Anda di halaman 1dari 2

NOTĂ DE INFORMARE

Cabinet Avocat „Cezar Pintilie”, Baroul Iași, cu sediul profesional î n Iași, strada Nicolae
Gane, nr. 5, ap. 3B, jud. Iași, reprezentată de Av. titular Cezar Pintilie, cu ocazia î ncheierii
contractului nr. ...................., vă aduce la cunoștinț ă următoarele:

1. Respectăm dispoziț iile legale privitoare la protecț ia datelor cu caracter personal și punem
î n aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operaț iunilor privitoare î n
mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate
sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.

2. Prelucrăm numele și prenumele dumneavoastră, domiciliul și codul numeric personal
cuprinse î n contractul î ncheiat cu noi, pentru:
- executarea contractului î ncheiat cu dumneavoastră, inclusiv realizarea activităț ilor efectuate
de noi î n interesul dumneavoastră î n virtutea contractului dintre noi;

- î ndeplinirea obligaț iilor fiscale legate de plata onorariului;


- redactarea î nscrisurilor î n numele dumneavoastră, potrivit mandatului î ncredinț at;
- î naintarea către instanț e și alte instituț ii, autorităț i, organizaț ii și persoane fizice, din
România și din alte ț ări, î n calitate de reprezentant convenț ional sau apărător a cererilor și
altor î nscrisuri necesare executării mandatului î ncredinț at;
- î ndeplinirea obligaț iilor instituite de lege î n sarcina avocaț ilor;
- î ndeplinirea obligaț iei noastre profesionale de ț inere a evidenț ei contractelor î ncheiate de
forma de exercitate a profesiei de avocat.
Aceste date vor fi păstrate pe durata ț inerii evidenț elor profesionale avocaț iale.

3. Prelucrăm numărul dumneavoastră de telefon și adresa dumneavoastră de e-mail, pentru:


- comunicarea cu dumneavoastră.
Aceste date vor fi păstrate pe durata ț inerii evidenț elor profesionale avocaț iale.

4. Prelucrăm datele cuprinse î n solicitările și informările dumneavoastră către noi și datele
prepușilor și terț ilor cuprinse î n î nscrisurile pe care ni le aduceț i la cunoștinț ă, pentru:
- realizarea interesului dumneavoastră legitim de a beneficia de asistenț ă juridică și
reprezentare avocaț ială;
- realizarea interesului public de realizare a serviciilor avocaț iale și scopurilor legitime ale
avocatului.
Aceste date vor fi păstrate pe durata executării contractului dintre dumneavoastră și avocat.

5. Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru
realizarea de profile. Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră.
Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor î n condiț ii de securitate. Nu prelucrăm date
î n scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.

6. Respectăm și asigurăm î n mod strict secretul profesional. Nu dezvăluim datele decât
pentru realizarea intereselor dumneavoastră sau î ndeplinirea obligaț iilor legale.
Confidenț ialitatea este pentru noi nu doar o obligaț ie profesională a avocatului, ci și o valoare
esenț ială.

7. Revizuim î n fiecare an datele colectate, analizând î n ce măsură păstrarea lor este


necesară scopurilor menț ionate, intereselor dumneavoastră legitime sau î ndeplinirii
obligaț iilor legale de către avocat. Datele care nu mai sunt necesare vor fi șterse.

8. Beneficiaț i de dreptul de acces, intervenț ie, rectificare și portare cu privire la datele pe
care ni le furnizaț i, să limitaț i prelucrarea realizată de noi și chiar să solicitaț i ștergerea
datelor. Menț ionăm că intervenț ia asupra datelor pe care ni le-aț i furnizat poate fi de natură
să î mpiedice executarea contractului î ncheiat î ntre dumneavoastră și avocat. În acest caz
avocatul este exonerat de răspundere. Vă rugăm să ne aduceț i la cunoștinț ă solicitările
dumneavoastră, î n orice modalitate care este asigurătoare cu privire la identitatea
solicitantului și î ndreptăț irea lui. Vă vom răspunde neî ntârziat. Dacă sunteț i nemulț umit, aveț i
posibilitatea să vă adresaț i ANSPDCP.

Subsemnatul, ................................., astăzi, ......................................., am luat la cunoștinț ă și


am î nț eles deplin informarea.

Semnătura