Anda di halaman 1dari 1

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : I KOMANG TRI AGUS PANCA, S.Kom
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat :
No. KTP/SIM :
Yang mana selanjutnya akan disebut sebagai Pihak Pertama.
Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat :
No. KTP/SIM :
Selanjutnya akan disebut dengan Pihak Kedua.
Kedua belah telah sepakat untuk mengadakan kerjasama usaha dengan ketentuan-ketentuan
yang diatur sebagai berikut ini :
PASAL 1
Dalam usaha ini Pihak Pertama akan menanamkan modal kepada Pihak Kedua sebesar Rp.
............................. (.........................................................................................) sebagai modal
usaha servis komputer yang akan dilakukan oleh Pihak Kedua.

PASAL 2
Pihak Kedua akan memberikan keuntungan sebesar 2% dari hasil penjualan kepada Pihak
Pertama setiap tahunnya. Pihak Kedua pun akan mengembalikan modal kepada Pihak Pertama
paling lambat 2 (dua) tahun setelah penandatangan surat perjanjian ini.

PASAL 3
Kedua belah pihak akan saling bekerjasama untuk menawarkan atau mempromosikan hasil
barang dari usaha Pihak Kedua.

PASAL 4
Bila terjadi kerugian maka akan menjadi tanggung jawab dari kedua belah pihak.

PASAL 5
Apabila terjadi perselisihan antar kedua belah pihak akan diselesaikan secara kekeluargaan
terlebih dahulu. Dan apabila tidak ditemui jalan keluar baru akan diselesaikan secara hukum.

Demikian surat perjanjian ini kami buat sebenar-benarnya dalam rangkap dua yang mana
masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dan dalam pembuatan
perjanjian kerjasama ini tidak ada paksaaan dari pihak manapun.
Bantul, 12 Oktober 2017
Pihak Pertama, Pihak Kedua,
(Materai 6000)
Tri Juniantoro Taufik Kusnanto