Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MALAYSIA SK

Mata Pelajaran Bahasa Malaysia Tahun 5


dan Kelas
Tema/Tajuk Pertanian dan Penternakan di Malaysia – Aku Pengusaha Puyuh

Tarikh/Hari 31 Julai 2017/Isnin


Masa 1130 pagi – 1230 tengah hari (60 minit)
Standard 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan
Kandungan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.
Standard 2.5.1 Membaca dan memahami maklumat yang terdapat dalam bahan
Pembelajaran puisi dengan betul.
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat
mendeklamasikan sajak ‘Aku Pengusaha Puyuh’ dengan nada dan
intonasi yang betul.
Sistem Bahasa Tatabahasa: Kata Adjektif

Kosa kata: berpeluh, mengeluh, selesa, hiruk-pikuk, berkhasiat,


sejahtera, rapuh.
Elemen Ilmu: Sains, Ekonomi.
Merentas TMK: Gambar burung dan telur puyuh, Muzik latar.
Kurikulum
Nilai: Kesyukuran, Kerjasama, Kerajinan.
(EMK)
Kreativiti dan inovasi: Kreativiti dalam menggunakan nada, intonasi
dan bahasa badan yang menarik ketika mendeklamasikan sajak.
Kecerdasan Pelbagai: Verbal – Linguistik, Interpersonal.
Bahan Bantu Muzik latar, Komputer, Pembesar suara, Gambar burung dan telur
Belajar puyuh, Peta bulat/konsep, Bulu burung.
Penilaian Mendeklamasikan sajak ’Aku Pengusaha Puyuh’ menggunakan nada,
Pengajaran intonasi dan bahasa badan yang menarik.
dan
Pembelajaran
LANGKAH/ ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN CATATAN
MASA PEMBELAJARAN
Induksi Set Gambar dan Teknik: Sumbang Saran Nilai:
(5 minit) Bulu burung 1. Murid ditunjukkan gambar -Kesyukuran.
puyuh. serta bulu seekor burung -Kerjasama.
dan diminta oleh guru -Kerajinan.
- Gambar untuk memberikan BBB:
burung pendapat tentang gambar -Gambar serta
dan telur serta bulu tersebut. bulu sejenis
puyuh. 2. Murid bersoal jawab burung.
- Bulu dengan guru Kemhairan
sejenis berkenaan Berfikir:
burung. spesis burung yang -Menaakul.
berkaitan.
3. Guru mengaitkan
gambar serta bulu tersebut
dengan topik pada hari ini:
Aku Pengusaha Puyuh
Langkah 1 Teks, Gambar Teknik: Kemahiran
(20 minit) dan Bulu Sumbang Saran Berfikir (KB):
Burung. 1. Murid diberikan -Menjana idea,
1. Gambar pendedahan oleh guru Menaakul.
burung tentang burung puyuh. Kecerdasan
dan telur 2. Murid bersoal jawab Pelbagai (KP):
puyuh. dengan guru tentang -Verbal
burung puyuh. Linguistik.
3. Murid kemudian Kontekstual:
diperkenalkan oleh guru -Pengalaman
beberapa contoh kata melihat haiwan
adjektif yang terdapat bersayap dan
dalam sajak. bertelur.
4. Murid diminta oleh guru Kemahiran
untuk membaca sajak Berfikir Aras
tentang ternakan burung Tinggi (KeBAT):
puyuh pada halaman 119 -Mentafsir
buku teks Bahasa Malaysia. gambar dan teks
Nilai:
-Kesyukuran.
-Kerjasama..
-Kerajinan.
BBB:
-Petikan teks.
-Gambar burung
dan telur puyuh.
-Bulu sejenis
burung.
Langkah 2 Aktiviti Bahasa Teknik: Didik Hibur Belajar Cara
(10 minit) -Maksud 1. Murid diminta oleh Belajar (BCB):
setiap guru untuk membentuk -Kemahiran
rangkap 4 kumpulan yang terdiri berfikir.
sajak. daripada 6 orang. -Kemahiran
2. Murid diagihkan peta menaakul.
bulat/konsep untuk KP:
mencatat maksud -Verbal linguistik.
setiap rangkap sajak. -Interpersonal.
3. Murid akan diterangkan Nilai:
oleh guru tentang -Kesyukuran.
aktiviti yang akan -Kerjasama.
dijalankan. -Kerajinan.
4. Murid akan dikehendaki BBB:
oleh guru untuk -Peta
membentangkan hasil bulat/konsep.
perbincangan mereka di -Gambar burung
hadapan kelas. puyuh.
5. Murid akan diberikan
masa yang mencukupi
oleh guru untuk
berbincang dan
membuat persediaan.
Langkah 3 Deklamasi Teknik: Didik Hibur Kemahiran
(20 minit) Sajak. 1. Murid diminta oleh Berfikir Aras
’Aku Pengusaha guru untuk Tinggi (KeBAT):
Puyuh’ mendeklamasikan sajak -Berfikir secara
secara berkumpulan. kreatif dan kritis
2. Murid kemudian dalam
diminta oleh guru untuk menjelaskan isi
berkongsi dapatan perbincangan
perbincangan kumpulan kepada rakan
masing-masing. sekelas.
3. Murid yang lain akan Kecerdasan
memberikan tumpuan Pelbagai:
ketika kumpulan lain -Verbal
sedang membentang. Linguistik.
4. Murid akan diberikan -Interpersonal.
penerangan oleh guru Nilai:
sekiranya terdapat -Kerjasama.
sebarang -Kesyukuran.
penambahbaikan. -Kerajinan.
5. Murid akan diberikan
lembaran kerja
tambahan bagi
mengukuhkan
pemahaman mereka
tentang kata adjektif
serta ternakan burung
puyuh.
Penutup Rumusan Teknik: Sumbang Saran Nilai:
(5 minit) Kognitif 1. Murid dan guru membuat -Kesyukuran.
Mengetahui rumusan tentang isi -Hormat-
pelbagai jenis pelajaran pada hari menghormati.
burung yang tersebut. -Kerjasama.
terkenal di
Malaysia.
Refleksi:

Komen Pensyarah/Guru Pembimbing