Anda di halaman 1dari 92

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


BAHASA MELAYU TINGKATAN 4

TAHUN 2018

PANITIA BAHASA MELAYU


SISTEM PENGISISN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI / BBM/ i-THINK
BAHASA KURIKULUM

UNIT 1: SENARIO MASYARAKAT KITA

Masyarakat Malaysia Alaf Baru


1
Pengenalan BM SPM Pada akhir P & P, murid dapat: SINTAKSIS ILMU AKTIVITI

- Kertas Penulisan 1. Membaca bahan bercetak untuk Binaan ayat Kemasyarakatan i. Penerangan& soal jawab
2 - 5 JAN - Kertas Pemahaman mendapatkan maklumat yang ii. Melengkapkan peta
relevan dengan arahan diberi. Pendidikan Islam / minda format BM SPM
2. Menyenaraikan kandungan format Sebutan dan Pendidikan Moral iii. Kuiz
soalan BM SPM dengan tepat. Intonasi
Kesusasteraan
HPU : 1.0, 7.0, 8.0 Melayu BBM/i-THINK
HPK : 1.4 Aras 2 (i) Tanda baca Nota Format Kertas SPM
7.1Aras1 (iii), NILAI Peta Minda Kosong
7.3 Aras 2 (i) , MORFOLOGI Tanggungjawab

8.1, 8.2 Aras 1(i) dan (ii) Golongan Keyakinan * Novel DI SEBALIK DINARA
Kata Nama - Habiskan pembcaan

2
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
- KN Am Kebersihan - Buat Sinopsis
- KN Khas mental dan fizikal
- Kata Ganti Kasih sayang
Nama ,simpati,
LISAN : Pada akhir P & P, murid dapat: AKTIVITI

Memberi arahan/panduan 1. Menyatakan 3 – 5 aktiviti ULBS Kerjasama Tayangan video contoh


dengan betul.
(Interpersonal & maklumat) Kerajinan aktiviti ULBS
2. Menyatakan pendapat dengan
sebutan yang jelas dan intonasi
yang sesuai.
Penerangan aktiviti ULBS KBT Perbualan/soal jawab

HPU : 1.0, 2.0 Kecerdasan


pelbagai
Cadangan: HPK : 1.4 Aras 1 (vi) BBM
Kemahiran berfikir
Bahan lisan pilihan murid berdasarkan 2.7 Aras 1 (iv) (menjana idea, Video ULBS
mana-mana isu daripada 11 tema membuat
dalam Buku Teks Bahasa Melayu Borang ULBS
kesimpulan)
Tingkatan 4 Bahan petikan/grafik
Konstruktisme

3
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
SISTEM PENGISISN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI / BBM/ i-THINK
BAHASA KURIKULUM

UNIT 1: SENARIO MASYARAKAT KITA


2 Masyarakat Malaysia Alaf Baru

KARANGAN Pada akhir PdPc, murid dapat: SINTAKSIS ILMU AKTIVITI:


8 - 12 JAN
Menulis Pendahuluan Karangan. 1. Membaca bahan rangsangan binaan ayat Pendidikan Moral i. Penerangan
untuk mendapatkan maklumat ii. Suai padan jenis
Menulis Kesimpulan Karangan yang relevan dengan arahan. Kemasyarakatan pendahuluan.
2. Menyatakan lima jenis Sebutan dan Kesusasteraan iii. Menulis 1 set
pendahuluan karangan Intonasi Melayu pendahuluan -
Soalan Latihan: 3. Menulis satu perenggan berkumpulan
pendahuluan dan satu Teknologi iv. Menulis 1 set kesimpulan
i. Usaha-usaha memupuk semangat perenggan kesimpulan karangan Maklumat karangan – berkumpulan
kejiranan. secara berkumpulan. Tanda baca v. Pembentangan
vi. Ulasan guru.
ii. Kepentingan TMK (Teknologi HPU : 1.0, 2.0, 12.0
Maklumat dan Komunikasi) kepada NILAI
MORFOLOGI
masyarakat. HPK : 12.3 Aras 1 (iv) Kerjasama
Kosa Kata BBM/i-THINK
2.1 Aras 1 (ii), Kerajinan i. Edaran nota/
1.3 Aras 1 (i) Keyakinan
Kata Ganti ii. PowerPoint teknikmenulis
Nama Tanggungjawab pendahuluan dan
kesimpulan
a) KGN Tunjuk Hormat-
b) KGN Tanya menghormati iii. Lembaran tugasan suai
c) KGN Diri 1, padan jenis pendahuluan
2, 3 Semangat
Kemasyarakatan iv. Kertas sebak

4
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
KBT

Kecerdasan
pelbagai

Konstruktivisme

Pada akhir PdPc, murid dapat: Kemahiran berfikir AKTIVITI


i. Permainan bahasa
1. Menyatakan golongan kata kata nama mengikut
nama dengan tepat. kategori – benda,
2. Memberikan 2 contoh bagi setiap binatang,
TATABAHASA golongan kata dengan tepat. negara, kenderaan,
3. Membina 6 ayat yang gramatis buah-buahan (aktiviti
Golongan Kata Nama daripada pasangan kata nama. kumpulan) bermula
- Kata Nama Am dengan huruf yang
HPU : 12.0, 9.0 , 2.0, dipilih oleh guru.
- Kata Nama Khas ii. Penerangan & soal
HPK : 9.1 Aras 2 (i) jawab Membuat peta
minda jenis ‘Kata Nama’
2.1 Aras 1(i) iii. Membina ayat mudah.
Soalan Latihan (3a)
12.3 Aras 2(i)
Membina ayat daripada pasangan KN
am berikut: BBM
a. Kampung – Perkampungan Borang permainan bahasa
b. Masyarakat – Kemasyarakatan
c. Kasih – Kekasih Buku Teks ms 6 -7

i-THINK

5
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
KOMSAS : Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI

PUISI TRADISIONAL 1. Menghuraikan maksud syair i. Mendendangkan syair


dengan tepat. dan gurindam
 Tema / Maksud Rangkap 2. Menghuraikan maksud gurindam ii. Perbincangan & soal
- Syair Bidasari dengan tepat. jawab
- Gurindam Dua Belas Fasal Keetiga 3. Menyatakan tema syair dan iii. Melengkapkan maksud
gurindam dengan tepat. puisi
4. Menjawab 3 soalan pemahaman
tentang pantun dengan ayat
yang lengkap. BBM

Radio/Komputer
HPU : 10.0, 12.0, 2.0
Lembaran Pengurusan Grafik
HPK : 10.5 Aras 1(i)10.4 Aras 1(ii),
Teks Antologi Jaket kulit
12.3 Aras 1(iv)2.7 Aras 2 (iii) Kijang dari Istanbul

i-THINK

6
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
NILAM Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI

1. Menulis maklumat buku yang i. Memilih bahan bacaan


dibaca ke dalam buku NILAM ii. Membaca
2. Mencatatkan sinopsis buku yang iii. Menulis sinopsis
dibaca ke dalam buku NILAM.

HPU : 7.0, 10 BBB/i-THINK

HPK : 7.1 Aras 1 (ii) Buku cerita fiksyen /


nonfiksyen PSS
10.6 Aras 1 (iii)
Buku NILAM

SISTEM PENGISISN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI / BBM/ i-THINK
BAHASA KURIKULUM

UNIT 1 : SENARIO MASYARAKAT KITA


3 Kegiatan Kejiranan

KARANGAN Pada akhir PdPc, murid dapat: SINTAKSIS ILMU AKTIVITI


14-19 JAN
Menulis Perenggan Isi. 1. Membaca bahan rangsangan binaan ayat Kemasyarakatan i. Penerangan/soal jawab.
untuk mendapatkan maklumat ii. Bacaan senyap untuk
- Ayat Topik yang relevan dengan arahan. Kesusasteraan mendapatkan maklumat.
- Ayat Huraian 2. Menulis perenggan isi Melayu iii. Bengkel penulisan isi
- Ayat Contoh menggunakan ayat topik, ayat dalam kumpulan.

7
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
- Ayat Penyimpul huraian, ayat contoh, dan ayat Sebutan dan iv. Pembentangan hasil
penyimpul. Intonasi kumpulan.
3. Menulis 2 perenggan isi yang NILAI

Soalan: lengkap. Kerjasama


Tanda baca BBM/i-THINK
Usaha-usaha Memupuk Semangat Kerajinan
Kejiranan Dalam Kalangan Masyarakat HPU : 1.0, 2.0, 12.0, i. Buku Teksms 16.
Malaysia. Keyakinan ii. Nota edaran
HPK : 12.3 Aras 1 (iii) MORFOLOGI
Tanggungjawab /powerpoint berkaitan .
2.1 Aras 1 (ii), Kosa Kata Panduan Penulisan Isi
Format : Karangan Fakta Rasional Karangan.
1.3 Aras 1 (i) Peribahasa iii. Bahan bacaan luas isu
Kemasyarakatan kejiranan.

KBT

Kecerdasan
pelbagai

Konstruktivisme

Kemahiran berfikir

TATABAHASA Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI

Kata Ganti Nama 1. Menyatakan contoh-contoh kata i. Penerangan dan soal


ganti nama mengikut jenis jawab
dengan tepat. ii. Melengkapkan peta
Soalan Latihan (Soalan 3b) 2. Membezakan golongan kata minda kata ganti nama
ganti nama 1, 2 dan 3 iii. Menganalisis petikan
Baca petikan di bawah dengan teliti 3. Membaca petikan dan untuk mengenal pasti
dan senaraikan tujuh kata ganti nama mengenalpasti tujuh kata ganti dan menentukan KGN
mengikut jenis dengan tepat. nama dalam petikan dengan dengan tepat.
tepat.

8
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
Semangat kejiranan dalam kalangan HPU : 2.0 , 7.0 BBM/CADANGAN i-THINK
masyarakat bandar semakin hari
semakin pudar. Mengapakah perkara HPK : 7.4 Aras 1 (ii) Peta minda kosong
ini berlaku? Siapakah pula yang patut 2.5 Aras 2 (ii) Buku teks ms 7
dipersalahkan dalam hal ini? Keluarga
saya turut merasakan hubungan antara
kami dengan jiran tetangga semakin
longgar. Kebanyakan jiran yang tinggal
di sini sibuk bekerja dan mereka tiada
masa untuk bergaul mesra antara satu
sama lain.

KOMSAS : Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI

1. Memberikan 3 gaya bahasa i. Perbincangan & soal


dengan contoh tepat yang jawab
PUISI TRADISIONAL terdapat dalam syair dan ii. Teknik Mestamu
 Gaya Bahasa gurindam. iii. Latihan berformat SPM
 Nilai Dan Pengajaran 2. Menyatakan tiga nilai yang
Syair Bidasari terdapat dalam syair dan
-
Gurindam Dua Belas Fasal Ketiga gurindam. BBB/CADANGAN i-THINK
-
3. Menyatakan tiga pengajaran
yang terdapat dalam syair dan Lembaran Pengurusan Grafik
gurindam.
4. Menjawab tiga soalan Teks Antologi Jaket Kulit
pemahaman tentang sajak Kijang dari Istanbul
dalam ayat dan perenggan
yang lengkap.

HPU : 10.0, 11.0

HPK : 10.1 Aras 1 (ii), 10.5 Aras 1 (i)

10.4 Aras 1 (ii), 11.1Aras1(ii)

9
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
LISAN : Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI

1. Bersoal jawab secara Perbualan/Soal jawab/


bertatasusila. Sumbang saran
Cadangan: 2. Memberikan pendapat dan idea
Bahan lisan pilihan murid berdasarkan berkaitan bahan rangsangan
mana-mana isu daripada 11 tema dengan sebutan yang jelas dan BBM
dalam Buku Teks Bahasa Melayu intonasi yang sesuai.
Tingkatan 4 Bahan petikan/grafik
HPU : 1.0, 2.0. 5.0

HPK : 1.4 Aras 1 (vi), 2.5 Aras 3 (i)

5.2 Aras 1 (i)

SISTEM PENGISISN
INGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI / BBM/ i-THINK
BAHASA KURIKULUM

UNIT 2 : AMBANG REMAJA


4 Remaja dan Cabaran

RUMUSAN Pada akhir PdPc, murid dapat: SINTAKSIS ILMU AKTIVITI


22 - 26 JAN
Pengenalan Format Rumusan. 1. Melengkapkan rajah binaan ayat Pendidikan i. Penerangan Format
‘4 perenggan rumusan’. Kewarganegaraan / ii. Melengkapkan rajah ‘ 4
i. Teknik menganalisis soalan 2. Menulis 5 set pendahuluan & 5 perenggan rumusan’
ii. Pendahuluan set kesimpulan berdasarkan iii. Latih tubi pendahuluan
iii. Isi Tersurat soalan yang diberikan. dan kesimpulan secara
iv. Isi Tersirat berpasangan.

10
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
v. Penutup 3. Menggariskan 6 isi tersurat Sebutan dan Pengetahuan am iv. Membaca petikan untuk
dalam petikan dengan tepat. Intonasi Kesusasteraan mengesan 6 isi tersurat.
4. Memberikan idea untuk Melayu v. Soal jawab untuk
Petikan: mendapatkan isi tersirat. mendapatkan 2 isi
Geografi tersirat.
Membaca
Isu Remaja vi. Kuiz mengira patah
HPU : 2.0, 7.0, 8.0, 12.0 perkataan dengan tepat
HPK : 2.1 Aras 1 (ii) NILAI
Menulis
7.5 Aras 2 (i), kasih sayang
BBM/i-THINK
8.4 Aras baik hati
MORFOLOGI i. PowerPoint / Nota /
3 7.1 Aras 1 (iv) hormat- ii. Lembaran latih tubi 5 set
Pembentukan menghormati, pendahuluan &
12.4 Aras 1 (ii) kata nama kesimpulan
bertanggungjawab
iii. Petikan Rumusan
.
rasional
Penanda
wacana ketekunan

KBT

Kecerdasan
TATABAHASA Pada akhir PdPc, murid dapat: pelbagai AKTIVITI

Peribahasa 1. Menyusun perkataan– Konstruktivisme i. Permainan menyusun


perkataan menjadi 10 perkataan (yang disusun
peribahasa yang lengkap Kemahiran berfikir tidak mengikut aturan)
dengan tepat. menjadi peribahasa yang
2. Menentukan peribahasa yang lengkap (aktiviti
tepat bagi tiga ayat yang kumpulan).
diberi. ii. Menentukan peribahasa
3. Menyatakan maksud tiga yang tepat bagi tiga ayat
peribahasa yang terdapat yang diberi.
dalam dalam petikan.

11
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
HPU : 1.0, 9.0, 8.0
HPK : 1.4 Aras 2(ii) BBM/i-THINK
9.1 Aras 1 (i) Lembaran aktiviti permainan -
8.2 Aras 1 (i) 10 peribahasa.

Lembaran latihan

KOMSAS Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI

1. Menyatakan PLOT dalam i. Perbincangan & soal


cerpen. jawab
CERPEN 2. Menghuraikan KLIMAKS dalam ii. Melengkapkan sinopsis
 Sinopsis cerpen. iii. Main Peranan
Kaduk, Ayam, Dan Raja 3. Menyatakan tiga nilai dalam
-
Munsyi cerpen.
-
Jaket Kulit Kijang Dari Istanbul 4. Menjawab 3 soalan BBM
-
pemahaman tentang cerpen
dengan ayat yang lengkap. Lembaran Pengurusan Grafik

Teks Antologi Jaket Kulit


HPU : 10.0, 9.0, 2.0 Kijang dari Istanbul

HPK : 10.4 Aras 1 (iii)

10.6 Aras 2 (i), CADANGAN i-THINK

9.1 Aras 1 (i),

2.41 Aras 1 (i)

12
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
NILAM Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI

1. Mencatatkan maklumat buku i. Memilih bahan bacaan


yang dibaca ke dalam buku ii. Bacaan kendiri
NILAM iii. Membuat catatan
2. Menulis pengajaran yang
terdapat dalam bahan
bacaan ke dalam buku NILAM BBM

Buku cerita
HPU : 7.0, 10
Buku akademik
HPK : 7.1 Aras 1 (ii)

10.6 Aras 1 (iii)

SISTEM PENGISISN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI / BBM/ i-THINK
BAHASA KURIKULUM

UNIT 2 : AMBANG REMAJA


5 Remaja dan Keluarga

Disiplin remaja dan kokurikulum


29 JAN
KARANGAN Pada akhir PdPc, murid dapat: SINTAKSIS ILMU AKTIVITI
-
1. Memberi pendapat tentang isu binaan ayat Kesusasteraan i. Tayangan video pendek
2 FEB kokurikulum dengan sebutan Melayu aktiviti kokurikulum/
Soalan : yang jelas dan intonasi yang gambar pelbagai aktiviti
sesuai. kokurikulum

13
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
2. Menghasilkan rangka karangan Sebutan dan Kewarganegaraan ii. Penerangan & contoh
manfaat aktiviti kokurikulum Intonasi format rencana
Aktiviti kokurikulum sangat ditekankan secara berkumpulan Pendidikan iii. Perbincangan &
sebagai salah satu cara melahirkan 3. Menulis rencana yang Pembentangan
remaja yang cemerlang. Anda ingin Sejarah
mengandungi pendahuluan, Penanda kumpulan – rangka
menulis satu rencana yang bertajuk dua isi dan kesimpulanyang Kemasyarakatan karangan
“Manfaat aktiviti kokurikulum kepada wacana
lengkap. iv. Penulisan isi
remaja” untuk disiarkan dalam majalah 4. Menggunakan sekurang- menggunakan formula
sekolah anda. kurangnya tiga penanda ATAHACAP
MORFOLOGI NILAI
wacana dengan tepat.
Kata nama kasih sayang
Tuliskan rencana tersebut selengkapnya. terbitan BBM/i-THINK
HPU : 2.0, 12.0, 4.0 baik hati

HPK : 12.3 Aras 1 (iv) hormat- i. Video/Gambar aktiviti


Format: menghormati, kokurikulum
2.1 Aras 1 (ii),
Karangan Rencana bertanggungjawab ii. Contoh karangan
1.3 Aras 1 (i) rencana
rasional
4.2 Aras 1 (ii) iii. Kertas sebak/marker
ketekunan

KBT

Kecerdasan
pelbagai

Konstruktivisme

Kemahiran berfikir

TATABAHASA Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI

Pembentukan kata nama 1. Menyatakan empat jenis i. Penerangan


bentuk kata nama ii. Membina peta minda
- kata nama tunggal bentuk kata nama

14
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
- kata nama terbitan 2. Memberikan 2 contoh kata iii. Permainan mengesan
nama bagi setiap jenis dengan kata nama dalam kotak
- kata nama majmuk tepat. kata
- kata nama ganda 3. Mengesan dan menandakan iv. Soal jawab
sekurang-kurangnya 5 kata
nama dalam kotak kata yang BBM/i-THINK
diberikan. Buku Teks ms 30, 31, 32
Soalan Latihan (Soalan 3a) 4. Membina 6 ayat yang gramatis
Bina ayat daripada setiap kata nama daripada 6 kata nama yang Kertas warna (peta minda)
berikut. diberikan.
Lembaran kotak kata
a. gejala (KN tunggal) (permainan mencari kata)
b. remaja (KN tunggal) HPU : 9.0, 2.0
c. hukuman (KN terbitan) HPK : 9.2 Aras 2 .(i)
d. ibu bapa (KN majmuk)
e. kakitangan (KN majmuk) 2.7 Aras 1(v)
f. pelajar-pelajar (KN ganda)

NOVEL: Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI

DI SEBALIK DINARA 1. Menyatakan peristiwa pada i. Penerangan


permulaan cerita. ii. Susun kad binaan plot
 SINOPSIS / PLOT 2. Menghuraikan peristiwa pada iii. Perbincangan &
 PERMULAAN peringkat perkembangan. pembentangan
 PERKEMBANGAN 3. Menyatakan penyelesaian kumpulan
 (MASALAH DAN PENYELESAIAN) bagi masalah dalam novel. iv. Melengkapkan modul

HPU : 10.0, 3.0


BBM/i-THINK
HPK : 10.6 Aras 3 (ii),
Lembaran Pengurusan Grafik
10.4 Aras 2 (iii)
Kad imbasan binaan plot (5
keping) untuk aktiviti (ii)

Teks Novel

15
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
LISAN Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI

1. Menyatakan idea/pendapat Perbualan/Soal jawab/


dengan yakin dan Sumbang saran
Cadangan: menunjukkan pemahaman.
Bahan lisan pilihan murid berdasarkan 2. Menyampaikan pendapat
mana-mana isu daripada 11 tema dengan intonasi yang sesuai BBB
dalam Buku Teks Bahasa Melayu dan sebutan yang jelas.
Tingkatan 4 Bahan petikan/grafik
HPU : 1.0, 2.0. 5.0

HPK : 1.4 Aras 1 (vi)

2.5 Aras 3 (i)

5.2 Aras 1 (i)

6
KEJORA
5 - 9 FEB

SISTEM PENGISISN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI / BBM/ i-THINK
BAHASA KURIKULUM

UNIT 3: DUNIA SEMAKIN CANGGIH

16
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
7 Kad Elektronik

RUMUSAN Pada akhir PdPc, murid dapat: SINTAKSIS ILMU AKTIVITI


12 -14 FEB
1. Membaca petikan untuk binaan ayat Kesusasteraan i. Kuiz ejaan
mendapatkan maklumat yang Melayu ii. (10 perkataan laras TMK
Soalan: relevan dengan arahan. daripada petikan)
2. Menggariskan 6 isi tersurat dalam Kewarganegaraan iii. Bacaan untuk
Langkah menghasilkan komputer Sebutan dan
peribadi ciptaan Malaysia dan petikan dengan tepat. Intonasi Sejarah mendapatkan isi tersurat.
kekangannya. 3. Menulis rumusan lengkap tidak iv. Perbincangan untuk
melebihi 120 patah perkataan Kemasyarakatan mendapatkan isi tersirat
* 15-19 FEB (Buku Teks ms 60) dengan kemas. v. Soal jawab – soalan
4. Menggunakan sekurang- Membaca Sains dan teknologi pemahaman umum.
CUTI TAHUN kurangnya 3 penanda wacana vi. Merumus petikan
BARU CINA dalam rumusan dengan betul.
atau apa-apa isu berkaitan Teknologi
Maklumat dan Komunikasi. 5. Menjawab 3 soalan pemahaman Menulis NILAI
berdasarkan petikan dengan BBB/i-THINK
ayat yang lengkap dalam kasih sayang
perenggan. MORFOLOGI baik hati Tayangan power point/
Keratan akhbar gambar
Kata nama hormat-
HPU : 2.0, 7.0, 12.0, 8.0 majmuk menghormati, pelbagai gajet TMK
(komputer, telefon,
HPK : 2.1 Aras 1 (ii) Kata ganda bertanggungjawab
i-Pad, kamera digital dll)
7.5 Aras 2 (i), rasional
Buku Teks ms 60
8.4 Aras 1(ii) ketekunan
12.4 Aras 1(ii) menghargai

KBT

17
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
TATABAHASA Pada akhir PdPc, murid dapat: Kecerdasan AKTIVITI
pelbagai
Kata nama terbitan 1. Mengenal pasti tiga kesalahan i. Penerangan & soal
ejaan dan tiga kesalahan Konstruktivisme jawab.
imbuhan dalam ayat dengan ii. Menganalisis ayat.
tepat. Kemahiran berfikir
Soalan Latihan (3b)
2. Menyatakan sebab
Mengesan kesalahan ejaan dan kesalahan/jenis kesalahan BBM
imbuhan dalam ayat . tersebut.
3. Membetulkan kesalahan- Buku Teks ms 40
kesalahan ejaan dan imbuhan
dalam ayat dengan tepat. Lembaran soalan
a. Kita hendaklah sentiasa tabah
menempoh dugaan dalam
hidupan. HPU : 7.0, 5.0

b. Golongan ibubapa yang prihatin HPK : 7.2 Aras 2 (i) 5.2 Aras 1 (i)
akan memastikan setiap perluan
anak-anak mencukupi.

c. Warga asing mengkagumi


keindahan Malaysia sebagai
destinasi pelancong yang kaya
dengan flora dan fauna.

CERPEN Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI

1. Menyatakan tema cerpen i. Perbincangan


dengan tepat. ii. Soal jawab
PERBANDINGAN UNSUR SASTERA 2. Menyatakan tiga persoalan iii. Melengkapkan sinopsis
TEMA, PERSOALAN cerpen dengan tepat.
3. Menjawab 3 soalan pemahaman
 KADUK, AYAM, DAN RAJA tentang cerpen dengan ayat BBM /CADANGAN i-THINK
 MUNSYI yang lengkap.
 JAKET KULIT KIJANG DARI Power point
ISTANBUL
HPU : 10.0, 2.0

18
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
HPK : 10.6 Aras 2 (i)10.4 Aras 1 (iii)
2.4 Aras 1 (iv)

NILAM Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI

1. Mencatatkan maklumat buku i. Memilih bahan bacaan


yang dibaca ke dalam buku ii. Membaca
NILAM iii. Menulis sinopsis

2. Menulis sinopsis bahan bacaan


ke dalam buku NILAM
BBB

Buku cerita
HPU : 7.0, 10
Buku NILAM
HPK : 7.1 Aras 1 (ii)

10.6 Aras 1 (iii)

SISTEM PENGISISN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI / BBM/ i-THINK
BAHASA KURIKULUM

UNIT 3: DUNIA SEMAKIN CANGGIH


8 Budaya Teknologi Maklumat dan Telekomunikasi

Karangan Berdasarkan Bahan Pada akhir PdPc, murid dapat: SINTAKSIS ILMU AKTIVITI
20 - 23 FEB Rangsangan(KBBR)
binaan ayat Sejarah i. Sumbang saran –
pengalaman murid
19
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
1. Mengenal pasti tema bahan Kemasyarakatan menggunakan laman
rangsangan yang dipaparkan sosial – facebook, twitter
Isu: dengan tepat. Sebutan dan Teknologi ii. Penerangan teknik SKOR
2. Memberikan pendapat dengan Intonasi Maklumat dan KBBR
Kelebihan-Kelebihan Teknologi Komunikasi.
Maklumat dan Komunikasi. yakin tentang isu TMK iii. Merangka isi &
3. Membuat rangka karangan. pembentangan
4. Menulis karangan mengandungi Membaca berkumpulan –
pendahuluan, tiga perenggan isi menggunakan formula
Bahan KBBR - Ilustrasi Kartun/ Gambar / yang relevan dan kesimpulan DiKeMaSeN
Dialog dll yang lengkap. NILAI iv. Penulisan KBBR
Menulis
Kasih sayang

Fokus: HPU : 2.0, 3.0, 12.0, 7.0 Baik hati BBB/i-THINK


Teknik menjawab soalan KBBR. MORFOLOGI
HPK : 12.3 Aras 1 (ii) Hormat- Paparan facebook secara
Nota & Panduan menjawab. Kata kerja menghormati, online @offline / Keratan
2.1 Aras 1 (ii), a) Kata kerja akhbar berkaitan facebook
Bertanggungjawa
1.3 Aras 1(i) Tak b

3.3 Aras 1 (iii) Transitif Rasional Nota teknik menjawab


7.1 Aras 2 (i) Ketekunan Lembaran ilustrasi kartun
b) Kata Kerja Menghargai
Transitif Bahan bacaan isu ICT

Kertas sebak
KBT

Kecerdasan
pelbagai

Konstruktivisme

Kemahiran
berfikir(mentafsir,
menjana idea

20
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
TATABAHASA Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI

- Kata nama majmuk 1. Menyatakan jenis-jenis kata i. Penerangan dan soal


majmuk dengan tepat. jawab
- Kata ganda 2. Memberikan 2 contoh kata - Kata Nama Majmuk &
ganda bagi setiap jenis dengan Jenis Kata Majmuk
tepat. - Kata Ganda & Jenis
Soalan Latihan (3a) 3. Membina enam ayat yang penggandaan
gramatis daripada pasangan ii. Bina ayat – pasangan
Bina ayat daripada pasangan kata kata majmuk separa. kata
nama tunggal dan kata majmuk
separa (Soalan 3a)
HPU : 12.0, 9.0 , 2.0, BBB/i-THINK

HPK : 9.1 Aras 2 (i) Buku Teks ms 41


a. Jar i - jejari
b. bola - bebola 2.1 Aras 1 (i) Gambar setiap perkataan
c. kuda - kekuda /powerpoint
12.3 Aras 2 (i)

CERPEN Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI

1. Menyatakan contoh latar masa i. Penerangan & soal jawab.


dan latar tempat yang terdapat ii. Perbincangan
 Latar dalam cerpen. iii. Teknik bedah karya
- Kaduk, Ayam, Dan Raja 2. Melengkapkan contoh yang iv. Melengkapkan modul
- Munsyi sesuai dengan latar masyarakat
- Jaket Kulit Kijang Dari Istanbul yang diberi.

21
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
3. Menyuaipadankan latar BBM/i-THINK
masyarakat dengan huraian
yang diberikan. Lembaran Pengurusan Grafik
4. Menjawab dua soalan berformat Teks Novel
SPM berkaitan latar masa, latar
tempat, dan latar masyarakat.

HPU : 10.0, 3.0

HPK : 10.6 Aras 3 (ii)

10.4 Aras 2 (iii)

3.3 Aras 1 (ii)

LISAN Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI

1. Membina ayat yang gramatis Perbualan/Soal jawab/


untuk menjawab soalan-soalan Sumbang saran
Cadangan: yang diajukan.
Bahan lisan pilihan murid berdasarkan 2. Menyampaikan ayat yang
mana-mana isu daripada 11 tema dibina dengan tepat dan BBM
dalam Buku Teks Bahasa Melayu menggunakan intonasi yang
Tingkatan 4 sesuai. Bahan petikan/grafik

HPU : 1.0, 2.0. 5.0

HPK : 1.4 Aras 1(vi)

2.5 Aras 3 (i)

5.2 Aras 1 (i)

22
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
SISTEM PENGISISN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI / BBM/ i-THINK
BAHASA KURIKULUM

UNIT 3: DUNIA SEMAKIN CANGGIH


9 E-mel dan Anda

KARANGAN Pada akhir PdPc, murid dapat: SINTAKSIS ILMU AKTIVITI


26 FEB
1. Memberi pendapat untuk binaan ayat i. Penerangan format
- menulis isi. perbahasan
Soalan: 2. Menghuraikan isi karangan Kesusasteraan ii. Tayangan video
2 MAC Melayu
TMK membawa lebih banyak manfaat dalam kumpulan Sebutan dan perbahasan
berbanding mudarat. 3. Menulis karangan format Intonasi Sejarah iii. Bahas spontan isu TMK –
perbahasan. wakil kumpulan
Teknologi iv. Penulisan
Maklumat dan
Format : HPU : 2.0, 12.0, 3.0, Penanda Komunikasi BBB/i-THINK
wacana
Perbahasan HPK : 12.3 Aras 1 (iii) Nota & contoh karangan
2.1 Aras 1 (ii), perbahasan
NILAI
Tanda baca Bahan bacaan isu TMK
3.3 Aras 1 (ii)
Video perbahasan
Kerjasama
MORFOLOGI
Keyakinan
- Kata kerja
transitif Kejujuran
- Kata kerja
aktif Hormat-
- Kata kerja menghormati
pasif Baik hati

23
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
TATABAHASA Pada akhir PdPc, murid dapat: Berdikari AKTIVITI

 Kata Kerja 1. Membezakan kata kerja transitif Ketaatan i. Penerangan


- Kata Kerja Tak Transitif dengan kata kerja tak transitif - kata kerja tak transitif
Keberanian
- Kata Kerja Transitif 2. Menyenaraikan tiga kata kerja berpelengkap & kata
tak transitif dan tiga kata kerja Kerajinan kerja tak transitif
transitif berdasarkan petikan berpelengkap
Soalan Latihan (3b) diberikan. - kata kerja transitif
ii. Menyenaraikan kata
Berdasarkan petikan diberi senaraikan: kerja tak transitif dan
HPU : 8.0, 3.0, kata kerja transitif (aktiviti
KBT
- 3 kata kerja tak transitif tanpa kumpulan).
pelengkap HPK : 8.1 Aras 1 (ii)
iii. Membuat peta minda
- 3 kata kerja tak transitif 3.2 Aras 2(i)
berpelengkap Kecerdasan
- 3 kata kerja transitif pelbagai

Kemahiran berfikir
BBB/iTHINK

Buku Teks ms 56, 57, 58

KOMSAS : Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI

1. Menyampaikan sajak dengan i. Penerangan & soal


intonasi dan gaya yang sesuai jawab.
PUISI MODEN dengan nada sajak. ii. Perbincangan
 Maksud 2. Menyatakan maksud sajak iii. Teknik bedah karya
dengan tepat mengikut rangkap

24
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
 Nilai 3. Menyatakan dua nilai dan dua iv. Melengkapkan modul
 Pengajaran pengajaran dalam sajak.
 Latihan pemahaman 4. Menjawab 3 soalan pemahaman
sajak dengan ayat yang lengkap BBM/i-THINK
- Sang Gembala Kuda dan gramatis.
- Aku Membaca Lagi Lembaran Pengurusan Grafik
HPU : 10.0, 11.0
Teks Antologi Jaket Kulit
HPK : 10.1 Aras 1 (ii), Kijang dari Istanbul

10.5 Aras 1(i)

NILAM Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI

1. Mencatatkan maklumat buku i. Memilih bahan bacaan


yang dibaca ke dalam buku ii. Membaca
NILAM iii. Menulis sinopsis

2. Menulis sinopsis bahan bacaan


ke dalam buku NILAM
BBB

Buku cerita
HPU : 7.0, 10
Buku NILAM
HPK : 7.1 Aras 1 (ii)

10.6 Aras 1 (iii)

25
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
10

5 – 9 MAC

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL 1

11

12 – 16 MAC

17-25 MAC CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

SISTEM PENGISISN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI / BBM/ i-THINK
BAHASA KURIKULUM

12 SEMAKAN, PERBINCANGAN, DAN PEMBETULAN KERTAS UJIAN SUMATIF 1

Semakan, perbincangan & Membuat Pada akhir PdPc, murid dapat: SINTAKSIS ILMU AKTIVITI
26 - 29 MAC Pembetulan Soalan Ujian Formatif
1. Mengenal pasti Binaan ayat Sastera i. Penerangan guru dan
kesalahan/kelemahan yang soal jawab
dilakukan dalam peperiksaan Kemasyarakatan ii. Perbincangan
Agama/Moral iii. Membina graf
pencapaian diri (GPD)

26
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
2. Mendapatkan jawapan mantap Sebutan dan iv. Membuat pembetulan
melalui perbincangan dan soal intonasi
* 30 MAC jawab. KBT
3. Membuat graf pencapaian diri BBM/i-THINK
GOOD Kecerdasan
FRIDAY dengan kemas Penanda pelbagai Kertas Soalan Peperiksaan
wacana Power point (post mortem
4. Membuat pembetulan/menyalin jawapan & skema)
jawapan sebenar/jawapan
mantap dengan bimbingan Kemahiran berfikir Lembaran GPD
guru. Membaca (menjana idea,
membuat
Menulis kesimpulan)

HPU : 8.0, 7.0 Kontekstual

HPK : 8.2 Aras 1 (ii)

8.4 Aras NILAI

3 7.1Aras 1 (iv), Ketekunan

1.3 Aras 3 (i) Kerjasama

Tanggungjawab

Kerajinan

27
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
SISTEM PENGISISN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI / BBM/ i-THINK
BAHASA KURIKULUM

UJIAN LISAN BAHASA MELAYU (ULBS) TAKSIRAN 1


13

2 - 6 APRIL
LISAN Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI

1. Memberikan penjelasan secara Perbualan/Soal jawab/


spontan tentang bahan lisan Sumbang saran
Cadangan: dengan intonasi yang sesuai.
Bahan lisan pilihan murid 2. Memberikan idea/pendapat
berdasarkan mana-mana isu secara bertatasusila. BBM/i-THINK
daripada 11 tema dalam Buku Teks
Bahasa Melayu Tingkatan 4 Bahan petikan/grafik
HPU : 2.0

HPU : 2.5 Aras 3 (i)

28
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
SISTEM PENGISISN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI / BBM/ i-THINK
BAHASA KURIKULUM

UNIT 4 : KERANAMU MALAYSIA


14 Patriotik
9- 13 APRIL
RUMUSAN Pada akhir PdPc, murid dapat: SINTAKSIS ILMU AKTIVITI

1. Membaca petikan untuk Binaan ayat Kesusasteraan i. Nyanyian lagu 1 Malaysia


mendapatkan maklumat yang Melayu ii. Soal jawab berdasarkan
Isu : perpaduan kaum / Masyarakat relevan dengan arahan. lirik lagu ‘1Malaysia’
majmuk /1Malaysia 2. Menyatakan isi-isi tersurat dalam Kewarganegaraa iii. Bacaan untuk
Sebutan dan n
petikan. Intonasi mendapatkan isi tersurat.
3. Menulis rumusan lengkap tidak Sejarah iv. Merumus petikan.
melebihi 120 patah perkataan v. Menjawab soalan
dengan ayat yang gramatis. Kemasyarakatan pemahaman umum.
4. Menjawab 3 soalan pemahaman Penanda
berdasarkan petikan dengan wacana Sains sosial
ayat yang lengkap dalam Sains dan BBB/i-THINK
perenggan. teknologi
Tanda Baca Lirik Lagu 1Malaysia

Video lagu 1Malaysia


HPU : 2.0, 7.0, 8.0 NILAI
MORFOLOGI Petikan rumusan.
HPK : 2.1 Aras 1 (ii) Kerjasama
 Pembentuka
7.5 Aras 2 (i), n kata kerja: Keyakinan
8.4 Aras 3 (i) a) Kata kerja
tunggal Kejujuran
7.1 Aras 1 (iv) b) Kata kerja Hormat-
terbitan menghormati
NOVEL: DI SEBALIK DINARA Pada akhir PdPc, murid dapat: berimbuh AKTIVITI
an Baik hati
i. Peneranga
ii. Susun kad binaan plot

29
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
 Sinopsis / Plot 1. Menyatakan peristiwa pada Berdikari iii.Perbincangan &
 Permulaan permulaan cerita. pembentangan
Perkembangan (Masalah Dan 2. Menghuraikan peristiwa pada Ketaatan kumpulan

Penyelesaian) peringkat perkembangan. Keberanian iv. Melengkapkan modul
3. Menyatakan penyelesaian bagi
masalah dalam novel. Kerajinan
BBM/i-THINK
HPU : 10.0, 3.0 Lembaran Pengurusan Grafik
KBT
HPK : 10.6 Aras 3 (ii), Kad imbasan binaan plot (5
Kecerdasan
10.4 Aras 2 (iii) pelbagai keping) untuk aktiviti (ii)

Kemahiran berfikir Teks Novel

TATABAHASA Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI

1. Membezakan kata kerja aktif i. Penerangan & soal


dengan kata kerja kerja pasif jawab
Kata Kerja Transitif 2. Menukarkan kata kerja aktif ii. Menghasilkan peta
kepada kata kerja pasif. minda untuk
- Kata Kerja Aktif
3. Menukarkan ayat pasif kepada membezakan kata kerja
- Kata Kerja Pasif
ayat aktif. aktif dengan kata kerja
kerja pasif
Soalan Latihan (Soalan 3b) iii. Menukar kata kerja aktif
HPU : 2.0, 7.0 kepada kata kerja pasif.
Tukarkan ayat-ayat pasif berikut iv. Menukar ayat aktif – ayat
menjadi ayat aktif yang gramatis. HPK : 2.1 Aras 1 (i) pasif dan
i. Surat itu saya pos kepada nenek ayat pasif – ayat aktif
7.5 Aras 2 (ii)
yang berada di kampung.

30
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
ii. Mereka bertiga telah ditangkap BBB/i-THINK
oleh polis atas kesalahan
merosakkan harta benda awam. Buku Teks ms 64- 65
iii. Datuk Seri Najib diwawancara oleh Kertas warna
pemberita luar negara selepas
Persidangan Antarabangsa (membuat peta minda)
Negara-Negara Berkecuali di
Tokyo. Lembaran tugasan

LISAN Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI

1. Menyampaikan idea/pendapat Perbualan/Soal jawab/


dengan intonasi dan gaya yang Sumbang saran
Cadangan: sesuai.
Bahan lisan pilihan murid berdasarkan 2. Bersoal jawab secara
mana-mana isu daripada 11 tema bertatasusila.
dalam Buku Teks
BBM
HPU : 1.0, 10.0
Bahan petikan/grafik
Bahasa Melayu Tingkatan 4 HPK : 1.4 Aras 1 (vi),

1.6 Aras 1 (vii)

10.5 Aras 1 (ii)

31
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
SISTEM PENGISISN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI / BBM/ i-THINK
BAHASA KURIKULUM

UNIT 4 : KERANAMU MALAYSIA

Malaysia Alaf Baharu


15
KBBR Pada akhir PdPc, murid dapat: SINTAKSIS ILMU AKTIVITI

1. Membaca bahan untuk Binaan ayat Kesusasteraan i. Ulasan video/gambar


16-20 APRIL mendapatkan maklumat yang Melayu ii. Bacaan untuk
Kejayaan yang telah dicapai oleh relevan dengan arahan. mendapatkan maklumat.
negara untuk menelusur alaf baharu. 2. Mengenal pasti tema gambar Geografi iii. Soal jawab & analisis
Sebutan dan
(Buku Teks ms 85 – 88) yang dipaparkan. Intonasi Kemasyarakatan bahan KBBR untuk
3. Memberikan pendapat untuk mendapatkan isi.
menulis rangka karangan. iv. Penulisan KBBR

32
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
Bahan KBBR – Gambar/ Dialog/ Carta 4. Menulis karangan dengan Penanda Sains dan
dll yang sesuai menggunakan isi yang wacana teknologi
bersesuaian dengan tema BBM/i-THINK
gambar yang dipaparkan Sedutan video kemajuan
Tanda Baca NILAI Malaysia/
HPU : 2.0, 4.0, 12.0 Kerjasama Gambar yang relevan
HPK : 4.2 Aras 1 (i) MORFOLOGI Keyakinan Buku Teks ms 85 – 88
12.3 Aras 1 (iii) Kata Kerja Kejujuran
-
2.1 Aras 1 (ii) Ganda
Kosa kata Hormat-
-
menghormati

Baik hati

Berdikari

Ketaatan

NOVEL Pada akhir PdPc, murid dapat: Keberanian AKTIVITI

1. Menyatakan klimaks yang Kerajinan i. Penerangan


terdapat dalam novel. ii. Susun kad binaan plot
 Klimaks 2. Mengenal pasti peleraian dalam iii.Perbincangan &
 Peleraian novel. pembentangan
KBT
3. Menjawab dua soalan berformat kumpulan
SPM. Kecerdasan iv. Melengkapkan modul
pelbagai

HPU : 10.0, 3.0 Kemahiran berfikir


BBM/i-THINK
HPK : 10.6 Aras 3 (ii), Kajian Masa
Depan Lembaran Pengurusan Grafik
10.4 Aras 2 (iii),
Kad imbasan binaan plot (5
3.3 Aras 1 (ii) keping) untuk aktiviti (ii)

33
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
Teks Novel

TATABAHASA Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI

1. Membezakan kata kerja tunggal i. Penerangan


dengan kata kerja terbitan. ii. Mengesan kata kerja
Pembentukan kata kerja : tunggal dalam petikan
2. Mengenal pasti imbuhan yang iii. Menentukan imbuhan
- Kata kerja tunggal sesuai bagi 5 kata kerja terbitan.
Kata kerja terbitan berimbuhan yang tepat bagi kata kerja
-
3. Mengesan dan membetulkan terbitan berimbuhan.
kesalahan istilah dan bahasa. iv. Mengesan dan
Soalan Latihan (3d) membetulkan kesalahan
bahasa
Mengesan kesalahan istilah dan
bahasa dalam ayat . HPU : 1.0, 7.0
HPK : 1.4 Aras 2 (i) dan (ii)
BBM
7.2 Aras 1 (ii) dan (iii)
Buku Teks ms 81- 83

34
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
NILAM Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI

1. Membaca sekurang-kurangnya i. Memilih bahan bacaan


sebuah buku fiksyen dalam masa ii. Membaca
yang ditetapkan. iii. Menulis sinopsis

2. Menulis sinopsis bahan bacaan BBM/i-THINK


ke dalam buku NILAM dengan
kemas. Buku cerita

Buku NILAM
HPU : 7.0

HPK : 7.1, 7.2 Aras 1 (ii)

SISTEM PENGISISN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI / BBM/ i-THINK
BAHASA KURIKULUM

UNIT 4 : KERANAMU MALAYSIA


16 Pengorbananku

KARANGAN Pada akhir PdPc, murid dapat: SINTAKSIS ILMU AKTIVITI


23 – 27 APRIL i. Mengulas petikan
1. Membaca bahan untuk Binaan ayat Kesusasteraan video/gambar
mendapatkan maklumat yang Melayu ii. Pertandingan mencipta
Sebagai generasi harapan negara, relevan dengan arahan.
huraikan peranan dan pengorbanan ‘slogan’ remaja

35
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
remaja untuk menjadi modal insan 2. Mengenal pasti format penulisan Sebutan dan Kewarganegaraan cemerlang dalam
yang cemerlang. syarahan. Intonasi kumpulan.
Sejarah
iii. Tayangan video
3. Menulis karangan dengan isi yang syarahan/ Penerangan
Kemasyarakatan
bersesuaian dengan tajuk soalan. format
Format: Penanda
wacana iv. Perbincangan isi
Syarahan v. Penulisan karangan
NILAI
HPU : 1.0, 2.0, 12.3 secara berpandu
Kerjasama (rangka)
HPK :12.3 Aras 1 (iii) Tanda Baca
Keyakinan
2.1 Aras 1 (ii), BBM/i-THINK
Kejujuran
1.3 Aras 1 (i) MORFOLOGI i. Tayangan video ikon
Hormat- remaja Datuk Nicol Ann
Kata Kerja
menghormati David – pengorbanannya
Majmuk
untuk negara.
Keberanian
ii. Video syarahan/ nota
Kerajinan
Kosa kata format syarahan

iii. Lembaran contoh


KBT karangan syarahan

Kecerdasan
pelbagai

Kemahiran berfikir

Kajian Masa
Depan

NOVEL DI SEBALIK DINARA Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI

1. Menyatakan tema novel dengan i. Perbincangan kumpulan -


tepat. melengkapkan peta
 Tema / Persoalan Khusus minda tema & persoalan
ii. Sumbang saran

36
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
Cinta Akan Tanah Air 2. Menyenaraikan tiga contoh iii. Menghasilkan peta minda
peristiwa persoalan cinta akan perbandingan tema
3 contoh peristiwa tanah air. dengan persoalan
3. Menjawab dua soalan berformat iv. Melengkapkan modul
SPM berkaitan tema dan
persoalan.
BBB/CADANGAN i-THINK
HPU : 10.0, 3.0 Lembaran Pengurusan Grafik
HPK :10.6 Aras 3 (ii) Teks Novel DI SEBALIK DINARA
10.4 Aras 2 (iii), Wira Bangsa

3.3 Aras 1 (ii)

TATABAHASA Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI

1. Menyatakan 2 contoh kata kerja i. Penerangan Kata Kerja


ganda mengikut jenis. Ganda
 Kata Kerja Ganda 2. Mengenal pasti kata kerja Kata Kerja
-
majmuk dalam ayat. Penggandaan
3. Membina ayat daripada kata Berentak
Soalan Latihan (3a) ganda dengan bahasa yang - Kata Kerja
gramatis. Penggandaan Penuh
a. Bergilir-gilir Kata Kerja
-
b. Bolak-balik Penggandaan
c. Terhuyung-hayang Separa
d. Berulang-alik HPU : 5.0, 9.0
ii. Bina ayat daripada kata
e. Simpang-siur HPK : 5.2 Aras 2 (i): ganda secara
f. Riuh-rendah berpasangan
9.2 Aras 2.(i)

37
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
BBM

Buku Teks ms 91

Edaran nota/ power point


penerangan & latihan

LISAN Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI

3. Memberikan penjelasan secara Perbualan/Soal jawab/


spontan tentang bahan lisan Sumbang saran
Cadangan: dengan intonasi yang sesuai.
Bahan lisan pilihan murid berdasarkan 4. Memberikan idea/pendapat
mana-mana isu daripada 11 tema secara bertatasusila. BBM/i-THINK
dalam Buku Teks Bahasa Melayu
Tingkatan 4 Bahan petikan/grafik
HPU : 2.0

HPU : 2.5 Aras 3 (i)

38
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
SISTEM PENGISISN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI / BBM/ i-THINK
BAHASA KURIKULUM

UNIT 5 : MELESTARIKAN ALAM SEKITAR


17 Pendidikan alam sekitar

Kualiti udara
30 APRIL
RUMUSAN Pada akhir PdPc, murid dapat: SINTAKSIS ILMU AKTIVITI

1. Membaca petikan untuk Binaan ayat Kesusasteraan i. Tayangan video/gambar/
4 MEI mendapatkan maklumat yang Melayu Keratan akhbar yang
Isu : relevan dengan arahan. sesuai
2. Mengenal pasti dan Sejarah ii. Sumbang saran - isu
Alam Sekitar Sebutan dan
menyenaraikan isi tersurat dalam Intonasi Kemasyarakatan semasa pencemaran
petikan. alam.
* 1 MEI 3. Menulis rumusan yang lengkap Sains iii. Bacaan untuk
dengan menggunakan ayat mendapatkan maklumat.
HARI PEKERJA Penanda
yang gramatis. iv. Ujian mengira patah
4. Menjawab 3 soalan pemahaman wacana perkataan.
NILAI
berdasarkan petikan dengan v. Merumus petikan
ayat yang lengkap dalam Kerjasama
perenggan. Kata Adjektif
Keyakinan

HPU : 2.0, 7.0, 8.0 Baik hati BBM/i-THINK


MORFOLOGI
HPK : 2.1 Aras 1 (ii) Berdikari

39
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
7.4 Aras 2 (i), Pembentukan Ketaatan Video/gambar/petikan
Kata Adjektif akhbar pencemaran udara
8.4 Aras 3 (i), Keberanian di Malaysia
7.1 Aras 1 (iv) Kerajinan Buku Teks ms 114 - 115
Kosa kata &
Istilah alam Lembaran petikan rumusan
sekitar KBT

Kecerdasan
pelbagai

Kemahiran berfikir

CERPEN Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI

1. Membezakan watak dengan i. Tayangan sedutan filem


perwatakan. ii. Perbincangan dan soal
 Perbandingan Watak Dan jawab.
Perwatakan 2. Membandingkan watak dan iii. Kerusi panas.
- Kaduk, Ayam, Dan Raja perwatakan antara ketiga-tiga iv. Melengkapkan modul.
- Munsyi cerpen.
- Jaket Kulit Kijang Dari Istanbul
3. Melengkapkan peta minda
berkaitan watak dan perwatakan
dalam cerpen BBM/CADANGAN i-THINK
4. Menjawab dua soalan berformat Lembaran Pengurusan Grafik
SPM berkaitan watak dan
perwatakan. Teks Antologi Jaket kulit
Kijang dari Istanbul

HPU : 10.0, 3.0

40
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
HPK : 10.6 Aras 3 (ii)

10.4 Aras 2 (iii),

3.3 Aras 1 (ii)

TATABAHASA Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI

Kata Kerja Majmuk 1. Menyatakan 3 contoh kata kerja i. Penerangan kata kerja
majmuk dengan tepat. majmuk
2. Menyenaraikan 15 perkataan ii. Latihan mengenal pasti
Soalan Latihan (Soalan 3d) kata majmuk yang dieja secara kata kerja majmuk.
rapat. iii. Mengesan dan
a. Penduduk di kawasan setinggan itu 3. Mengenal pasti kata kerja membetulkan kesalahan
mengucapkan terimakasih kerana majmuk dalam ayat. istilah dan bahasa
air bersih yang kerajaan sediakan 4. Mengesan dan membetulkan
memudahkan urusan mereka. kesalahan istilah atau kata dan
b. Pasukan bola sepak negara telah kesalahan bahasa. BBM/i-THINK
melipat gandakan usaha untuk Buku Teks ms 92
menghadapi dugaan Sukan SEA.
c. Bank Negara Malaysia telah HPU : 1.0, 7.0 (Aktiviti 1)
mengambilalih syarikat-syarikat HPU : 7.2 Aras 1 (ii) dan (iii)
yang muflis dan tidak berkuasa
saing. 1.4 Aras 2 (i) dan (ii)

NILAM Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI

1. Membaca sekurang-kurangnya i. Memilih bahan bacaan


sebuah buku fiksyen dalam masa ii. Membaca
yang ditetapkan. iii. Menulis sinopsis
2. Menulis sinopsis bahan bacaan ke
dalam buku NILAM dengan
kemas. BBM

41
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
HPU : 7.0 Buku cerita

HPK : 7.0 Aras 1 (ii) Buku NILAM

SISTEM PENGISISN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI / BBM/ i-THINK
BAHASA KURIKULUM

UNIT 5 : MELESTARIKAN ALAM SEKITAR


18 Pencemaran sungai kita

KBBR Pada akhir PdPc, murid dapat: SINTAKSIS ILMU AKTIVITI


7 - 11 MEI
1. Mengenal pasti tema gambar Binaan ayat Kesusasteraan i. Tayangan video
yang dipaparkan. Melayu /gambar/ keratan akhbar
Isu: 2. Memberikan pendapat untuk pencemaran sungai
menulis rangka karangan. Geografi ii. Bacaan &perbincangan
Pencemaran Sungai/Air Sebutan dan
3. Menyenaraikan tiga isi Intonasi Kemasyarakatan untuk mendapatkan
berdasarkan bahan yang diberi. maklumat.
4. Menulis karangan dengan Alam sekitar iii. Pertandingan
Bahan KBBR – Gambar / Dialog / Graf / menggunakan isi yang menghasilkan sajak
Poster dll bahan yang sesuai. bersesuaian dengan dialog. Penanda Pendidikan Islam / pendek‘Selamatkan
wacana Sungai Kita’
Pendidikan Moral
iv. Penulisan KBBR secara
HPU : 2.0, 12.0, 1.0 berpandu
Tanda Baca
HPK :12.3 Aras 1 (iii) NILAI

2.1 Aras1 (ii), Kerjasama BBM/i-THINK


Peribahasa
1.3 Aras 1 (i) Tanggungjawab

42
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
Keyakinan Video pencemaran
sungai/gambar/keratan
Kebersihan akhbar yang sesuai
mental dan fizikal
Petikan untuk bacaan luas

Jadual pelan induk


KBT mengarang.
Kecerdasan
pelbagai

Kemahiran berfikir
(menjana idea,
membuat
kesimpulan)

Konstruktivisme

KOMSAS : Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI

1. Mendeklamasi sajak dengan i. Penerangan & soal


intonasi dan gaya yang sesuai jawab.
Puisi Moden dengan nada sajak. ii. Perbincangan
 Maksud 2. Menyatakan maksud sajak iii. Teknik bedah karya
 Nilai dengan tepat mengikut rangkap iv. Melengkapkan modul
 Pengajaran 3. Menyatakan dua nilai dan dua
 Latihan pemahaman pengajaran dalam sajak.
4. Menjawab 3 soalan pemahaman BBM/i-THINK
sajak dengan ayat yang
lengkap dan gramatis. Lembaran Pengurusan Grafik
- Www.Sibermerdeka.Com.My
- Gelanggang HPU : 10.0, 11.0 Teks Antologi Jaket Kulit
Kijang dari Istanbul
HPK : 10.1 Aras 1 (ii),

10.5 Aras 1(i)

43
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
TATABAHASA: Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI

i. Penerangan – bentuk
kata adjekif
Kata Adjektif 1. Menyatakan 2 contoh kata ii. Soal jawab –
adjektif mengikut jenisnya. mendapatkan contoh-
2. Mengesan kata adjektif yang contoh kata adjektif
Soalan Latihan (Soalan 3b) terdapat dalam petikan dengan mengikut 4 bentuk
tepat. daripada murid.
Air tasik itu sungguh tenang. Pelbagai 3. Menyenaraikan 8 kata adjektif iii. Menyenaraikan kata
jenis teratai dan kiambang yang cantik berdasarkan petikan soalan adjektif (4 bentuk)
tumbuh meliar di dalam tasik tersebut. diberi. berdasarkan petikan teks
Kaki pancing tanpa mengira tua atau “Kualiti Udara” Buku Teks
muda akan menghabiskan masa HPU : 1.0, 7.0 ms 109 -111
lapang di tasik itu. Ikan-ikan yang HPK : 7.2 Aras 1 (ii) dan (iii) iv. Menganalisis petikan dan
dipancing akan dijadikan lauk yang menyenaraikan kata
enak. Baru-baru ini penduduk 1.4 Aras 2 (i) dan (ii)
adjektif dan frasa adjektif.
kampung di sekitar kawasan tasik
menjadi gempar kerana dua ekor
buaya yang ganas telah kelihatan di
situ. BBM/i-THINK

Buku Teks ms 116 dan ms 109 -


111

Buku Teks ms 106-107

Lembaran Latihan

44
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
LISAN Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI

Melafazkan dan memahami puisi i. Melafazkan puisi yang diberikan Melafazkan puisi
moden. oleh guru dengan gaya dan
intonasi yang sesuai. Memberikan pendapat/idea
ii. Memberikan pendapat tentang spontan

Untuk ULBS – Bahan lisan pilihan murid isu yang dibincangkan dengan
berdasarkan mana-mana daripada 11 intonasi dan sebutan yang jelas.
tema Bahasa Melayu Tingkatan 4 BBM

Teks Antologi Harga Remaja


HPU : 1.0, 2.0

HPK : 2.5 Aras 3 (i)

1.4 Aras 1(v)

19
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
14- 18 MEI

20
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
21 - 25 MEI

45
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
28 MEI -24 JUN CUTI GAWAI DAYAK / CUTI PERTENGAHAN TAHUN / CUTI HARI RAYA AIDILFITRI

46
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
SISTEM PENGISISN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI / BBM/ i-THINK
BAHASA KURIKULUM

SEMAKAN, PERBINCANGAN, DAN PEMBETULAN KERTAS PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN


21
Semakan, perbincangan & Membuat Pada akhir PdPc, murid dapat: SINTAKSIS ILMU AKTIVITI
Pembetulan Soalan Peperiksaan
Pertengahan Tahun Binaan ayat Sastera i. Penerangan guru dan
25 - 29 JUN
soal jawab
KBBR 1. Mengenal pasti Kemasyarakatan ii. Perbincangan
-
Karangan Respons Terbuka kesalahan/kelemahan yang iii. Membina graf
- Sebutan dan Agama/Moral
Rumusan dilakukan dalam peperiksaan pencapaian diri (GPD)
- intonasi
Pemahaman 2. Mendapatkan jawapan mantap iv. Membuat pembetulan
-
Tatabahasa melalui perbincangan dan soal
-
Novel jawab. KBT
-
3. Membuat graf pencapaian diri Penanda BBM/i-THINK
dengan kemas wacana Kecerdasan
4. Membuat pembetulan/menyalin pelbagai Kertas Soalan Peperiksaan
jawapan sebenar/jawapan Power point (post mortem
Kemahiran berfikir jawapan & skema)
mantap dengan bimbingan Membaca (menjana idea,
guru. Lembaran GPD
membuat
kesimpulan)
Menulis Kontekstual
HPU : 8.0, 7.0

HPK : 8.2 Aras 1 (ii)

8.4 Aras 3 7.1 Aras 1 (iv), NILAI

1.3 Aras 3 (i) Ketekunan

Kerjasama

Tanggungjawab

Kerajinan

47
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
SISTEM PENGISISN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI / BBM/ i-THINK
BAHASA KURIKULUM

UNIT 6 : RIADAH
22 Hobi, Sukan, dan Rekreasi

RUMUSAN Pada akhir PdPc, murid dapat: SINTAKSIS ILMU AKTIVITI


2 - 6 JULAI i. Tayangan video aktiviti
1. Membaca petikan untuk Binaan ayat masa lapang
mendapatkan maklumat yang remaja/gambar aktiviti
Isu: Sukan/ Hobi / Sukan / Rekreasi relevan dengan arahan. sukan lasak

48
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
2. Menggariskan 6 isi tersurat dalam MORFOLOGI Pendidikan ii. Bacaan untuk
petikan dengan tepat. Jasmani dan mendapatkan maklumat
3. Menulis rumusan lengkap tidak Kesihatan iii. Merumus petikan
melebihi 120 patah perkataan Kata Tugas
dengan kemas. Sastera Melayu
4. Menjawab 3 soalan pemahaman BBM/i-THINK
berdasarkan petikan dengan ayat
yang lengkap dalam perenggan. Sebutan dan KBT i. Video aktiviti masa
Intonasi lapang remaja/ gambar
Kecerdasan sukan lasak
HPU : 2.0, 8.0 pelbagai ii. PowerPoint teknik
HPK : 2.1 Aras 1 (ii) Penanda Kemahiran berfikir merumus
Wacana (menjana idea, iii. Petikan Rencana
7.5 Aras 2 (i), membuat
7.1 Aras 1 (iv) kesimpulan)

Kajian masa
depan

TATABAHASA Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI

Kata Tugas 1. Menyatakan 4 jenis kata tugas i. Penerangan & Soal


NILAI
dengan tepat. jawab
- maksud kata tugas 2. Memberikan 2 contoh kata tugas Tanggungjawab ii. Membuat peta minda
- 4 jenis kata tugas & contoh bagi setiap jenis dengan tepat. jenis kata tugas
3. Mengesan dan membetulkan Keyakinan iii. Menganalisis petikan bagi
kesalahan kata tugas dengan mengesan kata tugas
Kebersihan
Latihan (Soalan 3d) tepat dalam ayat yang diberi. (Buku Teks ms 134 - Aktiviti
mental dan fizikal
2)
a. Budak itu melarikan diri bila melihat HPU : 1.0, 7.0 iv. Mengesan dan
seorang lelaki yang bukan HPK : 7.2 Aras 1 (ii) dan (iii) membetulkan kesalahan
dikenalinya. kata atau istilah dan
1.4 Aras 2 (i) dan (ii) kesalahan bahasa .
b. Shafe adalah pelajar yang paling
tertinggi di dalam kelasnya.

49
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
Konsert amal itu akan diadakan BBM/i-THINK
minggu lepas kerana mendapat
sambutan yang sangat baik i. Buku Teks ms 133
daripada orang ramai. ii. Buku Teks ms 134

PROSA TRADISIONAL Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI:

Kepimpinan Melalui Teladan 1. Melengkapkan sinopsis prosa. i. Perbincangan


2. Menyatakan nilai yang sesuai ii. Pembentangan - Teknik
dengan huraian prosa. balang kaca
Pelayaran Penuh Peristiwa 3. Menyuaipadankan persoalan iii. Melengkapkan modul
dengan huraian prosa.
- Sinopsis 4. Menjawab 3 soalan pemahaman
- Persoalan tentang prosa dengan ayat BBM/i-THINK
- Nilai yang lengkap.
Lembaran Pengurusan Grafik
Latihan pemahaman
HPU : 10.0, 8.0 Teks Antologi Harga Remaja

HPK : 10.4 Aras 1 (iii) Lembaran Pengurusan Grafik

10.2 Aras 3,

10.6 Aras 3 (ii)

8.7 Aras 2 (i)

50
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
LISAN Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI

1. Menghuraikan idea dengan jelas Perbualan/Soal jawab/


secara spontan danbertatasusila. sumbang saran
Untuk ULBS – Bahan lisan pilihan murid
berdasarkan mana-mana daripada 11
tema Bahasa Melayu Tingkatan 4
HPU : 1.0 BBM/i-THINK

HPK : 1.4 Aras 1 (vi) Bahan petikan/grafik

1.6 Aras 1 (vi)

SISTEM PENGISISN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI / BBM/ i-THINK
BAHASA KURIKULUM

UNIT 6 : RIADAH
23 Cabaran di Puncak Kinabalu & Hobi dan cabaran

KARANGAN Pada akhir PdPc, murid dapat: SINTAKSIS ILMU AKTIVITI


9 – 13 JULAI i. Bacaan luas ‘Kinabalu
1. Membaca petikan dengan Binaan ayat Pendidikan Oh Kinabalu’
intonasi yang sesuai dan sebutan Jasmani dan ii. Ulasan cerpen
Soalan: yang jelas Kesihatan iii. Penerangan teknik
Anda dan keluarga baru tiba di satu 2. Memberikan ulasan/pendapat MORFOLOGI menghasilkan karangan
tentang cerpen dengan yakin. Sastera Melayu
kawasan percutian. Gambarkan keperihalan
suasana dan peristiwa-peristiwa

51
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
menarik yang anda lalui sepanjang 3. Menghasilkan plot cerpen Kata Hubung Geografi iv. Menghasilkan plot cerita
percutian tersebut. mengikut kehendak soalan yang Gabungan secara berkumpulan
diberikan dengan lengkap
4. Menulis perenggan pendahuluan KBT
Latihan penulisan penuh cerpen yang lengkap Kata Hubung BBM/i-THINK
Pancangan Kecerdasan
- Tugasan di rumah pelbagai i. Buku Teks ms 138
HPU : 2.0, 12.0 ii. Nota teknik menulis
Kemahiran berfikir cerpen
HPK : 12.2 Aras 1 (ii) Kata praklausa (menjana idea, iii. Contoh karangan
membuat gambaran/ keperihalan
2.1 Aras 2 (i) kesimpulan) iv. Kertas Mahjong& marker
Sebutan dan Konstruktivisme
intonasi

NILAI

Keberanian
TATABAHASA Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI
Kerjasama
i. Permainan - meneka
Rasional
peribahasa daripada
Peribahasa 1. Membaca petikan teks dengan bahasa isyarat – aktiviti
Menghormati
intonasi dan sebutan yang jelas kumpulan
untuk mendapatkan maksud Kasih sayang
Soalan Latihan ( 3e) dengan tepat. ii. Menentukan tiga
2. Menyatakan tiga peribahasa peribahasa paling tepat
Gejala vandalisme berpunca daripada yang bersesuaian dengan situasi untuk situasi dalam ayat
sikap remaja yang tidak menghargai yang diberi dalam petikan. yang diberi. (Soalan 3e)
kemudahan awam yang disediakan
oleh pihak kerajaan. Ibu bapa
seharusnya mendidik anak-anak
mereka sejak dari kecil menghargai HPU : 2.0, 9.0
setiap pemberian dan menjaga HPK : 9.1 Aras 1 (i) BBM/i-THINK
pemberian tersebut dengan baik. 2.3 Aras 1 (iii) dan (iv)
Gejala vandalisme ialah penyakit sosial

52
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
yang menyerang remaja dan Kad soalan permainan
merosakkan mereka. Sepatutnya bahasa isyarat
remaja ini berperanan sebagai aset
yang berharga untuk membangunkan
negara. Sebelum terlewat, pelbagai Lembaran Latihan
pihak hendaklah memainkan peranan Peribahasa
menyelamatkan para remaja ini
daripada hanyut dengan budaya
mereka yang merugikan masyarakat
dan negara.

KOMSAS Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI

1. Menyatakan enam peristiwa i. Melengkapkan petikan


penting dalam prosa. sinopsis secara
PROSA TRADISIONAL 2. Menyatakan watak utama dan berpasangan
Kepimpinan Melui Teladan perwatakannya dengan tepat. ii. Aktiviti bedah watak –
3. Menyatakan tiga pengajaran peta minda
yang bersesuaian dengan iii. Perbincangan & soal
huraian/contoh yang diberi. jawab
iv. Latihan pemahaman
4. Menjawab soalan pemahaman
berformat SPM dengan ayat
yang lengkap. BBM/i-THINK

Lembaran Pengurusan Grafik

HPU : 10.0 Teks Antologi Harga Remaja

HPK : 10.4 Aras 1 (iii)

10.2 Aras 3 (i),

10.6 Aras 3 (ii)

53
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
8.7 Aras 2 (i)

NILAM Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI

1. Membaca sekurang-kurangnya i. Memilih bahan bacaan


sebuah buku fiksyen dalam masa ii. Membaca senyap
yang ditetapkan. iii. Menulis sinopsis
2. Menulis sinopsis bahan bacaan
ke dalam buku NILAM dengan
kemas. BBM/i-THINK

Buku fiksyen
HPU : 10.0

HPK : 10.2 Aras 1 (ii)

54
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
SISTEM PENGISISN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI / BBM/ i-THINK
BAHASA KURIKULUM

UNIT 7 : GENERASI KITA


24 Wawasan Generasi Kita

RUMUSAN Pada akhir PdPc, murid dapat: SINTAKSIS ILMU AKTIVITI


16 - 20 JULAI
1. Memberi pendapat tentang Binaan ayat Sains Teknologi i. Perbincangan kumpulan –
modal insan bertaraf dunia memilih seorang ikon
Isu: dengan yakin. Agama/Moral negara bertaraf dunia &
Modal Insan Bertaraf dunia / Cabaran 2. Menganalisis soalan untuk Sebutan dan Kemasyarakatan pembentangan
remaja abad ke-21 menentukan arahan isi tersurat intonasi ii. Bacaan untuk
dan isi tersirat yang diarahkan. Sastera Melayu mendapatkan dan
3. Membaca senyap sambil menanda maklumat yang
menggariskan sekurang- Sejarah relevan
kuangnya enam isi tersurat yang Peribahasa iii. Soal jawab
betul. iv. Menulis rumusan.
4. Menyenaraikan dua isi tersirat NILAI
yang relevan dengan soalan.
5. Menulis rumusan lengkap dalam Keberanian
BBM/i-THINK
empat perenggan yang kemas Kerjasama
tidak melebihi 120 patah Gambar angkasawan
perkataan. Kerajinan negara / Datuk Lee Chong
Wei/ Datuk Nicole Ann David
Patriotik
Petikan Rencana
HPU : 7.0, 8.0

HPK : 8.2 Aras 1 (ii)

8.4 Aras 3 KBT

7.1 Aras 1 (iv) Kecerdasan


pelbagai

55
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
Kemahiran berfikir
(menganalisis,

KOMSAS : Pada akhir PdPc, murid dapat: menjana idea) AKTIVITI

NOVEL DI SEBALIK DINARA 1. Membezakan watak dengan Kontekstual i. Penerangan & sumbang
perwatakan. saran
 Watak dan Perwatakan Konstruktivisme
2. Mengkategorikan watak ii. Permainan meneka dan
- definisi watak dan perwatakan mengikut jenis dengan betul. menentukan gambar
- jenis watak 3. Melengkapkan peta minda dengan watak dalam
- teknik menghurai watak berkaitan watak dan perwatakan novel
dalam novel PAPA iii. Melengkapkan modul
4. Menjawab dua soalan berformat
Latihan berformat SPM SPM berkaitan watak dan
perwatakan. BBM/i-THINK

Lembaran Pengurusan Grafik


HPU : 10.0, 3.0
Gambar-gambar untuk
HPK : 10.6 Aras 3 (ii) permainan meneka watak
10.4 Aras 2 (iii),

3.3 Aras 1 (ii)

TATABAHASA Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI

a) Kata Hubung 1. Membezakan kata hubung (Kata Hubung)


gabungan dengan kata hubung
- Gabungan pancangan. i. Penerangan & Soal
- Pancangan 2. Menyenaraikan sekurang- jawab
- kurangnya dua kata hubung ii. Membuat jadual
perbandingan kata

56
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
Soalan Kata Hubung gabungan dan dua kata hubung hubung gabungan
pancangan dengan tepat. dengan kata hubung
Melengkapkan petikan dengan kata 3. Melengkapkan petikan yang diberi pancangan (Rujuk Buku
hubung pancangan dengan kata hubung yang betul. Teks ms 134 – 135)
(Aktiviti 6, Buku Teks ms 136) 4. Menyenaraikan sekurang- iii. Melengkapkan petikan
kurangnya tiga kata praklausa dengan kata hubung
dengan tepat. (Buku Teks ms 136)

b) Kata Praklausa HPU : 2.0, 9.0


HPK : 9.1 Aras 1 (i) BBM/i-THINK
Soalan Latihan (3b) 2.3 Aras 1 (iii) dan (iv)
Tukarkan cakap ajuk kepada cakap (Kata Hubung)
pindah/karangan biasa yang gramatis a) Buku Teks ms 134
tanpa mengubah maksud asalnya. b) Buku Teks ms 136
i. “Aduh, sakitnya kaki saya!” jerit
Suriana apabila terjatuh ke dalam
longkang.
ii. “Mengapa awak datang lambat
Azizi?” tanya Puan Umi Hani
dengan tegas.
iii. “Aini, tolong ambilkan ubat mak di
atas meja tu” kata Mak Bibah
AKTIVITI (Praklausa)
dengan suara yang perlahan.
iv. “Ya, sayalah yang telah i. Penerangan & melukis
mengambil buku cerita awak ” peta minda/nota kata
kata Lim kepada Mahen. praklausa
ii. Menyenaraikan 2
perkataan bagi setiap
jenis praklausa
iii. Permainan menentukan
maksud di sebalik kata
praklausa (Aduh, Cis,
Mengapakah, Usahlah,
Benar , Tolonglah, Ya dll)

57
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
BBM/i-THINK(Praklausa)

a) Buku Teks ms 144


b) Nota Cakap Ajuk Cakap
Pindah
c) Lembaran Soalan

LISAN Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI

1. Memberikan penjelasan secara Perbualan/Soal jawab/


spontan tentang bahan Sumbang saran
Untuk ULBS – Bahan lisan pilihan murid rangsangan dengan intonasi
berdasarkan mana-mana daripada 11 yang sesuai.
tema Bahasa Melayu Tingkatan 4 2. Memberikan idea/pendapat BBM
secara bertatasusila.
Bahan petikan/grafik

HPU : 2.0

HPK : 2.3 Aras 2 (i) dan (ii)

58
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
SISTEM PENGISISN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI / BBM/ i-THINK
BAHASA KURIKULUM

UNIT 7: GENERASI KITA


25 Patriotisme dan Generasi Muda

KBBR Pada akhir PdPc, murid dapat: MORFOLOGI ILMU AKTVITI


23 - 27 JULAI
1. Menganalisis bahan rangsangan Frasa Nama Sejarah i. Menyanyikan lagu Jalur
untuk mendapatkan tiga isi yang Gemilang/
Isu: relevan dengan kehendak Frasa Kerja Kemasyarakatan ii. Tayangan video Jalur
Patriotik / Kenegaraan / Semangat soalan. Agama/Moral Gemilang
cinta akan tanah air / Perpaduan 2. Menyatakan pendapat dengan iii. Membaca untuk
yakin dan sebutan yang jelas SINTAKSIS mendapatkan maklumat
tentang cara-cara untuk iv. Sumbang saran
menunjukkan semangat cinta Binaan ayat NILAI v. Menulis KBBR
Bahan KBBR – akan negara. - subjek
Gambar / lirik lagu / poster / dialog / 3. Menulis KBBR sekurang- - predikat
graf / carta dll. kurangnya dalam 5 perenggan. Patriotik BBM/i-THINK
Keyakinan i. Lagu/video Jalur
HPU : 1.0, 2.0, 12.3 Gemilang
Kerjasama
HPK : 12.3 Aras 1 (iii) ii. Bahan bacaan luas
Kerajinan iii. Lembaran KBBR
2.1 Aras 1 (ii)

1.3 Aras 1 (ii)

59
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
KBT

Kemahiran berfikir
(menganalisis,

menjana idea)

Kontekstual
TATABAHASA Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI
Konstruktivisme
Peribahasa 1. Mencari dan menandakan 10 Permainan mengesan
peribahasa dalam kotak Kecerdasan peribahasa dalam kotak
permainan kata yang diberikan. pelbagai kata
Soalan Latihan (Soalan 3e) 2. Membaca petikan yang diberi
dengan sebutan dan intonasi Menganalisis petikan untuk
Berdasarkan petikan yang diberi, yang sesuai bagi menunjukkan menentukan peribahasa
nyatakan satu peribahasa yang paling pemahaman. yang sesuai.
tepat untuk menggambarkan situasi 3. Menentukan satu peribahasa
yang digambarkan. yang paling tepat bagi setiap
petikan yang diberikan. BBM/i-THINK

HPU : 2.0, 9.0 Lembaran Permainan Kotak


i. Setelah 20 tahun bekerja di luar Kata Peribahasa
negara, akhirnya Suhaimi HPK : 9.1 Aras 1 (i)
mengambil keputusan untuk pulang 2.3 Aras 1 (iii) dan (iv)
ke Malaysia dan mencurahkan
baktinya kepada negara sendiri. Lembaran soalan berformat
Keputusan Suhaimi untuk pulang ke SPM
tanah air ini ibarat kata
peribahasa…
ii. Sikap buruk Mak Limah yang lebih
mengutamakan orang luar
berbanding keluarganya sendiri
sehingga menyebabkan anak-
anaknya terbiar bertepatan sekali
dengan peribahasa..
iii. Datin Jeslina menasihati anak-
anaknya agar berjimat cermat

60
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
sedangkan dirinya sendiri sering
membeli pelbagai perhiasan diri
yang berlebih-lebihan sehingga
membazir. Peribahasa yang paling
sesuai untuk sikap Datin Jeslina
ialah..

NOVEL : DI SEBALIK DINARA Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI

 Teknik Plot 1. Membezakan teknik plot dengan i. Permainan –


binaan plot mengasingkan kad
- Maksud 2. Menyatakan sekurang-kurangnya ‘binaan plot’ dengan
Perbezaan binaan plot dengan 3 jenis teknik plot kad ‘teknik plot’
-
teknik plot 3. Menyatakan teknik plot yang ii. Penerangan &
sesuai dengan contoh yang perbincangan.
- Jenis-jenis teknik plot diberi berdasarkan novel PAPA iii. Teknik bedah karya
4. Menjawab dua soalan berformat iv. Melengkapkan modul
SPM berkaitan teknik plot.
 Latihan berformat SPM
BBM/i-THINK
HPU : 10.0, 3.0
Kad-kad imbasan binaan
HPK : 10.6 Aras 3 (ii) plot(5 keping) dan kad-kad
teknik plot (8 keping)
10.5 Aras 3 (ii)
PowerPoint / Nota
3.3 Aras 1 (ii)
Lembaran Pengurusan Grafik

61
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
NILAM Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI

1. Membaca sekurang-kurangnya i. Memilih bahan bacaan


sebuah buku fiksyen dalam ii. Membaca senyap
masa yang ditetapkan. iii. Menulis sinopsis
2. Menulis sinopsis bahan bacaan
ke dalam buku NILAM dengan
kemas. BBM:
HPU : 7.0 Buku fiksyen di PSS
HPK : 7.1 Aras 1 (i) Buku NILAM

SISTEM PENGISISN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI / BBM/ i-THINK
BAHASA KURIKULUM

UJIAN LISAN BAHASA MELAYU (ULBS) TAKSIRAN 2


26

LISAN Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI


30 JULAI
Cadangan: 1. Memberikan penjelasan secara Perbualan/Soal jawab/
- spontan tentang bahan lisan Sumbang saran
Bahan lisan pilihan murid berdasarkan dengan intonasi yang sesuai.
3 OGOS mana-mana isu daripada 11 tema

62
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
dalam Buku Teks Bahasa Melayu 2. Memberikan idea/pendapat BBM/i-THINK
Tingkatan 4 secara bertatasusila.
Bahan petikan/grafik

HPU : 2.0

HPU : 2.5 Aras 3 (i)

PENGISISN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA AKTIVITI / BBM/ i-THINK
KURIKULUM

UNIT 7 : GENERASI KITA

Generasi Pelapis
27
KARANGAN Pada akhir PdPc, murid dapat: SINTAKSIS ILMU AKTIVITI

Remaja Merupakan Pelapis 1. Memberi pendapat tentang Binaan ayat Kemasyarakatan i. Tayangan video petikan
6 -10 OGOS Generasi Akan Datang. peranan remaja sebagai generasi wawancara
pelapis masa hadapan dengan - ayat tanya Agama/Moral ii. Main peranan –
intonasi dan sebutan yang jelas. - ayat penyata wawancara

63
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
Format: 2. Mengajukan soalan dengan Kesihatan iii.Menganalisis teks untuk
intonansi yang sesuai. mendapatkan idea/isi.
Wawancara 3. Membaca untuk mendapatkan Peribahasa Sastera iv. Penulisan wawancara
sekurang-kurangnya 3 isi karangan
yang relevan dengan kehendak
soalan. Kosa kata NILAI BBM/i-THINK
4. Menulis lima soalan dan lima
jawapan wawancara yang Keyakinan i. Video petikan
lengkap dengan bahasa yang Kerjasama wawancara
gramatis. ii. Buku Teks
Kerajinan ms 165 -166
ms 172 – 177
HPU : 2.0, 8.0, 12.0 Patriotik

HPK : 12.2 Aras 1 (ii)

2.1 Aras 2 (i), KBT

8.5 Aras 2 (i) Kemahiran berfikir


(menganalisis,
NOVEL :DI SEBALIK DINARA Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI
menjana idea)
1. Menyatakan contoh latar masa i. Penerangan & soal
Kontekstual
dan latar tempat yang terdapat jawab.
Aspek Latar dalam novel. ii. Perbincangan
Konstruktivisme
- Latar Masa 2. Melengkapkan contoh yang iii. Teknik bedah karya
sesuai dengan latar masyarakat Kecerdasan iv. Melengkapkan modul
- Latar Tempat
yang diberi. pelbagai
- Latar Masyarakat
3. Menyuaipadankan latar
masyarakat dengan huraian BBM/i-THINK
yang diberikan.
Latihan pemahaman 4. Menjawab dua soalan berformat Lembaran Pengurusan Grafik
SPM berkaitan latar masa, latar
tempat, dan latar masyarakat. Teks Novel

HPU : 10.0, 3.0

64
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
HPK : 10.6 Aras 3 (ii)

10.4 Aras 2 (iii)

3.3 Aras 1 (ii)

TATABAHASA Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI

Frasa Nama (B. Teks ms 162) 1. Membezakan frasa nama i. Permainan bahasa
dengan frasa kerja dengan ii. Perbincangan & soal
Frasa Kerja (B. Teks ms 171) betul. jawab
2. Membaca dan menganalisis iii. Membaca petikan,
petikan untuk membuat mengeluarkan dan
Soalan Latihan (Soalan 3b) pengkelasan antara frasa kerja mengasingkan frasa
dengan frasa nama dalam nama dan frasa kerja (ke
Kenal pasti subjek dan predikat bentuk peta minda dengan dalam bentuk peta
dalam setiap ayat berikut. tepat. minda/jadual)
Kemudian tentukan frasa nama 3. Mengenal pasti subjek dan iv. Menentukan subjek dan
dan frasa kerja di dalamnya predikat dalam ayat dengan predikat ayat dalam ayat
dengan tepat. tepat. yang mengandungi frasa
nama & frasa kerja
HPU : 1.0, 7.0
a. Nilai kasih sayang menjadi asas HPK : 1.4 Aras 2 (ii)
dalam kehidupan setiap insan. 7.2 Aras 1 (ii) dan (iii) BBM/i-THINK
b. Setiap sekolah di kawasan
pedalaman tidak pernah Buku Teks ms 162 (frasa
dipinggirkan oleh kerajaan. nama), ms 171(frasa kerja)
c. Pihak polis telah berjaya
menangkap sekumpulan Lembaran latihan
penjenayah yang
menggelarkan kumpulan
mereka sebagai ‘Geng Pisau’.

65
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
LISAN Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI

Untuk ULBS – Bahan lisan pilihan 1. Bersoal jawab secara Perbualan/soal jawab/
murid berdasarkan mana-mana bertatasusila. sumbang saran
daripada 11 tema dalam buku 2. Menyatakan perasaan secara
teks Bahasa Melayu Tingkatan 4 terus terang dengan sebutan
yang jelas dan intonasi yang BBM
sesuai.
Bahan petikan/grafik

HPU : 1.0

HPK : 1.4 Aras 1 (vi), 1.6 Aras 1 (vii)

SISTEM PENGISISN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI / BBM/ i-THINK
BAHASA KURIKULUM

UNIT 8 : GAYA HIDUP SIHAT


28 Amalan Hidup Sihat

RUMUSAN Pada akhir PdPc, murid dapat: SINTAKSIS ILMU AKTIVITI


13 -17 OGOS
1. Menganalisis soalan untuk Binaan Ayat Agama/Moral i. Bacaan senyap untuk
menentukan arahan bagi isi mendapatkan
Isu : Kesihatan / Gaya hidup sihat / tersurat dan isi tersirat dengan Kesihatan ii. maklumat
Pemakanan Seimbang dll tepat. iii. Soal jawab
Penanda Kemasyarakatan
2. Membaca dan menggarisi enam wacana iv. Merumus petikan
isi tersurat dengan tepat. Sastera
3. Menyenaraikan dua isi tersirat
yang relevan. Sains
MORFOLOGI BBM/i-THINK
4. Menulis rumusan lengkap dalam
empat perenggan yang kemas

66
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
tidak melebihi 120 patah Kata adjektif i. Powerpoint/video –
perkataan. kempen gaya hidup sihat
5. Menggunakan sekurang- Frasa adjektif NILAI
kurangnya tiga penanda wacana Kebersihan
dengan tepat. ii. Lembaran petikan soalan
Kosa kata Keberanian rumusan
Kerjasama
HPU : 7.0, 8.0
Laras kesihatan Kerajinan
HPK : 8.2 Aras 1 (ii)

8.4 Aras 3 (i) ,


KBT
7.1 Aras 1 (iv)
Kemahiran berfikir
NOVEL Pada akhir PdPc, murid dapat: (menganalisis, AKTIVITI

Aspek Nilai dan Pengajaran 1. Menyenaraikan tiga nilai dan tiga menjana idea) i. Teknik teater bercerita
pengajaran yang terdapat ii. Permainan
Kontekstual
dalam novel . melengkapkan huruf
2. Menentukan pernyataan yang Konstruktivisme bagi membentuk nilai
sesuai dengan nilai dan dan pengajaran
pengajaran yang terdapat Kecerdasan
dalam novel. pelbagai
3. Melengkapkan jawapan bagi BBM/i-THINK
soalan pengajaran berformat
SPM dalam bentuk perenggan. Kad skrip teater

Muzik & Prop yang relevan

HPU : 10.0, 3.0 Lembaran Pengurusan

HPK : 10.6 Aras 3 (ii) Grafik

10.4 Aras 2 (iii)

3.3 Aras 1 (ii)

67
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
TATABAHASA Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI

Peribahasa 1. Menyatakan peribahasa i. Permainan peribahasa –


berdasarkan gambar yang menyatakan peribahasa
diberikan dan menghuraikan & maksud dengan tepat
Soalan Latihan (Soalan 3e) maksudnya dengan tepat. berdasarkan gambar
2. Membaca petikan dengan yang dipaparkan.
Baca petikan berikut dengan teliti dan intonasi dan sebutan yang jelas (Aktiviti kumpulan – lelaki
berikan 3 peribahasa yang paling bagi mendapatkan maksud. vs perempuan)
tepat. 3. Menentukan tiga peribahasa yang
paling tepat untuk petikan yang ii. Ulasan dan penerangan
diberikan. nilai dalam peribahasa
Guru sering menasihati pelajarnya agar yang dibincangkan.
sentiasa membaca demi HPU : 8.0, 9.0
kecemerlangan akademik dan HPK : 9.1 Aras 1 (ii)
menambahkan ilmu pengetahuan 8.7 Aras 1 (vi) dan (vii) BBM/i-THINK
seseorang. Melalui pembacaan juga
seseorang itu akan menjadi lebih Kad imbasan gambar
matang. Malangnya, ramai pelajar ‘kera’
yang tidak mengendahkan nasihat
guru menyebabkan mereka gagal ‘batu’
dalam pelajaran. Sikap pelajar yang
degil dan tidak mahu mendengar ‘hati’
nasihat ini perlu dikikis. Setiap pelajar Lembaran tugasan /
perlu sedar sebelum terlambat kerana
sekiranya mereka gagal pada masa Latihan
depan, mereka akan mengalami
penyesalan yang berpanjangan.

68
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
NILAM Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI

1. Membaca sekurang-kurangnya i. Memilih bahan bacaan


sebuah buku fiksyen dalam masa ii. Membaca senyap
yang ditetapkan. iii. Menulis sinopsis
2. Menulis sinopsis bahan bacaan ke
dalam buku NILAM dengan
kemas. BBB
HPU : 7.0 Buku fiksyen
HPK : 7.1 Aras 1 (i)

18 - 26 OGOS CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

SISTEM PENGISISN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI / BBM/ i-THINK
BAHASA KURIKULUM

UNIT 8 : AMALAN GAYA HIDUP SIHAT


29 Remaja dan Kesihatan & Obesiti dan Pencegahannya

KARANGAN Pada akhir PdPc, murid dapat: SINTAKSIS ILMU AKTIVITI

69
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
27 - 31 OGOS Peranan Remaja dalam Menangani 1. Mencari 10 perkataan laras Binaan ayat Kemasyarakatan i. Permainan kotak kata
Masalah Kegemukan. kesihatan dalam permainan mencari 10 perkataan
kotak kata yang diberikan. Kesihatan laras kesihatan daripada
2. Mencatat format karangan jenis MORFOLOGI Sastera petikan
Format: Syarahan syarahan dengan betul.
3. Memberikan lima peranan Frasa sendi Sains
remaja menangani obesiti. nama ii. Menonton persembahan
* 31 OGOS 4. Menulis karangan jenis syarahan syarahan
HARI secara berpandu menggunakan NILAI
KEBANGSAAN rangka yang disediakan. KOSA KATA

Laras kesihatan iii. Menggayakan syarahan


Keyakinan dengan intonasi yang
HPU : 2.0, 8.0, 12.0 betul (teks disediakan)
Kerjasama
HPK : 12.2 Aras 1 (ii) Sebutan dan
Kerajinan iv. Menulis pendahuluan, 3 isi
2.1 Aras 2 (i), intonasi syarahan dan penutup
Patriotik berdasarkan rangka yang
8.5 Aras 2(i) diberikan.
Tanda baca
KBT
BBM/i-THINK

i. Petikan teks syarahan -


Kemahiran berfikir Buku Teks ms 197
(menganalisis, ii. Video syarahan
menjana idea) (Komputer/TV)
iii. Petikan teks syarahan –
Kontekstual Buku Teks ms 197

Konstruktivisme

Kecerdasan
pelbagai

70
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
DRAMA Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI

1. Melengkapkan sinopsis drama. i. Teknik kerusi panas


ii. Perbincangan
Berkhidmat Untuk Negara 2. Menyatakan tema dram. kumpulan
sinopsis 3. MenghurAai dua persoalan dalam iii. Melengkapkan sinopsis
-
drama.
- tema
4. Menjawab tiga soalan BBM/i-THINK
- persoalan pemahaman drama dengan ayat Lembaran Pengurusan Grafik
yang gramatis.
Teks Antologi Jaket kulit
Kijang dari istanbul
HPU : 10.0, 12.0

HPK : 10.6 Aras 3 (i)

12.6 Aras 3 (iv)

TATABAHASA Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI

Struktur Binaan Ayat 1. Membina rajah struktur asas i. Penerangan/soal jawab


binaan sesuatu ayat dengan ii. Membina rajah binaan
betul ayat
Soalan Latihan 2. Membezakan ‘perkataan’ ‘frasa’ iii. Menganalisis dan
‘klausa’ dan ‘ayat’ dengan mencerakin ayat secara
Latihan aktiviti 3 betul. berpasangan
3. Mencerakinkan ayat menjadi iv. Latihan berformat SPM
Buku Teks ms 209 klausa, frasa dan perkataan
dengan tepat.
4. (Buku Teks ms 209) BBM/i-THINK

Buku Teks ms 207 – 209


HPU : 8.0, 9.0
HPU : 9.1 Aras 1 (ii)
8.7 Aras 1 (vi) dan (vii)

71
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
Lembaran latihan berformat
SPM

LISAN Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI

Untuk ULBS – Bahan lisan pilihan murid 1. Menyatakan 3 isi daripada bahan Perbualan/soal jawab/
berdasarkan mana-mana daripada 11 rangsangan/petikan/grafik sumbang saran
tema Bahasa Melayu Tingkatan 4 2. Menyampaikan idea berkaitan
bahan berkaitan.
BBM

HPU : 2.0 Bahan petikan/grafik

HPK : 2.3 Aras 1 (i) Aras 3 (i)

SISTEM PENGISISN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI / BBM/ i-THINK
BAHASA KURIKULUM

UNIT 9 : KERJAYA
30 Minggu Kerjaya

RUMUSAN Pada akhir PdPc, murid dapat: SINTAKSIS ILMU AKTIVITI

72
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
3 – 7 SEPT 1. Menganalisis soalan untuk Binaan ayat Kemasyarakatan i. Permainan menyusun
menentukan arahan bagi isi huruf menjadi nama
Isu : tersurat dan isi tersirat dengan - perkataan Bimbingan pekerjaan (aktiviti
tepat. - frasa kaunseling kumpulan)
Kerjaya / Masa depan. klausa
2. Membaca dan menggaris enam - ii. Bacaan untuk
ayat Sastera
faktor yang mendorong pelajar - mendapatkan maklumat
lelaki meminati jurusan Agama/Moral iii. Soal jawab
kemahiran. iv. Merumus petikan
3. Menyenaraikan dua isi tersirat
mengikut arahan soalan dengan NILAI
tepat. MORFOLOGI
BBM/i-THINK
4. Menulis rumusan lengkap dalam Penanda Bercita-cita tinggi
empat perenggan yang kemas. wacana i. Kad permainan susun
Keyakinan huruf
Kerjasama ii. Petikan rencana
HPU : 8.0, 7.0, 9.0
KOSA KATA Kerajinan
HPK : 8.2 Aras 1 (ii)
Laras kerjaya
8.4 Aras 1

7.1 Aras 1 (iv), KBT


Sebutan dan Kemahiran berfikir
9.1 Aras 1 (i) intonasi (menganalisis,
NOVEL Pada akhir PdPc, murid dapat: Tanda baca menjana idea) AKTIVITI

1. Menerangkan maksud sudut Kontekstual i. Teater pembaca


pandangan dengan tepat. ii. Perbincangan
Sudut Pandangan 2. Menyatakan 3 jenis sudut Kecerdasan berpasangan untuk
pandangan. pelbagai menentukan jenis sudut
- Jenis-jenis sudut pandangan
Sudut pandangan Novel DI SEBALIK 3. Menghuraikan sudut pandangan pandangan .
-
DINARA yang terdapat dalam novel iii. Latihan menjawab
PAPA dengan contoh yang soalan berformat SPM
tepat.

BBM/i-THINK

73
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
4. Memberikan pendapat dengan Lembaran Pengurusan Grafik
sebutan yang jelas dan intonasi
yang sesuai. Kad imbasan/ skrip teater

HPU : 10.0, 3.0

HPK : 10.6 Aras 3 (ii)

10.4 Aras 2 (iii)

3.3 Aras 1 (ii)

TATABAHASA Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI

Frasa Sendi Nama 1. Menerangkan maksud frasa sendi i. Penerangan & soal
dengan betul. jawab
- Maksud 2. Memberikan sekurang-kurangnya ii. Mengisi lembaran kerja
- Contoh tiga contoh frasa sendi dengan dengan kata sendi
tepat. iii. Menganalisis ayat dan
3. Melengkapkan petikan dengan membetulkan kesalahan
kata sendi yang tepat. frasa sendi secara
4. Menganalisis ayat dan berpasangan.
membetulkan kesalahan frasa
sendi yang terdapat dalam
petikan. BBM/i-THINK

Buku Teks ms194


HPU : 8.0, 9.0
HPK : 9.1 Aras 1 (i) Aras 2 (i) Nota pembentukan frasa
8.7 Aras 1 (iv) adjektif

74
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
NILAM Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI

1. Membaca sekurang-kurangnya i. Memilih bahan bacaan


sebuah buku fiksyen dalam masa ii. Membaca senyap
yan ditetapkan. iii. Menulis sinopsis
2. Menulis sinopsis bahan bacaan ke
dalam buku NILAM dengan kemas.

HPU : 7.0 BBM

HPK : 7.1 Aras 1 (i) Buku fiksyen

Buku NILAM

SISTEM PENGISISN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI / BBM/ i-THINK
BAHASA KURIKULUM

UNIT 9 : KERJAYA
31 Cita-Cita dan Kerjaya
10 -14 SEPT
KBBR Pada akhir PdPc, murid dapat: SINTAKSIS ILMU AKTIVITI

1. Menganalisis bahan rangsangan Perihal Ayat Kemasyarakatan i. Tayangan video/gambar


untuk mendapatkan tiga isi yang pelbagai jenis kerjaya
Cara-cara untuk mencapai cita-cita relevan dengan kehendak soalan. - Ayat Dasar Bimbingan ii. Permainan Cari Kata
yang diimpikan. 2. Menyatakan tiga cara yang - Ayat kaunseling (Jenis-Jenis Pekerjaan)
berkesan untuk mencapai cita- Terbitan iii. Merangka isi secara
* 11 SEPT Sastera
cita. - Ayat Aktif berkumpulan
AWAL
Bahan KBBR – poster/gambar/dialog dll 3. Menyenaraikan sekurang- - Ayat Pasif iv. Menulis KBBR
MUHARAM
kurangnya sepuluh kosa kata atau - Ayat
istilah berkaitan kerjaya dan cita- Tunggal NILAI
cita.

75
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
4. Menulis KBBR sekurang-kurangnya - Ayat Bercita-cita tinggi BBM
5 perenggan. Majmuk
Berfikiran positif Gambar/tayangan video
pelbagai jenis kerjaya
HPU : 1.0, 8.0, 12.0 Keyakinan menarik
KOSA KATA Lembaran Permainan Cari
HPK : 12.3 Aras 1 (ii) Kerjasama
Laras kerjaya Kata
2.1 Aras 1 (ii), Kerajinan Lembaran Grafik KBBR

8.4 Aras 1 (ii)

1.3 Aras 3 (i) KBT

Kemahiran berfikir
NOVEL Pada akhir PdPc, murid dapat: (menganalisis, AKTIVITI

menjana idea) i. Permainan mencari gaya


bahasa dalam kotak
Gaya Bahasa 1. Menyenaraikan gaya bahasa Kontekstual kata
yang terdapat dalam permainan ii. Perbincangan-
teka silang kata. Konstruktivisme
Persidangan meja bulat
2. Menyusun huruf untuk iii. Pembentangan
Kecerdasan
membentuk jenis gaya bahasa iv. Melengkapkan modul
pelbagai
yang sesuai dengan contoh yang
diberi.
3. Menjawab dua soalan novel
berformat SPM dengan tepat BBM/i-THINK
dan ayat yang gramatis. Lembaran Pengurusan Grafik

Teks Novel PAPA


HPU : 10.0, 3.0

HPK : 10.6 Aras 3 (ii)

10.4 Aras 2 (iii)

3.3 Aras 1 (ii)

76
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
TATABAHASA Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI

Perbendaharaan Kata 1. Menyenaraikan sekurang- i. Penerangan & contoh


kurangnya 10 perkataan/frasa pembinaan peta
yang berkaitan dengan ‘kerjaya’ semantik (buku Teks ms
Soalan Latihan (3a) 2. Membina satu peta semantik 213)
yang mengandungi sekurang- ii. Permainan Bahasa
Bina satu ayat daripada setiap kurangnya 10 perkataan/frasa secara berkumpulan
perkataan yang diberikan. berkaitan ‘pelancongan’ membina peta semantik
3. Membina 6 ayat yang gramatis daripada perkataan
daripada perkataan homofon ‘Pelancongan’
i. ganjaran – banjaran untuk menunjukkan perbezaan iii. Pembentangan
ii. kerja – kerjaya maksud dengan tepat. kumpulan
iii. temu duga – temu janji iv. Latihan membina ayat
daripada perkataan
HPU : 9.0 homofon.
HPK : 9.2 Aras 2 .(i)

BBM

Buku Teks ms 213

Kertas sebak

Marker

77
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
SISTEM PENGISISN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI / BBM/ i-THINK
BAHASA KURIKULUM

UNIT 9 : KERJAYA
32 Surat Permohonan

KARANGAN Pada akhir PdPc, murid dapat: SINTAKSIS ILMU AKTIVITI

1. Mencatatkan format surat kiriman Binaan ayat Kemasyarakatan i. Melengkapkan/mencatat


17 - 21 SEPT rasmi dengan tepat. format surat rasmi dengan
SURAT RASMI 2. Memberi pendapat yang - Ayat Sains lengkap
menyakinkan tentang faedah Majmuk ii. Penerangan dan soal
Sastera
lawatan sambil belajar. jawab
Anda selaku Setiausaha Kelab 3. Menyenaraikan 5 isi penting bagi Alam sekitar iii. Perbincangan &
Bimbingan dan Kerjaya ingin menyokong permohonan MORFOLOGI merangka isi dalam
mengadakan lawatan sambil belajar lawatan. kumpulan
ke sebuah syarikat percetakan surat 4. Menulis karangan jenis surat rasmi Penanda iv. Menulis surat rasmi
wacana NILAI
khabar. Untuk tujuan itu, anda perlu mengikut format yang betul
membuat surat permohonan. dengan kemas. Ejaan
Keberanian BBM/i-THINK
HPU : 2.0, 12.0 Buku Teks ms 218 – 221
Tulis surat tersebut dengan lengkap. KOSA KATA Keyakinan
HPK : 12.2 Aras 1 (ii) Lembaran contoh surat
Kerjasama
rasmi

78
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
2.1 Aras 2 (i) Laras surat Kerajinan
rasmi

KBT
Sebutan dan
intonasi Kemahiran berfikir
(menganalisis,

menjana idea)

Kontekstual

Konstruktivisme

Kecerdasan
pelbagai

NOVEL Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI

(Ulasan Keseluruhan) 1. Memberikan pendapat tentang i. Soal jawab


satu aspek yang paling menarik
- Perkara/aspek paling menarik tentang novel dengan yakin. ii. Bahas idea (individu)
tentang novel 2. Menghurai idea dengan yakin
Latihan pemahaman KBKK iii. Teknik menjawab
- dan sebutan & intonasi yang soalan klon SPM
sesuai.
3. Menjawab 2 soalan pemahaman
dengan ayat lengkap dalam
bentuk perenggan. BBB

i. Teks novel PAPA


HPU : 10.0, 12.0, 2.0 Komputer/LCD
HPK : 10.1 Aras 1 (ii)

10.4 Aras 2 (iii),

79
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
10.6 Aras 2 (ii)

12.2 Aras 1 (ii)

2.5 Aras 1 (i) dan (iv)

TATABAHASA Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI

Perihal Ayat 1. Membezakan ayat dasar, ayat i. Mengkategori ayat.


terbitan, ayat aktifdan ayat pasif ii. Mengasingkan ayat aktif
- Ayat Dasar dengan betul. dengan ayat pasif.
- Ayat Terbitan 2. Menyenaraikan tiga kata kerja iii. Menukar ayat aktif
- Ayat Aktif aktif dan tiga kata kerja pasif menjadi ayat pasif
- Ayat Pasif dengan tepat.
3. Menukarkan ayat aktif menjadi
pasif dengan betul. BBM/i-THINK

HPU : 8.0, 9.0 Buku Teks ms 215


HPK : 8.7 Aras 1 (vi) dan (vii)
Lembaran nota ayat aktif &
9.1 Aras 1 (i) Aras 2 (i) ayat pasif

NILAM Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI

1. Membaca sekurang-kurangnya i. Memilih bahan bacaan


sebuah buku fiksyen dalam masa ii. Membaca senyap
yang ditetapkan.

80
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
2. Menulis sinopsis bahan bacaan ke iii. Menulis sinopsis
dalam buku NILAM dengan
kemas.
BBM
HPU : 7.0 Buku fiksyen
HPK : 7.1 Aras 1 (i) Buku NILAM

SISTEM PENGISISN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI / BBM/ i-THINK
BAHASA KURIKULUM

UNIT 10 : WARISAN NEGARA


33 Pemeliharaan Dan Pemuliharaan Bangunan Bersejarah & Warisan Seni Bina Melayu Tradisional

RUMUSAN Pada akhir PdPc, murid dapat: MORFOLOGI ILMU AKTIVITI


24 - 28 SEPT
1. Memberikan pendapat tentang Ejaan Kebudayaan i. Kuiz tempat-tempat &
kepentingan memelihara dan bangunan bersejarah
Isu : memulihara bangunan Penanda Kemasyarakatan ii. Bacaan untuk
bersejarah dengan sebutan yang wacana mendapatkan maklumat
Bangunan bersejarah / Pelancongan Alam sekitar
tempat bersejarah / Isu seni bina jelas. iii. Soal jawab
tradisional 2. Menyenaraikan enam isi tersurat Sejarah iv. Kuiz mengira patah
dengan tepat . KOSA KATA perkataan
3. Menyatakan dua isi tersirat yang Sastera v. Merumus petikan
relevan.

81
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
4. Menulis rumusan lengkap dalam Laras sejarah,
empat perenggan yang kemas budaya &
tidak melebihi 120 pp. keseniaan NILAI BBM/i-THINK
5. Menggunakan sekurang- Kasih sayang i. 1 set soalan kuiz
kurangnya tiga penanda ii. Video/gambar tempat
wacana dengan tepat. Peribahasa Prihatin dan bangunan bersejarah
Bertanggungjawab di Malaysia.
iii. Petikan rencana
HPU : 8.0, 9.0 Kerjasama
Sebutan dan
HPK : 8.2 Aras 1 (ii), 8.4 Aras 3 (i) , intonasi

9.4 Aras 1 (i) KBT

Kemahiran berfikir
(menganalisis,
NOVEL Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI
menjana idea)
(Ulasan Keseluruhan) 1. Menyenaraikan dan membuat i. Soal jawab
Kontekstual
peta minda 10 peristiwa paling
- 10 peristiwa penting dalam novel penting dalam novel PAPA. ii. Membuat peta minda
Konstruktivisme
- 1 peristiwa paling menyentuh 2. Memilih satu peristiwa yang
perasaan dan sebabnya. iii. Teknik Kerusi Panas
paling menyentuh perasaan Kecerdasan
Perasaan selepas (meluahkan perasaan)
- dan memberikan satu alasan pelbagai
membaca/mengkaji novel ini yang rasional.
Kajian masa
3. Menyatakan perasaan selepas
depan BBM/i-THINK
selesai mengkaji/mempelajari
novel PAPA dan alasan yang Lembaran Pengurusan
sesuai.
4. Menjawab 2 soalan Grafik
pemahaman dengan ayat
lengkap dalam bentuk Teks novel
perenggan. Kertas warna

HPU : 10.0, 12.0, 2.0

82
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
HPK : 10.1 Aras 1 (iii) , 10.4 Aras 2 (iii),

10.6 Aras 2 (ii), 12.2 Aras 1 (ii)

2.1 Aras 1(iv)

TATABAHASA Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI

Peribahasa 1. Melengkapkan 10 peribahasa i. Permainan -


yang diberi dengan tepat. melengkapkan 10
Soalan Latihan (3e) 2. Menyusun padan 10 peribahasa peribahasa dengan
Baca ayat-ayat berikut dengan teliti dengan maksud yang tepat. tepat. (Akiviti kumpulan)
dan tentukan satu peribahasa yang 3. Menentukan 3 peribahasa yang ii. Permainan menyusun
paling tepat bagi setiap ayat tersebut. tepat untuk 3 petikan yang padan 10 peribahasa
diberikan. dengan 10 maksud yang
disediakan. (aktiviti
HPU : 9.0, 2.0 kumpulan).
i. Tiada kejayaan akan dicapai tanpa HPK : 9.1 Aras 1 (i) iii. Menganalisis ayat untuk
usaha atau pengorbanan. 2.3 Aras 1 (iii) dan (iv) menentukan peribahasa
ii. Rakyat yang bersatu padu akan yang sesuai.
menyebabkan negara maju,
sebaliknya jika masyarakat
berpecah belah, sesebuah negara BBM/i-THINK
akan musnah.
iii. Kita sepatutnya memelihara dan i. Lembaran permainan
memulihara segala warisan dan peribahasa
tinggalan bangunan bersejarah di ii. Lembaran latihan
negara kita supaya akan dapat
dikekalkan sampai bila-bila.

83
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
LISAN Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI

Untuk ULBS – Bahan lisan pilihan murid 1. Menghuraikan 3 isi daripada Perbualan/soal jawab/
berdasarkan mana-mana daripada 11 bahan petikan yang dibaca sumbang saran
temayang terdapat dalam buku teks dengan sebutan dan intonasi yang
Bahasa Melayu Tingkatan 4 sesuai.
2. Menyampaikan idea berkaitan BBM
bahan bacaan dengan lancar
dan yakin Bahan petikan/grafik

HPU : 2.0

HPK : 2.5 Aras 3 (i)

SISTEM PENGISISN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI / BBM/ i-THINK
BAHASA KURIKULUM

UNIT 10 : WARISAN NEGARA


34 Pemuliharaan Warisan Sejarah

KBBR Pada akhir PdPc, murid dapat: SINTAKSIS ILMU AKTIVITI


1 - 5 OKT
Usaha-usaha untuk melestarikan 1. Menyatakan sekurang-kurangnya Proses Kebudayaan i. Tayangan video wayang
warisan seni budaya negara. tiga contoh warisan seni budaya kulit @ dikir barat /
negara. penerbitan Kemasyarakatan gambar wayang kulit@
2. Memberikan pendapat yang ayat dikir barat
Alam sekitar
Bahan KBBR – Gambar dll rasional tentang kepentingan ii. Soal jawab untuk
- ayat
warisan seni budaya kepada majmuk Sejarah mendapatkan isi
generasi muda. iii. Merangka isi –
- ayat tunggal Sastera
3. Menyenaraikan tiga usaha (isi) berpasangan
yang sesuai untuk melestarikan iv. Menulis KBBR
warisan seni budaya negara. MORFOLOGI

84
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
4. Menulis KBBR dalam 5 perenggan Ejaan NILAI BBB
berdasarkan rangka yang
disediakan. Penanda Kasih sayang i. Petikan video
wacana wayang kulit & dikir barat
Prihatin / Gambar yang sesuai
HPU : 2.0, 12.0 , 8.0 Bertanggungjawab ii. Bahan KBBR - Gambar

HPK : 12.3 Aras 1 (iii), 2.1 Aras 1 (ii) , KOSA KATA


Kerjasama
8.4 Aras 1 (ii) , 1.3 Aras 3 (i) Laras bahasa
sejarah & alam
sekitar KBT
NOVEL Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI

(Ulasan Keseluruhan) 1. Memberikan pendapat tentang Kemahiran berfikir i. Soal jawab


satu aspek yang paling menarik (menganalisis,
- Perkara/aspek paling menarik tentang novel dengan yakin. ii. Bahas idea (individu)
tentang novel Di Senalik Dinara menjana idea)
2. Menghurai idea dengan yakin iii. Teknik menjawab soalan
- Latihan pemahaman KBKK dan sebutan & intonasi yang Kontekstual klon SPM
sesuai.
3. Menjawab 2 soalan pemahaman Konstruktivisme
dengan ayat lengkap dalam
Kecerdasan BBB
bentuk perenggan.
pelbagai
i. Teks novel
Kajian masa
HPU : 10.0, 12.0, 2.0 depan ii. Komputer/LCD

HPK : 10.1 Aras 1 (ii), 10.4 Aras 2 (iii),

10.6 Aras 2 (ii), 12.2 Aras 1 (ii)

2.5 Aras 1 (i) dan (iv)

TATABAHASA Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI

PROSES PENERBITAN AYAT 1. Menyatakan tiga jenis proses


penerbitan ayat.

85
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
- Proses Pengguguran 2. Memberikan satu contoh proses i. Penerangan tentang 3
pengguguran kata untuk proses penerbitan ayat
membentuk ayat majmuk. iaitu
Soalan Latihan (3b) 3. Menggabungkan ayat-ayat a. Proses pengguguran
tunggal menjadi tiga ayat majmuk b. Proses Penyusunan
Baca petikan berikut dengan teliti dan yang gramatis. c. Proses Peluasan
kemudian gabungkan ayat-ayat 4. Menulis tiga ayat majmuk dengan
tersebut menjadi tiga ayat majmuk kemas dan tanda baca yang
yang gramatis tanpa mengubah betul. ii. Guru menerangkan
maksud asalnya. penerbitan ayat melalui
HPU : 8.0, 9.0 proses pengguguran.
HPK : 8.7 Aras 1 (vi) dan (vii)
Pelbagai usaha dilakukan oleh kerajaan 9.1 Aras 1 (i) Aras 2 (i) iii. Menggabungkan ayat
untuk memastikan warisan seni budaya pendek menjadi ayat
negara kekal terpelihara. Usaha juga majmuk menggunakan
dilakukan untuk memastikan warisan kata hubung yang tepat
seni budaya negara tidak akan luput
ditelan zaman. Negeri Kelantan
mempunyai pelbagai warisan seni BBM/i-THINK
budaya yang terkenal. Wayang kulit
terkenal di Kelantan. Dikir barat terkenal Buku Teks ms 254
di Kelantan. Permainan wau terkenal di
Kelantan. Seni budaya ini ialah warisan Lembaran latihan
yang perlu dihargai. Warisan ini perlu
dihargai oleh generasi muda. Generasi
mudalah yang akan meneruskan seni
budaya tersebut. Kerajaan
melaksanakan pelbagai usaha untuk
mengekalkan warisan bangsa.

NILAM Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI

i. Memilih bahan bacaan


ii. Membaca senyap

86
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
i. Membaca sekurang-kurangnya iii. Menulis sinopsis
sebuah buku fiksyen dalam masa
yang ditetapkan.
ii. Menulis sinopsis bahan bacaan ke BBB:
dalam buku NILAM dengan
kemas. Buku fiksyen

HPU : 7.0

HPK : 7.1 Aras 1 (ii)

SISTEM PENGISISN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI / BBM/ i-THINK
BAHASA KURIKULUM

UNIT 11 : INDUSTRI PELANCONGAN MALAYSIA


35 Kebudayaan dan Pelancongan

RUMUSAN Pada akhir PdPc, murid dapat: SINTAKSIS ILMU AKTIVITI


8 -12 OKT
1. Memberikan pendapat tentang isu Binaan ayat Ekonomi i. Paparan gambar/brosur/
pelancongan di Malaysia dengan video tempat menarik di
Isu : intonasi dan sebutan yang jelas. Ayat tunggal Kebudayaan Malaysia.
Pelancongan 2. Menganalisis soalan untuk Ayat majmuk Alam sekitar ii. Membaca petikan untuk
menentukan arahan isi tersurat mendapatkan isi tersurat
dan tersirat. Ayat songsang Sejarah iii. Soal jawab isi tersirat
3. Membaca petikan sambil iv. Menulis rumusan
menggaris enam kepentingan Sastera v. Pertandingan
sektor pelancongan (isi tersurat) MORFOLOGI menghasilkan buku skrap
dengan tepat. “Keistimewaan Malaysia”
4. Menyenaraikan dua kekangan (isi Ejaan NILAI
tersirat) yang relevan. secara kumpulan

87
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
5. Menulis rumusan lengkap dalam Penanda Patriotik – Murid diberi
empat perenggan yang kemas wacana
tidak melebihi 120 pp. Kasih sayang masa seminggu

Prihatin
HPU : 8.0, 9.0 KOSA KATA
Bertanggungjawab BBB
HPK : 8.2 Aras 1 (ii) Laras
Kerjasama i. Buku Teks ms 252 – 253
Pelancongan
8.4 Aras 3 (i) , ii. Video/keratan
akhbar/majalah/brosur
9.4 Aras 1 (i) , KBT iii. Petikan rencana
Sebutan dan
7.1 Aras 1(ii) Intonasi Kemahiran berfikir
(menganalisis,

menjana idea)

Konstruktivisme
ULANG KAJI KOMSAS Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI
Kecerdasan
1. Membaca senyap petikan syair i. Penerangan teknik
pelbagai
dan gurindam untuk menjawab
2 set soalan puisi tradisional mendapatkan maksud dan ii. Bacaan senyap.
Kajian masa
1 set soalan syair peristiwa penting di dalamnya. depan. iii. Perbincangan kumpulan/
-
1 set soalan gurindam 2. Menjawab tiga soalan bengkel
-
pemahaman berformat SPM iv. Pembentangan hasil
dengan tepat dalam bentuk v. ulasan & pemarkahan
perenggan lengkap.
3. Memberikan pendapat yang
rasional bagi menjawab soalan BBB
KBKK yang diberikan.
i. Power point teknik
menjawab
HPU : 10.0, 12.0 ii. Komputer & LCD/Nota
iii. Lembaran soalan syair
HPK: 10.6 Aras 3 (i), 10.4 Aras 1(iii) iv. Lembaran soalan
gurindam

88
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
12.6 Aras 3 (i) , 9.1 Aras1(i) v. Kertas sebak

TATABAHASA Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI

1. Membezakan ayat tunggal i. Penerangan dan soal


dengan ayat majmuk. jawab.
Perihal Ayat 2. Menggabungkan 10 ayat ii. Kuiz mengkelaskan ayat
tunggal menjadi tiga ayat mengikut kumpulan (ayat
- Ayat Tunggal
majmuk yang gramatis. tunggal/ayat majmuk)
- Ayat Majmuk
3. Memisahkan tiga ayat majmuk yang betul secara
menjadi 10 ayat tunggal yang berkumpulan.
Soalan Latihan (3b) gramatis. iii. Latihan menggabung
ayat.
a) Menggabung ayat HPU : 8.0, 9.0 iv. Latihan memisahkan ayat.
b) Memisahkan ayat HPK : 8.7 Aras 1 (vi) dan (vii)

9.1 Aras 1 (i) Aras 2 (i) BBM/i-THINK

Buku Teks ms229, 236

Lembaran kuiz

(aktiviti ii)

Lembaran latihan

(aktiviti iv dan v)

LISAN Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI

89
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
Untuk ULBS – Bahan lisan pilihan murid 1. Melafazkan puisi yang diberikan Perbualan/soal jawab/
berdasarkan mana-mana daripada 11 oleh guru dengan gaya dan sumbang saran
tema Bahasa Melayu Tingkatan 4 intonasi yang sesuai.
2. Memberikan pendapat dan idea
berkaitan bahan rangsangan BBM
dengan sebutan yang jelas dan
intonasi yang sesuai. Bahan petikan/grafik

HPU : 2.0, 1.0

HPK : 2.5 Aras 3 (i), 4 Aras 1 (v)

36

15 - 19 OKT
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
37

22 - 26 OKT

SISTEM PENGISISN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI / BBM/ i-THINK
BAHASA KURIKULUM

SEMAKAN, PERBINCANGAN, DAN PEMBETULAN KERTAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

90
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
38 Semakan, perbincangan & Membuat Pada akhir PdPc, murid dapat: SINTAKSIS ILMU AKTIVITI
Pembetulan Soalan Peperiksaan
Pertengahan Tahun 1. Mengenal pasti Binaan ayat Sastera i. Penerangan guru dan
kesalahan/kelemahan yang soal jawab
29 OKT KBBR dilakukan dalam peperiksaan Kemasyarakatan ii. Perbincangan
-
– - Karangan Respons Terbuka 2. Mendapatkan jawapan mantap Sebutan dan Agama/Moral iii. Membina graf
- Rumusan melalui perbincangan dan soal intonasi pencapaian diri (GPD)
2 NOV - Pemahaman jawab. iv. Membuat pembetulan
- Tatabahasa 3. Membuat graf pencapaian diri
Novel dengan kemas KBT
-
4. Membuat pembetulan/menyalin Penanda BBM/i-THINK
wacana Kecerdasan
jawapan sebenar/jawapan pelbagai Kertas Soalan Peperiksaan
mantap dengan bimbingan guru. Power point (post mortem
Kemahiran berfikir jawapan & skema)
Membaca (menjana idea, Lembaran GPD
HPU : 8.0, 7.0 membuat
kesimpulan)
HPK : 8.2 Aras 1 (ii) Menulis Kontekstual
8.4 Aras

3 7.1 Aras 1 (iv),


NILAI
1.3 Aras 3 (i)
Ketekunan

Kerjasama

Tanggungjawab

Kerajinan

PROGRAM AKADEMIK DI LUAR SEMASA SPM BERLANGSUNG

91
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu
39 , 40 & 41 (DEWAN MARTABAT, BINTULU)

5-23 NOV

92
Panitia Bahasa Melayu SMK Baru Bintulu