Anda di halaman 1dari 8

Lampiran VII : KeputusanMenteri

PendidikandanKebudayaan
Nomor : 025/0/1995
Tanggal : 8 Maret 1995

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TK/SD KECAMATAN JIKEN
SD NEGERI 1 SINGONEGORO
Alamat : Desa Singonegoro, Kecamatan Jiken Kabupaten Blora, Kode Pos - 58372

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 1SINGONEGORO


KECAMATAN JIKEN KABUPATEN BLORA
Nomor : 421.2/ 68 /PBM/2013

Tentang
PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR
MENGAJAR ATAU BIMBINGAN
TAHUN PELAJARAN 2012/2013
Semester 2 ( Genap )

Menimbang : Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Proses Belajar Mengajar di


Sekolah Dasar Negeri 1 Singonegoro perlu menetapkan pembagian tugas Guru.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun1989 .
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990.
3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84
tahun 1993.
4. Surat Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala
Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 0433 / P /1993 dan Nomor
25 tahun 1993 ,tanggal 24 Desember 1993.

MEMUTUSKAN
Menetapkan
Pertama : Pembagian tugas guru dalam kegiatan Belajar Mengajar pada tahun pelajaran
seperti tersebut pada lampiran I Keputusan ini.
Kedua : Menugaskan Guru untuk melaporkan tugas bimbingan seperti tersebut pada
lampiran II Keputusan ini.
Ketiga : Masing-masing Guru melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan
berkala kepada Kepala Sekolah.
Keempat : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini akan dibebankan
pada anggaran yang sesuai.
Kelima : Apabila terjadi kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana
mestinya.
Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Singonegoro
Pada tanggal : 8 Januari 2013
Kepala SDN 1Singonegoro

Drs.RINDUAN
NIP.19650101 198508 1 003
TEMBUSAN:
1. Kepala UPTD TK/SD Kec.Jiken
2. Yang Bersangkutan
3. Pertinggal

Lampiran I : Keputusan Kepala SDN 1 Singonegoro


Tentang Pembagian Tugas Guru dalam
Proses Belajar Mengajar
Nomor : 421.2/68/PBM/2013

PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR


SEMESTER 2
TAHUN PELAJARAN 2012/2013

GOL JABATAN JENIS TUGAS JML


NO NAMA/NIP Ket
RUANG GURU Guru MENGAJAR JAM

Guru
Drs.RINDUAN Guru PKn
1 IV/a Mapel Kls.IV s/d VI 6
NIP.19650101 198508 1 003 Pembina Kelas IV-VI
(KepSek)

ARIF SUKARMO,S.Pd.SD Guru Guru


2 IV/a Kls.III 27
NIP.19550620 197512 1 003 Pembina Kelas

RAMINAH,S.Pd.SD Guru Guru


3 IV/a Kls. IV 27
NIP.19610510 198503 2 009 Pembina Kelas

PAI Kls.I s/d


VI dan
Drs.M.ZUBAERI Guru Guru
4 IV/a Kls.I s/d VI 18 Mengampu di
NIP.19620612 198405 1 005 Pembina Mapel
SDN 2
Singonegoro

SUKARTINI Guru Guru


5 II/c Kls.V 27 -
NIP.19640604 200604 2 003 Muda Kelas

Penjas Kls.I
NINA LUXIANA,S.Pd s/d VI dan
Guru Guru Kls. I s/d VI
6 NIP.19680720 200003 2 004 III/c 18 Mengampu di
Dewasa Mapel
SDN 2
Singonegoro
ULFAH KHOIRIL A,A.Ma.Pd
Guru Guru
7 NIP.19860828 200903 2 012 II/c Kls. VI 27 -
Muda Kelas

ANIK PURWANINGSIH Guru


8 - - Kls. I 25 -
NIP. Kelas
- - -
SOFYA AGUSTINA Guru
9 Kls. II 26
NIP. Kelas

JUMLAH 201

Singonegoro, 8 Januari 2013


Kepala SDN 1 Singonegoro

Drs.RINDUAN
NIP.19650101 198508 1 003
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TK/SD KECAMATAN JIKEN
SD NEGERI 1 SINGONEGORO
Alamat : Desa Singonegoro, Kecamatan Jiken Kabupaten Blora, Kode Pos - 58372

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 1SINGONEGORO


KECAMATAN JIKEN KABUPATEN BLORA
Nomor : 421.2/ 79 /2013

Tentang
PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM KEGIATAN PEMBINAAN SISWA
TAHUN PELAJARAN 2012/2013
Semester 2 ( Genap )

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1
Singonegoro perlu menetapkan pembagian tugas Guru dalam Pembinaan Siswa
dalam menghadapi berbagai Lomba.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun1989 .
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990.
3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84
tahun 1993.
4. Surat Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala
Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 0433 / P /1993 dan Nomor
25 tahun 1993 ,tanggal 24 Desember 1993.

MEMUTUSKAN
Menetapkan
Pertama : Pembagian tugas guru dalam kegiatan Pembinaan Siswa tahun pelajaran seperti
tersebut pada lampiran I Keputusan ini.
Kedua : Menugaskan Guru untuk melaporkan tugas Pembinaan seperti tersebut pada
lampiran II Keputusan ini.
Ketiga : Masing-masing Guru melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan
berkala kepada Kepala Sekolah.
Keempat : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini akan dibebankan
pada anggaran yang sesuai.
Kelima : Apabila terjadi kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana
mestinya.
Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Singonegoro
Pada tanggal : 8 Januari 2013
Kepala SDN 1Singonegoro

Drs.RINDUAN
NIP.19650101 198508 1 003
TEMBUSAN:
1. Kepala UPTD TK/SD Kec.Jiken
2. Yang Bersangkutan
3. Pertinggal
Lampiran I : Keputusan Kepala SDN 1 Singonegoro
Tentang Pembagian Tugas Guru dalam
Pembinaan Siswa.
Nomor : 421.2/79/2013

PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PEMBINAAN SISWA


SEMESTER 2
TAHUN PELAJARAN 2012/2013

GOL JABATAN JENIS TUGAS


NO NAMA/NIP Ket
RUANG GURU Guru PEMBINAAN

Guru
Drs.RINDUAN Guru Matematika
1 IV/a Mapel -
NIP.19650101 198508 1 003 Pembina Kls V
(KepSek)

ARIF SUKARMO,S.Pd.SD Guru Guru Matematika


2 IV/a -
NIP.19550620 197512 1 003 Pembina Kelas Kls.III

RAMINAH,S.Pd.SD Guru Guru Matematika


3 IV/a -
NIP.19610510 198503 2 009 Pembina Kelas Kls. IV

Siswa
SUKARTINI Guru Guru
4 II/c Berprestasi -
NIP.19640604 200604 2 003 Muda Kelas

NINA LUXIANA,S.Pd
Guru Guru Olahraga
5 NIP.19680720 200003 2 004 III/c -
Dewasa Mapel

ULFAH KHOIRIL A,A.Ma.Pd


Guru Guru Matematika
6 NIP.19860828 200903 2 012 II/c -
Muda Kelas Kls. VI

ANIK PURWANINGSIH Guru Matematika


7 - - -
NIP. Kelas Kls. I
Siswa -
SOFYA AGUSTINA Guru
8 - - Berprestasi
NIP. Kelas

Singonegoro, 8 Januari 2013


Kepala SDN 1 Singonegoro

Drs.RINDUAN
NIP.19650101 198508 1 003
Lampiran VII : KeputusanMenteri
Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor : 025/0/1995
Tanggal : 8 Maret 1995

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TK/SD KECAMATAN JIKEN
SD NEGERI 1 SINGONEGORO
Alamat : Desa Singonegoro, Kecamatan Jiken Kabupaten Blora, Kode Pos - 58372

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 SINGONEGORO


KECAMATAN JIKEN KABUPATEN BLORA
Nomor : 421.2/ 17 /PBM/2015

Tentang
PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR
MENGAJAR ATAU BIMBINGAN
TAHUN PELAJARAN 2014/2015
Semester II ( Genap )

Menimbang : Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Proses Belajar Mengajar di


Sekolah Dasar Negeri 1 Singonegoro perlu menetapkan pembagian tugas Guru.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 .
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990.
3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84
tahun 1993.
4. Surat Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala
Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 0433 / P /1993 dan Nomor
25 tahun 1993 ,tanggal 24 Desember 1993.

MEMUTUSKAN
Menetapkan
Pertama : Pembagian tugas guru dalam kegiatan Belajar Mengajar pada tahun pelajaran
seperti tersebut pada lampiran I Keputusan ini.
Kedua : Menugaskan Guru untuk melaporkan tugas bimbingan seperti tersebut pada
lampiran II Keputusan ini.
Ketiga : Masing-masing Guru melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan
berkala kepada Kepala Sekolah.
Keempat : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini akan dibebankan
pada anggaran yang sesuai.
Kelima : Apabila terjadi kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana
mestinya.
Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Singonegoro
Pada tanggal : 05 Januari 2015
Kepala SDN 1Singonegoro

Drs.RINDUAN
NIP.19650101 198508 1 003
TEMBUSAN:
1. Kepala UPTD TK/SD Kec.Jiken
2. Yang Bersangkutan
3. Pertinggal
Lampiran I : Keputusan Kepala SDN 1 Singonegoro
Tentang Pembagian Tugas Guru dalam
Proses Belajar Mengajar
Nomor : 421.2/17 /PBM/2015

PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR


TAHUN PELAJARAN 2014/2015
SEMESTER II ( GENAP )

GOL JABATAN JENIS TUGAS JML


NO NAMA/NIP Ket
RUANG GURU Guru MENGAJAR JAM

Guru
Drs.RINDUAN Guru B.Jawa
1 IV/a Mapel Kls.IV s/d VI 6
NIP.19650101 198508 1 003 Madya Kelas IV-VI
(KepSek)

RAMINAH,S.Pd.SD Guru Guru


2 IV/a Kls. II 24 -
NIP.19610510 198503 2 009 Madya Kelas

PAI Kls.I s/d


VI dan
Drs.M.ZUBAERI Guru Guru
3 IV/a Kls.I s/d VI 18 Mengampu di
NIP.19620612 198405 1 005 Madya Mapel
SDN 2
Singonegoro

SUPI,S.Pd Guru Guru


4 IV / a Kls I 25 -
NIP.19660704 199003 2 007 Madya Kelas

SANTI,S.Pd.SD Guru Guru


5 III/d Kls.V 25 -
NIP.19680305 199803 1 006 Muda Kelas

SUKARTINI,S.Pd.SD Guru Guru


6 III/a Kls.IV 25 -
NIP.19640604 200604 2 003 Pertama Kelas

Penjas Kls.I
NINA LUXIANA,S.Pd s/d VI dan
Guru Guru Kls. I s/d VI
7 NIP.19680720 200003 2 004 III/d 18 Mengampu di
Muda Mapel
SDN 2
Singonegoro

Drs.NURKHOLIS KARYANTO Guru Guru


8 III / a Kls III 25
NIP.19690227 200604 1 002 Pertama Kelas

ULFAH KHOIRIL S.Pd.SD


Guru Guru
9 NIP.19860828 200903 2 012 III/a Kls. VI 25 -
Pertama Kelas

Mulok Sekolah
SOFYA AGUSTINA,S.Pd.SD Guru
10 - - - 10 Kls IV-VI dan
NIP. Kelas
B.Jawa Kls II-III

JUMLAH 201

Singonegoro,05 Januari 2015


Kepala SDN 1 Singonegoro

Drs.RINDUAN
NIP.19650101 198508 1 003
Lampiran VII : KeputusanMenteri
Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor : 025/0/1995
Tanggal : 8 Maret 1995

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TK/SD KECAMATAN JIKEN
SD NEGERI 1 SINGONEGORO
Alamat : Desa Singonegoro,Kecamatan Jiken,Kabupaten Blora, Kode Pos - 58372

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 SINGONEGORO


KECAMATAN JIKEN KABUPATEN BLORA
Nomor : 421.1/ I /36/ PBM/2017

Tentang
PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR
MENGAJAR ATAU BIMBINGAN
TAHUN PELAJARAN 2016/2017
Semester II (Genap )

Menimbang : Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Proses Belajar Mengajar di


Sekolah Dasar Negeri 1 Singonegoro perlu menetapkan pembagian tugas Guru.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 .
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990.
3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84
tahun 1993.
4. Surat Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala
Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 0433 / P /1993 dan Nomor
25 tahun 1993 ,tanggal 24 Desember 1993.

MEMUTUSKAN
Menetapkan
Pertama : Pembagian tugas guru dalam kegiatan Belajar Mengajar pada tahun pelajaran seperti
tersebut pada lampiran I Keputusan ini.
Kedua : Menugaskan Guru untuk melaporkan tugas bimbingan seperti tersebut pada lampiran
II Keputusan ini.
Ketiga : Masing-masing Guru melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan berkala
kepada Kepala Sekolah.
Keempat : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini akan dibebankan pada
anggaran yang sesuai.
Kelima : Apabila terjadi kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana
mestinya.
Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Singonegoro
Pada tanggal : 2 Januari 2017
Kepala SDN 1Singonegoro

SUPARNO,S.Pd
NIP.19580803 197802 1 002
TEMBUSAN:
1. Kepala UPTD TK/SD Kec.Jiken
2. Yang Bersangkutan
3. Pertinggal
Lampiran I : Keputusan Kepala SDN 1 Singonegoro
Tentang Pembagian Tugas Guru dalam
Proses Belajar Mengajar
Nomor : 421.1/ I / 36 /PBM/2017

PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR


TAHUN PELAJARAN 2016/2017
SEMESTER II (GENAP )

GOL JABATAN JENIS TUGAS JML


NO NAMA/NIP Ket
RUANG GURU Guru MENGAJAR JAM

Guru
SUPARNO,S.Pd Guru PKn Kelas
1 IV/b Kelas Kls. IV,V,VI 6
NIP.19580803 197802 1 002 Madya IV,V,VI
(KepSek)
PAI Kls.I s/d
VI dan
Drs.M.ZUBAERI Guru Guru
2 IV/a Kls.I s/d VI 18 Mengampu di
NIP.19620612 198405 1 005 Madya Mapel
SDN 2
Singonegoro

SUPI,S.Pd Guru Guru


3 IV/a Kls.I 25 -
NIP.19660704 199003 2 007 Madya Kelas

Penjas Kls.I
NINA LUXIANA,S.Pd s/d VI dan
Guru Guru Kls. I s/d VI
4 NIP.19680720 200003 2 004 III/d 18 Mengampu di
Muda Mapel
SDN 2
Singonegoro

SUKARTINI,S.Pd.SD Guru Guru


5 III/a Kls.III 27 -
NIP.19640604 200604 2 003 Pratama Kelas

Drs.NURKHOLIS KARYANTO Guru Guru


6 III/b Kls.IV 25 -
NIP.19690727 200604 1 002 Pratama Kelas

ULFAH KHOIRIL A,S.Pd.SD


Guru Guru
7 NIP.19860828 200903 2 012 III/b Kls. V 25 -
Pratama Kelas

ANIS SUSIANINGRUM,S.Pd.SD Guru


8 _ _ Kls. VI 25
NIP. Kelas

- -
SOFYA AGUSTINA Guru
9 Kls.II 32 Bhs.Inggris
NIP. Kelas
kelas IV,V,VI

JUMLAH 201

Singonegoro,2 Januari 2017


Kepala SDN 1 Singonegoro

SUPARNO,S.Pd
NIP.19580803 197802 1 002