Anda di halaman 1dari 3

1* -Norme de protectie a muncii în sectorul sanitar/ MS 1984

AMPLASAREA, EXPLOATAREA, INTRETINEREA SI REPARAREA INSTALATIILOR,


UTILAJELOR, MASINILOR, APARATELOR SI INSTRUMENTELOR MEDICALE

113. Amplasarea utilajelor, aparatelor, instalatiilor se va face in functie de necesitatea de desfãsurtare


a proceselor de munca, astfel incit sã se asigure un circuit rational si cit mai scurt al pacientilor, materialelor
si personalului.
114. Montarea aparatelor, utilajelor si instalatiilor pe plansee se va face numai dupa verificarea
prealabila a rezistentei planseului.
115. Montarea utilajelor pe fundatii se va face prin intermediul unor straturi de materiale sau cu
dispozitive care sã amortizeze socurile si vibratiile ce pot dauna sanatatii personalului.
116. Utilajele care în timpul functionarii prezinta pericol de accidentare pentru zonele vecine vor fi
izolate de acestea prin mijloace corespunzãtoare.
117. Amplasarea organelor auxiliare si de comandã, separate de utilaj, se va face in asa fel incît
personalul sa le poata manevra usor si fara pericol.
118. Amplasarea utilajelor, aparatelor, masinilor si instalatiilor se va face astfel încît sa se evite
executarea de miscari inutile si obositoare din partea persoanelor care le deservesc, asigurind în acelasi timp
libertatea lor de rniscare la locul de munca.
Se vor asigura conditii de lucru în pozitii corecte si neobositoare. comode, pentru personal. Inaltimea de la
sol a planului de lucru se va, inradra, in functie de activitatea desfasuratã în limitele stabilite de norme.
Pentru pozitia sezindã se vor prevedea scaune care sã corespunda dimensiunilor antropometrice ale
executantilor, precum si activitatii care se desfãsoarã, prin corelarea inaltimii scaunului cu planul de lucru.
Se vor asigura scaune reglabiile in inãltime care sã poatã fi adaptate particulantãtilor executantilor.
Instalatiile si mesele de lucru vor asigura spatiul uecesar amplasarii membrelor inferioare.
119. Aparatele masinile utilajele, instalatiile si mobilierul de lucru (dulapuri rafturi etc.) vor avea o
amplasare echilibrata, stabila pe suprafata pe care se sprijina (dusumea, masa, suport, postament), evitindu-
se producera de accidente prin cadere
120. Utilajele, aparatele, masinile, instalatiile vor fi prevãzute cu dispozitive de siguranta,
supraveghere, semnalizare si control astfel incit sa se asigure functionarea lor corecta, farã pericol de
accidentare, respectîndu-se normele de tehnica securitãtii specifice grupelor respective de masini, utilaje si
instalatii.
121. Organele exterioarein miscare (curele, roti dintate, arbori, cuplaje etc.), situate pîna la 2,5 m
înaltime vor fi prevazute cu aparatori complete, vopsite in exterior în culoarea utilajului din care fac parte,
iar în interior, precum si suprafetele pe care le acopera, in culoarea galbena de securitate, conform
standardelor in vigoare.
Organele de transmisie amplasate la o înaltime mai mare de 3 m vor fi protejate la partea inferioara cu
apãratori.
Aparatorile nu vor permite introducerea degetelor sau a mâinilor in zona periculoasa. Ele vor fi
confectionate din materiale rezistente si vor fi astfel fixate incit sa nu poata veni in contact cu organele in
miscare.
122. Locurile periculoase de la masini, aparate sau instalatii care nu pot fi protejate cu aparatori, vor
fi ingradite cu balustrade sau paravane de protectie montate la distante corespunzãtoare.
123. Utilajele, masinile, aparatele si instalatiile de la care rezulta în timpul lucrului particule solide
sau lichide, vor fi prevazute cu ecrane, paravane de protectie etc.
124. Toate utilajele, masinile, aparatele si instalatiile vor fi reptionate de beneficiar cu dispozitivele
de protectie necesare, precum si cu instructiunile de protectie a muncii., atit pentru montare, cît si pentru
utilizare.
2

125. La amplasarea utilajelor de la care pot avea loc degajari de nocivitati se vor lua masuri
corespunzatoare pentru prevenirea accidentelor sau a imbolnavirii personalului.
126. Utilajele, aparatele si instalatiile care pot prezenta pericol de explozie se vor amplasa in conditii
speciale, tinindu-se seama de prescriptiile tehnice I.S.C.I.R. si de prevederile Normelor generale de protectie
impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor.
127. Locurile periculoase vor fi semnalizate prin tablii indicatoare de securitate. Asemenea tablii
indicatoare se vor utiliza si în cazul cind se efectueaza reparatii, pentru prevenirea cuplarii sau punerea in
functiune a masinilor, aparatelor sau instalatiilor la care se lucreaza.
128. În cazul instalatiilor si conductelor care lucreaza cu fluide sub presiune, toate elementele
componente ale acestora trebuie sa fie încercate inainte de instalarea si punerea lor in functiune, conform
instructiunilor tehnice de specialitate în vigoare.
129. Instalatiile si conductele cu temperatura ridicata vor fi izolate termic pentru a se preveni
pericolul de accidentare prin arsuri a personalului cît si pentru a proteja materialele combustibile aflate în
apropiere.
130. Instalatiile, masinile, utilajele, aparatele si mobilierul (dulapuri, rafturi), cu elemente plasate la
înaltime, vor fi echipate cu scari de acces si platforme prevazute cu balustrade rezistente, cu o buna
stabilitate.
131. În cazul cind in timpul desfasurarii proceselor de munca, rezulta aschii, apa etc., in zona de
munca se vor prevedea gratare pe care personalul sa stea in timpul lucrului.
132. La amplasarea si exploatarea instalatiilor si recipientelor sub presiune si de ridicat se vor
respecta prevederile prescriptiilor tehnice in vigoare.
133. Instalatiile mecanice sub presiune vor fi dotate cu toate dispozitivele si aparatele de masura
necesare care sa permita exploatarea si controlul functionãrii acestor instalatii în conditii de securitate a
muncii.
134. Personalul de serviciu si de exploatare a instalatiilor mecanice sub presiune trebuie sa aiba
pregatirea corespunzatoare, sa fie instruit special în acest scop si autorizat conform prescriptiilor tehniee
I.S.C.I.R.
135. Este interzisa pastrarea recipientelor cu gaze comprimate pline sau goale în afara depozitelor
special destinate si amenajate conform prescriptiilor tehnice I.S.C.I.R. si normelor de prevenire si stingere a
incendiilor. La locurile de folosire se vor afla numai recipientele in pozitie de functionare.
136. Este interzisa posibilitatea accesului persoanelor care nu au pregatirea necesarã si nu sint
instruite special, la folosirea gazelor comprimate. Conducerile unitãtilor sanitare vor lua masurile necesare
ca administrarea oxigenului pentru bolnari sã fie posibila oricind este nevoie. în conditii de deplinã
securitate.
137. La proiectarea, executarea, repararea, punerea in functiune si exploatarea, precum si la
verificarea si controlul instalatiilor de oxigen din unitatile sanitare se vor aplica si respecta "prescriptiile
tehnice privind siguranta in functionare a instalatiilor de oxigen din unitãjile sanitare", in vigoare, stabilite
prin ordin al Minisului Sanatatii.
138. Pentru prerenirea electrocutarilor prin atingere indirectã, elementele conducatoare de
electricitate care nu fac parte din circuitele curentilor de lucru ale utilajelor, masinilor, instalatiilor,
aparatelor electrice, fixe, vor fi legate direct la instalatia de legare la pãmânt de protectie, conform
prevederilor standardelor in vigoare.
139 Utilajele electrice fixe sau mobile folosite în locuri de muncã periculoase ca de exemplu:
spalatorii bucãtãrii etc vor fi dublu protejate prin legare la instalatia de legare la nu1 de protectie si separat
la instalatia de legare la pãmânt de protectie.
140. Utilajele electrice alimentate la tensiune redusa (pina la 24V) nu se vor lega la instalatia de
legare la nul sau la pamânt.
141. In locurile cu pericol de incendiu sau explozie de gaze sau pulberi, se vor lua rnasuri de protectie
împotriva descãrcarilor electrice datorate acumularilor de particule (legarea la pãmînt a elementelor
metalice, instalarea de dispozitive de neutralizare sau de eliminare a particulelor electrizate etc.).
3

142. In locurile cu praf sau umezeala, cu pericole de incendiu sau explozie de gaze sau pulberi, se vor
folosi numai utilaje, aparate, instrumente si echipamente electrice (inclusiv conducte electrice) de
constructie speciala (etanse la praf, la umezealã respectiv în constructie antiexploziva etc.), conform
normativelor si standardelor de stat specifice.
143. La executarea, montarea, exploatarea, verificarea si întretinerea instalatiilor, utilajelor, masinilor,
aparatelor, instrumentelor electrice, precum si a instalatiilor si echipamentelor de protectie, se vor aplica si
respecta toate normele. normativele, standardele privind instalatiile si echipamentele electrice, in vigoare.
144. La exploatarea instrumentelor. uneltelor, dispozitivelor independente sau apartinind unor
aparate. care sint portative si se manevreazã manual, la activitãti de diagnostic, tratament, interventie la
bolnav sau la lucrãri în laboratoare sau ateliere (instrumentarul medical, dispozitivele de lucru ale apatatelor
stomatologice sau altor aparate medicale, instrumentarul pentru necropsie preparate anatomo-patologice,
disectie pe animale etc.) se vor aplica si respecta prevederile normelor de tehnica securitãtii muncii
privind ,,uneltele de mîna". în vigoare.
145. În timpul lucrului cu uneltele de mânã, la operatii în care se pot produce scântei, aschii metalice
etc.. executantii vor utiliza ochelari de protectie, iar zona de munca va fi protejata pentru a împiedeca
accidentarea personalului din vecinatate.
146. Deservirea aparatelor, masinilor, utilajelor si instalatiilor este permisa numai persoanelor
calificate si instruite special în acest scop. Se interzice persoanelor respective sa remedieze defectiunile
acestora; repararea lor se va face numai de catre personal calificat în specialitatea respectiva.
147. Pentru protectia persoanelor care repara, monteazã sau verificã aparate si utilaje pe loc, în
sectiile si laboratoarele unitãtilor sanitare (laboratoare de virusologie, bacteriologie, parazitologie, anestezie,
stomatologie, radiologie, etc.), se vor lua mãsuri ca aparatele si locurile de muncã sã nu fie contaminate în
momentul desfãsurãrii acestor lucrãri. Persoanele respective vor purta echipamentul de protectie necesar
conform prevederilor în vigoare; în cazul operatiilor care determina formarea de pulberi ce emana in zona
de munca (curatirea mecanica, de exemplu), se va folosi masca de tifon. în timpul activitatii, ori de cite ori
este necesar si la terminarea lucrarii, spalarea si dezinfectarea mîinilor sînt obligatorii; pentru aceasta, se vor
asigura de catre unitatea sanitara materialele necesare (apa calda si rece, sapun, solutii dezinfectante,
prosop). La terminarea lucrarii uneltele si sculele folosite vor fi dezinfectate sau sterilizate (dupa caz).
148. Orice aparat medical susceptibil de contaminare (analizor de gaze în sînge, electrozi ce vin în
contact cu bolnavii etc.) va fi dezinfectat sau sterilizat înainte de a fi trimis la reparat.
149. Unitatile sanitare vor întocmi conform art. 2 din prezentele norme, instructiuni proprii de
protectie a muncii specifice fiecarui tip de aparat, instalatie etc.
Instructiunile de protctie a muncii vor fi însusite de intregul personal însarcinat cu manevrarea instalatiilor
respective iar lînga aparatele în cauzã, impreunã cu instruciunile de lucru, vor fi afisate la loc vizibil, extrase
din acestea.