Anda di halaman 1dari 12

Bahagian A: Soalan Struktur

[80 markah]
Jawab semua soalan.

1. Berikut adalah poster kempen antibuli.

(a) Nyatakan tiga nilai yang harus diamalkan oleh murid yang terbabit dalam membuli murid lain.
(i)
(ii)
(iii)
[3 markah]

(b) Berikan maksud satu nilai yang dinyatakan di 1(a).

[2 markah]

(c) Jelaskan dua langkah yang harus diambil oleh pihak sekolah untuk mewujudkan suasana ramah
mesra dalam kalangan murid.
(i)

(ii)

[ 2 markah]

(d) Sarankan tiga cara yang dapat anda lakukan untuk membantu rakan anda yang dibuli oleh murid lain.
(i)
(ii)
(iii)
[ 3 markah]

1
2. Gambarkan di bawah menunjukkan ciptaan rakyat Malaysia.

(a) Jelaskan dua kebaikan penggunaan tenaga solar di negara kita.


(i)

(ii)

[ 2markah]

(b) Terangkan dua nilai yang diamalkan oleh pencipta alatan di atas dalam usaha mencipta alatan mesra
alam dan mengurangkan pergantungan terhadap tenaga fosil.
(i)

(ii)

[4 markah]

(c) Selain tenaga solar, nyatakan dua tenaga alternatif yang dapat menggantikan tenaga fosil yang
semakin berkurangan.
(i)
(ii)
[2 markah]

(d) Berikan dua sektor yang menunjukkan negara kita dapat mengurangkan pergantungan terhadap
negara lain dalam bidang ekonomi.
(i)
(ii)
[2 markah]

2
3. Situasi berikut berkaitan dengan perbualan telefon antara Mei Mai dengan ibunya.

(a) Apakah dua nilai yang diamalkan oleh Mei Mei?


(i)
(ii)
[2 markah]

(b) Berikan maksud bagi satu nilai yang dinyatakan di 3(a)

[ 2markah]

(c) Nyatakan dua cara menunjukkan rasa hormat terhadap anggota keluarga.
(i)

(ii)

[2 markah]

(d) Berikan dua aktiviti keluarga yang dapat memupuk semangat saling memahami dan menghormati
antara anggota keluarga.
(i)
(ii)
[ 2 markah]

(e) Jelaskan dua kesan terhadap anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang tidak harmoni.
(i)
(ii)
[2 markah]

3
4. Gambar di bawah menunjukkan Kempen Kitar Semula di SMK Pantai Baru.

(a) Jelaskan konsep yang berikut.


(i) Mengurangkan:

(ii) Mengguna semula:

(iii) Mengitar semula:

[3 markah]

(b) Terangkan dua nilai yang perlu diamalkan oleh setiap pengguna untuk merealisasikan program kitar
semula.
(i)

(ii)

[ 4 markah]

(c) Nyatakan tiga jenis sisa pepejal yang dapat dikitar semula.
(i)
(ii)
(ii)
[ 3 markah]

4
5. Gambar di bawah menunjukkan bencana alam di dunia.

(a) Nyatakan tiga nilai yang harus diamalkan oleh penduduk yang mengalami bencana tersebut untuk
membina semula tempat kediaman mereka.
(i)
(ii)
(iii)
[ 3 markah]

(b) Definisikan dua nilai yang dinyatakan di 5(a).


(i)

(ii)

[ 4 markah]

(c) Nyatakan dua kemusnahan lain yang memerlukan amalan nilai di 5(a).
(i)
(ii)
[2 markah]

(d) Berikan satu peranan MERCY Malaysia dalam usaha membantu mangsa bencana.

[1 markah]

5
6. Rajah di bawah menunjukkan Program Perpaduan Nasional.

Program Perpaduan
Nasional

Sekolah Wawasan Sukan Malaysia (SUKMA) Program Latihan


Khidmat Negara (PLKN)

(a) Apakah dua nilai yang perlu diamalkan oleh rakyat untuk membantu merealisasikan semua program
Perpaduan Nasional di atas?
(i)
(ii)
[ 2markah]

(b) Beri maksud dua nilai yang dinyatakan di 6(a).


(i)

(ii)

[ 4 markah]

(c) Nyatakan dua program yang dapat mewujudkan perpaduan nasional di sekolah.
(i)
(ii)
[ 2 markah]

(d) Senaraikan dua agensi kerajaan yang bertanggungjawab terhadap program Perpaduan Nasional di
negara.
(i)
(ii)
[ 2 markah]

6
7. Berikut adalah kes-kes kehilangan dan pembunuhan kanak-kanak yang berlaku di negara kita.

Mayat kanak-kanak ditemui di dalam


Seramai 2749 kanak-kanak hilang di
beg
Malaysia untuk tempoh dua tahun
Kanak-kanak hilang ditemui
mati

(a) Terangkan dua nilai yang harus diamalkan oleh anggota keluarga untuk membendung kejadian
tersebut daripada berulang.
(i)

(ii)

[4 markah]

(b) Selain isu di atas, jelaskan dua isu lain yang melibatkan kanak-kanak di Negara kita.
(i)
(ii)
[ 2 markah]

(c) Terangkan satu akta yang digubal untuk melindungi kanak-kanak di negara kita.

[ 2 markah]

(d) Nyatakan dua cara kerajaan mengiktiraf kanak-kanak di negara kita.


(i)
(ii)
[ 2 markah]

7
8. Gambar di bawah menunjukkan tempat beribadat masyarakat Malaysia.

(a) Nyatakan tiga nilai yang diamalkan oleh setiap penganut dalam mengamalkan agama masing-masing
di negara kita.
(i)
(ii)
(iii)
[ 3 markah]

(b) Berikan maksud satu nilai yang dinyatakan di 8(a).

[ 2 markah]

(c) Nyatakan satu perayaan agama yang diamalkan oleh penganut agama yang berikut.
(i) Sikh:

(ii) Hindu:

(iii) Buddha:

[ 3 markah]

(d) Nyatakan dua sebab seseorang penganut perlu berpegang teguh kepada ajaran agamanya.
(i)
(ii)
[ 2 markah]

8
Bahagian B
[20 markah]
Jawab dua soalan sahaja.

Arahan: Setiap jawapan haruslah berlandaskan dua nilai serta disokong dengan penerangan dan
huraian atau contoh yang sesuai.

9. Maklumat berikut berkaitan dengan kes pembuangan bayi.

Rakyat Malaysia yang menunjukkan kebaktian kepada negara mementingkan Negara


dibandingkan dengan keperluan diri sendiri. Malah mereka akan selalu menyanjungi dan
mentaati raja serta akan mencurahkan ilmu pengetahuan tanpa berbelah bahagi untuk
membangunkan negara yang tercinta.

Berdasarkan pernyataan di atas, huraikan nilai yang perlu diamalkan oleh rakyat Malaysia.
[10 markah]

9
10. Berikut adalah poster Kempen Penanaman Bunga Raya.

Berdasarkan kempen di atas, huraikan nilai yang dapat diterapkan dalam kalangan rakyat negara kita
untuk memupuk patriotisme dan cinta akan alam sekitar.
[ 10 markah]

10
11.Rajah berikut menunjukkan kerjasama ASEAN dalam pelbagai bidang.

Kerjasama ASEAN

EKONOMI KEBUDAYAAN SOSIAL

Huraikan nilai yang perlu diamalkan oleh semua anggota ASEAN untuk merealisasikan kerjasama
tersebut.
[10 markah]

11
12