Anda di halaman 1dari 5

‫االستغاثة حلضرةرابلربية‬

‫ لسيخ خليل البنكالىن و السيخ رملى فتريوعان رمحهاهللا‬

ISTIGHŌTSAH
َ‫اِ ِبَ َ رص ِْتَّهِ ِب‬
ِ ْْ َ‫اِ ر‬ ِ ِ ٍ ِ ْ ‫ اِ ٰىل َح‬.‫الرِحْي ِم‬
ِ َّ‫ض َرةٍ الن‬ ِ ‫بِس ِم‬
َ ِ َْ‫ىبَُّ هللاص ََُْْيبَ َ َيبَُّ َم صَُّ ا ٰىل ْر‬ َ َ‫ْبفَٰ ٰ َيبيَُِمَ صمَ ٍَّب‬ ْ ‫بى اُْص‬ َّ ‫الر ْْحَ ِن‬
َّ ‫هللا‬ ْ
َِ‫اِ اَاَكِنَببِ َاصَّْ َ ِهِنَببِ َاَ ِْب ََا ِ ُم َ َِب َّبَاهِن‬ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ‫اَىبباِبِ َِ اَ َْ ِْيب‬
ِ َْْ َ‫و صَُّ َِ ٰىل ا‬َ ْ ِ‫و َاَُْئَكِ َةببل ال صٍْ َبب َّبرب‬
َ ْ ُ‫بو َا ْا َِا ِببَ ْب َبن اْاَْوِيَببِ َ اُْصْر َيبب‬ َْ َ َ ْ َ
َِ ِْ ِ‫و َال صٍْ ْسببُِ ٍَِ ِ اَْْبنَ ٍَببِ َُببِ بص ِْا ِْب ْبن َْ َ بب‬ ِ ِ
َ ْ ُ‫اِ اَ ْْ َِاهِنَببِ َاَ ْْب َبِاهِ صة ْم َاَ ْْب َبِا اُْص ْسبب‬
ِ َْْ َ‫بو َ رَ ِا ا ُْصصبب ْبِ َِ ََُْْيبنَببِ صَُّ ا‬ ِ
َ ْ ‫َالْ صٍ َْيُ ٍِب‬
×3 ‫ض َ َْغَِ ِْهبَِ ِىف بَب ِرَهِ َ ََْب ِرَهِ َ َُْ ٰ َه ِذهِ النِيَ ِل اَلْ َٰ ِِِتَلص‬ ِ ْْ َ‫اْا‬

‫الرِح ْي ِم‬
َّ ‫الر ْْحَ ِن‬ ِ ‫ بِس ِم‬.1
1. Dengan menyebut nama Allah yang maha Pemurah lagi Maha
Penyayang َّ ‫هللا‬ ْ
.‫و‬ ِ ِ ْ ‫لِل‬ ِِ
َ ْ ُِ‫ب ال َْْي‬ َ َّ َ‫ ا َُْ ٍْ ص‬.2
2. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam

.‫الرِح ْي ِم‬
3. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

4. Yang menguasai hari pembalasan


َّ ‫الر ْْحَ ِن‬
َّ .3
ِ ‫ك ْبِِم‬
.‫الَْْ ِن‬ ِِ
ْ َ ‫ َِْل‬.4
ِ َ َِّْ‫ اِتَّ َك َب ْْيو صَ ا‬.5
5. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada
Engkaulah kami mohon pertolongan .‫و‬ ‫ك َ ْستَْي ْ ص‬ َ ‫ص‬
.‫ط ال صٍْ ْستَ ِب ْي َم‬ ِ ‫ ْاه َِ َُم‬.6
6. Tunjukilah kami jalan yang lurus.
َ ‫الْ َرا‬
7. (Yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan
ِ ِْ ‫ض‬
‫ب ََُْْي ِ ْم‬ ‫ت ََُْْي ِ ْم غَ ِْي ال ٍَْغْ ص‬ َ ٍْ ‫ط الَّ ِذْْ َن اَْب َْي‬َ ‫ى َرا‬ِ .7
ni'mat kepada mereka: bukan (jalan) mereka yang dimurkai,
dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat. (Kabulkanlah Ya
Allah)
ِ ِ‫اَ الضَِّل‬
~ Wirid Istighotsah ~ َ ْ ْ‫ ٰا‬.‫و‬
‫و‬ َْ َ
،‫الْي ِظ ْي ِم‬ ِ
1. Aku mohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung
×11
َ ‫ اَ ْيتَبغْٰ صر هللا‬.1
،‫لل اْ َلْيُِ ِ اْ َلْي ِظ ْي ِم‬
ِ ‫ اَحِ َل اَ قصب ََِّة َِاَ ِا‬.2
2. Tidak ada daya dan tidak kekuatan, kecuali dengan
pertolongan Allah Dzat yang Maha Mulia lagi Maha Agung. ×11
َ َْ
ِ ِ ِ
×11 ،َ‫ل اَ ُْْجأَ ْن هللا َِاَ َِلَي‬
3. Tidak ada daya dan tempat mengungsi kecuali dari Allah dan
kepadaNya
ْ َ َ َ َ َ ِْ ‫ اَ َح‬.3
4. Ya Allah, berilah sholawat dan salam atas Sayyidinā ،ٍَ ٍَّ َ‫ى ِل ََُْ َييِ َِ َُم صمَ ٍَّ ٍَ َ ََُْ اَ ِل َييِ َِ َُم صم‬ َ ‫ الَُّ ص َّم‬.4
Muḥammad dan juga atas keluarga Sayyidinā Muḥammad
×11

5. Ya Allah, Dzat yang Maha Terdahulu ،‫ َت هللاص َت قَ َِ ْيص‬.5


×11

×11 ،‫ي‬ ِ ِ
6. Ya Allah, Dzat yang Maha Mendengar dan Maha Melihat
‫ َت ََس ْي صع َت بَْ ْ ص‬.6
7. Ya Allah, Dzat yang Maha Pemula (mewujudkan) dan Maha
Pencipta
×11 ،‫ق‬ ‫ئ َت َاِلِ ص‬ ‫ َت صْ ْو َِ ص‬.7
×11 ،‫ْ ْي ت ُِ ْيل ت هللا‬ ِ ‫ ت ح ِٰ ْي ص‬.8
8. Ya Allah, Dzat yang Maha Menjaga, Menolong dan
Melindungi
َ ‫ظ َت َ ص َ َ ص‬ َ َ
9. Ya Allah, Dzat yang Maha Hidup dan Maha Kekal, dengan ‫َيتَ ِغ ْي ص‬
×11 ،‫ث‬ ْ‫كر‬ َ ِ‫ َت َحي َت قَبيب ِْ صم بَِر ْْحَت‬.9
‫ َت لَ ِف ْي ص‬.10
rahmatMu aku mohon pertolongan
×11 ،‫ف‬
10. Ya Allah, Dzat yang Maha Mengetahui perkara yang lembut
(halus)

~ Istighotsah Syaikhona Kholil Bangkalan dan Syekh Romli Peterongan ~ 1


‫االستغاثة حلضرةرابلربية‬
‫ لسيخ خليل البنكالىن و السيخ رملى فتريوعان رمحهاهللا‬

ِ ِ
ً َّٰ َ‫اَ ْيتَب ْغٰ صر هللاَ اْ َلْيظ ْي ِم َََِّص َُِ َن غ‬.11
11. Aku mohon ampun ya Allah, Dzat yang Maha Agung, aku
mohon ampunan, sesungguhnya Dia adalah Dzat yang Maha ×11 ،‫ِْا‬
Pengampun

12. Ya Allah, berilah tambahan rahmat atas Sayyīdinā


Muḥammad, sungguh telah sempit usahaku dan semoga
‫ت ِح ْيبَُ ِت‬ َ َْ َ‫ى ِل ََُْ َييِ َِ َُم صمَ ٍَّ ٍَ ق‬
ْ َ‫ضِق‬ َ ‫الَُّ ص َّم‬.12
Engkau melihatku (memberi syafa'at) wahai Rasūl Allah
×11 ،‫هللا‬ ِ ‫اَ ْ ُِْْ ِن ت ْيِ َل‬
ْ‫َ َ ص‬
13. Sholawat Nāriyah. Ya Allah, limpahkanlah kemurahan dan
ۤ
kesejahteraan yang sempurna atas Junjungan Sayyīdinā
Muḥammad yang dapat melepaskan beberapa ikatan ‫ىئَةً َُ َُِِْلً َ َيُِ ْم َيئَ ًِْ ََت ًِّْ ََُْ َييِ َِ َُم‬ َ ‫ى ِل‬َ ‫الَُّ ص َّم‬.13
(kerepotan), menghilangkan berbagai kesusahan,
ِ ‫صمَ ٍَّ َِ ِنالَّ ِذا هَب ْنال بَِِ اْلْي َب صَ هَب ْنب َٰ ِر‬
dipenuhinya hajat kebutuhan, memperoleh beberapa
kesenangan, mencapai berbagai akhir kesudahan yang baik, ‫ج بَِ اْل صة َر ص‬
‫ب‬ ‫ص َ ص‬ َ
dicurahkan beberapa raḥmat berkat syafa'at yang dermawan
dan juga atas keluarganya dan sahabat-sahabatnya pada
ِِ ََِ‫اْل‬
‫ات‬ ْ ‫ب َ صح ْس صن‬ ِ َّ َِ ِ‫ِل ب‬
‫الرغَِك ص‬ ‫ج َ هصبنَ ص‬ ِ ِ ِ
‫َ هَب ْبض بَ ا ََُِْاك ص‬
setiap waktu dan nafas, sebanyak bilangan yang Engkau
‫ى ْاوِ َِ ِىف‬ ِِ ِ
ketahui
َ َ َ‫ِم بَِِ ِْ ِ َ اْل َة ِرِْي َ ََُْ اَل‬ ‫َ ْص ْسَت ْس َب اْلغَ ٍَ ص‬
ٍِ‫س بِْيَ ِ صُ ِل ْْيُص‬
‫ىَُ َِاةص‬
َ ) × 11 ، ‫ك‬
َ ‫ل‬
َ ‫م‬ ْ َْ َ َ ٍ َٰ ‫صُ ِل لَ ٍْ َا ٍل َ َب‬
َِ َِّ‫الن‬
(‫ْْ لص‬

‫ىئَةً هصب ْن ِج ْيبنَِ ِهبَِ ِْ ْن‬ ٍ ِ


َ ٍََّ َ‫ى ِل ََُْ َييَِ َُم صم‬ َ ‫الَُّ ص َّم‬.14
14. Sholawat Munjiyāt. Ya Allah, limpahkanlah kemurahan atas
Junjungan Sayyīdinā Muḥammad, selamatkanlah kami dari
segala kerepotan dan bencana berkat sholawat (rahmat,
َِ ‫ض لَنَِ ِهبَِ ِْن‬
‫َ ْي ِع‬ ِ ‫َ ْي ِع ْاْل َْهِ ِال اْاَفَِ ِ هَب ْب‬
َِ
ْ
syafa'atmu) dan tercapai semua hajat kebutuhan, dengannya
pula dapat membersihkan kami dari semua kejelekan, َ َ َ
meninggikan derajat kami di sisiMu setinggi-tinggi derajat, dan
َِ‫السيِئَِ ِ َ هَب ْرفَب صْينَِ ِهب‬ َِ ‫ا ُِِِْ ِ هصفَ ِ رَُم ِهبَِ ِْن‬
َّ ‫َ ْي ِع‬
menyampaikan kami menuju kebajikan yang paling sempurna
dalam kehidupan di dunia ini maupun di akherat kelak
ْ ‫ََ َ ص‬
sesudah kematian
‫ْْ الغَ َِت ِ ِْ ْن‬ ِ ِ َ‫ِْ ْن ََ َك رَ َُْْ ال‬
َ ‫َّْ َِِ َ هصبوَُغصنَِ ِهبَِ رَق‬
َ
ِ ِ ِ ْ َ‫اْل‬ ِ
‫ىَُ َِاةص‬َ )×11 ، ٍَِ ٍَْ ‫يا ِىف ا َُْيَِ َ بَب ْْي ََ ال‬ َ ْ ‫ََ ْي ِع‬
( ِ ِ‫جي‬ِ
َ ‫اُْصْن‬
×11 ‫َْْع‬ ِ
15. Ya Allah dzat yang Maha Pencipta segala sesuatu tanpa
perumpamaan
‫ َتبَ ص‬.15
‫ت َْ ِْاَ َُم‬َ َْ‫× َت َْبَّبنَِ َ َِ ََلَنَِ َ َييِ ََ َُم ر‬3 ‫هللا اَ ُْ َبص‬.16
16. Allah Maha Besar, 3x. Ya Allah, ya Tuhan kami dan
Pelindung kami, Engkau adalah Dzat yang Maha Menguasai,
berilah kami pertolongan dalam menghadapi orang-orang kafir
ِ
17. Aku berlindung kepadaMu wahai Dzat yang Maha Hidup,
×3 ،‫رْْن‬
ْ ِ ‫ْ ْرَُم ََُْ الْ َب ِْ صم الْ َةِف‬ ‫فَِ ْ ص‬
‫ت‬‫ْ ْنبتص صة ْم ِا َُْ ِي الْ َبيب ِْ صم الَّ ِذا اَ َيَصِْ ص رَبَ ًَا َ َ فَب ْْي ص‬َ ‫ َح‬.17
Maha Kekal yang tidak pernah mati selama-lamanya,
kembalikanlah segala bahaya berkat perlindunganMu dengan

ِ ‫ْف اَ حِ َل اَ قصب ََِّة َِاَ ِا‬


beribu-ribu pertolongan yang tidak ada daya dan kekuatan
‫لل‬ ِ ‫ْف رَل‬ ٍ ‫َْ ْن صةم السِ ِِبَل‬
َ َْ َْ ‫ص‬
melainkan dari pertolongan Allah Dzat yang Maha Mulia lagi
Maha Agung
ِ ‫الْْيُِ ِ الْْي‬
×3 ‫ظ ْي ِم‬ َ َ
ِ ِ ِ
18. Segala puji bagi Allah, yang senantiasa memberi kenikmatan
kepada kami dan memberi petunjuk atas agama Islam
3 ‫يئَِم‬ْ ‫ا َُْ ٍْ صَ لل الذا رَْب َْي َم ََُْْيبنَِ َ َه ََ َاُم َُْ َ ْْ ِن اِِْل‬.18
×

،‫ي اِاَ هللاص‬ ِ


19. Dengan menyebut Asma Allah, apa yang dikehendaki Allah,
tidak ada yang menggerakkan kebaikan melainkan hanya
Allah
×3
َ ْ َ‫اْل‬ ‫بس ِم هللا َِْ َشِ َ هللاص اَ َْ ص‬
ْ َ‫س ِْ ص‬ ْ .19

~ Istighotsah Syaikhona Kholil Bangkalan dan Syekh Romli Peterongan ~ 2


‫االستغاثة حلضرةرابلربية‬
‫ لسيخ خليل البنكالىن و السيخ رملى فتريوعان رمحهاهللا‬

،‫ف الس ِْ َ َِاَّ هللاص‬ ِ


‫ْ ِر ص‬ْ َْ َ‫بس ِم هللا َِْ َشِ َ هللاص ا‬
20. Dengan menyebut Asma Allah, apa yang dikehendaki Allah,
tidak ada yang dapat menolak keburukan melainkan hanya
Allah
×3
ْ .20
21. Dengan menyebut Asma Allah, apa yang dikehendaki Allah,
tidak ada kenikmatan sejati melainkan apa yang datang dari
×3 ،‫هللا َِْ َشِ َ هللاص َِْ َُِ َن ِْ ْن ِ ْْي ٍَلٍ فَ ٍِ َن هللاص‬
ِ ‫بس ِم‬.21
ْ
Allah

22. Dengan menyebut Asma Allah, apa yang dikehendaki Allah, ِ ُِ‫لل اْ َلْي‬
ِ ‫هللا ِْ َشِ هللا اَ حِ َل اَ قصبِةَ َاَّ ِا‬
َ َْ ‫بس ِم َ َ ص‬
ِ
ْ .22
tidak ada daya dan kekuatan, melainkan dari pertolongan
Allah, Dzat yang Maha Mulia lagi Maha Agung ِ ‫اْلْي‬
×3 ،‫ظ ْي ِم‬ َ
ِ
23. Aku mohon kepadaMu, wahai Dzat yang Maha Pengampun,
maafkanlah dan terimalah permohonan taubat dan wahai
‫ِْ صا ْذ‬ ‫ َ ال َب ْ ِر َت قَب َ ص‬# ً‫ِْ َْ ْٰ ًِا َ هَب ِْبَل‬
‫ك َتغَ َٰ ص‬َ ‫ َيأَلْتص‬.23
yang Maha Pemaksa dengan paksaanNya ambillah sesuatu
dari orang-orang yang melakukan tipu daya ×3 ،ً‫َْ ْن َِتَيَّئ‬
24. Ya Allah Dzat yang Maha Perkasa, Yang Maha Memaksa, ‫ْش ال َّ َِْْ َِ صا َْ َح َّبنَِ َ َح َّق‬ ِ ‫ِْ َت َرا اْلوَف‬ ‫ِْ َتقَب َّ ص‬‫ َت َِوَّ ص‬.24
wahai Dzat yang sangat mengamuk, ambillah hak kami dan
ِ ِ ٍِ ُِ‫الٍْس‬
ََُْ َ َِ‫و َ هَب َْيََّا ََُْْيبن‬َ ْ ٍِ ُ‫و ِمَّ ْن ظََُ ٍََنِ َ ال صٍْ ْس‬
hak kaum muslimin dari orang-orang yang dhalim kepada
kami dan kaum muslimin dan orang-orang yang menyakiti َْ ْ ‫ص‬
ِ
َ ْ ٍِ ُ‫اَُص ْس‬
kami dan kaum muslimin
× 3 ،‫و‬
َِ‫ك َاَ َْب ْر َْحصن‬ َ ‫سُِ ْط ََُْْيبنَِ بِ صذ صِبِنَِ َْ ْن اَََيَِفص‬ َّ
َ ‫ اَلُ ص َّم اَهص‬.25
25. Ya Allah...Jangan Engkau jadikan pemimpin pada kami orang
yang tidak takut kepadaMu dan tidak menyayangi kami....

‫َ ْاه ب ِبَ َُم‬ ِ‫َى ببُِ ْ َرا َ بَب ْينِنَ بب‬


ْ ‫بو قصبُصِبِنَ ببِ َ ر‬ ْ ‫ اَلَُّ ص ب َّبم رَلِب‬.26
26. Ya Allah satukanlah hati kami, berilah kebaikan kepada
keluarga kami tunjukkanlah jalan-jalan keselamatan.
Selamatkanlah kami dari kegelapan menuju cahaya-Mu.
َ ْ ‫بف بَب‬
Jauhkanlah kami dari perbuatan keji baik yang tampak maupun
yang tersamar. ِ‫َ َِنِْوبنَبب‬ ِِْ‫الس بئَ صم َ َِننَببِ ِْب َبن الظصُص ٍَببِ ِ َِ َىل النبب‬ َّ ‫صيببوص َل‬
‫بك َت اَل ب ْبر َح َم‬َ ‫ش َْببِ ظَ َ ب َبر ِْ ْنب َ ببِ َ َْببِ بَفَب َبن بَِر ْْحَتِب‬ ِ
َ ‫ال َٰب َبِاح‬
ِ َّ
َ ْ ٍِ ‫الراح ْي‬
‫و‬

‫اْلَُْ ِبق‬ ِْ ‫بك َا‬


ْ ‫بي‬ َ ِ‫ى ِبل َ َيبُِ ْم َاكِ ٍَبِ رَبَب ًَا ََُْب َحوِْيو‬ َ ‫ا‬ َ َ‫ َْ ِْا‬.27
27. “Wahai Tuanku! Shalawat dan salam sudi Engkau limpahkan
selalu kepada kekasih-Mu sebaik-baik mahluk yang Engkau
titahkan
‫صُُِ ِ ٍم‬
‫ِْتصَص ِف صُ ب ِبل َه ب ْبِِل ِْ ب َبن‬
َ َٰ ‫بب الَّ ب ِبذ هصب ْر َِب ب َشب ب‬ ِ
28. Dia ( Muhammad ) kekasih yang syafaatnya selalu di harap
pada setiap bahaya yang menimpa
‫ صه ب َبِ ا َُْو ْي ب ص‬.28
‫ااَ ْه َِ ِال صْ ْبتَ ِا ٍم‬

29. Ya Allah demi Al Mustofa Muhammad SAW sampaikanlah


‫ضبب‬ ِ ‫ْ ب بفََٰ بُِ ب ب ْ ْ َب‬
َ َِْ َْ ِ‫ِى ب ب ََ َُم َ ا ْغ ِٰ ْر لَنَب بب‬ ْ ٍْ‫ب ال ص‬ ِ َْ ‫ َت‬.29
maksud dan hajat-hajat kami. Dan ampunilah dosa-dosa kami َ َ
‫ايع رل َة َرِم‬ِ ‫ت‬
yang terdahulu, Wahai Yang Maha Luas dan Yang Maha
Dermawan
ََ
30. Al Fatihah
‫ الِِٰتل‬.30
31. Tiada Ilah selain Allah, Muhammad Rasulullah ‫ِل هللا‬
‫الر صي ص‬ َّ َ‫ اَاِلَََ اِاَّهللا صمَ ٍَّ ص‬.31

~ Istighotsah Syaikhona Kholil Bangkalan dan Syekh Romli Peterongan ~ 3


‫االستغاثة حلضرةرابلربية‬
‫ لسيخ خليل البنكالىن و السيخ رملى فتريوعان رمحهاهللا‬
1. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha
Penyayang ‫الرِحْي ِم‬
َّ ‫ْح ِن‬
ٰ ْ ‫الر‬ ِ ‫ بِس ِم‬.1
َّ ‫هللا‬ ْ
‫ش ال َْْي ِظْي ِم‬ ِ ِ
2. Allah Yang mencukupi aku, tiada ilah melainkan Dia, kepada-
Nya aku berserah diri, dan Dialah Tuhan Arsy yang agung.
‫ب هللا اَا ٰلََ ااَّ صه َِ ََُْْي َِ هَب ََُُِّ ص‬
ِ ‫ْت َ صه ََِْب ال َْْي ْر‬ ِ
َ ‫َح ْس‬ .2

ِ َُْ ‫لل هَبَُُِّْت‬


ِ ِِ ِ
َ ‫ت ِا َ ص‬ َ َ‫ت ِالل ا ْْت‬‫بِ ْس ِم هللا ٰا َْْن ص‬
3. Dengan nama Allah aku beriman kepada Allah. Aku berlindung
kepada Allah. aku berserah diri kepada Allah, tiada daya upaya ‫هللا اَ َح ْبِ َل‬ ‫ْ ٍْ ص‬ .3
dan tiada kekuatan melainkan atas izin Allah yang maha luhur
ِ ‫اَ قصب ََِّة اِاَّ ِا‬
‫لل‬
maha agung.
َ
4. Dengan menyebut nama Allah yang dengan nama-Nya tidak
ada sesuatu yang ada di bumi dan di langit yang bisa
ِ ْْ َ‫ض ب ببرَْ َع اِ َِْس ب ب ِبَ َش ب ب ْبي ص ِف اا‬
‫ض َاَ ِف‬ ‫هللا الَّب ب ِبذ اَ َْ ص‬ ِ ‫بِس ب ب ِبم‬
ْ .4

َّ َِ ‫الس ٍَِ ِ َ صه‬


‫الس ٍِْي صع ال َْْيُِْي َم‬
mencelakakan, dan Dia Maha mendengar lagi Maha
mengetahui) َّ
5. Aku berlindung kepada kalimat allah yang sempurna dari
kejelekan mahluk-Nya. Apa yang Engkau kehendaki akan ْ‫بِش هللا َُ ببِ َن َ َل‬َ ‫ِاَُ َق َْ ب‬ َ َْ‫هللا ََت َّْببِ ِ ِْ ب ْبن َشب ِبر‬
ِ ِ ِ‫اَْببِرص بِ َةٍُِ بب‬
َ ْ‫ص‬ .5
terjadi, dan apa yang Engkau tidak kehendaki tidak akan
‫و‬ ِ ‫ْ َ أص َل ْ صةن اَحِ َل اَ قصب َِّةَ اِاَّ ِا‬
ِ ْ ‫لل ال َْْيُِ ِي ال َْْي ِظ‬
terjadi. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Yang َ َْ َ ْ َ ْ َ
Maha Tinggi dan Maha Agung.

ِ ِ
‫ب‬ِ َْ ‫بت‬ ‫بك هَب ََُِّ ُْ ص‬
َ َْ‫بت َ ا‬ َ ‫ت ََُْْي‬ َ َْ‫ت َِْب اَا ٰلََ ااَّ ا‬ َ َْ‫اَلَُّ ص َّم ا‬
6. Ya Allah Engkaulah Tuhanku tiada Tuhan melainkan Engkau
kepada-MU aku bertawakal dan Engkau adalah Tuhan 'arsy .6
yang Agung. Apa yang Engkau kehendaki pasti terjadi, dan
ِ ِ ‫الْْيببر‬
‫بِش هللا َُببِ َن َ َلْ َْ َ ببأ َلْ َْ صةب ْبن َاَ َحب ْبِ َل‬ َ ‫ش ال َْْيظب ْبي ِم َْب‬ َْ
apa yang tidak Engkau kehendaki pasti tak akan terjadi. Tiada
daya dan upaya melainkan pertolongan Allah, Yang Maha
Tinggi lagi maha Agung
ِ ‫اَقصب َِّةَ اِاَّ ِا‬
‫لل ال َْْيُِ ِي ال َْْي ِظ ْي ِم‬ َ
7. Aku mengakui bahwa sesungguhnya Allah berkuasa atas ِ ‫ط بِ صة ِبل يبي‬
َ ِ‫اَ َُْْ صم اَ َّن هللا ََُْ صُ ِل َش ْبي ِ قَ ِبَْْ ِرَاَ َّن هللا قَب َْاَ َح‬
segala sesuatu dan sesungguhnya Allah ilmu-Nya meliputi َْ .7
segala sesuatu
ٍِْ ِ
َ ُْ
ََ ‫بت اَ ِا ب‬ ِ ِ ْٰ ‫بك ِْببن َشب ِبرَب‬
َ ‫س َ ْب ْبن َشب ِبرصُ ِل َابَّب ِبل اَْب‬ ِِ
8. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari
keburukan diriku dan dari keburukan segala makhluk yang ْ َ ‫اَلَُّ ص ب َّبم ان اَ صْ ِْرصبِب‬ .8

ِ ‫ىر‬
‫اط صْ ْستَ ِبْي َم‬ ِ ِ ِِ ِ
َ ََُْ ‫بنَِىيَت َ ِ ا َّن َِْب‬
semuanya berada dalam kekuasaan-Mu.Sesungguhnya
Tuhanku di atas jalan yang lurus.

9. Ya Allah satukanlah hati kami, berilah kebaikan kepada ‫َى ببُِ ْ رَا َ بَب ْينِنَ ببِ َ ْاه ب ِبَ َُم‬
ْ ‫بو قصبُصِبِنَ ببِ َ ر‬ ْ ‫اَلَُّ ص ب َّبم رَلِب‬
َ ْ ‫بف بَب‬ .9
keluarga kami tunjukkanlah jalan-jalan keselamatan.
Selamatkanlah kami dari kegelapan menuju cahaya-Mu.
Jauhkanlah kami dari perbuatan keji baik yang tampak maupun ِ‫الس بئَ صم َ َِننَببِ ِْب َبن الظصُص ٍَببِ ِ َِ َىل النببِِْ َ َِنِْوبنَبب‬ َّ ‫صيببوص َل‬
َ ‫ش َْببِ ظَ َ ب َبر ِْ ْنب َ ببِ َ َْببِ بَفَب َبن بَِر ْْحَتِب‬ ِ
yang tersamar.
‫بك َت اَل ب ْبر َح َم‬ َ ‫ال َٰب َبِاح‬
ِ َّ
َ ْ ٍِ ‫الراح ْي‬
‫و‬

َ ‫سُِ ْط ََُْْيبنَِ بِ صذ صِبِنَِ َْ ْن اَََيَِفص‬ َّ


10. Ya Allah...Jangan Engkau jadikan pemimpin pada kami orang
yang tidak takut kepadaMu dan tidak menyayangi kami.. َِ‫ك َاَ َْب ْر َْحصن‬ َ ‫ اَلُ ص َّم اَهص‬.10

~ Istighotsah Syaikhona Kholil Bangkalan dan Syekh Romli Peterongan ~ 4


‫االستغاثة حلضرةرابلربية‬
‫ لسيخ خليل البنكالىن و السيخ رملى فتريوعان رمحهاهللا‬

ِ
‫بت َاَُ ْبتَ ِبن َر َُم َْْوب صَ َك َر ََُم َُْ َب‬ َ َْ‫بت َِْب اَ الَبََ َِا ر‬ َ َْ‫ اَلُ ص َّبم ر‬.11
11. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain
Engkau yang telah menciptakan aku. Aku adalah hambaMu
dan aku terhadap pesan dan janjiMu sekuat kemampuan akan
ِ َ ِ‫ْْب ِبَ َك ِْايبتفَْيت اَْببِرص ب‬ ِ
aku patuhi. Aku berlindung kepadaMu dari sejelek-jelek
perkara yang aku perbuat. Aku berlindung kepadaMu atas
‫ت‬
‫ِىبنَب ْْي ص‬ َ َْ ‫بك ْب ْبن َش ِبر‬ ْ‫َ َْ ْ ص ص‬ َ َ ‫َْ ْ بَ َك‬
kenikmatan yang telah Engkau berikan kepadaku dan aku
berlindung kepadaMu atas dosaku, maka ampunilah dosaku
‫بك ََُْ ب َّ َرَبصب ْبِ ص بِب َذ ِْى فَببِ ْغ ِٰ ْرِىل فِإ َّببَص اَ َْبغْ ِٰب صبر‬َ ‫بك بِنِ ْْي ٍَتِب‬
َ ‫رَبصب ْبِ ص لَب‬
itu. Sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-
dosa kecuali hanya Engkau ‫ت‬َ َْ‫ب َاَ ر‬ َ ِْ ‫الذ صب‬

‫بت اَ ْي بتَبغْ ِٰ صر َك‬ ِ ِ


َ ‫ك الَُّ ص ب َّبم َ َِبَ ٍْب ِبَ َك اَ ْش ب َ صَ اَ ْن اَا ٰلببََ ااَّ اَْب‬
12. Maha suci Engkau ya Allah sambil memuji-Mu. Tiada
sesembahan yang berhak disembah melainkan Engkau. Aku
memohon ampun dan bertaubat kepada-Mu.
َ َ ِ‫ صيب ْبو َا‬.12
‫ك‬ ِ ‫اَه‬
َ ‫ِب الَْي‬
‫َص ص‬

‫هجرْل‬١٣٢٣ ‫ْبيْيِلثِىن‬١٣ ‫يئم ُنچ‬


‫الةِهب‬
‫ْرفِن ْْضِن‬

~ Istighotsah Syaikhona Kholil Bangkalan dan Syekh Romli Peterongan ~ 5