Anda di halaman 1dari 7

PANDUAN PENGGUNAAN TEMPLAT

PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) BAHASA TAMIL

PENGENALAN
Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) adalah sebahagian daripada komponen di dalam Pentaksiran Berasaskan Sekolah
(PBS). Pelaksanaannya telah bermula sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil. 3 Tahun
2011. PBD sebelum ini dikenali sebagai PS (Pentaksiran Sekolah) di mana ia dilaksanaan secara formatif dan sumatif
dengan pelbagai pendekatan dan kaedah bagi mengenalpasti perkembangan pembelajaran murid secara
keseluruhan.

A MAKLUMAT AM
Templat Pelaporan PBD ini mengandungi 5 halaman (sheet) :
1. PANDUAN
2. REKOD PRESTASI MURID
3. LAPORAN MURID (INDIVIDU)
4. DATA PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN
5. GRAF PELAPORAN

B PENGGUNAAN TEMPLAT
Guru hendaklah melengkapkan maklumat asas pada templat ini pada halaman REKOD PRESTASI MURID.
Maklumat yang perlu dilengkapkan adalah:
1. Nama dan Alamat Sekolah
2. Nama Guru dan Nama Kelas
3. Senarai Nama Murid, Nombor Kad Pengenalan dan Jantina
4. Nama Pentadbir
5. Jawatan Pentadbir (Guru Besar/ Pengetua)

C TAHAP PENGUASAAN
Tahap Penguasan murid bagi setiap komponen di dalam templat ini direkodkan untuk tujuan pelaporan
perkembangan pembelajaran murid bagi sesuatu tempoh tertentu (Pertengahan / Akhir Tahun). Guru hanya
perlu merekodkan Tahap Penguasaan ini di halaman REKOD PRESTASI MURID sahaja dan seterusnya pelaporan
individu murid akan dijana secara automatik di halaman LAPORAN MURID (INDIVIDU) untuk cetakan. Tahap
Penguasaan (TP) bagi tujuan analisis kelas dijana secara automatik di halaman GRAF PELAPORAN.

D PENENTUAN TAHAP PENGUASAAN


1 Pentaksiran perlu dilakukan sepanjang masa dan tahap penguasaan murid dipantau secara berterusan. Tahap
penguasaan ini boleh dicatat di dalam buku rekod, atau lain-lain tempat catatan; tetapi untuk tujuan pelaporan
kepada ibu bapa, ia boleh direkod di dalam templat yang dibekalkan ini dan dilaporkan dua kali setahun iaitu
pada pertengahan tahun dan akhir tahun.

2 Templat pelaporan ini terdiri daripada 3 lajur yang dibina berdasarkan konstruk kemahiran mendengar dan
bertutur, membaca dan menulis.
3 Guru hendaklah memilih option di sebelah kanan bahagian atas halaman Rekod Prestasi Murid untuk membuat
pelaporan di dalam templat ini.
4 Pelaporan bagi tahap penguasaan kemahiran mendengar dan bertutur, membaca dan menulis perlu dilakukan
pada Pertengahan Tahun dan Akhir Tahun.
5 Tahap penguasaan keseluruhan hanya perlu dinyatakan pada akhir tahun.
6 Tahap Penguasaan diberikan berdasarkan setiap rubrik mengikut konstruk kemahiran (mendengar dan bertutur,
membaca, menulis serta keseluruhan) tersebut seperti di halaman Data Pernyataan Tahap Penguasaan.
SEKOLAH/ பபபபப : பபபபபபப பபபபப பபபபப பபபபபபபபபபபப

ALAMAT/ பபபபபப : ஜல லல னங பல ர , 42700 பபபபபபப,

: சசலலஙஙகரங

TARIKH PELAPORAN/ பபபபபபப பபபபபபபபபபபப பபபப : 15/6/2018


Sila tentukan peringkat pentaksiran
NAMA GURU MATA PELAJARAN/பல ட ஆசச ரச யரங பப யரங : பபபப.பபபபபபபப ப/பப பபபபபப Pentaksiran Pertengahan Tahun/ பபபபபபபபப பபபபபபபபப
MATA PELAJARAN/ பபபபப KELAS/ ஆணங ட : 2 பபபபபப Pentaksiran Akhir Tahun/ பபபபப பபபபப பபபபபபபபப
BAHASA TAMIL/ பபபபபபபபப
TAHAP PENGUASAAN BAGI SETIAP BIDANG/ பபபபபபப
பபபபபபபபபபபபபபபபபப பபபபபபபபப
NO. MY KID / NO. KAD TAHAP PENGUASAAN
JANTINA/
BIL./ NAMA MURID/ பபபபபப பபபபப PENGENALAN/ MENDENGAR, KESELURUHAN/
பபப பபபபபப பபபபப பபப/ பபபபபபபபபப
பபபப BERTUTUR/ MEMBACA/ MENULIS/
பபப
பபபபபபப, பபபபபபபப பபபபபபப பபபபபபபபப
பபபபபப
1 சச வல த/பப மல தவனங 100526-10-5623 பபப 4 5 5 5
2 பபபபபபபப ப/பப க மல ர னங 100814-10-4867 பபப 4 5 5 5
3 வளரங ம தச த/பப ம தச வல ணனங 100615-10-4594 பபபப 4 4 4 4
4 கயலங வச ழச த/பப க நங தனங 100407-10-4782 பபபப 4 5 5 5
5 நச ல வழ கச த/பப ச பங பச ர ம ணச யமங 100523-10-4102 பபபப 1 2 2 2
6 க ணவதச த/பப ஆற ம க மங 100210-10-4372 பபபப 4 4 3 4
7 ச ர ஸங வதச த/பப ம தங த 100712-10-4224 பபபப 3 3 4 3
8 க க னன ஸங வர னங த/பப னகலபல ல னங 100723-10-4883 பபப 6 5 6 6
9 ம ர க னங த/பப சச வசல மச 100931-10-4723 பபப 1 1 1 1
10 சச வரல ஜனங த/பப ம னச யல ணங ட 100316-10-4321 பபப 5 6 6 6
11 கம ல மங த/பப னவ ல னங 100724-10-4110 பபபப 5 5 5 5
12 பபபபபப ப/பப நல ரல யணனங 100827-10-4466 பபபப 6 6 6 6
13 ப ர ம சச வமங த/பப ச நங தச ர னங 101231-10-4567 பபப 2 2 3 2
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

…………………………………………………
பபபப.பபபபபபபபப ப/பப பபபபபபபபப
பபபபபபபபபபபபபப
பபபபபபப பபபபப பபபபப பபபபபபபபபபபப
பபபபபபப பபபபப பபபபப பபபபபபபபபபபப
பபபபபப பபபப, 42700 பபபபபபப, LOGO
சசலலஙஙக ரங SEKOLAH
15 June, 2018 NOTA : JANGAN PADAM

BAHASA TAMIL/ பபபபபபபபப ###


###

Nama Murid/ பபபபபப பபபபப பபபபபபப ப/பப பபபபபபபப


###
No. MY KID/ பபபபபப பபபபப
பபப 100615-10-4594
###

Jantina/ பபப/பபபப பபபப


###

Kelas/பபபபப 2 பபபபபப
###
Nama Guru/ பபபபபபபப
பபபபப பபபப.பபபபபபபப ப/பப பபபபபப
###

Tarikh Pelaporan/ பபபபபபப


பபபபபபபபபபபப பபபப 15 June, 2018
###
###

Tahap Penguasaan Keseluruhan/பபபபபபபபபப PENTAKSIRAN PERTENGAHAN TAHUN/


பபபபபபபபப பபபபபபபபப பபபபபபபபப ###
###

Tahap Penguasaan Keseluruhan hanya dilaporkan pada pentaksiran


Berikut adalah pernyataan bagi
akhir tahun sahaja/ பபபபப பபபபப பபபபபபபபபபபபப பபபபபபப
Tahap Penguasaan keseluruhan/ பபபபபபபபபப பபபபபபபபபப பபபபபபபபபபபபபப பபபபபபபபப
பபபபபபபபபபபபபப பபபபபபபபப பபபபபபபபபபபபபப

###
###

TAHAP
MATA PELAJARAN/ பபபபப KEMAHIRAN/ பபபபப PENGUASAAN/ TAFSIRAN/ பபபபபபபபப
பபபபபபபபப
###

MENDENGAR, பபபப பபபபபபபபபபப பபபபபப,


பசவசமடதஙதவறஙறசலளஙள மகஙகசயகங கரதஙதகளள நசரலஙபடகங கறவமங
BERTUTUR/ 4 பபபபபபபபபப பபபபபபப பபபபபபபபபபபபபப
பபபபபபப, பபபபபப பபபபபபபபபபபபப பபபபபபப பபபபபப.
###

பபபப, பபபபபபபபப, பபபபபபபபப பபபபபபபபபபப


MEMBACA/
பபபபபபபப 4 பபபபபப பபபபப, பபபப, பபபபபபபபபபபபப பபபபபப
BAHASA TAMIL/ பபபபபபபபபபப பபபபபபபப பபபபபபபபப பபபபபப.
பபபபபபபபப
###

பபபபபபபபபபபபபபபபபபபபப பபபபபபப,
பப பப
பப பபப
பபபப பபபபபபபப பபப
பபபப
பபப பப
பபபபபப பப
பப
பபபபபபபப
MENULIS/ பபபபபபப 4 பபபப
பபபபப பபபபபபபபபபபபபபபபப
பபப பப பபப
பபப
பபபபபபபபப
பப
ளகபயழதஙளதசங சரசயலன வரசவடவதஙதடனங தயஙளமயலக எழதவமங
பபபபபப.

###
###
###

ULASAN TAMBAHAN (Jika ###


ada)/ பபபபபபபப:
###
###
###
###
………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ###
பபபப.பபபபபபபப ப/பப பபபபபப பபபப.பபபபபபபபப ப/பப பபபபபபபபப ###
பபப பபபபபபபப பபபபபபபபபபபபபப ###
பபபபபபப பபபபப பபபபப பபபபபபபபபபபப பபபபபபப பபபபப பபபபப பபபபபபபபபபபப ###
###
DATA PERNYATAAN STANDARD PRESTASI

TAHAP
STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR/
PENGUASAAN/
பபபபபபப, பபபபபபபப பபபபபபபபபப பப பபபபபபபபப பபபபபபபபப
பபபபபபபபப

பப
பபப
பப பபபப
ப ப பபபபபபப
ப பபபபப
பபபபபபபபபபபபபப பபபபப
பப
பபபபபப பபப
பபபபபபப
பப பப
ப பப
பபபப
பபப
பபப
பபபபப பப
பபப
பபபப
1 கறவமங பபலரதஙதமலன பசலறஙகளள வலகஙகசயஙஙகளசலங பயனஙபடதஙதசபங னபசவமங இயலமங .

களறநஙத அளவசலமங தடமலறஙறதஙதடனமங மடஙடனம பசவசமடதஙதவறஙறசலளஙள மகஙகசயகங கரதஙதகளள நசரலஙபடகங கறவமங


2 பபலரதஙதமலன பசலறஙகளள வலகஙகசயஙஙகளசலங பயனஙபடதஙதசபங னபசவமங இயலமங.

பபபபப, பசவசமடதஙதவறஙறசலளஙள மகஙகசயகங கரதஙதகளள நசரலஙபடகங கறவமங பபலரதஙதமலன பசலறஙகளள வலகஙகசயஙஙகளசலங


3
பயனஙபடதஙதசபங னபசவமங இயலமங.

நலஙல பமலழசநளடயசலங சரளமலக, பசவசமடதஙதவறஙறசலளஙள மகஙகசயகங கரதஙதகளள நசரலஙபடகங கறவமங பபலரதஙதமலன பசலறஙகளள
4
வலகஙகசயஙஙகளசலங பயனஙபடதஙதசபங னபசவமங இயலமங.

நலஙல பமலழசநளடயசலங இலகஙகணபஙபசளழயசனஙறசசங சரளமலகவமங தயகஙகமசலஙலலமலமங பசவசமடதஙதவறஙறசலளஙள மகஙகசயகங


5 கரதஙதகளள நசரலஙபடகங கறவமங பபலரதஙதமலன பசலறஙகளள வலகஙகசயஙஙகளசலங பயனஙபடதஙதசபங னபசவமங இயலமங.

நலஙல பமலழசநளடயசலங இலகஙகணபஙபசளழயசனஙறச ஏறஙற பமலழசயணசளயபங பயனஙபடதஙதசசங சரளமலகவமங தயகஙகமசலஙலலமலமங கவரமங


6 வளகயசலங பசவசமடதஙதவறஙறசலளஙள மகஙகசயகங கரதஙதகளள நசரலஙபடகங கறவமங பபலரதஙதமலன பசலறஙகளள வலகஙகசயஙஙகளசலங
பயனஙபடதஙதசபங னபசவமங இயலமங.

TAHAP STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN MEMBACA/


PENGUASAAN/
பபபபபபபபப பபபபபபபபபப பபபபபபபபபப பப பபபபபபபபப பபபபபபபபப

மசககங களறநஙத அளவசலமங அதசகதங தடமலறஙறதஙதடனமங மடஙடனம பசலலங, பசலறஙபறலடரங, பபபப


பபபபப பபபபபபபப பபபப பபபபபப
1
பரசநஙத பகலளஙளவமங இயலமங.
களறநஙத அளவசலமங தடமலறஙறதஙதடனமங மடஙடனம பசலலங, பசலறஙபறலடரங, வலகஙகசயமங ஆகசயவறஙளற வலசசகஙகவமங பரசநஙத பகலளஙளவமங
2
இயலமங.
பசலலங, பசலறஙபறலடரங, பபபப
பபபப
ப பப
பபபபபபபப பபப
பபப பபபபப , பதலனச, பபபபபபபபபப
பபபபபபபபபபப
பபபப
பபபப
பபபப பப பபப
பபபபபபப
3
இயலமங.
பசலலங, பசலறஙபறலடரங, பபபப
பபபப
ப பப
பபபபபபபப பபப
பபப பபபபப , பதலனச, பபபபபபபபபப
பபபபபபபபப பபபபபபபபபப பபபபபப
பப
4
பகலளஙளவமங இயலமங.
பசலலங, பசலறஙபறலடரங, பபபப
பபபப
ப பப
பபபபபபபப பபப
பபப பபபபப , பதலனச, பபபபபபபபபப
பபபபபபபபபப
பபப
ப பபபபபபபபப பபபப பபபபபப
5
பரசநஙத பகலளஙளவமங இயலமங.

பசலலங, பசலறஙபறலடரங, பபபப


பபபபப பபபபபபபபபப
பபப , பதலனச, பபப
பபப பபபபப பபப
பப
பப
பபபபபபப
பபப
பபப
ப பபப
பபபப
பபபபபபப
பப
6
சரளமலக வலசசகஙகவமங பரசநஙத பகலளஙளவமங இயலமங.

TAHAP STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN MENULIS/


PENGUASAAN/
பபபபபபபபப பபபபபபபபப பபபபபபபபபப பப பபபபபபபபப பபபபபபபபப

மசககங களறநஙத அளவசலமங அதசக எழதஙதபஙபசளழயடனமங மடஙடனம பசலறஙகளங, பசலறஙபறலடரஙகளங ஆகசயவறஙளற உரவலகஙகவமங
1 வலகஙகசயமங அளமகஙகவமங வலகஙகசயஙஙகளள நசரலஙபடதஙதச எழதவமங இயலமங . பப
பபப
பபபபபப
ப ப பபப பபபப
ப பபப பபப
பபபபபபபபபப
பபப
பப
மடஙடனம ளகபயழதஙளத வரசவடவதஙதடனமங தயஙளமயலகவமங எழத இயலமங.

களறநஙத அளவசலமங எழதஙதபஙபசளழயடனமங மடஙடனம பசலறஙகளங, பசலறஙபறலடரஙகளங ஆகசயவறஙளற உரவலகஙகவமங வலகஙகசயமங


2 அளமகஙகவமங வலகஙகசயஙஙகளள நசரலஙபடதஙதச எழதவமங இயலமங. பப
பபபபப ப பபப பபபப
பபபபபபபப
பபபபபபபப பப
பபபபப
பப
ளகபயழதஙளத வரசவடவதஙதடனமங தயஙளமயலகவமங எழத இயலமங .

பசலறஙகளங, பசலறஙபறலடரஙகளங ஆகசயவறஙளற உரவலகஙகவமங வலகஙகசயமங அளமகஙகவமங வலகஙகசயஙஙகளள நசரலஙபடதஙதச எழதவமங


3
ளகபயழதஙளதசங சரசயலன வரசவடவதஙதடனங தயஙளமயலக எழதவமங ஓரளவ இயலமங.

எழதஙதபஙபசளழயசனஙறசசங பசலறஙகளங, பசலறஙபறலடரஙகளங ஆகசயவறஙளற உரவலகஙகவமங இலகஙகணபஙபசளழயசனஙறச வலகஙகசயமங அளமகஙகவமங


4
வலகஙகசயஙஙகளள நசரலஙபடதஙதச எழதவமங ளகபயழதஙளதசங சரசயலன வரசவடவதஙதடனங தயஙளமயலக எழதவமங இயலமங .
எழதஙதபஙபசளழயசனஙறசசங பசலறஙகளங, பசலறஙபறலடரஙகளங ஆகசயவறஙளறபங பபலரளணரஙநஙத உரவலகஙகவமங இலகஙகணபஙபசளழயசனஙறசயமங
5 எழதஙதபஙபசளழயசனஙறசயமங வலகஙகசயமங அளமகஙகவமங வலகஙகசயஙஙகளள நசரலஙபடதஙதச எழதவமங ளகபயழதஙளதசங சரசயலன
வரசவடவதஙதடனங தயஙளமயலக எழதவமங இயலமங.

எழதஙதபஙபசளழயசனஙறசசங பசலறஙகளங, பசலறஙபறலடரஙகளங ஆகசயவறஙளறபங பபலரளணரஙநஙத உரவலகஙகவமங இலகஙகணபஙபசளழயசனஙறசயமங


6 எழதஙதபஙபசளழயசனஙறசயமங ஏறஙற பமலழசயணசளயபங பயனஙபடதஙதசசங சசறநஙத வலகஙகசயமங அளமகஙகவமங வலகஙகசயஙஙகளள நசரலஙபடதஙதச
எழதவமங ளகபயழதஙளதசங சரசயலன வரசவடவதஙதடனங தயஙளமயலக எழதவமங இயலமங .

TAHAP
PENGUASAAN/ KESELURUHAN/ பபபபபபபபபப பபபபபபபபப
பபபபபபபபப

பபப பபபபபபபபபப பபபபபபப பமலழசயறசவமங பமலழசயலறஙறலமங உளஙளத. பபப பபப


பப பப
பபப பப
பபபப பபப
பபபப
பபப
பப
1
பபப
பபப
பபபப
பபபபபபப
பபப .
பபபப

பபப பபப
பப
பப பபபபபபப பமலழசயறசவமங பமலழசயலறஙறலமங உளஙளத. பபப பபப
பப பப
பப ப
பபபபபபபப
பபபப
பபப
பபபபப
பபப
பபபப

2
பபபபபப
பபபபபபப.

பபப பபபபபபபபபப பமலழசயறசவமங பமலழசயலறஙறலமங உளஙளத. மலணவரஙகஙகசங சசநஙதசகஙகமங தசறனனலட எணஙணஙஙகளளயமங


பப
3
பபபபபபபபபபபப
பபபப
பப
பபப
பபப பபபபபப பப
பபபபபப .

பபப பபப பபபபபப பமலழசயறசவமங பமலழசயலறஙறலமங உளஙளத. மலணவரஙகக


பப ங ஆயஙவசங சசநஙதளனனயலட எணஙணஙஙகளளயமங
4 பபபபபபபபபப பப
பபப பப
பபபபபப
ப பபபப பபபப பப
பபப
பபப ப பப
பபப பப
பபப
பபப. பபப பபப
பபபபபபபபபபப
பபபபபபபபப
பப
பபபப
பபபபப
பபப
பபப.

பபப பபபபப
பப பபபபபப பமலழசயறசவமங பமலழசயலறஙறலமங உளஙளத. பபப பபப
பப பப ப,பப பப
பபப பப பபபபப
பபபப
ப பபபப பபப பபப
5 எணஙணஙஙகளளயமங கரதஙதகளளயமங பதளசவலகவமங வசளகஙகமலகவமங வசளளபயனஙமசகஙக வளகயசலங பவளசபஙபடதஙதமங தசறனமங
பபப
பபப. பபப பபப
பப
பப
பபபப
பபபபபப
பபபபப
பபபபபபபபபபபப .
பபப

பபப பபப பபபபபபப பபபபபப பமலழசயறசவமங பமலழசயலறஙறலமங உளஙளத. பபப பபப


பப பப ப,பப பப
பபப பப பபபபப
பப
பபபப
பபப
சசநஙதளனனயலட ஏரணமலன எணஙணஙஙகளளயமங கரதஙதகளளயமங பதளசவலகவமங வசளகஙகமலகவமங நசரலஙபடவமங வசளளபயனஙமசகஙக
6 பபபபப பபபபபப
பபபபபப
ப பபப
பபபபபபபபபபப
பபபபபபபப
பபப
பபப பபபபபப பபபபப
பபப. பசற மலணவரஙகளகஙக உதலரணமலக இரபஙபனதலட
பப
பபபபபப பபப
பப
பபபப
பபபபப
பபப .
பபப
BAHASA TAMIL/ பபபபபபபபப
Sekolah/ பபபபப: பபபபபபப பபபபப பபபபப பபபபபபபபபபபப
Kelas/ பபபபப: 2 பபபபபப Guru Mata Pelajaran/ பபப பபபபபபபப: பபபப.பபபபபபபப ப/பப பபபபபப

MENDENGAR, BERTUTUR/ பபபபபபப, பபபபபப MEMBACA/ பபபபபபபப


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 2 1 1 5 2 2 BIL. MURID 1 2 1 2 5 2

10 10

5 5
5 5

2 2 2 2 2 2
1 1 1 1
0 0
TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6

JUMLAH 13 MURID JUMLAH 13 MURID

TAHAP PENGUASAAN KESELURUHAN/ பபபபபபபபபப


MENULIS/ பபபபபபப பபபபபபபபப
TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 1 1 2 2 4 3 BIL. MURID 1 2 1 2 4 3

5 5
4 4

3 3

2 2 2 2

1 1 1 1

0 0
TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6

JUMLAH 13 MURID JUMLAH 13 MURID