Anda di halaman 1dari 29

Cadangan Jawapan Penggal 1/2014 (Ulangan 1 2013)

Bahagian A : Alam Sekitar


Fizikal (40 markah)
Soalan 1

a. Huraikan dua punca tenaga endogenic [4]

A1. Mampatan jisim dan pertambahan momentum tenaga gravity yang diperolehi dari sudut semasa
pembentukan planet.

A2. Pencerakinan nucleus/atom tenaga radiogenic/atom yang wujud dari setengah bahan dalam bumi
kalium, uranium dan thorium

2x2 = 4m

b. Nyatakan tiga poses yang berpunca daripada tenaga endogenic. [3]


B1. Aktiviti igneus dan pembentukan gunung berapi
B2. Pergerakan plat/gempa bumi
B3. Mampatan /lipatan kerak bumi /sesar
B4. Metamorfosis batuan.

c. Huraikan dua proses dalam system geomorfologi. [4]


C1. Hakisan – prosespenghausan atau pengukiran permukaan dan pemindahan bahan terhakis
oleh agen yang bergerak seperti air mengalir, titisan hujan, angina dan glasier.
C2. Luluhawa - proses pemecahan dan penguraian batuan secara insitu oleh egen luluhawa.
C3. Pergerakan jsisim- pergerakan bahan terluluhawa (regolith) menuruni cerun akibat tarikan gravity.
C4. Pemendapan - Perlonggokan bahan regolith oleh agen pengangkutan seperti air mengalir, angin
dan ombak.
C5 - Pengangkutan- bahan-bahan diangkut mealui ampaian, larutan, lompatan dan golekan.

d. Jelaskan bagaimana aktiviti yang ebrikit menganggu keseimbangan system geomorfologi : [4]
i. Pertanian tidak mengikut kontur
ii. Pancutan air dalam aktiviti perlombongan
di. Pertanian tidak mengikut kontur :
- Gangguan terhadap struktur tanah
- Pergerakan jisim- tanah runtuh
- Kecerunan sedia ada terganggu
- Tanah terhakis

dii. Pancutan air dalam aktiviti perlombongan :


- Pergerakan jisim- tanah runtuh
- Gangguanb terhadap struktur tanah
- Tanah terhakis

Soalan 2
1
a. Lukis dan labelkan kedudukan bumi semasa ekuinoks dan soltis

Ai - Kedudukan matahari - 1m
Aii - Kedudukan bumi semasa ekuinoks musim bunga – 1m
Aiii- Kedudukan bumi semasa ekuinoks musim luruh – 1m
Aiv- kedudukan bumi semasa soltis musim panas- 1m
Av- keudukan buni semasa soltis musim dingin – 1m
Avi – gambarajah yang lengkap (keseluruhan rajah ) dan tepat (kedudukan garis lintang, anak panah) ,tarikh
yg betul ) - 1m

b. Jelaskan kesan kejadian soltis terhadap unsur cuaca dan iklim di sesuatu kawasan [10]
B1. Suhu- soltis musim panas suhu tinggi, soltis musim sejuk suhu rendah.
B2. Kerpasan- soltis musim panas berlaku hujan, soltis mussim sejuk kerpasan berbentuk salji
B3. Tekanan udara- soltis musim panas tekanan udara rendah, soltis musim sejuk tekanan udara tinggi
B4. Pergerakan angina – soltis musim sejuk pergerakan angina masuk, soltis musim sejuk pergerakan angina
keluar
B5. Kelembapan – soltis musim panas kelembapan udara rendah, soltis musim dingin kelembapan udara
tinggi.
B6. Litupan awan- soltis musim panas litupan awan nipis/sikit, soltis musim sejuk litupan awan tebal
B7. Bahangan – soltis musim panas bahangan bumi naik, soltis musim sejuk bahangan bumi kurang
B8- bahangan suria- soltis musim panas bahangan suria naik, soltis musim sejuk bahangan suria turun.

c. Huraikan bagaimana kejadian empat musim mempengaruhi aktiviti manusia di sesuatu kawasan .
C1. Musim bunga- pertanian/pelancongan/pembalakan
C2. Musim panas- perindustrian/IKS/pelancongan/pertanian/perlombongan/pemburuan
C3. Musim luruh- pelancongan/pertanian
C4. Musim dingin- pelancongan, sukan, pembalakan, pemburuan
Soalan 3

a. Berdasarkan peta topografi dibawah,

2
i. Dengan menggunakan skala tegak 1:20 000, lukis keratan rentas dari titik C ke titik D pada kertas
graf yang dibekalkan.
Ai1- Tajuk “ Keratan rentas dari titik C ke titik D”
Ai2- Nama paksi dan unit betul
Ai3- Skala paksi tegak dan mendatar betul
Ai4- Titik C dan D dengan nilai ketinggian yang betul
Ai5- Plotan (lihat bonggol dan dua sungai (dua titik betul = 1 m)
Ai6- 2 titik sungai – 2m (1 titik sungai 1 m)
Ai7- 1 bonggol – 1 m
Ai8- 15 titik ----- 11-15 – 3 m
6-10- 2m
2-5-1m
ii. Sekiranya lebuhraya dibina dari titik A ke titik D, kemukakan langkah kestrukturan yang perlu
dilakukan untuk pembinaan lebuh raya tersebut. [5]

Aii1- membina tereskiri /kanan jajaran


Aii2- pengukuhan tebing- sungkupan/groin/gabion/banteng
Aii3- jambatan
Aii4- menambak- dikawasan rendah/melandai- dikawasan tinggi
Aii5- paip- saluran air keluar
Aii6- pembinaan longkang.

iii. Huraikan lima kesan pembinaan lebuh raya terhadap alam sekitar fizikal [10]

Aiii1- Litosfera - gerakan jisim/luluhawa


Aiii2- Atmosfera - pengurangan kelembapan udara/berangin
Aiii3- Hirdosfera- peningkatan air larian permukaan/infiltrasi minima
Aiii4- Biosfera- terganggu rantaian makanan/migrasi habitat
Aiii5- Antara sistem- penyahutanan dengan peningkatan suhu.

Soalan 3 (b)
i. Sejauhmanakah factor hujan mempengaruhi kejadian tanah runtuh di Malaysia?[15]
Faktor Hujan
Bx : Penegasan
Bi1- Intensiti hujan
Bi2- Curahan
3
Bi3- Kekerapan
Bi4- Tempoh masa
Faktor2 lain
Bi5- Kecerunan
Bi6-Jenis batuan
Bi7 Litupan tumbuhan
Bi8- Aktiviti manusia- pemotongan cerun
ii. Huraikan langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengatasi masalah tanah runtuh yang
berlaku di Malaysia. [10]
Bii1- Tanaman tumbuhan- akar pokok mengikat struktur tanah
Bii2- kejuruteraan- simen/turap- larian air terus tanpa halangan
Bii3- pendidikan Bii4- Kempen Bii5- Perundangan- akta
Bii6- Perancangan pembangunan- pembangunan tidak melebihi had daya tampung

Bahagian B : Alam Sekitar Manusia


[40 markah]

Soalan 4

a. Berikan tiga factor pertumbuhan penduduk


Ai- kadar kelahiran A2- kadar kematian A3- migrasi bersih.
b. Bagaimanakah kemajuan teknologi perubatan dan kesihatan moden mempengaruhi kadar
pertumbuhan penduduk? [6]
B1- Kemudahan fizikal- hospital, klinik- kemudahsampaian
B2- perkhidmatan kesihatan- kesampaian
B3- Ubat-ubatan- mengelakkan kematian
B4- Teknologi perubatan- mudahkan proses kelahiran
B5- kajian perubatan- peluang dan alternative
B6- Kawalan penyakit- penjagaan kesihatan
B7- kempen amalan kesihatan- tingkatkan ilmu tentang kesihatan
B8- Penyebaran maklumat tentang kesihatan
c. Huraikan tiga kesan negative akibat pertumbuhan penduduk yang pesat di sesebuah Negara [6]
C1- Pengangguran
C2- kemiskinan
C3- kekurangan kemudahan asas
C4- masalah social- jenayah , moral
C5- kualiti hidup rendah
C6- Persaingan guna tanah/ruang- setinggan/tekanan sumber dalam
C7- Pencemaran- air/udara/baud an bunyi/tanih

Soalan 5
a. Mengapakah Negara Malaysia menjadi destinasi migran antarabangsa pada masa ini ? [12]
Ai- Faktor ekonomi [2]
-Tarikan peluang pekerjaan dan perniagaan luas
-Tawaran gaji yang lumayan
- Nilai matawang yang lebih tinggi berbanding Negara asal
- Globalisasi buruh

A2- Faktor Sosial - Menikmati kualiti hidup yang lebih baik di Malaysia
- Kemudahan asas, kesihatan, pengangkutan dan perhubungan
4
A3- Dasar kerajaan/polisi kerajaan-
A4- Faktor geo politik- Kestabilan politik di Malaysia berbanding Negara asal
- Kehidupan yang lebih selamat dan terjamin
- Negara aman- bebas dari kekacauan politik
A5- Faktor bebas bencana alam - Negara Malaysia- bebas dari ancaman alam seperti gempa bumi, gunung
berapi, tsunami dll berbanding dengan Negara asal.
A6- factor ketersampaian – jarak dekat/bersempadan dengan Negara jiran seperti Thailand, Indonesia dan
Filipina.
- Sistem pengangkutan yang cekap seperto kapal terbang/feri memudahkan perjalanan- cepat
sampai.
A7- factor Geo budaya-
- Ikatan perkahwinan
- Keturunan dan persaudaraan
- Adat resam yang hamper sama
- Bahasa serumpun … ikatan budaya

b. Nilaikan kesan kemasukan migran antarabangsa terhadap sosioekonomi Malaysia. [13]


c. B1- Peningkatan masalah social
- Kegiatan jenayah bertambah - Budaya liar -Rebakan penyakit
- Perkahwinan tidak sah – masalah kewarganegaraan dan multiracial
- Keldai dadah, black money
B2- fenomena setinggan
- Kurang kemampuan menyewa rumah khususnya di Bandar oleh buruh asing
- Kewujudan rumah haram di tanah rezab- rumah kongsi
- Masalah pencemaran air, udara dan bau di kawasan setinggan
- Penularan wabak penyakit- kualiti hidup rendah
B3- Persaingan buruh dengan penduduk tempatan
- Saingan pekerjaan dalam sector perniagaan, pertanian, pembinaan dan perkhidmatan
- Kos buruh import yang murah
- Pengangguran di kalangan penduduk tempatan
B4- pengaliran keluar wang Negara
- Warga asing menghantar wang ke Negara asal
- Wang tidak berkitar dalam Negara
- Merugikan Negara Malaysia
B5- menjana pembangunan Negara
- Sector pembinaan infrastruktur dan pertanian boleh berkembang dengan pesat
- Kekurangan buruh boleh di tamping oleh pekerja asing
- Meningkatkan KDNK dan pendapatan Negara dalam semua sector
B6- meluaskan pasaran domestic
- Saiz pasaran bertambah dengan pertambahan jumlah penduduk
- Meningkatkan kuasa beli domestic
- Ekonomi tempatan berkembang akibat perbelanjaan oleh buruh asing
- Rantaian enonomi berkembang
B7- pemindahan kepakaran

Soalan 6
a. Berdasarkan sebuah Bandar kecil yang anda kaji, bagaimanakah Bandar tersebut berfungsi dalam
mempengaruhi pembangunan sosioekonomi kawasan desa dan kawasan sekitarnya. [13]
Ax- nama Bandar kecil
A1- pusat pentdabiran kawasan
- Melicinkan pentadbiran – memudahkan urusan penduduk
- Menyalurkan maklumat/rancangan /polisi kerajaan keapda penduduk

5
- Meningkatkan pembangunan – penaik taraf jalan, pembinaan jeti
- Pembangunan dinikmati oleh penduduk.
A2- pembekal barangan keperluan penduduk
- Pusat pembekal keperluan penduduk- barangan runcit
- Penduduk mudah untuk memperolehi keperluan asas
- Kawasan kg tidak mencukupi/kekurangan bekalan
A3- Pusat pasaran
- Kewujudan pasar tani/pasar malam di kawasan Bandar
- Penduduk desa memasarkan hasil jkeluaran desa ke di kawasan Bandar
A4- pusat perindustrian
- Memberi peluang pekerjaan kepada penduduk
- Mengurangkan masalah pengangguran di kawasan desa
A5- Pusat perkhidmatan social
- Kepelbagaian pusat perkhidmatan social di kawasan Bandar
- Pejabat pendidikan daerah, sekolah rendah dan menengah, university, bomba, kesihatan,
pengangkutan
A6- pembauran inovasi
- Penyebaran maklumat, idea baru melalui internet, media massa
- Pusat informasi oleh agensi kerajaan
A7- Pusat pengumpulan desa A8- Pusat pekerjaan A9- pusat permodenan

b. Jelaskan kesan negative proses pembangunan desa terhadap alam sekitar fizikal
B1- Lot perniagaan/kedai- pencemaran air, bau dan bunyi
B2- kawasan industry (IKS)- pencemaran air, sampah
B3- Pertanian berkelompok- pencemaran air, racun
B4- perkhidmatan – kesesakan jalan raya- pencemaran udara
B5- akuakultur- perubahan landskap, pencemaran air
B6- perikanan- jeti- tumpahan minyak dari bot nelayan
B7- petempatan – pencemaran sisa domestic
B8- penternakan- pencemaran air/bau

CADANGAN JAWAPAN GEOGRAFI KERTAS 2 942/2


PENGGAL 2 TAHUN 2013

BAHAGIAN A: ALAM SEKITAR FIZIKAL


[40 MARKAH]
Soalan 1

a. Apakah yang dimkasudkan dengan proses resapan?

Air hujan bergerakn masuk melalui liang-liang pori tanih ke dalam lapisan tanih.

b. Huraikan dua factor yang mempengaruhi proses resapan air. [4]

B1- Saiz, peratus liang pori- contoh pasir liang pori yang besar- proses resapan tinggi, tanah liat liang pori
kecil- proses resapan rendah.

B2- struktur/susunan pertikel tanih/geologi- batu kapur- peratus liang pori tinggi- amat poros- banyak
meresap air; tanah liat- peratus liang pori rendah- banyak menakung air.

6
B3- komposisi dan saiz partikel tanih- tanah yang pertikelnya pelbagai jenis dan saiz seperti campuran
bongkah batuan, kerikil dan pasir – lebih poros berbanding tanah yang homogeneus komposisinya seperti
tanah liat.

B4- Kelembapan tanih- tanih kering lebih poros berbanding dengan tanah yang lembab

B5- Faktor hujan- hujan renyai mempunyai kadar resapan tinggi- air hujan mempunyai banyak masa untuk
meresap ke dalam tanah.

B6- litupan permukaan – tumbuhan banyak resapan rendah (melambatkan proses resapan)

B7- kecerunan – cerun curam, cerun landau

c. Huraikan dua factor yang menyebabkan kuantiti air tanih berkurangan. [4]

C1- Pembalakan/pertanian – aktiviti penyahutanan menganggu proses resapan

C2- Penurapan - di Bandar-bandar besar- menghalang proses resapan kerana liang pori tanah ditutup
dengan bitumen/tar.

C3- Kekurangan hujan/kemarau- menjejaskan proses resapan air- kandungan air bawah tanah semakin
berkurangan

C4- kemusnahan /kerosakan kawasan tadahan

d. Bagaimanakah proses edaran air tanih berlaku?

Intersepsi/pintasan- serapan pori ke lapisan telap air /akuifer- larian air permukaan/membentuk anak
sungai- edaran air mengalir menuju ke sungai/tasik/laut.

Soalan 2

a. Apakah yang dimaksudkan dengan La Nina? [3]

Satu tempoh (jangkamasa yang lama) tiupan angina timuran yang kuat yang ketidaklazimannya mempunyai
suhu permukaan laut yang amat rendah (luar biasa) di Tengah dan Timur Pasifik Tropika.

b. Huraikan ciri cuaca yang berpunca daripada fenomena La Nina. [12]


B1- Kerpasan - Pasifik Barat (kerpasan melebihi sejatan), Pasifik Timur (sejatan melebihi kerpasan)
B2- Kelembapan – Pasifik Barat (kelembapan berpanjangan/kelembapan udara tinggi) Pasifik Timur
Kelembapan udara kurang/rendah.
B3- Hujan – Pasifik Barat (hujan lebat- banjir besar), Pasifik Timur (hujan kurang/tiada hujan/kemarau)
B4- Suhu- Pasifik barat (sinaran matahari kurang/penurunan suhu melebihi bulan2 yang lalu), Pasifik Timur
(suhu normal/ tinggi)
B5- Ribut – Pasifik Barat (Ribut taufan/putting beliung/angin kencang), pasifik Timur (normal/tenang)
B6- Tekanan Udara- Pasifik Barat (tekanan udara lebih tinggi ditengah pasifik), Pasifik Timur- nornmal
B7- Peredaran angin- Pasifik Barat ( peredaran angin bertiup dari laut ke darat dengan membawa wap air
yang banyak ) , Pasifik Timur (wap air kurang).
B8- Litupan awan- Pasifik Barat (litupan awan luas/banyak hujan), Pasifik Timur ( awan cerah/kurang awan).

7
c. Bagaimana fenomena La Nina memberikan kesan terhadap aktiviti penduduk? [10]
cX : Cara Banjir/kemarau
C1- Aktiviti domestic terjejas
C2- Pertanian musnah/penternakan
C3- Pengangkutan tergendala
C4- Perniagaan terjejas
C5- Perikanan/akuakultur terjejas
C6- Pembalakan
C7- Pelancongan/rekreasi
C8- Perlombongan
C9- Perindustrian/IKS

Soalan 3 Jadual di bawah menunjukkan kadar sejatan dan perpeluhan di Stesen Kaji Cuaca X dalam
milimeter (mm)

Waktu/Elemen 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00
Sejatan (mm) 04 10 12 114 17 19 24 25 23 18 15 12 09
Perpeluhan(mm) 05 05 08 10 12 12 14 16 13 12 11 09 06

a. Berdasarkan jadual di atas,


i. Lukis graf yang sesuai bagi menunjukkan nilai sejatan dan peprpeluhan, [9]
ii. Hitung min sejatpeluhan [4]

i.

Ai1- graf yang sesuai-1m


Ai2- skala yang sesuai-1m
Ai3- tajuk -1m
Ai4- label paksi 1m
Ai5- petunjuk – 1m
Ai6- plotan -20-26- 4m
-15-19-3m
-10-14-2m

8
-5-9- 1m

ii. Min sejat peluhan = jumlah sejatan + perpeluhan


Bilangan jam 2m

335/13 = 25.77mm (jawapan calon antara 25.5-25.9)

b. Berdasarkan graf yang dilukis, jelaskan pola sejatan dan perpeluhan . [4]

B1- Sejatan[2m] : Rendah pada waktu pagi (6-8 pagi) dan petang (5-6 petang), kemuncak pada waktu
tengahhari (12 tengahari-1 petang) [1m]

Trend - meningkat dan menurun secara mendadak [1m]

B2- Perpeluhan [2m]: Rendah pada waktu pagi (6-7 pagi) dan petang (6 petang), kemuncak pada waktu
tengahari (12 tengahari- 1 petang) [1m]

Trend- meningkat dan menurun secara agak perlahan (tidak ketara) (1m)

c. Huraikan empat kesan sejatpeluhan terhadap persekitaran fizikal [8]


C1- peningkatan kadar kelembapan udara (wap air meningkat)
C2- suhu persekitaran rendah/kekurangan
C3- Kelayuan pada daun tumbuhan
C4- tekanan udara tinggi
C5- keadaan udara kurang stabil
C6- peningkatan pembentukan awan
C7- proses kejadian hujan mudah berlaku
C8- permukaan tanih kelihatan kering kerana sejatan.

BAHAGIAN B: ALAM SEKITAR FIZIKAL


[40 MARKAH]
Soalan 4

a. Huraikan satu aspek saling bergantung dalam konteks kerjasama ekonomi serantau di kawasan Asia
pasifik. [3]

A1- Pelaburan /modal- Malaysia bergantung pada Jepun dan USA melalui APEC untuk menggalakkan
para pelabur Negara tersebut dating melabur ke Malaysia.

A2- Teknologi- Malaysia bertantung pada Negara Jepun melalui APEC untuk mendapatkan pemindahan
teknologi dalam pelbagai aspek.

A3- pasaran- Jepun, Korea, Taiwan, china dan lain-lain bergantung pada Negara seperti Malaysia ,
Indonesia dan Thailand melalui APEC dan ASEAN serta lain-lain Negara membangun untuk pasaran
kepada produk yang mereka hasilkan.

A4- Tenaga Buruh- Malaysia, singapura dan Jepun bergantung pada Indonesia, China dan lain-lain
Negara melalui APEC dan ASEAN untuk mendapatkan buruh untuk projek perindustrian mereka.

A5- Bahan mentah- Jepun bergantung pada Malaysia untuk mendapatkan bahan mentah seperti
petroleum dan gas untuk aktiviti perindustriannya.
9
A6- keselamatan- Negara-negara Asia Tenggara bergantung kepada USA dan lain-lain Negara dalam
APEC untuk keselamatan Negara dan wilayah.

b. Bagaimanakah Malaysia mendapat faedah daripada pakatan ekonomi serantau? [6]

B1- Mengurangkan monopoli pasaran dari Negara maju


B2- mengelakkan daripada monopoli kewangan oleh Negara maju
B3- mengurangkan kebergantungan modal dari Negara barat
B4- mengurangkan dominasi teknologi dan kepakaran asing
B5- menjaga kepentingan bersama
B6- meningkatkan daya saing dengan Negara maju
B7- mengurangkan kos pengeluaran
B8- perkongsian tenaga buruh
B9- bekalan bahan mentah yang berterusan.

c. Huraikan tiga masalah yang dihadapi oleh Negara anggota ASEAN dalam menjayakan kerjasama
ekonomi serantau. [6]
C1- Persaingan sesame Negara pengeluar- sikap sesetengah Negara yang mementingkan Negara sendiri
berbanding kepentingan serantau.
C2- dasar Unilateral- Negara ASEAN masih mengamal perdagangan Unilateral (tidak bergantung pada
Negara luar)
C3- Kuasa beli- pasaran Negara ASEAN masih rendah
C4- Penurunan nilai mata wang- menyebabkan sistem ekonominegara yang terlibat terjejas
C5- Masalah politik dalam dan antara negara anggota- mewujudkan kestabilan politik serantau dan
mewujudkan iklim pelaburan tidak sihat.
C6- Tekanan daripada Negara bukan serantau (luar dari ASEAN)- mengimport teknologi dari negara lain.
C7- Sikap penduduk/pengguna negara anggota tidak mementingkan barangan Negara ASEAN.

Soalan 5

a. Huraikan tiga ciri pertanian ladang di Malaysia. [9]


A1- Skala operasi- Keluasan melebihi 40 hektar (100 ekar), tanaman sejenis(contoh)
A2- Modaldan pemilikan - Menggunakan modal yang besar kerana membiayai kos pengurusan , R&D,
gaji buruh dll, pemilikan syarikat2 besar GLC, MNC
A3- Tenaga Buruh- Menggunakan tenaga buruh yang ramai, kebanyakan terdiri dariapda buruh asing.
A4- teknologi- menggunakan teknologi dan input pertanian moden contoh jentera, bahan kimia, teknik
pertanian moden.
A5- orentasi pengeluaran- hasil pengeluaran banyak tujuan eksport
A6- taburan - kawasan luar Bandar – seluruh Malaysia.

b. Bagaimanakah penggunaan teknologi moden dapat memajukkan sector pertanian di Malaysia?


B1- Penggunaan jentera - penggunaan jentera dalam bidang pertanian bagi menjimatkan masa
pengeluaran sector pertanian- jentera penuai, jentera pebngering, jentera pembajak.

B2- Penggunaan bahan mentah


- Baja kimia- urea fosfat, ammonia
- Racun kimia- paraquat, DDT
- Bahan penggalak kimia- penggalak susu getah

10
B3- Sistem pengairan moden - Sistem pengairan moden dimajukan bagi mengatasi masalah kekurangan
bekalan sumber air dan terlalu bergantung kepada alam sekitar. Contoh system tali air, empangan,
springkler.
B4- Teknik pertanian moden - Pelbagai teknik pertanian moden diperkenalkan bagi mengatasi masalah
kekurangan tapak pertanian. Contoh rumah kaca, hidroponik, aeroponik, rumah politen, fitigasi.
B5- R&D-
- Menghasilkan benih yang tahan penyakit, cepat matang serta mempunyai daya pengeluaran yang
tinggi bagi meningkatkan produktiviti. Contoh MR2020 (padi), Klon 99 (kelapa sawit)Musang King
(Durian)
- Mengeluarkanm produk yang memenuhi cita rasa pengguna
- Kepelbagaian produk
- Meningkatkan kualiti produk
c. Bincangkan sumbangan aktiviti pertanian ladang terhadap pembangunan ekonomi Malaysia [10]
C1- Sumber makanan
- Membekalkan sumber makanan yang diperlukan oleh sesebuah Negara- kelapa sawit, nenas, koko.
- Mengurangkan masalah kekurangan bekalan zat makanan dan kekurangan bekalan makanan.
C2- Pendapatan Negara –
- Diperolehi melalui eksport hasil pertanian ke luar Negara. Contoh eksport minyak kelapa sawit
Malaysia menyumbang kira-kira RM30.4 billion pada tahun 2004.
- Menyumbang kepada KDNK Negara disamping akan dapat meningkatkan kadar tukaran wang asing,
menyeimbang imbangan perdagangan.
C3- Peluang pekerjaan
- Menyediakan pelbagai jenis peluang pekerjaan – secara langsung (petani, peneroka, pekebun) atau
tidak langsung (pemandu, kilang pemprosesan)
- Meningkatkan pendapatan perkapita dan mengurangkan kadar pengangguran di Malaysia. Contoh
lebih 1.8 juta tenaga di Malaysia terlibat dalam pertanian.
C4- Memajukkan industry hiliran/kesan pengganda - Menyumbang kepada kemajuan sector
perindustrian- contoh industry pemporsesan minyak sawit, getah, IKS, industry gentian import,
agropelancongan
c5- Meningkatkan keupayaan modal Negara- melalui pelaburan GLC/Swasta untuk menambahkan dana
atau modal Negara.
C6- Memajukan infrastruktur dan Bandar baru- Sektor pertanian ladang membantu membangunkan
dan memajukan kemudahan asas seperti system pengangkutan, petempatan yang selesa, kemudahan
social dan Bandar baru. Conbtoh: Felda Sahabat, sabah, Bandar Tun Razak

Soalan 6

a. Jelaskan lima aktiviti ekonomi yang dijalankan di IMS-GT [10]


A1- Pertanian – perladangan getahdan kelapa sawit di Kepulauan Riau
A2- Pengangkutan- Projek Link ke 2 (Johor ke Singapura) dan aktiviti perkapalan di Pelabuhan Tanjung
Pelepas , Johor

A3- Perindustrian- pemprosesan hasil pertanian dan pembuatan


A4- Perkhidmatan telekomunikasi- seperti pertukaran siaran radio dan TV
A5- Pembangunan Bandar- seperti projek membina Bandar Nusa Jaya sebagai Bandar terapung di
tanjung Pelepas, Iskandar Malaysia

A6- Perdagangan dan perkhidmatan kewangan serta pelaburan dalam sector hartanah- syarikat swasta
dan Singapura melabur di Johor
A7- Pelancongan- Pulau sentosa, Legoland
11
b. Mengapakah IMS-GT lebih Berjaya berbanding dengan Pakatan Segi Tiga Pertumbuhan ASEAN yang
lain . [15]

B1- Kelebihan sumber pasaran

- Jumlah penduduk di kawasan segi tiga yang dipilih berbanding dengan segitiga yang lain
- Mempengaruhi kuasa beli penduduk /pendapatan perkapita penduduk serta saiz pasaran

B2- Kelebihan teknologi yang dimiliki

- Kemampuan teknologi yang ada , R&D dan inivasi yang dihasilkan


- Sokongan dan rangkaian teknologi maju yang sudah wujud – kelebihan sinergi

B3- Kelebihan modal yang dimiliki

- Keupayaan modal swasta yang banyak


- Syarikat sudah berdaya maju
- Kesediaannya untuk melabur di kawasan segitiga berpotensi tinggi

B4- Kelebihan tenaga buruh dan kepakaran yang ada

- Kawasan segitiga menawarkan tenaga buruh yang ramai dan murah


- Tenaga manusia yang ada berpendidikan tinggi, mudah dilatih, wujud golongan pakar.

B5- Kelebihan prasarana yang sedia ada

- Rangkaian pengangkutan dan perhubungan, bekalan air dan elektrik


- Perkhidmatan internet dan jalur lebar di kawasan segitiga yang dipilih

B6- Kelebihan daripada segi keselamatan serantau/wilayah

- Wilayah yang stabil dalam jangka masa panjang mewujudkan iklim pelaburan yang sihat
- Kurang ancaman pengganas, lanun, bukan wilayah bergolak
- Bebas dari bencana alam

B7- Dasar kerajaan Malaysia

- Untuk memajukan perindustrian di Johor dengan menyediakan pelbagai infrastruktur dan mudah
menarik pelaburan luar yang masuk melalui Singapura.

12
Cadangan Jawapan
Geografi 942/2 2014
Penggal 2 2014

BAHAGIAN A: ALAM SEKITAR FIZIKAL


[40 MARKAH]
Soalan 1

a. Apakah yang dimaksudkan dengan siklon tropika [3]

Pergerakan angin kencang dan berputar yang berlaku di laut tropika panas di kawasan yang menghasilkan
tekanan rendah.

b. Huraikan dua ciri angin siklon tropika [4]


B1- angin kencangan melebihi 120km pe jam
B2- angin berpusar/berputar
B3- angin menegak
B4- Angin berputar arah lawan jam di hemesfera utara atau mengikut arah jam di hemesfera selatan.
B5- mata angin siklon- berciri vacuum
B6- membawa kelembapan tinggi

c. Mengapakah siklon tropika berlaku di kawasan lautan tropika [4]

C1- haba tersimpan dengan banyak di lautan tropika- suhu permukaan laut tinggi
C2- wujud tekanan rendah yang melampau
13
C3- Terdapat tumpuan angin – pada garis lintang 5°U - 15°U
C4- Kelembapan di bawah atmosfera menyebabkan gangguan

d. Huraikan dua kesan siklon terhadap aktiviti ekonomin penduduk di kawasan pinggir [4]
D1- Perikanan
D2- Pelancongan
D3- Pengangkutan dan perhubungan
D4- Perindustrian (IKS)
D5- Pertanian
D6- Akuakultur

Soalan 2

a. Bincangkan perubahan suhu Bandar akibat aktiviti manusia [13]


Peningkatan

A1- Perindustrian
A2- Pengangkutan
A3- Pembinaan bangunan
A4- Penurapan muka bumi
A5- Petempatan
A6- Perniagaan
Ax- kesimpulan
b. Huraikan kesan peningkatan suhu Bandar terhadap alam sekitar manusia. [12]
Bx-
B1- ketidakselesaan
B2- meningkatkan kadar berpeluh
B3- meningkatkan manusia terkena penyakit (batuk dan pelbagai penyakit saluran penafasan)
B4- cepat mengalami dehidrasi/kekurangan air dalam badan
B5- cepat rasa marah
B6- pendedahan yang lama kepada cuaca panas boleh menyebabkan pitam
B7- menganggu aktiviti harian manusia (bunga cepat layu)
B8- peningkatan stress/tekanan mental.

Soalan 3
a. Sejauh manakah factor fizikal mempengaruhi proses edaran air tanih? [13]
Faktor Fizikal
A1- Sais partikel
A2- komposisi tanih
A3- struktur tanih
A4- kekerasan batuan
A5- ketelapan batuan
A6- tumbuhan – peranan akar
A7- kecerunan
A8- kadar hujan
A9- aktiviti haiwan

Faktor manusia
14
A10= pertanian
A11- pembinaan
A12- Pembangunan
Ax- Penegasan

b. Jelaskan kesan pengurangan simpanan air tanih terhadap alam sekitar fizikal [12]

Bx-

B1- tumbuhan layu


B2- sungai kering
B3- sumber air berkurang
B4- luluhawa fizikal- penghabluran garam
B5- hidupan mati
B6- geraka jisim
B7- tanah menjadi kering
B8- aras air tanah rendah
B9- udara kering – kelembapan bandingan rendah

Soalan 4

a. Nyatakan tiga kesan positif aktiviti ekonomi sekunder terhadap pembangunan sosioekonomi Negara
Malaysia. [3]
A1- Pendapatan Negara (KDNK) melalui eksport meningkat
A2- Peluang pekerjaan bertambah
A3- wujud kesan rantaian kepada sector lain seperti sector primer dan tertier (kesan pengganda)
A4-Kemudahan infrastruktur dimajukkan
A5- kemudahan sosio dibangunkan

b. Huraikan dua kepentingan syarikat multinational terhadap pembangunan sector sekunder di


Malaysia. [4]
B1- membekalkan modal melalui pelaburan asing
B2- membekalkan teknologi moden melalui pemindahan teknologi
B3- membekalkan tenaga buruh mahir atau tidak mahir
B4- membekalkan bahan mentah yang tiada di Malaysia.
B5- R&D

c. Jelaskan dua cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam memajukan sector ekonomi sekunder. [4]
C1- Lambakan barangan sejenis dari Negara luar
C2- Persaingan dengan barangan tiruan seperti getah tiruan
C3- kekurangan teknologi moden
C4- kekurangan R&D dalam memajukan barangan tempatan
C5- produk yang kurang berdaya saing
C6- kekurangan modal
C7- kekurangan tenaga buruh/kepakaran
d. Huraikan dua langkah pengurusan yang boleh diambil untuk mengatasi impak alam sekitar fizikal
yang disebabkan oleh kepesatan sector pembinaan di Malaysia. [4]
D1- Menyediakan system pembuangan sampah sarap yang sistematik
D2- menanam pokok dan tumbuhan hijau
D3-Menyediakan system perparitan yang cekap
D4- membina banteng dan tembok konkrit

15
D5- menggunakan bahan binaan mesra alam D6- teknologi hijau

Soalan 5

a. Sejauhmanakah sector pengangkutan menyebabkan berlaku pencemaran udara di Malaysia? [13]


Ax- Penegasan
Faktor pengangkutan
A1- pertambahan kenderaan A2- kenderaan kurang diselenggara
A3- penggunaan bahan api fosil A4- jaringan pengangkutan yang kurang cekap
A5- terlalu banyak lampu isyarat
Faktor Lain
A6- Pertanian A7- Perindustrian
A8- Stesen jana kuasa A9- Pembakaran terbuka
A10- penguatkuasaan yang lemah A11- perlombongan kuari
A12- pembinaan berskala besar/mega

b. Jelaskan kesan kadar pencemaran yang tinggi terhadap persekitaran fizikal dan manusia di Malaysia.
[12]
Udara
Fizikal
B1- Peningkatan suhu
B2- kejadian jerebu
B3- kejadian hujan asid
B4- fotosentisis/ pertumbuhan pokok terganggu
Manusia
B5- jejaskan kesihatan
B6- gangguan jarak penglihatan
B7- Jejaskan aktiviti pertanian
B8- Aktiviti social terganggu

Air
Fizikal
B9- Kualiti air terjejas
B10- gangguan hidupan akuatik
Manusia
B11- gangguan bekalan air bersih
B12- gangguan kesihatan- klorin tinggi
B13- aktiviti reakresi terganggu
B14- akuakultur /perikanan pinggir pantai terganggu
B15- kos rawatan bertambah

Bunyi dan bau


Fizikal
B16- gangguan hidupan fauna – berhijrah
B17- gangguan gelombang-frequansi
Manusia
B18- menjejaskan pendengaran
B19- gangguan kesihatan- stress
B20- gangguan komunikasi social.

Soalan 6
a. Jelaskan bagaimana pemindahan teknologi memberikan sumbangan kepada pembangunan
sosioekonomi Malaysia. [10]
A1- Teknologi kawalan mutu
16
- Daya saing eksport tinggi di pasaran antarabangsa
- Harga barangan lebih kompetatif
A2- teknologi reka bentuk- memenuhi cita rasa pengguna yang terkini
A3- Inovasi baru
- Pemindahan teknologi membolehkan teknologi robotic dan pengkomputeran berkembang dengan
pesat.
- Mempercepatkan kerja dan menjimatkan masa di samping kualiti barangan meningkat
- Penggunaan teknologi dan inovasi baru menyebabkan syarikat swasta atau kerajaan berlumba-
lumba menjaga kualiti produk barangan
- R&D
- Contoh- industry pembuatan kereta- usaha sama antara Toyota dengan Produa.

A4- Teknologi hi tech-


- Penggunaan teknolohi tinggi HI- TECH mampu meneroka sumber alam dengan lebih cepat. Contoh-
mengesan dan mengeluarkan petroleum dan gas asli
- Penggunaan teknologi seiskik dan satelit- mampu mengesan lokasi dan kedudukan sumber bahan
mentah seperti petroleum.
A5- Teknologi mesra alam
- Enjin hybrid -Lestarian Bandar -Green roof tech
A6- Pemindahan ilmu dan kepakaran
A7- Pertambahan peluang pekerjaan
A8- Kepelbagaian produk
b. Berdasarkan sebuah Negara sedang membangun, bincangkan langkah yang boleh dilaksanakan oleh
Negara tersebut untuk mengurangkan pergantungan ekonomi terhadap Negara maju. [15]

B1- Kenal pasti Negara yang betul.

B2- Merangka dasar/program pembangunan ekonomi- mewujudkan dasar atau program yang
mengurangkan pergantungan dan dominasi Negara-negara maju.
B3- Mempelbagai ekonomi
- Mempelbagai ekonomi terutama sekali perindustrian , perdagangan, perkhidmatan
- Tidak bergantung kepada satu ekonomi sahaja.
B4- Modal dan pelaburan tempatan
- Menggalakkan pelaburan dan pemilikan modal tempatan sama ada kerajaan atau pihak swasta
- Peranan bank-bank tempatan menyokong dan membantu perkembangan ekonomi dalam Negara.
- Syarikat besar- Tabung haji, TNB, PETRONAS
B5- Penyelidikan tempatan
- Menggalakkan kemajuan penyelidikan, teknologi dan kepakaran tempatan
- Melatih tenaga kerja dengan penubuhan pelbagai institusi pengajian tinggi yang mampu melatih
dan menjana kemahiran.
- Latihan lanjutan , latihan sambil kerja
B6- Perkongsian bijak antara pihak kerajaan swasta dengan Negara maju
- Menggalakkan perkongsian bijak di antara pihak kerajaan dan swasta dengan Negara-negara maju
menerusi perkongsian dan usahasama. Contoh Jepun
B7- Meluaskan perdagangan
- Meluaskan pasaran dan perdagangan di kalangan Negara-negara membangun atau serantau
- Bertujuan menghalang dominasi kuasa beasar menjajah ekonomi

17
B8- Mengukuhkan kerjasama serantau- Kerjasama serantau di kalangan Negara membangun meliputi
bidang ekonomi, perdagangan, pengangkutan, komunikasi, pelaburan, penyelidikan, teknologi dan
kepakaran.

CADANGAN JAWAPAN
STPM GEOGRAFI 942/1(U1)
PENGGAL 1 2015
ULANGAN 1 2014

BAHAGIAN A: ALAM SEKITAR FIZIKAL


[40 MARKAH]
Soalan 1
a. Apakah yang dimaksudkan dengan system [3]
Saling interaksi antara komponen/set angkubah untuk mencapai keseimbangan yang kompleks
secara berstruktur.
b. Jelaskan perbezaan antara system tertutup dengan system terbuka. [4]
B1- Sistem tertutup- terdapat pertukaran input dan output tenaga antara system dengan persekitarannya
tetapi tidak melibatkan jisim- 2m
B2- Sistem terbuka- terdapat pertukaran input dan output tenaga dan jisim antara system dan
persekitarannya- 2m

c. Jelaskan bagaimana tenaga suria mempengaruhi proses luluhawa kimia. [4]


C1- Suhu tinggi- mempercepatkan proses tindakbalas kimia dalam batuan
C2- Suhu tinggi meningkatkan proses sejatan- hujan meningkat- luluhawa kimia meningkat
C3- suhu tinggi- aras air menurun- luluhhawa kimia menurun: suhu rendah aras air meningkat- luluhawa
kimia meningkat

d. Bagaimanakah taburan tenaga suria yang bebrbeza mempengaruhi aktiviti pelancongan


D1- Kawasan panas- bahangan suria sepanjang tahun- aktiviti berjemur, scuba diving, layang2, jet ski
D2-kawasan sejuk – penerimaan bahangan kurang- ais ski, luncur air, ice skating
D3-Suhu sedarhana- penerimaan suhu sedarhana- agro pelancongan/bunga2an dll

Soalan 2
a. Mengapakah berlaku perbezaan penerimaan bahangan suria di permukaan bumi? [12]
A1- Peredaran bumi mengelilingi matahari
A2- putaran bumi pada paksinya 66½°- kawasan menghadap matahari berbeza-beza jaraknya
A3- sudut pancaran – kecondongan pancaran suria
A4- perbezaan permukaan bumi/topografi- ketebalan litupan tumbuhan, jenis permukaan
daratan/air.Perbezaan mempengaruhi nilai albedo.
A5- ketebalan lapisan ozon berbeza-beza- kadar ketelusan lebih rendah di sesetangah kawasan
A6- ketebalan lapisan atmosfera berbeza mengikut kawasan
A7- warna permukaan bumi yang berbeza mengikut kawasan
A8- aspek- menghadap /membelakang matahari

18
A9- bumi berbentuk sfera- longitude/latitude.

b. Jelaskan perubahan terhadap proses fizikal di permukaan bumi akibat peningkatan suhu dunia. [13]
B1- Hakisan- suhu tinggi- hakisan aktif
B2- Luluhawa- suhu tinggi- luluhawa fizikal meningkat
B3- pengangkutan- suhu tinggi- tanih kering-debu- diangkut
B4- sejatan- suhu tinggi- sejatan tinggi- kemarau/kehilangan air/suhu tinggi- sejatan tinggi- hujan meninkat
(hakisan permukaan giat )
B5-susupan – suhu tinggi- gangguan kelembapan air bawah tanah
B6- penjanaan air bawah tanah- suhu tinggi- sejatan tinggi- kandungan air bawah tanah (akuifer) menurun
B7- proses sejat peluhan - suhu tinggi- tumbuhan kehilangan air-daun kering- pokok mati

Soalan 3(a)
i. Bincangkan bukti yang dapat menyokong teori hanyutan benua. [13]
Ai1- Persamaan garis pantai benua- garis pantai benua boleh dicantumkan walaupun terletak jauh
Ai2- Persamaan jenis fosil tumbuhan dan binatang dari jenis dan usia yang sama ditemui di benua yang
berlainan.
Ai3- dapatan kajian batuan bpurba (paleomagnet)
Ai4- kajian iklim purba- bukti mendapan glasier yang terdpat barat laut Afrika sama jenis dengan di Lavras
Brazil.
Ai5- Geologi- jenis dan usia batuan di berlainan benua adalah sama.
Ai6- Bahan mendapan lautan paling tua dari jenis dan usia yang sama ditemui di Lautan pasifik dan lautan
Atlantik
Ai7- Gunung Lipat- benua Amarika Utara pernah bercantum dengan benua Eropah (banjaran kaledonia di
selatan Greenland mempunyai sifat yang sama dengan tanah tinggi Scandinavia.
iii. Jelaskan proses pembentukan muka bumi yang terhasil akibat pergerakan plat tektonik. [12]
Aii1- Gunung lipat
Aii2- Jurang lautan
Aii3- Lurah gelinciran
Aii4- Gunung bongkah
Aii5- pantai timbul
Aii6- Sungai balik muda

Soalan 3 (b)
i. Huraikan factor fizikal yang mempengaruhi pemendapan di pinggir pantai. [12]
Bi1- cerun pantai- landau- pemendapan
Bi2- jenis ombak- ombak pembina
Bi3- Orientasi pantai- lurus /bertelku
Bi4- Halangan semula jadi- pulau
Bi5- bahan muatan- banyak- pemendapan tinggi
Bi6- saiz bahan- kecil senang di bawa ke pantai
Bi7- Tumbuhan- bakau- perangkap bahan
Bi8- Arus persisir pantai

ii. Nilaikan kepentingan bentuk muka bumi pemendapan terhadap aktiviti manusia di pinggir pantai.
[13]
Bii1- Pantai- pelancongan, perlombongan pasir, IKS
Bii2- Benteng pasir- pelancongan, rekreasi, perlombongan pasir
Bii3- Anak tanjung- rekreasi

19
Bii4- tombolo- perhubungan/pelancongan
Bii5- Delta- pertanian, petempatan
Bii6- Permatang- petempatan, pengangkutan
Bii7- Lagoon- pelancongan
K- kesimpulan
Soalan 4
a. Nyatakan tiga indicator (petunjuk) yang menggambarkan sesebuah desa telah mengalami transformasi.
[3]
Ai- Pendapatn penduduk
A2- kualiti pendidikan
A3- Kemudahan asas
A4- Darjah ketersampaian
A5- Kemudahan social dan pendidikan (sekolah menengah, sekolah rendah bertambah, ada pusat
kemahiran seperti giat Mara)
A6- Kuasa beli, tabungan dan pemilikan barangan (aset)
A7- Perubahan jensi pekerjaan (Primer- Sekunder- Tertiar)
A8- Perumahan (perumahan desa mula berubah kepada taman-taman perumahan/flat)
A9- Perubahan gaya hidup
A10- Peningkatan peluang pekerjaan
A11- peningkatan penggunaan teknologi

b. Jelaskan tiga factor yang mempengaruhi perubahan sesebuah desa kepada Bandar. [6]
B1- Tapak yang strategic- kedudukannya yang sesuai untuk sebarang aktiviti ekonomi; seperti berhampiran
dengan pelabuhan, lebuhraya, jalan kereta api mempercepatkan pergerakan manusia atau barangan.
B2- Sumber alam- Terdapat sumber alam yang banyak dan berharga dapat mempengaruhi perkembangan
desa. Contoh: bijih timah, petroleum, gas asli
B3- Tarikan fizikal yang menarik- Faktor yang boleh dijadikan tarikan eko pelancongan seperti pantai yang
berpasirb putih, keindahan tanag tinggi, udara yang nyaman.
B4- Perkembangan ekonomi moden- Antaranya seperti perniagaan, perkhidmatan, perindustrian yang
mampu menyediakan peluang pekerjaan yang banyak.
B5- Polisi kerjaaan- Melalui dasar memajukan kawasan luar Bandar melalui pembinaan kawasan
petempatan luar Bandar seperti di Manik Urai, Grik, Ulu Terengganu.
B6- Rebakan Bandar- desa pinggir Bandar- berubah menjadi Bandar baru.
B7- Pertambahan jumlah penduduk.
B8- Perkembangan infrastruktur
B9- Perkembangan kemudahan social – pendidikan.

c. Jelaskan tiga bukti yang menunjukkan wujudnya saling hubungan antara kawasan desa dengan kawasan
Bandar.
C1-K ewujudan system pengangkutan- menghubungkan kawasan desa dengan Bandar untuk
memudahkan pergerakan penduduk seperti jalanraya, jalan keretapi, jalan sungai dan sebagainya.

C2- Kewujudan agensi/pusat perkhidmatan penduduk- terutama di kawasan desa seperti pejabat
daerah, pejabat tanah, makhamah, bank, pejabat pos dan sebagainya bagi memudahkan penduduk
mendapatkan perkhidmatan.

C3- Kewujudan pergerakan penduduk – dari desa ke Bandar dan sebaliknya yang terdiri daripada
pekerja.Peniaga, pembekal barangan dan perkhidmatan.

20
C4- Kewujudan rangkaian kedai runcit/kewujudan fungsi perniagaan yang berkaitan – Membekalkan
keperluan kepada penduduk luar Bandar.Barangan berkenaan dibekalkan oleh pembekal dari kawasan
Bandar- memasarkan produk-produk penduduk luar Bandar di Bandar.

C5- Membekalkan tenaga kerja- menyediakan peluang pekerjaan .


C6- Pembekal bahan mentah kepada Bandar.

Soalan 5
a. Bincangkan kesan kemerosotan dayatampung sumber alam terhadap alam sekitar manusia di sesebuah
kawasan. [13]
A1- Kekurangan sumber makanan
- Kepupusan sumber perikanan akibat eksploitasi berlebihan menjejaskan bekalan protein kepada
penduduk
- Produktiviti tanaman makanan merosot akibat kestidasuburan tanih apabila digunakan secara
kerap- menjejaskan bekalan makanan seperti beras dan gandum.
A2- Kekurangan sumber tenaga/bahan mentah
- Kehabisan sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui seperti petroleum, gas asli dan arang batu.
- Krisis tenaga dalam jangka masa panjang. Peningkatan kos hidup
A3-Menjejaskan kseihatan- kualiti hidup merosot
- Pencemaran sumber air, udara dan bunyi- menjejaskan kesihatan
- Hujan asid- penyakit kulit
- Hidup tidak selesa- akibat suhu tinggi, bising

A4- Krisis bekalan air


- Pencemaran air sungai dan tasik menjejaskan sumber bekalan air bersih kepada penduduk
- Bekalan air terpaksa dicatu- menjejaskan aktiviti domsetik penduduk
A5- Risiko bencana alam sekitar buatan manusia
- Ancaman nyawa akibat banjir lumpur , tanah runtuh
- Kerosakan harta benda dan infrastruktur
- Menjejaskan kehidupan harian penduduk.
A6- Kehilangan sumber dan warisan kepada genarasi akan dating
- Kepupusan pelbagai sepsis fauna dan flora yang berharga kepada generasi akan dating.
- Kehilangan sumber kajian seperti sumber perubatan herba
- Kemerosotan sumber budaya-seni warisan/bangunan warisan
A7- Peningkatan kos pemeliharaan dan pemuliharaan
- Memerlukan kos yang tinggi untuk membaik pulih dan memulihara sumber yang rosak
- Contoh rawatan air sungai/ tasik, penanaman semula hutan
A8- Meningkatkan teknologi pengeluaran
- Penggunaan input baru
- R&D
A9- Penerokaan sumber gentian
- Tenaga alternative
K- kesimpulan

b. Bagaimanakah keseimbangan daya tampung alam dengan aras penduduk boleh dicapai [12]
B1- Pembangunan berterusan (lestari)
- Pembangunan yang mengambil kira keperluan generasi kini dan akan dating.
- Adunan pembangunan dengan usaha pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar
- Amalan teknologihijau
21
B2- Penerokaan dan penggunaan sumber alam secara berhemah
- Meneroka dan menggunakan sumber alam secara bertanggungjawab- tidak tamak/rakus
- Tidak cuai yang menyebabkan pencemaran dan kemusnahan sumber alam.
B3- Langkah perundangan- menjaga sumber alam
- Akta dan ekakmen pengeluaran dan penggunaan sumber alam yang cekap.
- Pelaksanaan hukuman- seperti denda/kompaun, menyitar primes dll
- Langkah dan prosedur EIA
B4- Meningkatkan kecekapan pengurusan sumber /memperkasakan system pengurusan
- Penguatkuasaan yang berkesan oleh agensi pelaksana
- Basmi amalan rasuah- jenayah alam sekitar
- Kurangkan kerenah birokrasi dalam pengurusan alam sekitar
- Menanam nilai dan etika yang murni/peningkatan integrity din kalangan agensi pelaksana
B5- kempen dan pendidikan alam sekitar
- Kempen melalui media massa dan badan bukan kerajaan (NGO)
- Pendidikan berterusan kepada masyarakat
- Pendidikan formal di sekolah dan IPT
B6- Kawasaln terhadap pertumbuhan penduduk/kurang penduduk
- Mengawal kadar pertumbuhan tahunan penduduk melalui kaedah perancang keluarga
- Tingkatkan taraf pendidikan dan kerjaya wanita
B7- Meningkatkan teknologi an R&D
- Teknologi moden yang lebih jimat dan kurang bergantung kepada sumber alam yang hampir pupus
- Mencari sumber/tenaga alternative- solar, angin. Hybrid, biodiesel

Soalan 6
a. Bincangkan isu perumahan di kawasan Bandar besar di Malaysia. [13]
A1- Ketidakcukupan tanah untuk pembinaan rumah (persaingan dengan guna tanah lain terutamanya
komersial)
A2- Stok perumahan yang tidak mencukupi- terutamanya rumah kos rendah dan kos sedarhana rendah
A3- harga mahal- disebabkan harga tanah mahal, maka rumah yang dibina juga mahal- peranan speculator
yang menjadikan harga rumah menjadi lebih tinggi).
A4- Kualiti rendah

A5- Penyediaan kemudahan perumahan tang tidak memuaskan - contoh bekalan air, parking tidak cukup,
system pemungutan sampah yang tidak teratur)
A6- Pembinaan di kawasan berisiko A7- Projek perumahan terbengklai
K- kesimpulan

b. Bagaimanakah proses perumahan memberikan kesan kesan kepada alam sekitar fizikal [12]
B1- Pertambahan penduduk
- kenderaan bertambah- pencemaran ucara -Kawasan baru dibuka
B2- Perluasan sempadan Bandar
- Pinggir Bandar -Petempatan baru- pembuangan sampah- pencemaran air

B3- Perubahan gaya hidup


- Peningkatan buangan domestic -Penggunaan tenaga
- Pakai buang
B4- Perubahan ekonomi
- Kilang – perniagaan
- Pencemaran udara- air

22
CADANGAN JAWAPAN
GEOGRAFI 924/1
PENGGAL 1 2012
BAHAGIAN A: ALAM SEKITAR FIZIKAL
[40 MARKAH]
Soalan 1

a. Terangkan konsep aphelion dan soltis


Aphelion - Kedudukan bumi pada jarak yang paling sauh dengan matahari
Soltis- Kedudukan matahari tegak/tepat/di atas) di atas garisan Sartan/garisan Jadi.

b. Jelaskan caua cara tenaga suria dipindahkan dari matahari ke bumi. [4]
B1- Gelombang electromagnet- Melalui gelombang electromagnet- gelombang daripada pancara matahari
tiba ke permukaan bumi dalam bentuk gelombang pendek.
B2- Bahangan/sinaran/pancaran (insolation)- Bahangan/sinaran UV akan melalui peringkat lapisan yang ada
dalam atmosfera yang bertindak sebagai mediumnya.

c. Jelaskan kaedah tenaga suria dan tenaga geoterma di janakan. [4]


C1- Tenaga suria- teknologi panel solar- Tenaga suria dijana melalui panel solar yang dipasang di atas
bumbung bangunan untuk digunakan di rumah-rumah , bangunan dan insutri.
C2- Tenaga geoterma- teknologi /janakuasa- Tenaga geoterma dijana mela;lui loji janakuasa untuk
menukarnya kepada tenaga elektrik.
d. Terangkan peranan tenaga suria dalam industry kecil dan sedarhana (IKS) di Malaysia. [3]
D1- Elemen tenaga suria (suhu/sejatan)- proses (jemur pengeringan)- produk

Soalan 2
a. Terangkan maksud system [3]
A1- Satu set angkubah/unsur fizikal) yang saling berinteraksi antara satu sama lain bagi mencapai tahap
keseimbangan /dinamik/kompleks) dalam sempadannya.

b. Huraikan (komponen persekitaran fizikal) bumi sebagai suatu system [10]


B1- Atmosfera
- Lapisan gas dan wap air yang menyelaputi bumi, terdiri daripada pelbagai campuran gas dan
membekalkan gas yang perlu untuk kehidupan haiwan dan tumbuhan .
- Imbangan haba mewujudkan tekanan atmosfera dan menggerakkan edaran umum atmosfera dan angin
- Komponen yang berkaitan dengan unsur-unsur cuaca dan iklim di udara /atmosfera- suhu, hujan,
kelembapan udara, angin, tekanan udara.
B2- Hidrosfera/hidrologi
- 75% permukaan bumi dilipiti air, air tanih dan sebagainya. Membekalkan air bagi kehidupan dan
pelbagai proses di muka bumi.
B3- Litosfera/geomorfologi
- Kerak bumi terdiri daripada tanih dan batuan yang mengalami luluhawa yang merupakan medium bagi
hidupan di muka bumi
B4- Biosfera/ekologi-
- Merupakan litupan tumbuhan dan hidupan – menggunakan atmosfera, hidrosfera serta litosfera- yang
menggerakan system ekologi.

23
B5- Saling kebergantungan- perlu ada pernyataan keempat-empat komponen tersebut saling bertinteraksi
untuk membentuk satu system.

c. Bincangkan kepentingan komponen system bumi terhadap aktiviti manusia. [12]


C1- Komponen atmosfera
- Unsur/ciri/sumber); suhu/cuaca/hujan/kelembapan
- Kepentingan : Industri/IKS/Pertanian/Perikanan dll
C2- Komponen Hidrosfera/Hidrologi
- Unsur: Air sungai/laut/tasik/air bawah tanah
- Kepentingan: Perikanan/Pengangkutan/Pelancongan
C3- Komponen Biosfera/ekologi
- Unsur: Tumbuhan /hidupan
- Kepentingan: Pembalakan/makanandll
C4- Litosfera/geomorfologi-
- unsur: Kerak bumi/mineral
- Kepentingan: Perlombongan/Pertanian dll

Soalan 3
a. Terangkan maksud kesotan tanih. [4]
Pergerakan regolit/tanih secara perlahan-lahan di kawasan cerun landau akibat tenaga kinetic/agen dan
gravity.

b. Huraikan tiga factor yang menyebabkan kesotan tanih berlaku. [9]


B1- Fakta : Hujan
Ciri: Lebat/renyai/jangkamasa
Proses:
- Curahan hujan membolehkan proses susupan air berlaku sehingga tanah menjadi tidak stabil
- Daya kejelekitan tanih berkurangan
- Air hujan bertindak sebagai bahan pelincir untuk memudahkan kesotan tanih berlaku
B2- Fakta : Batuan terluluhawa/regolit
Ciri: Batuan yang lembut seperti batu kapur dan riolit mudah terluluhawa khususnya secara tindakbalas
kimia.
Proses :
- Ini akan menghasilkan struktur tanih yang longgar di permukaan cerun
- Struktur tanih yang longgar memudahkan kesotan tanih berlaku
B3- Fakta : Kecerunan
Ciri : Cerun landai
Proses :
- Cerun landau menyebabkan daya kinetic dan gravity tidak terlalu kuat untuk menggerakkan regolit di
permukaan cerun.
- Regolit bergerak secara perlahan-lahan
- Dibuktikan melalui tiang elektrik , telepon, dan pagar yang semakin condong.
B4- Fakta : Litupan tumbuhan
Ciri: Tumbuhan kurang/jarang/kanopi/ jenis akar
Proses :
- Penghapusan perlindungan semulajadi cerun menyebabkan hakisan percikan air hujan bertindak tanpa
halangan. Ini akan melonggarkan struktur cerun.
- Selain itu kemusnahan system akar untuk menghalang pergerakan larian air permukaan menyebabkan
cerun menjadi tidak stabil dan seterusnya kesotan tanih mudah berlaku.
B5- Fakta : Aktiviti manusia
24
Ciri : Pemotongan/peneresan/penarahan cerun bukit
Proses :
- Pemotongan kaki cerun akan mengurangkan kestabilannya
- Selain itu peneresan cerun tidak mengikut spesifikasi akan memudahkan kesotan tanih berlaku.
- Pendedahan cerun tanpa tanaman tutup bumi memudahkan berlakunya kesotan tanih.
c. Bincangkan kesan kesotan tanih terhadap persekitaran manusia. [12]
C1- Merosakkan harta benda- tembok, pagar, kenderaan
C2- Menjejaskan kawasan pertanian/tertimbus/kehilangan top soil
C3- Gangguan terhadap proses pembinaan, struktur binaan tidak stabil/cedrucuk condong
C4- Gangguan terhadap system perhubungan- tiang telepon/tiang elektrik tumbang
C5- merosakkan kediaman/petempatan- dinding rumah/longkang
C6- Gangguan system pengangkutan/pengangkutan tergendala- jalan tertimbus
C7- Mengganggu system perparitan- perit tersumbat/longkang pecah/aliran air tersekat.

Soalan 4
a. Dengan merujuk kepada Negara Malaysia, terangkan maksud Bandar. [3]
Kawasan petempatan yang memunyai jumlah penduduk melebihi 10, 000 orang dan telah diwartakan.Ia
mempunyai ciri-ciri sosio ekonomi, kemudahan asas pembandaran dan gaya hidup moden.

b. Jelaskan dua kesan positif saling kebergantungan desa-bandar. [4]


B1- Penduduk desa memperoleh peluang pekerjaan di Bandar.
B2- Penduduk desa dapat memasarkan hasil pertanian di Bandar
B3- Penduduk desa mendapat pelbagai kemudahan social di Bandar
B4- Berlaku perubahan pembangunan sosioekonomi di desa
B5- Memenuhi keperluan bahan mentah kepada penduduk dan sector ekonomi Bandar dan barangan siap
kepada penduduk luar Bandar.
B6- Desa membekalkan kepeluan tenaga buruh kepada sector ekonomi Bandar
B7- Mempercepatkan proses pembauran inovasi, maklumat dan permodenan kepada kawasan desa
B8- mempercepatkan proses pembangunan infrastruktur dan sosioekonomi desa
B9- meningkatkan kualiti hidup penduduk desa

c. “Proses pembandaran yang pesat turut menimbulkan kesan negative kepada persekitaran fizikal ,
khususnya fenomena pulau haba”. Jelaskan pernyataan ini. [4]
C1- Pertambahan pembinaan bangunan konkrit menyerap dan menyimpan haba pendam menambahkan
simpanan haba pendam yang dibebaskan pada waktu malam.
C2- Pertambahan kawasan perindustrian- membebaskan gas-gas rumah hijau dan tenaga haba dari kilang.
C3- Pertambahan bilangan kenderaan- membebaskan gas-gas pencemar/gas rumah hijau dan tenaga haba
dari enjin kenderaan
C4- Pengurangan kawasan hijau (tumbuhan) dan kawasan badan air (tasik) di kawasan Bandar akan
mengurangkan kawasan pulau sejuk dalam Bandar- suhu menjadi lebih panas.
C5- Pertambahan penduduk – haba yang dibebaskan oleh metabolism manusia yang ramai di kawasan
Bandar – akan menambahkan tenaga haba.

C6- Pertambahan kawasan berturap- jalan, bitumen, aspal, kawasan parking


d. “Langkah bukan perundangan juga penting dalam mengatasi masalah pencemaran alam sekitar fizikal
di sesebuah Bandar.” Jelaskan pernyataan ini. [4]
D1- Kempen kesedaran- menimbulkan kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan penjagaan alam
sekitar.

25
D2- Menanam tabiat/budaya bersih
D3- Meningkatkan pengetahuan tentang alam sekitar dalam kalangan masyarakat Bandar
D4- Menggalakkan penggunan tenaga mesra alam/jimat tenaga/kitar semula
D5- Meningkatkan kecekapan pengurusan dan penjadualan kutipan sampah di kawasan Bandar

D6- Memajukan teknologi insenarator untuk memproses sampah menjadi tenaga


D7- Menggalakkan lebih banyak system pengangkutan awam seperti LRT, KOMUTER untuk mengurangkan
pencemaran udara dan bunyi.
D8- Merawat dan membersihkan air yang tercemar khususnya air sungai dan kumbahan
D9- Pendidikan alam sekitar seperti kempen berkongsi kereta, gotong royong membersihkan sungai, slogan.

Soalan 5
a. Terangkan maksud modal insan berkualiti [3]
Sumber manusia/tenaga buruh/penduduk, asset yang memiliki kesihatan dan fizikal yang baik , tahap
kesihatan dan kemahiran , sikap keterbukaan, sikap , mobility dan kemenjadian.

b. Huraikan impak postitif pembangunan sesuatu kawasan terhadap persekitaran manusia [10]
B1- Kegiatan ekonomi dipelbagaikan
- Aktiviti ekonomi dimajukan
- Sector pertanian beralih kepada sektir ekonomi moden (perindustrian, perniagaan, perkhidmatan)
B2- Peuang pekerjaan
- Tenaga kerja kepada pelbagai sector
- Meningkatkan taraf hidup , mengurangkan kemisikinan
B3-Peningkatan kemudahan social
- Sekolah, klinik/hospital, kemudahan sukan/rekreasi
- Peningkatan kemudahan perkhidmatan kerajaan/swasta- balai polis, bomba
B4- Kemudahan jaringan pengangkutan/komunikasi
- Ketersampaian meningkat
- Jalan raya diturap/dilebarkan
- Perkembangan jaringan pengangkutan
- Ict/Internet/jalur lebar
B5- Pertambahan kawasan petempatan
- Petempatan kecil kepada petempatan moden/besar/taman perumahan
- Persekitaran yang bersih
- Kemudahan di kawasan perumahan yang lengkap dan selesa
B6- Peningkatan kualiti hidup
- Tahap kesihatan meningkat(kadar literasi dan numerasi bertambah)
- Tahap kesihatan bertambah baik (kawalan penyakit, kelahiran meningkat, kematian menurun,
jangkahayat bertambah)
- Keselamatan penduduk terjamin
- Pendapatan perkapita, kuasa beli dan tabungan penduduk bertambah
B7- Peningkatan teknologi
- Pembauran inovasi/maklumat tersebar luas
- R&D meningkat
- Penggunaan input moden bertambah
B8- Peningkatan infrastruktur
- Bekalan elektrik, air bersih
- Jalan raya/jalan keretapi , pangkalan
B9- Keterbukaan pemikiran/minda
- Mudah menerima idea baru
26
- Bersifat terbuka
- Berfikiran luwes
c. Terangkan bagaimana penduduk bertindak sebagai agen perubahan alam sekitar fizikal di sesuatu
kawasan
C1- Pertanian
Proses/Cara
- Mengubah muka bumi- penyahutanan, perataan tanah, pembajakan, peneresan, pembakaran terbuka
- Pertanian giat dan tanaman sejenis/tanpa kontor/tanpa teres/penggunaan racun/baja kimia
Kesan
- Pencemaranair, udara, tanih, hakisan , tanah runtuh
C2- Perlombongan
Proses/cara
- Menebuk/menggerudi/menggali dan meletup
Kesan
- Permukaan tanah gondola, lubang kolam, kehabisan sumber alam, kerosakan dan pencemaran alam.
C3- Pembalakan
Proses/cara
- Menebang pokok, tebang bersih tanpa tanam semula
Kesan
- Tanah gondola, hakisan, mendakan dan tanah runtuh
- Kepupusan flora dan fauna, kemusnahan habitat dan rantaian makanan
C4- Perikanan
Prose/cara
- Memukat , menuba, mengebom, pembinaan prasarana perikanan dan akuakultur
Kesan
- Kerosakan terumbu karang, kepupusan sumber marin/perikanan dan perubahan landskap
- Pencemaran air
C5- Perkilangan
Proses/cara
- Pembakaran bahan tenaga fosil dan pelepasan sisa tanpa kawalan
Kesan
- Pencemaran udara, bau bunyi, tanih dan air
C6- Pembangunan tanah dan pembinaan
Proses/cara
- Penerokaan tanah, perataan tanah, peneresan tanah tinggi, penggondolan, penebusgunaan, tanam
cerucuk/pembinaan bangunan/petempatan(perumahan)
Kesan
- Hakisan tanah, tanah runtuh, tanah gondola, kemusnahan habitat, pencemaran alam sekitar
C7- Pengangkutan
Proses/cara
- Pembinaan lebuh raya, lapangan terbang, pelabuhan dan pembakaran bahan api, fosil, pelepasan
asap/gas pencemar
Kesan
- Perubahan landskap, tanah runtuh, pemcemaran bunyi, udara
C8- Pelancongan
Proses/cara
- Pembinaan hotel/resot/chalet/padang golf/kawan rekreasi/infrastruktur pelancongan, pembuangan
sisa kumbahan dan perniagaan yang berkaitan dengan sector pelancongan.
27
Kesan
- Pencemaran air, perubahan landskap, perubahan suhu setempat
C9- Penternakan
Proses/cara
- Ragutan berlebihan /pembuangan najis dan sisa /pemprosesan hasil ternakan
Kesan
- Hakisan tanah, pencemaran air/bau

Soalan 6
a. Terangkan maksud ketakseimbangan pembangunan antara kawasan [3]
Jurang perbezaan(tidak sama) antara kawasan (maju-mundur/Bandar-desa/antara wilayah/antara negeri)
dinilai berdasarkan petunjuk(sosioekonomi/demografi/pembangunan fizikal)

b. Huraikan petunjuk ketakseimbangan pembangunan yang berlaku di Malaysia.


B1- Pendapatan perkapita penduduk
- Petunjuk asas pembangunan
- Pendapatan per kapita penduduk tinggi di kawasan maju
- Pendapatan per kapita penduduk rendah di kawasan mundur
B2- Kadar pengangguran
- Kadar pengangguran tinggi di kawasan mundur- peluang pekerjaan sedikit
- Kadar pengangguran rendah di kawasan maju- kepelbagaian ekonomi- penawaran buruh tigggi
- Kemiskinan /taraf hidup penduduk rendah
B3- Petunjuk ekonomi
- KDNK, tabungan (contoh: luar Bandar- tabungan rendah), pemilikan modal, kuasa beli pengguna, pola
perbelanjaan pengguna, jenis ekonomi disesebuah kawasan/kepelbagaian ekonomi.
B4- Petunjuk kemajuan social
- Bilangan hospital, poliklinik, dan klinik desa secara relative tinggi di kawasan maju dan di Bandar
- Kemudahan social- pengangkutan, perhubungan , perkhidmatan penduduk, kemudahan rekreasi.
B5- Petunjuk demografi
- Kawasan maju- ciri demografi yang lebih baik dan berkualiti
- Perbezaan kadar kelahiran, kadar kematian, kadar mortality, jangkahayat tinggi dibandar, struktur umur
penduduk, komposisi tenaga kerja produktif, amalam pemakanan dan kesedaran kesihatan yang baik di
Bandar
B6- Petunjuk infrastruktur
- Jalanraya, bekalan elektrik, air , jeti
B7- Petunjuk gaya hidup/kualiti hidup
- Pemikiran , pakaian, keterbukaan minda, pemakanan, kesihatan, taraf pendidikan
B8- Petunjuk kemajuan teknologi
- R& D, inovasi, input moden, kepakaran buruh, alat canggih seperti gajet
B9- Petunjuk jaringan pengangkutan dan perhubungan
- Liputan, kemajuan ICT , ketersampaian
c. Bincangkan dasar dan strategi yang telah dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia bagi mengurangkan
ketakseimbangan pembangunan. [12]
C1- Program pembangunan in situ
- Pembangunan fizikal desa- kemudahan asas desa seperti bekalan air, elektrik, PPRT dll
- Projek desa wawasan
- Kawasan penanaman padi- MADA, KADA (pengairan /kemudahan pertanian)

28
- Kawasan bukan penanaman padi- perhubungan integrasi pertanian Johor Barat, Pahang Barat dan
Negeri Sembilan Timur.
C2- Program pembangunan pertanian bersepadu (IADP)
- Pakej pembangunan bersifat kesepaduan antara sumber, tenaga, modal dan agensi
- Pakej pembangunan tanah pertanian, kepelbagaian tanaman, tanaman berkelompok/mini estet,
program penanaman semula.
- Fungsi agensi- RISDA, FAMA, LPP, MARDEC, MARDI
- Di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar
- Meningkatkan hasil pertanian, memodenkan sector pertanian, membaiki perkhidmatan pertanian.
C3- Perindustrian Desa
- Penyelerakan dan penyebaran industry ke kawasan luar Bandar
- Di bina kilang pemprosesan dan pembuatan di desa
- Zon industry bebas cukai di kawasan luar Bandar
- Penyediaan pelbagai infrastruktur/promosi kepada pelabur luar
- Memajukan industry kecil dan sedarhana (IKS)
C4- Rancangan pembangunan wilayah
- Strategi penjanaan sumber alam dan pembangunan tanah baru pada tahun 1970-an
- Sumber dijana- sumber galian , sumber tanah yang subur dan sumber hutan
- KETENGAH, JENGKA, KESEDAR, KEJORA, KEDA, PERDA DAN DARA
- Koridor pembangunan baru ECER, NCER, Wilayah Iskandar Malaysia, SCORE, SDC.
C5- Pembandaran desa
- Mewujudkan Bandar baru dikawasan luar Bandar
- Imbangi pembangunan di antara Bandar dengan luar Bandar
- Membandarkan pecan- pecan yang berpotensi- Maran, Permaisuri
- Pembandaran simpang- pecan- pecan di persimpangan jalan (Pekan/Mentakab)
- Mewujudkan Bandar industry- Bandar baru Nilai, Bandar baru Kertih.
C6- Program Pembangunan Sosial
- Menyelerakkan university ke kawasan luar Bandar- UiTM, UUM, kolej komuniti, giat maa IKBN
- Latihan pembangunan belia- Giat Mara, IKBN
- Memajukan pengangkutan dan perhubungan.
C7- Pusat Transformasi Desa (RTC)
- Pusat pengumpulan dan pengedaran
- Penyebaran makluma /inovasi
- Perkhidmatan setempat
- Pusat pertumbuhan desa (PPD)

29

Anda mungkin juga menyukai