Anda di halaman 1dari 4

LAMPIRAN C

CONTOH KERTAS ARAHAN KEMAHIRAN SOSIAL (KENDIRI)

JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN


KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA
ARAS 7 & 8 BLOK D4, PARCEL D
62530 PUTRAJAYA

NAMA SYARIKAT & NO


PENDAFTARAN SLDN
NAMA & KOD PUSAT
LATIHAN
PENILAIAN KOMPETENSI SOSIAL DAN KEMANUSIAAN
(PENILAIAN KENDIRI)
KOD DAN NAMA BIDANG
LATIHAN PEKERJAAN
TAHAP / LEVEL
NAMA CALON
NO KAD PENGENALAN
BATCH CALON
TARIKH PENILAIAN
MASA PENILAIAN

PERATURAN PENILAIAN KOMPETENSI SOSIAL DAN KEMANUSIAAN (PENILAIAN KENDIRI):


Calon-calon mesti mematuhi perkara berikut :

1. Baca arahan soalan dengan teliti. Rujuk kepada coach sekiranya terdapat kekeliruan.
2. Tidak dibenarkan berbincang atau berhubung dengan calon lain.
3. Membuat penilaian terhadap diri sendiri secara jujur dan amanah.
4. Masa yang dibenarkan adalah selama 30 minit.
Arahan: sila nyatakan sejauh mana anda “TIDAK PERNAH, SEKALI –SEKALA, KERAP DAN SELALU” dengan
kenyataan-kenyataan di bawah berkaitan dengan nilai sosial dan kemahiran soaial anda.
Tandakan ( / )
Nilai Sosial Kemahiran Sosial Item Penilaian Tidak Sekali Kerap Selalu
Pernah Sekala
(1) (2) (3) (4)
Saya diminta oleh kawan-kawan
Kemahiran
Semangat untuk membantu menyelesaikan
interpersonal
kebersamaan / masalah mereka
Semangat Saya akan menyokong sepenuhnya
kemasyarakatan Kemahiran kerja
kerja kumpulan agar ia dapat
berpasukan
dijalankan dengan efisyen
Saya menterjemahkan arahan secara
Kemahiran konseptual
tepat bagi mengurangkan kesilapan.
Saya akan semak dengan jurulatih
Kemahiran
Kepatuhan tentang arahan keselamatan yang
pembelajaran
tidak jelas.
Saya sentiasa kemas meja kerja saya
Kemahiran disiplin diri
selepas menggunakannya.
.Saya sentiasa memberi peluang
kepada kawan untuk memberi
Kemahiran komunikasi pendapat tanpa menyampuk dalam
mebuat sesuatu keputusan yang
melibatkan kumpulan.
Kerjasama
Kemahiran Saya membantu ahli kumpulan
interpersonal untuk mencapai matlamat kumpulan
Saya menunjukkan minat dan
Kemahiran kerja
bekerja keras untuk mencapai
berpasukan
matlamat kumpulan
Kemahiran Saya boleh menenagkan kawan yang
interpersonal sedang marah
Keberanian Saya akan mempertahankan
Kemahiran kepimpinan keputusan yang dibuat oleh
kumpulan saya.
Kemahiran
melaksanakan pelbagai Saya tidak merasa dibebani oleh
tugas mengikut pelbagai kerja dalam satu masa
Ketekunan keutamaan
Saya akan cuba menyiapkan kerja
Kemahiran disiplin diri saya walaupun tugas itu sangat
kompleks.
Saya ikhlas mengucapkan terima
Kemahiran
kasih kepada mereka yang memberi
interpersonal
sumbangan
Rasa bersyukur
dan terima kasih Saya memberi penghargaan dan
pujian kepada ahli-ahli kumpulan
Kemahiran kepimpinan
yang menjalankan tugas dengan
cemerlang
Saya memberi maklumbalas
Jujur Kemahiran konseptual
berdasar fakta sesuatu situasi

Kemahiran kepimpinan Ahli-ahli kumpulan tahu yang saya


kerja saya
Saya akan memberitahu ahli
Kemahiran kerja
kumpulan tentang kekurangan diri
berpasukan
saya
Saya akan menyokong siapa sahaja
Kemahiran kepimpinan
tidak kira siapa mereka sebenarnya.
Adil Saya mengatasi perselisihan di
Kemahiran kerja
kalangan ahli kumpulan dengan hasil
berpasukan
yang memuaskan.
Kemahiran konseptual Saya semak kerja saya berulang kali
supaya ia tepat
Kemahiran Walaupun menghadapi beberapa
Ketelitian melaksanakan pelbagai tugas yang mempunyai isu-isu yang
tugas mengikut kompleks, saya dapat menyelesaikan
keutamaan tugas-tugas berkenaan dengan
jayanya.
Kemahiran komunikasi Saya suka berinteraksi dengan
semua ahli kumpulan saya walaupun
berbeza pendapat
Kemahiran Saya mengambilkira semua
Kesederhanaan interpersonal pandangan yang diberikan oleh ahli
kumpulan, samada pandangan itu
‘extreme’ atau tidak
Kemahiran kerja Saya dapat mengawal emosi negatif
berpasukan apabila menghadapi situasi sukar
Kemahiran Saya akan mengendalikan semua
interpersonal tugas dan tanggungjawab apabila
mengurus dan mengatur sesuatu
majlis walaupun menghadapi
Sabar pelbagai masalah.
Kemahiran Saya tidak menggelabah
melaksanakan pelbagai melaksanakan pelbagai kerja dalam
tugas mengikut satu masa untuk menghasilkan kerja
keutamaan yang berkualiti
Kemahiran komunikasi Saya akan memberikan sepenuh
perhatian apabila orang bercakap
kepada saya
Budi bahasa
Kemahiran Saya menghormati pandangan orang
interpersonal lain walaupun pandangan itu tidak
sesuai
Kemahiran kepimpinan Saya akan pastikan pasukan saya
tepat masa walaupun dalam situasi
Tepat masa yang mencabar
Kemahiran disiplin diri Saya akan pastikan kerja saya siap
tepat masa yang telah ditetapkan
Kemahiran konseptual Saya akan membuat analisis secara
keseluruhan kepada soalan yang
diberikan sebelum memberi jawapan
Kemahiran kepimpinan Saya boleh menganalisis situasi
Rasional
kompleks secara tepat
Kemahiran Saya tahu bagaimana untuk
pembelajaran memisahkan isu penting daripada
yang remeh
Kemahiran Saya akan menasihati kawan-kawan
Rasa hormat
interpersonal untuk mengikuti apa yang diminta
oleh jurulatih
Kemahiran kerja Ahli kumpulan datang kepada saya
berpasukan untuk meminta nasihat dengan
masalah yang mereka hadapi
Kemahiran Saya akan cuba menyelesaikan
pembelajaran sesuatu tugasan yang diberikan
kepada saya
Berdikari Kemahiran Saya bersedia mengambil pelbagai
melaksanakan pelbagai tugas secara sendiri selepad
tugas mengikut mengikuti program latihan
keutamaan

JUMLAH /148

JUMLAH MARKAH YANG DIPEROLEHI /100

PERATUSAN MARKAH YANG DIPERUNTUKKAN /20

KEPUTUSAN LULUS / GAGAL

TANDATANGAN
COACH
TARIKH

CATATAN / ULASAN

Anda mungkin juga menyukai