Anda di halaman 1dari 4

SJKC MANCHIS,28740 BENTONG

PELAN STRATEGIK PANITIA (2018)

BIDANG/PANITIA PROGRAM STRATEGIK INDIKATOR KEJAYAAN


PANITIA PENDIDIKAN ISLAM NAMA PROGRAM : KECEMERLANGAN PAFA
A) Membekalkan buku
penilaian perkara asa
fardu ain kepada murid
tahun 1.
B) Guru kelas berkenaan 1) Murid lulus 100% PAFA
membuat pemantauan pada setiap tahun.
setiap bulan. 2) Mengutamakan perkara
C) Guru menanda asas Fardu Ain
pencapaian murid
berkenaan.
D) Setiap kod yang
melepasi tahap
kelulusan hendaklah
ditandatangan dan
tarikh lulus.
E) Guru hendaklah peka
terhadap arahan
Kementerian Pelajaran
Malaysia.
F) Apabila tamat darjah 6
murid harus lulus
semua kod

1
BIDANG/PANITIA PROGRAM STRATEGIK INDIKATOR KEJAYAAN
PANITIA NAMA PROGRAM : KECERLANGAN TILAWAH AL-QURAN IQRA
PENDIDIKAN Penekanan dalam PdP melalui
ISLAM murid tahun 1 hingga tahun 6
mengikut program j-QAF
A) Guru j-QAF yang mahir dan
berketarampilan dalam PdP
setelah tamat kursus perguruan. 1) Penyertaan murid dalam
B) Pengajaran dan pertandingan peringkat zon
pembelajaran melalui bahan Bentong (tilawah)
Bantu mengajar seperti : ICT- 2) Penyertaan murid dalam
CD. pertandingan peringkat zon
C) Penulisan dan kerja yang Bentong (hafazan)
perlu diteliti oleh guru kelas.
D) Pemantauan buku tulis /kerja
oleh ketua panitia,GPK dan
GB.
E) Mengadakan pertandingan
peringkat sekolah dan
hadiah/sijil.

2
BIDANG/PANITIA PROGRAM STRATEGIK INDIKATOR KEJAYAAN
PANITIA PENDIDIKAN ISLAM NAMA PROGRAM : MENGUASAI JAWI / KHAT
A) Mendedahkan dan
perkenalkan dalam PdP
mulai tahun 1 hingga tahun
6. 1) Penyertaan murid
B) Guru j-QAF yang diperingkat zon Bentong
terlatih untuk membimbing
dari segi penulisan dan
bacaan.
C)Mempelbagai PdP
melalui ICT-CD dan
sebagainya
D) Pemantaun buku tulis /
buku kerja oleh ketua
panitia.GPK HEM,GB.
E) Menjalankan aktiviti
kokurikulum berkaitan jawi
dan khat.
F) Memberi hadiah dan
galakan berkaitan dan sijil

3
BIDANG / PROGRAM STRATEGIK INDIKATOR KEJAYAAN
PANITIA
PANITIA NAMA PROGRAM : SOLAT TIANG AGAMA
PENDIDIKAN A) Penekanan dan pengurusan yang
ISLAM cemerlang dalam PdP murid tahun 1.
B) Mengadakan program Kem Bestari
Solat sekurang-kurangnya 2 kali setahun
mulai tahun 1 hingga tahun 6 2018
C) Pemerhatian serius dalam amali 1) Murid di amlkan solat lima
solat ketika PdP dan dirumah. waktu dengan sempurna.
D) Pengajaran dan pembelajaran yang 2) Dapat lakukan solat-solat
menarik minat murid seprti dengan sunat.
LCD= VCD,CD (Makmal komputer)
E) Menjalankan aktiviti seperti
“BULAN CINTAI SOLAT” mulai tahun 2-6.
F) Pemantauan setiap hasil kerja
murid oleh guru / Ketua Panitia / GPK /
GB.