Anda di halaman 1dari 15

SULIT 2 015/2

Untuk
Kegunaan
[60 markah]
Pemeriksa
Jawab semua soalan.

1 (a) Padankan pecahan dengan rajah yang betul. [1 markah]

7
3

1 (a)

11
(b) Tukarkan kepada nombor bercampur. [1 markah]
3
1 (b)

1
…………………………………………………………………………

Jumlah
1

2
SULIT 3 015/2

2 (a) Rajah 2 menunjukkan kad-kad angka. Untuk


Kegunaan
Pemeriksa

3 8 2 5 6
Rajah 2

Tulis nombor lima digit terbesar daripada semua kad angka


yang diberi. [1 markah]
2 (a)

…..………………………………………………………………………. 1

(b) Bundarkan 73 425 kepada ribu yang terdekat. [1 markah] 2 (b)

1
....................................................................................................................

Jumlah
2

[Lihat halaman sebelah 2

015/2 SULIT
SULIT 4 015/2

Untuk 3 (a) Rajah 3 menunjukkan tiga nilai nombor pada kad yang berlainan
Kegunaan
Pemeriksa bentuk.

Rajah 3

Kad-kad itu disusun seperti di bawah.


Selesaikan. [2 markah]

3 (a)

(b) Pada hari Isnin, Yati dapat menyimpan wang sebanyak RM1.00
dan adiknya dapat menyimpan sebanyak RM4.00.

Nyatakan nisbah wang simpanan Yati kepada jumlah wang


3 (b) simpanan mereka.
[1 markah]
1
……...…………………………………………………………………..

Jumlah
3
3

015/2 SULIT
SULIT 5 015/2

4 (a) Sebuah tangki dapat diisi dengan 100 ℓ minyak petrol. Untuk
Kegunaan
Berapakah bilangan tangki yang diperlukan untuk mengisi 4.5 ribu Pemeriksa
liter minyak petrol? [1 markah]
4 (a)

……….………………………………………………………………. 1

(b) Jadual 4 menunjukkan had muatan tangki petrol bagi dua jenis
kenderaan.

Kenderaan Petrol (ℓ)

Motor 10

Kereta 45

4 (b)
Jadual 4

Hitung isi padu, dalam ℓ, had muatan penuh tangki petrol bagi 3
sebuah motor dan 2 buah kereta. [3 markah]

Jumlah
4

[Lihat halaman sebelah 4

015/2 SULIT
SULIT 6 015/2

Untuk 5 (a) Satah Cartes menunjukkan kedudukan Naim dan Man. Kedudukan
Kegunaan
Pemeriksa
Fahmi tidak ditunjukkan.

5 (a)

Fahmi berada pada koordinat (1, 6).


1 Tandakan koordinat Fahmi pada satah Cartes itu. [1 markah]

(b) Berapakah jarak mengufuk dan jarak mencancang antara Fahmi dan
Naim melalui Man? [2 markah]

5 (b)

Jumlah
5

015/2 SULIT
SULIT 7 015/2

6 Rajah 6 menunjukkan perbualan antara Dzul dan Nora. Untuk


Kegunaan
Pemeriksa

Berapakah jumlah wang Dua puluh satu ribu lima ratus


simpanan kamu di bank? tiga puluh ringgit.

Dzul Nora

Rajah 6

6 (a)
(a) Tulis nilai wang simpanan Nora dalam bentuk angka. [1 markah]

1
…………………………………………………………………………

1
(b) Harga sebuah kereta ialah 3 2 kali nilai wang simpanan Nora.
Hitung harga kereta itu. [2 markah]

6 (b)

Jumlah
6

[Lihat halaman sebelah 3

015/2 SULIT
SULIT 8 015/2

Untuk 7 Rajah 7 menunjukkan panjang sebatang kayu.


Kegunaan
Pemeriksa

Rajah 4
7 (a)
(a) Nyatakan panjang, dalam cm, bagi kayu itu. [1 markah]

1
................................................................................................................

(b) Amir ingin membuat sebuah bentuk segi empat tepat yang
mempunyai perimeter 126 cm dengan menggunakan kayu itu.
Berapakah bilangan kayu yang digunakan? [2 markah]

7 (b)

(c) Pada petak-petak grid di bawah, lukis sisi kayu yang lain berbentuk
segi empat tepat dengan keluasan 36 cm2. [2 markah]

1 cm

1 cm
7 (c)

Jumlah
7

015/2 SULIT
SULIT 9 015/2

8 Jisim sebiji guli ialah 3.5 g. Jisim botol berisi 50 biji guli ialah 225 g. Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
a) Hitung dalam g, botol itu tanpa guli. [2 markah]

8 (a)

b) Alias mengeluarkan 30 biji guli daripada botol yang sama.


Hitung jumlah jisim dalam g, botol dengan baki guli itu.
[2 markah]

8 (b)

Jumlah
8

[Lihat halaman sebelah 4

015/2 SULIT
SULIT 10 015/2

Untuk 9 Encik Kamal bertolak pulang ke rumah pada pukul 6.20 petang.
Kegunaan
Pemeriksa
(a) Nyatakan waktu itu dalam sistem 24 jam. [1 markah]

9 (a)
…………………………………………………………………………

(b) Encik Kamal tiba di rumah pada pukul 3.00 pagi hari berikutnya.
Hitung, dalam jam dan minit, tempoh perjalanan Encik Kamal.
[3 markah]

9 (b)

Jumlah
9

015/2 SULIT
SULIT 11 015/2

10 Rajah 10 menunjukkan sebuah segi empat tepat dan sebuah segi tiga Untuk
Kegunaan
bersudut tegak. Pemeriksa

Rajah 10

(a) Hitung luas, dalam cm2, segi tiga ABC. [2 markah]

10 (a)

(b) Berdasarkan Rajah 10, Fairus melukis satu garisan lurus dari A ke F
dan membina satu segi tiga baharu AEF.
Hitung luas, dalam cm2, segi tiga yang baharu itu. [2 markah]

10 (b)

(c) Berdasarkan Rajah 10, tandakan (√) pada luas yang paling besar. 10 (c)
[1 markah]

Segi tiga ABC Segi tiga AEF Segi empat CDEF 1

Jumlah
10

[Lihat halaman sebelah


5

015/2 SULIT
SULIT 12 015/2

Untuk 11 Carta pai menunjukkan peratusan agihan pendapatan Encik Yasin dalam
Kegunaan
Pemeriksa
tempoh sebulan pada tahun 2017. Peratusan sewa rumah tidak
ditunjukkan.

simpanan sewa rumah


25%

perbelanjaan pelbagai bil


harian 18%
15%

kereta
22%
sewa rumah pelbagai bil kereta perbelanjaan harian simpanan

(a) Berapakah peratusan daripada pendapatannya digunakan untuk


11 (a) membayar sewa rumah setiap bulan? [1 markah]

1
…………………………………………………………………………

(b) Encik Yasin membayar sebanyak RM730 untuk sewa rumahnya.


Hitung pendapatan bulanan Encik Yasin. [2 markah]

11 (b)

(c) Pada suatu bulan, peratusan agihan pendapatan bagi bayaran bil telah
meningkat sebanyak 3%
Hitung jumlah bayaran bil pada bulan itu. [2 markah]
11 (c)

Jumlah
11

015/2 SULIT
SULIT 13 015/2

12 Rajah 12 menunjukkan bilangan guli dalam sebuah kotak. Untuk


Kegunaan
Pemeriksa

Rajah 12

Kursina membeli 18 kotak guli dengan bilangan guli yang sama.


daripada jumlah guli itu adalah berwarna merah. Baki guli adalah guli
berwarna biru dan guli berwarna hijau. Bilangan guli berwarna hijau
adalah separuh daripada bilangan guli berwarna biru.

(a) Hitung bilangan guli berwarna merah. [2 markah]

12 (a)

(b) Hitung pecahan guli berwarna hijau daripada keseluruhan guli itu.
[3 markah]

12 (b)

Jumlah
12

[Lihat halaman sebelah


5

015/2 SULIT
SULIT 14 015/2

Untuk 13 Jadual 13 menunjukkan kehadiran murid ke kelas Bahasa Cina.


Kegunaan
Pemeriksa

Jadual 13

(a) Hitung min kehadiran murid untuk lima hari tersebut. [2 markah]

13 (a)

(b) Semua murid hadir ke kelas Bahasa Cina pada hari Rabu.
Berdasarkan Jadual 13, lengkapkan carta palang di bawah untuk
menunjukkan peratusan kehadiran murid dalam lima hari. [3 markah]

13 (b)

Jumlah
13

015/2 SULIT
SULIT 15 015/2

14 Rajah 14 menunjukkan tarikh bermulanya latihan bola baling di SK Untuk


Kegunaan
Penyabong. Latihan dijalankan pada setiap hari kecuali pada hari Jumaat Pemeriksa
dan Sabtu.

8 APRIL 2018
AHAD

Rajah 14

(a) Hitung bilangan hari murid-murid SK Penyabong terlibat dengan


latihan bola baling pada bulan April. [2 markah]

14 (a)

(b) Latihan bola baling diadakan pada pukul 4.00 petang hingga 6.00 petang.
Pada setiap kali latihan, murid-murid berehat selama ½ jam.
Hitung jumlah jam latihan yang diadakan pada bulan April. [3 markah]

14 (b)

Jumlah
14

[Lihat halaman sebelah 5

015/2 SULIT
SULIT 16 015/2

Untuk 15 Jadual 15 menunjukkan bahan binaan untuk membina sebuah dinding


Kegunaan
Pemeriksa
konkrit.

Jadual 15

(a) Hitung jumlah jisim, dalam kg, pasir, kerikil dan simen bagi
membina 6 keping dinding konkrit itu. [2 markah]

15 (a)

(b) Berdasarkan Jadual 15, Hilmi telah memesan 1 600 kampit simen
yang berjisim 50 kg sekampit untuk membina beberapa blok pejabat
bertingkat. Setiap blok pejabat memerlukan 40 keping dinding
konkrit.
Hitung bilangan blok pejabat bertingkat yang dapat dibina oleh Hilmi
dengan menggunakan semua simen itu. [3 markah]

15 (b)

Jumlah
15

KERTAS PEPERIKSAAN TAMAT


5

015/2 SULIT