan peringkat komuniti.

RUMUSAN

Kesimpulannya, penglibatan semua lapisan masyarakat dalam aktiviti kesukarelawanan


dikatakan sebagai antara landasan terbaik untuk berbuat bakti pada keluarga, bangsa, komuniti dan
negara. Kesukarelawanan menjadi satu jalan mesra untuk mengeratkan hubungan di antara satu
sama lain serta pergaulan bersama masyarakat setempat. Pada tahap-tahap tertentu seseorang yang
ingin menjadi sukarelawan perlu memahami dirinya, komuniti dan masyarakatnya,
persekitarannya, sistem dan peraturan, serta pihak-pihak yang berurusan dengannya.

Dalam konteks menjayakan agenda kesukarelawanan turut bererti mewujudkan prasarana,


pembelajaran dan peluang bersukarela dalam pelbagai bentuk yang sesuai bagi semua lapisan
masyarakat. Akhir kata, golongan belia perlu disedarkan bahawa kemampuan, peranan, idea, suara
serta penyertaan mereka tidak dipandang remeh dan sepi dalam pembangunan komuniti menerusi
kerja sukarela dalam membentuk jati diri, serta memartabatkan nama negara di persada dunia.
Oleh itu, rakyat Malaysia hendaklah berganding bahu dan tidak bersikap bagai enau dalam belukar,
melepaskan pucuk masing-masing. Kelahiran sukarelawan berkualiti memerlukan sokongan padu
oleh semua lapisan masyarakat bagi menjamin kualiti kehidupan masyarakat yang sihat dan
sejahtera.
RUJUKAN

Aziz Deraman. (1984). Belia dan budaya. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan Malaysia.
Azimi Hamzah, & Turiman Suandi. (1994). Pendidikan berterusan. Majalah Pengembangan,17(2).

Azizan Bahari. (2010). Permasalahan sosial dalam kalangan pelajar: Keperluan kepada kerja sosial
dalam pendidikan. Prosiding Seminar Kerja Sosial dalam Pendidikan. 10 – 11 Mei 2010, Sintok,
Universiti Utara Malaysia.

Azizan Bahari. (2011). Belia dan Kesukarelawanan. Di muat turun 6 June 2018 daripada
http://www.sukarelawanmalaysia.com/v1/artikel-tekspembentangan/122-Belia-
danKesukarelawanan.html

Hussain Mohamed. (1986). Gerakan belia di Malaysia. Shah Alam, Malaysia: Gateway.

Siti Hajar Abu Bakar, Noralina Omar, Abd Hadi Zakaria & Haris Abd Wahab. (2012). Intervensi
sosial untuk komuniti tersisih: ke arah pembangunan ummah. Jurnal Hadhari, 4(2), 29-44.

Anda mungkin juga menyukai