Anda di halaman 1dari 5

KELAS/ 3 Bestari MASA 7:45am- MINGGU/ 2 Ogos 2018 /

8:45a.m Khamis
SUBJEK (60 minit) TARIKH/
HARI

TEMA/TAJUK Sains Bahan / Penyerapan

STANDARD 6.1Menganalisis pengetahuan tentang keupayaan bahan menyerap air.

KANDUNGAN

STANDARD 6.1.1. Mengenal pasti objek yang boleh menyerap air dan kalis air
PEMBELAJAR dengan menjalankan aktiviti
AN
6.1.2. Mengenal pasti bahan yang boleh menyerap air dan kalis air
dengan menjalankan aktiviti.

HASIL Pada akhir PdP pelajar dapat :


PEMBELAJAR
AN i. Mengenal pasti sekurang-kurangnya 3 objek yang boleh
menyerap air dan kalis air dengan menjalankan aktiviti
ii. Mengenal pasti sekurang-kurangnya 3 bahan yang boleh
menyerap air dan kalis air dengan menjalankan aktiviti.
BAHAN BANTU BELAJAR

Bukan Cetak Poster Spesimen Cetak Buku Ruj. Lain-lain

Power point Kartun Boneka Buku Majalah Komputer, kuiz


Tek atas talian

Video Gambar / Radas Modul / Surat


kbar

Lukisan Kad Internet / Komik Risalah

Carta Model Realia Nota Lemb krja

KEMAHIRAN PROSES SAINS

Memerhati / Meramal / Mengawal pembolehubah

Mengelas / Berkomunikasi / Membuat hipotesis

Mengukur & Menggunakan perhubu Mendefinasi secara operasi


Menggunakan Nombor ngan ruang dan masa

Membuat inferens Mentafsir data Mengeksperimen

ELEMEN MERENTAS KBAT Teknik PdP

KURIKULUM (EMK) Alat Berfikir

Kreativiti & Inovasi / I think Kuliah Peti Surat


TMK / Bulatan Perbincangan / Demonstrasi

Keusahawan Buih Penyoalan / POE

Bekerjasama / Pokok Kajian Masa Kajian Lapangan


Depan
Pelbagai
alir

Aras Soalan Dakap Penyelesaian / Komputer Interaktif /


Masalah

Pengetahuan / Alir Projek IAI

Pemahaman / Titi Simulasi Menyanyi

Aplikasi Lain-lain Eksperimen Membaca

Analisis / Peta Bercerita Permainan


Konsep

Menilai Peta Minda Latih tubi Lain-lain

Mencipta Jigsaw Pembelajaran /


konstekstual

PENTAKSIRAN Refleksi Kecerdasan Pelbagai

Pemerhatian / Kehadiran Interpersonal / Muzik

Lisan Bilangan pelajar yang Intrapersonal / naturalis /

Tugasan/Projek / menguasai objektif Visual Kemahiran


Manipulatif
Hasil Kerja Kinestatik (Peralatan
sains)

Kuiz Verbal Guna dan


kendali

Lain-lain Tindakan Susulan Logik Math Penyimpan


an alatan

Pembersih
an alatan

Pengendali
an
spesimen

Melakar
FASA
ISI KANDUNGAN AKTIVITI P&P CATATAN
PENGAJARAN

Guru memberikan Jenis Aktiviti : Penyoalan Strategi / Teknik:


beberapa situasi berkaitan Penyoalan,
tajuk penyerapan dengan 1. Guru memberikan beberapa penceritaan.
bertanyakan soalan
situasi berkaitan tajuk
kepada murid-murid.
penyerapan Kemahiran :
Contoh: Komunikasi,
2. Murid menjawab persoalan
1. Apakah yang ibu meramal,
kamu gunakan yang diberikan oleh guru
untuk Nilai :
secara lisan.
Set Induksi mengeringkan air Berani,
yang tumpah di 3. Guru mengaitkan situasi
menghargai.
( 5 minit ) lantai? Mengapa
yang diberikan dengan tajuk
ibu anda
menggunakannya? yang akan dipelajari.
2. Apabila anda Kemahiran
bermain dalam Berfikir:
hujan, apakah
yang akan Menjana idea
berlaku kepada
anda?
Mengapakah
ianya berlaku

Jenis Aktiviti : Penerangan

1. Guru menerangkan maksud Strategi/ Teknik:


Guru memberikan Penerangan
penyerapan, objek yang
penerangan mengenai KPS:
menyerap air dan kalis air
penyerapan:
dengan menggunakan papan Memerhati,

Contoh: putih di hadapan kelas Kemahiran


2. Murid diminta menyalin isi berfikir:
Pencetusan Idea 1. Penyerapan
merupakan pelajaran di dalam buku tulis.
( 10 minit ) Membezakan,
kemampuan
sesuatu bahan membuat
untuk menyerap gambaran mental
cecair seperti
air. BBM:
2. Terbahagi
kepada dua, Papan putih , buku
objek yang tulis
menyerap air
dan kalis air.
Jenis Aktiviti : Pemerhatian
dan pengkelasan

Pemerhatian
kepada objek 1. Guru meminta murid untuk
sekeliling untuk Strategi/ Teknik:
melihat sekeliling bilik sains.
mengenalpasti
objek yang 2. Murid perlu merekodkan 3
menyerap air KPS :
objek yang menyerap air dan
Aplikasi Idea dan kalis air. Mengelas,
kalis air ke dalam jadual di
( 10 minit ) memerhati
dalam buku tulis.
Kemahiran Berfikir:
Menghubungkait,
menilai
B BM:
Buku tulis

1. Guru membuat kesimpulan


Nilai Murni:
pembelajaran sebagai
pengukuhan kepada murid- Bersyukur,
Kesimpulan
Refleksi murid.
pemmbelajaran.
( 5 minit )
2. Guru mengaitkan kebolehan
menyerap dan kalis air
kepada murid-murid dengan
kehidupan seharian.
Jenis Aktiviti :Eksperimen

Menjalankan ujikaji bagi 1. Guru menerangkan langkah- Strategi/ Teknik:


menguji kebolehan langkah ujikaji dilaksanakan Aktiviti
bahan yang berbeza kepada murid. berkumpulan,
dalam menyerap air. 2. Ketua kumpulan diminta inkuiri penemuan,
untuk mengambil semua eksperimen
Langkah-langkah: peralatan yang disediakan. KPS :
1. Murid diminta 3. Guru memberikan masa 15 Memerhati,
meletakkan objek
minit untuk menjalankan mengumpul dan
yang telah di bawa
di atas meja ujikaji. mengelas,
2. Bikar yang telah 4. Guru memberikan berkomunikasi,
disediakan diisi
bimbingan kepada murid mengeksperimen,
dengan air
Penstrukturan sebanyak 300ml. semasa aktiviti dijalankan. mentafsir data
semula Idea
3. Kemudian, objek 5. Guru membincangkan BBM:
( 30 minit ) yang dibawa
keputusan ujikaji bersama Bikar, air, span,
direndam ke dalam
air satu persatu. murid, surat khabar lama,
4. Murid perlu sapu tangan, sudu,
mengenalpasti guli, mini
objek yang
menyerap air dan whiteboard.
kalis air. SSNM :
5. Murid merekod Kerjasama, kreatif ,
dapatan kajian
sistematik, tekun
mereka ke dalam
Kemahiran
Berfikir:

Menganalisis
Mengaplikasi