Anda di halaman 1dari 41

1

OBJEKTIF MODUL 1

Pada akhir sesi ini peserta dapat:

• Menjelaskan konsep amalan profesional dan praktikum bertema


• Mengenal pasti komponen dan aspek tema dalam bimbingan dan
penyeliaan praktikum bertema
• Memahami kaedah pelaksanaan bimbingan dan penyeliaan
praktikum bertema
• Meramalkan cabaran-cabaran dalam pelaksanaan praktikum
bertema.

2
SLO
T
SLOT
1
2

3
3
AMALAN PROFESIONAL
MATLAMAT

• Pelajar menguasai dan mengamalkan


KONSEP konsep, prinsip, teori, kemahiran dan
Pendedahan terhadap nilai yang perlu untuk menjadi insan
budaya kerja di sekolah, guru yang profesional, kompeten dan
memahami proses yang memiliki sahsiah guru yang unggul.
perlu dilakukan oleh
seseorang guru sebelum • Meningkatkan perkembangan potensi
melaksanakan pengajaran, pelajar supaya mereka mempunyai
mengaplikasikan segala daya tahan diri dalam menghadapi
teori yang dipelajari pelbagai cabaran di sekolah.
semasa kuliah ke dalam
konteks sebenar di • Melahirkan guru yang kompeten dan
sekolah. berjiwa pendidik.

4
AMALAN PROFESIONAL

Amalan profesional adalah landasan


untuk pelajar mempraktikkan ilmu,
kemahiran dan teori dalam
Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) .

Hasil daripada pengalaman, proses


refleksi dan penambahbaikan secara
berterusan, pelajar akan
menggunakan kreativiti bagi
menghasilkan ilmu binaan dan
inovasi yang menjadi asas kepada
pembinaan ilmu profesional
perguruan ke arah menjadi guru
kompeten dan berjiwa pendidik.

5
LINGKARAN
AMALAN PROFESIONAL

• satu program latihan praktik yang


sistematik,
• berasaskan sekolah dan bersifat
developmental,
• pelajar dapat membina,
menguasai dan mengukuhkan
ilmu profesional perguruan untuk
menjadi guru permulaan yang
kompeten dan berjiwa pendidik.

6
KOMPONEN AMALAN PROFESIONAL

AMALAN PROFESIONAL

Pengalaman Perancangan
Berasaskan Pengajaran dan Praktikum Internship
Sekolah Pembelajaran

7
1
Pendekatan
STRATEGI PEMANTAPAN The Nexus
PELAKSANAAN PRAKTIKUM Theory and
Practices
IPG
2
Melaksanakan
Praktikum
Bertema
5
Membangunkan
e-Praktikum
3
4
Memantapkan
Membangunkan Penilaian
Sistem Pementoran Praktikum
Berstruktur

8
PENDEKATAN
THE NEXUS THEORY
AND PRACTICES

Kolaboratif tiga penjuru


untuk mengukuhkan
The Nexus Theory and
Practices

9
KENAPA THE NEXUS
THEORY AND PRACTICES ?

• merapatkan jurang
antara teori dengan
praktis
• Ia akan mewujudkan
keseimbangan antara
pengetahuan teoritikal
dan praktikal
• mengupayakan pelajar
mengaplikasikan
perkara yang telah
dipelajari di IPG ke
dalam situasi sebenar
di sekolah secara
efektif.
10
KERANGKA KONSEP
Penekanan kepada kesinambungan
pengetahuan yang diperolehi
melalui kuliah dan tutorial di IPG
dengan latihan praktikum yang
dilaksanakan di sekolah.

Empat kaedah dicadangkan bagi


merapatkan jurang antara teori dan
praktis iaitu:
• pengajaran mikro dan makro
• amalan pedagogi terkini
• pembelajaran berasaskan
pengalaman
• refleksi

Ke semua kaedah tersebut


11
disokong oleh sistem pementoran Rajah 1.6 Kerangka Konsep The Nexus Theory and
dan e-praktikum. Practices dalam Pelaksanaan Praktikum di IPG
Pelaksanaan amalan praktikum yang
berfokus kepada aspek tertentu
mengikut model struktur praktikum
yang digunapakai
Pelajar
Praktikum Bertema yang PISMP
berfokus kepada Ambilan
tema-tema tertentu
Jun 2017

• Melibatkan EMPAT komponen utama iaitu :


 perancangan
 pelaksanaan
 pengayaan
 refleksi
• Setiap komponen mempunyai tema-tema
yang khusus. 12
KOMPONEN TEMA
PERANCANGAN  PENGENALAN
- Kemahiran/Fokus
MODEL STRUKTUR PRAKTIKUM BERTEMA
- Kemahiran sedia ada
- Objektif pembelajaran
- Isi pembelajaran
- Pentaksiran Berasaskan Sekolah
- Tabiat berfikir
- Elemen merentas kurikulum (EMK)
- Penerapan nilai
- Bahan bantu mengajar
 PERMULAAN
 PERKEMBANGAN PENGAJARAN
 PENUTUP
PELAKSANAAN • PENGURUSAN BILIK DARJAH
• KEMAHIRAN PENGAJARAN
• PENTAKSIRAN
• PENCAPAIAN OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
• APLIKASI NILAI
PENGAYAAN • AMALAN PEDAGOGI TERKINI
• KREATIVITI DAN INOVASI
• KEMAHIRAN INSANIAH
REFLEKSI • PEMIKIRAN REFLEKTIF
• CATATAN REFLEKSI
13
• Fasa 1 ditawarkan kepada pelajar Semester 1
Tahun 3 yang telah melengkapkan tiga fasa
Pengalaman Berasaskan Sekolah.
FASA • Melaksanakan praktikum bertema.
1

• Fasa 2 ditawarkan kepada pelajar Semester 1


Tahun 4 yang telah melengkapkan Praktikum
Fasa 1.
• Memantapkan pelaksanaan praktikum bertema
FASA berdasarkan rumusan praktikum Fasa 1.
2

14
OBJEKTIF PRAKTIKUM BERTEMA
Memupuk sikap positif, meningkatkan
Menyepadukan teori dengan amali
jati diri, menghayati dan mengamalkan
PdP
nilai-nilai profesionalisme keguruan

Memperkembangkan fungsi amalan


Memantapkan aplikasi pelbagai
refleksi dan penilaian kendiri melalui
strategi dan kemahiran PdP
tema-tema yang dipilih

Mengoptimumkan kegunaan pelbagai


Mengukuhkan kemahiran mentaksir
sumber dan teknologi dalam proses
dan menilai
PdP

Merancang dan melaksanakan PdP


secara individu dan berpasangan Menguasai kemahiran pementoran
mengikut tema yang telah ditentukan

Mengenal pasti dan menyelesaikan Menguasai pelbagai strategi,


masalah PdP berdasarkan tema yang perancangan dan pelaksanaan aktiviti
telah ditetapkan kokurikulum
15
PERBANDINGAN PELAKSANAAN PRAKTIKUM SEDIA ADA DENGAN
TRANSFORMASI PRAKTIKUM
ASPEK PRAKTIKUM SEDIA ADA TRANSFORMASI PRAKTIKUM
PERBANDINGAN
1. Kerangka Tiada kerangka konsep • Mempunyai kerangka konsep praktikum
Konsep dan praktikum yang berstruktur berstruktur berdasarkan pendekatan The Nexus
Model Theory and Practises
2. Tema Tiada Tema • Terdapat tema-tema dalam EMPAT komponen
utama iaitu :-
- Perancangan
- Pelaksanaan
- Pengayaan
- Refleksi

3. Lawatan Sosial 1 ( Pra Penyeliaan ) 1


4. Penyeliaan IPG Sekolah
1 kali penyeliaan bersama Teras : 3 (2+1 PB) Teras : 1 PB
bagi setiap kursus Elektif Teras: 2(1+1 PB) Elektif Teras : 1 PB
Kokurikulum : 1 Kokurikulum : Tiada

16
ASPEK PRAKTIKUM SEDIA ADA TRANSFORMASI PRAKTIKUM
PERBANDINGAN
5. Bimbingan Bimbingan bersemuka (f2f) Bimbingan bersemuka dan maya
IPG Sekolah
Kursus f2f Maya f2f Maya
Teras : 3
Elektif Teras : 2 Teras 1 3 4 -
Kokurikulum: Tiada
Elektif Teras 1 2 3 -
Kokurikulum 1 1 - -
6. e-Praktikum Tiada Bimbingan dalam talian(Bimbingan Maya)
Instrumen penyeliaan dalam talian
Penulisan RPH, refleksi dan jurnal dalam talian

7. Pementoran Tidak berstruktur Berstruktur berasaskan kompetensi


• Siri latihan berstruktur (kursus)
• Proses pementoran berstruktur
8. Refleksi Refleksi Praktikum Refleksi Praktikum dilaksanakan semasa
Pertengahan dilaksanakan selepas selesai Praktikum masih dijalankankan (M7). Wajaran
Praktikum praktikum markah diberi ke atas perkongsian pengalaman
dan pembentangan portfolio

17
PERINCIAN WAJARAN PRAKTIKUM BERTEMA MENGIKUT KOMPONEN

FASA 1 FASA 2
AKADEMIK & KOKURIKULUM AKADEMIK & KOKURIKULUM
BIL KOMPONEN/ TEMA WAJARAN BIL KOMPONEN /TEMA WAJARAN
% %
A KOKO A KOKO
100% 100% 100 100%
%

1 PERANCANGAN 30 - 1 PERANCANGAN 20 -
2 PELAKSANAAN 30 - 2 PELAKSANAAN 20 -
3 PENGAYAAN 20 - 3 PENGAYAAN 40 -
- Amalan Pedagogi - Amalan Pedagogi
Terkini Terkini
- Kemahiran Insaniah - Kemahiran
- Kreativiti & Inovasi Insaniah
- Kreativiti & Inovasi
4 REFLEKSI 20 - 4 REFLEKSI 20 -
JUMLAH 100 JUMLAH 100 18
PEMETAAN LAWATAN SOSIAL, BIMBINGAN, KOLABORATIF DAN PENYELIAAN
PRAKTIKUM FASA 1 DAN 2
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12

PENSYARAH P1 BM P2
PENYELIA TERAS LS + B(f2f) BM + + + BM PB
K1 RPP K2
PENSYARAH
PENYELIA ELEKTIF B(f2f) BM P1 +K1 BM PB

PENSYARAH B(f2f)
PENYELIA BM P1
KOKURIKULUM

GURU
PEMBIMBING B(f2f) B(f2f) K1 B(f2f) K2 B(f2f) PB
TERAS

GURU
PEMBIMBING B(f2f) B(f2f) K1 B(f2f) PB
ELEKTIF

LS Lawatan sosial B(f2f) Bimbingan bersemuka P2 Penyeliaan 2


BM Bimbingan maya P1 Penyeliaan 1 PB Penyeliaan bersama
RPP Refleksi Pertengahan Praktikum K Kolaboratif 19
AGIHAN LAWATAN SOSIAL, BIMBINGAN, KOLABORATIF
DAN PENYELIAAN PRAKTIKUM FASA 1 DAN 2

Praktikum Kursus IPG/ Lawatan Bimb. Bimb. Bil. Penyeliaan &


Sekolah Sosial f2f Maya Bimb. Kolaboratif
Bidang Teras 2+
1 1 3 4
IPG + 1 PB + 2K
Bidang 1+
- 1 2 3
FASA 1 Elektif + 1 PB + 1K
dan Kokurikulum - 1 1 2 1
FASA 2 Bidang Teras - 4 - 4 1PB + 2K
Bidang Sekolah
- 3 - 3 1PB + 1K
Elektif
Kokurikulum
- - - - -

Bimb. f2f – Bimbingan face to face K- Kolaboratif PB – Penyeliaan Bersama

20
RUMUSAN

21
SLOT
2

22
22
KAEDAH PELAKSANAAN PRAKTIKUM BERTEMA
• Perbincangan bersama pelajar dan pensyarah penyelia/guru
pembimbing tentang aspek kelemahan pelajar semasa sesi
1 bimbingan

• Bersetuju memilih satu tema sebagai fokus semasa


penyeliaan
2

• Penyeliaan/bimbingan dibuat secara menyeluruh semasa


PdP tetapi berfokuskan kepada tema yang dipersetujui
3 bersama-sama

Semasa Fasa 2, penekanan diberikan kepada elemen


Pengayaan . Pelajar sepatutnya sudah menguasai semua
komponen semasa pelaksanaan praktikum Fasa 1.
23
SENARAI TEMA DAN WAJARAN DALAM KOMPONEN PERANCANGAN
KOMPONEN ASPEK TEMA PERINCIAN FASA 1 FASA 2
 PENGENALAN
PERANCANGAN  PENGENALAN - Kemahiran/fokus
(Penyediaan  PERMULAAN - Kemahiran sedia ada
 PERKEMBANGAN - Objektif /hasil pembelajaran
RPH)
PENGAJARAN - Isi pembelajaran
 PENUTUP - Pentaksiran Berasaskan Sekolah
- Tabiat berfikir 30% 20%
- Elemen merentas kurikulum (EMK)
- Penerapan nilai
- Bahan bantu mengajar
 PERMULAAN
⁻ Set induksi
 PERKEMBANGAN PENGAJARAN
- Variasi ransangan
- Memberi penerangan
- Penyoalan
- Maklumbalas
- Strategi pengajaran
- Penggunaan bahan bantu
- Penggunaan contoh dan ilustrasi
- Pentaksiran : penilaian
pembelajaran
 PENUTUP
- Rumusan pengajaran 24
SENARAI TEMA DAN WAJARAN DALAM KOMPONEN PELAKSANAAN
KOMPONEN ASPEK TEMA PERINCIAN FASA 1 FASA 2
 PENGURUSAN BILIK DARJAH
PELAKSANAAN  PERMULAAN PdP ⁻ Pengurusan murid
- Kebolehan memotivasi murid
 PERKEMBANGAN - Pengurusan persekitaran pembelajaran
PdP - Hubungan guru dan murid
 PENUTUP PdP - Kawalan bilik darjah
- Penggunaan ganjaran/dendaan
 KEMAHIRAN PENGAJARAN
30% 20%
⁻ Set induksi
- Variasi ransangan
- Memberi penerangan
- Penyoalan
- Maklumbalas
- Strategi pengajaran
- Penggunaan bahan bantu
- Penggunaan contoh dan ilustrasi
- Penutup
 PENTAKSIRAN
- Memantau pembelajaran murid.
- Memberi maklumbalas terhadap respon murid.
- Penilaian pembelajaran
- Menyimpan rekod markah murid.

 PENCAPAIAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN


 APLIKASI NILAI
25
SENARAI TEMA DAN WAJARAN DALAM KOMPONEN PENGAYAAN
KOMPONEN ASPEK TEMA FASA 1 FASA 2
PENGAYAAN  AMALAN PEDAGOGI TERKINI
⁻ Pedagogi Abad 21 ( 4C ) dan Pedagogi STEAM
⁻ Pembelajaran Terarah Kendiri (Self Directed
Learning)
⁻ Pembelajaran Koperatif
⁻ Pembelajaran Inkuiri-penemuan
⁻ Pembelajaran Penerokaan (Discovery Learning)
⁻ Contextual Direction Learning 20% 40%
⁻ Project Based Learning
⁻ Problem Based Learning
⁻ Aplikasi KBAT ( aspek Pedagogi, Membina Item
dan Teknik Penyoalan)
⁻ Literasi TMK
⁻ Komunikasi dan kolaboratif

26
Sambungan…SENARAI TEMA DAN WAJARAN DALAM KOMPONEN PENGAYAAN

KOMPONEN ASPEK TEMA FASA 1 FASA 2


PENGAYAAN  KREATIVITI DAN INOVASI
⁻ Kreativiti dan inovasi
⁻ Pemikiran Kritis dan Penyelesaian
Masalah

 KEMAHIRAN INSANIAH
⁻ Keprihatinan
⁻ Interpersonal & Intrapersonal 20% 40%
⁻ Integriti & Akauntabiliti guru
⁻ Hubungan Profesional
⁻ Komunikasi
⁻ Kolaborasi
⁻ Etika Profesion Perguruan

27
27
SENARAI TEMA DAN WAJARAN DALAM KOMPONEN REFLEKSI

KOMPONEN ASPEK TEMA FASA 1 FASA 2

REFLEKSI ⁻ Catatan refleksi 20% 20%


⁻ Pemikiran reflektif

28
SENARAI TEMA DAN WAJARAN DALAM KOKURIKULUM

KOKURIKULUM KOMPONEN ASPEK TEMA FASA 1 FASA 2


PERMAINAN  PERANCANGAN - Set Induksi
 PELAKSANAAN - Penguasaan
OLAHRAGA  PENGAYAAN Kemahiran 10% 10%
UNIT BERUNIFORM  REFLEKSI - Aplikasi Kemahiran
- Pengelolaan
aktiviti/Penilaian
PERSATUAN
- Penutup/Refleksi
- Kejurulatihan
- Penganjuran

29
REFLEKSI PERTENGAHAN PRAKTIKUM

• Menghubungkait antara
teori yang telah dipelajari
• Sesi refleksi di pertengahan
di IPGK dengan
tempoh praktikum.
pengalaman mengajar
semasa praktikum.
• Pengisian sesi refleksi
termasuk
• Rumusan antara teori dan
• Perkongsian
praktis, yakni menyokong
pengalaman
pendekatan The Nexus
• Pembentangan
Theory and Practices.
portfolio pelajar

30
PROSES KERJA TRANSFORMASI PRAKTIKUM BERTEMA

BIL PERKARA DESKRIPTOR CATATAN

1 LAWATAN  Dilaksanakan pada permulaan praktikum, iaitu minggu Borang


SOSIAL pertama atau kedua oleh pensyarah penyelia teras. Senarai
(PENSYARAH  Mewujudkan hubungan (rapport) dengan pengurusan Semak
PENYELIA
sekolah.
TERAS)
 Mengadakan perjumpaan dengan guru pembimbing
untuk menyelaraskan bimbingan dan penyeliaan pelajar.
 Mengadakan perjumpaan dengan pelajar untuk
memastikan keperluan dan kebajikan pelajar terjaga
semasa praktikum.
 Pemetaan Lawatan Sosial
Pensyarah Penyelia Teras Satu kali pada minggu 1 atau 2.
PROSES KERJA TRANSFORMASI PRAKTIKUM BERTEMA

BIL PERKARA DESKRIPTOR CATATAN

2 BIMBINGAN  Dilaksanakan oleh pensyarah Penyelia Teras, Pensyarah Elektif Borang PR 1

BERSEMUKA Teras dan Guru Pembimbing.


(PENSYARAH  Mendapat maklumat awal tentang perancangan dan pelaksanaan
PENYELIA) PdP pelajar.
 Mengenal pasti masalah dan kelemahan pelajar dalam proses
BIMBINGAN PdP sebagai maklumat awal untuk pesediaan bagi penyeliaan
BERSEMUKA bertema.
KALI PERTAMA  Mendapat gambaran awal tentang tema untuk dibincang semasa
(GURU sesi bimbingan maya.
PEMBIMBING)  Memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada pelajar dalam aspek
PdP di dalam dan di luar bilik darjah seperti perancangan,
sumber, proses PdP, refleksi dan lain-lain.
 Melengkapkan borang bimbingan berpandukan rubrik.
 Tiada markah diberikan semasa proses bimbingan.
 Pemetaan Bimbingan
PROSES KERJA TRANSFORMASI PRAKTIKUM BERTEMA
(Sambungan…)

Pemetaan Bimbingan

Pensyarah Penyelia Teras Satu kali pada minggu 1 atau 2.


Pensyarah Penyelia Elektif Satu kali pada minggu 3
Teras/Kokurikulum
Guru Pembimbing Teras Minggu ke 1
Guru Pembimbing Elektif Teras Minggu ke 2
PROSES KERJA TRANSFORMASI PRAKTIKUM BERTEMA

BIL PERKARA DESKRIPTOR CATATAN

3 BIMBINGAN  Menetapkan tema dengan pelajar berdasarkan masalah dan Borang PR 1


BERSEMUKA
kelemahan yang dikenalpasti.
KALI KEDUA
DAN  Membimbing pelajar menyediakan RPH dan berfokus kepada
SETERUSNYA. tema yang dipersetujui.
(GURU  Memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada pelajar dalam aspek
PEMBIMBING)
pdp di dalam dan di luar bilik darjah seperti perancangan,
sumber, proses pdp, refleksi dan lain-lain.
 Melengkapkan borang bimbingan berpandukan rubrik.
 Tiada markah diberikan semasa proses bimbingan.
 Pemetaan Bimbingan

Guru Pembimbing Teras Sebanyak 3 kali pada minggu 4, 6 & 9.


Guru Pembimbing Elektif Teras Sebanyak dua kali pada minggu 5 & 8.
PROSES KERJA TRANSFORMASI PRAKTIKUM BERTEMA

BIL PERKARA DESKRIPTOR CATATAN

4 BIMBINGAN  Pelajar dikehendaki memuatnaik perancangan, catatan refleksi dan Borang


MAYA lain-lain. Bimbingan
(PENSYARAH  Pensyarah penyelia dikehendaki menyemak bahan yang telah Maya
PENYELIA
dimuatnaik dan memberi bimbingan serta maklumbalas kepada
TERAS DAN
pelajar.
ELEKTIF
TERAS)  Menetapkan tema yang akan difokus semasa penyeliaan.
 Bimbingan maya dilaksanakan secara e-Praktikum.
 Pemetaan Bimbingan
Guru Pembimbing Teras Sebanyak 3 kali pada minggu 4,7,10
Guru Pembimbing Elektif Teras Sebanyak 2 kali pada minggu 5, 9
Guru Pembimbing Kokurikulum Sebanyak 1 kali pada minggu 8
PROSES KERJA TRANSFORMASI PRAKTIKUM BERTEMA

BIL PERKARA DESKRIPTOR CATATAN

5 PENYELIAAN  Penyeliaan pensyarah merangkumi keseluruhan pdp, iaitu • Borang PR2


PRAKTIKUM perancangan, pelaksanaan, pengayaan dan refleksi yang
(PENSYARAH berfokus kepada tema yang telah ditetapkan semasa • Borang
PENYELIA) Perbincangan
bimbingan maya.
Kolaboratif
 Markah diberikan semasa proses penyeliaan.
SESI  Perbincangan kolaboratif bersama guru pembimbing
KOLABORATIF selepas semua sesi penyeliaan.
(GURU
PEMBIMBING)  Semasa perbincangan kolaboratif, pensyarah penyelia dan
guru pembimbing membincangkan aspek-aspek kekuatan,
kelemahan dan keperluan bimbingan seterusnya.
 Pemetaan Penyeliaan dan Sesi Kolaboratif

Bidang Teras Sebanyak 2 kali pada minggu 5,8


Bidang Elektif Teras Sebanyak 1 kali pada minggu 6
PROSES KERJA TRANSFORMASI PRAKTIKUM BERTEMA

BIL PERKARA DESKRIPTOR CATATAN

5 PENYELIAAN  Penyeliaan pensyarah bersama-sama dengan guru Borang PR2


BERSAMA pembimbing merangkumi keseluruhan PdP, iaitu
(PENSYARAH perancangan, pelaksanaan, pengayaan dan refleksi yang
PENYELIA &
berfokus kepada tema yang telah ditetapkan semasa
GURU
bimbingan maya.
PEMBIMBING)
 Markah diberikan semasa proses penyeliaan.
 Perbincangan bersama guru pembimbing selepas sesi
penyeliaan.
 Semasa perbincangan , pensyarah penyelia dan guru
pembimbing membincangkan aspek-aspek kekuatan,
kelemahan, pemarkahan dan keperluan bimbingan
seterusnya.
 Pemetaan Penyeliaan Bersama
Bidang Teras Sebanyak 1 kali pada minggu 11 atau 12
Bidang Elektif Teras Sebanyak 1 kali pada minggu 10
PROSES KERJA TRANSFORMASI PRAKTIKUM BERTEMA
BIL PERKARA DESKRIPTOR CATATAN
6 REFLEKSI  Sesi refleksi dijalankan pada minggu ke tujuh praktikum. Borang
PERTENGAHAN  Perkongsian pelajar merujuk kepada pertemuan antara pelajar, Refleksi
PRAKTIkUM pensyarah penyelia teras serta pihak pengurusan praktikum pada Pertengahan
Praktikum
masa dan tempat yang ditetapkan.
 Pengisian bagi sesi refleksi ini termasuklah perkongsian
pengalaman, pandangan dan pendapat yang membina tentang
proses pdp (teras, elektif teras dan kokurikulum) dan
persekitaran sekolah.
 Pelajar juga digalakkan untuk menyatakan pendapat terhadap
penyeliaan dan bimbingan yang telah mereka peroleh.
 Markah diberikan semasa proses refleksi oleh Pensyarah Penyelia
Teras.
 Kehadiran semua pensyarah penyelia diwajibkan semasa sesi
refleksi.
 Pemetaan Refleksi Pertengahan Praktimum
Bidang Teras Sebanyak 1 kali pada minggu 7
USAHA GURU YANG
MENINGKATKAN LEBIH
PRESTASI DAN
KUALITI GURU KOMPETEN DAN
BERJIWA
PROSES
PENDIDIK
MENYELESAIKAN
MASALAH
YANG
MENEKANKAN
KOMPONEN DAN
ASPEK TEMA
TERTENTU

TRANSFORMASI PRAKTIKUM
39
RUMUSAN Meramalkan cabaran-
cabaran dalam pelaksanaan
Praktikum Bertema

RefleksiTransformasiPraktikumBertema

40
41

Anda mungkin juga menyukai