Anda di halaman 1dari 2

DAFTAR ISI

Kata Pengantar .........................................................................................................2


Lembar Pengesahan ………………………………………………………...….... 3
Daftar Isi...................................................................................................................4
BAB I. PENDAHULUAN ....................................................................................5
I.1. Latar Belakang ....................................................................................5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA ...........................................................................6
2.1 Anamnesa. ............................................................................................7
2.2 Pemeriksaan .........................................................................................8
2.2.1 Pemeriksaan umum ...................................................................8
2.2.2 Pemeriksaan status obstetric ....................................................10
2.2.3 Pemeriksaan dalam ..................................................................17
2.2.4 Pemeriksaan panggul ...............................................................18
2.3 Diagnosis............................................................................................21
2.4 Prognosis ............................................................................................28
2.5 Penatalaksanaan .................................................................................28
2.6 Prosedur pemeriksaan antenatal .........................................................30
2.7 Prosedur pemeriksaan panggul ..........................................................33
BAB III. KESIMPULAN .........................................................................................
Daftar Pustaka ........................................................................................................37

iv
iv