Anda di halaman 1dari 8

C.

SISTEM PERSENDIAN

Ialahtempatperhubunganantaratulang-tulangatauantaratulangdengantulangrawan.
Secarafungsionalsendidibagimenjadi:

1.Synarthrosisyaitusendiyangtidakdapatbergerak.

2.Amphiarthrosisyaitusendiyangpergerakannyasedikit.

3.Dyarthrosisyaitusendiyangpergerakannya
Secarastruktural(adaatautidaknyaronggasendidanjaringanikatyangberadadidalamnya)sendidibagi
menjadi3macam:Fibrosa,tulangrawan,synovial.

1.Sendi fibrosa

terbagi lagi menjadi :

a)Sutura

Tidak terdapat rongga sendi,tulang dengan tulangdihubungkan oleh jaringanikat fibrosa yang
kuat dantipis,terdapat di antaratulang kepala, secarafungsional termasuksynarthrosis.
b)Syndesmosis

 Terdapatlebihbanyakjaringanikatpadasendi.Contoh:sendiantaratibiadanfibula.
c)Gomphosis

Contohnyaadalahakargigiyangbersendidenganalveoli(soket)rahang,zatyangberadadiantaranyaada
lahjaringanikatligamenperiodontal.
2. SenditulangrawanPadajenisinironggasendimenghilangkarenadiisitulangrawan,terbagimenjadi:

a)Synchondrosis

 Tulangrawanyangmengisisendiberupatulangrawanhialinyangtermasukjenisiniadalahcakra
mepifisepadatulang-tulangyangmasihtumbuhdansendiantaracostadengansternum

b) Symphisis
 Tulangrawanyangmengisironggasendiberupacakramtulangrawanfibrosayangtipis.Contoh
nya:sendidiantaravertebraedandiantaraos.Pubis(symphisispubis).
Vertebrae symphisispubis
3. SendiSynovial

 Terdapat suatu rongga di antara2 ujung tulang, rongga ini disebutrongga synovia.

 Permukaan tulang yang bersendi diselaputioleh selapis tulang rawan hialin.

 Pada rongga synovia terdapat cairan yang mengandung asamhialuronat yang dihasilkan
oleh memebran synovia.
Macam-macamSendi

1.Sendipeluru(endartrosis)

 Persendianyangmemungkinkanpergerakankesegalaarah.Contoh:hubungantulanglenganata
sdantulanggelangpinggul.
Tulanglenganatas gelangpinggul

2. Sendiengsel(gynglumus)

 Persendianyangmemungkinkangerakansatuarah.Contoh:sendipadalututdansiku.

Lutut Siku
3. Sendiputar(trokoidea)

 Persendianyangmemungkinkangerakanberputar(rotasi).Contoh:hubungantulangtengkorak
dengantulangbelakangI(atlas).
4.Sendipelana(sellaris)
 Keduaujungtulangmembentuksepertipelana.

 Contoh:sendipadatulangibujaridengantelapaktangan.

5.Sendiellips(ellipsoidea)
 Keduaujungtulangberbentukoval.
 Contoh:pergelangantangan.

6.Sendigeser

 Berupa pergeseran padatulang.

 Contohnyagerakan padasendi-sendi diantara tulang-tulangcarpalia dan tarsalia.

Gerakan gerakan pada


sendi1.Bergeser,berupapergeseranantaratulang,contohnyagerakanpadasendi-sendidiantaratulang-
tulangcarpaliadantarsalia.terjadipadasendigeser.
2.Extensi,berupagerakanpelurusansendi,terjadipadasendiengsel,contohnyaextensisendilutut.
3.Flexi,berupagerakanpembengkokansendi,terjadipadasendiengsel,contohnyaflexisendijari-jari.
4.Abduksi,berupagerakanyangmenjuauhisumbutubuh,terjadipadasendipeluru,contohnyamengang
katlengankesamping.
5.Adduksi,gerakanyangmendekatisumbutubuh,gerakaniniberlawanandengangerakanabduksi.
6.Rotasi,berupagerakanberputar,terjadipadasendiputar,misalnyagerakanketikamenggelengkankep
ala.
7.Circumduksi,gerakandimanaujungdistalsatutulangmembentuk1lingkaransedangkanujungproksi
malnyatetap.terjadipadasendipeluru,contohnyagerakanmemutarlengan1lingkaranmengitaribahu.
8.Pronasi,gerakanmemutarlenganbawahuntukmembalikkantelapaktangan,sehinggatelapaktangan
menghadapkebawahbilalenganbawahditaruhdiatasmeja.
5.Adduksi,gerakanyangmendekatisumbutubuh,gerakaniniberlawanandengangerakanabduksi.
6.Rotasi,berupagerakanberputar,terjadipadasendiputar,misalnyagerakanketikamenggelengkankep
ala.
7.Circumduksi,gerakandimanaujungdistalsatutulangmembentuk1lingkaransedangkanujungproksi
malnyatetap.terjadipadasendipeluru,contohnyagerakanmemutarlengan1lingkaranmengitaribahu.
8.Pronasi,gerakanmemutarlenganbawahuntukmembalikkantelapaktangan,sehinggatelapaktangan
menghadapkebawahbilalenganbawahditaruhdiatasmeja.
9.Supinasi,gerakanyangberlawanandenganpronasi.
10.Protraksi,gerakanmendorongmandibulakeluar.
11.Retraksi,gerakanmendibulakedalam
BeberapaKelainanKlinik

1.Frakturcolumnavertebralis,seringterjadipadaT12sampaiL2karenaterjatuhdaritempattinggidanm
endaratdengankakiataupantat.seringdisertaidislokasidankerusakanmedulaspinalisataupunsyaraf-
syaraf,dapatmenyebabkankelumpuhan.

2.Hernianukleuspulposus,discusintervertebralisdibawahL4danL5seringterkenatekananberatmisal
nyamengangkatbebanyangberatsambilmembungkuk.

3.Kyphosis,bungkukyangterjadikarenainfeksiTBCvertebraeatauprosespenuaan(osteoporosis,oste
omalasia).

4.Lordosis,sebaliknyadarikyphosis;disinilengkunglumbarmelekukkedalam,terjadikarenaperutbes
ardanberatpadaobesitasataupunkehamilan.

5.Scoliosis,bilacolumnavertebralismembungkukkearahsampingmembentukhuruf“S”.

6.Arthritis,peradangansendi(tulangrawan,synovia,ligamen).

7.Rheumatism(Rheumatic),segalasesuatuyangberhubungandenganrasasakitdarialatgerakyaituotot
,tulang,ligamen,synovia,sendi,dsb.

8.Dislokasi(lepassendi),bilasenditerlepasdaritempatnyadisertaidengansobeknyaligamen.

9.Sprain(keseleo,salahurat),bilasenditerpuntirdisertaiterlukanyacapsulafibrosaaataupunligamenta
npaterjadinyadilokasi.

10.Strain,keadaandimanaototterlaludiregangkankarenabebanterlaluberatsehinggaterlalusakit.

11.TenisElbow,strainotot-
ototdanuratlenganbawahyangmenimbilkansakitdiujungbawahlateralhumerus(epicondyluslateralis
),seringterjadipadapemaintenis.
Kyphosis Scoliosis