Anda di halaman 1dari 4

PERBADANAN LABUAN PERCUMA

(LABUAN CORPORATION)
WISMA PERBADANAN LABUAN
PETI SURAT 81245
87022 WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN
Tel : 087-408600, 408601, 408602, 408603 Fax : 087-428997, 411997, 427861, 417861
Emel : administrator@pl.gov.my Laman Web : www.pl.gov.my

BORANG PERMOHONAN JAW AT AN KOSONG

CALON-CALON YANG TIDAK MENGISI MAKLUM AT DENGAN TERANG DAL AM SEMUA RUANG
DI TIAP-TI AP HAL AM AN BORANG INI TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN

SILA BACA KETERANGAN BERIKUT SEBELUM MENGISI BORANG

1. Satu salinan borang ini hendaklah diisi untuk memohon satu jawatan sahaja.
GAMBAR
2. Perbadanan Labuan tidak akan membiayai segala perbelanjaan yang berhubung ASAL
dengan permohonan temu duga. BERUKURAN
PASPORT
3. Pemohon-pemohon yang memiliki syarat-syarat yang dikehendaki sahaja akan
dipertimbangkan.

4. Tuliskan TIADA pada ruang yang tidak berkenaan.

Nama Jawatan Yang Dipohon (dengan huruf besar) Bil. Fail (seperti yang Tarikh Iklan Ditutup
dinyatakan dalam iklan)

BUTIR-BUTIR PERIBADI
NAMA PENUH (seperti dalam Kad Pengenalan)

NAMA LAIN (Jika Ada)

ALAMAT SURAT MENYURAT

TELEFON : KOD…………………………………….. NOMBOR………………………………………………….

NOMBOR KAD PENGENALAN WARNA …………………..

TARIKH LAHIR TEMPAT LAHIR PEMOHON ……………………………………….


TEMPAT LAHIR BAPA ……………………………………….
UMUR …………………………………….. TEMPAT LAHIR IBU ……………………………………….
………………………………………….

JANTINA
Lelaki Perempuan Keturunan ………………………

TARAF PERKAHWINAN
Bujang Berkahwin Janda Duda

KEWARGANEGARAAN
Warganegara Bukan Warganegara

Warganegara Bukan Warganegara


AN
PERSEKOLAHAN/PENGAJI AN TINGGI

TAHUN Darjah/Tingkatan
Nama dan Alamat Sekolah Tertinggi Yang Akhir
MASUK KELUAR

TAHUN
Nama Maktab/Universiti dan Alamatnya Diploma/Ijazah
MASUK KELUAR Diperolehi

KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SEKOLAH (Sertakan Salinan Sijil)

SRP/PMR SPM/SPVM STPM

TAHUN GRED TAHUN GRED TAHUN GRED

ANGKA GILIRAN ANGKA GILIRAN ANGKA GILIRAN

Matapelajaran Pangkat Matapelajaran Pangkat Matapelajaran Pangkat

1. Bahasa Malaysia 1. Bahasa Malaysia 1. Pengajian Am

2. Bahasa Inggeris 2. Bahasa Inggeris 2. Bahasa Malaysia

3. Matematik 3. Matematik 3. Bahasa Inggeris

4. Ilmu Sains 4. Matematik Tambahan 4. Ekonomi

5. Geografi 5. Geografi 5. Geografi

6. Sejarah 6. Sejarah 6. Sejarah

7. P. Agama Islam 7. P. Agama Islam 7. P. Agama Islam

8. Lukisan 8. Lukisan 8. Lukisan

9. Sains Rumah Tangga 9. Rampaian Sains 9. Biologi

10. Sains Panduan 10. Fizik 10. Kimia

11. Perdagangan 11. Kimia 11. Fizik

12. Sains Pertanian 12. Biologi/Kajihayat 12.

13. 13. Kesusteraan Melayu 13.

14. 14. 14.

15.
* Potong yang tidak berkenaan.
+ Potong perkataan “ dengan lisan” sekiranya anda tidak lulus ujian lisan Bahasa Malaysia.
KELULUSAN PENGAJIAN TINGGI (sertakan salinan Diploma/Ijazah)

(i) Maktab/Universiti/Lain-Lain

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

(ii) *Ijazah/Diploma …………………………………………………………………………………………………………………

(iii) Pengkhususan ………………………………………………………………………………………………………………….

(iv) *Kelas/CGPA diperolehi (jika ada)……………………………………………………………………………………………

(v) Tahun diperolehi ………………………………………………………………………………………………………………..

MENAIP/TRENGKAS/MEMANDU*

Kebolehan Menaip Kebolehan Trengkas Lesen Memandu

Bertulis Bercetak Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Kelas Tarikh Tarikh Tamat
Diperolehi
………p.s.m ……...p.s.m. …………..p.s.m ………….p.s.m

PENGAL AM AN

Gaji Bersih Tempoh Bekerja


Nama Jawatan Majikan dan Alamatnya Sebulan Dari Hingga

KEGIATAN-KEGIATAN LUAR

Di Sekolah/Maktab/Universiti Di Luar Sekolah/Maktab/Universiti

PENGAKUAN PEMOHON

Saya sesungguhnya mengaku bahawa semua keterangan yang telah saya berikan dalam borang permohonan ini adalah
benar dan betul. Saya memahami bahawa sekiranya ada diantara maklumat-maklumat itu didapati palsu, maka
permohonan saya akan terbatal dan sekiranya saya telah diberi tawaran maka perkhidmatan saya akan ditamatkan
dengan serta merta.

Tarikh : ……………………………….. …………………………………………………………..


( Tandatangan Pemohon )

……………………………………………………………
No. Kad Pengenalan
PERMOHONAN DAN TARIKH TUTUP IKLAN

Permohonan hendaklah sampai kepada :-

KETUA PEGAW AI EKSEKUTIF


PERBADANAN L ABUAN
JAL AN DEW AN
PETI SURAT 81245
87022 WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN

Bil. Fail Rujukan : PL/PSM/100-9/3

Sebelum atau pada :

CATITAN

1. Hanya calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil temu duga.
2. Permohonan yang tidak menerima sebarang jawapan selepas tiga (3) bulan dari tarikh iklan ditutup hendaklah
menganggap permohonan mereka tidak layak.