Anda di halaman 1dari 11

SULIT Nama : Kelas : 015/1

015/1
Tahun 4
Matematik
Mei
2016
1 Jam

SEKOLAH KEBANGSAAN BIKAM


35600 SUNGKAI, PERAK

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN


(MEI)
MATEMATIK
KERTAS 1
TAHUN 4
1 JAM

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan.
2. Jawab dengan menghitamkan ruangan pada kertas jawapan.
3. Cara menjawab adalah seperti di bawah ini.
Contoh Soalan:
40 + 20 =
A 2
B 20
C 60
D 800

Jawapan yang betul bagi soalan ialah 60 dan hurufnya ialah C. Lihat contoh pada kertas
jawapan yang di berikan. Ruangan bagi huruf C telah dihitamkan.
4. Bagi satu soalan hitamkan satu ruangan sahaja.
5. Jika anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan
jawapan yang baru.
6. Anda boleh membuat kerja mengira di tempat kosong di dalam kertas soalan.
Kertas ini mengandungi 12 halaman bercetak
[Lihat sebelah
015/1 © 2016 Hak Cipta Sekolah Kebangsaan Bikam, Sungkai SULIT
Jawab semua soalan ( 40 markah)
2

1 Rajah 1 menunjukkan empat kad nombor yang disusun dalam urutan menaik

27 634 64 305 K 143 256


Rajah 1
Apakah nombor yang mewakili K?
A 64 205 C 174 982
B 134 526 D 17 634

2 Sembilan puluh ribu empat ratus ditulis dalam angka ialah


A 94 000 C 90 040
B 90 400 D 90 004

3 Rajah 2 menunjukkan empat keping kad nombor.

41 523 14 352 23 415 53 124


Rajah 2
Bentukkan satu nombor yang menggunakan nilai digit 4 bagi setiap kad di atas.
A 44 440 C 44 044
B 40 444 D 44 404

4 Rajah 3 menunjukkan dua bekas P dan Q yang mengandungi guli.

Rajah 3

Bekas P mengandungi 400 biji guli. Anggarkan bilangan guli di dalam bekas Q.
A 40 000 C 4 000
B 8 000 D 800

5 Rajah 4 menunjukkan sebuah dekak

Rajah 4
Nombor yang diwakili dekak di atas ialah
A 34 445 C 34 255
B 3 425 D 345
3

6 Rajah 5 satu garis nombor.

25 300 25 400 X Y
Rajah 5
Cari hasil tambah X dan Y
A 51 200 C 50 210
B 25 100 D 52 100

7 Rajah 6 menunjukkan bilangan pensel yang dihasilkan oleh 3 buah kilang dalam sebulan. Hasil keluaran
kilang O tidak ditunjukkan.

Kilang M Kilang N Kilang O


42 300 35 100
Rajah 6
Jika jumlah pensel bagi tiga buah kilang itu ialah 100 000 batang, hitung bilangan pensel yang dihasilkan
oleh kilang O.
A 23 500 C 22 600
B 28 900 D 20 100
8 Rajah 7 menunjukkan jumlah epal di dalam sebuah kotak

425
biji epal

Rajah 7
Hitung bilangan epal bagi 23 kotak yang sama.
A 9 775 C 9 722
B 9 227 D 9 557

9 Cerakinkan nilai digit bagi 70 707.

A 7 000 + 70 + 7
B 70 000 + 700 + 7
C 70 000 + 70 + 7
D 7 000 + 700 + 7

10 + 88 – 27 = 415
Y
Apakah nilai Y?
A 354 C 296
4

B 386 D 243

11 Antara berikut, yang manakah tidak menjadi 80 000 apabila dibundarkan kepada ribu terdekat?
A 79 213 C 80 050
B 79 540 D 80 300

12 10 463 + 25 711 + 51 000 =


A 36 174 C 87 174
B 76 711 D 100 000

13 12
Tukarkan kepada nombor bercampur.
5
A 2 C 1
2 1
5 4
B 1 D 3
2 1
9 10

14 225 000 – 4 999


Bundarkan jawapan kepada ratus ribu yang terdekat.
A 220 000 C 230 000
B 200 000 D 300 000

15 Hitung jumlah 8 300 , 6 000 dan 3 200


A 16 500 C 16 000
B 17 500 D 17 000

16 10 340 + K + 25 342 = 50 000. Apakah nilai K?


A 14 211 C 13 206
B 15 327 D 14 318

17 Puan Ana membuat 4 560 keping biskut coklat dan beberapa keping biskut keju. Jumlah bilangan biskut
yang dibuat ialah 11 400 keping.
Antara ayat matematik berikut, yang mana BETUL?
A 4 560 + ▲ = 4560
B 4 560 + 11 400 = ▲
C 4 560 + ▲ = 11 400
D 11 400 + ▲ = 4 560

18 Pada tahun 2016, umur Mimi ialah 10 tahun. Pada tahun bilakah Mimi akan berumur 20 tahun?
A Tahun 2012 C Tahun 2026
B Tahun 2020 D Tahun 2023
19 Jumlah keuntungan jualan karipap Puan Salmi bagi 5 bulan ialah RM 1 550. Jika keuntungan 3 bulan
pertama ialah RM 990, hitung keuntungan bagi 2 bulan seterusnya.
A RM 340 C RM 630
5

B RM 670 D RM 560

20 Berapakah beza antara 25 009 dan 87 220?


A 60 001 C 63 211
B 65 346 D 62 211

21 Rajah 8 menunjukkan sebuah bulatan yang dipotong kepada 10 bahagian yang sama besar.

Rajah 8
Nyatakan pecahan kawasan berlorek daripada seluruh rajah.
A 4 C 2
6 5
B 6 D 3
10 5

22 Seorang pembekal buah – buahan telah menghantar 8 kotak buah oren ke sebuah kedai. Satu kotak ada
144 biji oren.
Hitung jumlah oren yang dihantar ke kedai buah-buahan itu.
A 1 154 C 1 060
B 1 152 D 1 080

23 Gaji bulanan Puan Aini ialah RM 3000. Dia membelanjakan RM 900 daripada gajinya untuk membeli
keperluan dapur. Dia memberikan RM 1 000 kepada ibunya dan selebihnya disimpan.
Berapakah jumlah simpanannya?
A 1 100 C 1 700
B 1 200 D 1 300
24 Jadual 1 menunjukkan bilangan telur yang dijual oleh Amin dalam tempoh 3 hari..

Hari Jumaat Sabtu Ahad


Bilangan lebih 13 daripada hari kurang 5 daripada hari
55
telur Jumaat Jumaat.

Jadual 1
Hitung jumlah keseluruhan telur yang dijual oleh Amin.
A 73 C 163
B 63 D 173

25 Sebuah kampung dianggarkan ada 1 200 orang penduduk. Anggaran jumlah penduduk bagi 8 buah
kampung ialah
A 5 900 C 7 500
6

B 6 900 D 9 600

26 27 x 100 =
A 270 C 27 000
B 2 700 D 270 000

27 Rajah 9 menunjukkan waktu suatu pagi.

Rajah 9
Nyatakan waktu yang ditunjukkan oleh rajah di atas.
A 6.55 a.m. C 7.11 p.m
B 7.55 a.m D 6.11 p.m

28 Rajah 10 terdiri daripada tiga buah segi empat tepat yang dibahagi kepada beberapa bahagian yang
sama besar.

Rajah 10

Nyatakan pecahan tidak wajar bagi kawasan berlorek.


A 13 C 13
2 5
B 13 D 5
15 2

29 Rajah 11 menunjukkan harga tiga barang.


Bola Baju hujan Topi keledar

RM 5 lebih murah daripada harga


sebiji bola 8 kali ganda harga sehelai
RM 15.00
baju hujan
7

Rajah 11
Mat membeli sebiji bola dan sebuah topi keledar.
Berapakah jumlah harga yang perlu Mat bayar?
A RM 95 C RM 23
B RM 85 D RM 65

30 1
Farah membeli sebiji kek dan memotongnya kepada 8 bahagian sama besar. Dia memberi 8 daripada
5
kek itu kepada Halim dan 8 daripada kek itu kepada Lina.
Berapakah pecahan kek itu yang tinggal?

A 1 C 1
8 4
B 1 D 2
2 5
31 Jadual 1 di bawah ialah bilangan penduduk dalam 3 pekan.

Pekan Penduduk

L 5 000

M 3 kali jumlah penduduk pekan L

N Separuh dari jumlah penduduk pekan M


Jadual 2
Cari bilangan penduduk di Pekan N.
A 6 200 C 1 500
B 7 500 D 5 000

32 Rajah 12 menunjukkan satu frasa ucapan

SELAMAT HARI RAYA

Rajah 12
Pecahan huruf A daripada seluruh frasa ialah
A 1 C 1
3 4
B 1 D 2
2 5

33 Rajah 13 menunjukkan koleksi guli Arif.


8

900

Rajah 13
Arif mengagihkan gulinya secara sama rata kepada 20 orang rakannya.
Berapakah jumlah guli yang dimiliki oleh 9 orang rakannya?

A 630 C 210

B 420 D 405

34 Cikgu Halim memasukkan sama banyak beberapa buah buku ke dalam 12 buah kotak.
Jika jumlah buku yang ada dalam 4 buah kotak ialah 44, berapakah jumlah buku pada awalnya?
A 148 C 152
B 132 D 158

35 Rajah 14 menunjukkan ukuran sebatang kayu.

140 cm

Rajah 14

Kayu di atas dipotong kepada 2 bahagian. Bahagian pertama berukuran 62 cm. Hitung panjang bahagian
kedua kayu itu.

A 76 cm C 78 cm
B 62 cm D 65 cm

36 Jadual 3 menunjukkan bilangan murid Tahun Satu dan Tahun Dua.

Tahun Satu Tahun Dua


Lelaki
22 17
Perempuan
19 27

Jadual 3

Hitung beza bilangan murid Tahun Satu dan Tahun Dua.


A 3 C 5
9

B 4 D 6

37 Rajah 15 menunjukkan sekeping kad.

2 300 ÷ 100 = L
23 x M = 23 000

Rajah 15

Cari nilai L x M =
A 23 C 1 000
B 23 000 D 2 300

38 Ah Seng ada dua rak buku. Rak buku pertama mempunyai 40 buku. Rak buku mempunyai 3 kali ganda rak
pertama. Kesemua buku itu kemudiannya disimpan ke dalam 10 buah kotak secara sama banyak.
Hitung bilangan buku dalam sebuah kotak.

A 12 C 18
B 15 D 16

39 Jadual 4 menunjukkan bilangan benih tembikai dalam tiga biji botol.

Botol Benih tembikai


W 21 500
X 8 560 kurang daripada W
Y sama bilangan dengan hasil tambah W dan X.

Jadual 4

Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan bilangan X dan Y yang betul.
A X= 12 640 C X= 12 940
Y= 32 440 Y= 34 440
B X= 12 630 D X= 15 940
Y= 14 440 Y= 24 440
40 Rajah 16 menunjukkan dua botol air.
10

3
2
l
Rajah 16

Air daripada kedua-dua botol dicampurkan dan dituang ke dalam satu bekas yang lebih besar. Arman
2
menambah l air lagi ke bekas itu.
5
Hitung pecahan air yang ada dalam bekas pada akhirnya.
A 3 C 3
2 2
10 5
B 1 D 2
1 1
2 5

KERTAS SOALAN TAMAT

Disediakan oleh: Disemak oleh: Disahkan oleh:

(PN. NUR ALINA SYUHADA (PN. AINY SUZANA BINTI (PN. MARSITA BINTI ABD RAHMAN)
BINTI ABD RAHIM) YAHYA) Guru Besar
Guru Matematik Tahun 6 Guru Kanan Pentadbiran

Jawapan

1 B A C B
2 B C B A
3 D A A D
11

4 D B D B
5 C B D C
6 A D B A
7 C C A B
8 A C C D
9 B D A C
10 A D D C