Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Cikgu Bani

MATA PELAJARAN MATEMATIK TAHUN 6 LELAKI : ____ / 8orang


MINGGU / HARI / PEREMPUAN : ____ / 8orang
01 / SELASA / 02 JANUARI 2018
TARIKH JUMLAH :____ /16orang
KELAS 6 PINTAR KEHADIRAN TIDAK HADIR:
MASA 08.20 AM - 09.20 AM
BIDANG
UNIT 1: Nombor Dan Operasi
PEMBELAJARAN
STANDARD 1.1 Aplikasisebarangnombor
KANDUNGAN
STANDARD 1.1(i)
PEMBELAJARAN Mewakilkanpenggunaankalkulatorbagimenyelesaikanpengiraantermasukpembundarandanpolanombor

OBJEKTIF Padaakhirpengajarandanpembelajaranmuriddapat :
PEMBELAJARAN/ 1. Memahirkandirimenggunakankalkulatormencarijawapan pengiraandenganbetul
KRITERIA KEJAYAAN 2.Menjawab 8 daripada 10 soalanpenyelesaianpengiraandenganbetul

1.
2.

AKTIVITI
PEMBELAJARAN &
PEMUDAHCARAAN
(PdPc)

ALAT BANTU MENGAJAR (ABM) / BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM)


BukuTeks Nota Carta / Graf Komputer / Tablet
BukuRujukan Model TV / Projektor Internet / Wifi
ModulSubjek Gambar PembesarSuara/ Radio Kalkulator

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)


Kreativiti Dan Inovasi Bahasa PendidikanAlamSekitar Patriotisme
Sains Dan Teknologi Keusahawan PendidikanKewangan TMK

NILAI MURNI
BaikHati Kerjasama BertolakAnsur Keadilan
Keberanian Kejujuran Bersyukur Tolong-menolong
Bertanggungjawab HemahTinggi Hormat-menghormati KasihSayang
Kesabaran Ketekunan BerjimatCermat

PETA PEMIKIRAN i-THINK


PetaBulatan PetaBuih PetaBuihBerganda PetaPelbagaiAlir
PetaTiti PetaPokok PetaDakap PetaAlir

PEMBELAJARAN ABAD KE-21 (PAK21)


Komunikasi Kolaborasi Kreativiti PemikiranKritikal

TAHAP PEMIKIRAN
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
Mengingat Mengaplikasi Menilai
Memahami Menganalisis Mencipta

PENILAIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN


BukuLatihan BukuTeks BukuKerja LembaranKerja
Pemerhatian Lisan Pembentangan Kerja Kumpulan
Kuiz Tugasan Projek Simulasi / Lakonan

REFLEKSI
____ / ____ orang muriddapatmenguasaiobjektifpembelajarandandiberilatihanpengayaan / pengukuhan
____ / ____ orang muridtidakmenguasaiobjektifpembelajarandandiberilatihanpemulihan
Catatan :
Tangguh : AktivitiPdPctidakdapatdijalankankerana Mesyuarat Kursus
Program Sekolah CutiRehat / CutiSakit
AktivitiLuar Guru Pengiring
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Bani18
MATA PELAJARAN SEJARAH LELAKI : ____ / ____ orang
MINGGU / HARI / TARIKH (MINGGU 2 ) ISNIN 08.01.2018 PEREMPUAN : ____ / ____ orang
KELAS 4 MAHIR KEHADIRAN JUMLAH :____ / ____ orang
TIDAK HADIR:
MASA 11.45 – 12.45 TENGAH HARI
BIDANG PEMBELAJARAN MARI BELAJAR SEJARAH
STANDARD KANDUNGAN 1.1 Pengertian sejarah dan kemahiran sejarah
1.1.3 Mengenal pasti peristiwa sejarah mengikut garis masa.
STANDARD PEMBELAJARAN
K1.1.7 Menyatakan kepentingan pengurusan masa dalam kehidupan harian
Pada akhir sesi pdpc :
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/ 1. 100% murid dapat Menulis berkaitan diri mengikut kronologi.
KRITERIA KEJAYAAN 2. 85% murid dapat menyatakan kepentingan pengurusan masa dalam kehidupan
seharian dengan betul
1. Murid mendengar cerita tentang diri guru.
2. Murid merangka cerita tentang diri sendiri dengan bimbingan guru
3. Murid bercerita tentang sejarah diri sendiri.
AKTIVITI PEMBELAJARAN & 4. Murid melengkapkan jadual harian secara kronologi secara berkumpulan.
PEMUDAHCARAAN (PdPc)
5. Murid membentang hasil perbincangan secara ”Gallery Walk”
6. Murid membina jadul harian secara individu.
7. Aktiviti pengukuhan dan pemulihan.

ALAT BANTU MENGAJAR (ABM) / BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM)


Buku Teks Nota Carta / Graf Komputer / Tablet
Buku Rujukan Model / Contoh TV / Projektor/LCD Internet / Wifi
Modul Subjek Gambar / Carta Pembesar Suara / Radio Kalkulator

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)


Kreativiti Dan Inovasi Bahasa Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme
Sains Dan Teknologi Keusahawan Pendidikan Kewangan TMK

NILAI MURNI
Baik Hati Kerjasama Bertolak Ansur Keadilan
Keberanian Kejujuran Bersyukur Tolong-menolong
Bertanggungjawab HemahTinggi Hormat-menghormati Kasih Sayang
Kesabaran Ketekunan Berjimat Cermat

PETA PEMIKIRAN i-THINK


Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pelbagai Alir
Peta Titi Peta Pokok Peta Dakap Peta Alir

PEMBELAJARAN ABAD KE-21 (PAK21)


Komunikasi Kolaboratif Kreativiti Pemikiran Kritikal

TAHAP PEMIKIRAN
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
Mengingat Mengaplikasi Menilai
Memahami Menganalisis Mencipta

PENILAIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN


Buku Latihan Buku Teks Buku Kerja Lembaran Kerja

Pemerhatian Lisan Pembentangan Kerja Kumpulan

Kuiz Tugasan Individu Projek Simulasi / Lakonan

REFLEKSI / IMPAK
____ / ____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan

____ / ____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

Tindakan susulan :

Tangguh : Aktiviti PdPc tidak dapat dijalankan kerana Mesyuarat Kursus

Program Sekolah Cuti Rehat / Cuti Sakit

AktivitiLuar Guru Pengiring

Anda mungkin juga menyukai