Anda di halaman 1dari 8

1. 01121991, Yen ditulis nganggo aksara angka ...

a. 01211901
b. 01121991
c. 2808199
d. 29091998
e. 109012 891
2. ?aslHipunSki=2mh.
Yen ditulis latin dadi ...
a. Wohing tumindak becik
b. Wonten tiyang miskin
c. Asalipun saking lemah
d. Kayadene mampir ngombe
e. Sri tumbas rujak menyang pasar

3. ?akusaikiwisKels\;10;se[dlm[nhkels\;11;.
Yen ditulis latin dadi ...
a. Aku saiki kelas 10 sedela maneh kelas 11
b. Aku saiki kelas 11 sedela maneh kelas 12
c. Aku saiki wis kelas 10 mariki kelas 11
d. Aku saiki munggah kelas 11
e. Aku saiki wis kelas 10 sedhela maneh kelas 11

4. ?sepiai=pmRihr[mai=g[w.
Yen ditulis latin dadi ...
a. Sepi ing amrih rame ing gawe
b. Sepine rame ramene gawe
c. Sepi ing rame ing gawe
d. Sepi ing pamrih rame ing gawe
e. Sepi ana ing rame
5. ?aibumunD|tSyu/,bw=,b]mB=, lnHkehliyne. Yen ditulis latin dadi ...
a. Ibu mundhut sayur mayur, bayang, brambang, lan liyane.
b. Ibu tuku sayur, bawang, brambang ing pasar
c. Ibu tuku sayur, mayur, kopi, ing pasar
d. Ibu mundhut roti, kopi, minyak ing pasar
e. Ibu mundhut sayur, bawang, brambang, lan akeh liyane.

6. Kula prigel nyerat aksara Jawa . Yen ditulis nganggo aksara Jawa, yaiku ...
a. ?kulp]igelVertHkSrjw.
b. ?kulprigelvertaksrjw.
c. ?kulsen_nulisHksrjw.
d. ?akusen_vertHksrjw.
e. ?kulsen_nulisHksrjw.
7. Leres sanget menawi sinerat. Manawa ditulis menyang aksara Jawa, yaiku ...
a. ? OrbecikTminFk\f+limMr=liyn\.
b. ? kulsen_nulisHksrjw.
c. ?ai[nDo[nsiyfu[wkbufynM[nkw/n.
d. ? aibukus[rai=$urby.
e. ?2resSqe[tMnwisinert\.
8. Jujur bakal mujur yen cidra bakal cilaka. Manawa ditulis menyang aksara Jawa, yaiku ...
a. ?Ibukus[rai=$urby.
b. ?aibukus[rai=$urby.
c. ?Ibukus[rai=surby.
d. ?juju/bklM|ju/[ynCif]bklCilk.
e. ?juju/cilkcif]baklCidr.
9. Kita merdika 17 Agustus 1945. Yen ditulis menyang aksara Jawa dadi ...
a. ?kitme/fik;17;AgusT|s;1945.
b. ?kitme/fik;17;AgusT|s\;1945.
c. ?akume/fik;17;AgusT|s;1945.
d. ?OrbecikTminDk\f+limMr=liyn\.
e. ?[aorbecikTminFk\f+limMr=liyn\.
10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Yaiku kalebu saka aksara ...
a. aksana legena
b. aksara murda
c. aksara swara
d. aksara rekan
e. aksara angka

11. Ing ngisor iki kalebu aksara murda, kajaba …


a. ! c. % e. &
b. @ d. S
12. Ing ngisor iki kalebu aksara swara, kajaba …
a. A c. U e. O
b. I d. 8
13. Ing ngisor iki kalebu aksara rekan, kajaba …
a. k+ c. n= e. g+
b. j+ d. p+
14. Kang kalebu ciri-ciri aksara Murda, kejaba ...
a. duwe pasangan
b. ora kena dadi pasangan
c. ora kena dipangku/dipasangi
d. bisa diwenehi sandhangan
e. saukara saben satembung
15. Gunane Aksara Swara yaiku kanggo nulis …
a. tembung saka manca
b. sesulihe huruf kapital
c. sandhangan swara
d. wangsulan a lan b bener
e. wangsulan a, b, lan c bener

16. ?$]inTil|TkurujkHi=ps/.
Yen ditulis latin dadi ...
a. Sri tuku rujak ing pasar
b. Srintil tuku klambi ing pasar
c. Srintil tuku rujak ana pasar
d. Srintil tuku rujak ing pasar
e. Sri tumbas rujak menyang pasar

17. Indonesiaku tercinta . Yen ditulis nganggo aksara Jawa, yaiku ...
a. ?I[nFo[nsiykute/cinT.
b. ?ai[nMo[nsiykute/cinT.
c. ?I[nFo[nsiyku[t/cinT.
d. ?ai[nFo[nsiyterCinT.
e. ?I[nMo[nsiykuterCinT.

18. Ibuku sare ing Surabaya. Manawa ditulis menyang aksara Jawa, yaiku ...
a. ?Ibukus[rai=$urby.
b. ?aibukus[rai=$urby.
c. ?Ibukus[rai=surby.
d. ?aibukus[rai=surby.
e. ?aibukus[rai=$urby.

19. Ora becik tumindak dzalim marang liyan. Yen ditulis menyang aksara Jawa dadi ...
a. ?OrbecikT|minFk\f+limMr=liyn\.
b. ?[aorbecik|TminDk\dlimMr=liyn\.
c. ?ar[bcikT|minFk\f+limMr=liyn\.
d. ?OrbecikT|minDk\f+limMr=liyn\.
e. ?[aorbecik|TminFk\f+limMr=liyn\.

20. ?nlik[konF|/ajiaibu[bt[toyj+m\j+m\. Yen ditulis latin, yaiku ...


a. Nalika kondur haji ibu beta toya zam-zam.
b. Nalika ibu kondur haji, ibu beta toya zam-zam.
c. Nalika mulih kaji ibu nggawa banyu zam-zam.
d. Nalika dina ibu kondur haji oleh-oleh zam-zam.
e. Nalika kondur haji bapak beta toya zam-zam.

21. ?[g]obkTaugulu=[komi=. Ukara kasebut yen katulis dadi aksara latin yaiku
…….
a. Warung kembang tahu
b. Grobak tahu bulat
c. Grobak tahu bulat golong kuming
d. Grobak tahu gulung koming
e. Grobak kembang tahu gulung kuming

22. ?ffimurifSi=p]sj. Ukara kasebut yen katulis dadi aksara latin yaiku …….
a. Murid iku kudu sregep sinau
b. Nadyan murid aja kesed
c. Dadi murid sing prasaja
d. Murid prasaja lan gemi
e. Dadi wong lanang kudu siyaga
23. ?aibu………kul……jusB|wh. Jangkepana ukara kasebut nganggo tembung
kang wis cumawis ……
a. turu,[zo[mB
b. s[r,da/
c. da/,[zo[mB
d. ned,da/
e. s[r,zuvJ|k\

24. Ing ngisor iki sing kalebu sandhangan panyigeg lan pangkon kajaba.........
A. / D. \
B. ] E. h
C. =
25. ?bpkM|nD|[tRotibk/[wonTenW[nF. Ukara kasebut yen katulis dadi aksara
latin yaiku …….
a. Paklik sampun kersa ngunjuk obat
b. Pakdhe ora sida mlayu-mlayu
c. Bapake Budi mundhut mulang ning sekolahanku
d. Bapak mundhut roti bakar wonten ngajeng sekolahan
e. Bapak mundhut roti bakar wonten wande
26. ?[w=ojwajznTiail=jw[n. Ukara kasebut yen katulis dadi aksara latin yaiku
…….
a. Wong Indhonesia kudu pinter budaya
b. Wong jawa ilang jawane
c. Wong Jawa aja nganti ilang jawane
d. Wong Jawa Timur lali jawane
e. Wong Jawa kudu dadi panutan
27. Bapak tindak dhateng wana manah kancil. Ukara kasebut yen katulis dadi aksara
Jawa yaiku …….
a. ?bplTinFkDte=wnmnhkvCil\,
b. ?bplTinFkDte=wnmnh@ nCil\,
c. ?bpkTinFkDte=wnmnhkvCil\,
d. ?bwlTinFkDte=wnmnhkvCil\,
e. ?bwlTinFkDte=wnmnhknCil\,
28. Kalawingi wonten banjir bandhang. Ukara kasebut yen katulis dadi aksara Jawa
yaiku …….
a. ?llwiziwen[tnZnJi/bnD=.
b. ?kawizi[wo[nTnBnJi/bnD=.
c. ? kawizi[woneTnBnJi/bnD=.
d. ?kawizi[wo[nTnBnJi/bnD=.
e. ?kawizi[woneTnBvJi/bnD=.

29. Tembung kacang lanjaran menawa ditulis mawa aksara Jawa yaiku ...
a. kc=lnJrn\
b. kc=lvJrn\
c. nc=anCrn\
d. kc=lvCrn\
e. lc=lnJrn\
30. ?bpkM|c[lWonTenSe[kolhnitih[mo[nTo/. Ukara kasebut yen katulis dadi
aksara latin yaiku …….
a. Bapak mundhut roti bakar
b. Bapak mucal wonten Sabhatansa
c. Bapak mucal wonten sekolah nitih montor
d. Bapak mucal kaliyan ibu nitih sepedha
e. Bapak mulang ing sekolahan budhal numpak montor
31. ?ajrum=sbisni=bisarum=s. Ukara kasebut yen katulis dadi aksara latin yaiku
…….
a. Aja rumangsa bisa nanging bisa rumangsa
b. Aja rumangsa nanging bisaa rumangsa
c. Aja bisaa rumangsa nanging bisa rumangsa
d. Rumangsa bisa nanging uga bisa
e. Aja rumangsa bisa nanging bisaa rumangsa
32. ?akuda/seku[lGo[r=,bp[kZomBe[aobt\, Ukara kasebut yen dibenerake
dadi ….
a. ?akunedseku[lGo[r=,bpkZ|vJ|[kHobt\,
b. ?akunedseku[lGo[r=,bpkZ|nJ|[kHobt\,
c. ?kulnedsekulG[r=,bpkZ|vJ|[kHobt\,
d. ?akunedseku[lGo[r=,bpkZ|vJ|[kHobt\,
e. ?akuda/seku[lGo[r=,bp[kZomBe[aobt\,

33. Paklik mundhut sayur kaliyan buwah wonten peken.


Ukara menika menawi dipungentos dados aksara Jawa inggih menika …..
a. wlikMndutStyu/kliynB|wh[wonTenPeken\
b. ?pkLikM|nD|tSyu/kliynB|wh[wonTenPs/.
c. ?pkLikM|nD|tSyu/kliynB|wh[wonTenPeken\.
d. ?pkLikM|nD|tSyu/kliynB|wh[wonTenPeken\,
e. ?pkLikM|nD|tSyu/kliynB|w[aWonTenPeken\.

34. Pakdhe ora gelem ngombe obat amarga pait. Yen ukara kasebut dados basa
Krama Lugu lan kaserat aksara jawa yaiku ……
a. ?pkDe[botenPurunZ|vJ|[kHobtHm/gipait\
b. ?pkDe[botenPurunZ|vJ|[kHobtHm/gpait\
c. ?nkDe[botenPurunZ|nJ|[kHobtHm/gipait\
d. ?pkDe[botenPurunZ|vJ|[kHobtH=m/gipait\
e. ?wkDe[botenPurunZ|vJ|[kHobtHm/gipait\
35. Tulisan aksara Jawa ing ngisor iki sing mujudake angka Jawa sing trep yaiku ….
a. ?aumu/kuaisih18taun\,
b. ?aumu/kuaisih;18:taun\,
c. ?aumu/kuaisih:18taun\,
d. ?aumu/kuaisih18:taun\,
e. ?aumu/kuaisih;18;taun;\,
36. Tanggal 21 April, ukara kasebut yen ditulis mawa aksara Jawa panulisane sing bener yaiku
….
f. ?t=gl\;21;Ap]il\,
g. ?t=gl\;21;ap]il\,
h. ?t=gl\;21;a%]il\.
i. ?t=gl\;21;A%]il\,
j. ?t=gl\;21;A%]il\.
37. Ing SMA 7 ana sengkalan sing unine satya bhakti tansah tresna nuduhake angka taun ....
a. ;1980;
b. ;1982;
c. ;1987;
d. ;1981;
e. ;1992;
38. Ing serat Kalabendu R. Ng. Ranggawarsita diramalake yen bumi Jawa bakal makmur ing
taun sengkalan kang unine Pandhawa Mulat Sirnaning Pengantin. Sengkalan kasebut
nuduhake angka taun ….
a. ;2125;
b. ;2040;
c. ;2010;
d. ;2025;
e. ;2024;
a n c r k
ha na ca ra ka

f t s w l
da ta sa wa la

p d j y z
pa dha ja ya nya

m g b v q
ma ga ba tha nga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

[ h =O
/ =R
Dari kedua aksara tersebut mana penggunaan sandhangan “ng” yang benar?
a. jr[nGoy=
b. jr[nGoyz\

Anda mungkin juga menyukai