Anda di halaman 1dari 10

TEKS UCAPAN PERASMIAN

YANG BERHORMAT DATO’ SRI HAJAH NANCY BINTI HAJI SHUKRI


MENTERI
DI JABATAN PERDANA MENTERI

BERSEMPENA

HARI INOVASI DAN KECEMERLANGAN


JABATAN PERDANA MENTERI 2016

1 NOVEMBER 2016

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Salam 1Malaysia.

Yang Berhormat Menteri-Menteri di Jabatan Perdana Menteri,

Yang Berhormat Timbalan-timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri,

Yang Berbahagia Tan Sri Othman bin Haji Mahmood, Timbalan


Ketua Setiausaha Kanan, Jabatan Perdana Menteri;

Yang Berbahagia Tan Sri-Tan Sri, Datuk Seri-Datuk Seri, Datuk-Datuk,

Ketua-Ketua Setiausaha Kementerian,

Ketua-ketua Pengarah Jabatan dan Agensi di bawah Jabatan Perdana


Menteri,
Yang diraikan Penerima-penerima Anugerah Inovasi dan
Kecemerlangan JPM bagi tahun 2016;

Saudara-saudari, Tuan-tuan dan Puan-puan yang dihormati sekalian.

1
(PENGHARGAAN)

1. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan terima kasih


kepada Jabatan Perdana Menteri atas jemputan untuk
menyempurnakan Hari Inovasi dan Kecemerlangan Jabatan
Perdana Menteri Tahun 2016. Saya amat berbesar hati dan berasa
bersyukur kerana diberi kesempatan untuk bersama-sama dengan
Yang Berbahagia Tan Sri- Tan Sri, Datuk Seri- Datuk Seri, Datuk-
Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada majlis hari ini.

2. Di kesempatan ini marilah kita bersama-sama bersyukur ke hadrat


Yang Maha Berkuasa atas takluk qudrat dan iradat-Nya dapat kita
berkumpul pada hari ini bagi menyempurnakan Hari Inovasi dan
Kecemerlangan Jabatan Perdana Menteri 2016.

3. Saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua


pihak yang telah terlibat secara langsung atau tidak langsung
dalam menjayakan sambutan Hari Inovasi dan Kecemerlangan
JPM 2016. Saya difahamkan bahawa penganjuran majlis pada hari
ini merupakan penggabungan dua majlis iaitu Hari Inovasi dan
Majlis Kecemerlangan serta melibatkan kolaborasi JPM bersama
54 jabatan dan agensi di bawahnya. Penganjuran majlis ini secara
kolaborasi strategik sejajar dengan dasar perbelanjaan berhemah
yang sedang disarankan oleh Kerajaan. Ucapan tahniah juga ingin
saya sampaikan kepada semua pihak yang bakal dinobatkan
sebagai pemenang dan penerima anugerah inovasi dan
kecemerlangan pada hari ini.

2
(UNGGUL MELAKAR INOVASI)

Hadirin yang dihormati sekalian,


4. Dalam mengharungi arus globalisasi, peranan inovasi menjadi
semakin kritikal. Persaingan di persada antarabangsa yang
berasaskan kepada k-ekonomi, telah meletakkan inovasi sebagai
pemacu utama dalam persaingan globalisasi. Dalam hal ini,
inovasi perlulah difahami sebagai satu peluang baru menjana
pendapatan negara berasaskan kepada imaginasi dan kreativiti
berfikir dan seterusnya dapat dizahirkan melalui penghasilan
produktiviti yang tinggi. Kegagalan untuk mengadaptasi inovasi
dalam setiap aktiviti utama ekonomi mahupun sosial akan
menyebabkan kedudukan negara ketinggalan dalam semua
aspek. Inovasi bukan lagi satu pilihan, tetapi menjadi kemestian
dalam semua institusi. Pembudayaan inovasi bukan lagi terletak di
bawah tanggungjawab satu pihak semata-mata, bahkan ianya
merentasi pada setiap tahap pembangunan manusia.
5. Pembudayaan inovasi bukanlah satu usaha yang mudah. Kita
perlu akui cabaran dalam menyediakan ekosistem inovasi yang
seimbang dan perlu dirancang dengan teliti. Penyelarasan dan
kerjasama strategik perlu dipertingkatkan oleh semua pihak dalam
melonjak kedudukan Malaysia dalam amalan inovasi di peringkat
global.

6. Kerajaan komited dalam menyuburkan amalan inovasi.


Penubuhan Agensi Inovasi Malaysia (AIM) iaitu salah satu agensi
di bawah Jabatan Perdana Menteri, menjadi pemacu kepada
kejayaan amalan inovasi. Pelbagai inisiatif dirancang bagi
memastikan negara ini berada dalam landasan yang tepat ke arah
menuju sebuah negara maju pada tahun 2020. Tidak cukup

3
dengan itu, inovasi juga disuntik ke dalam sistem pendidikan
negara melalui pembudayaan berfikir secara kreatif dan
pengenalan kepada Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT).
Kesemua perancangan ini adalah usaha jangka panjang dalam
membentuk sebuah masyarakat yang berinovatif dan kreatif pada
masa akan datang.

7. Kita tidak lagi boleh melihat ke belakang apabila bercakap


berkenaan soal inovasi. Inovasi semata-mata tanpa usaha
penambahbaikan secara berterusan, tidak mendatangkan impak
yang besar. Oleh yang demikian, inovasi perlu disemai dan diasah
di segenap lapisan penjawat awam.
8. Mengambil kira akan hasrat dan iltizam ini, ianya diterjemahkan
melalui tema Sambutan Hari Inovasi dan Kecemerlangan JPM
pada tahun ini iaitu “Unggul Melakar Inovasi”.

9. Berdasarkan kepada Laporan Indeks Inovasi Global (GII) bagi


tahun 2016, secara keseluruhannya Malaysia berada di
kedudukan ke-33 daripada 128 buah negara di kalangan negara
“Upper Middle Income” yang diukur berdasarkan nilai GDP per
kapita negara. Penanda aras yang dikeluarkan ini menjadi kayu
ukur dalam menilai amalan inovasi sesebuah negara. Bahkan,
indikator ini dijadikan sebagai asas untuk menarik kehadiran lebih
banyak pelaburan ke negara ini.

10. Oleh itu, Malaysia tidak boleh lagi ketinggalan dalam amalan
inovasi. Berbanding dengan negara-negara maju yang lain,
Malaysia perlu membentuk acuan inovasinya berdasarkan kepada
nilai-nilai setempat tanpa meminggirkan ekosistem inovasi yang

4
lebih mapan dan ia menjadi salah satu daripada enam strategi
tumpuan di bawah Rancangan Malaysia Kesebelas (RMKe-11).

11. Di bawah strategi tersebut, tumpuan diberikan kepada usaha


Menjana Kekayaan Melalui Inovasi, modal hubungan antara pihak-
pihak berkepentingan seperti pihak industri perusahaan dan
masyarakat. Pengukuhan modal hubungan ini seterusnya akan
dapat meningkatkan penyelarasan, kerjasama dan ia mampu
merentas sempadan global bagi membolehkan idea inovasi
dikongsi dan dilaksanakan meliputi pelbagai disiplin dan pelbagai
pihak yang mempunyai kepentingan. Penyelarasan ini boleh
meningkatkan tahap ekosistem inovasi nasional bagi
membolehkan Malaysia memasarkan produk dan perkhidmatan
yang kreatif dan berkongsi sumber secara optimum.

(INOVASI DAN PROGRAM TRANSFORMASI NEGARA)

Hadirin yang dihormati sekalian,

12. Dasar Transformasi Negara yang mula diperkenalkan pada tahun


2010 melalui Government Transformation Programme (GTP) dan
pengenalan kepada National Key Result Area (NKRA), membuka
lembaran baru dalam perkhidmatan awam. Kolaborasi strategik
pelbagai kementerian dan jabatan dipertingkat melalui penghasilan
idea-idea baru yang tidak pernah terfikir sebelum ini.
Pembudayaan transformasi semakin mengukuh dan diterima baik
oleh segenap lapisan masyarakat sebagai lambang kepada
kejayaan program transformasi negara. Kejayaan ini tidak akan
tercapai sekiranya inovasi dan daya kreativiti tidak kita amalkan.

5
Keupayaan berfikir di luar kebiasaan dan melihat sesuatu dari
sudut yang berbeza menjadi faktor utama merealisasikan
pembaharuan dalam perkhidmatan awam.

13. Transformasi juga dilihat dapat merangsang inovasi sosial.


Perkara ini dapat dilihat melalui penyediaan sesuatu dasar dengan
menggunakan pendekatan menggalakkan penyertaan komuniti
dengan lebih meluas lagi. Penjawat-penjawat awam bertindak
sebagai pemudah cara dalam menjayakan program transformasi
ini. Untuk itu, Ketua-ketua Jabatan adalah diingatkan supaya
sentiasa peka dengan denyut nadi rakyat bagi menjamin
kelancaran pelaksanaan dasar awam.

(STRATEGI LAUTAN BIRU PEMACU IDEA KREATIF DAN


INOVATIF)

Para hadirin yang dihormati sekalian,

14. Pembudayaan strategi lautan biru di kalangan penjawat awam


telah merintis kepada peluang penjanaan idea-idea baru yang
lebih segar. Strategi Lautan Biru Kebangsaan (NBOS) yang
diilhamkan melalui prinsip-prinsip Blue Ocean Strategy (BOS)
yang dicipta oleh Profesor W. Chan Kim dan Profesor Renee
Mauborgne memberi pendekatan yang kreatif dan inovatif bagi
mencipta peluang baru dengan kos yang rendah.

15. Sepanjang pelaksanaan NBOS, banyak produk dan perkhidmatan


yang inovatif telah diperkenalkan. Bermula dengan kolaborasi
strategik di antara Polis DiRaja Malaysia (PDRM) dengan
Angkatan Tentera Malaysia (ATM) seperti contoh dalam rondaan

6
bersama pencegahan jenayah di kawasan hotspot, diikuti dengan
program pemulihan banduan di kem-kem tentera, inisiatif di bawah
NBOS semakin berkembang dan mengukuh. Pelbagai inisiatif baru
dalam service delivery melalui penyediaan kemudahan yang lebih
baik kepada rakyat dapat dilaksanakan.

16. Di antara contoh lain adalah penubuhan Pusat Transformasi


Bandar (UTC), Pusat Transformasi Luar Bandar (RTC) dan Pusat
Panggilan 1Malaysia (1MOCC) telah memberi impak yang besar
kepada rakyat dan ianya telah menyumbang kepada peningkatan
kualiti hidup rakyat ke arah lebih sejahtera. Ekoran daripada itu
juga, Kerajaan telah dari masa ke semasa memberi nilai tambah
(value added) kepada kemudahan-kemudahan dan perkhidmatan
asas ini menjadi lebih bermanfaat kepada rakyat.
17. Bagi menjayakan gagasan NBOS, Ketua-ketua Jabatan hendaklah
memberi peluang dan galakkan yang seluas-luasnya kepada
penjawat awam di bawahnya bagi mengkaji dan meneroka produk-
produk baru dengan kaedah yang lebih sistematik dan dapat
meningkatkan produktiviti sesebuah Jabatan. Pelbagai platform
telah disediakan oleh Kerajaan di bawah program NBOS termasuk
Pertandingan Strategi Lautan Biru Kebangsaan yang bertujuan
untuk menggalakkan orang ramai tampil dengan idea lautan biru
dengan lebih kreatif dan inovatif agar dapat menyumbang kepada
pembangunan ekonomi, sosial dan sistem penyampaian
perkhidmatan awam.

18. Hari Inovasi dan Anugerah Inovasi yang diadakan di setiap


Kementerian diharap tidak terhenti setakat ini sahaja malah saya
mahu budaya inovasi menjadi sebati dalam diri semua penjawat
awam dalam menghasilkan idea-idea kreatif dan inovatif yang
7
berterusan. Kumpulan Inovatif dan Kreatif atau KIK yang
ditubuhkan di setiap Jabatan dan agensi hendaklah dimanfaatkan
dalam menggalakkan penciptaan inovasi dan melakukan
penambahbaikan terhadap perkhidmatan yang akan diberikan
kepada pelanggan dan stakeholder.

19. Selain daripada program inovasi yang diadakan di peringkat


Kementerian/Jabatan, penganjuran program inovasi di peringkat
nasional iaitu Anugerah Inovasi Negara (AIN) baru-baru ini telah
diadakan pada 17-18 Oktober 2016 dan ianya menjadi platform
utama memberi pengiktirafan kepada usaha cemerlang individu
mahupun organisasi dalam menjana idea, ciptaan dan produk
serta perkhidmatan yang baru dalam bidang sains dan teknologi
seterusnya menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara.

20. Satu lagi usaha pengiktirafan hasil-hasil inovasi dalam sektor


awam, Anugerah Inovasi Perdana Menteri (AIPM) telah
diperkenalkan mulai tahun 2010 bagi menggantikan Anugerah
Kualiti Perdana Menteri (AKPM). AIPM ini merupakan anugerah
terunggul dan berprestij bagi mengiktiraf penghasilan inovasi yang
signifikan serta berimpak tinggi kepada negara.

21. Pada tahun ini, saya difahamkan dalam Konvensyen Kumpulan


Inovatif dan Kreatif, Jabatan Perdana Menteri telah menerima
sebanyak 24 penyertaan. Begitu juga penyertaan dalam Anugerah
Inovasi Jabatan Perdana Menteri, pada tahun ini saya
dimaklumkan kita telah menerima 42 produk inovasi. Tahniah
kepada Jabatan Perdana Menteri atas komitmen dan usaha dalam
membudayakan inovasi di kalangan warga dan agensinya. Saya
mengharapkan lebih banyak lagi hasil produk yang berinovasi
8
dapat ditampilkan di tahun-tahun hadapan bagi membuktikan
bahawa penjawat awam benar-benar komited dalam
membudayakan amalan inovasi di tempat kerja.

22. Tidak lupa juga, dalam kita mengejar kecemerlangan dalam


perkhidmatan, penjawat awam diingatkan supaya turut serta dalam
memajukan aktiviti sukan dan sosial. Selain memperolehi badan
yang sihat dan cergas, pada masa yang sama, kita dapat
membantu masyarakat mengurangkan bebanan mereka. Kerajaan
memberi pengiktirafan kepada mereka yang telah menunjukkan
komitmen terhadap kedua-dua perkara ini. Maka Anugerah
Pencapaian Sukan dan Sosial diiktiraf sebagai menghargai
sumbangan mereka yang terlibat dalam kerja-kerja amal serta aktif
dalam penyertaan sukan di pelbagai peringkat.

(PENJAWAT AWAM CEMERLANG NEGARA GEMILANG)

Hadirin yang dihormati sekalian,

23. Perkembangan pesat teknologi maklumat, persaingan dalam iklim


ekonomi yang semakin mencabar, jangkaan rakyat yang semakin
tinggi telah memberi cabaran yang besar kepada Kerajaan. Oleh
itu, penjawat awam perlu bergerak dengan lebih pantas dalam
memberi perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Penjawat awam
juga perlu lebih responsif terhadap segala aduan dan maklum
balas yang diberikan oleh rakyat. Sehubungan dengan itu, proses
ke arah memantapkan service delivery dengan pendekatan baru
memerlukan komitmen yang tinggi dalam semua peringkat. Dalam
hal ini, adalah penting bagi penjawat awam menguasai ilmu

9
pengetahuan yang luas dan bersikap terbuka dalam menghadapi
arus perubahan.

24. Saya juga menyeru agar semua penjawat awam khususnya di


bawah JPM supaya dapat berkongsi, menjana dan menghasilkan
idea-idea inovasi dan kreatif bagi menambah baik kualiti
perkhidmatan awam serta menjadikannya sebagai titik tambah
dalam mencapai visi transformasi negara.

(PENUTUP)

25. Sebelum mengakhiri ucapan ini, tahniah sekali lagi saya ucapkan
kepada Jabatan Perdana Menteri dan agensi di bawahnya atas
usaha gigih berterusan demi mencipta kejayaan baru sepanjang
tahun ini. Saya ingatkan supaya kita tidak terus leka dengan
kejayaan yang telah diperolehi dan dikecapi pada hari ini tetapi
hendaklah dijadikan pemangkin agar kita berusaha dengan lebih
gigih pada masa hadapan. Akhir sekali, dengan lafaz
Bismillahirrahmannirrahim, saya merasmikan Hari Inovasi dan
Kecemerlangan Jabatan Perdana Menteri 2016.

Sekian. Wabillahi Taufik Walhidayah Wassalamualaikum


Warahmatullahi Wabarakatuh.

10

Anda mungkin juga menyukai