JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU) PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA ( PISMP ) SEMESTER 4 MATA PELAJARAN: PENTAKSIRAN REKA BENTUK

DAN TEKNOLOGI SEKOLAH RENDAH KOD KURSUS: RBT 3108
Mata Pelajaran Pengetahuan Jam interaksi Penilaian Bil Kandungan Jenis soalan O S E Kefahaman Markah (%) Bahagian A (20 M) Bahagian B (40 M) Bahagian C (40 M)

1

1.1 1.2
2

2.1 2.2 2.3 2.4 3

PENGENALAN PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN Konsep pentaksiran dan penilaian. Perundangan dan kesaksamaan dalam pentaksiran. PENGUJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN. Definisi pengujian, pengukuran dan penilaian. Penilaian dan proses pengajaran dan pembelajaran Jenis-jenis pentaksiran Penilaian alternatif KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN

3.1

Matlamat pendidikan, hasil

Sintesis

Analisis

Aplikasi

1 4.3 4 pembelajaran dan pentaksiran Kesahan pentaksiran Kebolehpercayaan KAEDAH MENILAI DAN MENTAKSIR PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN Penilaian secara ujian bertulis Penilaian melalui pemerhatian Peraturan markah secara rubrik PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN UJIAN Pentadbiran dan pemeriksaan ujia n PERANCANGAN PENTAKSIRAN BAGI MATA PELAJARAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI SEKOLAH RENDAH Prosedur Pembinaan jadual spesifikasi ujian Konstruk dalam JSU Aras kesukaran soalan PEMBINAAN ITEM UJIAN Item objektif Item struktur Item esei ANALISIS ITEM UJIAN Aras kesukaran item 4.2 6.3 8 8.2 7.1 6 6.1 6.4 7 7.2 4.2 3.3 5 5.3.1 .1 7.3 6.

2 1.8.1 2.8 1.7 9 9.3 8.1 1.9 2.2 8.0 2.1 9.2 Aras diskriminasi item Langkah penganalisisan item Kriteria untuk item yang sesuai Pemilihan item mengikut aras kesukaran Pemilihan item mengikut indeks diskriminasi Prosedur analisis bagi item ese i STATISTIK ASAS DALAM PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN Statistik asas Pemarkahan dan pemeringkatan PENTAFSIRAN MARKAH DAN LAPORAN PENTAFSIRAN Kegunaan min.2 10 1.6 1.4 1.3 1.7 1.6 8.5 1.4 8.5 8. medium dan mod Tafsiran taburan Tafsiran sisihan piawai Gred norma Persentil Skor Z Skor T Pemarkahan Fungsi sistem gred Jenis markah dan laporan Pemberian gred abjab Laporan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful