Anda di halaman 1dari 18

CONTOH SOALAN – SOALAN PEPERIKSAAN ASAS TAKAFUL

SET 2/2016

1. Dana yang diuruskan oleh Pengendali Takaful adalah:

I. Dana Takaful Keluarga


II. Dana Takaful Am
III. Dana Pemegang Saham
IV. Dana Takaful Malapetaka Sahaja

A I
B II dan IV
C I, II dan III
D Semua di atas

2. Jenis-jenis perlindungan Takaful Keluarga meliputi:

I. Pelan Perlindungan Individu


II. Pelan Perlindungan Gadaijanji III.
Pelan Perlindungan Berkumpulan IV.
Pelan Perlindungan Bangunan

A I, II dan III
B I, II dan IV
C II, III dan IV
D Semua di atas

3. Yang manakah di antara berikut BUKAN jenis perlindungan Takaful Keluarga?

A Pelan Perlindungan Individu


B Perlindungan Gadai janji
C Pelan Anuiti
D Pelan Perlindungan Harta

4. Ahmad merupakan pelabur yang sangat berhati-hati dan berminat untuk


memperolehi pendapatan yang stabil, disamping berharap dapat mengekalkan
modal pelaburannya. Di manakah beliau sepatutnya melabur?

I. Sukuk Kerajaan dan Korporat


II. Akaun Pelaburan Am (GIA)
III. Dana Tunai
IV. Dana Khusus

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

5. Yang manakah diantara kenyataan berikut adalah BENAR mengenai saham utama
dan saham biasa?

ASaham utama lebih terjamin berbanding dengan saham biasa tetapi keuntungan yang
diperolehi adalah lebih rendah.

TBE Set #2
1|Page
B Saham biasa adalah lebih terjamin berbanding dengan saham utama tetapi
menjanjikan keuntungan yang lebih rendah.
C Saham utama adalah lebih terjamin berbanding dengan saham biasa dan lebih
menguntungkan.
D Saham biasa adalah lebih terjamin berbanding dengan saham utama dan lebih
menguntungkan.

6. Di antara berikut, yang manakah BUKAN faktor yang perlu diberi perhatian?

A Objektif pelaburan
B Pelan yang paling murah
C Dana sedia ada
D Horizon/prospek pelaburan

7. Dalam pengunderaitan borang cadangan, seseorang yang mempunyai berat badan


berlebihan(obesiti) hendaklah dinilai dengan lebih teliti kerana beliau adalah antara
individu yang paling berkemungkinan untuk mengalami penyakit-penyakit berikut,
KECUALI:

A Penyakit Jantung
B Penyakit Darah Tinggi
C Penyakit Kencing Manis
D Demam

8. Apabila ejen dikehendaki menggunakan Borang Carian Fakta Pelanggan, ejen


berkenaan sedang berusaha untuk .

A mewujudkan dan mendefinisikan hubungan antara ejen dengan pelanggan


B mengumpulkan semua data- data kewangan, termasuk matlamat kewangan
C menganalisa dan menilai status kewangan pelanggan
D merangka dan mengemukakan cadangan

9. Yang manakah di antara pelan takaful berikut yang TIDAK disediakan oleh
pengendali takaful?

A Pelan takaful gadaijanji


B Pelan takaful perubatan dan kesihatan
C Pelan takaful kehamilan
D Pelan takaful berkumpulan

10. Yang manakah diantara berikut BUKAN sebab-sebab mengapa penilaian liabiliti
pengendali takaful keluarga perlu dilakukan?

AUntuk mengetahui sama ada pengendali takaful dan kesemua dana di bawah
pengurusannya adalah kukuh dan stabil.
BUntuk menentukan amaun lebihan yang diperolehi untuk dikongsi keuntungannya
antara pemegang saham dan pengendali takaful.
CUntuk menguji kecukupan skala sumbangan sedia ada.
DUntuk menentukan samada perlu diadakan perubahan dalam operasi perniagaan
pengendali takaful.

11. Apakah faktor yang perlu diambilkira oleh bakal peserta bila melabur di dalam
Takaful Berkaitan Pelaburan?

I. Sikap individu terhadap risiko


TBE Set #2
2|Page
II. Dana sedia ada
III. Layanan percukaian
IV. Prestasi majikan berkaitan

A I, II dan III
B II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

12. Endorsemen boleh dibuat atas mana-mana sijil takaful atas sebab-sebab berikut,
KECUALI:

A Menambah atau mengurangkan amaun ansuran atau sumbangan takaful.


B Perubahan tempoh takaful.
C Menyertakan manfaat tambahan.
D Setelah sesuatu tuntutan dikemukakan.

13. Yang manakah di antara mekanisma pelaburan berikut adalah bertujuan untuk
memperolehi peningkatan modal?

A Bon Korporat
B Saham Utama
C Opsyen
D Dana Pertumbuhan

14. Apakah manfaat kematian minimum bagi sumbangan tunggal pelan takaful
berkaitan pelaburan?

A RM5,000 atau 125% dari sumbangan tunggal, yang mana lebih tinggi.
B RM3,000 atau 125% dari sumbangan tunggal, yang mana lebih tinggi.
C RM5,000 atau 125% dari sumbangan tunggal, yang mana lebih rendah.
D RM7,500 atau 125% dari sumbangan tunggal, yang mana lebih tinggi.

15. Di antara berikut, yang manakah BUKAN contoh kepentingan boleh lindung dalam
takaful keluarga?

ASetiap individu mempunyai kepentingan yang tidak terhad terhadap hayatnya sendiri.
BIbubapa mempunyai kepentingan boleh lindung terhadap hayat anak- anaknya yang
dibawah umur majoriti.
CPemberi hutang mempunyai kepentingan boleh lindung terhadap hayat sipenghutang
setakat baki pinjaman sahaja.
DSeseorang individu mempunyai kepentingan boleh lindung terhadap hayat jirannya.

16. Yang manakah di antara kenyataan berikut adalah BENAR mengenai penamaan
sijil takaful?

I. Orang yang dinamakan akan bertindak sebagai pemegang amanah untuk menerima
prosid/manfaat sijil.
II. Prosid/manfaat sijil akan membentuk sebahagian daripada harta pusaka si mati.
III. Orang yang dinamakan adalah pemilik yang sah kepada prosid/manfaat sijil.
IV. Penama akan mengagihkan prosid/manfaat sijil kepada waris yang berhak.
V. Prosid/manfaat sijil tidak dianggap sebagai sebahagian daripada harta pusaka si mati.

TBE Set #2
3|Page
A I, II dan III
B I, II dan IV
C II, III dan V
D Semua di atas

17. Pemindahan hak milik sijil kepada orang lain di bawah pelan Takaful Keluarga
dikenali sebagai:

A Sijil amanah
B Sijil perundangan
C Penyerahan hak
D Sijil percuma

18. Di antara berikut, yang manakah TIDAK layak mendapat potongan cukai
pendapatan bagi individu yang bekerja?

A Caruman KWSP
B Sumbangan takaful keluarga
C Bantuan kewangan kepada anak-anak dibawah tanggungan
D Bil perubatan peribadi

19. Berapakah jumlah maksimum kelayakan tuntutan pelepasan cukai yang diperolehi
dari bayaran sumbangan untuk sijil Takaful Keluarga biasa?

A RM3,000
B RM5,000
C RM6,000
D RM7,000

20. Apakah keperluan yang perlu dipenuhi oleh penanggung/pengendali dibawah


Rangka Kerja Modal Berasaskan Risiko?

AUntuk mengira Nisbah Kecukupan Modal (CAR)


BUntuk mengemukakan laporan mengenai status Nisbah Kecukupan Modal (CAR)
kepada Bank Negara Malaysia
CUntuk melantik juruaudit luar bagi menyediakan laporan mengenai Nisbah Kecukupan
Modal (CAR)
DUntuk membangunkan sistem pemantauan Nisbah Kecukupan Modal (CAR)

21. Maklumat penting bagi penilaian risiko yang lebih menyeluruh boleh didapati dari
sumber- sumber berikut, KECUALI:

A Laporan ejen
B Borang cadangan
C Laporan polis
D Laporan perubatan

22. Apabila pengantara menghubungi dan berjumpa dengan bakal pelanggan, ejen
hendaklah:

AMemperkenalkan diri dengan menunjukkan kad kuasa sebagai pengantara berdaftar.


BMemberitahu pengendali takaful mengenainya.
CMeminta dan mengutip bayaran sumbangan takaful.
DMeminta pengendali takaful mengeluarkan sijil.
TBE Set #2
4|Page
23. Yang manakah di antara berikut BUKAN kelebihan melabur dalam pasaran saham?

APelabur boleh terlibat secara langsung dalam menentukan hala tuju sesebuah syarikat
di mana ia melabur.
BSaham menjanjikan pulangan dividen yang baik dan peningkatan modal.
CSaham mempunyai kecairan yang tinggi dan boleh didagangkan di pasaran terbuka.
DNilai saham tidak boleh menjadi lebih tinggi dari harga belian.

24. Apakah yang dimaksudkan dengan purata kos?

APelabur yang melabur secara tetap tanpa mengira sekecil mana amaun pelaburan
dan tanpa perlu merasa bimbang tentang masa untuk memasuki
pasaran.
B Pelabur menentukan masa untuk memasuki pasaran dan melabur apabila
harga dana rendah.
C Pelabur yang membuat pelaburan tunggal.
D Pelabur menentukan masa untuk memasuki pasaran dan melabur apabila
harga dana tinggi.

25. Yang manakah di antara berikut merupakan ciri-ciri takaful keluarga bertempoh?

A Ia menawarkan perlindungan untuk tempoh tertentu sahaja


B Ia menawarkan perlindungan kekal
C Ia menyediakan peruntukan nilai tunai
D Ia menyediakan perlindungan sepanjang hayat

26. Di antara berikut, yang manakah dokumen yang TIDAK diperlukan dalam membuat
tuntutan kematangan sekiranya pemegang polisi ialah peserta itu sendiri?

A Bukti umur
B Bukti kemandirian
C Sijil kematian
D Dokumen sijil

27. Apakah yang dimaksudkan dengan risiko kegagalan kredit?

ARisiko menanggung kerugian akibat kegagalan membuat bayaran balik kos


pembiayaan atau kredit (samada modal pokok atau keuntungan atau kedua-
duanya sekali).
BRisiko bahawa sekuriti/instrumen yang dilaburkan tidak boleh dijual dengan segera
untuk ditukar kepada nilai tunai.
CPergerakan negatif dalam kadar tukaran mata wang yang mengakibatkan penurunan
dalam pulangan dan kehilangan modal terutamanya apabila melabur dalam dana
dengan menggunakan denominasi matawang bukan Ringgit Malaysia.
DRisiko yang timbul disebabkan kemungkinan berlakunya semakan status aset secara
berkala dan mendapati aset patuh Syariah masa kini menjadi aset yang tidak
mematuhi Syariah.

28. Yang manakah di antara pernyataan berikut adalah BENAR mengenai aspek
percukaian pelan takaful berkaitan pelaburan?

TBE Set #2
5|Page
I. Peserta adalah layak untuk menikmati pelepasan cukai. pendapatan peribadi apabila
menyertai pelan takaful berkaitan pelaburan.
II. Pengendali takaful akan mengeluarkan penyata sumbangan tahunan sebagai dokumen
sokongan borang penyata cukai pendapatan yang dikemukakan kepada Lembaga
Hasil Dalam Negeri.
III. Pelepasan cukai hanya dibenarkan atas pelan takaful berkaitan pelaburan sekiranya
individu tersebut menyertai lain-lain pelan takaful keluarga.
IV. Pelepasan cukai dibenarkan hanya untuk individu sahaja dan bukan syarikat.

A I, II dan III
B I, II dan IV
C II, III dan IV
D Semua di atas

29. Sijil yang telah luput boleh dikuatkuasakan semula apabila syarat-syarat berikut
dipenuhi:

I. Bukti kesihatan yang kekal memuaskan


II. Membayar amaun sumbangan yang
bertunggak III. Penyelesaian tuntutan kematangan
IV. Mendapat pengesahan dari ejen takaful yang berkenaan

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

30. Apakah yang dimaksudkan dengan surplus/lebihan dana?

A Perbezaan diantara nilai aset dengan nilai liabiliti.


B Keuntungan dana risiko.
C Perbezaan di antara pendapatan dan perbelanjaan dana risiko.
D Perbezaan nilai pada awal tahun dan penghujung tahun.

31. Dokumen-dokumen berikut diperlukan dalam tuntutan hilang upaya kekal dan
menyeluruh akibat kemalangan, KECUALI:

A Borang cadangan yang telah lengkap diisi


B Salinan laporan polis yang diakui sah
C Pengesahan perubatan dari doktor yang merawat
D Sijil kematian

32. Prinsip jualan am di bawah Kod Etika menghendaki pengantara:

I. Menunjukkan Kad Kuasa Pengantara Berdaftar semasa berjumpa dengan pelanggan.


II. Memujuk bakal pelanggan untuk membatalkan mana-mana sijil takaful yang
dimilikinya.
III. Memberi khidmat yang berterusan kepada peserta.
IV. Menyimpan semua maklumat yang dibekalkan oleh pelanggan sebagai maklumat sulit
yang tidak boleh didedahkan kepada orang ramai.

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D Semua di atas
TBE Set #2
6|Page
33. Di antara berikut, yang manakah dianggap sebagai kualiti ejen yang baik?

I. Bijak
II. Boleh
dipercayai III. Jujur
IV. Kedekut

A I dan II
B I, II dan III
C I, II dan IV
D Semua di atas

34. Yang manakah di antara kenyataan berikut TIDAK BENAR mengenai penyerahan
hak sijil takaful?

ATerdapat dua bentuk penyerahan hak iaitu penyerahan hak mutlak dan penyerahan hak
bersyarat
BPenyerahan hak hendaklah dibuat secara bertulis
CPenyerahan hak perlu disahkan oleh ejen takaful
DPenyerahan hak ialah perpindahan hak dan liabiliti sijil dari pemilik sijil kepada orang
lain

35. Sebelum manfaat kematangan dibayar kepada peserta, pengendali takaful


memerlukan bukti-bukti asas berikut, KECUALI:

A Bukti umur peserta


B Bukti kematian peserta
C Pengenalan diri pihak yang layak menerima manfaat kematangan
D Bukti peserta masih hidup

36. Yang manakah di antara berikut BUKAN maklumat yang perlu diberitahu oleh
pencadang dalam borang cadangan takaful keluarga?

A Senarai hospital dan klinik pilihan


B Maklumat diri
C Sejarah peribadi dan keluarga
D Maklumat perlindungan yang dipohon

37. Bagaimana seorang pelabur boleh mengurangkan risiko pasaran?

ADengan mempelbagaikan dana.


BDengan melantik pengurus dana yang berpengalaman.
CDengan melantik penasihat Syariah yang berpengalaman.
DMelalui kajian secara berkala mengenai pelaburan oleh Jabatan Pematuhan Syariah
(SCD) dan Jawatankuasa Syariah (SC).

38. Yang manakah diantara berikut merupakan ciri-ciri asas objektif pelaburan?

A Pendapatan
B Perlindungan
C Spekulasi
D Perjudian

39. Pengeluaran sebahagian boleh dibuat daripada .

TBE Set #2
7|Page
A Akaun Peserta
B Akaun Khas Peserta
C Dana Pemegang Saham
D Dana Kecemasan

40. Yang manakah di antara berikut BUKAN faktor yang menentukan amaun
sumbangan yang perlu dikenakan di bawah sijil Takaful Keluarga?

A Umur dan jantina pencadang


B Keadaan kesihatan pencadang yang terkini
C Jenis pelan/sijil perlindungan yang diperlukan
D Pekerjaan pencadang

41. Bagaimana risiko kadar keuntungan boleh menjejaskan prestasi pelaburan dana
takaful berkaitan pelaburan?

APerubahan dalam kadar keuntungan akan memberi kesan kepada harga unit aset yang
menjadi sandaran.
BRisiko pasaran akan menjejaskan status aset pematuhan Syariah.
CRisiko pasaran akan menyebabkan pengendali takaful melanggar pematuhan
DRisiko pasaran akan memberi kesan kepada keupayaan peminjam membayar balik
pinjaman.

42. Kegagalan untuk melaporkan ke Bank Negara Malaysia (BNM) mengenai dokumen
sijil boleh menyebabkan Pengendali Takaful didenda sehingga _____bagi setiap
kesalahan.

A RM1,000
B RM4,000
C RM5,000
D RM10,000

43. Pendapatan dari pelaburan bagi dana ini dilaburkan semula ke dalam dana dan ini
menyebabkan harga unit akan meningkat dalam jangka masa panjang. Kenyataan
ini merujuk kepada jenis struktur yang berikut:

A Agihan unit
B Pengumpulan unit
C Unit permulaan
D Pengasingan unit

44. Sijil Takaful Keluarga mengandungi maklumat-maklumat berikut, KECUALI:

A Amaun tuntutan yang telah dibayar


B Keterangan mengenai perlindungan
C Syarat-syarat sijil
D Pengecualian

45. Kod Perlakuan perlu dipatuhi oleh semua pengantara yang terdiri dari:

I. Kakitangan pengendali takaful


II. Individu yang menjalankan urusniaga
takaful III. Pengendali takaful semula yang
berdaftar IV. Kakitangan Bank Negara Malaysia

TBE Set #2 High


8|Page
A I dan II
B I, II dan III
C II, III dan IV
D Semua di atas

46. Risiko tambahan dalam takaful keluarga secara amnya boleh dikelaskan kepada
kategori- kategori berikut, KECUALI:

A Kemortalan Tambahan Meningkat


B Kemortalan Tambahan Sumbangan
C Kemortalan Tambahan Paras
D Kemortalan Tambahan Berkurangan

47. Yang manakah di antara berikut BUKAN faktor utama yang mempengaruhi
kemortalan?

A Umur
B Jantina
C Rakan-rakan
D Pekerjaan

48. ______ merujuk kepada jangkaan tempoh masa pelabur perlu menyimpan
pegangan sekuriti atau portfolio pelaburannya.

A Kepelbagaian
B Horizon pelaburan
C Ekuiti pelaburan
D Dagangan jangka sederhana

49. Dana harta ialah .

A struktur pelaburan yang menjanjikan pertumbuhan, iaitu peningkatan modal


B struktur pelaburan yang mampu menjana pedapatan yang maksimum
C struktur pelaburan yang menggabungkan pulangan peningkatan modal dan juga
pendapatan
D pelaburan dalam portfolio hartanah dan instrumen kewangan berkaitan hartanah
bagi tujuan mendapatkan pulangan pelaburan

50. ______adalah satu perjanjian yang sah di sisi undang-undang antara pihak-pihak
yang berkenaan.

A Kontrak
B Surat probet
C Penyelesaian tuntutan
D Bukti umur

51. Di Malaysia, perniagaan takaful berkaitan pelaburan diberi kuasa dan diselia oleh:

A Ketua Pengarah Takaful


B Suruhanjaya Sekuriti
C Kementerian Perdagangan
D Suruhanjaya Bursa Saham

52. Yang manakah di antara risiko berikut boleh diinsuranskan?

TBE Set #2
9|Page
I. Risiko tulen
II. Risiko khusus
III. Risiko spekulatif
IV. Risiko harta

A I, II dan III
B I, II dan IV
C II, III, dan IV
D Semua di atas

53. Yang mana satu di antara penyataan berikut adalah BENAR berkenaan
penyelaras/penilai kerugian?

I. Mereka biasanya dilantik oleh pengendali takaful untuk menilai tahap kerugian sesuatu
kerosakan dan jumlah penyelesaian kerugian
II. Mereka selalu membantu peserta dalam persedian dan rundingan berkenaan tuntutan
III. Mereka menjalankan perniagaan penyelaras iaitu menyiasat penyebab dan keadaan
kerugian serta menentukan jumlah kerugian
IV. Mereka bebas daripada sebarang ikatan dengan mana – mana pihak

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D Semua di atas

54. Dana takaful akan dilaburkan di dalam

I. Pelaburan terbitan Kerajaan


II. Sukuk Terbitan Kerajaan
III. Dana Pemegang Saham
IV. Akaun Pelaburan Am

A I, II dan III
B I, II dan IV
C II, III dan IV
D Semua di atas

55. Berikut adalah matlamat penubuhan persatuan dalam industri insurans Islam:

I. Mempromosikan landasan yang kukuh kepada industri Takaful di Malaysia


II. Mewakili kepentingan ahli dalam semua hal yang berkaitan dengan
Takaful III. Memberi dan menyediakan nasihat dan bantuan bila diperlukan
IV. Menjalankan audit dalaman ke atas operasi ahli – ahlinya

Yang manakah dari matlamat di atas adalah peranan utama Persatuan Takaful Malaysia
(MTA)

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

56. Dua jenis riba yang utama adalah _____

A Riba Buyu” dan Riba Sahih


TBE Set #2
10 | P a g e
B Riba Wahtu dan Riba Soleh
C Riba Duyun dan Riba Buyu”
D Riba Sufi dan Riba Dai’

57. Yang manakah di antara faktor berikut akan meninggikan risiko Takaful Perubatan
dan Kesihatan

I. Umur
II. Pekerjaan
III. Faktor persekitaran
IV. Majikan

A III dan II
B II dan III
C I, II dan III
D Semua di atas

58. Semua penyataan berikut adalah BENAR berkenaan konsep takaful, KECUALI:

AIanya adalah pelan perkongsian keuntungan pelaburan dengan peserta


BIanya bermaksud dana dikumpulkan dari peserta supaya kerugian seseorang ahli boleh
dibayar gantirugi
CIanya berdasarkan konsep saling membantu dan penyatuan
DIanya adalah pelan yang hanya memberikan keuntungan kepada pengendali takaful
dan pengendali takaful semula

59. Matlamat utama kawal selia diri termasuk

AUntuk memperkenalkan undang – undang berkanun bagi mendisiplinkan industri


BUntuk menyediakan kayu ukur yang tidak dapat bertindak pantas kepada perubahan
yang diperlukan
CUntuk menggalakan kod amalan yang mempunyai kuasa undang – undang
DMenggalakkan keseragaman dalam amalan pasaran dan meningkatkan tahap
kerjasama didalam industri

60. Yang manakah di antara contoh berikut adalah peril

I. Kebakaran hutan
II. Gempa bumi
III. Perlanggaran kenderaan
IV. Lebih muatan

A I dan II
B I dan III
C I, II dan III
D Semua di atas

61. Waranti dalam kontrak takaful terbahagi kepada dua iaitu

A Lemah dan Utuh


B Perakuan dan Akujanji
C Jaminan dan Penggantian
D Sebenar dan Tegas

TBE Set #2
11 | P a g e
62. Di antara kontrak berikut, yang manakah digunakan oleh Pengendali Takaful di
Malaysia

I. Wakalah
II. Mudharabah
III. Musyarakah
IV. Waqf

A I sahaja
B I dan II
C II dan III
D Semua di atas

63. Secara amnya, Muamalat bermaksud hubungan diantara

A Manusia dan manusia


B Manusia dengan makhluk Allah yang lain
C Manusia dan Allah
D Manusia dengan alam sekitar

64. Ejen TIDAK dibenarkan

I. Membiarkan kepentingan diri mengatasi tanggungjawab kepada prinsipal


II. Mengambil keuntungan atau rasuah secara rahsia dari mana – mana pihak beliau
berurusan bagi pihak prinsipal
III. Mendedahkan maklumat sulit dalam menjalankan tugas kepada pihak ketiga kecuali
kepada prinsipal
IV. Menyerahkan tugas kepada sub – ejen tanpa arahan prinsipal samada dengan
pernyataan atau perbuatan

A 1 dan IV
B II dan IV
C III dan IV
D Semua di atas

65. Empat kelas utama Sijil Takaful Perubatan dan Kesihatan yang biasa ditawarkan
pengendali takaful termasuk________

ATakaful perbelanjaan pergigian, takaful faedah tunai penghospitalan, takaful penyakit


kritikal dan takaful pendapatan hilang upaya
BTakaful Perbelanjaan Perubatan, Takaful Faedah Tunai Penghospitalan,Takaful
Penyakit Kritikal dan Tabung Pendapatan Hilang Upaya
CTakaful perbelanjaan pergigian, takaful faedah tunai penghospitalan, takaful klinikal dan
takaful pendapatan hilang upaya
DTakaful perbelanjaan perubatan, takaful faedah tunai bersalin, takaful penyakit krikital
dan takaful pendapatan hilang upaya

66. Pengendali takaful boleh memfaatkan kelebihan peraturan bilangan jumlah besar.
Mereka boleh menguruskan keterukan tinggi, frekuensi rendah dalam akaun
mereka dengan melaksanakan program takaful semula__________

A Halang kerugian
B Pindah kerugian
C Bendung risiko
D Kongsi risiko
TBE Set #2
12 | P a g e
67. Pada 30hb Jun 2001, pengendali takaful di Malaysia dikehendaki untuk memiliki
modal berbayar sebanyak_________

A RM50 juta
B RM150 juta
C RM100 juta
D RM200 juta

68. Di bawah kontrak takaful keluarga, risiko kemortalan _________mengikut umur dan
juga tempoh kontrak.

A Menurun
B Meningkat
C Berkurangan
D Bertambah baik

69. Dokumen – dokumen berikut diperlukan dalam tuntutan hilang upaya kekal dan
menyeluruh akibat kemalangan, KECUALI:

A Borang cadangan yang telah lengkap diisi


B Salinan laporan polis yang diakui sah
C Pengesahan perubatan dari doctor yang merawat
D Sijil kematian

70. Jenis – jenis perlindungan Takaful Keluarga meliputi:

I. Pelan Pelindungan Individu


II. Pelan Perlindungan Gadaijanji III.
Pelan Perlindungan Berkumpulan IV.
Pelan Perlindungan Bangunan

A I, II dan III
B I, II dan IV
C II, III dan IV
D Semua di atas

71. Di bawah kontrak takaful keluarga, risiko kemortalan____________mengikut umur


dan juga tempoh kontrak

A Menurun
B Meningkat
C Berkurangan
D Bertambah baik

72. Dokumen – dokumen berikut diperlukan dalam tuntutan hilang upaya kekal dan
menyeluruh akibat kemalangan, KECUALI

A Borang cadangan yang telah lengkap diisi


B Salinan laporan polis yang diakui sah
C Pengesahan perubatan dari doktor yang merawat
D Sijil Kematian

73. Jenis – jenis perlindungan Takaful Keluarga meliputi:

I. Pelan Perlindungan Individu


TBE Set #2
13 | P a g e
II. Pelan Perlindungan Gadaijanji III.
Pelan Perlindungan Berkumpulan IV.
Pelan Perlindungan Bangunan

A I, II dan III
B I, II dan IV
C II, III dan IV
D Semua di atas

74. Sijil takaful keluarga mengandungi maklumat – maklumat berikut, KECUALI

A Amaun tuntutan yang telah dibayar


B Keterangan mengenai perlindungan
C Syarat – syarat sijil
D Pengecualian

75. Yang manakah di antara skim perlindungan takaful berikut menawarkan


perlindungan untuk mengelakkan kehilangan rumah kediaman sekiranya
pemunya/pencari nafkah keluarga berkenaan meninggal dunia?

A Takaful Gadaijanji
B Takaful Pembiayaan
C Takaful Pendidikan
D Takaful Empunya Rumah

76. Apabila nilai serahan tidak ditetapkan terlebih dahulu, pengiraan nilai – nilai itu
perlu mendapat pengesahan dari pihak__________.

A Kewangan
B Aktuari
C Pelaburan
D Saluran pentadbiran

77. Yang manakah di antara kenyataan berikut adalah BENAR

A Kemortalan wanita adalah lebih rendah dari kemortalan lelaki


B Kemortalan wanita adalah lebih tinggi dari kemortalan lelaki
C Kemortalan wanita adalah sama dengan kemortalan lelaki
D Kemortalan wanita adalah lebih tinggi dari kemorbidan lelaki

78. Kegagalan untuk melaporkan ke Bank Negara Malaysia mengenai dokumen sijil
boleh menyebabkan Pengendali Takaful didenda sehingga ___________ bagi
setiap kesalahan

A RM1,000
B RM4,000
C RM5,000
D RM10,000

79. Pemindahan hak milik sijil kepada orang lain di bawah pelan Takaful Keluarga
dikenali sebagai:

A Sijil Amanah
B Sijil Perundangan
C Penyerahan Hak
D Sijil Percuma

TBE Set #2
14 | P a g e
80. Pengeluaran sebahagian boleh dibuat daripada_________

A Akaun Peserta
B Akaun Khas Peserta
C Dana Pemegang Saham
D Dana Kecemasan

81. Pengendali takaful boleh membuat pelaburan dalam instrumen pelaburan berikut:

I. Sukuk
II. Sekuriti yang diluluskan oleh Syariah
III. Bon yang mengandungi unsur faedah
IV. Akaun pelaburan am Mudharabah

A I dan II
B I, II dan III
C I, II dan IV
D II dan III

82. Siapakah yang layak membuat tuntutan sekiranya berlaku kematian terhadap
peserta?

A Pihak yang menguatkuasakan sijil berkenaan


B Pemegang amanah
C Rakan karib peserta
D Semua di atas

83. Suatu sijil takaful di mana nilai serahan digunakan sebagai bayaran sumbangan
tunggal bagi menyediakan perlindungan dengan mengekalkan terma asal sijil,
tetapi bagi jumlah perlindungan yang dikurangkan dikenali sebagai:

A Sijil yang dilanjutkan


B Sijil berbayar
C Sijil bertempoh
D Sijil yuran

84. Ahmad merupakan pelabur yang sangat berhati – hati dan berminat untuk
memperolehi pendapatan yang stabil disamping berharap dapat mengekalkan
modal pelaburannya. Dimanakah beliau sepatutnya melabur?

I. Sukuk Kerajaan dan Korporat


II. Akaun Pelaburan
Am III. Dana Tunai
IV. Dana Khusus

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan V
D II, III dan IV

85. Dana pertumbuhan ialah portfolio yang dibentuk bagi menyediakan:

A Pendapatan yang maksimum


B Kombinasi peningkatan modal dan pendapatan
C Perlindungan
D Peningkatan modal

TBE Set #2
15 | P a g e
86. Yang manakah diantara berikut merupakan ciri –ciri asas objektif pelaburan

A Pendapatan
B Perlindungan
C Spekulasi
D Perjudian

87. Yang manakah di antara kenyataan berikut TIDAK BENAR mengenai penyerahan
hak sijil takaful?

ATerdapat dua bentuk penyerahan hak iaitu penyerahan hak mutlak dan penyerahan hak
bersyarat
BPenyerahan hak hendaklah dibuat secara bertulis
CPenyerahan hak perlu disahkan oleh ejen takaful
DPenyerahan hak ialah perpindahan hak dan liabiliti sijil dari pemilik sijil kepada orang
lain

88. Proses pernilaian dan permilihan risiko, penetapan bayaran sumbangan,


penetapan terma dan syarat perlindungan dikenali sebagai____________

A Pengunderaitan
B Pemasaran
C Tuntutan
D Urus khidmat polisi

89. Maklumat penting bagi penilaian risiko yang lebih menyeluruh boleh didapati dari
sumber –sumber berikut, KECUALI

A Lapuran ejen
B Borang cadangan
C Laporan polis
D Laporan perubatan

90. Yang manakah di antara berikut TIDAK dianggap sebagai perbelanjaan permulaan
dibawah sijil Takaful Keluarga?

A Kos pengiklanan
B Kos pemeriksaan perubatan
C Perbelanjaan pengeluaran sijil
D Perbelanjaan urus khidmat sijil

91. Yang manakah diantara kenyataan berikut adalah BENAR mengenai saham utama
dan saham biasa?

ASaham utama lebih terjamin berbanding dengan saham biasa tetapi keuntungan yang
diperolehi adalah lebih rendah.
BSaham biasa adalah lebih terjamin berbanding dengan saham utama tetapi menjanjikan
keuntungan yang lebih rendah.
CSaham utama adalah lebih terjamin berbanding dengan saham biasa dan lebih
menguntungkan.
DSaham biasa adalah lebih terjamin berbanding dengan saham utama dan lebih
menguntungkan.

92. Dana harta ialah .

TBE Set #2
16 | P a g e
A struktur pelaburan yang menjanjikan pertumbuhan, iaitu peningkatan modal
B struktur pelaburan yang mampu menjana pedapatan yang maksimum
C struktur pelaburan yang menggabungkan pulangan peningkatan modal dan juga
pendapatan
D pelaburan dalam portfolio hartanah dan instrumen kewangan berkaitan hartanah
bagi tujuan mendapatkan pulangan pelaburan

93. Maklumat penting bagi penilaian risiko yang lebih menyeluruh boleh didapati dari
sumber- sumber berikut, KECUALI:

A Laporan ejen
B Borang cadangan
C Laporan polis
D Laporan perubatan

94. Yang manakah di antara kenyataan berikut adalah BENAR?

A Kemortalan wanita adalah lebih rendah dari kemortalan lelaki.


B Kemortalan wanita adalah lebih tinggi dari kemortalan lelaki.
C Kemortalan wanita adalah sama dengan kemortalan lelaki.
D Kemorbidan wanita adalah lebih tinggi dari kemorbidan lelaki.

95. Yang manakah di antara berikut BUKAN jenis perlindungan Takaful Keluarga?

A Pelan Perlindungan Individu


B Pelan Perlindungan Gadai janji
C Pelan Anuiti
D Pelan Perlindungan Harta

96. Yang manakah di antara pelan takaful berikut yang TIDAK disediakan oleh
pengendali takaful?

A Pelan takaful gadaijanji


B Pelan takaful perubatan dan kesihatan
C Pelan takaful kehamilan
D Pelan takaful berkumpulan

97. Proses penilaian dan pemilihan risiko, penetapan bayaran sumbangan, penetapan
terma dan syarat perlindungan dikenali sebagai .

A Pengunderaitan
B Pemasaran
C Tuntutan
D Urus khidmat polisi

98. Yang manakah di antara berikut merupakan ciri-ciri penting Takaful Keluarga?

I. Kemudahan membuat pengeluaran sebahagian


II. Menyediakan kemudahan simpanan dan pelaburan jangka
panjang III. Menyediakan pilihan tempoh sijil matang
IV. Boleh disertai oleh orang Islam sahaja

A I dan II
B I, II dan III
C II, III and IV
D Semua di atas
TBE Set #2
17 | P a g e
99. Sebelum manfaat kematangan dibayar kepada peserta, pengendali takaful
memerlukan bukti-bukti asas berikut, KECUALI:

A Bukti umur peserta


B Bukti kematian peserta
C Pengenalan diri pihak yang layak menerima manfaat kematangan
D Bukti peserta masih hidup

100. Suatu sijil takaful di mana nilai serahan digunakan sebagai bayaran sumbangan
tunggal bagi menyediakan perlindungan dengan mengekalkan terma asal sijil,
tetapi bagi jumlah perlindungan yang dikurangkan dikenali sebagai:

A Sijil yang dilanjutkan


B Sijil berbayar
C Sijil bertempoh
D Sijil beryuran

TBE Set #2
18 | P a g e