Anda di halaman 1dari 3

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS PENDIDIKAN
UPT SMP NEGERI 1 SUKODONO
Jalan Jend. Gatot Subroto No. 2 (0334) 882292, Fax (0334) 891991 LUMAJANG
home page : http//www.smpn1sukodono-lmj.sch.id e-mail : smpn1sukodono@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SMP NEGERI 1 SUKODONO
Nomor : 421/ 010/427.34.15.01/2018

Tentang

PENETAPAN PESERTA DIDIK BERPRESTASI


TAHUN PELAJARAN 2017/2018

Kepala UPT SMP Negeri 1 Sukodono

Menimbang: 1. Bahwa dalam peningkatan mutu pendidikan khususnya peserta didik SMP
Negeri 1 Sukodono maka dipandang perlu melaksanakan pembinaan
pendidikan.
Mengingat : 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Stándar Nasional
Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5410 serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2015 tentang Perubahan Kaduaatas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5157);
4. Peraturan Menteri Pendidikandan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang
Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang
Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang
Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2015 tentang


Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah melalui Ujian Nasional dan Satuan
Pendidikan melalui Ujian sekolah.

Memperhatikan : Program pengembangan sekolah SMP Negeri 1 Sukodono tahun pelajaran


2017/2018.

Memperhatikan pula : Rapat koordinasi sekolah tanggal 7 Mei 2018, tentang penetapan peserta didik
berprestasi tahun pelajaran 2017/2018.
MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Menetapkan nama-nama peserta didik yang berprestasi di bidang Akademik dan
Non Akademik tahun pelajaran 2017/2018.
(sebagaimana tercantum pada lampiran 1).

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari
terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukodono
Pada tanggal,11 Mei 2018
Kepala SMP Negeri 1 Sukodono

EDY PURWANTO, S.Pd., M.M.


NIP. 19710112 199702 1 002
Lampiran1 :SK Kepala SMP Negeri 1 Sukodono
Nomor :422/010/427.34.15.01/2018
Tanggal :11 Mei 2018

DAFTAR NAMA PESERTA DIDIK BERPRESTASI


DI BIDANG AKADEMIK DAN NON AKADEMIK
TahunPelajaran2017/2018

No. Nama Kelas Keterangan

A. Bidang Akademik

1.  Juara 1 Wawasan Kebangsaan Tingkat


Cindy Melania Maharani L. IX D
Kabupaten
B. Bidang Non Akademik
 Juara I FLSSN Tari Tingkat Kabupaten
2. 2017
Sandra Aulian IX G
 Juara 2 FLSSN Tari Tingkat Provinsi
2017
 Juara I FLSSN Tari Tingkat Kabupaten
3. 2017
Fakhitah Faradisah IX G
 Juara 2 FLSSN Tari Tingkat Provinsi
2017
Juara I FLSSN Menyanyi Solo Tingkat
4. Fresky Edo Atriska IX B Kabupaten 2017
(Wakil Kabupaten ke Tingkat Propinsi)
5. Arief Rifqi Slamet Zuhdi IX A Juara I PanahanTingkat Kabupaten 2017
Juara I OOSN Lari 60 Meter Putri Tingkat
6. Nurisalmah Alfarisyah IX A Kabupaten 2016
( Wakil Kabupaten ke Tingkat Propinsi)
7. Juara 1 OOSN Pencak Silat Kelas E Putra
Bisma Nando Prayoga IX E
Tingkat Kabupaten 2016
 Juara 1 Taekwondo Koni Cup 2017
8. Kyurugi U 42 Junior Putri
Syabinah Nadhifatul Q. IX E
 Juara 1 Taekwondo Koni Cup 2016
Tanding U 41 Putri
9. Juara 1 Cabang Olah Raga Sepak Bola KU-
Rival Nanta Pamungkas IX E
15 tahun KONI Cup 2016
10. Darma Putra IX E Juara 1 TolakPeluru Putra KONI CUP 2017

11. Juara 1 Cabang Olah Raga Karate Kategori


Nuris Adelia IX G
Kata Pemula 2017
12. Zidny Omnu Nurilhaq IX E Pengabdian dalam Ekstrakurikuler Pramuka

Lumajang, 11 Mei 2017


KepalaSekolah,

EDY PURWANTO, S.Pd., M.M.


NIP. 19710112 199702 1 002