Anda di halaman 1dari 16

¸ÀdÓ£g

À À ¸ÀAUÁw www.sanmarga.com

¸ÀA¥ÀÅl : 41
¸ÀAaPÉ : 22
¨É¯É : ` 15.00
ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ

2018 DUÀ¸ïÖ 05 - 11 / 1439 zÀįï PÀCzï 23 - 29


ªÁgÀ¥ÀwæPÉ

°AaAUï ªÀÄÆ® ºÀÄqÀÄPÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÀgÉ


vÀ®Ä¥ÀŪÀÅzÀÄ n« ¸ÀÄÖrAiÉÆÃzÉƼÀUÉ!
EAxÀzÉÆÝAzÀÄ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ ºÀÄnÖPÉƼÀî®Ä
K.PÉ. PÀÄQÌ®
PÁgÀtªÉãÀÄ? E¸ÁèªiÀ ï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄĹèªÄÀ gÀ
UÀÄA ¥ÀÅ ºÀvåÉ (Mob lynching)AiÀÄ ªÀÄ£ÉÆùÜw EgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÄvÀÛ £ÀqÉAiÀÄĪÀ ZÀZÉðAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃªÀÅ
§gÉà ©Ã¢AiÀÄ°è ªÀiÁvÀª æ ÉÃ? ZÀ¥Àà° zsÀj¹zÀ, ªÀiÁ¹zÀ UÀªÀĤ¹¢ÝÃgÁ? wæªÀ½ vÀ¯ÁPï, §ºÀÄ
±ÀlÄð, ¥ÁåAlÄ CxÀªÁ nà ±ÀlÄð zsÀj¹zÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀwßvÀé, fºÁzï, d£À¸ÀASÉå, ¥ÁQ¸ÁÛ£À,
d£ÀjUÉ ªÀiÁvÀæ F ªÀÄ£ÉÆùÜwAiÀÄ£ÀÄß ¹Ã«ÄvÀUÉƽ¹ UÉÆúÀvåÉ , UÉÆà ¸ÁUÁl, ¨sA À iÉÆÃvÁàz£
À ,É
£ÉÆÃqÀĪÀÅzÀÄ J°èAiÀĪÀgÉUÉ ¸Àj? F ªÀÄ£ÉÆùÜwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ»¼Á ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉ, £ÀªÀiÁgÀhiï, CzÁ£ï,
GvÁࢹzÀ ¯Áå¨ï AiÀiÁªÀÅzÀÄ? CzÀÄ J°èzÉ? £ÀªÀÄä n« ªÀÄzÀ¸æ ,À UÀqØÀ, §ÄSÁð, ¸ÁÌ¥ïs ð ªÀÄwÛvg À À
¸ÀÄÖrAiÉÆÃUÀ¼À°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ZÀZÉð ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄ¢Ý- ºÀ®ªÀÅ «µÀAiÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É n« ZÁ£É¯ï
«ªÀgu À U
É ¼
À À ¸ÀégÆ
À ¥À ºÉÃVzÉ? CªÀÅ UÀÄA¥ÀźÀvåÉ ªÀÄ£À¹ÜwVAvÀ UÀ¼ÀÄ ºÀ«ÄäPÉƼÀÄîªÀ ZÀZÉðAiÀÄÄ ºÉÃVgÀÄ
©ü£ßÀ ªÁVzÉAiÉÄÃ? ¤gÀÆ¥ÀP£ À À zÉúÀ ¨sÁµÉ ªÀÄvÀÄÛ ZÀZÁð¥ÀlÄUÀ¼À vÀÛzÉ? ZÀZÁð¥ÀlÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁjgÀÄvÁÛgÉ?
DªÉñÀzÀ°è ¤dPÀÆÌ «ÃPÀëPÀjUÉ vÀ®Ä¥ÀŪÀ ¸ÀAzÉñÀ AiÀiÁªÀ ZÀZð É UÀ¼° À è ¨sÁUÀª»
À ¸ÀĪÀ 6 ªÀÄA¢AiÀÄ°è
§UÉAiÀÄzÀÄ? PÀ¼ÉzÀ LzÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉaÑ£À n« M§â ªË®«. G½zÀ 5 ªÀÄA¢AiÀÄ°è £Á®ÄÌ ªÀÄA¢ ªÉÄïÁUÀĪÀ ¤gÀAvÀgÀ ±À§Ý ªÀiÁ°£Àå¢AzÀ PÀÄ¢zÀÄ JzÀÄÝ
ZÁ£É¯ïUÀ¼ÀÄ ªÁgÀPÉÆ̪ÉÄäAiÀiÁzÀgÀÆ E¸ÁèªÀiï, ªÀÄĹèªÀiï ªÀiË®«AiÀÄ£ÀÄß «gÉÆâü¸ÀĪÀªÀgÀÄ. ¤gÀÆ¥ÀPÀ£ÀÆ CªÀgÀzÉà ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ E®èªÉà EªÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÉÊ JvÀÛ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀzÀå
CxÀªÁ ¥ÁQ¸ÁÛ£z À À ¸ÀÄvÀÛ ZÀZð É AiÀÄ£ÀÄß CAiÉÆÃf¸ÀÄwÛgÄÀ ªÀÅzÀgÀ UÀÄA¥ÀÅ. G½zÀ NªÀð vÀl¸ÀÜ. EAxÀ ¹ÜwAiÀÄ°è, MAzÉÆà £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ n« ZÀZÉðUÀ¼À ¸ÀégÀÆ¥À EzÀÄ. »ÃVgÀÄvÁÛ,
GzÉÝñÀ K£ÀÄ? EzÀÄ ¸ÀºÀd ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÉÄÃ? ¢rüÃgï DV ªÀiË®« ¸ÉÆî¨ÉÃPÀÄ CxÀªÁ CgÀZÀ¨ÉÃPÀÄ CxÀªÁ vÀ£Àß UÀÄA¥ÀÅ ºÀvÉåAiÀÄ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ (3£Éà ¥ÀÅlPÉÌ)

DgïnL zÀħð®UÉƽ¸ÀĪÀ ºÀÄ£ÁßgÀ AiÀiÁgÀÄ ¸ÀÄgÀQvë gÀ ÄÀ E°è?


¸ÀévÀAvÀæ ¨sÁgÀvÀzÀ CvÀåAvÀ §®±Á° ºÀPÀÄÌUÀ¼À°è ¥Á°ðªÉÄAlÄ C¢üªÉñÀ£ÀzÀ PÁAiÀÄðPÀª æ ÀÄ ¥ÀnÖAiÀÄ°è
@ ¸À°ÃªÀiï ¨ÉÆüÀAUÀr
ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ ¥Àª æ ÀÄÄRªÁVzÉ. 2005gÀ°è ªÀiÁ»w ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ. ©eɦ EzÀQÌAvÀ ªÀÄÄAZÉAiÀÄÆ DgïnLAiÀÄ
ºÀPÀÄÌ PÁ£ÀÆ£ÀÄ (DgïnL) CwzÉÆqÀØ CAiÀÄÄzsÀªÁV ¨É£ÀÄߪÀÄÆ¼É ªÀÄÄjAiÀÄ®Ä £ÉÆÃrvÀÄÛ. PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð ¨sÁgÀvÀªÀÅ ¸ÀévÀAvÀæ gÁµÀÖçªÁV J¥ÀàvÉÆÛAzÀÄ PÀ¼ÉzÀÄ J¥ÀàvÉÛgÀqÀgÀ
¥Àeæ ÉAiÀÄ PÉÊUÉ ¹QÌvÀÄ. DzÀgÉ, DgÀA¨sÀ¢AzÀ¯Éà CzÀ£ÀÄß vÀAzÀ wzÀÄÝ¥r À , CfðUÀ½UÉ ±Àvð À UÀ¼£
À ÄÀ ß ¸Àȶָ¯À Á¬ÄvÀÄ. ºÉƹۮ°èzÉ. ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀé gÁµÀÖçªÉAzÀÄ ºÉªÉÄä¬ÄAzÀ «±ÀézÀ CUÀæªÀiÁ£Àå
¸ÀgÀPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ §ÆågÁPÀ¹ æ AiÀÄÄ zÀħð®UÉƽ¸À®Ä EzÀÄ CAzÀÄ ¥Á°ðªÉÄAn£À°è ¥Á¸ÁVzÀÝgÉ DgïnL gÁµÀÖçUÀ¼À ªÀÄÄAzÉ vÀ¯É JwÛ ¤AvÀ £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ ¥Àj¹Üw PÀ¼ÀªÀ¼ÀPÁj
±À«
æ ĸÀÄvÁÛ §A¢zÉ. DzÀgÉ «gÉÆÃzsÀ EzÀÄÝzÀjAzÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀ£ÀÄß ¨ÉzÀj¹ §®ªÀAvÀ ¥Àr¹ ªÀiÁ»w ¹ÜwUÉ vÀ®Ä¦zÉ JA§ÄzÀÄ DvÀAPÀPÁj «ZÁgÀ. ¥ÁætÂUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀ°è ªÀÄ£ÀĵÀå
CzÀÄ DV®è. DzÀgÉ FUÀ CzÀ£ÀÄß ºÉÆgÀUÉ ºÉüÀzÉ ºÀPÀÄÌ CfðUÀ¼À£ÀÄß »AzÀPÉÌ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀAvÉ ªÀiÁqÀ§ºÀÄ £À£ÀÄß PÉÆ®ÄèªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄzÀ zÀȶ֬ÄAzÀ UÀÄA¥ÀÅ ¸ÉÃj ºÉÆqÉzÄÀ ¸Á¬Ä¸ÀĪÀ,
zÀħð®UÉƽ¸À®Ä ªÉÆâ ¸ÀgPÀ ÁgÀ UÀÄmÁÖV ºÉÆgÀnzÉ. ¢vÀÄÛ. ¸ÁªÀðd¤PÀ ºÉÆÃgÁlUÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àw æ ¥ÀPÀëUÀ¼À C¥Áæ¥ÀÛ ¨Á®QAiÀÄgÀ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ CvÁåZÁgÀUÀ¼À ªÀgÀ¢UÀ¼ÀÄ
©eɦ C¢üPÁgÀPÉÌ §AzÀÄzÉà DqÀ½vÀ gÀAUÀzÀ ¨sÁjà «gÉÆÃzsÀ¢AzÁV D wzÀÄÝ¥Àr vÀgÀ¯ÁV®è. FUÀ ¢£Éà ¢£Éà §gÀÄwÛzÉ. J®è «ZÁgÀUÀ½UÀÆ zsÀªÀÄð, eÁwAiÀÄ£ÀÄß ¨Égɹ
PÀ¥ÀlvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀµ æ ÁÖZÁgÀ ¤ªÀÄÆð®£ÀzÀ ªÁUÁÝ£À EzÉÆà ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ DAiÉÆÃUÀzÀ CzsÀåPÀëgÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ «¨sÀf¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀÇ E°è ºÁ¸ÀÄ ºÉÆPÁÌVzÉ. zsÀªÀÄðzÀ ºÉ¸ÀgÀ°è
ªÀiÁrAiÀiÁVzÉ. DzÀgÉ DgïnLUÉ ¤ÃgÀÄ ¸ÉÃj¸ÀĪÀ ¸À®Ä E£ÉÆßAzÀÄ ¸ÀAa£ÉÆA¢UÉ ¸ÀgÀPÁgÀ §A¢zÉ. CªÀiÁAiÀÄPÀgÀ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ UÀÆAqÁ ¥ÀæªÀÈwÛUÀ¼ÀÄ «Äw «ÄÃj
ªÀÄÆ®PÀ DqÀ½vÀ ¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀµ æ ÀÖZÁgÀ ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ DAiÉÆÃUÀzÀ CzsÀåPÀëgÀ ¸ÉêÉAiÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉ. EzÀgÀ «gÀÄzÀÞzÀ d£ÀgÀ ªÀiË£À ªÀiÁvÀæ C¥ÁAiÀÄPÁj. d£ÀgÀ
E®èzA À vÉ ªÀiÁqÀĪÀ CªÀPÁ±Àª£ À ßÉ Ã PÀ¼PÀ Æ
É ¼ÀĪ
î A
À vÁV¸À®Ä PÁ¯ÁªÀ¢ü ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§¼ÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹ §zÀ¯ÁªÀuÉUÉ ªÀiË£ÀzÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀĦæêÀiï PÉÆÃlÄð PÀÆqÁ EwÛÃZÉUÉ D±ÀÑAiÀÄð ªÀåPÀ¥ Û r
À ¹vÀÄ.Û
ºÉÆgÀlÄ ©eɦ ¸Á©ÃvÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ vÀªÀÄä ¨sÀµ æ ÁÖZÁgÀ wzÀÄÝ¥Àr vÀgÀĪÀ GzÉÝñÀ ªÉÆâAiÀĪÀgÀzÀÄ. ªÉÃvÀ£À, J®è jÃwAiÀÄ C£ÁåAiÀÄ, CPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ vÁAqÀªÀªÁqÀÄwÛzÝÁUÀ®Æ
«gÉÆÃzsÀ, DqÀ½vÀ ¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀvÉAiÀÄÄ ¥ÉƼÀÄî JA§ÄzÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß PÉÃAzÀæ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ wêÀiÁð£ÀPÉÌ C£ÀéAiÀÄ C£ÁåAiÀÄzÀ ¥ÀgÀ ªÀ»¹ ¸ÀªÄÀ yð¹ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¥ÀQæ Aæ iÉÄAiÀÄÆ eÉÆÃgÁUÀÄwÛz.É
£ÁßVzÉ. F ¥ÀA æ iÀÄvÀߪÀ£ÀÄß FUÀ «gÉÆÃzsÀzÀ PÁgÀt UÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀÄ GzÉÝñÀ. FVgÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ MAzÀÄ ¸ÀªÄÀ ÄzÁAiÀĪÀ£ÄÀ ß ¨Ézj À ¸ÀĪÀ µÀqåÀ AvÀª
æ ÅÀ ªÀåªÀ¹Üvª
À ÁV £ÀqAÉ iÀÄÄwÛz.É
ªÀÄÄAzÀÆqÀ¯ÁVzÉ. DzÀgÉ CzÀ£ÀÄß PÉÊ ©nÖ®è AiÀÄ°è PÀ«Ä±À£ÀgïgÀ C¢üPÀÈvÀ PÁ¯ÁªÀ¢ü, ¸ÀA§¼À, ¨sÀvÉÛUÉ ¥ÀgÀzsÀ«ÄÃðAiÀÄgÀ£ÀÄß PÉgÀ½¹ ¥ÀæZÉÆâ¸ÀĪÀªÀjUÀÆ ¤AiÀÄAvÀæt ºÉÃgÀ®Ä
JA§ÄzÀÄ UÉÆwÛg¨ À ÃÉ PÀÄ. PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¤ªÀiÁðtzÀ ªÉÆzÀ®Ä PÁ£ÀƤ£À ¸ÀAgÀPÀëuÉ PÉÆqÀ¯ÁVzÉ. DzÀgÉ EªÉ®èªÀ£ÀÆß ¸ÀgPÀ ÁgÀªÅÀ ªÀÄÄAzÁUÀÄwÛ®è JA§ÄzÀÄ D±ÀÑAiÀÄðPÀgÀ «ZÁgÀªÁVzÉ.
¥ÀƪÀð¨sÁ« ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀ£É £ÀqɸÀ¨ÉÃPÉA§ ¤AiÀĪÀÄ PÉÃAzÀæ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ªÀÄfðUÉ ©lÄÖPÉÆqÀĪÀÅzÉAzÀgÉ UÀÄA¥ÀÅ xÀ½vÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ §UÉÎ ¸ÀĦæêÀiï PÉÆÃlÄð PÉÃAzÀæ
UÀ¼À£ÀÄß UÁ½UÉ vÀÆj DgïnL wzÀÄÝ¥ÀrAiÀÄ£ÀÄß CzÀÄ ªÀiÁ»w ºÀQÌ£À (PÉÆ£ÉAiÀÄ ¥ÀÅlPÉÌ) ¸ÀgÀPÁgÀªÀ£ÀÄß vÀgÁmÉUÉ vÉUÉzÀ ªÀÄgÀÄ¢£ÀªÉà (15£Éà ¥ÀÅlPÉÌ)

PÉƯÁÎAªï, ºÀAiÀiÁðt: gÁd¸ÁÛ£ÀzÀ D¯Áégï£À°è UÁgÀ ªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ CPÀâgï SÁ£ïgÀªÀgÀ


CPÀg
â ï ºÀvåÉ UÉÆÃgÀPPÀë j À AzÀ ºÀ¯UÉè Æ
É ¼ÀUÁV ¸ÁªÀ£ßÀ ¦àzª
À g
À °
À è CPÀâgï
SÁ£ï(28) ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ ªÀåQÛ. gÉÊvÀ ªÀÈwÛAiÀÄ°ègÀĪÀ
fêÀPÉÌ PÀÄvÀÄÛ vÀgÀĪÀÅzÉAzÀÄ CªÀgÀÄ H»¹gÀ°QÌ®è.
¯Á®éArAiÀÄ d£ÀgÀ HºÉUÀ¼À ¥ÀPæ ÁgÀ gÁwæ

ºÉÃUÁ¬ÄvÀÄ, HgÀªg À ÄÀ CPÀâgï ¸Á«£À ¸ÀÄvÀÛ ºÀ®ªÀÅ HºÁ¥ÉÇúÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£É


ªÀiÁrzÀÝgÀÆ PÀÆqÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ vÀ¤SÉUÀ¼ÀÄ FUÁUÀ¯ÉÃ
ZÀÄgÀÄPÀÄUÉÆArªÉ. gÁwæ ºÉÆvÀÄÛ vÀªÀÄä ºÉÆ®UÀ¼À
ºÉÆvÀÄÛ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ºÀ¸ÀÄUÀ¼À ºÁUÀÆ ªÀiÁ£ÀªÀgÀ
ºÉeÉÓ UÀÄgÀÄvÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀª
æ ÀÄ UÉÆøÁUÁlzÝÁVzÀÄÝ, EzÀÄ
ªÀÄĹèªÀÄgÀ PÀÈvÀå, CªÀgÀÄ ºÀ¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁA¸ÀPÁÌVAiÉÄÃ

K£ÀÄ ºÉüÀÄvÁÛg:É £ÀqÀÄªÉ ºÁ¢ ¤«Äð¹zÀÝ ºÀ¸ÀÄUÀ¼À ºÁUÀÆ ªÀiÁ£ÀªÀgÀ


ºÉeÉÓ UÀÄgÀÄvÀÄUÀ¼ÀÄ C°è£À UÁæªÀĸÀÜgÀ£ÀÄß £À£ÉUÀÄ¢UÉ
PÉÆ®ÄèwÛzÝÁgÉ JA§ ¨sÁªÀ£ÉAiÀÄÄ ªÀÄ£É ªÀiÁrvÀÄÛ.
zɺÀ°AiÀÄ 125 Q¯ÉÆà «ÄÃlgï zÀÆgÀzÀ°ègÀĪÀ

¢ ªÀAiÀÄgï ¥Àv
æ åÀ PëÀ ªÀg¢À vÀ½z
î ÄÀ ÝzÝÀ jAzÀ CPÀª
æ ÄÀ UÉÆà ¸ÁUÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÄÀ ªÀÅzÁV
¸ÀA±ÀAiÀÄUÉÆAqÀÄ F PÀÄjvÀÄ UÉÆÃgÀPëÀPÀjUÉ ªÀiÁ»w
¤ÃqÀ¯ÁVvÀÄÛ. F ªÀiÁ»wAiÀÄÄ gÉÊvÀ ºÁUÀÆ ºÉÊ£ÀÄ
§gÉðAiÀÄ°è F ¸ÀA±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉƼÀPÉAiÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀÄ
ªÀÅzÀÄ «±Àé »AzÀÆ ¥ÀjµÀvï Q«UÀÆ ©vÀÄÛ. EzÀgÀ
¥ÀjuÁªÀÄ CPÀâgï£À ºÀvÉå. (4£Éà ¥ÀÅlPÉÌ)
2 ¸À£ÁäUÀð ªÁgÀ¥ÀwP
æ É 2018 CUÀ¸ïÖ 05 - 11

¥ÀgÀªÀÄ zÀAiÀiÁªÀÄAiÀÄ-PÀgÀÄuÁ¼ÀĪÁzÀ C¯ÁèºÀ£À £ÁªÀÄ¢AzÀ


« ZÁ gÀ ªÀ Ä tÂ
(zÉêÀZÀgÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀiÁvÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀj¸ÀÄvÀÛ ºÉýzÀgÀÄ)- "C¯Á躣 À ÄÀ CªÀ¤UÉ UÀAæ xÀ ªÀÄvÀÄÛ
AiÀÄÄQÛAiÀÄ ²PëÀt ¤ÃqÀĪÀ£ÀÄ. vËgÁvï ªÀÄvÀÄÛ EAfð£À «zÉå PÀ°¸ÀĪÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À£ÀÄß
ªÀÄ® ¥Àw
æ ¨sÀl£ÉAiÀÄ OavÀå ªÀÄvÀÄÛ §¤ÃE¸ÁæF®gÀ PÀqÉUÉ ¸ÀAzÉñÀªÁºÀPÀ £À£ÁßV £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀĪÀ£ÀÄ." (CªÀ£ÀÄ ¸ÀAzÉñÀªÁºÀPÀ£À
ºÀ¹«£À ¥À±æ ßÉ .. £É¯ÉAiÀÄ°è §¤ÃE¸ÁæF®gÀ §½UÉ §AzÁUÀ »ÃUÉ ºÉýzÀ£ÀÄ) £Á£ÀÄ ¤ªÀÄä ¥À¨
¤ªÀÄä §½UÉ PÀÄgÀĺÀÄUÀ¼Æ
æ ÄÀs «£À ªÀw¬ÄAzÀ
É A¢UÉ §A¢gÀÄvÉÃÛ £É. £Á£ÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄÄAzÉ ¥ÀQë gÀÆ¥ÀzÀ DPÀÈw ªÀiÁqÀÄvÉÃÛ £É
PÀ¼ÉzÀªÁgÀ JgÀqÀÄ ºÀÈzÀAiÀÄ «zÁæªÀPÀ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ £ÀqÉzÀĪÀÅ. JgÀqÀgÀ PÉÃAzÀæ ©AzÀĪÀÇ ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ G¹gÀÆ¢ ©qÀÄvÉÛãÉ. CzÀÄ C¯ÁèºÀ£À C¥ÀàuɬÄAzÀ ¥ÀQëAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. £Á£ÀÄ
ºÀ¹ªÉÃ. MAzÀÄ- zɺÀ°AiÀÄ°è £ÀqÉzÀgÉ, E£ÉÆßAzÀÄ £ÀªÀÄä gÁdåzÀ ºÀħâ½AiÀÄ°è £ÀqɬÄvÀÄ.
C¯Á躣 À À C¥Ààu¬
É ÄAzÀ ºÀÄlÄÖ PÀÄgÀÄqÀg£ À ÆÀ ß PÀĵÀ×gÆ
É ÃVUÀ¼£ À Æ
À ß UÀÄt¥Àr¸ÀÄvÉÛÃ£É ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À
8 ªÀµÀðzÀ ªÀiÁ¤ì, 4 ªÀµÀðzÀ ²SÁ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ªÀµÀðzÀ ¥ÀgÀƯï JA§ ªÀÄƪÀgÀÄ
C¥Ààu¬ É ÄAzÀ ¸Àvª ÛÀ g
À £
À ÄÀ ß fêÀAvÀUÆ
É ½¸ÀÄvÉÃÛ £É. ¤ÃªÀÅ K£ÀÄ GtÄÚwÃÛ gÉA§ÄzÀ£Æ À ß ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉU¼À °À è
ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÀ¹«¤AzÀ PÀAUÉlÄÖ ¸Á«VÃqÁzÀgÀÄ. C¥Àà PÀÄqÀÄPÀ. CªÀÄä §Ä¢ÞªÀiÁAzÉå. gÁµÀÖç
K£ÉãÀ£ÄÀ ß zÁ¸ÁÛ£ÄÀ ªÀiÁrqÀÄwÛÃgÉA§ÄzÀ£Æ À ß ºÉüÀÄvÉÛãÉ. ¤ÃªÀÅ «±Á鸫 À j¸ÀĪÀªg À ÁzÀgÉ ¤ªÀÄUÉ
gÁdzsÁ¤AiÀÄ°è £ÀqÉzÀ WÀl£É JA§ £É¯ÉAiÀÄ°è EzÀPÉÌ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÁPÀµÀÄÖ eÁUÀ PÉÆlÖªÀÅ.
EzÀgÀ°è ¸ÁPÀµÀÄÖ ¤zÀ±Àð£À«zÉ. (¥À«vÀæ PÀÄgïD£ï: 3: 48-49)
DzÀgÉ, gÁdåzÀ ºÀħâ½îAiÀÄ°è £ÀqÉzÀ WÀl£ÉUÉ F ¨sÁUÀå ®©ü¸À°®è. ºÀħâ½-zsÁgÁªÁqÀ
ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉAiÀÄ PÀZÉÃj JzÀÄgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ¸Á«gÀzÀµÀÄÖ ¥ËgÀ PÁ«ÄðPÀgÀÄ ©ÃzÀgï ºÀvåÉ
¥Àæw¨sÀl£É £ÀqɹzÀgÀÄ. EªÀgÀ°è E§âgÀÄ PÁ«ÄðPÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®ªÀ£ÀÄß ¸ÀÄjzÀÄ
DPÉÆæñÀ ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀgÀÄ. £Á®ÄÌ wAUÀ½¤AzÀ ¨ÁQ Ej¹gÀĪÀ ªÉÃvÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀÆqÀ¯Éà ©qÀÄUÀqÉ ©ÃzÀgï£À°è £ÀqÉzÀ UÀÄA¥ÀźÀvÉåAiÀÄ §UÉÎ
ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ ¥ÀæªÀÄÄR ¨ÉÃrPÉAiÉÆA¢UÉ E¤ßvÀgÀ PÉ®ªÀÅ ¨ÉÃrPÉUÀ¼À£ÀÆß CªÀgÀÄ ¸ÀAaPÉ 21gÀ°è ¥ÀPæ ÀlªÁzÀ ªÀgÀ¢ ªÀiÁ»w
ªÀÄÄA¢lÖgÀÄ. ªÉÄð£À F JgÀqÀÆ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À°è MAzÉà ¢£À ¥ÀæPÀlªÁzÀĪÀÅ. ¥ÀÇtðªÁVvÀÄÛ. £ÀA§gï ¥ÉèÃmï E®èzÀ
¨ÁºÀå £ÉÆÃlPÉÌ ºÀ¹«¤AzÁzÀ ¸ÁªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ® ¸ÀÄjzÀÄ ªÀiÁrzÀ ¥Àæw¨sÀl£É PÁgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ d£ÀgÀÄ zÁjUÀqÀØ«lÖ ªÀÄgÀzÀ
¸ÀªÀiÁ£ÀªÁV PÁtĪÀÅ¢®è. ªÀÄ®ªÀ£ÀÄß ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÄjzÀÄ ¥Àæw¨sÀn¸ÀĪÀÅzÀÄ JµÀÄÖ vÀÄArUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÄÀ PÁgÀ£ÄÀ ß ZÀ¯Á¬Ä¸À®Ä
¸ÀªÀÄxÀð¤ÃAiÀÄ JA§ ¥Àæ±ÉßAiÀÄÆ EzÉ. ¤d, ¥Àæw¨sÀl£É JA§ÄzÀÆ MAzÀÄ ªÀiÁzsÀåªÀÄ. AiÀÄwß¹zÀÄÝ, ZÁPÀ¯ÉÃlÄUÀ¼À£ÀÄß «vÀj¸À®Ä
vÀªÀÄä ¨ÉÃrPÉUÀ¼À£ÉÆßà vÀªÀÄä ªÉÄïÁzÀ C£ÁåAiÀĪÀ£ÉÆßà vÉgÉ¢qÀĪÀÅzÀPÉÌ F ªÀiÁzsÀåªÀĪÀ£ÀÄß AiÀÄwß¹zÀÄÝ... EªÉ®è UÀÄA¥ÀźÀvÉåUÉ PÁgÀt
d£ÀgÀÄ §¼À¹PÉƼÀÄîvÁÛgÉ. DzÀgÉ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ® ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥Àæw¨sÀn¸ÀĪÀÅzÀÄ MAzÀÄ ªÁVgÀĪÀÅzÁV ºÉüÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. DzÀgÀÆ
jÃwAiÀÄ°è «®PÀëtªÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ «¥ÀjÃvÀªÁzÀ PÀæªÀÄ JAzÉà ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ. PÉ®ªÉǪÉÄä EµÀÖPÌÉà F ºÀvåÉ AiÀÄ£ÀÄß M¦àPÆ
É ¼À®î Ä DUÀÄwÛ®.è zÁgÀįï PÀghÀ iÁ
¥Àæw¨sÀl£ÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄ¢ÝVÃqÁUÀĪÀÅzÉà CzÀgÀ «®PÀëtvɬÄAzÀ. ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥Àæw¨sÀl£ÉUÉ ¹UÀĪÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄzÀ ªÉÄÃgÉUÉ d£ÀgÄÀ PÁgÀ£ÄÀ ß ¤°è¹zÀgÆ À ¸ÀAaPÉ 20gÀ°è ¥ÀPæ ÀlªÁzÀ `CzÀÄ
¥ÀæZÁgÀQÌAvÀ ºÉaÑ£À ¥ÀæZÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼ÀÄ «®PëÀt ¥Àæw¨sÀl£ÉUÀ½UÉ ¤ÃqÀÄvÀÛªÉ JA§ ¸ÁAiÀÄĪÀµÀÄÖ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ªÀÄ£À¸ÀÄ ºÉÃUÉ qÉÊ£ÉÆøÁgï C®è...' JA§ K.PÉ. PÀÄQÌ®gÀ
£ÀA©PÉAiÀÄÆ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ® ¸ÀÄjzÀªg À °
À è E¢Ýg§ À ºÀÄzÀÄ. F §UÉAiÀÄ ¥Àw æ ¨slÀ £ÉAiÀÄ£ÀÄß §gÀÄvÀÛzÉ? CªÀgÀÄ PÀ¼ÀîgÀ®èªÉA§ÄzÀÄ CªÀgÀ ªÀÄÄR¥ÀÅl ¯ÉÃR£À ±ÀjÃCvï£À «µÀAiÀÄzÀ°è
¤gÀÄvÉÛÃf¸ÀÄvÀÛ¯ÃÉ D ¥Àw æ ¨sl
À £ÁPÁgÀgÄÀ JwÛgÄÀ ªÀ ¥À± æ ßÉ AiÀÄ£ÀÄß £ÁªÀÅ UÀA©üÃgÀªÁV ªÀiÁvÀÄUÀ½AzÀ CxÀð ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¸ÁzsÀå ¸ÁPÀµÀÄÖ w¼ÀĪÀ½PÉ ¤ÃrvÀÄ. ¨sÁgÀvÀzÀ°ègÀĪÀ
¥ÀjUÀt¸  ¨
À ÃÉ PÀÄ. ¥ËgÀ PÁ«ÄðPÀgAÉ zÀg,É CvÀåAvÀ PÀlÖPq À AÉ iÀÄ°è ¤®ÄèªÀ ªÀÄ£ÀĵÀågÀÄ. CªÀjVAvÀ ªÁUÀzÉà ºÉÆÃzÀÄzÀÄ ¤dªÉÃ? CªÀgÀÄ ¥Àj zÁgÀįï PÀgÀhiÁUÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ
PɼÀUÉ PÁ«ÄðPÀ ªÀUÀðªÉÇAzÀÄ E®è. DzÀgÉ EªÀjVAvÀ ªÉÄÃ¯É ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ C¢üPÁjUÀ½zÁÝgÉ. ¥ÀjAiÀiÁV vÀªÀÄä PÉ®¸À, GzÉÝñÀ, AiÀiÁPÉ JA§ÄzÀÄ w½¬ÄvÀÄ. EzÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ
CªÀg® É ègÀ ªÉÃvÀ£U À ¼À Æ À ¥ËgÀ PÁ«ÄðPÀjUÉ ºÉÆð¹zÀgÉ zÀÄ¥ÀàmÆ É Öà ªÀÄÆ¥ÀðmÉÆÖà §A¢zÉÝÃªÉ JA§ÄzɯÁè ºÉýzÁÝgA É zÀÄ ¸ÀÄ¢Ý C®è. Pˤì°AUï ¸ÉAlgï. £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ
DVgÀÄvÀÛzÉ. «µÁzÀ K£ÉAzÀgÉ, zÀĨÁj ªÉÃvÀ£À ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ C¢üPÁjUÀ½UÉ PÀè¥ÀÛ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è §A¢zÉ. CzÀÄ ¸ÁPÁV®è JAzÀgÉ £ÀA§ÄªÀÅzÀÄ £ÁåAiÀÄzÁ£À ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁªÀÄxÀåð EgÀÄvÀÛzÉ.
ªÉÃvÀ£À ¥ÁªÀw¸ÀĪÀ £ÀªÀÄä ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄÄ dÄdÄ© ªÉÃvÀ£À ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ¥ËgÀ PÁ«ÄðPÀgÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ? xÀ½¹zÀ UÀÄA¥ÀÅ CªÀgÀ UÀqÀØ, §mÉÖ PÁAiÀiÁðgÀAUÀªÀÅ D £ÁåAiÀĪÀ£ÀÄß eÁj
¸ÀvÁ¬Ä¸ÀÄvÀÛzÉ. G£ÀßvÀ C¢üPÁjUÀ½UÉ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è «±Áé¸ÁºÀð UÀÄgÀÄvÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. D AiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrAiÉÄà xÀ½¹gÀ¨ÉÃPÀÄ. zsÁ«ÄðPÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. zÁgÀįï PÀgÀhiÁUÉ D
UÀÄgÀÄvÉà CªÀjUÉ ¸Á®ªÀ£ÀÆß ®¨sÀåªÁV¸ÀÄvÀÛzÉ. DºÁgÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À Rjâ ¸À»vÀ J®è UÀÄgÀÄvÀÆ F xÀ½vÀPÉÌ PÁgÀt DVgÀ§ºÀÄzÀÄ. ¸ÁªÀÄxÀåð E®è. DzÀÝjAzÀ CzÀÄ ±ÀjÃCvï
¸ÀAzÀ¨ð Às UÀ¼® À Æè F UÀÄgÀÄvÀÄ CªÀgÀ £Ég« À UÉ §gÀÄvÀÛz.É DzÀgÉ ¥ËgÀ PÁ«ÄðPÀgÄÀ ºÁUÀ®è. EªÀvÀÄÛ d£ÀgÀÄ zsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß CªÀÄ®Ä ªÀiÁr PÉÆÃmïð C®è. Pˤì°AUï ¸ÉAlgï.
dÄdÄ© ªÉÃvÀ£ÀªÀÅ CªÀgÀ ªÉÆzÀ® ±ÀvÀÄæ. UÀÄwÛUÉ PÁ«ÄðPÀgÀÄ JA§ÄzÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ±ÀvÀÄæ. PÉÆArzÁÝgÉ. gÁdQÃAiÀĪÀÅ d£ÀgÀ£ÀÄß ºÁ¼ÀÄ ¯ÉÃR£ÀzÀ°è F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß §ºÀ¼À ZÉ£ÁßV
F UÀÄgÀÄvÀÄ CªÀjUÉ ¸Á® ®¨såÀ ªÁV¸ÀĪÁUÀ®Æ CqÀØ §gÀÄvÀÛz.É DºÁgÀ ªÀ¸ÄÀ ÛU¼ À À RjâAiÀÄ ªÀiÁrzÉ. ¢£ÀzÀ 24 UÀAmÉAiÀÄÆ gÁdQÃAiÀÄzÉà «ªÀj¸À¯ÁVzÉ.
ªÉüÉAiÀÄ®Æè ¸Á® ¹UÀzÀAvÉ vÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ, ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ¥ÀnÖAiÀÄ°è PÀlÖPÀqÉAiÀÄ ªÀiÁvÀÄ. »ÃUÉ d£ÀgÀ ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß ºÁ¼ÀÄ C§Æ§PÀgï ¹¢ÝÃPï «ÄÃAiÀiÁgÀÄ ¥ÀzÀªÀÅ
GzÉÆåÃVUÀ¼ÁV UÀÄgÀÄw¹PÉÆArgÀĪÀ PÁ«ÄðPÀjUÉ ¸ÀPÁ®zÀ°è ªÉÃvÀ£À ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. EzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ¢AzÁVAiÉÄÃ
dgÀÆgÀvÀÄÛ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ªÉÄðzÉ. ªÉÄʪÉÄÃ¯É ªÀÄ® ¸ÀÄjzÀ PÀæªÀĪÀ£ÀÄß ¥Àæ²ß¸ÀĪÀ ¨sÀgÀzÀ°è F ºÀvÉå £ÀqÉ¢zÉ JAzÀÄ C¤¸ÀÄvÀÛzÉ. GvÀÛªÄÀ ¯ÉÃR£À
CªÀgw É ÛzÀ ¥À± æ ßÉ AiÀÄ£ÀÄß £ÁªÀÅ ®WÀĪÁV ¥ÀjUÀt¸  ¨
À ÁgÀzÄÀ . ¥Àw æ ¨slÀ £Á «zsÁ£À DPÉëÃ¥ÁºÀðªÉà UÀįÁA ªÀÄĺÀªÀÄäzï ©ÃzÀgï 12 PÀAvÀÄUÀ¼À°è ¥ÀPæ ÀlªÁzÀ `£Á£ÉÃPÉ
DVgÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ, CAxÀzÝÉÆAzÀÄ DPÉëÃ¥ÁºÀð ¥Àæw¨sÀl£ÉUÉ CªÀgÀ£ÀÄß MvÁ۬ĹzÀÄÝ ªÀÄĹèªÀÄ£ÁVzÉÝãÉ' JA§ qÁ| ªÀÄĺÀªÀÄäzï
£ÀªÀÄä ªÀåªÀ¸ÉÜAiÉÄà JA§ÄzÀÄ £ÀªÀÄä UÀªÀÄ£ÀzÀ°ègÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV, ¥Àæw¨sÀl£ÁPÁgÀgÀ EAxÀ
¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ E¸Áí¸ï JA§ªÀgÀ ¯ÉÃR£À §ºÀ¼À ZÉ£ÁßVvÀÄÛ.
¸ÀAaPÉ 21gÀ ¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ `ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀAaPÉ 21gÀ°è EzÀgÀ PÉÆ£ÉUÉ PÀAvÀ£ÀÄß
CwgÉÃPÀzÀ «zsÁ£Àª£ À ßÉ Ã ªÀÄÄRåªÁV¹ CªÀgÄÀ JwÛgÄÀ ªÀ ¥À± æ ßÉ AiÀÄ£ÀÄß ªÀåªÀ¸ÜÉ £ÀUtÀ åªÁV¸ÀĪÀÅ¢zÉ.
zÉêÀ£ÁUÀ¯ÁgÀ' §ºÀ¼À ªÀÄ£ÉÆÃdÕªÁVvÀÄÛ. N¢zÉ. ºÉƸÀ jÃwAiÀÄ ¯ÉÃR£À. ±À«Äïï
zɺÀ°AiÀÄ°è, ¸Á«VÃqÁzÀ ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄPÀ̼À ¥ÀæPÀgÀtzÀ®Æè EAxÀzÝÉà CqÀØ ¸ÀªÀÄxÀð£ÉAiÀÄ£ÀÄß
²gÀÆgÀÄ ¸Áé«ÄÃfAiÀĪÀgÀ ¤zs£ À z À À «µÀAiÀÄzÀ°è CªÀgÀ C£ÀĪÁzÀ ZÉ£ÁßVvÀÄ.Û F ¯ÉÃR£Àª£ À ÄÀ ß
ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. C¥Àà PÀÄqÀÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÄä ªÀÄ£ÉÆÃgÉÆÃV C£ÀÄߪÀÅzÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄPÀ̼À
¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß N¢zÉÝãÉ. DzÀgÉ ¥ÀŸÀÛPÀªÁV ±ÁAw ¥ÀPæ Á±À£ÀzÀ°è ¥ÀPæ Àn¹zÀgÉ
ºÀ¹ªÀ£ÄÀ ß ¸ÀªÄÀ yð¹PÉƼÀÄîªÅÀ zÀPÌÉ PÁgÀt DUÀ§ºÀÄzÉÃ? ºÁUÀAvÀ, D PÀÄlÄA§ ¤dð£À
F jÃwAiÀÄ §gÀºÀ ¸À£ÁäUÀðzÀ°è ªÀiÁvÀæ M¼ÉîAiÀÄzÀÄ.
¥ÀæzÉñÀzÀ¯èÉÆà PÁqÀ¯èÉÆà EgÀ°®èªÀ®è. CPÀÌ-¥ÀPÀÌ ªÀÄ£ÉUÀ½zÀÄݪÀÅ. D ªÀÄ£ÉUÀ½UÉ D ªÀÄPÀ̼À
N¢zÀÄÝ. ¸À£ÁäUÀð AiÀiÁPÉ «²µÀÖ C£ÀÄߪÀÅzÀPÉÌ ¥sÀAiÀiÁgÀhiï CºÀäzï ªÀÄAqÀå
C¼ÀÄ PÉý¹AiÉÄà EgÀ°®è JAzÀÄ £ÀA§ÄªÀÅzÀÄ zÀqÀØvÀ£ÀªÁ¢ÃvÀÄ. ¤dªÁV, dªÁ¨ÁÝj
F ¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ MAzÀÄ GvÀÛªÀÄ GzÁ
JA§ÄzÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ªÀiÁvÀæ EgÀĪÀÅzÀ®è. ¥ÀæwAiÉƧ⠪ÀåQÛUÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ. vÀ£Àß CPÀÌ-¥ÀPÀÌzÀ
ªÀÄ£ÉUÀ¼À §UÉÎ ¥ÀæwAiÉƧâgÀ®Æè PÁ¼Àf ªÀÄvÀÄÛ PÀ¼ÀPÀ½ EgÀ¯ÉèÉÃPÀÄ. vÁ£Á¬ÄvÀÄ, vÀ£Àß
ºÀgu
À .É ¸Áé«ÄÃfAiÀĪÀgÀ ¸ÁªÀ£ÄÀ ß JwÛPÆ É AqÀÄ PÀª£
À À
DzsÁåvÀ䪣
À ÄÀ ß ZÀað¹zÀÄÝ EµÀÖªÁ¬ÄvÀÄ. £ÀªÄÀ ä ¸ÀAaPÉ 21gÀ°è ¥ÀPæ ÀlªÁzÀ JA.eÉ.
ªÀÄ£ÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ C£ÀÄߪÀ jÃwAiÀÄ°è §zÀÄPÀĪÀÅzÀÄ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄÄvÀ £ÁUÀjPÀ£À UÀÄgÀÄvÀ®è.
zÉñÀzÀ°è ºÀ®ªÁgÀÄ zÉêÀªÀiÁ£ÀªÀjzÁÝgÉ. ºÉUÀqÉ CªÀgÀ ©ÃUÀ JA§ ºÉ¸Àj£À PÀªÀ£À
vÀ£Àß CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ°è K£ÁUÀÄwÛzÉ C£ÀÄߪÀ §UÉÎ UÀªÀÄ£À«lÄÖPÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ CUÀvÀå ¥ÀæwAiÉƧâ
CªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ vÀ¯v É VÀ ι, CªÀg£ À ßÉ Ã zÉêÀgA
À vÉ §ºÀ¼À ZÉ£ÁßVvÀÄÛ. ©ÃUÀzÀ ºÉ¸ÀgÀ°è CªÀgÀÄ
£ÁUÀjPÀ£À ªÉÄðzÉ.
C£ÀĸÀj¸ÀĪÀ zsÁgÁ¼À ªÀÄA¢ EzÁÝgÉ. §ºÀ¼À ZÉ£ÁßV PÀªÀ£À PÀnÖzÁÝgÉ. J®èzÀPÀÆÌ
¤dªÁV, zËdð£Àå, C£ÁåAiÀÄ, CvÁåZÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¹ªÀÅUÀ¼ÄÀ vÀÄA©gÀĪÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ
ºÀ®ªÀÅ zÉêÀªiÀ Á£Àª£ À ÄÀ EªÀvÄÀ Û eÉÊ°£À°z è ÁÝg.É ©ÃUÀ ºÁPÉÛêÉ, DzÀgÉ ¥Áæt ¥ÀQëUÉ ©ÃUÀ
ªÁvÁªÀgÀtzÀ°è £ÁªÀÅ ºÉÃUÉ §zÀÄPÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß ªÀÄvÉÆÛªÉÄä CªÀ¯ÉÆÃQ¹PÉƼÀÄîªÀAvÉ
EAxÀzÉÝ®è EgÀĪÁUÀ EAxÀ ¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ ºÁPÀ®Ä ¸ÁzsÀå«®èªÀ®è C£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß F
D ªÀÄƪÀgÀÄ PÀAzÀªÀÄäUÀ¼ÀÄ ¥ÁætvÁåUÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ £ÀªÀÄä£ÀÄß JZÀÑj¹ ºÉÆÃVªÉ. ¤ªÀÄä
aAvÀ£ÉUÉ ºÀZÀÄÑvÀÛzÉ. PÀª£
À z
À °
À è ©A©¸À¯ÁVzÉ. CxÀðªÀvÁÛzÀ PÀª£
À .À
ºÉÆmÉÖAiÀÄ£ÀßµÉÖà vÀt¹zÀgÉ ¸Á®zÀÄ, G½zÀªÀgÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ §UÉUÀÆ PÁ¼Àf ªÀ»¹ JA§
ªÀiÁ«ÄðPÀ ¸ÀAzÉñÀªÀ£ÀÄß D PÀAzÀªÀÄäUÀ¼ÀÄ ¸ÁjºÉÆÃVªÉ. ºÀ¹ªÀÅ AiÀiÁgÉƧâ£À ¸ÉÆvÀÆÛ E¸ÁäF¯ï ªÀÄÆqÀ©¢æ C§ÄÝgÀº
æ Áä£ï ªÀÄrPÉÃj
C®è. CzÀÄ J®ègÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ J®ègÀÆ ºÀ¹«¤AzÀ ªÀÄÄPÀÛgÁV §zÀÄPÀ¨ÉÃPÁzÀªÀgÀÄ. DzÀgÉ
ªÀÄPÀ̼ÀÄ zÉÆqÀتÀgÀµÀÄÖ eÁtgÀ®èªÀ®è. CªÀÅUÀ½UÉ zÉÆqÀتÀgÀAvÉ ¨ÉÃqÀ®Ä §gÀ®è. UÉÆwÛgÀĪÀÅzÀÄ §gÀºU
À ÁgÀgÀ UÀªÄÀ £ÀPÌÉ
C¼ÀÄ MAzÉÃ. D ªÀÄPÀ̼ÀÄ C¼ÀÄvÀÛ¯Éà ¥Áæt ©nÖªÉ. D C¼ÀÄ £ÀªÉÆä¼ÀV£À ¤®ðPëÀåªÉA§ ¸À£ÁäUðÀ PÉÌ F-ªÉÄÃ¯ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¥Àv-
æÀ ¯ÉÃR£À-PÀª£
À À
PËæAiÀÄðPÉÌ ©zÀÝ KlÄ DUÀ¨ÃÉ PÀÄ. D ªÀÄPÀ̼AÀ xÀ ªÀÄPÀ̼ÄÀ ¥ËgÀ PÁ«ÄðPÀjUÀÆ EgÀ§ºÀÄzÀÄ.
£ÀªÄÀ ä CPÀÌ-¥ÀPÌÀ PÀlÖqÀ PÁªÀÄUÁjUÁV §AzÀ PÀÄlÄA§UÀ¼® À Æè EgÀ§ºÀÄzÀÄ. CªÀÅ ºÀ¹«UÉ
PÀ¼ÄÀ »¸À®Ä editor@sanmarga.com, ªÁvÉð PÀ¼ÄÀ »¸À®Ä
©Ã¼ÀzÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀÄzÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä DzÀåvÉAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. ºÀ¹ªÀÅ news@sanmarga.com, eÁ»ÃgÁvÀÄ, ZÀAzÁ ªÀÄvÀÄÛ zÀÆgÀÄUÀ½UÉ
gÉÆÃUÀªÀ®è. ¸ÁªÀÇ C®è. DzÀÝjAzÀ D ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄPÀ̼À ¸Á«UÉ PÁgÀt ºÀ¹ªÀ®è, £ÁªÀÅ. manager@sanmarga.com£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹j.
¸À£ÁäUÀð ªÁgÀ¥ÀwP
æ É 2018 CUÀ¸ïÖ 05 - 11 3

°AaAUï ªÀÄÆ® ºÀÄqÀÄPÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÀgÉ vÀ®Ä¥ÀŪÀÅzÀÄ n« ¸ÀÄÖrAiÉÆÃzÉƼÀUÉ!


@ K.PÉ. PÀÄQÌ® ZÀZÉð AiÀiÁªÀ «µÀAiÀÄzÀ ¥ÀqÉAiÀÄzÀ ºÉÆgÀvÀÄ vÁ£ÀÄ ZÀZÉðAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀÅ¢®è
JAzÀÄ ¥ÉÇ.æ PÀ¦¯ï PÀĪÀiÁgï ¤gÀÆ¥ÀPÀ¤UÉ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ
(ªÀÄÄR¥ÀÅl¢AzÀ) ªÉÄïÉAiÉÄà £ÀqÉAiÀÄ°, ªÀÄĹèªÀiï zÀgÀÄ. ZÀZÉð ªÀÄÄAzÀĪÀj¬ÄvÀÄ. PÀ¦¯ï PÀĪÀiÁgï ªÀiË£À
d£À¸ÀªÀÄƺÀªÀ£ÀÄß MAzÀÄ ¤ªÁðvÀ ¹ÜwAiÀÄ°è ºÀÄnÖPÉÆAqÀ ¥Àæw¤¢ü ¨Á¬Ä vÉgÉzÀ PÀÆqÀ¯Éà ªÁVAiÉÄà EzÀÝgÀÄ. PÉÆ£ÉUÉ ZÀZÉðAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄV¸ÀĪÀ ºÀAvÀPÉÌ
C£ÁUÀjPÀ UÀÄA¥ÀÅ JAzÀÄ CAzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ JµÀÄÖ ¸Àj? §gÀĪÁUÀ, ¤gÀÆ¥ÀPÀ Erà ZÀZÉðAiÀÄ GzÉÝñÀªÀ£Éßà ¥À² æ ß
F UÀÄA¦£À DPÉÆÃæ ±ÀzÀ »AzÉ PÀ¼ÉzÀ LzÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ
¨sÀAiÉÆÃvÁàzÀ£É, ¥ÁQ¸ÁÛ£À, ¸ÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀwð¹zÀgÄÀ . ZÀZð É AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄV¸À¨ÃÉ PÁzÀÄzÀÄ
n« ZÁ£É¯ïUÀ¼ÀÄ DAiÉÆÃf¸ÀÄwÛgÀĪÀ ZÀZÉðUÉ ¥ÁvÀ« æ ®èªÉÃ? §ºÀÄ¥ÀwßvÀé EvÁå¢ `AiÀiÁªÀÅzÀÄ CUÀvÀå: »AzÀÆ gÁµÀÖçªÉÇà ¸ÉPÀÄå®gï gÁµÀÖçªÉÇÃ’
©vÀjÛ ¹zÀ ¸ÀÄ¢ÝAiÀÄ ¨ÉA§®«®èªÃÉ ? ªÀiË®«AiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄr Ö AiÉÆà JA§ÄzÀgÀ ªÉÄïÉ. DzÀgÉ, DvÀ ¤PÁºï ºÀ¯Á®, wªÀ½ æ
«µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß JwÛ ¨Á¬Ä
zÉƼÀUÉ PÀÆj¹ ¤gÀÆ¥ÀP£ À Æ
À ¸ÉÃjzÀAvÉ J®è ZÀZÁð¥ÀlÄUÀ¼ÄÀ vÀ¯ÁPïUÀ¼À «µÀAiÀÄzÀ°è ±ÀªÀÄÄì¯ï E¸ÁèªÀiïgÀ£ÀÄß GzÉÝò¹
¤gÀAvÀgÀ ªÀiÁw£À ¨Át J¸ÉzÀÄ, ¨Á¬Ä ªÀÄÄaѹ C¥ÀgÁ¢ü ªÀÄÄaѸÀĪÀ ±ÀæªÀÄ §ºÀÄvÉÃPÀ »ÃUÉ ¥À² æ ß¹zÀgÀÄ-
AiÀÄAvÉ PÉÆoÀr¬ÄAzÀ ºÉÆgÀ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄzÀgÀ ¥sÀ°vÁA±ÀªÉà n« ZÀZÉðUÀ¼À°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ. `ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ ¸ÀªÀiÁ£À ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄĹèªÀÄgÀÄ AiÀiÁPÉ
EªÀvÀÄÛ ©Ã¢AiÀÄ°è UÀÄA¥ÀÅ ºÀvÉåAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ªÀåPÀÛªÁUÀÄwÛzÉ ¤gÁPÀj¸ÀÄvÁÛgÉ? ªÀÄĹèªÀÄgÀÄ wæªÀ½ vÀ¯ÁPï, ¤PÁºï ºÀ¯Á®
JAzÀÄ AiÀiÁPÉ ºÉüÀ¨ÁgÀzÄÀ ? n« JA§ÄzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀªÁV ªÀiÁvÀæªÀ®è, F J®è ªÀÄvÀÄÛ §ºÀÄ¥ÀwßvÀéªÀ£ÀÄß M¥ÀÅàªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÉà zÉñÀ
C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß gÀƦ¸ÀĪÀ PÉÃAzÀ.æ C°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ ZÀZÉð, ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è ¤gÀÆ¥ÀPÀ£À ªÀÄvÀÄÛ MAzÉà PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¸ÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁPÉ? ±ÀªÀÄÄì¯ï
ªÀgÀ¢, ¸ÀÄ¢Ý ªÀÄvÀÄÛ ¤gÀÆ¥ÀuÉAiÀÄ zsÁn «ÃPÀëPÀgÀ ªÉÄÃ¯É E¸ÁèªÀiï CªÀgÉ, F «µÀAiÀÄzÀ°è ¤«ÄäAzÀ GvÀÛgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄ
¥ÀjuÁªÀĪÀ£ÄÀ ß ©ÃgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ F ¥ÀjuÁªÀĪÀÅ M§âjVAvÀ
ªÀÄÄRzÀ°è ªÀÄAzÀºÁ¸À EgÀÄvÀÛzÉ. ªÉ£ÉAzÀÄ £Á£ÀÄ PÀ¦¯ï PÀĪÀiÁgïjUÉ ªÀiÁvÀÄ PÉÆnÖgÀĪÉ.
M§âgÀ°è ©ü£ÀߪÀÇ DVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀiË®« CxÀªÁ ªÀÄĹèªÀiï ¥Àw
æ QæAiÉÄ ªÀåPÀÛ¥Àr¹’ JAzÀgÀÄ.
¸ÀªÀÄÄzÁAiÀĪÀ£ÀÄß ¥Àw æ ¤¢ü¸ÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É G½zÀ ±ÀªÀÄÄì¯ï E¸ÁèªÀiï vÀªÀÄä C©ü¥ÁæAiÀÄ ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀgÀÄ.
ZÀZÁð¥ÀlÄUÀ¼É®è ªÁUÁݽ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß D £Á®égÀ CªÀgÉãÀÆ CzÀgÀ ¨ÉA§°UÀgÁVgÀ°®è. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ
UɮĪÁVAiÉÄà ¸ÁªÀiÁ£Àå «ÃPÀëPÀ£ÉƧ⠥ÀjUÀt¸À§®è. ¸ÀA«zsÁ£ÀPÉÌ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ªÀÄĹèªÀÄgÀÄ §zÀÞgÁVgÀÄvÁÛgÉ
¤gÀÆ¥ÀPÀ£ÀÆ PÉÆ£ÉUÉ D £Á®égÀ ¥ÀgÀªÉà C©ü¥ÁæAiÀÄ JAzÀgÀÄ. vÀPÀët ¤gÀÆ¥ÀPÀ ºÉýzÀ:
ªÀÄAr¹ ZÀZÉðUÉ «gÁªÀÄ ºÁPÀĪÁUÀ F £ÀA©PÉUÉ ‘PÀ¦¯ï ¸Àgï, ¤ÃªÀÅ RĶ ¥Àq¯ À ÃÉ ¨ÉÃPÀÄ. £Á£ÀÄ ±ÀªÄÀ Äì¯ï
E£ÀßµÀÄÖ §® §gÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ ¤gÀAvÀgÀªÁV £ÀqÉAiÀÄ E¸ÁèªÀiïjAzÀ ¤ªÀÄä ¥À± æ ÉßUÉ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢zÉÝãÉ.’
vÉÆqÀVzÁUÀ, CzÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è MAzÀÄ §UÉAiÀÄ »ÃUÉ, `AiÀiÁªÀÅzÀÄ CUÀvÀå: »AzÀÆ gÁµÀÖçªÉÇÃ
¹ÖÃjAiÉÆÃmÉÊqïØ C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß gÀƦ¹ ©qÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÉPÀÄå®gï ¨sÁgÀvÀªÉÇÃ' JA§ ZÀZÉð ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉÆArvÀÄ
CªÀPÁ±À EzÉ. ªÀÄĹèªÀÄgÉAzÀgÉ »ÃUÉAiÉÄÃ; CªÀgÀÄ CvÁå JAzÀÄ A TV debate with hindu nation with a
ZÁjUÀ¼ÀÄ, UÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ, £Á®ÄÌ-£Á®ÄÌ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄ muslim name JA§ ¯ÉÃR£ÀzÀ°è ±ÀªÀÄÄì¯ï E¸ÁèªÀiï
ªÀªÀgÀÄ, ¤gÀAvÀgÀªÁV ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ºÀÄnÖ¹ d£À¸ÀASÉå ºÉaѸÀÄ £ÀA§ÄªÀAwvÀÄÛ. ªÀÄĹèªÀÄgÉ®è F ªÀÄÆgÀ£ÀÄß ¥ÀgÀªÀÄ ¥À«vÀæ EwÛÃZÉUÉ §gÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀÄ.
ªÀªÀgÀÄ, MAzÉà G¹jUÉ vÀ¯ÁPï ºÉý ºÉtÚ£ÀÄß ©Ã¢UÀlÄÖ PÀqÁØAiÀÄ ¤AiÀĪÀĪÁV vÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É «¢ü¹PÉÆArzÁÝgÉ CAzÀºÁUÉ, ZÀZÉð ªÀÄÄVAiÀĨÉÃPÁzÀ jÃwAiÉÄà EzÀÄ?
ªÀªÀgÀÄ, CªÀgÀ ¤µÉ× ¥ÁQ¸ÁÛ£ÀPÉÌ, ¥ÁQ¸ÁÛ£À ¨sÁgÀvÀzÀ ±ÀvÀÄ,æ JAzÀÄ CAzÀÄPÉƼÀÄîªÀ jÃwAiÀÄ°è CªÀgÀÄ ªÁ¢¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. AiÀiÁªÀ «µÀAiÀÄzÀ ªÉÄÃ¯É ZÉZð À £ÀqA É iÀĨÉÃPÉAzÀÄ wêÀiÁð¤¸À
CªÀgÀÄ »AzÀÆUÀ¼À «gÉÆâü, CªÀgÀ PÉ®¸À UÉÆà ºÀvÉå CzÉêÉüÉ, `¸ÀA©vï ¥ÁvÀæ CªÀgÀ eÉÆvÉUÀÆrzÀgÀÄ. »AzÀÆ ¨ÉÃPÁzÀÄzÀÄ n« ¸ÀA¸ÉÜU¼ À ÄÀ . MªÉÄä F «µÀAiÀÄ ¤zsÁðgÀªÁzÀ
ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, d£À¸ÀASÉå ºÉaѸÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ »AzÀÆUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ »AzÀƸÁÛ£ï JgÀqÀÆ ¸ÀªÀiÁ£ÁAvÀgÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ZÀZÁð¥ÀlĪÉǧ⠧AzÀÄ CzÀ£ÀÄß §zÀ°¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ
C®à¸ÀASÁåvÀgÁV¸ÀĪÀ µÀqÀåAvÀæ £ÀqɸÀÄwÛzÁÝgÉ, CªÀgÀÄ C£Àå, ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ' JAzÀªÀgÀÄ ªÁ¢¹zÀgÀÄ. CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ZÀZÉðAiÀÄ CªÀPÁ±ÀªÉà E®è. CwyUÀ¼À£ÀÄß ZÀZÉðUÉ DºÁ餸ÀĪÁUÀ CªÀ
CªÀgÀ zsÀªÀÄð UÀA æ xÀ C£Àå, CªÀgÀ GqÀÄ¥ÀÅ C£Àå... »ÃUÉ CUÀvÀå«®è JA§ zsÁnAiÀÄ°è ªÀiÁvÁrzÀgÀÄ. ªÀÄĹèªÀÄjAzÀ gÀ°è ZÀZÁð «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ºÉüÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. DvÀ D «µÀAiÀÄzÀ
ªÀÄĹèªÀÄgÀ §UÉÎ C¸ÀºÀå ¥ÀqÀĪÀ ªÁvÁªÀgÀtªÉÇAzÀ£ÀÄß CzÀÄ F zÉñÀzÀ »AzÀÄUÀ¼ÀÄ F »AzÉ C£ÀĨsÀ«¹zÀ »A¸É- ªÉÄÃ¯É ZÀað¸ÀĪÀÅzÀPÁÌVAiÉÄà ¹zÀÞvÉAiÉÆA¢UÉ §gÀÄvÁÛ£É.
¤«Äð¹ ©qÀ§®èzÄÀ . C®èzÃÉ , §®¥ÀAyÃAiÀÄ gÁdPÁgÀtU  ¼
À ÄÀ C£ÁåAiÀÄUÀ¼ÀvÀÛ CªÀgÀ ªÀiÁvÀÄ ºÉÆgÀ½vÀÄ. vÀªÀiÁµÉ K£ÉAzÀgÉ, EzÀÄ ¤gÀÄ¥ÀP¤ À UÀÆ UÉÆwÛz.É ZÀZð É AiÀÄ°è ¨sÁUÀª» À ¸ÀĪÀªjÀ UÀÆ
PÀ¼ÉzÀ JgÀqÀÄ zÀ±ÀPÀUÀ¼À°è DrzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß EzÀgÀ eÉÆvÉ ZÀZÉð £ÀqÉAiÀĨÉÃPÁVzÀÄÝzÀÄ ±À² vÀgÀÆgï ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄïÉ. UÉÆwÛzÉ. »ÃVzÀÆÝ, PÀ¦¯ï PÀĪÀiÁgïgÀ ¨ÉÃrPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤gÀÆ
¸ÉÃj¹ £ÉÆÃrzÀgÉ, UÀÄA¥ÀÅ ºÀvÉåUÉ ¸ÀàµÀÖªÁzÀ ZËPÀmÉÆÖAzÀÄ DzÀgÉ, £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ E¸ÁèªÀiï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄĹèªÀÄgÀ ¸ÀÄvÀÛ. ¥ÀPÀ M¦àPÉÆAqÀzÀÄÝ ºÉÃUÉ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁPÉ? ¤UÀ¢vÀ «µÀAiÀÄzÀ
®¨sÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ, ¥ÉÇ.æ ±ÀªÀÄÄì¯ï E¸ÁèªÀiï CªÀgÀÄ F §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ JwÛzÀgÀÄ. ªÉÄÃ¯É ZÀZÉðAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ ¤°è¸ÀzÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ
`£ÀÆå¸ï 24' JA§ »A¢ ZÁ£É¯ï dįÉÊ JgÀqÀ£Éà `E¯ÉèãÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ' JAzÀÄ ¤gÀÆ¥ÀPÀgÀ£ÀÄß ¥À² æ ß¹zÀgÀÄ. ªÉÄïÉAiÉÄà ZÀZð É AiÀÄ£ÀÄß PÉÆ£ÉUÆ É ½¸ÀzÉ PÀ¦¯ï PÀĪÀiÁgïgÀ£ÄÀ ß
ªÁgÀzÀ°è 45 ¤«ÄµÀUÀ¼À ZÀZÉðAiÉÆAzÀ£ÀÄß K¥Àðr¹vÀÄÛ. DzÀgÉ ¤gÀÆ¥ÀPÀ¤AzÀ CªÀj§âgÀ ªÀiÁw£À NWÀªÀ£ÀÄß vÀȦۥÀr¸ÀĪÀ ¥ÀA æ iÀÄvÀß £ÀqÉzÀzÀÄÝ ºÉÃUÉ? F §UÉAiÀÄ ¨É¼À
`2019gÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ®Æè ©eɦ UÉzÀÄÝ ªÉÆâ vÀqÉAiÀÄĪÀ ¥À§æ ® ¥ÀA æ iÀÄvÀߪÉãÀÆ £ÀqÉAiÀÄ°®è. ªÀÄĹèªÀÄgÀÄ ªÀtÂUÉUÀ¼ÀÄ «ÃPÀëPÀgÀ°è AiÀiÁªÀ C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß ºÀÄlÄÖ ºÁQ
ªÀÄvÉÛ ¥Àz
æ sÁ¤AiÀiÁzÀgÉ, ¨sÁgÀvÀªÀÅ »AzÀÆ ¥ÁQ¸ÁÛ£ÀªÁUÀ°zÉ’ CzɵÀÄÖ PÀÆj æ UÀ¼ÀÄ C£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß ¥ÉÊ¥ÉÇÃn¬ÄAzÀ CªÀj§âgÀÆ AiÀiÁªÀÅ! F zÉñÀzÀ Cwà zÉÆqÀØ ¸ÀªÀĸÉå JAzÀgÉ, CzÀÄ
JA§ ±À² vÀgÀÆgï CªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ »£É߯ÉAiÀÄ°è ZÀZÉð ºÉüÀÄvÀÛ¯Éà EzÀÝgÀÄ. EzÀÄ ±ÀªÀÄÄì¯ï E¸ÁèªÀiïgÀ£ÀÄß PÉgÀ½¹vÀÄ. wæªÀ½ vÀ¯ÁPï, ¤PÁºï ºÀ¯Á®, §ºÀÄ¥ÀwßvÀé JAzÀÄ CªÀgÀÄ
AiÀÄ£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉƼÀî¯ÁVvÀÄÛ. ZÀZÉðAiÀÄ «µÀAiÀÄ: `AiÀiÁªÀÅzÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ £ÁUÀjPÀvA É iÀÄ 5 ¸Á«gÀzµ À ÄÀ Ö ¢ÃWÀð EwºÁ¸À¢AzÀ CAzÀÄPÉƼÀî¯ÁgÀgÉÃ? ºÁUÀAvÀ EzÀÄ, MAn ¥ÀPæ ÀgÀt C®è.
CUÀvÀå: »AzÀÆ gÁµÀÖçªÉÇà ¸ÉPÀÄå®gï ¨sÁgÀvÀªÉÇÃ?" PÉêÀ® ªÀÄĹèªÀiï C½éPÉAiÀÄ EwºÁ¸ÀªÀ£ÀßµÉÖà DAiÉÄÌ ªÀiÁr ZÀZÉð AiÀiÁªÀ «µÀAiÀÄzÀ ªÉÄïÉAiÉÄà £ÀqÉAiÀÄ°, ªÀÄĹèªÀiï
JA§ÄzÀÄ. EzÀgÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀªÀgÀÄ, AiÀiÁPÉ ZÀað¸ÀÄwÛÃj JAzÀªÀgÀÄ ¥À² æ ß¹zÀgÀ®èzÉÃ, F ¸É¯ÉQÖªï ¥Àwæ ¤¢ü ¨Á¬Ä vÉgÉzÀ PÀÆqÀ¯Éà ¨sÀAiÉÆÃvÁàzÀ£É, ¥ÁQ¸ÁÛ£À,
1. ¸ÀA©vï ¥ÁvÀæ - ©eɦ ªÀPÁÛgÀ ªÁzÀªÀ£ÀÄß RAr¹zÀgÀÄ. MAzÀÄ ªÉüÉ, ªÀÄĹèªÀiï gÁdgÀ §ºÀÄ¥ÀwßvÀé EvÁå¢ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß JwÛ ¨Á¬Ä ªÀÄÄaѸÀĪÀ
2. ¥ÉÇ.æ PÀ¦¯ï PÀĪÀiÁgï - ¸ÀévÀAvÀæ ZÀZÁð¥ÀlÄ C£ÁåAiÀÄPÉÌ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ªÀÄĹèªÀÄgÀÄ ºÉÆuÉUÁgÀgÉAzÁzÀgÉ, ±Àª
æ ÀÄ §ºÀÄvÉÃPÀ n« ZÀZÉðUÀ¼À°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ. ªÀiÁvÀª æ À®è,
3. ¥ÉÃæ ªÀiïZÀAzï «Ä±Àæ - PÁAUɸ æ ï ¥Àw
æ ¤¢ü ¹ÃvÁ ªÀiÁvÉAiÀÄ C¥Àºg À t
À PÉÌ ªÀÄvÀÄÛ zË楢 À AiÀÄ ªÀiÁ£Àºg À t
À PÉÌ F J®è ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è ¤gÀÆ¥ÀPÀ£À ªÀÄÄRzÀ°è ªÀÄAzÀºÁ¸À
4. ±ÀªÀÄÄì¯ï E¸ÁèªÀiï - zɺÀ° «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ AiÀiÁgÀ£ÀÄß PÀlPÀmÉAiÀÄ°è ¤°è¸ÀÄwÛÃj JAzÀÄ ¥À² æ ß¹zÀgÀÄ. EgÀÄvÀÛzÉ. ¤dªÁV EzÀĪÉà °AaAUï. ®PÀëtªÁV £ÀUÀ®Æ,
¤ªÀÈvÀÛ ¥ÉÇ¥ æ sɸÀgï. ¨sÁgÀvÀzÀ ¢ÃWÀð EwºÁ¸ÀzÀ°è £ÀqÉ¢gÀĪÀ »A¸É, C£ÁåAiÀÄ, ªÀiÁvÁqÀ®Æ §gÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆlÄ-§ÆlÄ zsÀj¹gÀĪÀ
£ÉÃgÀ ¥À¸
æ ÁgÀzÀ F PÁAiÀÄðPÀª æ ÀÄ DgÀA¨sÀªÁUÀÄwÛzÀÝAvÉAiÉÄà CvÁåZÁgÀ, ºÀvÉå, ®Æn, PËæAiÀÄðUÀ¼ÁªÀÅzÀ£ÀÆß ¥À¸ æ ÁÛ¦¸ÀzÉ ªÀÄA¢ n« ¸ÀÄÖrAiÉÆÃUÀ¼À°è PÀĽvÀÄ »ÃUÉ UÀÄA¥ÀÅ zÁ½
F ZÀZÁð «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß §zÀ°¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ¥ÉÇ.æ PÀ¦¯ï ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ºÉÆuÉAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ ºÉÆj¸ÀzÉ £ÀqɸÀĪÀÅzÀ£Éßà ©Ã¢AiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀÄA¢ vÀĸÀÄ PÀÆg æ ÀªÁV
PÀĪÀiÁgï DUÀ» æ ¹zÀgÀÄ. ªÀÄĹèªÀÄgÀ°è DZÀgÀuÉAiÀÄ°ègÀĪÀ §gÉà ªÀÄĹèªÀiï D½éPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ¥À¸ æ ÁÛ¦¹ EA¢£À £ÀqɸÀÄwÛzÁÝgÉ. D ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è CªÀgÀ®Æè ªÀÄAzÀºÁ¸ÀªÉÃ
wæªÀ½ vÀ¯ÁPï, ¤PÁºï ºÀ¯Á® ªÀÄvÀÄÛ 5 ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ªÀÄĹèªÀÄgÀ£ÀÄß C¥ÀgÁ¢ü ¸ÁÜ£ÀzÀ°è PÀÆj¸ÀĪÀ ¥ÀA æ iÀÄvÀß vÀ¥ÀÅà EgÀÄvÀÛzÉ. CAzÀºÁUÉ,
§UÉÎ ZÀZÉð £ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ JAzÀÄ zÉÆqÀØ zÀ¤AiÀÄ°è MvÁÛ¬Ä JAzÀÄ ªÁ¢¹zÀgÀÄ. EzÀjAzÁV ¥ÉÇ.æ PÀ¦¯ï PÀĪÀiÁgï jhÄà »AzÀƸÁÛ£ï JA§ n« ZÁ£É¯ï EwÛÃZÉUÉ
¹zÀgÀÄ. ¤dªÁV, F ªÀÄÆgÀÆ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ E¸Áè«ÄUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA©vï ¥ÁvÀæ CªÀgÀ zsÀé¤AiÀÄ ªÀÄlÖ KjvÀÄ. DªÉñÀ K¥Àðr¹zÀ ZÀZÉðAiÀÄ°è £ÁåAiÀĪÁ¢ ¥sÀgÁ ¥sÉÊgÀhiï ªÀÄvÀÄÛ
C£ÀåªÁzÀÄzÀÄ. PÀÄgïD£ï ªÀÄvÀÄÛ ¥Àª æ Á¢ ZÀAiÉÄðAiÀÄ£ÀÄß? F ºÉZÁѬÄvÀÄ. ¥ÉÇ.æ ±ÀªÀÄÄì¯ï E¸ÁèªÀiïgÀ£ÀÄß CvÁåZÁj, L¹¸ï ªÀÄĦüÛ KeÁgÀhiï C±Àðzï SÁ¹ä JA©§âgÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ
ªÀÄÆgÀPÀÆÌ J®Æè DzsÁgÀ«®è. DzÀgÉ ¥ÉÇ.æ PÀ¦¯ï PÀĪÀiÁgï KeÉAmï, ¥ÁQ¸ÁÛ¤ ¨ÉA§°UÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁAUɹ æ UÀ JAzÀÄ ¨Áj¹PÉÆAqÀzÀÝ£ÀÄß ¤ÃªÀÅ £ÉÆÃrgÀ§ºÀÄzÀÄ. EzÀÄ ¸ÁåA¥À¯ï.
CªÀgÀ ªÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀ ¨sÁµÉ JµÀÄÖ PÉlÖzÁVvÉÛAzÀgÉ, dgÉzÀgÀÄ. wæªÀ½ vÀ¯ÁPï, ¤PÁºï ºÀ¯Á® ªÀÄvÀÄÛ 5 ªÀÄÄAzÉÆAzÀÄ ¢£À n« ¸ÀÄÖrAiÉÆÃzÀ¯èÉà UÀÄA¥ÀÅ ºÀvåÉ AiÀÄÆ
Erà E¸ÁèªÀiï F ªÀÄÆgÀjAzÀ vÀÄA© ºÉÆÃVzÉ JAzÉà ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è ±ÀªÄÀ Äì¯ï E¸ÁèªiÀ ïjAzÀ ¥Àw æ QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß £ÀqÉ¢ÃvÀÄ.
4 ¸À£ÁäUÀð ªÁgÀ¥ÀwP
æ É 2018 CUÀ¸ïÖ 05 - 11

CPÀg
â ï ºÀvåÉ ºÉÃUÁ¬ÄvÀÄ, HgÀªÀgÀÄ K£ÀÄ
ºÉüÀÄvÁÛg:É ¢ ªÀAiÀÄgï ¥Àv
æ ÀåPëÀ ªÀgÀ¢ JAzÀÄ £Á£ÀÄ w½¹zÉ. CPÀâgï£À£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸ÀÄ
ªÁUÀ DvÀ£À §mÉÖUÀ¼ÀÄ MtVzÀݪÀÅ. DvÀ£À
§mÉU Ö ¼
À À ªÉÄÃ¯É ºÀ¯AÉè iÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà UÀÄgÀÄvÀÄUÀ¼ÄÀ
(ªÀÄÄR¥ÀÅl¢AzÀ) Q±ÉÆÃgï ±ÀªÀiÁð ¥ÉÇð¸ÀjUÉ £ÀqÉzÀ WÀl£É ¹UÀÄwÛgÀ°®è. DvÀ£À §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¹
¢ ªÀAiÀÄgï eÉÆvÉUÉ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ AiÀÄ£ÀÄß w½¹zÀÝgÁzÀgÆ À vÀz£ À AÀ vÀgÀ ¸ÀܽÃAiÀÄgÀ ¨ÉÃgÉ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß vÉÆr¸À¯ÁVzÉ JA§ÄzÀÄ
¯Á¯ÁérAiÀÄ ºÉÆ®zÀ ªÀiÁ°PÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CPÀâgï£À §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß §zÀ¯Á EzÀjAzÀ w½AiÀħºÀÄzÀÄ JAzÀÄ qÁ.
ºÉÆ®UÀ¼À £ÀqÄÀ ªÉ ºÀ¸ÄÀ UÀ¼ÄÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÀĵÀågÄÀ ¬Ä¹gÀĪÀÅzÁV ºÉýzÝÁgÉ. EzÀ®èzÉà ¥ÉÇð SÁ£ï w½¹zÝÁgÉ.
£ÀqÉzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ PÁ®Ä zÁjUÀ¼À ¸ÀgÀ fæ£À°è PÀĽvÁUÀ CPÀâgï ¸ÀjAiÀiÁVAiÉÄà CPÀâgï PÀÄlÄA§PÉÌ DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ
PÀÄjvÀÄ UÉÆà gÀPëÀPÀjUÉ ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀÝgÀÄ. EzÀÝgÀÄ. CªÀgÀ ªÉÄïÉà AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀÄ¢ÝAiÀÄ£ÀÄß ¨É½UÉÎ K¼ÀÄ UÀAmÉUÉ
gÉÊvÀjUÉ EzÀÄ eÁ£ÀĪÁgÀÄUÀ¼À PÀ¼¸ îÀ ÁUÁtÂPAÉ iÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ UÀÄgÀÄvÀÄUÀ½gÀ°®è JA§ÄzÀ£ÀÄß w½¸À¯ÁAiÀÄÄÛ JAzÀÄ DvÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÀ
PÀÈvÀå JA§ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«vÀÄÛ. w½¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÀ¯èÉ £Àqɹ®è ¯èÉÆêÀðgÁzÀ ºÁgÀÆ£ï SÁ£ï w½¹zÝÁgÉ.
CªÀgÀÄ ºÀ¢£Á®ÄÌ ¢£ÀUÀ½AzÀ £ÀªÀÄä ªÉA§ÄzÁV ©A©¸À®Ä CPÀg â ï ¥sÇÉ ÃmÉÆÃUÀ¼£ À ÄÀ ß CPÀâgï£À ±ÀjÃgÀªÀ£ÀÄß CAvÀåQæAiÉÄAiÀÄ ªÉüÉ
ºÉÆ®UÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ºÀ¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆAqÀÄ vÉUÉzÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ eÁ®vÁtzÀ°è ºÀjAiÀÄ ¸ÁߣÀ ªÀiÁr¸ÀĪÁUÀ DvÀ£À PÉÊ, PÁ®Ä ºÁUÀÆ
ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ ©nÖzÝÁgÉ. DzÀgÉ F ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀ DvÀ£À PÀÄwÛUÉAiÀÄ J®Ä§ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆgÀÄ £Á®ÄÌ
¸ÀAzÀ¨sÀðªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀgÀÄ ºÀ¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß CªÀgÃÉ CzÀ£ÄÀ ß vÀz£ À AÀ vÀgÀ ¤gÁPÀj¹zÝÁgÀ®z è ÃÉ PÀqÉUÀ¼À°è ªÀÄÄj¢gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ UÀªÀĤ¹
PÉÆAqÉÆAiÀÄÄåwÛzÀÝgÀÄ. ºÀ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ½AzÀ DvÀ£À UɼÉAiÀÄ C¸ÀèªÀiïUÁUÀ° EzÁªÀÅzÀgÀ CPÀâgï£À£ÀÄß ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥ÉÇð¸ï oÁuÉUÉ zÝÃÉ ªÉ. DvÀ££ À ÄÀ ß CªÀgÄÀ Cw ©üÃPÀgª À ÁV xÀ½¹
ºÉÆ®zÀ £ÀqÀÄªÉ PÁ®Ä zÁj ¤ªÀiÁðt ¥ÀjªÉAiÉÄà EgÀ°®è. £ÀªÀÄä ºÉÆ®UÀ¼À £ÀqÀÄ« PÀgzÉ ÆÉ AiÀÄå¯ÁVvÀÄ.Û DzÀgÉ DvÀ£ÄÀ ß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÁAiÀÄ®Ä ©nÖzÝÁgÉ J£ÀÄßvÁÛgÉ.
ªÁVvÁÛzÀgÀÆ CªÀgÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¤AzÀ ºÀ¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆAqÉÆAiÀÄÄåwÛzÀÝ £Á®ÄÌ UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄÄAeÁ«£À ªÉÃ¼É D¸ÀàvÉU æ É C°èAzÀ vÀ¦à¹ PÉÆAqÀÄ ¥ÁgÁV §AzÀ
¥À²æ ߸ÀĪÀ zsÉÊAiÀÄð AiÀiÁgÀ®Æè EgÀ°®è CPÀâgï£À£ÀÄß PÁzÀÄ PÀĽvÀ UÉÆÃgÀPëÀPÀgÀÄ »UÁÎ PÀgÉvÀgÀ¯ÁAiÀÄÄÛ J£ÀÄßvÁÛgÉ. C¸Àª è iÀ ï ¥ÉÇð¸ÀjUÉ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÝÁ£Á
JAzÀÄ ¸ÀܽÃAiÀÄgÁzÀ UÀdgÁeï AiÀiÁzÀªï ªÀÄÄUÁÎ xÀ½¸À¯ÁgÀA©ü¹zÀgÀÄ. zÀ£ÀUÀ¼ÀîvÀ£ÀzÀ CPÀâgïUÉ aQvÉì PÉÆr¸ÀĪÀ ªÀÄÄAZÉ JgÀqÀÄ zÀgÉ ªÀgÀ¢UÁgÀgÀ §½ ºÉýPÉ ¤Ãr®è.
ºÉüÀÄvÁÛgÉ. E£ÉÆßêÀð UÁæªÀĸÀÜgÀÄ ºÁUÀÆ PÀÄjvÀÄ ¥ÉÇð¸ÀjUÉ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀĪÀµÀÄÖ ºÀ¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß UÉÆñÁ¯ÉUÀ½UÉ ¸ÁV¸À¯ÁVgÀĪÀ CPÀâgï£À ©üÃPÀgÀ ¸Á«£À £ÀAvÀgÀ DvÀ
CPÀâgï ªÉÄÃ¯É UÀÄA¥ÀÅ xÀ½vÀ £ÀqÉzÀ ºÉÆ®zÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ CPÀâgï fêÀAvÀ«zÀÝgÀÄ. ¥ÉÇð¸ÀgÀÄ PÀÄjvÀÄ ¥ÉÇð¸ÀgÀÄ M¦àPÉÆArzÝÁgÁzÀgÀÆ d£ÀgÉÆA¢UÉ PÀrªÉÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ£É. DvÀ
ªÀiÁ°PÀ ºÉüÀĪÀ ¥ÀPæ ÁgÀ DzÀÄzÀjAzÀ¯Éà £ÀAvÀgÀ DvÀ£À£ÀÄß vÀªÀÄä fæ£À°è PÀÆj¸ÀÄ CPÀâgÀ£À ªÉÄÊ ªÉÄðzÀÝ PɸÀgÀ£ÀÄß vÉƼÉzÀÄzÀgÀ FUÀ®Æ ¨sÀAiÀÄ©üÃvÀ£ÁVAiÉÄà EzÝÁ£É.
£ÁªÀÅ UÉÆà gÀPëÀPÀjUÉ ªÀiÁ»w ¤ÃrzÝɪÀÅ. ªÁUÀ®Æ DvÀ fêÀAvÀ«zÀÝ£ÀÄ. DzÀgÉ PÀÄjvÁUÀ° DvÀ£À §mÉU Ö ¼
À £
À ÄÀ ß §zÀ¯Á¬Ä¹gÀĪÀÅ CPÀâgï£À£ÀÄß MAnAiÀiÁV¹ Nr §AzÀ
AiÀiÁPÉAzÀgÉ zÀ£ÀUÀ¼ÀîgÀ£ÀÄß »rAiÀÄ®Ä £ÀªÀÄä £ÀAvÀgÀ DvÀ ¸ÁªÀ£ßÀ ¦àz£À ÄÀ ' JAzÀÄ AiÀiÁzÀªï zÀgÀ PÀÄjvÁUÀ° ¸ÀªÀÄäw ¸ÀÆa¹®è. ªÉÄÃ¯É DvÀ ¸ÁªÀ£ÀߦàzÀÝ£ÀÄß w½zÀÄ FUÀ®Æ
ºÉÆ®zÀ UÀrUÀ¼Éà PÉÆ£ÉAiÀĪÀÅUÀ¼ÀÄ. £ÀªÀÄä ºÉüÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ C¸ÀèªÀiï ºÉÃUÉÆà CªÀgÀ EzÀ®èzÉà CPÀâgï£À£ÀÄß £ÉÃgÀªÁV D¸ÀàvÉU æ É DvÀ ¨sÀAiÀÄ©üÃvÀ£ÁUÀzÝÁ£É JAzÀÄ CPÀâgï£À
ºÉÆ®UÀ¼À £ÀAvÀgÀ ªÀÄĹèªÀÄgÀ ºÉÆ®UÀ½ªÉ. PÉʬÄAzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAeÁ«£À ªÉÃ¼É PÉÆAqÉÆAiÀÄå¯ÁVzÉ, ¥ÉÇð¸ï oÁuÉUÉ C½AiÀÄ GªÀÄgï ªÀÄĺÀªÀÄäzï w½¹zÝÁgÉ.
CªÀgÄÀ C°è §»gÀAUÀªÁV ªÀiÁA¸À ªÀiÁgÁl PÉƯÁÎAªï vÀ®Ä¦zÀgÀÄ. PÀgÉzÉƬÄÝ®è. PÀlÄÖ PÀvÉUÀ¼À£ÀÄß PÀlÄÖªÀªÀgÀÄ næ§Æå£ï C¸ÀèªiÀ ï £À£ÄÀ ß UÀÄgÀÄUÁAªï£À°è
UÉÊzÀgÀÆ CzÀ£ÀÄß ¤ªÀÄUÉ ¥Àæ²ß¸ÀĪÀ DzÀgÉ ªÁ¸ÀÛ«PÀvÉAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀĪÁUÀ PÀnÖPÉƼÀî° JAzÀÄ ¸À¨ï E£ÉìPÀÖgï ¸ÀĨsÁµï ¨sÉÃnAiÀiÁUÀĪÀ°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁ¬ÄvÀ®èzÉÃ
C¢üPÁgÀ«gÀĪÀÅ¢®è J£ÀÄßvÁÛgÉ. CPÀâgï£À£ÀÄß xÀ½¹zÀ UÉÆà gÀPëÀPÀgÀ UÀÄA¥ÀÅ ZÀAzÀæ ºÉüÀÄvÁÛg.É DzÀgÉ gÁªÀÄUÀº æ ï ¸ÀܽÃAiÀÄ CPÀâgï£À£ÀÄß xÀ½¹zÀ UÀÄA¦UÉ ¸ÀܽÃAiÀÄ
zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆAqÉÆAiÀÄÄåwÛgÀĪÀªÀgÀÄ DvÀ ¥ÉÇð¸ï UÁrAiÀÄ°è ¸ÁªÀ£ÀߦàgÀĪÀÅ ºÉ®Ûï ¸ÉAlgï£À°è CPÀâgÀ£À£ÀÄß PÀgÉ vÀgÀĪÁUÀ ©eɦ JªÀiï J¯ï J DzÀ UÁå£ï zÉêï
ªÀÄĺÀªÀÄä¢AiÀÄ£ÀßgÀÄ ºËzÉÆà C®èªÉÇà zÀjAzÀ CzÀ£ÀÄß ¥ÉÇð¸ÀgÀ vÀ¯ÉUÉ PÀnÖ vÁªÀÅ DvÀ CzÁUÀ¯Éà ¸ÁªÀ£ÀߦàzÀÝ£ÀÄ JAzÀÄ qÁ. CºÀÄeÁgÀªÀgÀ ¨ÉA§®«zÉ JA§ ªÀiÁ»w
JA§ÄzÀ£ÀÄß w½AiÀÄ®Ä UÉÆà gÀPëÀPÀgÀÄ £ÀªÀÄä ¤gÀ¥gÀ Á¢üU¼ À ÄÀ JA§ÄzÀ£ÄÀ ß ¸Á©ÃvÀÄ ¥Àr¸À®Ä ºÀ¸À£ï C° SÁ£ï ºÉüÀÄvÁÛgÉ. CPÀâgï£À£ÀÄß AiÀÄ£ÀÄß ©aÑnÖzÝÁgÉ. DPÀª æ ÀÄt £ÀqɹzÀªÀjUÉ
ºÉÆ®UÀ¼À £ÀqÀÄªÉ PÁzÀÄ PÀĽvÀgÀÄ. PÁ£ÀÄàgï AiÀÄw߸ÀÄwÛzÝÁgÉ. D¸ÀàvÉU æ É PÀgÉvÀAzÁUÀ £Á®ÄÌ UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ. CºÀ Ä eÁ §»gÀ A UÀ ª ÁV ¥É Ç Ãæ v Áì º À
¤AzÀ JgÀqÀÄ ºÀ¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ gÁªÀÄUÀºæ ÀzÀ «±Àé »AzÀÆ ¥ÀjµÀzï£À £À£U À É ¥ÉÇøïÖ ªÀiÁlðªÀiï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉüÀ¯Á ¤ÃrgÀĪÀÅzÀÄ EzÀPÉÌ ¥ÀÅ¶Ö ¤ÃrzÉ.
vÀ£Àß ºÀ½îAiÀÄvÀÛ ºÉeÉÓ ºÁPÀÄwÛzÀÝ CPÀâgïUÁUÀ° UÉÆà gÀPëÀPï ¸É¯ï£À ªÀÄÄRAqÀgÁzÀ £ÀªÀ¯ï AiÀiÁÛzg À É CzÀ£ÄÀ ß D¯Áégï£À°è ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄvÀz Û É ªÀgÀ¢: ±ÀÄæw eÉÊ£ï

ºÀÄ°AiÀÄ eÁqÀÄ »rzÀÄ... «gÀÄzÀÞ ºÉÊzÀgï §¼À¹zÀÝ JA§ÄzÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ CzÀ£ÀÄß C£ÀÄ
PÀj¹ 1805gÀ°è «°AiÀÄA PÁAVæêï JA§ ©ænµï «eÕÁ¤
Që¥ÀtU  ¼À £ À ÄÀ ß gÀƦ¹zÀ ºÁUÀÆ 1806gÀ ¨Ë¯ÉÆÃUïß AiÀÄÄzÀÞz° À è
@ PÀĪÀiÁgï §ÄgÀrPÀnÖ CzÀgÀ®Æè ©ænµÀgÀ «gÀÄzÀÞ CªÀgÀÄ £ÀqɹzÀ £Á®ÄÌ CzÀ£ÀÄß §¼À¸À¯Á¬ÄvÀÄ JAzÀÄ PÉ£Évï ªÀiÁåPÉì CªÀgÀÄ V¤ß¸ï
ªÀ¸ÁºÀvÀıÁ» «gÉÆâü AiÀÄÄzÀÞUÀ¼ÀÄ CvÀåAvÀ ¥ÀæªÀÄÄRªÁVªÉ. »¸ÀÖj D¥sï ¯ÁåAqï ªÁ¥sÉÃgÀgï ¥ÀŸÀÛPÀzÀ°è ¸ÀéµÀÖªÁV zÁR
(PÀ¼ÉzÀ ¸ÀAaPɬÄAzÀ) F AiÀÄÄzÀÞUÀ¼À¯èÉà CªÀgÀÄ §gÉƧâj MA§vÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À£ÀÄß °¹zÝÁ£É. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1.4 Q.«ÄÃ. ªÀgÉUÉ aªÀÄ䧮è F Që¥ÀtÂ
n¥ÀÅà »AzÀÆ zÉêÁ®AiÀÄUÀ½UÉ zÁ£ÀzÀwÛ PÉÆnÖzÀÄÝ vÀ£Àß PÀ¼zÉ g
À ÄÀ ! AiÀÄÄzÀÞU¼
À À £ÀqÄÀ «£À CªÀ¢Aü iÀÄ°è ªÀÄÄA¢£À AiÀÄÄzÀÞPÁÌV£À vÀAvÀæeÕÁ£ÀzÀ §UÉÎ ©ænµÀj VgÀ°, Erà «±ÀéPÉÌà UÉÆwÛgÀ°®è.
C¤µÀÖ ¤ªÁgÀuÉUÉà ºÉÆgÀvÀÄ ¨sÀQÛ¬ÄAzÀ®è JAzÀÄ azÁ£ÀAzÀ ¹zÀÞvÉUÀ¼ÀÄ! »ÃUÁV, vÀªÀÄä ªÀÄƪÀvÉÛAlÄ ªÀµÀðUÀ¼À DqÀ½vÀzÀÄ ºÉÊzÀgï CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹zÀ §gÉƧâj ªÀÄƪÀvÉÛüÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À
ªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀÄ ªÁ¢¸ÀÄvÁÛgÉ! ±ÀÈAUÉÃj ªÀÄoÀPÉÌ n¥ÀÅà §gÉzÀ zÀÝPÀÆÌ CªÀgÀ ¥ÀæzsÁ£À zsÉåÃAiÀÄ CAvÀ EzÀÝzÀÄÝ ©ænµÀgÀ£ÀÄß £ÀAvÀgÀªÀµÉÖà D vÀAvÀæeÕÁ£ÀªÀ£ÀÄß CjAiÀÄ®Ä ©ænµÀjUÉ ¸ÁzsÀå
¥ÀvÀæzÀ°è DvÀ£À ±ÀæzÉÞ ªÀåPÀÛªÁVgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß M¦àPÉƼÀÄîvÀÛ¯Éà CzÀÄ F £É®¢AzÀ MzÝÆ É Ãr¹ ¨sg À v
À R
À AqÀª£ À ÄÀ ß ¸ÀévAÀ vÀU
æ Æ
É ½¸ÀĪÀÅzÉà ªÁVzÀÄÝ. n¥ÀÇà ªÀÄgÀtzÀ £ÀAvÀgÀªÀµÉÖà ©ænµÀgÀÄ ²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt
vÉÆÃjPÉUÉ ªÀiÁvÀæ JAzÀÄ djAiÀÄÄvÁÛgÉ! ¸ÀĪÀÄä£É ZÀZÉðUÁV DVvÀÄÛ. ±À¸ÁÛç¸ÀÛçUÀ¼À vÀAiÀiÁjPɬÄgÀ° CxÀªÁ CªÀÅUÀ¼À §¼ÀPÉ ¢AzÀ D vÀAvÀæeÕÁ£ÀªÀ£ÀÄß PÀzÀÄÝ £ÀPÀ®Ä ªÀiÁr ºÉƸÀ
ªÀiÁvÁqÀĪÀÅzÁzÀgÉ, PÀmÁÖ »AzÀÆ zsÀ«ÄðAiÀÄgÁVgÀĪÀ ¬ÄgÀ°, ¸ÉʤPÀgÀ £ÉêÀÄPÁw¬ÄgÀ° CxÀªÁ CªÀgÀ ¤AiÉÆÃd£É Që¥ÀtÂUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¹zÀÄÝ.
azÁ£ÀAzÀªÀÄÆwðAiÀĪÀjUÉ E¸ÁèA zsÀªÀÄðzÀ°è ±ÀæzÉÞ EgÀ¨ÉÃPÀÄ, n¥ÀÅà ªÀÄvÀÄÛ ºÉÊzÀgï ¸ÀȶֹzÀÝ ªÀiÁ»wzÁgÀgÀ eÁ®ªÀAvÀÆ
C¯Áí£À°è ¨sÀQÛ §gÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ¤jÃQë¸ÀĪÀÅzÀÄ JµÀÄÖ n¥ÀÅà ¸ÀįÁÛ£ï «±ÉèõÀuÉ CzÀÄãvÀªÁVvÀÄÛ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ gÁdåzÁzÀåAvÀ J°è K£Éà £ÀqÉzÀgÀÆ
C¸ÀªÀÄAd¸ÀªÉÇà ºÁUÉAiÉÄà PÀmÁÖ ªÀÄĹèA zsÀ«ÄðAiÀÄ£ÁVzÀÝ CªÀjUÉ PÀÆqÀ¯Éà w½ AiÀÄĪÀAvÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ®PëÀ ªÀiÁ»w
n¥ÀÅàUÉ »AzÀÆ zsÀªÀÄðzÀ°è ±ÀæzÉÞ, ±ÁgÀzÁ¦ÃoÀ, ªÉÄîÄPÉÆÃmÉ ¬ÄgÀ°, vÉjUÉ ¸ÀAUÀæºÀ«gÀ° CxÀªÁ CzÀgÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀ«gÀ° zÁgÀgÀ£ÀÄß Erà gÁdåzÁzÀåAvÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÀgÀrzÀÝgÀÄ.
§UÉÎ ¨sÀQÛ EgÀ¨ÉÃQvÀÄÛ JAzÀÄ ¤jÃQë¸ÀĪÀÅzÀÆ CµÉÖà - J®èªÀÇ ©ænµÀgÀ£ÀÄß ¸ÉÆð¸ÀĪÀ ¥ÀæzsÁ£À GzÝÉñÀPÁÌVvÀÄÛ. F «¸Àv Û ÈÀ vÀ ªÀiÁ»wzÁgÀgÀ eÁ®zÀ PÁgÀt¢AzÀ¯ÃÉ CªÀgÄÀ wAUÀ¼ÄÀ
C¸ÀªÀÄAd¸ÀªÁUÀÄvÀÛzÉAiÀÄ®èªÉ? PÀµÀÖ PÁ®zÀ°è D zÉêÀ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À ©ænµÀgÀ£ÀÄß ±ÀvÀUÀvÁAiÀÄ F £É®¢AzÀ ºÉÆgÀzÀ§ÄâªÀÅzÀPÁÌVAiÉÄà UÀlÖ¯Éà gÁdzsÁ¤¬ÄAzÀ zÀÆgÀzÀ gÁdå UÀrUÀ¼À°è AiÀÄÄzÀÞzÀ°è
£ÉgÀ«UÉ ¤AvÀ DvÀ£À ¥ÀgÀzsÀªÀÄð ¸À»µÀÄÚ ¨sÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß n¥ÀÅà ¸ÀįÁÛ£ï ²¸ÀÄÛ§zÀÞ 1,43,000 ¸ÉʤPÀgÀ£ÀÄß ¸ÀdÄÓUÉƽ¹zÀÝ! ¤gÀvÀgÁVzÀÝgÀÆ DqÀ½vÀ ºÁ¢ vÀ¥ÀàzÀAvÉ £ÉÆÃrPÉÆArzÀÝgÀÄ.
CjAiÀÄ®Ä EµÀÖ«®èzÀªÀjUÉ EAvÀºÀ ªÉÆAqÀÄ ªÁzÀUÀ¼ÀÄ CA¢£À PÀ£ÁðlPÀzÀ d£À¸ÀASÉåAiÉÄà ºÉZÉÑAzÀgÉ 35 ®PëÀ«vÀÄÛ. AiÀÄÄzÀÞ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ¯Éà ºÉÊzÀgï C¸Àé¸ÀÜ£ÁUÀÄvÁÛ£É.
ºÀÄnÖPÉƼÀÄîvÀÛªÉAiÀĵÉÖ. gÁdåzÀ ¥Àæwà 40 ¥ÀæeÉUÀ½UÉƧâgÀAvÉ gÉUÀÆå®gï ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÁ£ÀÄ ¸ÁAiÀÄĪÀ PÉ®ªÉà UÀAmÉUÀ¼À ªÉÆzÀ®Ä DvÀ£À vÀ£Àß ªÀÄUÀ
ºÉÊzÀgï ªÀÄvÀÄÛ n¥ÀÅà D½zÀÄÝ 1761 jAzÀ 1799gÀ vÀ£ÀPÀ. F ¸ÉÊ£ÀåzÀ°è M§â ¸ÉʤPÀ¤zÀÝ! 1979gÀ°è n¥ÀÅà ¸ÀvÁÛUÀ EA¢£À n¥ÀÅà ¸ÀįÁÛ£À¤UÉ MAzÀÄ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß §gɹlÄÖ ¸ÁAiÀÄÄvÁÛ£É.
ªÀÄƪÀvÛAÉ lÄ ªÀµð À UÀ¼°À è CªÀgÄÀ AiÀÄÄzÀÞ ªÀiÁqÀzÀ MAzÉà MAzÀÄ ªÀÄzÀÆÝj£À°è ¹PÀÌ C¥ÁgÀ ¥ÀæªÀiÁtzÀ ªÀÄzÀÄÝUÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÁ¸ÀÛªÀzÀ°è CzÀÄ ºÉÊzÀgï£À gÁdQÃAiÀÄ zÀȶÖPÉÆãÀPÉÌ »rzÀ
ªÀµð À ªÀÇ E®è JA§ÄzÀÄ £ÀA§®Ä PÀµÖÀªÁzÀgÆ À £ÀA§¯ÉèÉÃPÁzÀ £ÉÆÃr ©ænµÀgÀÄ zÀAUÁV ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ. PÀ£ßÀ rAiÀiÁVzÉ. »AzÀƸÁÛ£ª À £
À ÄÀ ß ©ænµÀjAzÀ gÀQë¸ÀĪÀ ±ÀQ¬
Û ÄÃUÀ
¸ÀvÀå. CªÀgÀÄ ¹AºÁ¸À£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ PÀ¼ÉzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄQÌAvÀ®Æ Erà «±ÀézÀ ZÀjvÉæAiÀįèÉà ªÉÆlÖ ªÉÆzÀ® ¨ÁjUÉ Që¥Àt »AzÀÆUÀ¼À°è®èªÁzÀÝjAzÀ D PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ¤Ã£Éà ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ
gÀtgÀgAÀ UÀz° À è PÀÄzÀÄgÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ PÀ¼zÉ À ¸ÀªÄÀ AiÀĪÉà ºÉZÄÀ Ñ UÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ §¼À¹zÀªÀgÀÄ ºÉÊzÀgï ªÀÄvÀÄÛ n¥ÀÅà ¸ÀįÁÛ£ï. JAzÀÄ n¥ÀÅàUÉ D ¥ÀvÀæzÀ°è ºÉÊzÀgï ¸ÀàµÀÖªÁV ºÉüÀÄvÁÛ£É.
JAzÀÄ ZÀjvÉæPÁgÀgÀÄ ¨ÉÆlÄÖ ªÀiÁr vÉÆÃj¸ÀÄvÁÛgÉ! «±ÀézÀ ªÉÆlÖ ªÉÆzÀ® Që¥ÀtÂUÀ¼À£ÀÄß 1780gÀ¯èÉà ©ænµÀgÀ n¥ÀÅà D PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß vÀ£Àß PÉÆ£ÉAiÀÄ (13£Éà ¥ÀÅlPÉÌ)
¸À£ÁäUÀð ªÁgÀ¥ÀwP
æ É 2018 CUÀ¸ïÖ 05 - 11 5

¸ÁévÀAvÀöæ å ZÀ¼ÀĪÀ½ ¸ÁV §AzÀ ºÁ¢: ªÀÄÄAzÉ?


@ GªÀÄägï ¥sÁgÀÆPï, C¼ÉÃPÀ¼À ««zsÀ ªÉÆUÀ¯ï ZÀPª æÀ w
À ðUÀ¼Æ
É A¢UÉ ¸ÀA¥ÀPðÀ ©ænµÀgÀÄ ¨sÁgÀvÀªÀ£ÀÄß `©üPÁj zÉñÀ'ªÀ£ÁßV PÁ®) ªÀĺÁgÁt PÁ¯ÉÃdÄ ¸ÁÜ¥£ À A
É iÀiÁ¬ÄvÀÄ.
¸Á¢ü¹ ªÁå¥ÁgÀ PÉÃAzÀæ vÉgÉzÀgÀÄ. 1684gÀ°è ªÀiÁrzÀgÀÄ. ©ænµÀgÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ°è MAzÀÄ ¨sÁgÀvÀ ²PÀët PÉëÃvÀæzÀ°è ¥sÉæAZÀgÀÄ, qÀZÀÑgÀÄ
¨sÁgÀvzÀ ÆÉ A¢UÉ VæÃPï ªÀÄvÀÄÛ gÉÆêÀÄ£ÀgÀ ªÀÄĤì¥À¯ï ¸ÀgÀPÁgÀ gÀa¹zÀgÀÄ. ¨sÁgÀvÀzÀ°è gÁdQÃAiÀÄ ±ÀQÛAiÀiÁV ¨É¼ÉAiÀÄĪÀªÀgÉUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ©ænµÀgÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ ¸ÉÃªÉ C£À£Àå
PÁ®¢AzÀ®Æ (Qæ.¥ÀÇ. 300) AiÀÄÄgÉÆæAiÀÄ ¸ÁªÀiÁædå ¸Áܦ¸À®Ä ©ænµÀjUÉ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ E°è£À »AzÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄĹèªÀÄgÀÄ ªÁzÀÄzÉAzÀÄ ºÉüÀ¯ÁUÀÄvÀzÛ .É ¥À¥
æ x
æÀ ª À ÄÀ ¨ÁjUÉ
£ÀßgÀ ªÁå¥ÁgÀ ¸ÀA¥ÀPÀð«¢ÝvÀÄÛ. ªÀÄzsÀå PÉëÃvÀæ M¼ÉîAiÀÄ CªÀPÁ±À ¤ÃrvÀÄ. ¨sÁgÀvz À °
À èzÝÀ vÀªÀÄäzÉà DzÀAvÀºÀ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß ±ÀÆzÀægÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀªÀÄjUÉ ±Á¯ÉUÀ¼À°è
AiÀÄÄUÀz° À è CgÀ§gÀÄ ¨sÁgÀvÀ ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄÄgÉÆÃ¥ï gÁdgÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ PÀZÁÑrPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. ºÉÆA¢zÀÝgÀÄ. PÀ°AiÀÄ®Ä CªÀPÁ±À PÀ°à¹zÀªÀgÉà ©ænµÀgÀÄ.
zÉñÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ªÀÄzsÀåªÀwðUÀ¼ÁV ªÁå¥ÁgÀ 1. ªÉÆUÀ¯ï ¸ÁªÀiÁædå ¥ÀvÀ£ÀªÁ¬ÄvÀÄ. C) zÉêÁ®AiÀÄzÀ ¥ÁoÀ±Á¯É. 19£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£À ºÁUÀÆ C£ÀAvÀgÀ
£ÀqɹzÀgÀÄ. CªÀgÀÄ ¨sÁgÀvÀ¢AzÀ ¸ÁA¨ÁgÀ 2. ¸ÀܽÃAiÀÄ gÁdgÀÄUÀ¼À ªÀÄzsÉå ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ D) ªÀÄÄvÀÛ¨Á / ªÀÄzÀæ¸Á. ¨sÁgÀvÀ ¸ÁªÀiÁfPÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zsÁ«ÄðPÀªÁV
¥ÀzÁxÀðUÀ¼ÁzÀ K®QÌ, ®ªÀAUÀ, ªÉÄt¸ÀÄ, C¸ÀÆAiÉÄ ªÀÄvÀÄÛ z˧ð®åUÀ½zÀݪÀÅ. F jÃwAiÀÄ ²PÀtë ¸ÀA¸ÉÜU¼À °
À è ¹ÛçÃAiÀÄjUÀÆ ¥ÀæUÀw ¸Á¢ü¹vÀÄ. dqÀvÉAiÀÄ°è ªÀÄļÀÄVzÀÝ
CQÌ, gÉõÉä, ºÀwÛ, ²æÃUÀAzsÀ, a£Àß ªÉÆzÀ¯Á 3. ¥sÉæAZÀgÀ£ÀÄß ©ænµÀgÀÄ ¸ÉÆð¹zÀgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ºÀjd£ÀjUÀÆ CªÀPÁ±À EgÀ°®è. d£ÀvÉ JZÉÑvÀÄÛ zsÁ«ÄðPÀ ¥ÀÅ£ÀgÀÄfÓêÀ£À
zÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀÄÆgÉÆæUÉ MzÀV¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. F ªÀÄÆgÀÄ ¥Àª æ ÄÀ ÄR PÁgÀt¢AzÀ ©ænµÀgÄÀ ¸ÀAvÀ gÉhÄëAiÀÄgï JA§ PÉæöʸÀ ¥Á¢æAiÀÄÄ ¥ÀqÉzÀÄ `gÁ¶ÖçÃAiÀÄvÉ' ªÀÄvÀÄÛ `¸ÁévÀAvÀæöå'zÀvÀÛ
1453gÀ°è ¨sÀÆ ªÀiÁUÀðzÀ DAiÀÄPÀnÖ£À eÁUÀ ¨sÁgÀvÀzÀ°è `¥ÀgÀªÀiÁ¢üvÀé' ¸Áܦ¹zÀgÀÄ. ¨ÁAzÁæ JA§°è MAzÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄ ¸ÁUÀ®Ä ¥ÉæÃgÀuÉ ¤ÃrvÀÄ.
ªÁzÀ PÁ£ï¸ÁÖöåAn£ÉÆÃ¥À®£ÀÄß CgÀ§jAzÀ ©ænµÀgÀÄ vÀAvÀæUÁjPɬÄAzÀ MqÉzÀÄ ¸Áܦ¹zÀgÀÄ. ¥ÉÇÃZÀÄðUÀ¯ï ¨sÁµÉAiÀÄ®èzÉ EAVèµï ²PÀët ¤ÃwAiÀÄÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀ°è
lPÀðgÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ ªÉÄÃ¯É AiÀÄÄgÉÆæ ªÉÊZÁjPÀvÉ GAlĪÀiÁrvÀÄ. ¨sÁgÀvÀzÀ°è
AiÀÄ£ÀßgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CgÀ§gÀ £ÀqÀÄªÉ ªÁå¥ÁgÀ zsÁ«ÄðPÀ ¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜ d£Àä vÁ½vÀÄ.
¸ÀA¥ÀPÀð PÀrzÀÄ ºÉÆìÄvÀÄ. ªÀÄĹèªÀiï 1. §æºÀä ¸ÀªÀiÁd.
ªÀÄvÀÄÛ Qæ²ÑAiÀÄ£ÀßgÀ £ÀqÀÄªÉ ¸ÀA§AzsÀ PÉnÖvÀÄ. 2. ¥ÁæxÀð£Á ¸ÀªÀiÁd.
ºÁUÁV AiÀÄÄgÉÆæAiÀÄ£ÀßgÀÄ ¨sÁgÀvÀ ªÀÄvÀÄÛ 3. DAiÀÄð ¸ÀªÀiÁd.
EvÀgÀ ¥ÀǪÀðzÀ zÉñÀUÀ½UÉ ¸ÀªÀÄÄzÀæ ªÀiÁUÀð 4. yAiÉƸÉƦPÀ¯ï ¸ÉƸÉÊn.
PÀAqÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. 5. gÁªÀÄPÀȵÀÚ «Ä±À£ï.
ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ºÀ¢£ÁgÀ£É ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è 6. D°WÀgï ZÀ¼ÀªÀ½.
eÁUÀwPÀªÁV ¨sËUÉÆýPÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ½AzÀ 7. ¹Sï ¸ÀÄzsÁgÀuÁ ZÀ¼ÀªÀ½.
ºÉƸÀ £ÁqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉƸÀ d£ÁAUÀzÀ ¸ÁévA
À vÀöæ å ¸ÀAUÁæªÄÀ PÉÌ ¥ÉÃæ gÀPª
À ÁzÀ
¥ÀjZÀAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. »ÃUÁV Qæ.±À. 1498gÀ°è ¸ÁévAÀ vÀöæ å «±ÉõÀ CA±ÀU¼À ÄÀ (PÁgÀt)
ªÁ¸ÉÆÌÃqÀUÁªÀÄ JA§ ¨sËUÉÆýPÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ 1. gÁ¶ÖçÃAiÀÄvÉAiÀÄ GzÀAiÀÄ
PÀgÀÄ ¥ÉÇÃZÀÄðUÀ¯ï¤AzÀ D¦üæPÁ RAqÀzÀ 19£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è ¨sÁgÀvÀzÀ°è
UÀÄqïºÉÆÃ¥ï ¨sÀƲgÀªÀ£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ D¼ÀĪÀ ¤ÃwAiÀÄ£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¨sÁµÉ, UÀtÂvÀ, PÁåxÉÆðPï GAmÁzÀ PÁæAwAiÉÄAzÀgÉ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ eÁUÀÈw.
¨sÁgÀvÀPÉÌ d®ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ»rzÀgÀÄ. CgÀ¸ÀgÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ PÁzÁqÀĪÀAvÉ ªÀiÁr zsÀªÀÄðzÀ ²PÀët ¤ÃqÀ vÉÆqÀVzÀ. ©ænµï ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄvÉ ¥ÀÅ£À±ÉÑÃvÀ£ÀUÉƼÀî®Ä
C£ÀAvÀgÀ EzÉà d®ªÀiÁUÀðzÀ ªÀÄÆ®PÀ vÀªÄÀ ä ¥À¨ æ ÄÀs vÀé ¸Áܦ¹zÀgÄÀ . n¥ÀŸ
à ÄÀ ¯ÁÛ£g
À Æ
É qÀ£É C¢üPÁjAiÀiÁzÀ ªÁgÀ£ï ºÉùÖAUï PÀ®ÌvÀÛzÀ°è ºÀ®ªÀÅ CA±ÀUÀ¼ÀÄ PÁgÀtªÁzÀªÀÅ.
¥ÉÇÃZÀÄðVøÀgÄÀ , qÀZg ÑÀ ÄÀ , EAVèµg À ÄÀ , ¥sA
æÉ ZÀgÄÀ ºÉÆÃgÁqÀ¨ÉÃPÁV §AzÀ ©ænµÀgÀÄ vÀ®ZÉÃj ªÀÄĹèªÀÄjUÁV ªÀÄzÀæ¸ÁªÀ£ÀÄß 1792gÀ°è 1) ©ænµÀgÀ D½éPÉ (¥ÀgÀªÀiÁqÀ½vÀ).
ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁgÀvÀPÉÌ §gÀ vÉÆqÀVzÀgÀÄ. AiÀÄ°èzÝÀ vÀªÄÀ ä C¢üPÁj gÁ§mïð mÉîgÀ£ÄÀ ß ¸Áܦ¹zÀgÀÄ. C°è zsÀªÀÄð±Á¸ÀÛç, ¯ÉÃR£À PÀ¯É, ¨sÁgÀvÀªÀÅ KPÀgÀÆ¥ÀzÀ DqÀ½vÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ
¥ÉÇÃZÀÄðVøÀgÀÄ ªÁå¥ÁgÀzÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀ¼ÀÄ»¹ n¥ÀÅà«£À ±ÀvÀÄæªÁzÀ PÉÆqÀV£À gÁd vÀPÀð±Á¸ÀÛç, ªÁåPÀgÀt, PÁ£ÀÆ£ÀÄ, UÀtÂvÀ, ºÉÆA¢vÀÄ,Û EzÀjAzÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀ°è ¸ÀA¥ÀPð À
¨sÁgÀvÀPÉÌ §AzÀgÀÄ. ¨sÁgÀvÀzÀ°è vÀªÀÄä ¥Àæw «ÃgÀ gÁeÉÃAzÀægÉÆqÀ£É `¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¸ÉÊ£Àå RUÉÆüÀ ªÀÄÄAvÁzÀ «µÀAiÀÄUÀ¼£ À ÄÀ ß ¨ÉÆâü¸ÄÀ ¸Á¢ü¸À®Ä ¸ÀÄ®¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ.
¸Àà¢üðUÀ¼ÁzÀ CgÀ§gÀ£ÀÄß ¤¶ÌçÃAiÀÄgÀ£ÁßV ¥ÀzÞÀ w' M¥ÀàAzÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀgÄÀ . D ªÀÄÆ®PÀ wÛzÝÀ gÄÀ . §£ÁgÀ¸ï£À°è ©ænµï gɹqÉAlgÁVzÀÝ 2) AiÀÄÆgÉÆæ£À°è GzÀ¬Ä¹zÀ gÁ¶ÖçÃ
ªÀiÁr ªÁå¥ÁgÀ PÉÃAzÀæUÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ¹zÀgÀÄ. PÉÆqÀV£À°è ©ænµÀjUÉ ªÀÄÄPÀÛ ¥ÀæªÉñÀPÉÌ eÉÆãÁxÀ£ï qÀAPÀ£ï JA§ªÀgÄÀ »AzÀÆUÀ½ AiÀÄvÉAiÀÄ£ÀÄß C°èUÉ PÀ°AiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÀAvÀºÀ
Qæ.±À. 1509gÀ°è ¥ÉÇÃZÀÄðVøÀgÄÀ ¨sÁgÀvz À °À è ºÁUÀÆ ªÁå¥ÁgÀPÉÌ CªÀPÁ±À zÉÆgɬÄvÀÄ. UÁV MAzÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ PÁ¯ÉÃd£ÀÄß 1792gÀ°è ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀÄ PÀ°vÀgÀÄ.
¸ÁªÀiÁædå ¸ÁÜ¥£ À U
É É PÉÊ ºÁQzÀgÄÀ . ¨sÁgÀvz À °À è ©ænµÀgÀÄ `zÀvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌ ¤µÉÃzsÀ' ¤Ãw ¸Áܦ¹zÀgÀÄ. EmÉ°AiÀÄ ªÀiÁåf¤, PÀªÇÀ gï ªÀÄvÀÄÛ dªÀÄð¤
¥ÉÇÃZÀÄðVÃ¸ï ¸ÁªÀiÁæd媣 À ÄÀ ß agÁAiÀÄÄUÉƽ eÁjUÉ vÀAzÀgÀÄ. »ÃUÉ ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀÄ ©ænµÀ Qæ.±À. 1832gÀ°è xÁªÀÄ¸ï ªÉÄPÁ¯ÉAiÀĪÀgÀÄ AiÀÄ°è ©¸ÁäPïð £ÀqɹzÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ZÀ¼ÀĪÀ½
¸ÀĪÀ zÀȶ֬ÄAzÀ »AzÀÆ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ£ÀÄß jAzÀ wêÀæ C£ÁåAiÀÄPÉÌ M¼ÀUÁzÀgÀÄ. ²PÀët ¤Ãw gÀƦ¹zÀgÀÄ. ªÉÄPÁ¯É ²PÀët AiÀÄ£ÀÄß ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁrzÀgÀÄ.
«ªÁºÀªÁUÀ®Ä ¥ÉÇæÃvÁìºÀ ¤ÃrzÀgÀÄ. ¨sÁgÀvÀ Qæ.±À. 1857gÀ°è ©ænµÀgÀ «gÀÄzÀÞ ºÉÆÃgÁl ¤Ãw JAzÀÄ EzÀ£Éßà PÀgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ. £ÀªÀÄä 3) ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀ ¥ÀÅgÁvÀ£À ªÉʨsÀªÀ
zÀ°è MAzÀÄ ¤¢ðµÀÖ £É¯É ¸Áܦ¹zÀgÀÄ. ºÀ¢ DgÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. ¸ÉãÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃgÁl ²PÀët ¸ÉêÉAiÀÄ°è DUÀ¨ÉÃPÁVzÀÝAvÀºÀ ¥ÀæUÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁ£ï ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ£ÀÄß «zÁéA¸ÀgÀÄ
£ÉüÀ£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è qÀZÀÑgÀÄ ¥ÉÇÃZÀÄð £ÀqɬÄvÀÄ. EzÀ£ÀÄß `¹¥Á¬Ä zÀAUÉ' JAzÀÄ E£ÀÆß DUÀ°®è. Qæ.±À. 1858gÀ°è ¨ÉAUÀ¼Æ À j£À°è ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁrzÀgÀÄ. ¥ÉÇæ| ªÀiÁåPïì ªÀÄÄ®ègï,
VøÀgÀ ªÀ¸ÁºÀvÀ£ÀÄß DPÀæ«Ä¹zÀgÀÄ. C£ÀAvÀgÀ ºÉ¸j À ¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ¹¥Á¬Ä zÀAUÉAiÀÄ°è PÉêÀ® ¸ÉAlæ¯ï ¸ÀÆÌ¯ï ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. Qæ.±À. «°AiÀÄA eÉÆãïì ªÀÄÄAvÁzÀªg À ÄÀ ¸ÀA±ÉÆÃzs£ À É
CªÀÅ ©ænµÀgÀ ¥Á¯ÁzÀªÀÅ. qÀZÀÑgÀÄ 1596 10% d£ÀgÄÀ ªÀiÁvÀæ ¨sÁUÀª» À ¹zÀÝgÄÀ . ¹¥Á¬Ä 1864gÀ°è ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è ¸ÉAlæ¯ï PÁ¯ÉÃdÄ UÀ¼À£ÀÄß £Àqɹ ¨sÁgÀvÀzÀ £ÁUÀjPÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ
jAzÀ-1792gÀ vÀ£ÀPÀ«zÀÝgÀÄ. ©ænµÀgÀÄ `F¸ïÖ zÀAUÉAiÀÄÄ KµÁå ªÀÄvÀÄÛ D¦üæPÁzÀ ªÀ¸ÁºÀvÀÄ ¸ÁÜ¥£ À A É iÀiÁ¬ÄvÀÄ. Qæ.±À. 1873gÀ°è ¨Á°ÃUÀAeï ¨sÀªÀå ¸ÀA¸ÀÌøwUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¨É¼ÀPÀÄ ZÉ°èzÀgÀÄ.
EArAiÀiÁ PÀA¥É¤' JA§ ªÁå¥ÁgÀ ¸ÀA¸ÉÜ UÀ¼À°è eÁUÀÈw GAlĪÀiÁrvÀÄ. 18£ÉAiÀÄ JA§°è ¹ÛçÃAiÀÄgÀ G£ÀßvÀ ²PÀëtPÉÌ MAzÀÄ EzÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀ°è DvÀ䫱Áé¸À ªÀÄvÀÄÛ
AiÀÄ£ÀÄß ¸Áܦ¹zÀgÀÄ. Qæ.±À. 1600 jAzÀ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀªÀgÉUÉ ¨sÁgÀvÀªÀÅ `GvÁàzÀPÀ' zÉñÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ¸Áܦ¸À¯Á¬ÄvÀÄ. Qæ.±À. 1901gÀ°è ¸Áé©üªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß PÉgÀ½¹vÀÄ.
1947gÀ vÀ£ÀPÀ ©ænµÀgÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ°èzÀÝgÀÄ. ªÁVvÀÄÛ. ªÁå¥ÁgÀPÁÌV ¨sÁgÀvÀPÉÌ §AzÀ ªÉÄʸÀÆj£À°è (£Á®ér PÀȵÀÚgÁd MqÉAiÀÄgï (6£Éà ¥ÀÅlPÉÌ)

E ¸ÁèªÀiï ¸ÀgÀ¼ÀªÁV ¤tð¬Ä¹gÀĪÀ «ªÁºÀªÉA§ §AqÀªÁ¼À±Á» ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ¨sÁUÀªÁVzÉ. CªÀÅ DqÀA§gÀ


¥À « vÀ æ PÁAiÀ Ä ðªÀ £ À Ä ß dn® ªÀ Ä vÀ Ä Û vÁæ ¸ À z ÁAiÀ Ä PÀ
UÉƽ¸ÀĪÀ J®èªÀÇ C£ÁZÁgÀªÁVªÉ. CzÀÄ E¸Áè«Ä£À ±ÀÄzÀÞ
¥ÀæPÀÈw ºÁUÀÆ ¸À£ÁäUÀðPÉÌ vÀPÀÄÌzÀ®è. ¸ÀªÀiÁdzÀ°ègÀĪÀ
aAvÀ£À-ªÀÄAxÀ£À ¥ÀæzÀ²ð¸ÀĪÀ ¹jªÀAvÀgÀ ¨sÁªÀ£É¬ÄAzÀ¯Éà ºÀÄnÖPÉÆArzÉ.
F ªÀåªÀ¸ÉÜ §zÀ¯ÁUÀĪÀ ªÀgÉUÉ PÁzÀÄ PÀĽvÀÄPÉƼÀî®Ä
¸ÀªÀiÁd ¸ÀÄzsÁgÀuÉAiÀÄ ªÀPÁÛgÀjUÉ ¸ÁzsÀå«®è. ¸ÀÄvÀÛ®Æ
zÀÄgÁZÁgÀU½ À AzÁV ºÀ®ªÀÅ AiÀÄĪÀPg
À ÄÀ «ªÁºÀPÌÉ ºÉzg À ÄÀ vÁÛg.É «ªÁºÀªÁUÀzÉ G½AiÀÄĪÀ §qÀ¥Á¬Ä AiÀÄĪÀwAiÀÄgÀ PÀtÂÚÃgÀÄ vÁAqÀªª À ÁqÀÄwÛgÄÀ ªÀ C£ÁZÁgÀU¼
À £
À ÄÀ ß PÀqU
É t
À ¸
 ®
À Æ ¸ÁzsåÀ «®è.
DyðPÀ ¹Üw ¸ÀÄzsÁj¹zÀ §½PÀ «ªÁºÀ ¸ÁPÉA§ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRzÀ°è PÁtĪÀ ªÀåxÉAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¸À¢gÀ®Ä CµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ ¸ÀAªÉÃzÀ£Á±ÀQÛ zÀħð®UÉÆAqÀÄ ¤°ð¥ÀÛ
ºÉaÑ£À AiÀÄĪÀPÀgÀ°èzÉ. ¸ÀÄUÀªÀÄ zÁA¥ÀvÀå fêÀ£ÀPÉÌ ¸ÀºÀÈzÀ¬ÄUÀ½AzÀ ¸ÁzsÀå«®è. ªÀÄzsÀå gÁwæ PÀ¼ÉzÀgÀÆ ¤¢æ¸ÀzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëöågÁVgÀĪÀ ªÀÄA¢ ¸ÀvÀ嫱Áé¹UÀ¼ÀÄ JA§
CzÀÄ C¤ªÁAiÀÄðªÉA§ÄzÉà CªÀgÀ ¤®ÄªÁVzÉ. ¸ÀªÀiÁdªÀÅ aAvÁPÁæAvÀgÁV PÀ¼ÉAiÀÄĪÀ CªÀgÀ ¥ÉÇõÀPÀgÀ zÀÄBR ¨sÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉ¸ÀjUÉ CºÀðgÉà JA§ÄzÀÄ ¸ÀAzÉúÁ¸ÀàzÀªÁVzÉ. DzÀÝjAzÀ
¤«Äð¹gÀĪÀ DZÁgÀ-«ZÁgÀUÀ¼À §AqÉUÉ rüQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¼ÉAiÀÄ®Ä ¸ÁzsÀå«®è. ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÄqÀÄwÛgÀĪÀ E¸Áè«Äà DzÀ±Àð¢AzÀ ±ÀQÛUÀ½¹ «ªÁºÀªÉA§ ¥À«vÀæ PÀªÀÄð
CzÀÄ £ÀÄZÀÄÑ£ÀÆgÁ¢ÃvÉAzÀÄ CªÀgÀÄ ¨sÁ«¸ÀÄvÁÛgÉ. DzÀÝjAzÀ ªÀÄ£À¸ÄÀ U
ì ¼
À £
À ÄÀ ß ¨sU
À ßÀ UÉƽ¸ÀÄwÛgÄÀ ªÀ F ¸ÁªÀiÁfPÀ zÀÄgÁZÁgÀU¼ À £
À ÄÀ ß ªÀÄvÀÄÛ zÁA¥ÀvåÀ fêÀ£PÀ ÌÉ CAnPÉÆArgÀĪÀ PÉÆ¼É PÀ®ä±U À ¼ À £
À ÄÀ ß
25-30 ªÀAiÀĹì£À AiÀÄĪÀPÀgÀÄ EAzÀÄ C«ªÁ»vÀgÁVAiÉÄà ¤ªÁj¸À®Ä ¸ÁªÀÄÆ»PÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ CUÀvÀå«zÉ. MA¢§âgÀÄ ºÉÆÃUÀ¯Ár¹ ¸ÀgÀ¼À ºÁUÀÆ ¸ÀºÀd ¹ÜwUÉ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß
G½¢zÁÝgÉ. ªÀåQÛUÀ½UÉ, ¸ÀAWÀl£ÉUÀ½UÉ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀĪÀ£ÀÄß DªÀÄƯÁUÀæªÁV ªÀÄgÀ½¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸À¨ÉÃPÁzÀÄzÀÄ £ÀªÉÄä®ègÀ PÀvÀðªÀåªÁVzÉ.
PÀAzÁZÁgÀUÀ¼ÀÄ ºÉZÁÑV ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÛªÀgÀ ¦Ãr¹gÀĪÀ F gÉÆÃUÀª£ À ÄÀ ß ¤ªÁj¸À®Ä ¸ÁzsåÀ ªÁ¢ÃvÉ£ÄÀ ߪÀAw®è.
¥ÉÇõÀPÀgÀ£ÀÄß «µÀªÀÄ ¹ÜwUÉ zÀÆqÀÄvÀÛzÉ. ªÀAiÀĹìUÉ §AzÀgÀÆ KPÉAzÀgÉ CªÀÅUÀ¼À°è ºÉaÑ£À DZÁgÀUÀ¼ÀÄ zÉñÀzÀ°ègÀĪÀ @ J¸ï.JA.PÉ.
6 ¸À£ÁäUÀð ªÁgÀ¥ÀwP
æ É 2018 CUÀ¸ïÖ 05 - 11

@ GgÉhÄÊgï ªÀÄ°Pï ¥s¯


À Á»

¨sÁUÀ- 04
ºÀeïÓ£À «¢ü-«zsÁ£ÀUÀ¼ÀÄ
ºÀeïÓ£À ªÁf¨ïUÀ¼ÄÀ AiÉ Æ AzÀ Ä £À ª À i ÁgÀ h iï£À §½PÀ vÀ ° â A iÀ Ä
1. ªÀÄÄgÀhÄÝ°¥sz À °
À è vÀAUÀĪÀÅzÀÄ: CgÀ¥Ás zÀ°è ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ. vÀ°âAiÀÄzÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ F jÃw EªÉ,
vÀAVzÀ §½PÀ PÀ¤µÀ× gÁwæAiÀÄ PÉÆ£ÉAiÀiÁzsð À zÀ “£Á£ÀÄ ºÁdjzÉÝãÉ, N C¯Áèºï £Á£ÀÄ
ªÀgÉUÉ DVgÀ¨ÉÃPÀÄ. C£ÀåxÁ MAzÀÄ eÁ£ÀÄ ºÁdjzÉÝãÉ. £Á£ÀÄ ºÁdjzÉÝãÉ, ¤£ÀUÉ
ªÁgÀ£ÀÄß §° ¤ÃqÀ¨ÉÃPÁzÀÄzÀÄ C¤ªÁAiÀÄð AiÀiÁgÀÆ ¸Àº¨ À Ás VUÀ½®è, £Á£ÀÄ ºÁdjzÉÝãÉ.
ªÁUÀÄvÀÛzÉ. C¯Áèºï ºÉüÀÄvÁÛ£É, ¸ÀªÀð ¸ÀÄÛwUÀ¼ÀÆ, ¸ÀPÀ® C£ÀÄUÀæºÀUÀ¼ÀÆ
“¤ÃªÀ Å CgÀ ¥ s Á ¢AzÀ ºÉ Æ gÀ l Ä ¤£ÀUÉà «ÄøÀ®Ä, ¤£ÀUÉ AiÀiÁgÀÆ ¸ÀºÀ
ªÀıïCgÀÄ¯ï ºÀgÁªÀiï£À (ªÀÄÄgÀhÄÝ°¥sÁzÀ) ¨sÁVUÀ½®è.” (C§ÆzÁªÀÇzï)
§½ vÀAV, C¯ÁèºÀ£À£ÀÄß ¸Àäj¹j.” vÀ°âAiÀĪÀ£ÀÄß DUÁUÀ GZÀÑj¸ÀĪÀÅzÀÄ
(¥À«vÀæ PÀÄgïD£ï: 2: 198) ªÀÄĸÀÛºÀ¨ï DVzÉ. vÀ°âAiÀĪÀ£ÀÄß GZÀÑ
ºÁfAiÀÄÄ ªÀÄÄgÀhÄÝ°¥sÁzÀ°è ªÀÄVæ¨ï ¸ÀégÀzÀ°è ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀªÁgÀgÁVgÀĪÁUÀ®Æ
ªÀÄvÀÄÛ E±ÁUÀ¼À£ÀÄß dvÉAiÀiÁV (dªÀiïCï ¸ÀªÁj¬ÄAzÀ E½AiÀÄĪÁUÀ®Æ vÀ°âAiÀÄ
DV) ¤ªÀð»ªÀÅzÀÄ. ªÀÄÄgÀhÄÝ°¥sÁzÀ°è ºÉZZ ÑÉ ÄÀ Ñ ºÉüÀ¨ÃÉ PÀÄ. JvÀgÛ zÀ À zÁjAiÀÄ£ÀÄß KgÀĪÁUÀ®Æ
£À¦ü¯ï £ÀªÀiÁgÀhiï, ¢Pïæ, PÀÄgïD£ï ¥ÀoÀt zÀAiÀÄzÀ §½PÀ¢AzÀ ¥ÀǪÁðºÀßzÀ ªÀgÉVgÀÄ PÀÄAPÀļÀ ©½AiÀÄÆ PÁtĪÀAvÉ ¨ÁºÀÄUÀ¼À£ÀÄß E½eÁj£À°è £ÀqA É iÀÄĪÁUÀ®Æ vÀ°âAiÀÄ ºÉüÀ
ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæxÀð£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸ÀÄwÛgÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀÅzÀÄ. zÀįïºÀeïÓ 11gÀAzÀÄ ªÀÄÆgÀÆ CUÀ°¹ J¸ÉAiÀĨÉÃPÀÄ. ¨ÉÃPÀÄ. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ £ÀªÀiÁgÀhiï£À §½PÀªÀÇ
ªÀıïCgÀÄ¯ï ºÀgÁªÀiï£À°è FUÀ ªÀĹâ dªÀÄgÁvïUÀ¼À°è K¼ÉüÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß J¸ÉAiÀÄ l gÀ«Äà ªÀiÁqÀĪÁUÀ ªÀÄPÁÌ JqÀ¨sÁUÀ vÀ°âAiÀÄ ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ. EºÁæªÀiï zsÀj¹zÀ
AiÀÄ£ÀÄß ¤«Äð¸À¯ÁVzÉ. C°è vÀAUÀ¨ÉÃPÀÄ. ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. CAzÀgÉ MlÄÖ E¥ÀàvÉÆÛAzÀÄ zÀ°gè ÄÀ ªÀAvÉ, «Ä£Á §®¨sÁUÀz°À gè ÄÀ ªÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ §½PÀ¢AzÀ zÀÄ¯ï ºÀeïÓ 10gÀ PÀĨÁð¤AiÀÄ
ªÀÄÄgÀhÄÝ°¥sÁzÀ°è ¥se À ïæ £ÀªiÀ ÁgÀhÄ£ÀÄß DgÀA¨sÀ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ. CzÉà jÃw zÀįïºÀeïÓ 12 ªÀÄvÀÄÛ dªÀÄævÀįï GPÁâ ªÀÄÄA¢gÀĪÀAvÉ ¤®è¨ÉÃPÀÄ. ¢£ÀzÀ ªÀgÉUÀÆ gÀ«Äà dªÀÄæB GPÁâzÀ
¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°èAiÉÄà ¤ªÀð»¸À¨ÉÃPÀÄ. 13gÀAzÀÄ PÀÆqÀ. E£ÀÄß zÀįïºÀeïÓ 13gÀAzÀÄ l gÀ«Äà ªÀiÁrzÀ §½PÀ C°è ¤®è¨ÁgÀzÄÀ . ªÀgÉUÀÆ DUÁUÀ vÀ°âAiÀÄ ºÉüÀÄwÛgÀ¨ÉÃPÀÄ.
2. gÀ«Äà dªÀÄgÁvï: gÀ«Äà CAzÀgÉ gÀ«Äà ªÀiÁqÀ¢gÀĪÀÅzÀPÉÌ C£ÀĪÀÄw¬ÄzÉ. l ªÉÆzÀ® ªÀÄvÀÄÛ JgÀq£ À AÉ iÀÄ dªÀÄU æ ¼
À °
À è l vÀªÁ¥sÀůï PÀÄzÀƪÀiï ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ.
ºÀg¼ À ÄÀ PÀ®ÄèU¼À £
À ÄÀ ß J¸ÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ JAzÁVzÉ. C¯Áèºï ºÉüÀÄvÁÛ£É, PÀ®ÄèUÀ¼À£É߸ÉzÀ §½PÀ Q¨Áè©üªÀÄÄRªÁV ªÀÄ£À l vÀªÁ¥sï£À JgÀqÀÄ gÀPÀCvï £ÀªÀiÁgÀhiï
dªÀÄæB JAzÀgÉ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß J¸ÉAiÀÄ®Ä “AiÀiÁªÀ£ÁzÀgÀÆ ®UÀħUɬÄAzÀ JgÀqÉà zÀtÂAiÉÄ ¥Áæyð¸À¨ÉÃPÀÄ. ¤ªÀð»¸À¨ÉÃPÀÄ.
¤±ÀѬĹgÀĪÀ ¸ÀܼÀªÁVzÉ. EzÀÄ «Ä£ÁzÀ°è ¢£ÀUÀ¼À°è ªÀÄgÀ½zÀgÀÆ K£ÀÆ zÉÆõÀ«®è. l PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß J¸ÉAiÀÄĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ l CgÀ¥sÁ ¢£À «Ä£ÁzÀ°è gÁwæ PÀ¼ÉAiÀÄ
ªÀÄÆgÀÄ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è ¸Áܦ¸À®ànÖzÉ. dªÀÄæB E£ÁߪÀ£ÁzÀgÀÆ ¸Àé®à ºÉZÀÄÑ PÁ® ¤AvÀÄ vÀ°âAiÀÄ ºÉüÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤°è¸À¨ÉÃPÀÄ. ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ AiÀi˪ÀÄÄvÀÛgï«AiÀÄzÀAzÀÄ «Ä£Á
¸ÀUóÁæ CAzÀgÉ ¸ÀtÚ dªÀÄæB, dªÀÄæB ªÀŸÁÛ ªÀÄgÀ½zÀgÀÆ K£ÀÆ zÉÆõÀ«®è.” ºÀeïÓ£À ¸ÀÄ£ÀßvïUÀ¼ÄÀ zÀ°è LzÀÄ £ÀªÀiÁgÀhiïUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸À¨ÉÃPÀÄ.
CAzÀgÉ ªÀÄzsÀåzÀ dªÀÄæ ªÀÄvÀÄÛ dªÀÄævÀįï (¥À«vÀæ PÀÄgïD£ï: 2: 203) M§â ªÀÄĹèªÀÄ£ÀÄ ºÀeïÓ£À ¸ÀAPÀ®à l «Ä£Á¢AzÀ ªÀÄPÁÌUÉ ªÀÄgÀ½zÁUÀ
GPï¨Á C¯ï PÀĨÁæ CAzÀgÉ GPÁâzÀ gÀ«Äà dªÀiÁgï£À ¹Üw ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¸ÀÄ£ÀßvïUÀ¼ÄÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ, CªÀ£ÀÄ ªÉÆvÀÛ ªÉÆzÀ®Ä vÀ£Àß ªÀÄĺï¸À¨ï PÀtªÉUÉ ¨sÉÃn PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ.
zÉÆqÀØ dªÀÄæB »ÃUÉ ªÀÄÆgÀÄ dªÀÄæBzÀ ºÀgÀ¼ÀÄPÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ¸ÀtÚzÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. CAzÀgÉ ºÀeïÓ AiÀiÁvÉæUÉ ¨ÉÃPÁzÀ RZÀÄðUÀ¼À£ÀÄß l ºÀeïÓ£À RÄvÁâU¼ À °
À è ºÁdgÁVgÀ¨ÃÉ PÀÄ.
¸ÀܼÀUÀ½ªÉ. gÀ«Äà dªÀiÁgÀ£ÀÄß AiÀi˪ÀÄÄ£Àߺïæ PÀqÀ¯É PÁ½£ÀµÀÄÖ CxÀªÁ CzÀQÌAvÀ ¸Àé®à zsÀªÀÄð¸ÀªÀÄävÀ (ºÀ¯Á¯ï) DzÁAiÀÄ¢AzÀ ªÉÆzÀ®Ä K¼À£ÉAiÀÄ zÀįïºÀeïÓ£ÀAzÀÄ
CAzÀgÉ zÀįïºÀeïÓ ºÀvÀÛ£Éà vÁjÃQ£ÀAzÀÄ zÉÆqÀØ UÁvÀæzÁÝVgÀ¨ÉÃPÀÄ. ¨sÀj¸À¨ÉÃPÀÄ. ¸Á® ªÀiÁrzÀÝgÉ, CzÀ£ÀÄß PÀC¨ÁzÀ°è, JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÁV CgÀ¥sÁ ¢£À
ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ §½PÀzÀ ªÀÄÆgÀÄ ¢£ÀUÀ¼À°è l dªÀÄæPÉÌ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ ¸ÀAPÀ®àzÉÆA¢UÉ wÃj¸À¨ÉÃPÀÄ. vÀ£Àß ªÉÄÃ¯É d£ÀgÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ zÀAzÀÄ CgÀ¥sÁ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆgÀ£É
CAzÀgÉ CAiÀiÁåªÀÄÄvÀÛ²æÃPï JAzÀÄ ºÉüÀ¯ÁV CzÀ£ÀÄß J¸ÉAiÀĨÉÃPÀÄ. EzÀÝgÉ, CzÀ£ÀÆß ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀåªÀ AiÀÄzÁV «Ä£ÁzÀ°è vÀAVgÀĪÀ ªÉÃ¼É JgÀqÀ
gÀĪÀ zÀįïºÀeïÓ£À 11, 12 ªÀÄvÀÄÛ 13£Éà l dªÀÄæzÀ ¸ÀÄvÀÛ®Æ ¤«Äð¸À¯ÁVgÀĪÀ ºÁgÀU¼ À £
À ßÉ ®è ¤¨sÁ¬Ä¹ DzÀ ªÉÄÃ¯É E¹ÛSÁgÀ £ÉAiÀÄ ¢£ÀzÀ RÄvÁâ.
¢£ÀUÀ¼À°è F QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀÈvÀÛzÉƼÀUÉà J¸ÉAiÀĨÉÃPÀÄ. CzÀgÀ ºÉÆgÀUÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. D §½PÀ ¤µÀ̼ÀAPÀªÁV PÉêÀ® l CgÀ¥sÁ¢AzÀ ºÉÆgÀlÄ ªÀÄÄgÀhÄÝ°¥sÁ
CxÀªÁ PÉêÀ® zÀįïºÀeïÓ 12gÀ ªÀgÉUÉ J¸ÉAiÀĨÁgÀzÀÄ. C¯ÁèºÀ¤UÁV ºÀeïÓ£À zÀÈqsÀ ¸ÀAPÀ®àªÀ£ÀÄß zÀ°è ªÀÄVæ¨ï ªÀÄvÀÄÛ E±ÁUÀ¼À£ÀÄß dªÀiïCï
ªÀiÁrzÀgÀÆ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. ºÁfAiÀÄÄ ¸ÀévÀB l PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß MAzÉÆAzÁV K¼ÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. ºÀeïÓ AiÀiÁvÉæUÉ ºÉÆgÀlÄ DV ¤ªÀð»¸À¨ÉÃPÀÄ.
gÀ«Äà ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ C£ÀåxÁ K£ÁzÀgÀÆ ¨Áj J¸ÉAiÀĨÉÃPÀÄ. K¼ÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÆß ¤AvÁUÀ, AiÀiÁvÉA æ iÀÄ ²µÁÖZÁgÀU¼
À £
À ÄÀ ß ¥Á°¸À l gÀhĪÀiïgÀhĪÀiï ¤ÃgÀ£ÀÄß DzÀµÀÄÖ
¸ÀÆPÀÛ PÁgÀt«zÀÝgÉ AiÀiÁgÀ£ÁßzÀgÀÆ £ÉëĹ MAzÉà ¨ÁjUÉ J¸ÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è. ¨ÉÃPÀÄ. vÀgÀĪÁAiÀÄ ºÀeïÓ ¥ÁægÀA©ü¸ÀĪÁUÀ, PÀÄrAiÀĨÉÃPÀÄ.
D PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ªÀiÁr¸À¨ÉÃPÀÄ. l §®UÉʬÄAzÀ¯Éà J¸ÉAiÀĨÉÃPÀÄ. ¥ÀæªÁ¢ªÀAiÀÄðgÀ(¸À) ZÀAiÉÄðAiÀÄ£ÀÄß (¸ÀÄ£Àß l £À¦ü¯ïUÀ¼ÀÄ, vÀªÁ¥sï, ¥ÁæxÀð£É,
zÀįïºÀeïÓ ºÀvÀÛgÀAzÀÄ K¼ÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß K£ÁzÀgÀÆ ¸ÀÆPÀÛ PÁgÀt«zÀÝgÉ JqÀUÉʬÄAzÀ vÀ£ÀÄß) «±ÉõÀªÁV ¥ÀjUÀt¸À¨ÉÃPÀÄ. CªÀÅ PÀëªÀiÁ AiÀiÁZÀ£É EvÁå¢UÀ¼À dvÉUÉ ¸ÀvÁÌAiÀÄð
dªÀÄævÀįï GPÁâzÀ°è J¸ÉAiÀĨÉÃPÀÄ. CªÀÅ J¸ÉAiÀÄĪÀÅzÀgÀ°è zÉÆõÀ«®è. F PɼÀV£ÀAwªÉ: UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛgÀ¨ÉÃPÀÄ.
UÀ¼À£ÀÄß J¸ÉAiÀÄĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀĪÀÅ ¸ÀÆAiÉÆÃð l gÀ«Äà ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÄ ¥ÀÅgÀĵÀgÁVzÀÝgÉ, l EºÁæªÀiï zsÀj¹zÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæw [¸À±ÉõÀ]

zÀQët D¦üæPÁzÀ°è ¸ÀvÁåUÀæºÀzÀ DgÀA¨sÀ. ªÀtð ¨sÉÃzÀ K£ÉAzÀÄ C£ÀĨsÀªÀ


¸ÁévAÀ vÀöæ å ZÀ¼ÄÀ ªÀ½ ¸ÁV... (5£Éà ¥ÀÅl¢AzÀ)
ªÀĺÁvÁä UÁA¢üÃfAiÀĪÀjUÉ zÀQët D¦üPæ ÁzÀ¯Áè¬ÄvÀÄ. EzÀÄ UÁA¢üÃfAiÀĪÀjUÉ AiÀiÁjªÀgÄÀ ?
4) ©ænµÀgÀÄ £ÀqɹzÀ gÁµÀÖçzÀ DyðPÀ ±ÉÆõÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ zÀ¨Áâ½PÉAiÀÄ ¥ÉæÃgÀuÉ ¤ÃrvÀÄ. PÉ®ªÀjUÉ PÉÆlÄÖ
zsÉÆÃgÀuÉUÀ¼ÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀ°è gÁµÀÖç ¥ÉæêÀĪÀ£ÀÄß GQ̹zÀªÀÅ. gÁ¶ÖçÃAiÀÄ gË®vï PÁ¬ÄzÉAiÀÄÄ ¸ÁévA
À vÀöæ åzÀ ºÉÆÃgÁlPÉÌ ºÀÄgÀÄ¥ÀÅ ¤ÃrvÀÄ. ¥ÉÇö¹zÀgÀÄ
¥ÀwæPÉUÀ¼ÁzÀ `«ÄgÀgï', `PÉøÀj', `eÁÕ£À ¥ÀæPÁ±À' GzÀÄð ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ EzÀPÉÌ 1. PÁæAwPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀAiÉÆÃvÁàzÀPÀgÀ£ÀÄß `« dÆåj'UÀ¼ÉA§ £ÁåAiÀÄ PÉ®ªÀjUÉ PÉÆlÄÖ
¥ÉÇæÃvÁìºÀ ¤ÃrvÀÄ. ¯ÉÃRPÀgÁzÀ ¦.¹. ZÀlfð, PÉ.¹. ¸ÉãÀ gÀ«ÃAzÀæ£ÁxÀ ªÀÄAqÀ°¬ÄAzÀ «ZÁgÀuÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ²PÉëUÉ M¼À¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ, vÀªÀÄäzÉà zÉñÀzÀ Nr¹zÀgÄÀ
oÁUÀÆgï ªÀÄvÀÄÛ §AQªÀiï ZÀAzÀægÀÄ G¥À£Áå¸À, VÃvÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ gÁµÀÖç ¸ÁévAÀ vÀöæ åzÀ ºÉÆÃgÁlUÁgÀg£
À ÄÀ ß PÁæAwPÁjUÀ¼ÄÀ ¨sAÀ iÉÆÃvÁàzPÀ g
À AÉ zÀÄ awæ¹gÀĪÀÅzÀÄ zÉñÀzÀ ReÁ£ÉAiÀÄ£ÀÄß
¥ÉæêÀÄ GAlÄ ªÀiÁrzÀgÀÄ. EwºÁ¸ÀzÀ zÀÄgÀAvÀªÁVzÉ. F jÃw zÉÆÃazÀgÀÄ
5) zsÁ«ÄðPÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ ZÀ¼ÄÀ ªÀ½UÀ¼ÄÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄvÉAiÀÄ£ÀÄß eÁUÀÈwUÉƽ¸ÀĪÀ°è 2. LzÀÄ d£ÀjVAvÀ ºÉZÀÄÑ d£À ¸ÉÃgÀĪÀAw®è. PÉÆÃn UÀlÖ¯AÉ iÀÄ
GvÀÛªÀÄ ¥ÁvÀæ ªÀ»¹vÀÄ. T¯Á¥sÀvï ªÀåªÀ¸ÉÜ ¥ÀvÀ£ÀªÁzÁUÀ CzÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¨sÁgÀvÀzÀ 3. ¸À¨sÉ ¸ÀªÉÄäüÀ£À £ÀqɸÀĪÀAw®è. wgÀÄUÁl
«zÁéA¸ÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è (¸Àgï ¸ÉÊAiÀÄzï CºÀäzï SÁ£ï) ZÀ¼ÀªÀ½ £ÀqɬÄvÀÄ. 4. ¥ÀwæPÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¤§ðAzsÀ. EvÁå¢. PÉÆÃn UÀlÖ¯AÉ iÀÄ
T¯Á¥sÀvï ¨ÉA§°¹ £ÀqÉzÀ ZÀ¼ÀªÀ½UÉ UÁA¢üÃfAiÀĪÀgÀÄ ¨ÉA§® ¤ÃrzÀÝgÀÄ. d°AiÀÄ£ï ªÁ¯Á¨ÁUï zÀÄgÀAvÀ (1919), ¸ÀézÉòà ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀÄ GqÀÄ¥ÀÅ
T¯Á¥sÀvï ZÀ¼ÀªÀ½ PÀÆqÀ ¨sÁvÀzÀ ¸ÁévÀAvÀæöå ¸ÀAUÁæªÀÄPÉÌ PÁgÀtªÁ¬ÄvÀÄ. ¥ÀÅ£ÀgÁgÀA¨sÀ (1920-30). C¸ÀºÀPÁgÀ ZÀ¼ÀĪÀ½, T¯Á¥sÀvï ZÀ¼ÀªÀ½. £ÉÃvÁf PÉÆÃn UÀlÖ¯AÉ iÀÄ
¨sÁgÀvÀzÀ°è ©ænµÀgÀ «gÀÄzÀÞ JgÀqÀÄ jÃwAiÀÄ ºÉÆÃgÁl £ÀqɬÄvÀÄ. ¸ÀĨsÁ±ï ZÀAzÀæ ¨ÉÆøÀgÀÄ ¸À±À¸ÀÛç ºÉÆÃgÁlPÉÌ PÀgÉ PÉÆlÖzÀÄ, PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨sÀAUÀ eÁ»gÁvÀÄ
1. ¸ËªÀÄåªÁzÀ. 2. GUÀæªÁzÀ. ZÀ¼ÀªÀ½, ¥ÀÇtð ¸ÁévÀAvÀæöåPÁÌV PÁAUÉæ¸ï¤AzÀ ¨ÉÃrPÉ (1930), zÀÄAqÀÄ ºÉƸÀ ºÉƸÀ ºÉ¸ÀgÀ°è
¸ËªÀÄåªÁzÀzÀ ºÉÆÃgÁlPÉÌ GzÁºÀgÀuÉ UÉÆÃ¥Á® PÀȵÀÚ UÉÆÃR¯É, ªÉÄÃf£À ¥ÀjµÀvÀÄÛ, ¥ÁæAvÀåAiÀÄ ¸ÁéAiÀÄvÀÛvÉ, ¨sÁgÀvÀ ©lÄÖ vÉÆ®V ZÀ¼ÀªÀ½ CzÉµÆ É Öà PÉÆÃn
¦ügÉÆÃgÀhiï µÁ ªÉĺÁÛ, C¤¨É¸ÉAlgÀ ºÉÆÃgÁl. (DUÀ¸ïÖ- 9- 1942). PÉÆÃn PÉÆÃnUÀ¼® É è
GU˻
æ Á¢ ºÉÆÃgÁl ¨sÁgÀvz
À À «¨sd
À £ÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ ªÀiÁrzÀgÄÀ ®Æn
¨Á®UÀAUÁzsÀgÀ w®Pï, ¨sÀUÀvï ¹AUï, ZÀAzÀæ ±ÉÃRgï DgÀhiÁzï EvÁå¢. 1947 DUÀ¸ïÖ 15 gÀAzÀÄ ¨sÁgÀvÀ zÉñÀPÉÌ ¸ÁévÀAvÀæöå ¹QÌvÀÄ. £ÀªÀÄä `¸ÁévÀAvÀæöå
@ ªÀÄħ²êgï
UÁA¢üAiÀÄÄUÀ (1919-1948) JvÀÛ ¸ÁgÀÄwÛzÉ' JAzÀÄ FUÀ D¯ÉÆÃa¸À¨ÉÃPÁVzÉ.
¸À£ÁäUÀð ªÁgÀ¥ÀwP
æ É 2018 CUÀ¸ïÖ 05 - 11 7

VªÉ. ¸ÀªÀÄÈ¢ÞAiÀÄ£ÀÄß PÉêÀ® ¹j-


zÉêÀZÀgÀgÀ ¥ÁæxÀð£É ¸ÀA¥ÀwÛUÉ ¹Ã«ÄvÀUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ºÉt£
ÚÂ À
zÉÆqÀØ vÀ¥ÅÀ Pà ®
À £
à AÉ iÀiÁVzÉ. ªÀÄ£À±ÁêAw
@ §²Ãgï CºÀäzï, ¹zÁÝ¥ÅÀ gÀ VAvÀ zÉÆqÀØ ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ ¨ÉÃgÉãÀÆ ªÁ¸À ¸À¼Ü À
E®èªÉAzÀÄ J®ègÀÆ §®ègÀÄ. @ UÀįÁÔgÀĤ߸Á, w¥ÀlÆgÀÄ
l ¥Àæw¢£À ¸ÀÆAiÉÆÃðzÀAiÀĪÁUÀĪÁUÀ E§âgÀÄ zÉêÀZÀgÀgÀÄ
C¯Á躣 À ÄÀ ºÉüÀÄvÁÛ£-É (N ¥ÉÊUÀA§
C¯ÁèºÀ£Æ É A¢UÉ ¥Áæyð¸ÀÄvÁÛg-É M§âgÀÄ ºÉüÀÄvÁÛg:É C¯ÁèºÀ£ÃÉ ! l ºÉtÂÚUÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É M¼ÉîAiÀÄzÉÆà CxÀªÁ
gÀgÉÃ) ºÉýj- EzÀ£ÀÄß CªÀwÃtð
¤£Àß ªÀiÁUÀðzÀ°è ºÀt RZÀÄð ªÀiÁqÀĪÀªÀjUÉ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀªÀÄÈ¢ÞAiÀÄ£ÀÄß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÉÆÃ? ¨ÁzsÀåvÉAiÀÄ zÀȶ֬ÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ ±ÉæõÀ×? w½¹.
UÉƽ¹zÀÄzÀÄ C¯ÁèºÀ£À C£ÀÄUÀæºÀ
¤ÃqÀÄ. E£ÉÆߧâgÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ- f¥ÀÅtvÉ vÉÆÃgÀĪÀªÀgÀ£ÀÄß m ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ ºÉtÄÚ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÉà GvÀÛªÀÄ.
ªÀÄvÀÄÛ PÀÈ¥ÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. EzÀPÁÌV
£Á±À¥Àr¸ÀÄ. DzÀgÉ C£ÉÃPÀ ªÀÄA¢ C¯ÁèºÀ£À ªÀiÁUÀðzÀ°è RZÀÄð UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DvÀ£À vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ vÁ¬Ä-vÀAzÉ
d£ÀgÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ¥ÀqÀ¨ÉÃPÀÄ. d£ÀgÀÄ
ªÀiÁqÀÄvÁÛg.É DzÀgÀÆ CªÀgÀ zÁjzÀöæ å PÀrªÉÄAiÀiÁUÀ¢gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀÄAvÉAiÉÄà ¦æÃw¹ UËgÀ«¹ £ÀqÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. ¥ÀwAiÀÄ C£ÀĸÀgÀuÉ-
±ÉÃRj¸ÀÄwÛgÀĪÀ J®è ªÀ¸ÀÄÛUÀ½
£ÁªÀÅ £ÉÆÃqÀÄvÉÃÛ ªÉ. CzÉà jÃw E£ÀÄß PÉ®ªÀgÀÄ RZÀÄð M½w£À°è-DPÉAiÀÄ zÉÆqÀØ ¨ÁzsÀåvÉAiÀiÁVzÉ. CzÉà jÃw ¥ÀwAiÀÄ ¸ÀºÉÆÃ
VAvÀ®Æ EzÀÄ GvÀÛªÀĪÁVzÉ.
ªÀiÁqÀĪÀÅzÀgÀ°è f¥ÀÅtvÉ vÉÆÃgÀÄvÁÛg.É CªÀgÀÄ ¸ÀªÀÄÈzÀª Þ ÁV zÀgÀgÀÄ, ¸ÀºÉÆÃzÀjAiÀÄgÉÆA¢UÀÆ CvÀÄåvÀÛªÀÄ jÃwAiÀÄ°è ªÀåªÀºÀj¸À¨ÉÃPÀÄ.
(AiÀÄÆ£Àĸï: 58)
¥ÀU
æ ÀwAiÀÄ ¥ÀxÀzÀ°g
è ÀÄvÁÛg.É »ÃUÉÃPÉ? w½¹. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀ ¥ÀÅgÀĵÀ£ÄÀ ¥Àv
æ åÉ ÃPÀ ªÀģɪiÀ ÁrPÉÆAqÀÄ
ªÁ¹¸ÀĪÀÅzÀÄ ±ÀjÃCvï£À EAVvÀªÁVzÉ. ªÀÄĺÀªÀÄäzï(¸À) CªÀgÀÄ vÀªÀÄä
m ¤ÃªÀÅ «ªÀj¹gÀĪÀ ºÀ¢Ã¸ï£À vÁvÀàAiÀÄðªÀ£ÄÀ ß UÀ»
æ ¸ÀĪÀÅzÀg°
À è vÀ¦à PÉý¢gÁ PÉý? ¥ÀÅwæ ¥sÁwªÀiÁ(gÀ) ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¥Àw C° ©£ï C§ÆvÁ°¨ïgÀ£ÀÄß
«µÀAiÀÄzÀ°è ¤ªÀÄUÉ ©¢ÝgÄÀ «j. ¸ÀªÄÀ È¢ÞAiÉÄAzÀgÉ PÉêÀ®
vÀ ¥ À Å à P À ® à £ É A iÀ Ä ÄAmÁVzÉ . ªÀ Ä Æ® ¸ÀA¥ÀwÛ£À ºÉZÀѼÀªÉAzÀÆ «£Á±À
ªÀÄÄfÃ¨ï ¥ÀævÉåÃPÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀUÉƽ¹gÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄUÉ w½zÀ «µÀAiÀÄ.
¥ÀævÉåÃPÀ ªÀÄ£ÉAiÀįÁèUÀ°, UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀįÁèUÀ° ªÁ¹¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ
ºÀ¢Ã¸ï §ÄSÁj ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄĹèªÀiï ªÉAzÀgÉ PÉêÀ® ¸ÀA¥ÀwÛ£À £ÀµÀÖ CzÉà jÃw £ÀµÀÖ, «£Á±ÀzÀ
vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁzsÀåvÉAiÉÄãÀÆ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀĪÀÅ¢®è. vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀÄ
£À°è G¯ÉÃè RUÉÆArgÀĪÀÅzÀÄ »ÃVzÉ. ªÉAzÀÆ §UÉ¢¢ÝÃj. CzÀÄ ¸Àj CxÀð PÉêÀ® ¹j-¸ÀA¥ÀwÛ£À
AiÉÆÃUÀPÉëêÀĪÀ£ÀÄß DUÁUÀ «ZÁj¸ÀÄwÛgÀ¨ÉÃPÁzÀÄzÀÄ, CUÀvÀå ©zÁÝUÀ
"C§Æ ºÀÄgÉÊgÁ(gÀ) ªÀgÀ¢ AiÀÄ®è. CzÀgÀ CxÀð ªÁå¦ÛAiÀÄÄ £ÀµÀÖªÀ®è. «£Á±ÀªÀÅ PÉ®ªÉǪÉÄä
CªÀgÀ ¸ÉêÉUÁV zsÁ«¹ §gÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄUÀ¼À PÀvÀðªÀåªÁVzÉ. `PÉÆlÖ ºÉtÄÚ
ªÀiÁqÀÄvÁÛg- É ¥Àª æ Á¢(¸À) ºÉýzÀgÄÀ : §ºÀ¼À «±Á®ªÁVzÉ. §PÀðvï£À gÉÆÃUÀzÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è §gÀ§ºÀÄzÀÄ.
PÀÄ®PÉÌ ºÉÆgÀUÉ' JA§ ¤Ãw E¸Áè«Ä£À°è®è. NªÀð ºÉtÂÚ£À ªÀÄnÖUÉ
¥Àæw¢£À DgÀA¨sÀªÁUÀĪÁUÀ E§âgÀÄ C£ÉÃPÀ gÀÆ¥ÀUÀ½gÀ§ºÀÄzÀÄ. CzÀÄ E£ÀÄß PÉ®ªÉǪÉÄä PÉlÖ ¸ÀAvÁ£ÀzÀ
¥ÀwAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄÆ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄÆ ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁVzÉ. ºÉtÄÚ ªÀÄvÀÄÛ
zÉêÀZÀgÀgÀÄ E½AiÀÄÄvÁÛgÉ. M§â£ÀÄ PÉ®ªÉǪÉÄä DgÉÆÃUÀåzÀ gÀÆ¥ÀzÀ°ègÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è §gÀ§ºÀÄzÀÄ. ªÀÄvÉÛ
UÀAr£À PÀÄlÄA§UÀ¼ÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ JgÀqÀÆ PÀÄlÄA§UÀ¼À
¥Áæyð¸ÀÄvÁÛ£- É "C¯Á躣 À ÃÉ ! RZÀÄ𠧺ÀÄzÀÄ. E£ÀÄß PÉ®ªÉǪÉÄä GvÀÛªÀÄ PÉ®ªÉǪÉÄä d£ÀgÀ «zÉÃé µÀ-DPÉÆÃæ ±ÀzÀ
ªÀÄzsÉå ¸ËºÁzÀð ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß ¨É¼É¸À¨ÉÃPÁzÀÄzÀÆ ºÉtÂÚ£À PÀvÀðªÀåªÁVzÉ.
ªÀ i ÁqÀ Ä ªÀ ª À ¤ UÉ ¤Ã£À Ä §PÀ ð vï ¸ÀAvÁ£ÀzÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è §gÀ§ºÀÄzÀÄ. gÀÆ¥ÀzÀ°è §gÀ§ºÀÄzÀÄ. E£ÀÄß
DzÀÝjAzÀ ¥ÀwAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ®Æè UÀAqÀ£À
(¸ÀªÄÀ È¢Þ) ¤ÃqÀÄ." E£ÉÆߧâ£ÄÀ »ÃUÉ CzÉà jÃw ¸ÀA¥ÀwÛ£À ºÉZÀѼÀzÀ PÉ®ªÉǪÉÄä ªÀiÁ£À¹PÀ C¸ÀAvÀȦÛAiÀÄ
ªÀÄ£ÉAiÀÄ «µÀAiÀÄ ¥ÀwAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ®Æè ¥À¸
æ ÁÛ¦¸ÀzÉ UË¥ÀåªÀ£ÄÀ ß PÁ¥ÁqÀ¨ÃÉ PÀÄ.
±Á¥À ºÁPÀ Ä vÁÛ £ É - "C¯Áè º À £ É Ã ! gÀÆ¥ÀzÀ®Æè §gÀ§ºÀÄzÀÄ. EªÀÅ gÀÆ¥Àz® À Æè §gÀ§ºÀÄzÀÄ. §ºÀ¼µ À ÄÀ Ö
C£ÀåxÁ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ C£ÀĪÀiÁ£À, ¸ÀAzÉúÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆqÀ vÉÆqÀVzÀgÉ PÀÄlÄA§
f¥ÀÅt£À ¥Á°UÉ «£Á±À«gÀ°." EzÉà ¨sËwPÀ gÀÆ¥ÀªÁzÀg,É CeÁÕvÀ gÀÆ¥À L±ÀéAiÀÄð ºÉÆA¢AiÀÄÆ PÉ®ªÉǪÉÄä
UÀ¼ÀÄ £ÀgÀPÀ ¸ÀzÀȱÀªÁUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß C®èUÀ¼ÉAiÀÄĪÀAw®è.
CxÀðzÀ E£ÀÆß PÉ®ªÀÅ ºÀ¢Ã¸ïUÀ½ªÉ, zÀ ® Æè EgÀ § ºÀ Ä zÀ Ä . GzÁ: ªÀÄ£À¹ì£À £ÉªÀÄä¢AiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀPÉÆAqÀÄ
PÀÄgïD£ï ¸ÀÆPÀÛUÀ¼ÀÆ EªÉ. GzÁ: ¸À£ÁäUÀð ¥Áæ¦Û, ±ÁAw-£ÉªÀÄä¢, M¼À V AzÉ Æ ¼À U É Ã PÀ g À U À Ä ªÀ Å zÀ Æ
"¤ÃªÀ Å RZÀ Ä ð ªÀ i ÁqÀ Ä ªÀ Å zÀ g À d£À¦æAiÀÄvÉ ªÀÄvÀÄÛ UËgÀªÁzÀgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå£À ¥Á°UÉ £ÀµÀÖªÉà ¸Àj. Dj<o¶Ôj~ Öj0;o ;jÚj Ôj?}‘ ÚoCjÄÔjèjbš
¸ÁÜ£ÀzÀ°è CªÀ£ÀÄ ¤ªÀÄUÉ E£ÀßµÀÄÖ EvÁå¢. EªÉ®Qè ÌAvÀ®Æ «ÄV¯ÁVgÀÄ CzÀ®èzÉ C¯ÁèºÀ£ÀÄ ¥ÀgÀ¯ÉÆÃPÀzÀ°è Aoc~ù `å 750.00 Aoc~ù `å 2,700.00
¤ÃqÀÄvÁÛ£É." (¸À¨Á: 39) ªÀÅzÀÄ ¥ÀgÀ¯ÉÆÃPÀzÀ°è C¯ÁèºÀ£ÀÄ CªÀ£À ¥Á°UÉ EnÖgÀĪÀ ²PÉëAiÀÄÄ !;kj~Aoc~ù `å 380.00 !;kj~Aoc~ù `å 1,400.00
¤ÃªÀÅ ¸ÀªÀÄÈ¢Þ ªÀÄvÀÄÛ «£Á±ÀzÀ CªÀgÀ ¥Á°UÉ EnÖgÀĪÀ ¥ÀÅtåUÀ¼Á EªÉ®èªÀÅUÀ½VAvÀ®Æ «ÄV¯ÁVzÉ.

¨sÆ
À «ÄAiÀÄ°è fêÀ£:À DPÁ±À¢AzÀ ¨É¼P
À ÄÀ
@ ¦.JA.J. UÀ¥ÇÀs gï ¥ÀzÀzÀ CxÀð `NzÀ®àqÀ¨ÉÃPÁzÀÄzÀÄ' JA§ÄzÀPÉÌ CzsÉÆêÀÄÄTUÀ¼ÁV ¸ÁµÁÖAUÀªÉgÀV ©qÀÄvÁÛgÉ ªÀÄĺÀªÄÀ äzï(¸À)jUÉ CªÀgÀ £À®év£ ÛÀ ÃÉ ªÀAiÀĹì
¸ÀAQë¥ÀUÛ ÆÉ ½¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è. KPÉAzÀgÉ J¯Áè ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀÄ ¥Áæyð¸ÀÄvÁÛgÉ: £ÀªÀÄä ¥Àæ¨sÀÄ £À°è »gÁ UÀĺÉAiÀÄ°è f©æïï JA§ zÉêÀ
¨sÁUÀ- 02 UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ NzÀ®Ä EgÀĪÀÅzÁVzÉ. ºÉZÁÑV ¥ÀgÀªÀÄ ¥ÁªÀ£À£ÀÄ. CªÀ£À ªÁUÁÝ£À ¥ÀÇtð ZÀgÀ ¥ÀæxÀªÀĪÁV PÀÄgïD£ï ªÀZÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß N¢
NzÀ®àqÀĪÀÅzÀÄ, ¤gÀAvÀgÀ NzÀÄ«PÉ... »ÃUɯÁè UÉƼÀî¯ÉèÉÃPÀÄ. CªÀgÀÄ ¥Àæ¯Á¦¸ÀÄvÀÛ CzsÉÆà PÉý¹vÀÄ. CgÀĪÀvÀÛ ªÀÄÆgÀ£Éà ªÀAiÀĹì£À°è
PÀÄ gïD£ï£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥ÀzÀªÀÇ C£À£Àå «ªÀj¹zÀgÀÆ CzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ CxÀðªÁUÀ®Ä ªÀÄÄTUÀ¼ÁV ©qÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ EzÀ£ÀÄß PÉý ¥ÀæªÁ¢AiÀĪÀgÀ(¸À) «AiÉÆÃUÀQÌAvÀ MA¨sÀvÀÄÛ
ªÁzÀÄzÀÄ. CzÀPÌÉ CzÀ£ÄÀ ß AiÀiÁªÀÅzÀPÆÀ Ì ºÉÆð ¸ÁzsÀå«®è. CzÉ®è EvÀgÀ UÀæAxÀUÀ½UÉ ¸ÀÆPÀÛªÁUÀ CªÀgÀ ¢Ã£ÀvÁ¨sÁªÀªÀÅ E£ÀßµÀÄÖ ªÀ¢üð¸ÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÀU¼ À À ªÉÆzÀ®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¸ÀÆPÀª Û ÅÀ CªÀwÃtð
¸À®Ä ¸ÁzsÀå«®è. CvÀåAvÀ ¸ÀÆPÀëöäªÁzÀ WÀl£Á §ºÀÄzÀÄ. ºÁUÁzÀgÉ PÀÄgïD£ï JAzÀgÉãÀÄ? "PÀgÄÀ uÁªÀĬÄAiÀiÁzÀ C¯Á躣 À À ªÀZ£À U
À ¼À £ À ÄÀ ß ªÁ¬ÄvÀÄ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 23 ªÀµÀðUÀ¼À ¢ÃWÀð
¸ÀA¥À£ÀßvÉAiÀÄÆ, D±ÀAiÀÄUÀ¼À ªÉÊ«zsÀåvÉUÀ¼ÀÆ E§Äß C¨Áâ¸ï(gÀ) ºÉýgÀĪÀAvÉ, PÀÄgïD£ï£À N¢ ºÉýzÁUÀ EªÀgÀÄ C¼ÀÄvÁÛ ¸ÁµÁÖAUÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è, ««zsÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°è
¥Àwæ AiÉÆAzÀÄ ¸ÀÆPÀz
Û ®
À Æè CqÀVzÉ. ¨Á£À¯Æ É ÃPÀ CvÀÄåvÀÛªÀÄ ªÁåSÁå£À `PÁ®'ªÁVzÉ. PÉêÀ® ªÉgÀUÀÄwÛzÀÝgÀÄ." (ªÀÄAiÀÄðªÀiï: 580) C¯ÁèºÀ¤AzÀ CªÀwÃtðUÉÆAqÀ ¸ÀÆPÀÛUÀ¼ÉÃ
¢AzÀ ªÉÆzÀ®Ä E½zÀÄ §AzÀ ‘EPïgÀCï’ ¥ÁgÁAiÀÄt ªÀiÁvÀæ PÀÄgïD¤£À UÀÄjAiÀÄ®è. "CªÀgÄÀ ¸ÀAzÉñÀªÁºÀPg À À ªÉÄÃ¯É CªÀwÃtð ¥À«vÀæ PÀÄgïD£ï. 114 CzsÁåAiÀÄUÀ¼ÀÄ, DgÀÄ
JA§ MAzÀÄ ¥ÀzÀ EAzÀÄ PÀÆqÀ ZÀZÉð ªÀÄÄV £ÀªÀiÁgÀhiï ªÀiÁqÀ®Ä DzÉò¹zÁUÀ ¥ÀæªÁ¢ UÉÆAqÀ F ªÁtÂAiÀÄ£ÀÄß D°¸ÀĪÁUÀ ¸ÀvåÀ ¥Àe æ AÕÉ iÀÄ ¸Á«gÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ ªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ, 77 ¸Á«gÀ
AiÀÄzÉ G½¢zÉ. ¥Àæw CtÄ«£À®Æè CxÀð AiÀĪÀgÀÄ(¸À) £ÀªÀiÁgÀhiï ªÀiÁrzÁÝgÉ. G¥À ¥Àæ¨sÁªÀ¢AzÀ CªÀgÀ £ÀAiÀÄ£ÀUÀ¼ÀÄ C±ÀÄæUÀ½AzÀ QÌAvÀ®Æ C¢üPÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ, 3,20,000QÌAvÀ
ªÉÊ«zsÀåvɬÄzÉ. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸ÀÆPÀÛzÀ®Æè ªÁ¸ÀzÀ DzÉñÀ §AzÁUÀ G¥ÀªÁ¸À DZÀj¹ MzÉÝAiÀiÁUÀÄwÛgÄÀ ªÀÅzÀ£ÄÀ ß ¤ÃªÀÅ PÁtÄwÛÃj. CªÀgÄÀ C¢üPÀ CPÀëgÀUÀ½AzÀ PÀÄgïD£ï PÁæAwAiÀÄ£ÀÄß
¸ÁgÁA±ÀUÀ¼À ¸ÁUÀgÀ«zÉ. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ªÀiË£À zÁÝgÉ. NzÀÄ JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ NzÀ®Ä PÀ° ºÉüÀÄvÁÛgÉ, "N £ÀªÀÄä ¥Àæ¨sÀÆ, £ÁªÀÅ «±Áé¸À ¸ÀȶֹvÀÄ. dUÀvÉÛà PÁtzÀAvÀºÀ ªÀĺÁ£ï
zÀ®Æè PÁªÀÄ£À©°è£À ªÀtð«zÉ. PÀÄgïD£ï w®è! NzÀ®Ä ºÉýzÀÄÝ JzÀÄjVgÀĪÀ CPÀëgÀUÀ¼À «j¹zɪÀÅ. £ÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ¸ÁPÀëöå ¤ÃqÀĪÀªÀ PÁæAw. ªÀåQÛAiÀÄ CAvÀgAÀ UÀz®À Æè §»gÀAUÀz® À Æè
MªÉÄä ªÀiË£ÀªÁVgÀĪÁUÀ®Æ CzÀg° À è zs¤éÀ ¬ÄzÉ. £Àß®è. ªÀÄgÉAiÀiÁVgÀĪÀ D±ÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß NzÀ®Ä gÉÆA¢UÉ §gÉzÀÄPÉÆÃ..." (C¯ïªÀiÁEzÀ: 83) PÀÄgïD£ï C¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁ¥Áðl£ÀÄß vÀA¢vÀÄ.
CzÀgÀ ²Ã¶ðPÉAiÀÄ®Æè ©ü£ÀßvɬÄzÉ. ¸ÀÆPÀÛ ºÉüÀ¯ÁVvÀÄ.Û PÀtÚ¤AzÀ JAzÀÄ ºÉüÀĪÀÅzÀQÌAvÀ PÀÄgïD£ï¤AzÀ PÀ°AiÀÄĪÀÅzÉ®ª è ÇÀ ºÀÈzÀAiÀÄ CA¢£ÀªÀgÉVzÀÝ J®èªÀÅUÀ¼À£ÀÆß PÀÄgïD£ï
UÀ¼À ±ÉÊ°AiÀÄ®Æè, C¼ÀvÉAiÀÄ®Æè, ¸ÀASÉåAiÀÄ®Æè, CzÀÄ ºÀÈzÀAiÀÄ¢AzÀ D NzÀÄ«PÉ DUÀ¨ÉÃPÀÄ. zÀ°è ¨sÀzÀæªÁV, fêÀ£ÀzÀ J¯Áè gÀAUÀUÀ½UÀÆ CvÀÄåvÀÌøµÀÖvÉUÉ ¥ÀjªÀwð¹vÀÄ. £ÁåAiÀÄ, ¤Ãw
CªÀwÃtðzÀ ¸À¤ßªÉñÀ¢AzÀ®Æ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ "C¯Á躣 À ÄÀ CvÀÄåvÀª
Û ÄÀ ªÁtÂAiÀÄ£ÀÄß CªÀvjÀ ¹gÀÄ CzÀÄ ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. DgÁzsÀ£É, K£ÉAzÉà CjAiÀÄzÀ C£ÁUÀjPÀ CgÀ§gÀ£ÄÀ ß £ÁåAiÀÄ
CzsÁåAiÀĪÀÇ «©ü£ÀߪÁVzÉ. ªÀåQÛ, fë ªÀÄvÀÄÛ ªÀ£ÀÄ. J®è ¨sÁUÀUÀ¼ÀÆ ¸ÀªÀiÁ£À ¸ÀégÀÆ¥ÀªÁVgÀÄ ºÉÆUÀ¼ÄÀ «PÉ, DzÀg,À PÀÈvÀdv Õ ,É ¸ÉßúÀ, C©ü¯ÁµÉ, ªÀ£ÄÀ ß ¥Àj¥Á°¸ÀĪÀ R°Ã¥sg À ÁV¹vÀÄ. CvÁåUÀº æ À
ªÀUÀð, WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ PÀÄgïD£ï£À CzsÁåAiÀÄzÀ ªÀAvÀºÀ UÀæAxÀ«zÀÄ. EzÀgÀ°è «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ «±Áé¸À, ¸ÀºÀ£É, ¤jÃPÉë, ©üÃw, ¸ÀAvÉÆõÀ, ¦ÃrvÀgÁVzÀÝ d£ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß MAzÀÄ DzÀ±Àð
ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼ÁVzÉ. D£É, zÀ£À, eÁ£ÀĪÁgÀÄUÀ¼ÀÄ, ¥ÀÅ£ÀgÁªÀwð¸À®ànÖªÉ. EzÀ£ÀÄß PÉýzÁUÀ, vÀªÀÄä ¸ÀAvÁ¥À, aAvÉ, £É£À¥ÀÅ, «zsÉÃAiÀÄvÉ, ±ÀgÀuÁ ¸ÀªÀÄƺÀªÁV §zÀ¯Á¬Ä¹vÀÄ. ºÀvÀÄÛ ¨Áj
EgÀĪÉ, eÉãÀÄ £ÉÆÃt, eÉÃqÀ, ¸ÀÆAiÀÄð, ZÀAzÀ,æ ¥Àæ¨sÀĪÀ£ÀÄß ¨sÀAiÀÄ¥ÀqÀĪÀªÀjUÉ gÉÆêÀiÁAZÀ£À UÀĪÀÅzÀÄ... EªÉ®èªÀÇ PÀÄgïD£ï NzÀĪÀ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀgÀ£ÀÄß LzÀÄ ºÉÆvÀÄÛ
£ÀPÀëvÀæ, PÀ©ât, ¹r®Ä, UÀĺÉ, ¥Àæ¨sÁvÀ, gÁwæ, ªÁUÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ±ÀjÃgÀ ºÁUÀÆ CªÀ¸ÉÜAiÀiÁVzÉ. EªÀÅUÀ¼À¯Éè¯Áè ºÀÈzÀAiÀĪÀÅ £ÀªÀiÁgÀhiï ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀ£ÁßV ªÀiÁrvÀÄ. zÉéõÀ,
ºÀUÀ®Ä, PÁ®, ¥É£ÀÄß, £Àƺï, E¨Áæ»ÃªÀiï, ºÀÈzÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈzÀĪÁV C¯ÁèºÀ£À ¸ÀägÀuÉAiÀÄ ºÁzÀĺÉÆÃUÀ¨ÃÉ PÀÄ. CzÀ®è¢zÀÝgÉ PÉêÀ® vÀÄn, ªÉÊgÁUÀå vÀÄA©PÉÆArzÀÝ ªÀÄ£ÀzÀ°è «£ÀAiÀÄ
ºÀÆzï, AiÀÄƸÀÄ¥sï, ªÀÄĺÀªÄÀ äzï ¥Àªæ Á¢UÀ¼ÄÀ ... PÀqÉUÉ ªÁ° ©qÀÄvÀÛªÉ." (CgÀhÄÔªÀÄgï: 23) £Á®UÉ, PÀtÄÚ ªÀiÁvÀæ ¨sÁUÀª» À ¸ÀĪÀ QæAiÉÄAiÀiÁV ºÁUÀ Æ ¦æ à wAiÀ Ä £À Ä ß ¨É ¼ É ¹ vÀ Ä . PÀ Ä gïD£ï
EªÉ¯Áè CzsÁåAiÀÄzÀ ²Ã¶ðPÉUÀ¼ÀÄ. "¤ÃªÀÅ EzÀgÀ ªÉÄÃ¯É «±Áé¸À«lÖgÀÆ ªÀiÁvÀæ G½AiÀÄÄvÀÛzÉ. PÀÄgïD£ï £ÀªÉÆäqÀ£É ªÉÆzÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ PÀÄgïD£ï£À §½PÀ JAzÀÄ
NzÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¥Àæ¥ÀAZÀzɯÉèqÉUÉ «PÀ¹¹zÀ EqÀ¢zÀÝgÆ À EzÀPÌÉ ªÀÄÄAZÉ eÁÕ£PÀ ÆÉ qÀ®àlªÖ j
À UÉ K£ÀÄ ºÉüÀÄvÀz Û AÉ iÉÄA§ÄzÀ£ÄÀ ß w½zÀÄPÉƼÀÄîªÅÀ zÉà ¯ÉÆÃPÀªÀ£ÀÄß «AUÀr¸À¯Á¬ÄvÀÄ.
UÀæAxÀªÁVzÉ PÀÄgïD£ï. PÀÄgïD£ï JA§ EzÀ£ÀÄß N¢ ºÉýzÁUÀ CªÀgÀÄ vÀ¯É¨ÁV PÀÄgïD£ï ¥ÁgÁAiÀÄtªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. [G½zÀ ¨sÁUÀ ªÀÄÄA¢£À ªÁgÀ]
8 ¸À£ÁäUÀð ªÁgÀ¥ÀwP
æ É 2018 CUÀ¸ïÖ 05 - 11

ªÀ£ÀÄ) JA§ PÀvÀÈð ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß MAzÀÄ ºÉƸÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß§¼À¸À¯ÁVzÉ. ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄzÀÄÝ §»gÀAUÀ¥Àr¸ÀĪÀÅzÁVzÉ JA§


123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 QæAiÉÄAiÀÄ- ¤fÃðªÀªÁzÀªÀÅUÀ½AzÀ jÃwAiÀÄ®è®è. §zÀ¯ÁV EzÀÄ ¤ÃªÀÅ


123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567


123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 ¸ÀfêÀªÁzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀȶָÀĪÀÅzÀÄ. PÀÆqÁ CAVÃPÀj¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀvÀå


123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567


123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 ¤gÀAvÀgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß awæÃPÀj¸ÀÄvÀÛzÉ. ªÁVzÉ JA§ £É¯ÉAiÀįÁèVzÉ.
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567


123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567


123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 ªÀÄÄSïjdÄ JA§ PÀvÀÈð ¥ÀzÀzÀ°è DzÀÝjAzÀ¯Éà ªÀÄÄAzÉ "»ÃVgÀÄvÁÛ
941 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567


123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
CªÀwÃtð: ªÀÄPÁÌz°
À è, gÀÄPÀÆCï: 20, ªÀZ£
À U
À ¼
À ÄÀ : 165
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567


123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 wêÀiÁð£À ºÁUÀÆ ¤±ÀÑzÁqsÀåðzÀ ¤ÃªÀÅ JvÀÛ zÁjvÀ¦à ¸ÁUÀÄwÛgÄÀ «j?"
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567


zsÀé¤AiÀÄÄ JzÀÄÝ PÁtÄvÀÛzÉ. CAzÀgÉ JAzÀÄ PÉüÀ¯ÁVzÉ. CeÁÕ£À PÁ®zÀfëUÀ¼À «¸Àdåð ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ, vÉ£ÉAiÉÆqÉzÀÄ §°vÀÄ PÉÆ£ÉUÉ Mt AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀvÀ£ÀªÀÅ »A¨Á°¸ÀĪÀÅzÀÄ fêÀ£À zÉÆgÉvª À g
À ÁgÀÆ ªÀÄgÀtªÀ£ÄÀ ß CgÀ§gÀÄ C¯ÁèºÀ£À°è «±Áé¸À«j¹
ºÁ®Ä, gÉÆêÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ VzÀ ºÀįÁèV §zÀ¯ÁUÀÄvÀz Û .É £ÀAvÀgÀ C¯ÁèºÀ£À ¸À馅 ¸ÀAºÁgÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ EµÀÖ¥ÀqÀĪÀÅ¢®è. DzÀgÉ ºÀÄnÖzÀªÀgÉ ¥À¥æ ÀAZÀzÀ ¸ÀȶÖPÀvÀð£ÀÄ CªÀ£ÁV®ègÀÆ ªÀÄgÀt ºÉÆAzÀ¨ÉÃPÀÄ zÁÝ£É JAzÀÄ CAVÃPÀj¹zÀªÀgÁV

¸ÀfëUÀ½AzÀ GvÁࢸÀ®àqÀĪÀ D vÉ£ÉAiÀÄ°è£À PÁ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ Erà AiÀiÁVzÉ. ¥À¥ æ A


À ZÀzÀ ¥Àw
æ à ªÀ¸ÄÀ U
Û ¼
À ÄÀ¤fÃðªÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÁVªÉ. ¥ÀQëUÀ¼À fêÀ£À PÀª æ ÀĪÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¸ÀÄvÀÛzÉ. ªÀiÁvÀªæ À®è, D ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À C¹ÛvÀézÀ°è JA§ÄzÀÄ C¯ÁèºÀ£À C£ÀÄ®èAWÀ zÀÝgÄÀ . DzÀgÉ C¯Á躤 À UÉ ºÀ®ªÁgÀÄªÉÆmÉÖ, EvÀgÀ fëUÀ¼À «ÃAiÀÄðªÀÅ EzÀÄ ¸À¸åÀ dUÀw£ Û À ªÀiÁvÀæ ¹ÜwAiÀÄ®è. gÀĪÀ ¯ÉÆÃPÀªÀÇ-UÉÆüÀªÀÇ F ¤ÃAiÀÄ wêÀiÁð£ÀªÁVzÉ. EzÀÄ ¨sÁVÃzÁzÀgÀÄ CxÀªÁ G¥À
fëUÀ½AzÀ ºÉÆgÀvÉUÉAiÀįÁUÀĪÀ ªÀÄ£ÀĵÀågÀ ºÁUÀÆ ¥ÁætU  ¼À À ¹ÜwAiÀÄÄ ªÀåªÀ¸ÉÜUÉ «zsÉÃAiÀĪÁVzÉ. F ¥À¥ æ AÀ ZÀz°
À è C¯Á躣 À À ºÉÆgÀvÄÀ zÉêÀvÉUÀ¼ÀÄ EzÁÝgÉAzÀÆ £ÁªÀÅ¤fÃðªÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ JA§ÄzÀgÀ EzÉà DVzÉ. gÁµÀÖçUÀ¼À ºÁUÀÆ d£À£À-ªÀÄgÀtUÀ¼À F ¥ÀQæ æ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁjUÀÆ ªÁ¸ÀÛªÀzÀ°è £ÉÃgÀªÁV ¥Áæyð¸À¨ÃÉ PÁzÀzÄÀ Ý ªÀÄvÀÄÛvÁvÀàAiÀÄðªÁVzÉ JAzÀÄ PÉ®ªÀÅ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À ¹ÜwAiÀÄÆ »ÃUÉà AiÉÄAiÀÄÄ ªÀÄgÀuÁ£ÀAvÀgÀ fêÀ£ÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÁgÀ«®è JA§ÄzÀgÀ DgÁ¢ü¸À¨ÉÃPÁzÀzÀÄÝ CªÀgÉÆA¢¸ÀàµÀÖªÁzÀ SÁwæAiÀiÁVzÉ. C¢üPÁgÀ UÁVzÉ JA§ÄzÀÆ CªÀgÀ ¤®Ä


«zÁéA¸ÀgÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ ¥ÀnÖzÁÝgÉ. DVzÉ. GzÀAiÀÄ, ¥ÀgÁPÁµÉ×, zÀȵÁÖAvÀªÀÇ DVzÉ. C¯ÁèºÀ£ÀÄ


ªÉÆzÀ®Ä ¤fÃðªÀªÁzÀ CAqÀ ªÁVvÀÄÛ. ¸ÀfêÀªÀÇ ¤fÃðªÀªÀÇ¢AzÀ®Æ, «ÃAiÀÄð¢AzÀ®Æ fêÀ DzÀ ¸ÀPÀ® ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ¸ÀȶÖPÀvÀð£ÀÆ


ªÀZ£
À :À 95gÀ n¥ÀàtÂAiÀÄ G½zÀ ¨sÁUÀ«gÀĪÀ dAvÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀȶָÀĪÀÅzÀÄ, ¸ÀAºÁgÀPÀ£ÀÆ C¯ÁèºÀ£ÁVzÁÝ£É
D dAvÀÄUÀ½AzÀ ¥ÀÅ£ÀB ¤fÃðªÀ JAzÀÄ CAVÃPÀj¸ÀĪÀ ¤ªÀÄUÉ ºÉÃUÉªÁzÀ CAqÀ ºÁUÀÆ ©ÃdªÀ£ÀÄß zÀħ𮠹Üw, ¥ÀvÀ£À EªÉ®èªÀÇ ¸À f ë¬ÄAzÀ ¤fÃð«AiÀ Ä £À Ä ß EgÀĪÀ ¨ÉÃgÁgÁzÀgÀÆ E¢ÝzÀÝgÉ ¤ªÀÄä DgÁzs£ À É ºÁUÀÆ ¥Áæxð À £ÉAiÀÄÄ


¸ÀȶָÀĪÀÅzÀÄ, CªÀÅUÀ½AzÀ ¥ÀÅ£ÀB J¯Áè PÀqÉUÀ¼À°è ¥ÀÅ£ÀgÁªÀvÀð£É ¤fÃð«¬ÄAzÀ ¸À f ëAiÀ Ä £À Ä ß CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¦æÃwAiÀÄ fêÀªÀ£ÀÄß CªÀ £ À ® è z À ª À g É q É U É ºÉ Æ ÃUÀ ® ÄfêÀ«gÀĪÀ ªÀ¸ÄÀ U Û ¼À £
À ÄÀ ß vÀAiÀiÁj¸ÀÄ UÉƼÀÄîwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÁt®Ä ¸ÁzsÀå. ¤gÀAvÀgÀªÁV ºÉÆgÀvÉUÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ PÁ¥ÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¸ÀÆgÀB C¯ïªÁQ ¸ÁzsåÀ ªÁUÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ CªÀgÆ É qÀ£ÉªÀÅzÀÄ, ¤gÀAvÀgÀªÁzÀ F ¸À馅 ºÉüÀ ºÉ¸Àj®èzÉ EzÀÝ MAzÀÄ ¥ÀQæ A


æ iÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃªÀÅ £ÉÆÃqÀÄwÛ¢ÝÃj. AiÀÄzÀ 86,87£Éà ¸ÀÆPÀÛUÀ¼À°è PÉüÀ PÉ Ã ¼À ¯ ÁVzÉ . AiÀ Ä ÄCï¥s À P À Æ £ÀQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß E°è ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ ¸À ª À Ä ÄzÁAiÀ Ä ªÀ Å EwºÁ¸À z À ° è ªÀÄ£ÀĵÀå¤AzÀ GvÁàzÀ£ÉUÉÆAqÀ ¯ÁVzÉ, "¤ÃªÀÅ ¸ÀvÀåªÁ¢UÀ¼ÁVzÀÝgÉ JA§ÄzÀÄ `E¥sïÌ' ¤A¢gÀĪÀ QæAiÀiÁJAzÀÄ CªÀgÄÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ ¥Ànz Ö ÁÝg.É GzÀAiÀÄUÉƼÀÄv î z
ÛÀ .É £ÉÆÃqÀ £ÉÆÃqÀÄ CZÉÃvÀ£À ©ÃdªÀ£ÀÄß ¥ÀÅ£ÀB ¥ÀÇtð ªÀÄgÀt ºÉÆAzÀÄwÛgÄÀ ªÀª£
À À ¥ÁætªÀÅ ¥À z À ª ÁVzÉ . ªÀ å wZÀ ° ¸À Ä ªÀ Å zÀ Ä ,


F ªÁPÀåªÀÅ ªÉÆmÉÖ¬ÄAzÀ wÛzÀÝAvÉ CªÀgÀÄ «d¬ÄUÀ¼ÀÆ, ªÀÄ£ÀĵÀå£ÁV ¨É¼É¸À®Ä ¸ÁzsÀå«gÀĪÀ UÀAl°£À ªÀgÉUÉ vÀ®¦zÁÝUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÉ à ¢ü ¸ À Ä ªÀ Å zÀ Ä , ¸À Ä ¼Áî g É Æ Ã¥ÀCªÀ£ÀÄ ¸ÁAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤ÃªÀÅ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀ CxÀðUÀ¼° À è


PÉÆý, PÉÆý¬ÄAzÀ ªÉÆmÉÖ JA§ gÁdgÀÆ DV eÁUÀwPÀ EwºÁ¸ÀzÀ ±ÀQÛUÉ ªÀÄ£ÀĵÀå£À PÀ¼ÉçgÀUÀ½AzÀPÀuÁÚgÉ PÁtÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉÆgÀlÄ EzÀ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.

P˻
æ ÀÄzÀ ¸ÀägÀuÉAiÀÄ®è. §ÈºÀvÁÛzÀ ®UÁªÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉwÛPÉƼÀÄîvÁÛgÉ. PÁ® CªÀ££ À ÄÀ ß ¥ÀÅ£ÀB ¸Àȶָ®
À Ä ¸ÁzsåÀ «®èºÁUÀÆ ªÀĺÀvéz À À MAzÀÄ ¥Áæ¥A À aPÀ PÀ¼ÉzÀAvÉ D ®UÁªÀÄÄ CªÀgÀ PÉÊ¬Ä JAzÀÄ ºÉüÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ. ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ CªÀ£À ¥ÁætªÀ£ÀÄß


¤ÃªÀÅ ¸À£ÁäUð À ªÀ£ÄÀ ß ªÉÄaÑzg
À É


¸ÀvåÀ QÌgÄÀ ªÀ ¸ÀÆZÀ£A É iÀiÁVzÉ. MtVzÀ UÀ½AzÀ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃV ¨ÉÃgÉ F ªÁPÀ å zÀ ° è ªÉ Æ zÀ ® Ä ªÀÄgÀ½ vÀgÀĪÀÅ¢®èªÉÃPÉ?


EvÀgj À UÀÆ w½¹,


MAzÀÄ GvÀÛªÀÄ UÀzÉÝAiÀÄ°è ªÉƼÀPÉ ºÀ®ªÀgÀ PÉÊUÉ ¸ÉÃgÀÄvÀª Û .É fêÀ£ª
À £
À ÄÀ ß `AiÀÄÄSïjdÄ' JA§ QæAiÀiÁ¥Àzª À £À ÄÀ ß "EªÉ®èªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ


ªÉÄZÀÑ¢zÀÝgÉ £ÀªÀÄUÉ w½¹.

AiÉÆqÉzÀÄ ºÀZÀÑ ºÀ¸ÀÄgÁV ¨É¼ÉzÀÄ ªÀÄgÀt »A¨Á°¸ÀĪÀÅzÀÄ, C©üªÈÀ ¢Þ §½PÀ `ªÀÄÄSïjdÄ' (ºÉÆgÀvU É A
É iÀÄĪÀ C¯Á躣 À ÁVzÁÝ£"É JA§ ¥À¸ æ ÁÛ¥ª
À ÅÀ£ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ(¸À) CzÁ£ï ºÁUÀÆ EPÁªÀÄvï ¤Ãr ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. CªÀj§âgÀÆ CzÀgÀ ªÀiÁA¸À wAzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
gÀhÄĺÀgï £ÀªÀiÁgÀhiï ªÀiÁrzÀgÀÄ. ¥ÀÅ£À: EPÁªÀÄvï ¤Ãr
C¸Àgï £ÀªÀiÁgÀhiï ¤ªÀð»¹zÀgÀÄ. CªÉgÀqÀgÀ ªÀÄzsÉå ¨ÉÃgÉ
¸À»Ãºï ªÀÄĹèªÀiï ¸ÁgÀÄ PÀÄrzÀgÀÄ.
£ÀAvÀgÀ ¥ÀæªÁ¢(¸À) ªÁºÀ£ÀªÉÃj PÀC¨ÁPÉÌ vÀ®Ä¦
AiÀiÁªÀÅzÉà £ÀªÀiÁgÀhiï ªÀiÁqÀ°®è. C£ÀAvÀgÀ ¥ÀæªÁ¢(¸À) C£ÀĪÁzÀ: C§Æ ºÀ£Á£ï vÀªÁ¥sï(E¥sÁzÀ) ¤ªÀð»¹zÀgÄÀ . ªÀÄPÁÌz° À è gÀhÄĺÀgï £ÀªiÀ ÁgÀhiï
ªÁºÀ£ÀªÉÃj ªÀÄÄAzÉ ¸ÁVzÀgÀÄ. (CgÀ¥sÁzÀ°è) ¤®è°QÌgÀĪÀ ¤ªÀð»¹zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ C§ÄÝ¯ï ªÀÄÄvÀÛ°¨ïgÀ ¸ÀAvÀwUÀ¼ÀÄ
¸ÀܼÀPÉÌ vÀ®Ä¦zÀgÀÄ. (d§®gÀæºÀäzÀ PÀtªÉAiÀÄ) PÀ®ÄèUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀlgÀÄ. ¥sÀzï¯ï ©£ï C¨Áâ¸ïgÀ£ÀÄß vÀ£Àß »AzÉ gÀhÄAgÀhÄA ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ°PÁÌV ¤ÃqÀÄwÛgÄÀ ªÀ ¸ÀܼPÀ ÌÉ vÀ®Ä¦zÀgÄÀ .
PÀ¸ÁéªÀ£ÀÄß ¤°è¹zÀgÀÄ. C£ÀÄAiÀiÁ¬ÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀæªÁ¢AiÀĪÀgÀ(¸À) ºÀwÛ¹zÀgÀÄ. CªÀgÀÄ ZÀAzÀªÁzÀ PÀÆzÀ®£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝ ¸ÀÄAzÀgÀ CªÀgÀÄ(¸À) ºÉýzÀgÀÄ, 'C§ÄÝ¯ï ªÀÄÄvÀÛ°¨ïgÀ ªÀÄPÀ̼ÉÃ! ¤ÃgÀÄ
ªÀÄÄAzÉ £Égz É g
À ÄÀ . Q¨ÁèPÌÉ ªÀÄÄRªÀiÁr ¤AvÀgÄÀ . ¸ÀÆAiÀiÁð¸ÀÛzÀ ªÀåQÛAiÀiÁVzÀÝgÄÀ . ¥Àª
æ Á¢(¸À) ºÉÆgÀmÁUÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ §½¬ÄAzÀ ¸Éâ PÉÆrj. £Á£ÀÆ ¤ªÉÆäA¢UÉ d£ÀjUÉ ¤ÃgÀÄ ¸Éâ
ºÀ¼¢ À §tÚªÅÀ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÁÛ §AvÀÄ. ¸ÀÆAiÀÄð ªÀÄgÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¥sÀzï¯ï CªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ¤ÃqÀÄwÛzÉÝ£ÀÄ(¤ÃgÀÄ ¸Éâ PÀÄr¸ÀÄwÛzÉÝ£ÀÄ) d£ÀgÀÄ £À£ÀߣÀÄß
AiÀiÁ¬ÄvÀÄ. G¸ÁªÀÄgÀ£ÀÄß vÀ£Àß MAmÉAiÀÄ »AzÉ PÀĽîj¹ ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ. ¥ÀæªÁ¢(¸À) ¥sÀzï¯ïgÀ ªÀÄÄRPÉÌ PÉÊ Ej¹ ªÀÄgÉ C£ÀÄPÀj¹ ºÁfUÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ ¤ÃqÀ°QÌgÀĪÀ ¤ªÀÄä ºÀQÌ£À ªÉÄïÉ
¥Àªæ Á¢(¸À) MAmÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀPÌÉ CnÖzg À ÄÀ . PÀ¸ÁézÀ ®UÁªÀÄ£ÀÄß ªÀiÁazÀgÀÄ. ¥sÀzï¯ï ªÀÄÄR wgÀÄV¹ ¨ÉÃgÉqÉUÉ £ÉÆÃqÀ®Ä d£ÀgÀÄ ºÀ¸ÀÛPÉëÃ¥À £ÀqɸÀ¢gÀÄwÛzÀÝgÉ £Á£ÀÄ ºÁUÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝ£ÀÄ.
§®ªÁV J¼ÉzÀÄ »rzÀgÀÄ. MAmÉAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄÄ ªÀÄAZÀzÀ ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ. DUÀ ¥ÀæªÁ¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ£ÀÄß ¥sÀzï¯ïgÀ DUÀ CªÀgÀÄ ¤Ãj£À vÉÆnÖAiÀÄ°è MAzÀÄ vÉÆnÖ ¤ÃgÀÄ ¸Éâ
PÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß EqÀĪÀ ¸ÁÜ£ÀPÉÌ vÁVvÀÄ. §®PÉʬÄAzÀ ¸À£Éß ªÀÄÄRzÀ E£ÉÆßAzÀÄ ¨sÁUÀzÀ°èj¹zÀgÀÄ. D ¨sÁUÀ¢AzÀ ¥Àª
æ Á¢AiÀĪÀjUÉ(¸À) ¤ÃrzÀgÄÀ . CªÀgÄÀ (¸À) CzÀjAzÀ PÀÄrzÀgÄÀ .
ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¥ÀæªÁ¢AiÀĪÀgÀÄ(¸À) ºÉýzÀgÀÄ, "N d£ÀgÉà ªÉÄ®è £ÉÆÃqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄ°PÁÌVvÀÄÛ. §vï£ÀÄ ªÀÄĺÀ¹ìgïUÉ 52. ¥Àæ¨Ás vÀzÀ°è «Ä£Á¢AzÀ CgÀ¥Ás PÉÌ vÀ°Aâ iÀÄvï
ªÉÄ®è£É. ¸ÀtÚ ¥ÀÅlÖ ªÀÄgÀ½£À ¢uÉÚUÀ¼ÀÄ JzÀÄgÁzÁUÀ CzÀPÉÌ vÀ®Ä¦zÁUÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß ¸Àé®à ºÉaѹzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ºÁUÀÆ vÀQÃâ gï ºÉüÀÄvÁÛ ¸ÁUÀĪÀÅzÀÄ
KgÀ°PÁÌV MAmÉAiÀÄ ®UÁªÀÄ£ÀÄß ¸Àr®UÉƽ¸ÀĪÀgÀÄ. ºÁUÉ dªÀÄævÀįï PÀĨÁæ(dªÀÄævÀįï CPÀ§)PÉÌ vÀ®Ä¥ÀŪÀ ªÀÄzsÀåzÀ°ègÀĪÀ 708. C§ÄݯÁè ©£ï GªÀÄgïjAzÀ(gÀ) ªÀgÀ¢AiÀiÁVzÉ.
ªÀÄÄgÀhÄÝ°¥sÁPÉÌ vÀ®Ä¦zÀgÀÄ. C°è MAzÀÄ CzÁ£ï ºÁUÀÆ zÁjUÉ ¥ÀæªÉò¹zÀgÀÄ. ªÀÈPÀëzÀ ¸À«ÄÃ¥À«gÀĪÀ dªÀÄævÀÄ¯ï ¥ÀæªÁ¢AiÀĪÀgÀ(¸À) eÉÆvÉ £ÁªÀÅ «Ä£Á¢AzÀ CgÀ¥sÁvïUÉ
JgÀqÀÄ EPÁªÀÄvï£ÉÆA¢UÉ ªÀÄVæ¨ï ºÁUÀÆ E±Á £ÀªÀiÁgÀhiï CPÀ¨ÁPÉÌ vÀ®Ä¦zÀgÀÄ. K¼ÀÄ ºÀgÀ¼ÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß C°è J¸ÉzÀgÀÄ. ¥Àæ¨sÁvÀzÀ°è ºÉÆgÀmɪÀÅ. £ÀªÀÄä°è vÀ°âAiÀÄvï ºÁUÀÆ vÀQâÃgï
¤ªÀð»¹zÀgÀÄ. CªÀÅUÀ¼À ªÀÄzsÉå ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÀªÀiÁgÀhiï ¥Àæwà PÀ®è£É߸ÉAiÀÄĪÁUÀ vÀQâÃgï ºÉýzÀgÀÄ. CzÀÄ JgÀqÀÄ PÉÊ ºÉüÀĪÀªÀjzÀÝgÀÄ.
¤ªÀð»¸À°®è. ¥Àæ¨sÁvÀzÀ ªÀgÉUÉ ¥ÀæªÁ¢(¸À) C°è MAzÀÄ §¢UÉ ¨Ég¼ À ÄÀ UÀ½AzÀ J¸ÉAiÀÄ®Ä ¸ÁzsåÀ «gÀĪÀAvÀºÀ ºÀg¼ À ÄÀ PÀ¯ÁèVvÀÄÛ. 709. ªÀÄĺÀªÀÄäzï ©£ï C§Æ§PÀgï ¹¢ÝÃPïjAzÀ
wgÀÄV ªÀÄ®VzÀgÀÄ. ¥Àæ¨sÁvÀªÀÅ ¸ÀàµÀÖªÁzÁUÀ CzÁ£ï ºÁUÀÆ PÀtªÉAiÀÄ ªÀÄzsÉå ¨sÁUÀzÀ°è (§vï£ÀįïªÁ¢) ¤AvÀÄ J¸ÉzÀgÀÄ. ªÀgÀ¢AiÀiÁVzÉ. CªÀgÀÄ C£À¸ï ©£ï ªÀiÁ°PïgÉÆA¢UÉ
EPÁªÀÄvï ¤Ãr ¥Àæ¨sÁvÀ £ÀªÀiÁgÀhiï ¤ªÀð»¹zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ £ÀAvÀgÀ §° ¸ÀܼÀPÉÌ ªÀÄgÀ½zÀgÀÄ. 63 ªÀÄÈUÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀévÀ: §° PÉýzÀgÀÄ. (CªÀj§âgÀÆ «Ä£Á ¢AzÀ CgÀ¥sÁPÉÌ ¥Àæ¨sÁvÀzÀ°è
PÀ¸ÁézÀ ªÉÄïÉÃj ªÀıïCgÀÄ¯ï ºÀgÁªÀiïUÉ vÀ®Ä¦zÀgÀÄ. C°è ¤ÃrzÀgÄÀ . £ÀAvÀgÀ C°AiÀĪÀjUÉ(gÀ) ªÀ»¹PÉÆlÖgÄÀ . G½zÀzÝÀ £ÄÀ ß §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ.) "¤ÃªÀÅ F ¢ªÀ¸À ¥ÀæªÁ¢ AiÀĪÀgÀ(¸À)
Q¨ÁèPÌÉ ªÀÄÄRªÀiÁr ¥Áæyð¹zÀgÄÀ . vÀQâÃgï ºÁUÀÆ vÀ»Ãè ¯ï(¯Á CªÀgÀÄ(gÀ) §° ¤ÃrzÀgÀÄ. ¥ÀæªÁ¢AiÀĪÀgÀÄ(¸À) CªÀgÀ£ÀÆß(gÀ) eÉÆvÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj?" CªÀgÀÄ ºÉýzÀgÀÄ,
E¯ÁºÀ E®è¯Áèºï) ºÉýzÀgÀÄ. C¯ÁèºÀ£À KPÀvÀéªÀ£ÀÄß vÀ£Àß §° PÀªÀÄðzÀ°è eÉÆvÉ ¸ÉÃj¹zÀgÀÄ. §° ¤ÃqÀ¯ÁzÀ ¥Àæwà "£ÀªÀÄä eÉÆvÉ vÀ°âAiÀÄvï ºÉüÀĪÀªÀjzÀÝgÀÄ. CªÀgÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀÆ
¸ÁjzÀgÀÄ. ¥Àæ¨sÁvÀªÀÅ ¸ÀàµÀÖªÁV GzÀAiÀĪÁUÀĪÀ ªÀgÉUÉ CzÉà MAmɬÄAzÀ MAzÀÄ vÀÄAqÀÄ ªÀiÁA¸Àª£ À ÄÀ ß vÉUAÉ iÀÄ®Ä ¥Àª
æ Á¢(¸À) vÀqÉAiÀÄ°®è. vÀQâÃgï ºÉüÀĪÀªÀgÀÆ EzÀÝgÀÄ. CªÀgÀ£ÀÆß
jÃwAiÀÄ°è ¤AvÀgÀÄ. ¸ÀÆAiÉÆÃðzÀAiÀÄQÌAvÀ ªÀÄÄAZÉ C°èAzÀ ºÉýzÀgÀÄ. CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ ¥ÁvÉæUÉ ºÁQ ¥ÀzÁxÀð AiÀiÁgÀÆ vÀqAÉ iÀÄ°®è.

ªÀiÁvÉà d£ÀgÀ ¥ÉÊQ ¸Á® wÃj¸ÀĪÀÅzÀgÀ°è AiÀiÁgÀÄ GvÀÛªÀÄ£ÉÆÃ, CªÀ£Éà D d£ÀgÀ ¥ÉÊQ CvÀÄåvÀÛªÀÄ.
ªÀÄÄvÀÄ.Û .. - ¥ÀæªÁ¢ ªÀÄĺÀªÀÄäzï(¸À)
¸À£ÁäUÀð ªÁgÀ¥ÀwP
æ É 2018 CUÀ¸ïÖ 05 - 11 9

»eÁgÀhiï£À°gè ÄÀ ªÀ £À£U
À É Ff¥ïÖ£°
À è ªÀÄ£É AiÀiÁPÉ?
MAzÀÄ gÁvÉæ ¸ÁªÀðd¤PÀ ReÁ£ÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀîvÀ£À £ÀqÉ zÀgÀÄ. »dj ±ÀPÉ ºÀ¢£Á®ÌgÀ°è G§Ä¯ÁèªÀ£ÀÄß UÉzÁÝUÀ §gÉzÀgÀÄ. F ªÀÄ£À«AiÉÆA¢UÉ §AzÀ ¸ÉêÀPÀgÀ°è D
¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¨ÉÆPÀ̸ÀªÀ£ÀÄß ªÀĹâUÉ ¸ÉÃj¹ Gvï¨ÁgÀ PÉÆÃjPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀĤ߹zÀ R°Ã¥sÀ £ÀUÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ°è ¤Ãj£À ªÀåªÀ¸ÉÜ ºÉÃVzÉ, £ÀUÀgÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¤Ãj£À
PÀnÖ¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀgÀÄ. R°Ã¥sÀgÀ DzÉñÀªÀ£ÀÄß gÁdå¥Á®gÀÄ ¤ªÀiÁðtPÉÌ C£ÀĪÀÄw ¤ÃrzÀgÀÄ JAzÀÄ £ÀA§®ºÀð PÉ®ªÀÅ CrجÄzÉAiÉÄà JAzÀÄ R°Ã¥sÀ GªÀÄgï PÉýzÀgÀÄ.
eÁjUÉ vÀAzÀgÀÄ. gÉÆøï¨ÁgÀ ZÁvÀÄAiÀÄð ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁÐwUÉ EwºÁ¸ÀPÁgÀgÄÀ §gÉ¢zÁÝg.É MnÖ£° À è F £ÀUg
À z
À À gÀÆ¥ÀÄPÀ®£à ,É zÀÆvÀ£ÀÄ EzÉ JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ CªÀiïægÀ ¨ÉÃrPÉAiÀÄ£ÀÄß
¸ÀCzïgÀÄ ªÀiÁgÀÄ ºÉÆÃV CªÀg£ À ÄÀ ß ªÀĢãÀPÌÉ PÀ¼ÄÀ »¹PÉÆlÖgÄÀ . ªÀåªÀ¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß, «£Áå¸ÀªÀ£ÀÄß R°Ã¥sÀgÉà ¤tð¬Ä¹zÀÝgÀÄ R°Ã¥sÀ ¥ÀÄgÀ¸ÀÌj¸À®Ä ºÉÆÃUÀ°®è. £ÀAvÀgÀ C«Äæ§Ä߯ï
CªÀgÀ£ÀÄß ºÀÈvÀÆàªÀðPÀªÁV C©ü£ÀA¢¹zÀ R°Ã¥sÀ wAUÀ¼À JA§ «ZÁgÀzÀ°è «zÁéA¸ÀgÉ®ègÀ®Æè MªÀÄävÁ©ü¥ÁæAiÀÄ«zÉ. D¸ïjUÉ »ÃUÉ §gÉzÀgÀÄ, "ZÀ½ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉPÉ UÁ®zÀ°è
ªÉÃvÀ£ÀªÀ£ÀÄß CªÀjUÉ ¤UÀ¢UÉƽ¹zÀgÀÄ. FUÀ §¸Áæ £ÀUÀgÀ C¹ÛvÀézÀ°ègÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ªÉÆzÀ® ªÀÄĹèªÀÄgÀÄ MAzÀÄ PÀqÉ PÁAiÀĪÀiÁäV ªÁ¹¸ÀĪÀAvÀºÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ
C¸Àzï ªÀĹâAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è vÀ£Àß ªÁ¸ÀPÁÌV MAzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ PÀjç JAzÀÄ DVvÀÄÛ. ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è EgÀĪÀÅzÀÄ CUÀvÀåªÁVzÉ. ¤ÃªÀÅ DAiÉÄÌ ªÀiÁrzÀ ¸ÀܼÀ ªÀÄvÀÄÛ
PÀlÖqÀ PÀnÖ¹zÀgÀÄ. CAUÀrAiÀÄ d£ÀgÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÃPÁzÀµÀÄÖ d¯Á±ÀAiÀÄUÀ½zÀݪÀÅ. ºÀÄ®ÄèUÁªÀ®Ä PÀÆqÀ EzÀݪÀÅ. £ÀªÀÄä £ÀqÀÄªÉ ¤ÃgÀÄ CrجÄgÀ¨ÁgÀzÀÄ JAzÀÄ §AiÀĸÀĪÉ.
ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ PÉý¸À¢gÀ¯ÉAzÀÄ MAzÀÄ UÀnÖ GvÁâ C°è £ÀUÀgÀ ¤ªÀiÁðtPÉÌ ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ ¸ÀªÀÄvÀlÄÖ DzÀÝjAzÀ ¨sÉÃn ¤ÃqÀ®Ä §AiÀĹzÁUÀ¯É®è AiÀiÁªÀÅzÉÃ
AiÀiÁzÀ ¨ÁV®Ä Ej¹zÀgÀÄ. d£ÀgÀÄ CzÀ£ÀÄß ¸ÀCzïgÀ CgÀ ¥Àz
æ ÃÉ ±Àª£
À ÄÀ ß UÀÄgÀÄw¹zÀgÄÀ . £ÀAvÀgÀ C°è ««zsÀ UÉÆÃvÀzæ ªÀ g
À ÄÀ CqÉvÀqɬĮèzÉ ¤ªÀÄä°è §gÀ®Ä ¸ÁzsÀå«gÀĪÀ MAzÀÄ
ªÀÄ£É JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄvÉÆqÀVzÀgÀÄ. EzÀÄ GªÀÄgïgÀ Q«UÉ ªÀÄ£É PÀnÖPÉƼÀî®Ä w½¹zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ vÀªÀÄvÀªÀÄUÉ ¹QÌzÀ ¥ÀæzÉñÀªÀ£ÀÄß gÁdzsÁ¤AiÀiÁV UÀÄgÀÄw¹j."
©vÀÄÛ. PÀÆ¥sÀzÀ ¹ÜwUÀwAiÀÄ£ÀÄß w½zÀÄ §gÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ D ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è CªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀgÀÄ. ºÀÄ®Äè CªÀiïæjUÉ R°Ã¥sÀgÀ F ¥ÀvÀæ ¹QÌzÉÆqÀ£É CªÀgÀÄ
¨ÁV®£ÀÄß vÉgÀªÀÅ UÉƽ¸À®Ä GªÀÄgï ªÀÄĺÀªÀÄäzï ©£ï UÀjUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ ªÀÄ£É ¤ªÀiÁðt PÁAiÀÄð £ÀqɬÄvÀÄ. ¨Á婯ÉÆäAiÀÄ PÉÆÃmÉAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ ¥ÀæzÉñÀªÀ£ÀÄß £ÀUÀgÀ
ªÀĹèªÀÄgÀ£ÀÄß ¤AiÉÆÃf¹zÀgÀÄ. CªÀgÀ PÉÊAiÀÄ°è gÁdå¥Á® EªÀÅUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¸ÀgÀPÁj PÀZÉÃj ªÀĹâ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀ𠤪ÀiÁðtPÉÌ DAiÉÄÌ ªÀiÁrzÀgÀÄ. E°è DqÀ½vÀ PÉÃAzÀæ EzÀÝgÉ
¸ÀCzïjUÉ MAzÀÄ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß PÉÆlÄÖ PÀ¼ÀÄ»¹zÀgÀÄ. d¤PÀ ReÁ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉZÀÄÑ UÀnÖªÀÄÄmÁÖV ¤ªÀiÁðt Ff¥ïÖ£À GvÀÛgÀ, zÀQët ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¸À®Ä ¸ÁzsÀå«zÉ
¥ÀvÀæzÀ°è »ÃUÉ §gÉAiÀįÁVvÀÄÛ. "¤ÃªÀÅ MAzÀÄ CgÀªÀÄ£É ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. »ÃUÉ®è EzÀÝgÀÆ £ÀUÀgÀ ¤ªÀiÁðtUÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CgÉéAiÀÄzÀ°è C°èUÉ vÀ®Ä¥ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀªÁVvÀÄÛ.
PÀnÖ¹zÀ ªÀiÁ»w £ÀªÀÄUÉ ®©ü¹zÉ. CzÀ£ÀÄß MAzÀÄ PÉÆÃmÉ MAzÀÄ ªÀµÀð DzÁUÀ »dj ±ÀPÉ 17gÀ°è £ÀUÀgÀ CVßUÁºÀÄw ¥ÀgÉÆêÀgÀ PÁ®zÀ°è Ff¥ïÖ£À gÁdzsÁ¤AiÀiÁVzÀÝ ªÀÄA¥sï
AiÀÄAvÉ ªÀiÁrgÀÄwÛÃj. d£ÀgÀÄ CzÀ£ÀÄß ¸ÀCzïgÀ CgÀªÀÄ£É ¨Á婯ÉÆä PÉÆÃmÉAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥ÀªÀÇ EvÀÄÛ.
JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ. ¤ÃªÀÅ d£ÀjAzÀ ªÀÄgÉAiÀiÁVgÀ°PÁÌV R°Ã¥sÁ GªÀÄgï(gÀ) - 125 F ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ©ænµÀgÀÄ PÉêÀ® ¨Á婯ÉÆäAiÀÄ
MAzÀÄ ¨ÁV®Ä Ej¹¢ÝÃj. ¤ÃªÀÅ CzÀgÀ°è E£ÀÄß ªÁ¹¸ÀzÉ PÉÆÃmÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ¤«Äð¹zÀÝgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄĹèªÀÄgÀÄ E°è
¸ÁªÀðd¤PÀ ReÁ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸À«gÀ ªÀÄÆ®: J¸ÉìÀªÄÉ Ì, C£ÀÄ: J.JA. UÉzÁÝUÀ ºÁQzÀÝ qÉÃgÉUÀ¼ÀÄ PÀÆqÀ EzÀݪÀÅ. F qÉÃgÉUÀ¼À°è
¨ÉÃPÀÄ. d£ÀgÀÄ ¤ªÀÄä §½UÉ §gÀ¯ÁUÀzÀAvÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨ÁV ºÀQÌUÀ¼ÀÄ UÀÆqÀÄ PÀnÖzÀݪÀÅ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆmÉÖ¬ÄnÖzÀݪÀÅ. DzÀÝ
®£ÀÄß ªÀÄÄZÀѨÉÃrj. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆgÀVgÀĪÁUÀ AiÀiÁ¬ÄvÀÄ. DzÀÄzÀjAzÀ §¸ÁæzÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À£ÀÄß EnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ jAzÀ ¸ÉãÁ£ÁAiÀÄPÀ C«Äæ§Ä߯ï D¸ï D qÉÃgÉUÀ¼À£ÀÄß
d£ÀgÀ £ÀqÀÄªÉ Ej. CªÀgÉÆqÀ£É ¸ÀªÀiÁ£ÀvɬÄAzÀ ªÀwð¹j." UÁgÉUÀ½AzÀ ¤«Äð¸À®Ä R°Ã¥sÀ C£ÀĪÀÄw¹zÀgÀÄ. »ÃUÉ C°èAzÀ vÉgÀªÀÅ UÉƽ¸À¨ÁgÀzÉAzÀÄ DzÉò¹zÀÝgÀÄ. ºÀQÌUÀ¼À
ºÀgÀhÄævï GªÀÄgï PÁ®zÀ°èAiÉÄà PÀÆ¥sÀ £ÀUÀgÀ ¥Àæ¹zÀÞ UÀnÖªÀÄÄmÁÖV £ÀUÀgÀUÀ¼À ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ £À«ÃPÀgÀtUÉÆAqÀªÀÅ. ªÀÄjUÀ¼ÄÀ ªÉÆmÉÖ¬ÄAzÀ ºÉÆgÀ §gÀzÉ ºÁUÉ ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzA É zÀÄ
ªÁ¬ÄvÀÄ. "GªÀÄgï D £ÀUÀgÀªÀ£ÀÄß E¸Áè«Ä£À ²gÀ¸ÀÄì JAzÀÄ DzÀgÉ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è ªÀÄÆgÀÄ PÉÆÃuÉVAvÀ ºÉaÑUÉ CªÀiïæ ªÀÄĹèªÀÄjUÉ w½¹©nÖzÀÝgÀÄ. »ÃUÁV C°è qÉÃgÉUÀ¼ÀÄ
PÀgÉzÀgÀÄ. EwºÁ¸ÀzÀ°è ªÀiÁ£ÀªÀgÀ ºÉUÀÄÎgÀÄvÁV ¥ÀjUÀt£É EgÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ R°Ã¥sÀgÀ PÀlÖ¥ÀàuɬÄvÀÄÛ. mÉÊVæ¸ï £À¢¬ÄAzÀ PÉqÀªÀ®àqÀzÉ G½zÀÄPÉÆArvÀÄÛ. £ÀAvÀgÀ EzÀÄ ¥ÀĸÁÛvï £ÀUÀgÀ
¥ÀqÉzÀ PÀÆ¥sÀ ¥ÀlÖ£ÀPÉÌ GªÀÄgï Cr¥ÁAiÀÄ ºÁQzÁÝgÉ." ºÀ¢£ÁgÀÄ Q¯ÉÆà «ÄÃlgï zÀÆgÀzÀ°è §¸Áæ £ÀUÀgÀ D¬ÄvÀÄ. CxÀªÁ qÉÃgÉUÀ½zÀÝ PÁgÀt¢AzÁV qÉÃgÉUÀ¼ÀÄ
»eÁgÀhiï£À°g
è ÄÀ ªÀ £À£U
À É Ff¥ïÖ£°
À è ªÀÄ£É AiÀiÁPÉ? ¤ªÀiÁðtªÁVzÉ. PÀÆ¥sÀ £ÀUÀgÀPÉÌ EwºÁ¸ÀzÀ°ègÀĪÀAvÉ §¸Áæ J£ÀÄߪÀ CxÀðªÀÅ §gÀĪÀ ¥ÀĸÁÛvï JA§ ºÉ¸ÀgÀÄ C°èUÉ
PÀÆ¥sÁ £ÀUÀgÀ ¤ªÀiÁðtªÁzÀ PÁ®zÀ°èAiÉÄà §¸Áæ £ÀUÀgÀPÀÆÌ C«¸ÀägÀtÂÃAiÀÄ ¸ÁÜ£À ®©ü¹zÉ. §¸Áæ £ÀUÀgÀªÀ£ÀÄß £ÀAvÀgÀ §AvÀÄ. PÉ®ªÀÅ EwºÁ¸ÀPÁgÀgÀÄ ªÀÄÄwÛUÉ £ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ
£ÀUÀgÀªÀÇ ¤ªÀiÁðtUÉÆArvÀÄ. »dj ±ÀPÉ 16 gÀ©ÃªÀůï CgÀ¨ï ¸Á»vÀå vÉÆnÖ¯ÉAzÀÄ ºÉZÀÄÑ PÁ® PÀgÉAiÀįÁUÀÄwÛvÀÄÛ. ¸ÉãÁ £É¯ÉAiÉÄ£ÀÄߪÀ CxÀð«gÀĪÀ ¨sÉÊgÀhÄAnÃ£ï ¥ÀzÀ¢AzÁV
CªÀé¯ï wAUÀ¼À°è £ÀUÀgÀ ¤ªÀiÁðt PÁAiÀÄð DgÀA¨sÀ C¯ÉUÁìAqÀgï PÁ®¢AzÀ®Æ C¯ÉUÁìAræAiÀÄ Ff¥ïÖ£À ¥ÀĸÁÛvï £ÀUÀgÀ JA§ ºÉ¸ÀgÀÄ §AvÀÄ J£ÀÄßvÁÛgÉ.
UÉÆArvÀÄ JAzÀÄ PÉ®ªÀÅ EwºÁ¸ÀPÁgÀgÄÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ¥Ànz Ö ÁÝg.É gÁdzsÁ¤AiÀiÁVvÀÄ.Û C°è£À ¸ËAzÀAiÀÄð, UÁA©üÃAiÀÄðUÀ½AzÁV K¤zÀÝgÆ À F qÉÃgÉU½ À zÀÝ°è ªÉÆzÀ®Ä CªÀiïæ MAzÀÄ ªÀĹâ
F°AiÀÄ §AzÀgÀÄ ¸À«ÄÃ¥À ¥sÁ¸ïð PÉÆ°èAiÀÄ°è ¨sÁgÀvÀ CzÀÄ CA¢£À ¥ÀæzsÁ£À £ÀUÀgÀªÁV UÀt¸À®ànÖvÀÄÛ. C°è PÀn¹Ö zÀgÄÀ . £ÀAvÀgÀ ªÀĹâAiÀÄ ¸ÀÄvÀ® Û Æ CgÉéAiÀÄ£ï UÉÆÃvÀU æ ¼
À À
ªÀÄvÀÄÛ ¥À²ðAiÀÄ¢AzÀ ¸ÁUÀÄwÛzÀÝ ºÀqÀUÀÄUÀ¼ÀÄ qÀAUÀÄgÀ ºÁPÀÄ gÉÆêÀÄ£ÀßgÀ ºÀ®ªÁgÀÄ PÀÄpÃgÀUÀ¼ÀÄ, CgÀªÀÄ£ÉUÀ½zÀݪÀÅ. ªÁ¸ÀPÉÌ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ C¹ÛvÀéPÉÌ §AzÀªÀÅ. DgÀA¨sÀzÀ°è
wÛzÀÄݪÀÅ. C°è G§Ä¯ÁèzÀ §½ MAzÀÄ £ÀUÀgÀªÀ£ÀÄß ¤«Äð CªÀiïæ E§Ä߯ï D¸ï C¯ÉUÁìAræAiÀÄzÀ°è dAiÀıÁ°AiÀiÁzÁUÀ J®è ªÀÄ£ÉU¼ À £
À ÄÀ ß ¸ÀªiÀ Á£ÀªÁzÀ jÃwAiÀÄ°è PÀn¸Ö ¯
À Á¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ
¸À®Ä R°Ã¥sÀ GªÀÄgï GvÀâvï ©£ï UÀgÀhĪÁ£ÀjUÉ ºÉý CzÀ£Éß gÁdzsÁ¤AiÀiÁVlÄÖPÉƼÀî®Ä §AiÀĹ R°Ã¥sÀjUÉ ¥ÀvÀæ PÉ®ªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÁ¸À¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß «¸ÀÛj¹zÀgÀÄ. [¸À±ÉõÀ]

ªÀÄĦüÛAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ
¸ÁÜ£ÀªÁVzÉ. F ²PÀëtzÀ ªÉÄÃ¯É «zÁéA¸ÀgÀÄ,
EªÀiÁªÀÄgÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀiÁ£Àå d£ÀgÄÀ ¥ÀÇtð
²PÀëtzÀ CvÀÄå£ÀßvÀ
ºÀ. D¬Ä±Á(gÀ) ¥sÀvÁéUÀ¼ÀÄ
«±Á鸪 À ¤ À ßj¸ÀÄvÁÛg.É ºÀ. D¬Ä±Á(gÀ)gÀ eÁÕ£À §½ vÉg¼ À ÄÀ wÛzÝÀ gÄÀ . §½PÀ ºÀ. D¬Ä±Á(gÀ)gÀÄ ©£ï ¸Á©vï(gÀ) EªÀg® É g
è Æ
À ¥Àªæ Á¢AiÀĪÀg(À ¸À) DqÀ½vÀ PÁ®zÀ®Æè CªÀgÄÀ ªÀÄĦüAÛ iÀiÁVzÀÝgÄÀ .”
¹¢ÞAiÀÄ §UÉÎ £ÁªÀÅ F ªÉÆzÀ®Ä G¯ÉèÃT¹ ¸ÀÆa¹zÀ ¥ÀjºÁgÀª£ À ÄÀ ß CAVÃPÀj¸ÀÄwÛzÝÀ gÄÀ . fëvÀ PÁ®zÀ°è ¥ÀæªÁ¢ ªÀAiÀÄðgÀ(¸À) eÉÆvÉ (E§Äß ¸ÀCzï)
zÉÝêÉ. DzÀgÉ CzÀÄ zsÁ£ÀåzÀ gÁ²¬ÄAzÀ ¥Àx
æ ªÀ ÄÀ zÀeð É AiÀÄ ¸ÀºÁ©ªÀAiÀÄðgÀ ¥sv À ÁéU¼
À £À ÄÀ ß VzÀÝ ¸ÀºÁ©UÀ¼ÄÀ . PÀÄgïD£ï ºÁUÀÆ ºÀ¢Ã¸ï£À “ºÀ. D¬Ä±Á(gÀ)gÀÄ ºÀ. GªÀÄgï(gÀ),
MAzÀÄ »r zsÁ£Àå vÉUz É µ À ÄÀ Ö ªÀiÁvÀ.æ £ÁªÀAvÀÄ ¥À j UÀ t  ¹ zÀ d£À g À Ä ºÉ à ¼À Ä vÁÛ g É , ºÀ . ¸ÀÆPÀëöä «µÀAiÀÄUÀ¼£À ÄÀ ß CjvÀªg À ÁVzÀÝgÄÀ . F ºÀ. G¸Áä£ï(gÀ)gÀ PÁ®zÀ°è ¥sv À Áé ¤ÃqÀÄwÛzÝÀgÄÀ .
CªÀg(À gÀ) eÁÕ£¹À ¢ÞAiÀÄ°è MAzÀÄ »rAiÀĵÀÆÖ D¬Ä±Á(gÀ)gÀ ¥sv À ÁéU¼
À ÄÀ J¶ÖªAÉ iÉÄAzÀgÉ MAzÀÄ J¯Áè ¸ÀºÁ©UÀ¼À ªÀAiÀĹ죰 À è ºÀ. D¬Ä±Á(gÀ) ºÀ. GªÀÄgï(gÀ) ºÁUÀÆ G¸Áä£ï(gÀ)gÀÄ
G¯ÉèÃT¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀ°®è. CgÀ© ¨sÁµÉ, CªÀjAzÀ(gÀ) ¥ÀæªÁ¢ ªÀZÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÉý
ªÁPÁÑvÄÀ AiÀÄð ºÁUÀÆ «ªÀıÉðUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ
ºÀ®ªÁgÀÄ «µÀAiÀÄUÀ¼£ À ÄÀ ß E°è PÉÊ©qÀ¯ÁVzÉ.
¸ÀvåÀ «±Áé¹UÀ¼À ªÀiÁvÉ ºÀ. D¬Ä±Á(gÀ) w½zÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ.” (E§Äß ¸ÀCzï)
“ºÀ . C°Ã(gÀ ) gÀ DqÀ ½ vÀ PÁ®zÀ ® Æè

¸ÁÜ£ª
D¬Ä±Á(gÀ)gÀÄ eÁÕ£À¹¢ÞAiÀÄ°è CvÀÄå£ÀßvÀ
À £À ÄÀ ß ¥Àq¢ É zÀÝgÄÀ . CA¢£À G®ªÀiÁUÀ½UÉ
@ ªÀiÁ¬Ä¯ï SÉÊgÁ¨Á¢ 66 CªÀgÀÄ(gÀ) ªÀÄĦüÛAiÀiÁVzÀÝgÀÄ. §½PÀ C«ÄÃgï
ªÀÄÄD«AiÀiÁ(gÀ)gÀ PÁ®zÀ°è, AiÀiÁªÀÅzÁzÀ
D¬Ä±Á(gÀ)gÀ eÁÕ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA¥ÀÇtð ¨sg À À ªÉÃ¼É CzÀ£ÀÄß MlÄÖUÀÆr¹zÀgÉ MAzÀÄ zÉÆqÀØ VAvÀ zÉÆqÀتÀgÁV zÀÝgÀÆ PÉ®ªÉǪÉÄä vÀªÀÄä gÉÆAzÀÄ ¥sÀvÁézÀ PÀÄjvÀÄ ¹jAiÀiÁ zÉñÀzÀ
ªÀ¸¬ É ÄvÀÄ.Û ¸ÁªÀiÁ£Àå £ÁUÀjPÀgÆ À D¬Ä±Á(gÀ)gÀ zÁR¯ÉAiÀÄ ¥ÀŸÀÛPÀªÉà ¨ÉÃPÁ¢ÃvÀÄ. ¸ÀªÄÀ ¸ÉåUÀ½UÉ ºÀ. D¬Ä±Á(gÀ)gÀ §½ ¥ÀjºÁgÀ «zÁéA¸ÀgÀ°è ©ü£Áß©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼ÀÄ GAmÁzÀgÉ
ªÀg¢ À UÀ¼£ À ÄÀ ß zÀÈrüÃPÀÈvÀ JAzÀÄ £ÀA§ÄwÛzÝÀ gÄÀ . D PÁ®zÀ°è ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ ¸À®ºÉ ¤ÃqÀÄ PÀAqÀÄPÉƼÀÄîwÛzÝÀ gÄÀ JAzÀÄ PÉ®ªÉÇAzÀÄ WÀl£É ¸ÀévÀB ªÀÄÄD«AiÀiÁ(gÀ)gÀÄ D ¥sÀvÁézÀ PÀÄjvÀÄ
EzÉà PÁgÀt¢AzÀ ¥ÀæªÁ¢(¸À)gÀ £ÀAvÀgÀ wÛzÝÀ ¸ÀºÁ©ªÀðAiÀÄgÀÄ, ºÀ. GªÀÄgï(gÀ), ºÀ. UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ªÀgÀ¢UÀ½AzÀ ¸Á©ÃvÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀiÁ»wUÉ PÀ¯É ºÁPÀĪÀAvÉ NªÀð
»jAiÀÄgÀ°è ªÀÄĦüAÛ iÀÄ ¸ÁÜ£ª À iÀ Á£À zÉÆgÉvª À g
À °
À è C°Ã(gÀ), ºÀ. C§ÄݯÁè ©£ï ªÀĸÀÆzï, ºÀ. l ªÀĢãÁzÀ K¼ÀÄ EªÀiÁªÀÄgÀ°è NªÀð ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÄÀ »¸ÀÄwÛzÝÀ gÄÀ . ªÀÄÄD«AiÀiÁgÀ D
D¬Ä±Á(gÀ)gÀÆ NªÀðgÁVzÁÝg.É CzÀ®èzÉ C§ÄݯÁè ©£ï C¨Áâ¸ï, ºÀ. C§ÄݯÁè ©£ï gÁVzÀÝ ºÁUÀÆ ¸ÀºÁ©UÀ¼À §½PÀ EªÀiÁªÀÄ ªÁºÀPÀ ªÀĢãÁPÉÌ §AzÀÄ D¬Ä±Á(gÀ)gÀ §½
ºÀ . C§Æ§PÀ Ì gï(gÀ ) , GªÀ Ä gï(gÀ ) , GªÀÄgï, ºÀ. D¬Ä±Á(gÀ), ºÀ. C§Æ ªÀÄƸÁ gÉAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸  ®À àlÖ ºÀ. PÁ¹ªÀiï(gÀ)gÀªgÀ ÄÀ ¸ÀªÄÀ ¸ÉåUÉ ¥ÀjºÁgÀª£ À ÄÀ ß PÀAqÀÄPÉÆAqÀÄ »A¢gÀÄ
G¸Áä£ï(gÀ) ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ ¥Àæ¹zÀÞ ¸ÀºÁ© C±ïCj, ºÀ. ªÀÄÄDzï ©£ï d§¯ï, ºÀ. ºÉüÀÄvÁÛg,É “C§Æ§PÀÌgï(gÀ)gÀ PÁ®zÀ¯èÉà ºÀ. UÀÄwÛzÀÝ. »A¢gÀÄUÀĪÀ ªÉÃ¼É DvÀ£À §½ eÁÕ£ÀzÀ
UÀ¼ÄÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÆ À ¸ÀªÄÀ ¸ÉåUÀ¼° À è ¹®ÄQ C§ÄÝgÀæºÁä£ï ©£ï O¥sï, C§Æ ©£ï PÀC¨ï, D¬Ä±Á(gÀ)jUÉ ªÀÄĦüAÛ iÀÄ ¸ÁÜ£ª À iÀ Á£À ®©ü¹vÀÄ.Û MAzÀÄ §ÈºÀvï ¸ÀAUÀæºÀªÉà EgÀÄwÛvÀÄÛ.
©lÖgÉ CzÀgÀ ¥ÀjºÁgÀPÁÌV ºÀ. D¬Ä±Á(gÀ)gÀ C§ÆzÀgÀæ, C§Æ C¯ïzÀzÀð, ºÀ. gÉhÄÊzï ºÀ. GªÀÄgï(gÀ) ºÁUÀÆ ºÀ. G¸Áä£ï(gÀ) [¸À±ÉõÀ]
10 ¸À£ÁäUÀð ªÁgÀ¥ÀwP
æ É 2018 CUÀ¸ïÖ 05 - 11

‘¤µÉâüUÀ¼ÀÄ ¸ÉÆîÄtÄÚªÀgÀÄ...’
¥À«vÀæ PÀÄgïD¤£À ¥ÀªÁqÀzÀ PÀÄjvÀÄ zÀݼÉÆà D J®è ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À ªÀÈvÁÛAvÀ ªÀµÀðzÀ°èzÉÝêÉ. §zïæ£À F gÀt¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è ºÉƸÀ C¥ÀgÁ¢üUÀ¼ÀÄ PÀÆqÀ vÀªÀÄä PÀÈvÀåUÀ¼À
C¸ïæ «ªÀj¸ÀÄwÛzÀÝ. CµÀÖgÀ°è £ÁEªÀĽUÉ UÀ¼£À ÄÀ ß MAzÉÆAzÁV, C¯ï PÀªÄÀ gï CzsÁåAiÀÄ ¸ÀvÀå ªÀÄvÀÄÛ «ÄxÀåzÀ £ÀqÀÄªÉ AiÀÄÄzÀÞ £ÀqÉzÀÄ ¥s®À ªÀÅtÄÚªg À ÄÀ JA§ÄzÀgÀ PÀÄjvÀÆ ªÀÄÄ£ÀÆZ ì £À É
MAzÀÄ ªÀÄ£ÀªÉÆúÀPÀ £ÁzÀªÀÅ PÉý¹vÀÄ. zÀ°è ¸ÀAQë¥ÀÛ gÀÆ¥ÀzÀ°è G¯ÉèÃT¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. FUÀµÉÖà ªÀÄÄVzÀÄ ºÉÆÃVzÉ. ªÀÄPÁÌzÀ ¸ÀvÀå ¤ÃrzÀÝ£ÄÀ . vÀgÄÀ ªÁAiÀÄ EzÀÄ F C¥ÀgÁ¢üU¼ À À
CzÀÄ ¥À«vÀæ PÀÄgïD£ï£À ¥Àp¸ÀĪÀ ¸Àégª À ÁVzÉ £Àƺï(C)gÀ d£ÁAUÀ, Dzï, ¸ÀªÀÄÆzï, ¤µÉâüUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀ jÃw vÀgUɯÉUÀ¼ÀAvÉ ¸ÀvÀÄÛ ¸ÉÆð£À ªÉÆzÀ® PÀAvÁVzÉ JAzÀÆ w½¸À
JAzÀÄ £ÁEªÀĽUÉ w½¢vÀÄ.Û DzÀgÉ CzÀg° À zè ÝÀ ®Ævï(C)gÀ d£ÁAUÀ ¦ügïO£ï£À ¥ÀjªÁgÀ... ©¢ÝzÁÝgÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß ¤Ã£ÀÄ £ÉÆÃqÀÄwÛgÀÄªÉ ¯Á¬ÄvÀÄ. CªÀjUÉ ¥ÀgÀ¯ÉÆÃPÀzÀ°è ²PÉë ªÀÄvÀÄÛ
£ÁzÀ, ®AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÆÃPÀªÉävÉÆÛà CzÀ£ÀÄß ¥À«vÀæ PÀÄgïD¤£À ªÀZÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àp¸ÀĪÁUÀ AiÀÄ®è. CªÀgÀ ±ÀQÛ±Á° »AqÀÄ ¸ÉÆÃvÀÄ Nr AiÀiÁvÀ£ÉAiÀÄ ªÁUÁÝ£À ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. CAzÀgÉ
£ÁEªÀiÁ vÀ£Àß fêÀ£ÀzÀ°è JAzÀÆ £ÁEªÀļÀ ªÀÄ£ÀB¥Àl®zÀ°è D J®è zÀȱÀåUÀ¼ÀÄ ºÉÆÃVzÉ. J¥ÀàvÀÄÛ ªÀÄA¢ ¸ÀgÀzÁgÀgÀÄ PÉÆ®è UÀvÀ PÁ®zÀ ªÀÈvÁÛAvÀUÀ¼À£ÀÄß w½¹, ¸ÀzÉÆåÃ
D°¹gÀ°®è. ªÀÄÆr §gÀÄwÛzÄÀ ݪÅÀ . AiÀiÁªÀ jÃw ¥Àª æ Á¢UÀ¼ÄÀ ®ànz Ö ÁÝg.É CµÉÃÖ ¸ÀASÉåAiÀÄ ªÀÄA¢ §A¢ü¸® À nà Ö ¨s« À µÀåzÀ ªÀÈvÁÛAvÀª£ À ÄÀ ß ¸Àµ
à ªÖÀ ÁV G¯ÉÃè T¸ÀĪÀ
“EAzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¥À«vÀæ PÀÄgïD£À£ÀÄß vÀªÀÄä d£ÁAUÀPÉÌ ¸ÀAzÉñÀ ¤ÃrzÀgÀÄ, AiÀiÁªÀ zÁÝgÉ. EzÀÄ EwºÁ¸ÀzÀ°è MAzÀÄ d£ÁAUÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄÄAzÉ ¥ÀgÀ¯ÉÆÃPÀzÀ ªÀÄÄ£ÀÆì
¸ÀéAiÀÄA PÀÄgïD¤£À ªÁºÀPÀgÀ zsÀé¤AiÀÄ°è jÃw CªÀgÀ ¸ÀAzÉñÀU¼ À £ À ÄÀ ß ¤gÁPÀj¸À¯Á¬ÄvÀÄ J®è ¸ÀgÀzÁgÀgÀÄ ºÀvÀgÁVgÀĪÀAvÀºÀ KPÉÊPÀ ZÀ£ÉAiÀÄÆ ¸ÀvÀåªÁVgÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ ¸Á©ÃvÀÄ
D°¸ÀÄ. dvÉUÉ ²PÉë ªÀÄvÀÄÛ gÀPÉëAiÀÄÄ ¥ÀPæ Àl ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀ jÃw C¯ÁèºÀ£À AiÀiÁvÀ£É AiÀÄÄzÀÞªÁVzÉ. EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀvÀ夵ÉâüUÀ¼ÀÆ ¥Àr¸À¯ÁUÀÄwÛz.É E£ÀÄß PÉ®ªÉà ªÀµð À UÀ¼Æ
É ¼ÀUÉ
ªÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄ£ÀߪÉà CzÀgÀ ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É JgÀVvÀÄ... C°è £ÁEªÀiÁ PÀÄgïD£À£ÀÄß zÉêÀ¸A À zÉñÀªÁºÀPg À (À ¸À) ±ÀvÄÀ U
æ ¼
À Æ
À DVzÀÝgÄÀ . ¸ÀvÀ夵ÉâüUÀ¼À ¸ÉÆð£À F ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£ÉAiÀÄÄ
AiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ°è ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ CxÀð ªÀiÁrzÀ jÃwAiÀÄ°è §ºÀıÀB ¨ÉÃgÉ ¤Ã£ÀÄ D°¹zÀÝ ªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À AiÀiÁªÉ®è jÃw ¸Á©ÃvÁUÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß
JA§ÄzÀ£ÀÆß £ÉÆÃqÀÄ.” AiÀiÁgÀÆ CxÀð ªÀiÁrgÀ°QÌ®è. §½PÀ »ÃUÉ »AzÉ ªÀÄPÁÌzÀ°è CªÀwÃtðUÉÆAqÀªÀÅUÀ¼ÁV ¤Ã£ÀÄ £ÉÆÃqÀÄ«AiÀÄAvÉ.”
C¸ïæ, £ÁEªÀļÀ PÉÊAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ ºÉüÀ¯Á¬ÄvÀÄ, zÀÄݪÀÅ. CªÀÅUÀ¼À°è F WÀl£ÉAiÀÄ PÀÄjvÀÄ F J®è zÀȵÀåUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr zÀAUÁVzÀÝ
ºÀgÀªÀiï£À PÀqÉUÉ ºÉÆgÀl. CªÀgÀÄ ºÀwêÀiïUÉ “¤ªÀÄä ¸ÀvÀ夵ÉâüUÀ¼ÀÄ CªÀjVAvÀ ¸ÀàµÀÖªÁV ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É ¤ÃqÀ¯ÁVvÀÄÛ.” £ÁEªÀiÁ ªÀÄ£Àz¯ À èÃÉ CAzÀÄPÉƼÀîvÆ É qÀVzÀ¼ÄÀ ,
£ÉÃgÀ «gÀÄzÀÞ«gÀĪÀ eÁUÀªÀ£ÀÄß vÀ®Ä¦zÀgÀÄ. GvÀª Û ÄÀ gÉÃ? CxÀªÁ ¢ªÀåUA æÀ xÀU¼À °
À è ¤ªÀÄUÁV ‘ªÀåQUÛ ¼
À À fêÀ£U À ½
À UÉ ¸ÀA§A¢ü¹ ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀ
C°è NªÀðgÀÄ £ÀªiÀ ÁgÀhiï£À°è ¥À«vÀæ PÀÄgïD£ï PÀëªÉÄ °TvÀªÁVzÉAiÉÄÃ? CxÀªÁ EªÀgÀÄ, ªÀÄÄ£ÀÆZ ì £
À UÉ ¼À ÄÀ PÉ®ªÉǪÉÄä ¸ÀjAiÀiÁVgÀÄvÀª Û .É ..
ªÀZ£ À UÀ ¼À £À ÄÀ ß GZÀÑ ¸Àégz À °
À è ¥Àp¸ÀÄwÛgÄÀ ªÀÅzÀ£ÄÀ ß £ÁªÀÅ MAzÀÄ ¥À§ æ ® ¥ÀAUÀqÀªÁVzÀÄÝ DzÀgÉ MAzÀÄ Erà d£ÁAUÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹
£ÁEªÀiÁ PÀAqÀ¼ÀÄ. CªÀgÀ ¸ÀégÀªÀÅ C°è £ÀªÄÀ ä£ÄÀ ß gÀQ¹ ë PÉƼÀ§ î ¯Éª è A É zÀÄ ºÉüÀÄwÛgÄÀ ªÀgÃÉ ? EµÀÄÖ ¤RgÀªÁzÀ ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß C¯ÁèºÀ
G¥À¹Üv« À gÀĪÀ ¥Àw æ AiÉƧ⠪ÀåQA Û iÀÄ£ÀÆß ªÀÄAvÀæ ¸ÀzåÀ z¯ À ÃèÉ F ¥ÀAUÀqª À ÅÀ ¸ÉÆÃvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ £À®èzÉ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁgÀÆ ¤ÃqÀ¯ÁgÀgÀÄ.’
ªÀÄÄUÀÞUÉƽ¸ÀÄwÛvÀÄÛ. d£ÀgÀÄ D°¸ÀÄwÛzÁÝgÉÆà ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÉ®ègÀÆ ¨É£ÀÄß wgÀÄV¹ Nr CªÀ¼À ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß N¢zÀ C¸ïæ ºÉýzÀ,
CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ±ÀQÛAiÀÄÄ CªÀgÀ£ÀÄß ºÉÆÃUÀĪÀgÄÀ . ¤dªÁV EªÀgÀ «ZÁgÀuU É A
É zÀÄ “E°è ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÉêÀ® MAzÀÄ
D°¸ÀĪÀAvÉ ¥Àw æ §A¢ü¸ÀÄwÛzÉAiÉÆà JAzÀÄ ªÁUÁÝ£À ªÀiÁqÀ¯ÁVgÀĪÀ £ÉÊd ¸ÀªÀÄAiÀĪÀÅ ¸ÀªÄÀ ÄzÁAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹ ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀÅzÀ®.è
£ÁEªÀĽUÉ ¤zsÀðj¸À¯ÁUÀ°®è. ¥ÀÅ£ÀgÀÄvÁÜ£À ¢£ÀªÁVzÉ. CzÀÄ ¨sÁjà £ÁEªÀiÁ PÀtÄÚ ©lÄÖ C°è£À zÀȱÀåªÀ£ÀÄß §zÀ¯ÁV C¯ÁèºÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÀA æ xÀzÀ°è MAzÀÄ
D ªÀåQÛ AiÀiÁgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ K£À£ÀÄß ¥Àp¸ÀÄ «¥ÀwÛ£À ªÀÄvÀÄÛ CvÀåAvÀ PÀ» WÀ½UÉAiÀiÁVzÉ.” £ÉÆÃqÀÄwÛzÀݼÀÄ. C¸ïæ ºÉüÀÄwÛzÀÝ, “£ÁEªÀiÁ! CAvÀgÁæ¶ÖçÃAiÀÄ WÀl£ÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹AiÀÄÆ
wÛzÁÝgÉ J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß CjAiÀÄ®Ä £ÁEªÀĽUÉ (¥À«vÀæ PÀÄgïD£ï: 54: 43-46) CgÉéAiÀÄzÀ ¸ÀgÀzÁgÀjUÉ vÀªÀÄä ±ÀQÛAiÀÄ CzÀÄ AiÀiÁªÁUÀ ¸ÀA¨s« À ¸ÀĪÀÅzÀÄ JA§ÄzÀ£ÄÀ ß
ºÉZÉÑãÀÆ ¸ÀªÀÄAiÀÄ vÀUÀÄ®°®è. DzÀgÉ CªÀ F ªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀÇwðAiÀiÁzÀ PÀÆqÀ¯Éà PÀÄjvÀÄ JµÀÄÖ CºÀA¨sÁªÀ«vÀÄÛ JA§ÄzÀ£ÀÄß w½¹zÁÝ£É. §½PÀ C£ÀƺÀå WÀl£ÉAiÀÄ
½UÉ CgÀ© w½AiÀÄÄwÛg° À ®è. ºÁUÁV C¸ïæ£q É UÉ É £ÁEªÀļÀ PÉÊ »rzÀÄ C¸ïæ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁVzÀ. ¤Ã£ÀÄ £ÉÆÃrzÉÝAiÀÄ®è. C®èzÉ ªÀÄĹèªÀÄgÀÄ PÀÄjvÀÄ PÀÆqÀ §ºÀ¼À ¤RgÀªÁV ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É
«ªÀ±v À ¬É ÄAzÀ £ÉÆÃrzÀ¼ÄÀ . CªÀ¼À ªÀÄ£ÀzÁ¼ÀzÀ ªÀÄvÉƪ Û ÄÉ ä ¨É¼U
À ÄÀ -¨ÉÊUÀÄUÀ¼À ¥ÀA æ iÀiÁt ¸ÁUÀÄvÁÛ wêÀ æ vÉ g À £ ÁzÀ CPÀ æ ª À Ä -»A¸É U À ½ UÉ AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÁÝ£É.”
¥À±æ ÉßAiÀÄ£ÀÄß CjvÀ C¸ïæ ªÀÄÄUÀļÀßPÀÌ, MAzÀÄ zÉÆqÀØ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è ºÉÆÃV ¤AwvÀÄ. §°AiÀiÁUÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀjUÉ F »A¸É¬ÄAzÀ “CAzÀgÉ? AiÀiÁªÀ WÀl£ÉAiÀÄ PÀÄjvÀÄ?”
“C¯ÁèºÀ£À ¸ÀAzÉñÀªÁºÀPÀgÀÄ(¸À) ¥À«vÀæ CzÉÆAzÀÄ gÀt¨sÀÆ«ÄAiÀiÁVvÀÄÛ. FUÀµÉÖà ªÀÄÄQÛ ºÉÆAzÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ [¸À±ÉõÀ]
PÀÄgïD¤£À C¯ï PÀªÀÄgï CzsÁåAiÀĪÀ£ÀÄß AiÀÄÄzÀÞ ªÀÄÄVzÀÄ ºÉÆÃVzÉAiÉÄAzÀÄ vÉÆÃgÀÄwÛvÄÀ .Û PÁt¸ÀzÉ EzÀÝAvÀºÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è C¯ÁèºÀ£ÀÄ
¥Àp¸ÀÄwÛzÁÝgÉ.” PÉ®ªÀÅ ªÀÄA¢ ¢PÁÌ¥Á¯ÁV NqÀÄwÛzÁÝgÉ. vÀ£Àß ¦æAiÀÄ ¥Àª æ Á¢UÉ ¢ªÀå ¸ÀAzÉñÀzÀ
UÉÆÃjAiÀÄ ªÀiÁvÀÄ
»ÃUÉ£ÀÄßvÁÛ C¸ïæ, £ÁEªÀļÀ PÉÊAiÀÄ PÉ®ªÀg£ À ÄÀ ß ºÀUÎÀ z°
À è ©VzÀÄ §A¢ü¸¯ À ÁUÀÄwÛz.É ªÀÄÆ®PÀ, D C¥ÀgÁ¢üU¼ À À CªÀ¸ÜÉ K£ÁUÀĪÀÅzÀÄ ¤Ã£ÁågÉÆà £À£U À É ¸ÀA§Azs«
À ®è
ªÉÄð£À vÀ£Àß »rvÀ ©VUÉƽ¹zÀ£ÀÄ. DUÀ E£ÀÄß PÉ®ªÀÅ PÀ¼ÉçgÀUÀ¼ÀÄ AiÀÄÄzÀÞzÀ ¥À¼ÉAiÀÄÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß w½¹ PÉÆnÖzÀÝ£ÀÄ. C¯ï PÀªÀÄgï £À«Ää§âgÀ £ÀqÀÄªÉ C£ÀħAzsÀ«®è
£ÁEªÀĽUÉ PÀÄgïD£ï ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ CxÀðªÁUÀÄ ½PÉAiÉÄA§AvÉ C®è°è ZÀzÀÄj ©¢ÝzÀÄݪÀÅ. CzsÁåAiÀÄzÀ°è C¯ÁèºÀ£ÀÄ UÀvÀ d£ÁAUÀUÀ¼À ¤£Àß PÀªÀÄðUÀ¼À ¥ÀæPÁgÀªÉà £À£Àß ªÀvÀð£É
wÛgÄÀ ªÀAvÉ C¤¸ÀvÆ É qÀVvÀÄ. £ÁEªÀiÁ AiÀiÁªÉ®è C¸ïæ F zÀȱÁåªÀ½AiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¸ÀÄvÁÛ C¥ÀgÁ¢üUÀ¼À dvÉ K£ÀÄ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ ªÀiÁqÀÄªÉ ¸ÀȶÖPÀvÀð£À DeÁÕ¥Á®£É
¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À ¹Üw ªÀÄvÀÄÛ UÀwAiÀÄ£ÀÄß PÀAr ºÉýzÀ, “£ÁEªÀiÁ! £ÁªÀÅ »dj JgÀqÀ£Éà JA§ÄzÀ£ÀÄß w½¸ÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉÃ, F JA.r. ªÀĸÀÆzï, PÀÄPÀ£Æ
À gÀÄ

D ¢¥ÀÛ (D¢vÀÛ) ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ JAzÀÄ CjAiÀÄ®àqÀÄ


wÛgÀĪÀ (CVß «±ÉõÀ JAzÀÄ ºÉüÀ§ºÀÄzÀÄ) MAzÀÄ G¥À
zÉñÀzÀ°è §ÄzÀÞ£ÀÄ »ÃUÉ ºÉüÀÄvÁÛ£É, "J®èzÀÝPÀÆÌ ¨ÉAQ »r
¸ÀPz
À ÁUÁ«Ä ¹Üw
¢zÉ. PÀtÄÚUÀ½UÉ gÀÆ¥ÀUÀ½UÉ, zÀȱÀå ¥ÀæeÉÕUÀ½UÉ, PÀtÄÚUÀ¼À°è ªÀÄzsÀåªÀÄ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄ£ÀĵÀå ¸ÁUÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzsÀåªÀÄ zÁj ¨ÉÆâü¹zÀ£ÀÄ. PÁAiÀÄðUÀ¼É®èªÀÇ ¸ÀvÉÛAiÀiÁVzÉ CxÁðvï
ªÀÄÆqÀĪÀ zÀȱÀåUÀ½UÉ, F zÀȱÀåUÀ½AzÀ DUÀĪÀ ¸ÀAvÉÆõÀ, JAzÀgÉ ªÀÄ£ÀĵÀå vÀ£Àß ¨sÁªÀwêÀævÉ CxÀªÁ ¨sÁªÁwgÉÃPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥À¨æ ÄÀs vÀé DVzÉ J£ÀÄߪÀ «±Á鸫À j¸ÀĪÀÅzÀ£ÄÀ ß ¸Àvï PÁAiÀÄðzÀȶÖ
¸ÀAvÁ¥À CxÀªÁ EªÉgÀqÀÆ C®èzÀ C£ÀĨsÀªÀUÀ½UÉ, CzÀgÀAvÉ ¤AiÀÄAwæ¸ÀĪÀÅzÀÄ. F ªÀÄzsÀåªÀÄ zÁjAiÀÄ£ÀÄß CµÁÖAUÀ ªÀiÁUÀð (¸ÀPÁÌAiÀÄ ¢nÖ)AiÀiÁVzÉ JAzÀÄ ºÉüÀ§ºÀÄzÀÄ. CAzÀgÉ ¯ËQPÀ
Q«UÀ½UÉ, ±À§ÝUÀ½UÉ, ªÀÄÆVUÉ, ªÁ¸À£ÉUÀ½UÉ, £Á°UÉUÉ, D±ÀAiÀÄ JAzÀÄ PÀgÉAiÀi¯ÁVzÉ. fêÀ£ÀPÀÆÌ ¯ÉÆÃPÀPÀÆÌ ±Á±ÀévÀvÉ EzÉ JA§ «±Áé¸ÀªÁVzÉ.
UÀ½UÉ, ±ÀjÃgÀPÌÉ , ªÀÄ£À¹£
ì °
À è ªÀÄÆqÀĪÀ C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ½AzÀÄmÁUÀĪÀ ¤ªÁðtzÀ CºÀðvÉ UÀ½¹zÀªg À ÄÀ £Á®ÄÌ WÀlUÖ ¼À °
À è ¸ÁUÀ¨ÃÉ PÀÄ. JgÀqÀ£ÉAiÀÄ «zsÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ JA§ ¸ÀªÀĸÉåAiÀiÁVzÉ. CzÀÄ
¸ÀAvÉÆõÀ, ¸ÀAvÁ¥À EªÀgÉqÀjAzÀ CUÀĪÀ C£ÀĨsÀÆwUÀ½UÉ... PÉêÀ®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀĪÀ®è. §ÄzÀÞ£ÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ JAzÀÄ zsÀªÀÄð,
»ÃUÉ EªÀÅUÀ½UÉ ¨ÉAQ»rzÀÄzÀÄ ºÉÃUÉ? EªÀÅUÀ½UÉ ¨ÉAQ»r §ÄzÀ,Þ AiÉÄøÀÄ, ªÀÄĺÀªÄÀ äzï- 113 ¸ÀAWÀ JA§ªÀÅUÀ¼À°èAiÀÄÆ §ÄzÀÞ zsÀªÀÄð ªÀÄvÀÄÛ ²PÀët
zÀÄzÀÄ ¨sÁªÀ£ÁV߬ÄAzÁVzÉAiÀĵÉÃÖ . ¨sÁªÀ£U É ½
À UÉ UÀįÁªÀÄgÁUÀÄ PÀª
æ ÄÀ zÀ°è PÀªÄÀ ð¥s®
À J®è PÁ®zÀ°Aè iÀÄÆ QæAiÀiÁ²Ã®ªÁVgÀÄvÀz Û É
ªÀÅzÀÄ C¸ÀAvÉÆõÀPÉÌ PÁgÀtªÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À @ ªÀÄĺÀªÄÀ äzï ±À«ÄêÀiï JA§ÄzÀgÀ CjªÀÅ E®èzÀÝ£ÀÄß ¸ÀÆa¹zÁÝ£É. EzÀ£ÀÄß
zÁ¸ÀåªÀÅ ¤ªÁðt CªÀ¸ÉÜUÉ CAzÀgÉ ¤ªÁðt ºÉÆAzÀ®Ä «aQvÀì(«aQbÀ) JAzÀÄ PÀgÉzÀ£ÀÄ. ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ «zsÀ ²Ã®
vÀqÉAiÀiÁVzÉ. ¨sÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¹zÁUÀ ¸ÀAvÉÆõÀzÀ CAzÀgÉ ¤ªÁðtzÀ DPÁAPÉëAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀÅzÀÄ DzÀå WÀlÖ ªÀÄvÀÄÛ ªÀv æ ª
À ÁVzÉ. EªÀgq
É £
À ÄÀ ß ¥Àgª
À ÄÀ ªÁV CªÀ®A©¸ÀĪÀÅzÀÄ
zÁj vÉgÉzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛzÉ ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ ¤ªÁðt ¹ÜwUÉ §gÀÄvÁÛ£É. ªÁVzÉ. zsÀªÀÄð ZÀAiÉÄðAiÀÄ°è (ªÀÄÆ®zÀ°è) ¥ÀæªÉò¸ÀĪÀÅzÀÄ CAzÀgÉ UÀjµÀ× CªÀ®A©¸ÀĪÀÅzÀÄ (¤Ã®§âvÀ ¥ÀgÀªÀiÁ¸À). F
CVßUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆgÀÄ jÃwAiÀĪÀÅ. 1. ¯ÉÆèsÀ: DvÁå¸É, JAzÀxð À . CAzÀgÉ »ÃUÉ ¥Àª æ ÃÉ ²¸ÀĪÀª£À £
À ÄÀ ß §ÄzÀÞ£ÄÀ ¸ÉÆÃvÁ¥À£ï jÃw ¨ÁºÀå C£ÀĵÁ×UÀ½AzÀ¯Éà ¤ªÁðt ºÉÆAzÀ§ºÀÄzÀÄ
CwªÁåªÉÆúÀ. 2. zÉÆõÀ; zÉéõÀ, PÉÆÃ¥À. 3. ªÉÆúÀ: (ªÀÄÆ®ªÀ£ÀÄß UÀ½¹gÀĪÀªÀ£ÀÄ) JAzÀÄ PÀgÉ¢gÀĪÀ£ÀÄ. ¸ÉÆÃvÁ¥À£ï JAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ ¤ªÁðtªÀÅ ¸ÁzsÀåªÀ®è. AiÀÄxÁxÀð
Cj«®èzÀÝgÀ ªÁåªÉÆúÀUÀ¼ÀÄ, ¤ÃgÀ¸À, ªÀÄÆRðvÀ£ÀUÀ¼ÉA§ F CAzÀgÉ ªÀÄ£À¹ì£À ¹PÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß ©r¸ÀĪÀ°è AiÀıÀ¸ÀÄì ¥ÀqÉzÀ ªÀåQÛ. zÀ°è ¤ªÁðtPÉÌ EzÀÄ CrØAiÀiÁVzÉ. ¸ÉÆÃvÁ¥À£Àß JA§
ªÀÄÆgÀÄ CVßUÀ¼ÀÄ ¸Àé®àªÁzÀgÀÆ ¤ªÁgÀtUÉÆAqÀgÉ CzÀÄ CAzÀgÉ ªÀÄ£À¹ì£À ¹PÀÄÌUÀ½AzÀ ªÀÄÄPÀÛ ºÉÆA¢zÀªÀ£ÀÄ JAzÀxÀð. ¥ÀæxÀªÀÄ ºÀAvÀzÀ°è F ªÀÄÆgÀÄ z˧ð®åUÀ¼À£ÀÄß «ÄÃj
ªÀÄ£ÀÄ µÀå£À ¤ªÁðt ¹ÜwAiÀiÁVzÉ. EzÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸À®Ä PÀpt »ÃUÉ ¹PÀÄÌU¼ À £
À ÄÀ ß ©r¸À®Ä AiÀıÀ¹éAiÀiÁzÀª£ À ÄÀ ¸ÀPÈÀ vÀUÁ«ÄAiÀiÁUÀÄ ¤®è®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀ¨ÉÃPÁVzÉ. ªÀÄ£À¹ì£À ªÀÄÄA¢£À K¼ÀÄ
vÀ¥À¹ì£À CUÀvÀå«®è. CAzÀgÉ ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ ¤ªÁðt ¹ÜwUÉ ªÀ£ÀÄ (¸ÀPÀzÁUÁ«Ä JAzÀÄ ¥Á°¨sÁµÉAiÀÄ°è) CxÀªÁ ªÀÄvÉÆÛªÉÄä ¸ÀA§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß CAzÀgÉ ¹PÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß PÀÆqÁ ¤ªÁj¹zÀªÀ£À£ÀÄß
vÀ®Ä¥À®Ä CrØ CªÀ£À «Äw«ÄÃjzÀ ¸ÀÄSÉÆÃ¥À ¨sÉÆÃUÀUÀ¼À°è ¯ËQPÀvÉUÉ ªÀÄgÀ¼ÀĪÀªÀ£ÀÄ DVgÀÄvÁÛ£É JAzÀxÀð. ¸ÀPÀzÁUÁ«Ä J£À߯ÁUÀÄvÀÛzÉ.
vÀ°èãÀvÉ PÁgÀtªÁVzÉ JAzÀxÀð. ¤ªÁðt ¹Üw ¥Áæ¦ÛUÁV ªÀÄ£À¹ì£À ¹PÀÄÌUÀ¼ÀÄ ºÀvÀÄÛ «zsÀzÀ°èzÉ JAzÀÄ §ÄzÀÞ£ÀÄ [¸À±ÉõÀ]
¸À£ÁäUÀð ªÁgÀ¥ÀwP
æ É 2018 CUÀ¸ïÖ 05 - 11 11

PÀÄlÄA§ªÉA§ AiÀıÀ¹£
ì À zÉÆÃtÂ
"PÀÄ lÄA§ªÉA§ÄzÀÄ MAzÀÄ ¸ÀA§AzsÀªÉÃ¥ÀðqÀÄvÀÛzÉ. MAzÀÄ ªÁ¢¸ÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ «¨sÁUÀªÀÅ ªÀÄ » ¼Á ªÉà ¢ PÉ
CxÀð¥ÀÇtðªÁzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀiÁVzÉ. ¤PÁºï£À ªÀiÁvÀÄ, ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¥ÀæªÁ¢UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÁ©UÀ¼ÀÄ
§ºÀ¼À «¸ÀäAiÀÄPÀgÀ jÃwAiÀÄ°è CzÀ vÀ ¯ ÁSï£À ªÀ i ÁvÀ Ä . vÀ ª À i ÁµÉ ªÀiÁvÀÈ ¨sÁµÉAiÀÄ°èAiÉÄà RÄvÁâ @ ²ºÁ§Ä¢Ýãï E§Äß ºÀAgÀhÄ
jAzÀ K£É¯Áè CUÀvåÀ UÀ¼£ À ÄÀ ß ¥ÀÇgÉʸÀ UÁVAiÀÄÆ ºÉüÀ¨ÁgÀzA À vÀºÀ ªÀiÁvÀÄ ¤ªÀð»¹zÀÝgÁzÀÝjAzÀ £ÀªÀÄä HgÀ
¯ÁUÀÄvÀz Û !É £ÀAiÀÄ£À ªÀÄ£ÉÆúÀgª À ÁzÀ UÀ¼ÀÄ. F JgÀqÀÄ ªÁPÀåUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ°èAiÉÄà RÄvÁâ ¤ªÀð»¸À ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉüÀĪÁUÀ £ÀªÄÀ ä «gÉÆâü ºÀÈzÀAiÀÄzÀ°è £ÀĸÀĽzÉ. CªÉ¯Áè
PÀÄlÄA§zÀ ¸ÁézÀªÀ£ÀÄß D¸Á颸À µÀå£À fêÀ£ÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR ¨sÁUÀ ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ªÁ¢¸ÀÄvÀÛzÉ. F UÀ¼À vÀ¥ÀÅàUÀ¼À£ÀÄß, PÉÆgÀvÉUÀ¼À£ÀÄß EzÀÄÝPÆ É AqÀÄ £ÀªiÀ ÁgÀhiï, gÀhÄPÁvï,
zÀªg À ÄÀ AiÀiÁgÁzÀgÆ À EzÁÝgA É iÉÄÃ? ªÁVzÉ. §ºÀ¼À ¥Àe æ ÁÕ ¥ÀǪÀðPÀªÁV ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ªÉÄïÉäUÁV£À QvÁÛl¢AzÀ ºÉý CzÀÄ PÀë«Ä¸À®¸ÁzsÀåªÁzÀzÀÄÝ G¥ÀªÁ¸À, ºÀeïÓ, ¢Pïæ, zÀÄDUÀ¼ÀÄ
±ÉʱÀªÁªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è, ¨Á¯ÁåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è, ¤PÁºï£À ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è F ªÁPÀå ªÀiÁzÀjAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÁzÀ «ªÁºÀ JAzÀÄ ºÉüÀĪÀªÀgÀÄ C¯ÁèºÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä°è ¸ÉÃjgÀÄvÀÛªÉ. EªÉ¯Áè EgÀÄ
AiÀÄĪÀvz éÀ ° À ,è ªÁzsð À PÀåz° À è ªÀÄÆgÀÆ UÀ¼À£ÀÄßZÀÑj¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. fêÀ£ÀzÀ°è ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀUÀ¼ÀÄ PÀ®Ä¶vÀªÁUÀÄwÛªÉ. ¤ªÀÄUÉ PÀëªÉÄ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¤ÃªÀÅ ªÁUÀ ¤uÁðAiÀÄPÀ ºÀAvÀzÀ°è
vÀgÀºÀzÀ PÀÄlÄA§UÀ¼À PÀÄjvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁw£À°è F §UÉÎ ¥ÀæeÁÕ ¥Àª
æ Á¢AiÀĪÀg£À ÄÀ ß(¸À) C£ÀĸÀj¸À §AiÀĸÀÄwÛ®èªÉÃ? (C£ÀÆßgï: 22) ºÀÈzÀAiÀÄzÉƼÀUÉ EgÀĪÀ eÁ»°Ã
PÀÄgïD£ï PÀ°¸ÀÄvÀÛzÉ. "ªÀÄ£ÀĵÀå ¥ÀǪÀðPÀªÁV ªÀÄÄ£ÀßqÉzÀgÉ AiÀıÀ¸ÀÄì ¨ÉÃPÉA§ PÀqÁØAiÀÄ PÀªÀÄðªÀ£ÀÄß JAzÀÄ PÀÄgïD£ï PÉüÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀÄåvï C£ÀĵÁ×£À PÀªÀÄðUÀ¼À ¨Éð
gÉ®ègÀÆ MAzÉà PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ" PÁt§ºÀÄzÀÄ. JµÀgÖ À ªÀÄnÖUÉ ¥Á°¹zÁÝgA É §ÄzÀ£ÄÀ ß ¤ÃªÀÅ UÀªÀĤ¹®èªÉÃ? ¬ÄAzÀ fVzÀÄ §gÀĪÀ ¸ÁzsåÀ v¬ É ÄzÉ.
JAzÀÄ (ºÀÄdÄgÁvï: 13) "DzÀ±Àð "¸ÀvÀ嫱Áé¹UÀ¼ÉÃ, C¯ÁèºÀ£À£ÀÄß C¼ÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. ¥ÀæªÁ¢ ªÀiÁvÉ D¬Ä±Á(gÀ)gÀ PÀÄjvÀÄ EµÉÆÖAzÀÄ zsÀªÀÄð ¨sÀPÀÛ£ÁzÀ F
ªÁzÀ PÀÄlÄA§" JAzÀÆ (ºÀÄdÄ ¨s À A iÀ Ä ¥À r j ªÀ Ä vÀ Ä Û ¸À j AiÀ i ÁzÀ ªÀAiÀÄðgÀ(¸À) «ªÁºÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ C¥ÀªÁzÀª£ À ÄÀ ß ºÀ©â¹zÀ ªÀåQU Û É £Á£ÀÄ ªÀåQÛ EµÉÆÖAzÀÄ PÉlÖ jÃwAiÀÄ°è
gÁvï), "gÀPÀÛ ¸ÀA§A¢üUÀ¼ÁzÀ ªÀiÁvÀ£Éßà ºÉýj- C¯Áèºï ¤ªÀÄä zÀ°è ¸ÉÃjzÀµÉÖà d£ÀjUÉ EA¢£À E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀºÁAiÀĪÀÇ ªÀwð¸ÀĪÀÅzÁ JAzÀÄ d£ÀgÀÄ
PÀÄlÄA§" JAzÀÆ (CvÀÛ»æêÀiï: 3) PÀªÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀĪÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «ªÁºÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ ¹Ã«ÄvÀªÁV ¤ÃqÀ¯ÁgÀ£A É zÀÄ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ «¸ÀäAiÀÄUÉƼÀÄîvÁÛgÉ.
PÀÄgïD£ï PÀ°¸ÀÄvÀÛzÉ. F ªÀÄÆgÀÆ ¤ªÀÄä C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À£ÀÄß PëÀ«Ä¸ÀĪÀ£ÀÄ. zÉAiÀiÁ? ¸ÀAUÁwUÀ¼À£ÀÄß Dj¸ÀĪÀ°è ±À¥x À À ªÀiÁrzÀ D¬Ä±Á(gÀ)gÀ vÀAzÉ PÀÄlÄA§ªÉA§ÄzÀÄ DzÀ±ð À ªÁzÀ
¸ÀA§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß ¥À槮 UÉƽ¸À®Ä AiÀ i ÁgÀ Ä C¯Áè º ï ªÀ Ä vÀ Ä Û CªÀ £ À ¥Àª
æ Á¢ªÀAiÀÄðgÀ(¸À)gÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß C§Æ§PÀ Ì gïgÀ ª À g À £ À Ä ß ¥À « vÀ æ ¸ÀA¸ÉÜAiÀiÁVzÉ. C¯ÁèºÀ£ÀÄ CzÀPÉÌ
CUÀvåÀ ªÁzÀ ¸À®ºÉ, ¸ÀÆZÀ£,É ¤zÉÃð PÀÄgïD£ï §zÀ°¹vÀÄ. gÀÆ¥À ¤ÃrzÀ£ÄÀ . ¸ÀA«zsÁ£À ¤tð
±À£ÀªÀ£ÀÄß PÀÄgïD£ï ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. "¤ªÀÄä°è C£ÀÄUÀ» æ ÃvÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¬Ä¹zÀ£ÄÀ . CzÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀPg À ª
À ÁV
"¸ÀIJïÉAiÀÄgÁzÀ, ªÀÄÄUÉÞAiÀÄgÁzÀ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀżÀîªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢ü £É¯É ¤®è®Ä CUÀvÀåªÁzÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ
¸ÀvÀ嫱Á鹤AiÀÄgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀļÁî PÀjUÀÆ zÀjzÀæjUÀÆ C¯ÁèºÀ£À ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ¤tð¬Ä¹gÀĪÀÅzÀÄ
gÉÆÃ¥À ºÉÆj¸ÀĪÀªg À £À ÄÀ ß F ¯ÉÆÃPÀ ªÀiÁUÀðzÀ°è ªÀ®¸É ºÉÆÃUÀĪÀªj À UÀÆ DvÀ£Éà DVgÀÄvÁÛ£É.
zÀ®Æè ¥Àg¯ À Æ É ÃPÀz® À Æè ±À¦¸À¯ÁVzÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ°QÌ®èªÉAzÀÄ ¥Àw æ eÉÕ ªÀ Ä »¼É A iÀ Ä gÀ Ä , ¥À Å gÀ Ä µÀ g À Ä ,
ªÀÄvÀÄÛ CªÀjUÁV ªÀĺÁ AiÀiÁvÀ£É ªÀiÁr ©qÀ¨ÁgÀzÀÄ. CªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄPÀ̼ÄÀ , ªÀÈzÀÞgÄÀ , ºÀPÄÀ ÌU¼ À ÄÀ , PÀvðÀ ªÀå
EzÉ." (C£ÀÆßgï: 23) PëÀ«Ä¹ ©qÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĤ߸À UÀ¼ÄÀ , «¯ÉêÁjUÀ¼À £ÉÃvÀÈvÀé... »ÃUÉ
E§âgÀÄ JzÀÄgÀÄ §zÀÄgÁV ¨ÉÃPÀÄ. C¯ÁèºÀ£ÀÄ ¤ªÀÄä£ÀÄß PëÀ«Ä¸À J¯Áè «ZÁgÀUÀ¼À®Æè E¸Áè«Ä£À°è
ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁV PÀĽvÀÄPÉƼÀÄî ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¤ÃªÀÅ EaÒ¸ÀĪÀÅ¢®èªÉÃ? vÀ£ÀßzÉà DzÀ ¤®ÄªÀÅUÀ½ªÉ. E¸Áè
vÁÛgÉ. ¸ÀÄvÀÛ®Æ E§âjVAvÀ ºÉaÑ£À C¯Áèºï CvÀåAvÀ PëÀªÀiÁ²Ã®£ÀÆ ªÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹zÀ fêÀ£À
¸ÁQëU¼ À ÄÀ EgÀÄvÁÛg.É NªÀðgÀÄ ºÉt£ Ú À ¸ÀAzÉñÀªÁºÀPÀgÀ C£ÀĸÀgÀuÉ ªÀiÁr C£ÀĸÀj¸À¯ÁVzÉAiÀiÁ? ¥Àwß, ªÀÄPÀÌ PÀgÀÄuÁ ¤¢üAiÀÄÆ DVgÀÄvÁÛ£É." ªÀåªÀ¸ÉÜ ¹éÃPÀj¸À®Ä F dUÀwÛ£À°è
¥ÉÇõÀPÀgÀÄ MAzÀÄ ªÀiÁvÀÄ ºÉüÀÄ zÀ£ÉÆà CªÀ£ÀÄ ªÀĺÁ AiÀıÀ¸Àì£ÀÄß ¼ÉÆA¢V£À ªÀvÀð£ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀæªÁ¢ (C£ÀÆßgï: 22) CªÀPÁ±À«zÉ. DzÀgÉ PÀÄlÄA§
vÁÛgÉ. JzÀÄgÀÄ PÀĽvÀ ªÀgÀ£ÀÄ ¥ÀqÉzÀ£ÀÄ." (CºïgÀhiÁ¨ï: 70-71) AiÀĪÀgÀ(¸À) fêÀ£ÀzÀAvÉ DUÀ PÀÄgïD¤£À F ¸ÀÆPÀÛ CªÀwÃtð zÉÊ«PÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è AiÀıÀ¸ÄÀ ì UÀ½¸À®Ä
CzÀPÉÌ ¥ÀævÀÄåvÀÛgÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ£É. «ªÁ zÉÊ«PÀ ªÁzÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀiÁVzÉ ¨ÉÃPÉA§ ¤zsÁðgÀ £ÀªÀÄä°èzÉAiÀiÁ? UÉ Æ AqÁUÀ ¥À æ w Qæ A iÉ Ä AiÀ i ÁV ªÉÄÃ¯É w½¸À¯ÁzÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è
ºÀzÀ M¥ÀàAzÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀ PÀÄlÄA§. zsÀªÀÄðzÀ C£ÀĵÁ×£ÀzÀ £ÀªÀÄä vÀAzÉ-vÁ¬ÄUÉ ¥ÀæªÁ¢ C§Æ§PÀÌgïgÀªg À ÄÀ (gÀ) £Á£ÀÄ E£ÀÆß zÉÊ«PÀ ¤zÉÃð±À£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj¸À
JgÀqÀÄ ªÁPÀåUÀ¼ÀÄ. F ªÀiÁw ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÀÄlÄA§ªÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀ ªÀAiÀÄðgÀÄ(¸À) PÀ°¹zÀ UËgÀªÀªÀ£ÀÄß ºÉZÀÄÑ ¤ÃqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. ¨ÉÃPÀÄ. zÉÊ«PÀ ªÀiË®åUÀ¼ÁzÀ PÀgÄÀ uÉ,
£ÉÆA¢UÉ CzÀĪÀgÉUÉ C£ÀågÁVzÀÝ ªÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÀÆ ¨sÀAiÀĨsÀQÛAiÀÄļÀî £ÁªÀÅ ¤ÃrzÉÝêÉAiÉÄÃ? ¸ÀA§AzsÀ ¥À æ ª Á¢ªÀ A iÀ Ä ðgÀ ( ¸À ) ¥À w ß zÀAiÉÄ, vÁ¼Éä, ¸ÀºÀ£É, ¸ÉßúÀ
FªÀðgÀÄ, JgÀqÀÄ ªÀåvÀå¸ÀÛªÁzÀ ªÀgÀÄ PÀÆqÁ JqÀ« ©Ã¼ÀÄvÁÛgÉ. UÀ¼À£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀĪÁUÀ®Æ D¬Ä±Á(gÀ)gÀ PÀÄjvÀÄ C¥ÀªÁzÀª£ À ÄÀ ß ªÀÄÄAvÁzÀĪÀÅUÀ¼ÄÀ PÀÄlÄA§ fêÀ£À
PÀÄlÄA§zÀªg À ÄÀ , ªÀåvåÀ ¸ª ÛÀ ÁzÀ ¸À¨ é Ás ªÀ, PÁgÀtªÉägÀ §ºÀÄzÀÄ? £ÀªiÀ ÁgÀhiï, ¥Àª
æ Á¢ªÀAiÀÄðgÀ(¸À) G¥ÀzÃÉ ±ÀU¼ À £
À ÄÀ ß ºÀ©â¹zÀ ªÀåQÛUÉ PÀÆqÁ GzÁgÀvÉ zÀ°è CUÀvÀåªÁVzÉ.
C©ügÄÀ a, UÀÄtUÀ¼ÄÀ ¼Àª î g À ÄÀ MAzÁUÀÄ G¥ÀªÁ¸À ªÀÄÄAvÁzÀ PÀªÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¥Á°¹zÉ Ý ÃªÉ A iÉ Ä Ã? ¥À æ ª Á¢ ¬ÄAzÀ ¸ÀA§AzsÀ §®UÉƽ¸À®Ä PÀÄlÄA§ªÉA§ÄzÀÄ ¥Àw, ¥Àwß
vÁÛgÉ. "CªÀgÀÄ ¤ªÀÄUÉ GqÀÄ¥ÀÅUÀ¼ÀÄ ¤µÉ׬ÄAzÀ ¥Á°¸ÀĪÀ ¥Àw- ªÀAiÀÄðgÀÄ(¸À) vÀªÀÄä ¨Á¼À¸ÀAUÁw DzÉò¹gÀĪÁUÀ RArvÁ PÀë«Ä¸À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̽UÉ ¹Ã«ÄvÀªÁzÀÄzÀ®è.
¤ÃªÀÅ CªÀgÀ GqÀÄ¥ÀÅUÀ¼ÀÄ." ¥ÀwßAiÀÄgÀÄ PÀÆqÁ PÀÄlÄA§ AiÉÆA¢UÉ CrUÉ ªÀÄ£É PÉ®¸ÀzÀ°è ¯ÁUÀzÀÄ JAzÀÄ ºÉüÀ®Ä £ÀªÀÄä aPÀÌ¥,àÀ zÉÆqÀ¥ Ø ,àÀ CvÉÛ ªÀÄÄAvÁzÀªg À ÄÀ
(C¯ï§PÀgÀ: 187) £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÉÄlÖ¯Éà £ÉgÀªÀÅ, ªÀÄ£ÀgÀAd£ÉAiÀÄ°è ¨sÁV PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ CzÉAvÀºÀ vÉÆnÖ®°è £ÀªÀÄä£ÀÄß Dr¹zÀªÀgÀÄ.
"CªÀ£ÀÄ ¤ªÀÄUÁV ¤ªÀÄä ªÀUÀð gÀÄwÛgÀĪÀÅzÉÃPÉ? AiÀiÁzÀzÀÄÝ ¸ÀÄ£ÀßvÁÛV ¥ÀjUÀt¸À®Ä vÀ¥ÀÅàUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrzÁÝgÉA§ÄzÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä£ÀÄß ¯Á°¹ ¥ÉÇö¹zÀªÀgÀÄ.
¢AzÀ¯ÃÉ eÉÆÃrUÀ¼£ À ÄÀ ß ¸Àȶֹ, ¤ÃªÀÅ JµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ £ÁªÀÅ ¸À£ÁäUÀð £ÁªÀÅ ¹zÀÞgÁUÀ¢gÀĪÀÅzÉÃPÉ? £ÁªÀÅ D¯ÉÆÃa¸À¨ÉÃPÀÄ. £ÀªÀÄä ¥Àj £À ª À Ä ä d£À £ À ªÁvÉ ð AiÀ Ä £À Ä ß
CªÀgÀ §½ ¥À± æ ÁAwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqA É iÀÄÄ ªÀ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹gÀÄvÉÛÃªÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ eÉÆvÉ ¸ÀgÀ, PÁ®ªÀÅ ¤ÃrzÀ PÉ®ªÀÅ C£Á ¸ÀAvÉÆõÀ¢AzÀ ¸ÀA¨sª æÀ ÄÀ ¢AzÀ D°
ªÀAvÉ ªÀiÁrzÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄä £ÁªÀÅ ªÉÆzÀ®Ä aAw¸À¨ÉÃPÀÄ. PÉ® dUÀ¼À CUÀ®Ä«PÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjºÀj¹ ZÁgÀUÀ¼ÀÄ, ªÀÄ£ÉvÀ£À, eÁw, ºÀoÀ, ¸À®Ä ¤jÃQë¹zÀªÀgÀÄ. EªÀgÉ®è
£ÀqÀÄªÉ ¥ÉÃæ ªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀÄPÀA¥ÀªÀ ªÀjUÉ ªÀ¸ÀÛç C®APÁgÀUÀ¼ÀÄ, ±ÀÈAUÁgÀ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¸ËºÁzÀð¢AzÀ EgÀ f¥ÀÅtvÀ£À ªÀÄÄAvÁzÀªÅÀ UÀ¼¯ É Áè £ÀªÄÀ ä gÉÆA¢UÉ (12£Éà ¥ÀÅlPÉÌ)
£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÄzÀÆ CªÀ£À ¤zÀ±ð À UÀ¼ÀÄ, GvÀìªÀUÀ¼ÀÄ, ºÀ§âUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ
£ÀU¼À ¯À Æ É A è zÁVzÉ. ¤±ÀA Ñ iÀĪÁVAiÀÄÆ zsªÀ ÄÀ ðªÁVzÉ. zsª À ÄÀ ð ºÉÆgÁªÀgt
À
N¢j ZÀAzÁzÁgÀgÁVj
«ªÉÃa¸ÀĪÀªÀjUÉ EzÀgÀ°è C£ÉÃPÀ ªÀ i ÁvÀ æ « gÀ Ä vÀ Û z É . M¼À U É mÉ Æ ¼À Ä î . DUÀ¸ïÖ ¸ÀAaPÉ E¢ÃUÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è
¤zÀ±Àð£ÀUÀ½ªÉ." (CgÀÆæªÀiï: 21) ºÀÈzÀAiÀÄzÉƼÀUÉ CzÀÄ ¥ÀæªÉò¹®è.
ªÀiÁvÀª æ ®À ,è JgÀqÄÀ PÀÄlÄA§UÀ¼ÄÀ (ºÀÄdÄgÁvï: 14) F F C¥ÀgÁzsª À £
À ÄÀ ß £Á£ÀÄ ¥ÀÅ£ÀgÁªÀwð¸ÀÄvÉÛãÉÀ
¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ

ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ MAzÁUÀÄ «ªÁºÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ §UÉÎ F £ÀA©PÉUÉ zÉÆæúÀ §UÉzÀÄ ±ÉÆö¸ÀĪÀªÀgÀÄ
vÁÛgÉ. CªÀ£À vÀAzÉ-vÁ¬ÄUÀ¼ÀÄ ¸À®
é à D¯ÉÆÃa¹zÀgÉ £ÁªÀÅ C£ÀĵÁ×£À F ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀé gÁµÀÖçzÀ°è ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À ¥ÁvÀæ
CªÀ ½ UÀ Æ CªÀ ¼ À vÀ A zÉ - PÀªÄÀ ðUÀ¼° À è JµÀÄÖ ªÀÄÄA¢zÉÝêÉA§Ä F ªÀiÁvÉ ºÁfgÁgÀ ºÉeÓÉUÄÀ gÀÄvÀÄUÀ¼ÄÀ
vÁAiÀÄA¢gÀÆ CªÀ¤UÀÆ DUÀÄvÁÛgÉ. zÀ£ÀÄß CjAiÀħºÀÄzÀÄ. «ªÁºÀ F EAvÀºÀ ¸ÀªÀÄƺÀ ºÀvÉåUÉ PÉÆ£É JAzÀÄ...?
¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è ¨ÉÃ¥Àðr¸À¯ÁUÀzÀ M¥ÀàAzÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ eÉÆvÉVgÀĪÀ Öj0;o aAjÚj Aoc~ù ;uºßñãAoc~ù vZ =jÈ\
¸ÀA§AzsÀªÁVzÉ ¥Àw-¥ÀwßAiÀÄgÀ RÄvÁâ CgÀ©AiÀÄ°èAiÉÄà EgÀ¨ÃÉ PÉAzÀÄ æloÚj:j;jbš 250 500 23
vÀAzÉ-vÁAiÀÄA¢gÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÁUÀÆ MAzÀÄ «¨sÁUÀ MvÁ۬ĸÀÄvÁÛ
Ôj¯ï¯ïá¯ï ÚoCjÄÔjèjbš 1000 2000 -
ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢V£À ¸ÀA§AzsÀUÀ¼ÀÄ. ¥ÀæªÁ¢(¸À) ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÁ©UÀ¼ÀÄ
¤PÁºï ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ ¥ÀæzsÁ£ÀªÁzÀ J¯Áè RÄvÁâ ¥ÀæªÀZÀ£ÀªÀ£ÀÄß CgÀ© PÀZÉÃj «¼Á¸À: C£ÀÄ¥ÀªÄÀ ªÀÄ»¼Á ªÀiÁ¹PÀ
CA±À JgÀqÀÄ ªÀiÁvÁVzÉ. D AiÀÄ°èAiÉÄà ¤ÃrzÀÝgÀÄ, DzÀÝjAzÀ »zÁAiÀÄvï ¸ÉAlgï ©Ã© C¯Á© gÀ¸ÛÉ ªÀÄAUÀ¼Æ
À gÀÄ - 575001
(: 0824 - 2410358 email: anupamamasika@gmail.com
JgÀqÀÄ ªÀiÁvÀÄUÀ½AzÀ ¥Àw-¥Àwß CgÀ©AiÀÄ°èAiÉÄà EgÀ° JAzÀÄ
12 ¸À£ÁäUÀð ªÁgÀ¥ÀwP
æ É 2018 CUÀ¸ïÖ 05 - 11

ªÀvðÀ PÀ£À ªÀÄ£Àz° À è ªÀÄ£É ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄ«gÁ?" ¸ÀÆfAiÀÄ£ÀÄß


ªÀiÁrvÀÄ.Û «ÃQ븮 À Ä §AzÀªÀ JAzÀÄ PÉýzÀ£ÄÀ . ¨Á® ¥ÀAQÛ PÉÆAqÉÆAiÀÄå¯ÁUÀzÃÉ ?" JAzÀÄ
MAzÀÆj£À°è NªÀð gÁzÀgÆ É Ã DvÀ££ À ÄÀ ß NªÀð ªÀvðÀ PÀ¤UÉ ¨Á®PÀ£° É è vÀ£ßÀ °è ¥À²
æ ß¹zÀ£ÄÀ .
²æêÀÄAvÀ ªÀvðÀ PÀ¤zÀ£ Ý ÄÀ . DvÀ gÉÆÃV JA§ £É¯AÉ iÀÄ°è DvÀ¤UÉ ºÀt PÉüÀĪÀ£Æ É Ã JA§ ¨sÁªÀ£É ªÀvðÀ PÀ¤UÉ vÀ£ßÀ vÀ¦£ à À
f¥ÀÅt£ÀÆ D¸É§ÄgÀÄPÀ£Æ À zsÊÉ AiÀÄð vÀÄA§®Ä ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À DªÀj¹vÀÄÛ .DzÀgÆ À DvÀ CjªÁ¬ÄvÀÄ. vÀ£ßÀ f¥ÀÅtvÉ
DVzÀ£ Ý ÄÀ . DvÀ JA¢UÀÆ gÉÆÃUÀ ±ÀªÄÀ £ÀPÁÌV ¥Áæyð¸À®Ä C¸ÀªiÀ ÁzsÁ£À¢AzÀ DvÀ£v À ÛÀ ªÀÄvÀÄÛ D¸É§ÄgÀÄPÀv£ À P À ÌÉ DvÀ
C¯èÁºÀ£À ªÀiÁUÀðzÀ°è RZÀÄð §A¢zÀg Ý ÄÀ . ªÀvðÀ PÀ£À wgÀÄVzÀ£ÄÀ . ªÀÄgÀÄVzÀ£ÄÀ . C¯èÁºÀ£° À è
ªÀiÁqÀ°PÁÌU° À CxÀªÁ ¢Ã£ÀjUÉ ªÀvðÀ £É¬ÄAzÀ gÉÃV CªÀgÄÀ DvÀ PÀÆqÀ¯ÃÉ "CAPÀ¯ï, ¥Áæyð¹ ¥À±ÁÑvÁÛ¥À ¥Àl£ Ö ÄÀ .
§qÀªj À UÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ° ºÁUÉAiÉÄà ªÀÄgÀ½ ºÉÆÃzÀgÄÀ . ¤ªÀÄUÉ UÉÆwÛzÉ C®èªÃÉ , £À£ßÀ C¯èÁºÀ£° À è vÀ£U À É E£ÉÆßAzÀÄ
@ C£ÀÄ: ©Aw AiÀiÁ¹Ã£ï
PÁÌU° À vÀ£ßÀ ºÀtªÀ£ÄÀ ß «¤ CzÉà jÃw DvÀ£À D¥À£ Û ÁzÀ C¥Àà EwÛÃZÉUµ À ÃÖÉ wÃjPÉÆAr CªÀPÁ±Àª£ À ÄÀ ß zÀAiÀÄ¥Á°¸ÀÄ
AiÉÆÃV¸À¯ÃÉ E®è. JµÀg Ö À zÀfðAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÄÀ DvÀ£À §½UÉ zÝÁgÉAzÀÄ. DzÀgÉ CªÀgÀ DvÀ ºÉÆÃzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀAvÉ PÉýPÉÆAqÀ£ÄÀ .
ªÀgUÉ AÉ zÀgÉ DvÀ vÀ£ßÀ ZÀ¥° àÀ §AzÀ£ÄÀ . ¸ÀªiÀ Á¢üAiÉÆA¢UÉ CªÀjVµÀ« Ö zÀÝ ªÀvðÀ PÀ ¸ÀÆfAiÀÄ£ÀÄß J°èj¹ C¯èÁºÀ£ÄÀ DvÀ£À
UÀ¼ÄÀ ºÀjzÀÄ ºÉÆÃzÀgÆ À PÀÆqÀ PÉƼÀ¨ î ÃÉ PÉAzÀÄ D¯ÉÆÃa¸À ¥ÁæxðÀ £ÉAiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹
CªÀÅUÀ¼£ À ÄÀ ß ºÉÆ°zÀÄ ºÉÆ°zÀÄ vÉÆqÀVzÀ£ÄÀ . DvÀ££ À ÄÀ ß UÀÄtªÀÄÄR£ÁV¹
zsj
À ¸ÀÄwÛz£ ÝÀ ÃÉ ºÉÆgÀvÄÀ ºÉƸÀ vÀz£ À AÀ vÀgÀ vÀ£ßÀ ±Àmïð £À°è zÀ£ÄÀ . ªÀvðÀ PÀ vÀ£ßÀ ¸ÀA¥Àv£ ÛÀ ÄÀ ß
ZÀ¥°àÀ UÀ¼£ À ÄÀ ß Rjâ¸ÀĪÀ Ej¸ÀÄvÉÃÛ £É JAzÀÄ wêÀiÁ𤠣ÉÃgÀ ªÀiÁUÀðzÀ°è §qÀªj À UÉ
UÉÆÃfUÉ ºÉÆÃVgÀ°®è. vÀ£ßÀ ¹zÀ£ÄÀ . DUÀ ¸ÀvÛÀ £ÀAvÀgÀ ©½ ¤UÀðwPÀjUÉ D±ÀAæ iÀÄ MzÀV¸À®Ä
ºÀtªÀ£ÄÀ ß ¸ÀAUÀ» æ ¸ÀĪÀ°Aè iÉÄà §mÉAÖ iÀÄ vÀÄAqÀÄUÀ¼À ºÉÆgÀvÄÀ §¼À¹zÀ£ÄÀ . ºÀ®ªÁgÀÄ
DvÀ vÀ£ßÀ ¸ÀªÄÀ AiÀĪÀ£ÄÀ ß vÀ£ßÀ °è K£ÀÆ EgÀzÄÀ JA§ÄzÀÄ ±Á¯ÉU¼ À £ À ÄÀ ß ¤«Äð¹zÀ£ÄÀ .
ªÀå¬Ä¸ÀÄwÛz£ ÝÀ ÄÀ . »ÃVgÀÄvÁÛ DvÀ DvÀ¤UÉ £É£¥ À ÁAiÀÄÄÛ. vÀz£À AÀ vÀgÀ C¯èÁºÀ£À ªÀiÁUÀðzÀ°è
MAzÀÄ ¢£À C£ÁgÉÆÃUÀåQÌÃqÁV vÀ£ßÀ ¨ÁAiÀÄ°è CzÀ£ÄÀ ß Ej¹ ªÀå¬Ä¹zÀ ¸ÀA¥ÀvÄÀ ,Û §qÀªg À À
ºÁ¹UÉ »rzÀ£ÄÀ . PÉƼÀÄv î ÃÛÉ £É JAzÀÄ £É£¹ É zÀ£ÄÀ . ªÀÄvÀÄÛ ¤UÀðwPÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ
DvÀ£À fëvÁªÀ¢Aü iÀÄ°è DzÀgÉ ¨ÁAiÀÄ°èj¹PÉÆAqÀgÉ ¸ÀvÛÀ PÁÌV ªÀå¬Ä¹zÀ ¸ÀA¥ÀvÄÀ Û
£ÀAvÀgÀ CAvÀåQæAiÉÄUÉ ªÉÆzÀ®Ä ªÀiÁvÀª æ ÃÉ £ÀªÄÀ ä£ÄÀ ß CAvÀå
ªÀiÁr¸ÀĪÀ ¸ÁߣÀz° À è vÀ£ßÀ ¢£Àz° À è PÁ¥ÁqÀĪÀÅzÀÄ. £ÀªÄÀ ä
¨Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß vÉƼÉAiÀÄĪÀgÄÀ . ¸Àvª ÌÀ ÄÀ ðUÀ¼ÄÀ ªÀiÁvÀª æ ÃÉ F
CzÀ®z è ÃÉ F zÉúÀªÅÀ ¯ÉÆÃPÀ¢AzÀ £ÀªÆ É äA¢UÉ
ªÀÄt£ Ú r À AiÀÄ°è PÉƼÉvÄÀ §gÀÄvÀª Û AÉ iÉÄà ºÉÆgÀvÄÀ ¨ÉÃgÁ
DvÀ¤UÉ M§â£ÃÉ M§â UɼAÉ iÀÄ ªÀvðÀ PÀ CªÀ££ À ÄÀ ß £ÉÆÃr " ¸ÀÆfAiÀÄ£ÀÄß ºÀƼÀ®Ä £ÁªÀÅ PÀgV À ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ JA§ÄzÀÄ ªÀÅzÉà ¸ÀA¥ÀvÄÀ Û £ÀªÆ É äA¢UÉ
¤zÀ.Ý CªÀ£ÄÀ ªÀvðÀ PÀ£À zÀfð £Á¤£ÀÄß ¢ÃWÀðPÁ® E°è ªÀÄgÉwzÝÃÉ ªÉ. ¤ÃªÀÅ ¸ÀU é ðÀ PÉÌ DvÀ¤UÉ £É£¥ À ÁAiÀÄÄÛ. §gÀĪÀÅ¢®è.
AiÀiÁVzÀ£ Ý ÄÀ . DzÀgÉ zÀfðAiÀiÁ ¨Á¼À¯ÁgÉ£¤ É ß¸ÀÄwÛz.É £Á£ÀÄ ºÉÆÃzÀgÉ £À£ßÀ C¥À¤ à UÉ F PÀÆqÀ¯ÃÉ DvÀ D "¸ÀvåÀ «±Áé¹UÀ¼ÃÉ , C¯èÁºÀ££ À ÄÀ ß
zÀgÆ É Ã PÉ®ªÉà ¢£ÀU¼ À À »AzÉ ¸ÀU
é ðÀ PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¢£ÀU¼ À ÄÀ ¸ÀÆfAiÀÄ£ÀÄß PÉÆlÄÖ ©rj. AiÀÄĪÀP¤ À UÉ §gÀ ºÉüÀ®Ä ¨sAÀ iÀÄ¥Àrj ªÀÄvÀÄÛ ¥Àw æ AiÉƧâ£Æ À ,
ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀ£ Ý ÄÀ . ªÀvðÀ PÀ ºÀwg Û ª
À ÁUÀÄwÛªÉ " JAzÀ£ÄÀ . CªÀjUÉ EzÀjAzÀ CwêÀ w½¹zÀ£ÄÀ . DvÀ §AzÁUÀ vÁ£ÀÄ £Á¼ÉUÁV K£À£ÄÀ ß
vÀ£ßÀ CAvÀ墣ÀU¼ À £À ÄÀ ß Jt¸ÄÀ wÛ zÀeðÉ AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀgÆ É Ã ¸ÀAvÉÆõÀªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ" JAzÀ£ÄÀ . DvÀ D ¸ÀÆfAiÀÄ£ÀÄß ªÁ¥À¸ÄÀ ¹zÀ¥ Þ r À ¹nÖgÄÀ ªÉ£AÉ §ÄzÀ£ÄÀ ß
zÝÁ£ÉA§ÄzÀÄ J®ègÀ UÀªÄÀ £ÀPÌÉ §Ä¢ÝªAÀ vÀ£ÁVzÀ£ Ý ÄÀ . ªÀvðÀ PÀ DUÀ ªÀvðÀ PÀ¤UÉ FvÀ ¤Ãr EzÀ£ÄÀ ß ¸ÀU é ðÀ PÉÌ £ÉÆÃrPÉƼÀ° î . C¯èÁºÀ££ À ÄÀ ß
§AvÀÄ. DvÀ£À ºÀwg Û z À À ¸ÀA§A¢ü ¤UÉ vÀ£ßÀ ¸ÀA¥Àw£ Û À ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀ£ÄÀ ß PÉüÀ°®èª® À è JA§ PÉÆAqÉÆAiÀÄå¯ÁUÀzÄÀ JAzÀÄ ¨sAÀ iÀÄ¥ÀqÄÀ vÀ° Û j. ¤±ÀAÑ iÀĪÁVAiÀÄÆ
PÀgÄÀ DvÀ£À ¥ÀjZÀAiÀĸÀg Ü ®
É g
è Æ
À CwAiÀiÁzÀ ¦æÃw EgÀĪÀÅzÀÆ ¸ÀAvÉÆõÀªÁAiÀÄÄÛ. RqÁRArvÀªÁV ºÉýzÀ£ÄÀ . ¤ÃªÀÅ ªÀiÁqÀÄwÛgÄÀ ªÀ ¸ÀP® À
DvÀ££ À ÄÀ ß ¸ÀAzÀ²ð¸À¯ÁgÀA©ü¹ DvÀ f¥ÀÅt£ÁVgÀĪÀÅzÀÆ DvÀ ¸ÀAvÉÆõÀ¢AzÀ CzÀ£ÄÀ ß DUÀ DvÀ "CAPÀ¯ï ¤ÃªÀÅ PÀªÄÀ ðUÀ¼£ À ÄÀ ß C¯èÁºÀ£ÄÀ
zÀgÄÀ . §AzÀªg À ÄÀ J°è DvÀ£À DvÀ¤UÉ w½¢vÀÄ.Û DvÀ vÉU¢É j¹PÉÆAqÀ£ÄÀ . PÉÆÃlåAvÀgÀ gÀÆ¥Á¬Ä §®èª£ À ÁVgÀÄvÁÛ£.É
§½ ºÀtzÀ ¸ÀºÁAiÀĪÀ£ÄÀ ß PÀÆqÀ¯ÃÉ ªÀvðÀ PÀ£À §½ DvÀ£ÄÀ ªÀvðÀ PÀ¤UÉ zs£ À åÀ UÀ¼£ À ÄÀ ß ¸ÀU é ðÀ PÉÌ MAiÀÄÄåwÛÃj. (¥À«vÀæ PÀÄgïD£ï 59: 18)
AiÀiÁa¸ÀĪÀgÆ É Ã JA§ ¨sAÀ iÀÄ "CAPÀ¯ï! ¤ÃªÀÅ £À£U À ÆÉ AzÀÄ ªÁzÀ ºÉý ªÀÄgÀ½zÀ£ÄÀ . »ÃVgÀĪÁUÀ ¤ªÀÄUÉ F aPÀÌ n

GvÀÛªÀÄ ¸ÀA§AzsÀ ¨É¼É¸À¨ÉÃPÀÄ. CzÀ£ÀÄß UÀnÖ MªÉÄäAiÀÄÆ ¸ÀÜVvÀUÉƽ¸À®Ä §AiÀĸÀzÀ ¸ÀA¸ÉÜ


UÉƽ¸À¨ÉÃPÀÄ. C¯ÁèºÀ£ÀÄ DzÉò¹ ¸ÀA§AzsÀ
PÀÄlÄA§ªÉA§ AiÀıÀ¹ì£À zÉÆÃt (11£Éà ¥ÀÅl¢AzÀ)
AiÀ i ÁVzÉ PÀ Ä lÄA§. EzÀ £ À Ä ß ¸Áܦ¸À Ä ªÀ
UÀ¼À£ÀÄß CªÀgÀÄ eÉÆÃr¸ÀĪÀªÀgÁVzÁÝgÉ. CxÀªÁ ¸ÀA¥ÀwÛ¤AzÀ®è. CªÀgÀÄ vÀªÀÄä CxÀªÁ §ºÀÄzÉêÀ «±Á鹤AiÉÆA¢UÉ ºÉÆgÀvÄÀ ªÉÆzÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀǪÀð ¹zÀÞvɬĮèzÉ
(CgÀæCzï: 21) fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß C¯ÁèºÀ¤UÉ ¸ÀªÀĦð¹zÀ PÁgÀt «ªÁºÀªÁUÀ¢gÀ° ªÀÄvÀÄÛ ªÀå©Z ü ÁjtÂAiÉÆA¢UÉ PÉêÀ® AiÀiÁgÉÆà ºÉýzÀÝ£ÀÄß PÉý HºÉ
"¸ÀvÀ嫱Áé¹UÀ¼ÉÃ, ªÀiÁ£ÀªÀgÀÆ ²¯ÉUÀ¼ÀÆ ªÁVzÉ. DzÉñÀªÅÀ C¯Á躤 À AzÀ §A¢zÉAiÀiÁ, ªÀå©üZÁj CxÀªÁ §ºÀÄzÉêÀ «±Áé¹AiÀÄ ¬ÄAzÀ, ¸ÀĨsz À ª æÀ ÁzÀ PÀÄlÄA§ªÀ£ÄÀ ß ¸Áܦ¸À®Ä
EAzsÀ£ÀªÁUÀ°gÀĪÀ CV߬ÄAzÀ ¤ªÀÄä£ÀÆß ºÁUÁzÀgÉ £À£ÀUÉ C¯ÁèºÀ£ÀÄ ¸ÁPÀÄ, ¤ÃªÀÅ ºÉ Æ gÀ v À Ä «ªÁºÀ ª ÁUÀ ¢ gÀ ° , EzÀ £ À Ä ß ¸ÁzsÀåªÉÃ?
¤ªÀÄä PÀÄlÄA§zÀªÀgÀ£ÀÆß gÀQë¹PÉƽîj. CzÀgÀ ºÉÆÃV JAzÀÄ MAnAiÀiÁVzÀÝ ºÁfgÁjUÉ ¸ÀvÀ嫱Áé¹UÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¤¶zÀÞUÉƽ¸À¯ÁVzÉ." «ªÁºÀPÁÌV ¤Ã£ÀÄ ¹zÀÞvÉ £Àqɹ¢ÝAiÉÆÃ
ªÉÄÃ¯É CvÀåAvÀ PÀoÉÆÃgÀ ªÀÄvÀÄÛ GUÀg æ ÁzÀ vÀ£Àß ¥Àw E¨Áæ»ÃªÀÄgÀ°è ºÉüÀ®Ä ¸ÁzsÀå (C£ÀÆßgï: 3) JA§ ¥Àª æ Á¢ªÀAiÀÄðgÀ(¸À) ¥À± æ ßÉ AiÀÄ£ÀÄß £ÁªÀÅ
zÉêÀZÀgÀgÀÄ ¤AiÀÄÄPÀÛgÁUÀĪÀgÀÄ. CªÀgÉAzÀÆ ªÁ¬ÄvÀÄ. §°AiÀĦð¸À¨ÃÉ PÁzÀ vÀ£ßÀ ¥À¨ æ ÄÀs «£À C¯ÁèºÀ£À°è C¯ÁèºÀ£À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ PÉêÀ® ªÀĺïæ, «ªÁºÀzÀ ªÀ¸ÀÛçPÉÌ ¹Ã«ÄvÀ
C¯Á躣 À À DeÉÕÆîèA¥s£ À É ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è ªÀÄvÀÄÛ DzÉñÀPÌÉ ¥Àwæ QæAiÉÄAiÀiÁV E¸ÁäF®gÀÄ PÀÆqÁ zÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¨sÁVUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ ²Pïð DVzÉ. UÉƽ¸ÀzÉ PÀÄlÄA§ fêÀ£ÀzÀ PÀÄjvÁzÀ
CªÀjUÉ ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀ ¥Àw æ AiÉÆAzÀÄ C¥ÀàuÉ C¯ÁèºÀ£À DzÉñÀ ¥Á°¸À®Ä ºÉýzÀgÀÄ. ¨Á¼À ¸ÀAUÁwAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ C£Àå eÁÕ£,À w¼ÀĪÀ½PÉAiÀÄ£ÀÄß UÀ½¹PÉÆArzÉÝêÉAiÉÄÃ
AiÀÄ£ÀÆß ¥Á°¸ÀÄvÁÛgÉ." (CvÀÛ»æêÀiï: 6) "d£ÀgÉÃ, ¤ÃªÀÅ ¤ªÀÄä ¥Á®PÀ ¥À¨ æ sÀĪÀ£ÀÄß gÉÆqÀ£É ¨sÁVzÁjAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ, ªÀå©üZÁgÀ JAzÀÄ CxÉÊð¸À¨ÉÃPÀÄ.
PÀÄlÄA§ªÀ£ÀÄß ¦æÃw¹, ¸ÀvÀÌj¹, GqÀÄ ¨sÀAiÀÄ¥Àrj. CªÀ£ÀÄ ¤ªÀÄä£ÀÄß MAzÀÄ ªÁVzÉ. ¸Àé®à ªÀÄnÖ£À ¨sÁVzÁjPÉ ²Pïð DVzÉ. PÀÄlÄA§ªÉA§ zÉÊ«PÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß CvÀåAvÀ
UÉÆgÉ ¤Ãr, PÀë«Ä¹, ¥Áæyð¹. ¥ÀæªÁ¢ fêÀ¢AzÀ ¸ÀȶֹzÀ£ÀÄ. CzÉà fêÀ¢AzÀ ¥Àw߬ÄAzÀ UÀ½¸À¨ÃÉ PÁzÀÄzÀ£ÄÀ ß EvÀgj À AzÀ ¸À®
é à AiÀıÀ¹é jÃwAiÀÄ°è ªÀÄÄAzÀĪÀj¸À®Ä zÉÊ«PÀ
AiÀĪÀgÀÄ(¸À) £ÀªÀÄUÉ ªÀiÁzÀjAiÀiÁVzÁÝgÉ. CzÀgÀ eÉÆÃrAiÀÄ£ÀÄß GAlÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ ¥ÀqÉzÀgÀÆ CzÀÄ ªÀå©üZÁgÀzÀ ¨sÁUÀªÁVzÉ. ¤zÉÃð±ÀU¼ À £
À ÄÀ ß PÀ°vÀÄ C£ÀĸÀj¸À¨ÃÉ PÀÄ. CzÀÄ
£ÀªiÀ ÁgÀhiï ªÀÄvÀÄÛ ºÀeïÓ£°À A
è iÀÄÆ PÀÄlÄA§ ªÀÄvÀÄÛ CªÉgÀqÀjAzÀ C£ÉÃPÁ£ÉÃPÀ ¹ÛçÃ- £ÉÆÃl, ªÀiÁvÀÄ, D°¸ÀÄ«PÉ ªÀÄÄAvÁzÀĪÀÅ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ºÁ¢AiÀiÁVzÉ.
ªÀ£ÀÄß ¸Àäj¹ ¥ÀæªÁ¢(¸À) CªÀjUÁV ¥Áæyð ¥ÀÄgÀĵÀgÀ£ÀÄß ¯ÉÆÃPÀzÀ°è ºÀ©â¹zÀ£ÀÄ. ¤ÃªÀÅ UÀ¼À°èAiÀÄÆ ªÀå©üZÁgÀzÀ CA±À«zÉ. PÀÄgïD£ï ºÉüÀÄvÀÛzÉ,
¹zÀÝgÀÄ. ºÀeïÓUÉ vÀ®Ä¥ÀŪÀªÀgÀÄ »eïgï AiÀiÁgÀ ºÉ¸gÀ £ À ßÉ wÛ ¥Àg¸
À àg
À À ºÀPÄÀ Ì ¨ÁzsåÀ vU É ¼
À £À ÄÀ ß CUÀvÀåªÁzÀ ¹zÀÞvÉAiÉÆA¢UÉ £ÁªÀÅ MAzÀÄ "CxÁðvï CªÀgÀ ±Á±ÀévÀ ¤ªÁ¸ÀªÁUÀ
E¸ÁäF¯ï, ¸À¥sÁ-ªÀĪÁðzÀ ªÀÄzsÉå «Ä£Á PÉüÀÄwÛÃgÉÆà D C¯ÁèºÀ£À£ÀÄß ¨sÀAiÀÄ¥Àrj. ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ¥ÁægA
À ©ü¸ÄÀ vÉÃÛ ªÉ. CzÀjAzÀ §gÀĪÀ °gÀĪÀ ¸ÀéUÉÆðÃzÁå£ÀUÀ¼ÀÄ. ¸ÀévÀB CªÀgÀÆ
zÀ°Aè iÀÄÆ vÀªÄÀ ä CAvÀgïzÀȶ֬ÄAzÀ PÀÄlÄA§ PÀÄlÄA§ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß PÉr¸À¨ÉÃrj. ¯Á¨sÀUÀ¼ÀÄ, £ÀµÀÖUÀ¼ÀÄ, MvÀÛqÀUÀ¼ÀÄ F J®èzÀgÀ CªÀgÀ ¥ÀÇ«ðPÀgÀ, CªÀgÀ ¥ÀwßAiÀÄgÀ ºÁUÀÆ
ªÀ£ÀÄß ¸Àäj¸ÀĪÀªÀgÀÆ EzÁÝgÉ. CzÀÄ ¥ÀæªÁ¢ C¯ÁèºÀ£ÀÄ ¤ªÀÄä ªÉÄÃ¯É ªÉÄïÉÆßÃlªÀ¤ßj¹ §UÉÎ £ÁªÀÅ ªÉÆzÀ¯Éà H»¹gÀÄvÉÛêÉ. ¸ÀtÚ CªÀgÀ ¸ÀAvÀwUÀ¼À ¥ÉÊQ ¸ÀdÓ£ÀgÁVgÀĪÀªÀgÀÆ
E¨Áæ»ÃªÀiïgÀ PÀÄlÄA§ªÁVzÉ. ºÁfgÁ PÉÆArgÀĪÀ£A É §ÄzÀ£ÄÀ ß ZÉ£ÁßV CjvÀÄPÉƽîj." zÉÆAzÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtPÉÌ ºÉÆgÀmÁUÀ®Æ £ÁªÀÅ CªÀÅUÀ¼À°è ¥Àª æ Éò¸ÀĪÀgÀÄ. J¯Áè ¢PÀÄÌ
E¸ÁäF¯ï ¸ÀÄ¥Àæ¹zÀÞgÀÆ C£ÀÄPÀgÀuÁºÀðgÀÆ (C¤ß¸Á: 1) ¹zÀÞvÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛêÉ. ºÁUÁzÀgÉ fêÀ UÀ½AzÀ®Æ zÉêÀZg À g
À ÄÀ CªÀg£À ÄÀ ß ¸ÁéUwÀ ¸À®Ä
DUÀĪÀÅzÀÄ CªÀgÀ ¸ËAzÀAiÀÄð, ªÀÄ£ÉvÀ£À "ªÀå©üZÁjAiÀÄÄ ªÀå©üZÁjtÂAiÉÆA¢UÉ ªÀiÁ£À«rà ¸ÀAZÀj¸ÀĪÀ MAzÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtPÉÌ? §gÀĪÀgÀÄ-" (CgÀæCzï: 23)
¸À£ÁäUÀð ªÁgÀ¥ÀwP
æ É 2018 CUÀ¸ïÖ 05 - 11 13

gÀªÄÀ gÀhiÁ£ï «±ÉõÁAPÀz°


À è DAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÀÝ
PÀÄgïD£ï QégÀhiï ¸Àz
à ðÉs AiÀÄ GvÀg
Û ÀUÀ¼ÀÄ
I. ©lÖ ¥ÀzÀ vÀÄA©j: 10. zsÀªÀÄð¸ÀªÀÄävÀ, ±ÀÄzÀÞ (¸ÀÆ: 5:88) ªÀiÁqÀ®àlÖ (ZÀÆj ºÁPÀ®àlÖ) ¥ÁætÂ
1. ¸ÀvÀ夵ÉâüUÀ¼ÀÄ (¸ÀÆ:6:7) 11. ¸ÀvÀå, £ÁåAiÀÄ (¸ÀÆ: 6:115) l G¹gÀÄPÀnÖ CxÀªÁ ¥ÉlÄÖ vÁV CxÀªÁ JvÀÛgÀ¢AzÀ
2. ¸ÀÆPÀÛ/DAiÀiÁvï (¸ÀÆ: 5:44) 12. £É®, DPÁ±À (¸ÀÆ: 6:35) ©zÀÄÝ CxÀªÁ WÀ¶ð¸À®àlÄÖ CxÀªÁ PÀÆægÀ ªÀÄÈUÀ¢AzÀ
3. £ÀPëÀvÀæUÀ¼ÀÄ (¸ÀÆ: 6:97) ºÀjzÀÄ ºÁPÀ®àlÄÖ ¸ÀvÀÛ ¥ÁætÂ.
4. ºÀÈzÀAiÀÄ (¸ÀÆ: 6:125) III. DªÀgÀt ºÁQzÀ ¥ÀzÀzÀ GzÝÉñÁxÀð §gɬÄj: l AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÆ À UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §° PÉÆqÀ¯ÁzÀ ¥Áæt.Â
5. £ÁåAiÀÄ (¸ÀÆ: 5:8) 1. (EªÀgÀÄ) ¸ÀvÀå ¤µÉâüUÀ¼ÀÄ (¸ÀÆ: 6:8) l dÆf£À ªÀÄÆ®PÀ CzÀȵÀ¥ Ö jÀ ÃPÉë ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. (¸ÀÆ:5:3)
6. M§âAnUÀ (¸ÀÆ: 6:94) 2. (EªÀgÀ) AiÀĺÀÆ¢AiÀÄgÀ (¸ÀÆ: 5:43) 7. ªÀiÁ£ÀªÀ ±ÉÊvÁ£Àg£
À ÄÀ ß ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄPëÀ ±ÉÊvÁ£Àg£À ÄÀ ß. (¸ÀÆ: 6:112)
7. ºÀÈzÀAiÀÄUÀ¼° À è PÁ¥ÀlåzÀ gÉÆÃUÀªÅÀ ¼Àîªg
À ÄÀ (¸ÀÆ: 5:52) 3. (CªÀgÀÄ) ¥ÀæªÁ¢(¸À)AiÀĪÀjVAvÀ ªÉÆzÀ®Ä UÀw¹ ºÉÆÃzÀ 8. zsª
À ÄÀ ð ¥ÀZ
æ ÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸À£ÁäUð À zÀ±ð À £ÀzÀ PÁAiÀÄð.
8. PÀªÀÄð (¸ÀÆ: 6:132) C£ÉÃPÀ ¸ÀAzÉñÀªÁºÀPÀgÀÄ (¸ÀÆ: 6:34) (¸ÀÆ: 6:90)
9. zsÀªÀÄð¨sÀæµÀÖvÉ (¸ÀÆ: 6:121) 4. (EªÀgÄÀ )ªÀiÁ£ÀªÀ ±ÉÊvÁ£ÀgÄÀ ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄPëÀ' ±ÉÊvÁ£ÀgÄÀ 9. AiÀĺÀÆ¢AiÀÄgÀÄ (¸ÀÆ: 5:64)
10. DvÀ£À ªÀiÁUÀðzÀ°è RZÀÄð ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ (¸ÀÆ: 5:12) (¸ÀÆ: 6:112) 10. EAzÀÄ £Á£ÀÄ ¤ªÀÄä zsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß ¤ªÀÄUÁV ¥Àj¥ÀÇtð
11. C¯èÁºÀ£À £ÁªÀÄ (¸ÀÆ: 6:118) 5. (EªÀgÀ ªÉÄïÉ) ªÀÄƸÁ(C)gÀ d£ÁAUÀzÀªÀgÀÄ/§¤Ã UÉƽ¹zÝÃÉ £É. £À£ßÀ PÉÆqÀÄUÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀÄä ªÉÄÃ¯É ¥Àj¥ÀÇtð
12. zÁ£À (¸ÀzÀPÁ) (¸ÀÆ: 5:45) E¸Áæ¬ÄîgÀÄ) (¸ÀÆ: 5:26) UÉƽ¹zÝÉãÉ. ªÀÄvÀÄÛ E¸ÁèªÀÄ£ÀÄß ¤ªÀÄä zsÀªÀÄðªÉA§ £É¯É
13. ºÀvÀÄÛ (¸ÀÆ: 6:160) 6. (£Á£ÀÄ) ¥ÀæªÁ¢ªÀAiÀÄðgÀÄ(¸À) (¸ÀÆ:6: 163) AiÀÄ°è CAVÃPÀj¹zÝÉãÉ. (¸ÀÆ: 5:3)
14. PÁUÉ (¸ÀÆ: 5:31) 7. (EªÀgÀÄ) §ºÀÄzÉêÀ «±Áé¹UÀ¼ÀÄ (¸ÀÆ: 6:29) 11. C¯èÁºÀ£ÀÄ ¥ÀæwAiÉƧâ£À ªÉÄÃ¯É CªÀ¤AzÀ ºÉÆgÀ°PÉÌ ¸ÁzsÀå
15. zÁ¸Àå C£ÀĸÀgÀuÉ (¸ÀÆ: 6:71) 8. (ªÉÄïÉÆßÃl«j¸ÀĪÀªÀgÀÄ) - zÉêÀZÀgÀgÀÄ (¸ÀÆ: 6:61) ªÁzÀµÀÄÖ ºÉÆuÉUÁjPÉAiÀÄ ¨sÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ºÉÆj¸ÀÄvÁÛ£É.
16. ¥ÀæªÁ¢ F¸Á(C) (¸ÀÆ: 5:46) 9. (CzÀÄ) EAfîï (¸ÀÆ: 5:46) (¸ÀÆ: 6:152)
17. ªÀÄPÀ̼À (¸ÀÆ: 6:137) 10. (CzÀ£ÄÀ ß) vËgÁvï (ªÀÄƸÁ(C) vÀA¢zÀÝ UÀAæ xÀ (¸ÀÆ: 6:91)
18. ¸ÀéUÀð (¸ÀÆ: 5:72) V. AiÀiÁgÀÄ-AiÀiÁgÉÆA¢UÉ ºÉýzÀgÄÀ :
19. zÀĪÀåðAiÀÄ (¸ÀÆ: 6:141) IV. ¥Àæ±ÉßUÉ GvÀÛj¹: 1. C¯èÁºÀ£ÀÄ, §ºÀÄzÉêÀ «±Áé¹UÀ¼ÉÆqÀ£É. (¸ÀÆ: 6:22)
20. ªÀiÁ£ÀªÀ PÉÆÃnAiÀÄ£Éßà (¸ÀÆ: 5:32) 1. ¥ÀÅ£ÀgÄÀ vÁÜ£À ¢£ÀzAÀ zÀÄ (D ¨sAÀ iÀiÁ£ÀPÀ ¢£ÀzAÀ zÀÄ) C¯èÁºÀ£À 2. ºÁ©Ã®£ÀÄ PÁ©Ã®¤UÉ. (¸ÀÆ: 5:27)
21. ¢ªÀåªÁt (¸ÀÆ: 6:19) ²PÉë¬ÄAzÀ ¥ÁgÁUÀĪÀÅzÉà ¸ÀĸÀàµÀÖ «dAiÀÄ. (¸ÀÆ:6:15-16) 3. ªÀÄ£ÀĵÀågÀ ¥ÉÊQ AiÀÄPëÀ ±ÉÊvÁ£ÀgÀ D¥ÀÛ «ÄvÀg
æ ÁzÀªg
À ÄÀ
22. ¢ªÁ½PÉÆÃgÀ£ÁUÀĪÀ£ÀÄ (¸ÀÆ:5:5) 2. £Á£ÀÄ KPÀ¤µÉ׬ÄAzÀ £À£ßÀ ªÀÄÄRªÀ£ÄÀ ß ¨sÆ À «Ä-DPÁ±ÀU¼ À £À ÄÀ ß C¯èÁºÀ£ÉÆA¢UÉ. (¸ÀÆ: 6:128)
23. E§âgÀÄ £ÁåAiÀIJîgÀ£ÀÄß (¸ÀÆ: 5:106) ¸ÀȶֹzÀªÀ£À PÀqÉUÉ wgÀÄV¹zÉ£ÀÄ. £Á£ÀÄ JµÀÄÖ ªÀiÁvÀæPÀÆÌ 4. F¸Á(C)gÀÄ C¯èÁºÀ£À°è (¸ÀÆ: 5:117)
24. EgÀļÀÄ (¸ÀÆ:6: 96) C¯èÁºÀ£Æ É A¢UÉ ¸Àº¨ À Ás VUÀ¼£ À ÁßV ªÀiÁqÀĪÀªgÀ °
À è 5. ªÀÄƸÁ(C)gÀ d£ÁAUÀzÀªÀgÀÄ (§¤Ã E¸Áæ¬ÄîgÀÄ)
¸ÉÃjzÀªÀ£À®è. (¸ÀÆ:6:79) ªÀÄƸÁ(C)gÉÆA¢UÉ) (¸ÀÆ: 5:24)
II. ©lÖ ¥ÀzÀ vÀÄA©j: 3. N ¥ÉÊUÀA§gÀgÃÉ , vÀªÄÀ ä ¥À¨ æ ÄÀs «£À ªÀÄÄAzÉ DvÀ£À ºÉÆgÀvÄÀ 6. E¨Áæ»ÃªÀÄï(C) vÀ£Àß vÀAzÉ DgÀhÄgÀ£ÉÆqÀ£É. (¸ÀÆ:6:74)
1. Dl, «£ÉÆÃzÀ (¸ÀÆ: 6:32) (C¢üPÁgÀ §®ªÀżÀî) ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ CxÀªÁ ²¥sÁgÀ¸ÀÄ ªÀiÁqÀÄ
2. §°¦ÃoÀUÀ¼ÀÄ, zÁ¼ÀºÁPÀĪÀÅzÀÄ (¸ÀÆ: 5:90) ªÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÆ E®èzÀAvÀºÀ ¹ÜwAiÀÄ°è ºÁdgÀÄ ¥Àr¸À°zÝÉà VI. ºÉÆA¢¹ §gɬÄj:
3. PÁ¼ÀÄ, UÉÆgÀlÄ (¸ÀÆ: 6:95) ªÉAzÀÄ ¨sAÀ iÀÄ¥ÀqÄÀ ªÀªj
À UÉ ¤ÃªÀÅ EzÀgÀ (F ¢ªÀå ¨ÉÆÃzs£ À AÉ iÀÄ) 1) gÉhÄÊvÀÆ£ï = E¥Éà (D°ªï) (¸ÀÆ: 6:99)
4. AiÀĺÀÆ¢UÀ¼ÀÄ, §ºÀÄzÉêÁgÁzsÀPÀ) (¸ÀÆ: 5:82) ªÀÄÆ®PÀ G¥ÀzÉñÀ ¤Ãrj. (¸ÀÆ:6:51) 2) ¸ÀªÁG¸Àì©Ã®ï = £ÉÃgÀ ªÀiÁUÀð (¸ÀÆ: 5:12)
5. zsÀªÀÄð±Á¸ÀÛç, PÀªÀÄð ªÀiÁUÀð (¸ÀÆ: 5:48) 4. £ÁªÀÅ D°¹zɪÀÅ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹zɪÀÅ. 3) CºÁâgï = PÀªÀÄð±Á¸ÀÛçdÕgÀÄ (¸ÀÆ: 5:44)
6. zÁªÀÇzï(C), F¸Á(C) (¸ÀÆ: 5:78) (¸ÀÆ: 5:7) 4) Czèï = £ÁåAiÀÄ (¸ÀÆ: 5:8)
7. ªÀiÁvÁ¦vÀ, ªÀÄPÀ̼À (¸ÀÆ: 6:151) 5. AiÀÄPëÀgÀ£ÀÄß (¸ÀÆ:6:100) 5) ±ÀDEgï = ¯ÁAbÀ£À (¸ÀAPÉÃvÀ) (¸ÀÆ: 5:2)
8. zÉêÀ¨sÀAiÀÄzÀ, CwgÉÃPÀ (¸ÀÆ: 5:2) 6. ±Àª,À gÀPÛÀ, ºÀA¢ ªÀiÁA¸À 6) gÀ¨Á⤠= ªÀÄvÀ¥ÀArvÀgÀÄ (¸ÀÆ: 5:44)
9. £ÀªÀiÁgÀhÄï, G¥Á¸À£Á«¢ü (¸ÀÆ: 6:162) l C¯èÁºÀ£À ºÉÆgÀvÄÀ EvÀgg À À ºÉ¸g
À °
À è `¢§íï' 7) £ÀQç = ªÉÄðéZÁgÀP/À C£ÉÃé µÀPÀ (¸ÀÆ: 5:12)

G¹jgÀĪÀ vÀ£PÀ ª À ÇÀ ªÀiÁqÀÄvÀ¯


Û ÃÉ gÀtgÀAUÀz° À è ©ænµÀgÀÄ §ÈºÀvï ¸ÉÊ£ÀåzÉÆA¢UÉ JgÀqÀÄ
¸ÁAiÀÄÄvÁÛ£É. PÉêÀ® ªÉÄʸÀÆgÀÄ gÁdåªÀ£ÀÄß
ºÀÄ°AiÀÄ eÁqÀÄ »rzÀÄ... (4£Éà ¥ÀÅl¢AzÀ)
¢Q̤AzÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ gÁdåPÉÌ ªÀÄÄwÛUÉ ºÁPÀÄvÁÛg.É
ªÀiÁvÀªæ ®
À ,è Erà »AzÀƸÁÛ£ª À £À ÄÀ ß ©ænµÀjAzÀ J®Æè PÁt¹UÀĪÀÅ¢®è. F AiÀÄÄzÀÞzÀ°è PÉêÀ® AiÀÄÄzÀÞ¢AzÀ n¥ÀÅà vÀÄA¨Á §¸ÀªÀ½¢zÀÝ. DvÀ d£ÀgÀ¯ï ªÉ¯èÉ¹è £ÉÃvÀÈvÀézÀ ©ænµï ¸ÉÊ£Àå
gÀQë¸À¨ÉÃPÀÄ, CzÀPÁÌV »AzÀƸÁÛ£ÀzÀ J¯èÁ ºÀt ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉà CzsÀðzÀµÀÄÖ gÁdå, 70 ¸ÀA¥ÀÇtðªÁV ZÉÃvÀj¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄvÉÆÛªÉÄä ¨ÁA¨É PÀqɬÄAzÀ ºÉÆgÀlgÉ ºÉÊzÀgÁ¨Á¢£À
gÁdgÀ£ÀÄß ©ænµÀgÀ «gÀÄzÀÞ MUÀÆÎr¸À¨ÉÃPÀÄ PÉÆÃmÉUÀ¼ÀÄ, 800 ¦ügÀAVUÀ¼À£ÀÄß n¥ÀÅà PÀ¼ÉzÀÄ ©ænµÀjUÉ ¸ÉqÀÄØ ºÉÆqÉzÀgÉ vÀªÀÄUÉ G½UÁ® ¤dªÀiÁgÀ ¸ÉÊ£ÀåªÀ£ÀÆß M¼ÀUÉÆAqÀ ¥ÀæzsÁ£À
JA§ ºÉÊzÀgï£À G¥ÀzÉñÀªÀ£ÀÄß ¥Á°¸ÀĪÀÅ PÉƼÀÄîvÁÛ£É. eÉÆvÉUÉ vÀ£Àß 50,000 ¢üÃgÀ «®è JA§ÄzÀÄ ©ænµÀjUÉ ªÀÄ£ÀªÀjPÉAiÀiÁVvÀÄÛ. ©ænµï ¸ÉÃ£É d£ÀgÀ¯ï ºÁåj¸ï £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è
zÀPÉÌ n¥ÀÅà J¯èÁ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀÄ ¸ÉʤPÀgÀÆ PÉÆ®è®àqÀÄvÁÛgÉ. AiÀÄÄzÀÞ ªÀÄÄVzÀ £ÉÃgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁåAiÀÄAiÀÄÄvÀ AiÀÄÄzÀÞzÀ°è «ÃgÉÆà ªÀÄzÁæ¸ï¤AzÀ ºÉÆgÀqÀÄvÀÛzÉ. ©ænµï ¸ÉãÁ
vÁÛ£É. DzÀgÉ, PÉÆ£ÉUÀÆ CzÀgÀ°è DvÀ vÀPëÀtªÉà ²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt¢AzÀ ºÉÆgÀl n¥ÀÅà avÀªÁV PÁzÁqÀĪÀ ²¸ÀÄÛ§zÀÞ ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÀÄPÀrUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä £É¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ©lÖ PÉêÀ®
¸À¥sÀ®£ÁUÀĪÀÅ¢®è. ªÀÄgÁoÀgÀ£ÀÄß ¨sÉÃnAiÀiÁV £Á£ÀÄ JAzÀÆ ¸ÉÊ£ÀåªÀ£ÀÄß ¸ÉÆð¸ÀĪÀÅzÀÄ CµÀÄÖ ¸ÀÄ®¨sÀªÀ®è JgÀqÉà wAUÀ¼À°è ²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖtzÀ ºÉƹ۰UÉ
1792gÀ°è £ÀqÉzÀ ªÀÄÆgÀ£Éà ©ænµï ªÀ¸Á ¤ªÀÄä ±ÀvÀÄæªÀ®è. ©ænµÀgÀÄ £À«Ää§âgÀ ¸ÀªÀiÁ£À JA§ÄzÀÄ CªÀjUÉ ªÀÄ£ÀªÀjPÉAiÀiÁVvÀÄÛ. DzÀÝ §AzÀÄ ¤®ÄèvÀÛªÉ. ºÁ¢AiÀÄÄzÀÝPÀÆÌ MAzÁzÀ
ºÀvÀıÁ» «gÉÆâü AiÀÄÄzÀÞzÀ°è n¥ÀÅà ¸ÉÆÃ®Ä ±ÀvÀÄæUÀ¼ÀÄ. CªÀgÀ §UÉÎ JZÀÑgÀ«gÀ° JAzÀÄ jAzÀ¯ÃÉ CªÀgÄÀ n¥ÀÅà ¸ÉÊ£Àå ªÀÄvÀÄÛ D¸ÁÜ£z À °
À z è ÝÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀgÀAvÉ ªÉÄʸÀÆgÀÄ gÁdåzÀ PÉÆÃmÉ
vÁÛ£.É EzÀjAzÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ gÁdåzÀ Czsð À zÀµÄÀ Ö JZÀÑj¹ §gÀÄvÁÛ£É. DzÀgÉ ªÀÄgÁoÀgÀÄ n¥ÀÅà PÉ®ªÀgÀ£ÀÄß gÀºÀ¸ÀåªÁV Rjâ¹ n¥ÀÅà «gÀÄzÀÞ UÀ¼ÀÄ ¸ÉÆÃvÀÄ ©ænµÀgÀ ªÀ±ÀªÁUÀÄvÀÛªÉ. G£ÀßvÀ
¨sÁUÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÁ¬ÄvÀ®èzÉà AiÀÄÄzÀÞ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉüÀĪÀÅ¢®è. n¥ÀÅà F ªÀiÁvÀÄ ªÉÆøÀzÀ AiÀÄÄzÀÞPÉÌ ¹zÀÞªÁUÀÄvÁÛgÉ. 1799gÀ°è ªÀÄlÖzÀ¯èÉà ºÀ®ªÀgÀÄ vÀªÉÆäA¢UÉ PÉÊeÉÆÃr¹
£ÀµÀÖªÁV PÉêÀ® ©ænµÀjUÉ ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉà UÀ¼À£ÀÄß ºÉýzÀ ¸ÀjAiÀiÁV 22 ªÀµÀðPÉÌ ©æn F¸ÀÖï EArAiÀiÁ PÀA¥À¤AiÀÄ PÉÆÃmïð qÉÊgÉPÖÀð n¥ÀÅà «gÀÄzÀÞ ¤AvÀgÀÆ «ÃgÉÆÃavÀªÁV
CªÀgÉÆA¢UÉ PÉÊeÉÆÃr¹zÀ ªÀÄgÁoÀjUÀÆ µÀgÀÄ QQð PÀzÀ£ÀzÀ°è ªÀĺÁ£ï ªÀÄgÁoÀgÀ£ÀÄß ¸É¯ÉPÀÖï PÀ«ÄnUÉ d£ÀgÀ¯ï ªÉ¯èÉ¹è §gÉzÀ PÁzÁqÀÄwÛzÀÝ ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÉãÉAiÀÄ£ÀÄß PÀAqÀÄ
C¥ÁgÀ ¥Àª æ iÀ ÁtzÀ ºÀt ¤ÃqÀ¨ÃÉ PÁV §gÀÄvÀz Û .É §UÀÄΧrzÀÄ vÀªÄÀ ä ZÀPÁ梥ü vÀ åÀ ªÀ£ÄÀ ß ºÉÃgÀÄvÁÛg!É ¥ÀvÀæzÀ°è n¥ÀÅà DqÀ½vÀzÀ PÉ®ªÀÅ ¥ÀæªÀÄÄRgÀÄ ªÉ¯èɹè, ºÁåj¸ï ¤dPÀÆÌ ºËºÁgÀÄvÁÛgÉ.
£ÀµÀÖ ¥ÀjºÁgÀªÁV 3,30,00,000 gÀÆ¥Á¬Ä nÃ¥ÀÇ ªÀiÁvÀ£ÄÀ ß ¸ÀPÁgÁvÀäPª À ÁV vÉUz É ÄÀ PÉÆAqÀÄ vÀªÉÆäA¢UÉ PÉÊeÉÆÃr¹gÀĪÀ §UÉÎ, AiÀÄÄzÀÞzÀ vÀªÀÄäªÀgÉà vÀªÀÄUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ n¥ÀÅàUÉ
ºÀtªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀPÉÌ n¥ÀÅà §½ CµÉÆÖAzÀÄ nÃ¥ÀÇ eÉÆvÉ CªÀgÀÄ PÉÊeÉÆÃr¹zÀÝgÉ CxÀªÁ ¤uÁðAiÀÄPÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è CªÀgÉ®ègÀÆ n¥ÀÅà CjªÁUÀÄvÀz Û .É ¸ÉÆÃ®Ä RavÀª¤ É ¸ÀÄvÀz
Û .É ©ænµÀ
ºÀt EgÀĪÀÅ¢®è. CzÀ£ÄÀ ß ¥ÀÇwðAiÀiÁV ¤ÃqÀĪÀ ¨ÉÃqÀ C¤ß¹zÀgÉ PÀ¤µÀ× n¥ÀÇ «gÀÄzÀÞ ©ænõÀ «gÀÄzÀÞ vÀªÀÄUÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ ªÉ¯èɹè gÉÆA¢UÉ gÁfªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¸ÉÊ£Àå
vÀ£ÀPÀ vÀ£Àß E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß MvÉÛAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÁV gÉÆA¢UÉ CªÀgÀÄ PÉÊeÉÆÃr¸À¢zÀÝgÉ ªÀÄgÁoÀjUÉ SÁvÀjAiÀiÁV ºÉýzÀÝ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÉÊ£ÀåzÀ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß M¦àPÉÆAqÀgÉ ªÉÄʸÀÆgÀÄ gÁdåzÀ
©ænµÀjUÉ M¦à¸ÀÄvÁÛ£É n¥ÀÅà ¸ÀįÁÛ£ï! gÁdåzÀ F UÀw §gÀÄwÛgÀ°®è. F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¥sÁæQì ¸ÉãÁ¢ü¥Àw «ÄÃgï ¸Á¢Pï ªÀÄvÀÄÛ n¥ÀÅà ¹AºÁ¸À£ÀzÀ°è ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄĪÀ CªÀPÁ±À
gÀPëÀuÉUÁV ¥ÁætQÌAvÀ®Æ ºÉZÁÑV ¦æÃw¸ÀÄwÛzÀÝ ¥sÀ£ÁðAr¸ï JA§ ZÀjvÉæPÁgÀ ¸ÀàµÀÖªÁV DqÀ½vÀzÀ ¥Àª æ ÄÀ ÄR ªÀÄAwæ ¥ÀÇtðAiÀÄå CªÀg£ À ÄÀ ß DUÀ®Æ n¥ÀÅà JzÀÄjVgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ, n¥ÀÅà
vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ ªÀÄPÀ̼À£Éßà MvÉÛAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÁV ElÖ §gÉ¢nÖzÝÁgÉ. Rjâ¹zÀ ªÉÄÃ¯É ©ænµÀgÀ ªÉÆøÀ-ªÀAZÀ£U É ¼ À À CAvÀºÀ AiÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ£Éßà ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è.
gÁd PÉêÀ® ¨sÁgÀvÀzÀ®è®è, Erà «±ÀézÀ¯èÉà ªÀÄÆgÀ£ÃÉ ©ænµï ªÀ¸ÁºÀvÄÀ ±Á» «gÉÆâü AiÉÆÃd£ÉUÉ CAwªÀÄ gÀÆ¥À §gÀÄvÀz Û .É 1799gÀ°è [ªÀÄÄV¬ÄvÀÄ]
14 ¸À£ÁäUÀð ªÁgÀ¥ÀwP
æ É 2018 CUÀ¸ïÖ 05 - 11

¥s®
É ¹ÛäUÁV ¨ÉAd«Ä£ï 5000 Q¯ÉÆ «ÄÃlgï £Àqz
É g
À ÄÀ
§AzÀÄ vÀ®Ä¦zÀgÀÄ. DzÀgÉ CªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ GµÀÚ ªÁvÁªÀgÀtzÀ°è CªÀgÀÄ ¸ÀAZÀj¸À
@ ZÁ°ð ¥sÁPÀßgï vÀqÉAiÀiÁV gÀÆrü¥ÀPæ ÁgÀ E¸ÉÃæ °£À ¸ÉÃ£É ¨ÉÃPÁV §AvÀÄ. M¼ÀUÁæªÀÄzÀ°è CºÁgÀ
¤AwvÀÄÛ. eÉÆÃqÁð£ï¤AzÀ ¥À²ÑªÀÄzÀAqÉUÉ ªÁ¸ÀPÌÉ PÀµÖÀªÁ¬ÄvÀÄ. DzÀgÉ J®è PÀqA É iÀÄÆ
¥À ²ÑªÀÄzÀAqÉAiÀÄ ¨ÉlÖUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ zÁlĪÀ UÀrAiÀiÁzÀ C®£ï© ¸ÉÃvÀĪÉAiÀÄ°è M¼ÉAî iÀÄ ªÀÄ£À¹£
ì À d£ÀgÄÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÉÌ §AzÀgÄÀ .
¸ÀÆAiÀÄð£ÀÄ £ÉgÀ¼ÁlQ̽¢zÀÝ ¸ÀªÀÄAiÀÄ. ¸ÉÊ£ÀåªÀÅ CªÀgÀ£ÀÄß vÀqɬÄvÀÄ. ¥ÀƪÀðUÀ» æ PÉ DzÀgÉ EzÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ¨ÉAd«Ä£ï
¸ÀAeÉAiÀÄ PÉA¥ÀÄ PÀgÀV PÀvÀÛ®Ä DªÀj¸ÀĪÁUÀ ¬ÄzÀÝAvÉ wêÀæ ¥À± æ ÉßUÀ¼À ¸ÀÄjªÀļÉAiÀÄ£ÀÄß ¯ÁzÀg æ À£ÀÄß ¨ÉA§°¹ ºÀ®ªÀÅ ªÀÄA¢
¨ÉAd«Ä£ï ¯ÁzÀægÀªÀgÀÄ eÉÆÃqÁð£ï- ¸ÀÄj¹ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ£ÀÄß ¥sÉ®¹ÛäUÉ ¥Àª æ Éà ªÀÄÄAzÉ §AzÀgÀÄ. ºÀ®ªÁgÀÄ ªÀÄA¢ vÀªÀÄä
¥sÉ®¹Ûãï UÀrUÉ vÀ®Ä¦zÀgÀÄ. §ºÀ¼À zÀÆgÀzÀ ²¸À®Ä E¸ÉÃæ ¯ï ¸ÉÃ£É CªÀPÁ±À PÉÆnÖvÀÄ. CwyAiÀiÁV CªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÀ½UÉ PÀgÉzÀÄ
zÁj. PÀpt ¸ÉSÉAiÀÄ ¢£ÀUÀ¼ÀªÀÅ. DzÀgÀÆ 11 wAUÀ½AzÀ 13 zÉñÀUÀ¼À£ÀÄß zÁn PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. DºÁgÀ, ªÁ¸À ªÀåªÀ¸ÉÜ
¯ÁzÀ æ PÉ Æ £É U À Æ vÀ £ À ß ¥À æ A iÀ i Át ¯ÁzÀæ M§âgÉà ¥sÉ®¹ÛäUÁV ªÉÄÊ®ÄUÀlÖ¯É UÀ¼ÀÄ, ¥ÀAæ iÀiÁ¸ÀUÀ¼ÀÄ JzÀÄj¸À¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. ªÀiÁrPÉÆlÖgÀÄ. E£ÀÄß PÉ®ªÀgÀÄ CªÀgÀ eÉÆvÉ
¥ÀÆwðUÉƽ¹zÀgÀÄ. £ÀqÉzÀgÀÄ. E¸ÉÃæ °£À ¸ÉÊ£ÀåzÀ PÀÆg æ ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß E¯Éè®è M§â ¨sÀAiÉÆÃvÁàzÀPÀ£À°è ªÀwð¸ÀĪÀAvÉ £ÀqÉzÀgÀÄ. d£ÀgÀÄ ¥Àw æ ¨sÀn¸À®Ä ºÉÆÃgÁqÀ®Ä
¥sÉ®¹ÛÃ£ï ¯ÁzÀg æ À ¥ÀAiÀÄtzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ vÉgÉzÀÄ vÉÆÃj¸À®Ä ¥sÉ®¹Ûãï d£ÀjUÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ªÀwð¹zÀgÀÄ. CªÀgÀ ¨ÁåUÉÃeï ºÉÃUÉ ¸ÁzsÀå JA§ÄzÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÀªÀjPÉ
UÀªÄÀ å¸ÁÜ£ªÀ ÁVvÀÄ.Û ¹éÃqÀ£ï£À UÉÆmÉ£ï§Uï¤AzÀ ¨ÉA§® ¥ÀPæ Àn¸À®Ä, ¥sÉ®¹Ûä£À°è ªÀÄÄAzÀÄ UÀ¼À£ÀÄß wêÀæ ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£ÉUÉ UÀÄj¥Àr¸À¯Á ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä »ÃUÉ ¸ÁzsÀåªÁ¬ÄvÀÄ.
¥sÉ®¹ÛäUÉ LzÀÄ ¸Á«gÀ Q¯ÉÆ «ÄÃlgï ªÀj¢gÀĪÀ ¸ÉʤPÀ CwPÀª æ ÄÀ tªÀ£ÄÀ ß PÉÆ£ÉUÆ É ½ ¬ÄvÀÄ. CAzÀgÉ vÀ¥Á¸ÀuÉ £ÀqɸÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ¸ÁévÀAvÀæöå, £ÁåAiÀÄPÁÌV EªÉ®èªÀ£ÀÄß
PÁ®ßrUÉAiÀÄ°è §AzÀÄ ªÀÄÄnÖzÁUÀ vÀÈ¦Û D ¸À®Ä 25 ªÀµÀðzÀ ¯ÁzÀæ ºÉÆÃgÁlQ̽zÀgÀÄ. ¨ÁA§Ä vÀA¢zÁÝgÁ JA§ jÃwAiÀÄÄ°è ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝãÉ. E¸ÉÃæ °£À »Ã£À DPÀª æ ÀÄt
AiÀÄĪÀ ºÉÆÃgÁlUÁgÀ£z À ÁÝVvÀÄ.Û 2017 DUÀ¸ïÖ ««zsÀ zÉñÀUÀ¼À£ÀÄß zÁnzÀ CªÀgÀ CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ DgÉÆÃ¥À PÉý §AvÀÄ. PËæAiÀÄð PÉÆ£ÉAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. F ¥sÉ®¹ÛãÀ£ÀÄß
ªÉÆzÀ® ªÁgÀ CªÀgÄÀ ¥ÀA æ iÀiÁt vÉÆqÀVzÀgÄÀ . ¥ÀAæ iÀiÁt ¸ÀÄgÀQëvÀªÁVgÀ°®è. ZÉPï j¥À©èPï, zÉÊ»PÀ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸ÉUÀ¼ÀÄ C£ÀĨsÀ«¸À £ÁªÀÅ ªÀÄvÉÛ ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ JAzÀÄ ¯ÁzÀæ
ªÀÄÆgÀÄ ªÁgÀUÀ¼À »AzÉ ¥sÉ®¹Ûä£À UÀrUÉ D¹ÖçÃAiÀÄ zÉñÀUÀ¼À°è ¯ÁzÀj æ UÉ C£ÉÃPÀ CrØ ¨ÉÃPÁV §AvÀÄ. ªÀiÁvÀª æ À®è PÉ®ªÉǪÉÄä ¨sÁjà DvÀ䫱Áé¸À¢AzÀ ºÉüÀÄvÁÛgÉ.

«±Àé¸AÀ ¸ÉÜ ¸À¨:És ¥s¯


É ¹É Ûãï C¢üPÁjUÀ½UÉ ¥Àª
æ ÁºÀ ¦ÃrvÀgÀ ¥ÀjºÁgÀ PÁAiÀÄðUÀ¼°À è ¸ÀQAæ iÀÄgÁzÀ
¥Àª
æ ÃÉ ±À ¤gÁPÀj¹zÀ CªÉÄjPÀ ªÀÄĹèA ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ: dªÀiÁDvÉ E¸Áè«ÄUÉ ªÁå¥ÀPÀ ¥À± æ AÀ ¸É
£ÀÆåAiÀiÁPïð£À°ègÀĪÀ «±Àé¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¥Àz æ sÁ£À PÀZÉÃjAiÀÄ°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ
¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ¥Àª æ ÁºÀ ¦ÃrvÀ CvÉ E¸Áè«Æ »Azï ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ vÉ Æ qÀ V ¹PÉ Æ ArzÀ Ä Ý, CªÀ j UÉ
¥Àª
æ ÀÄÄR ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä ¥sɯɹÛäAiÀÄ£ï ¤AiÉÆÃUÀzÀ DgÀÄ
¥Àzæ ÉñÀUÀ¼À°è ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ Ä vÀ Ä ð ¸É à ªÁ «¨s Á UÀ ª ÁzÀ ¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀÇgÀPÀ vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß
vÀdÕjUÉ ¥ÀA æ iÀiÁt «Ã¸ÁUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä CªÉÄjPÁzÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ
ªÀÄPÀ̼À ¸ÀAgÀPëÀuÉUÉ DzÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß LDgïqÀ§Æèöå(LrAiÀįï j°Ã¥sï £À ª À Ä ä ¸À A ¸É Ü AiÀ Ä Ä ¤ÃqÀ Ä vÀ Û z É
¤gÁPÀj¹zÝÁgÉAzÀÄ «±Àé¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¥sɯɹÛäAiÀÄ£ï gÁAiÀĨsÁj jAiÀiÁzï
¤ÃqÀ¯ÁUÀÄvÀz Û .É AiÀiÁPÉAzÀg,É zÀħð «AUï)£À ªÀÄĹèªÀiï ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ JAzÀgÀÄ.
ªÀÄ£ÀÆìgï ºÉýzÝÁgÉ. vÀªÀÄä «Ã¸ÁUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À®Ä gÀªÀįèÁ¢AzÀ
®gÀÄ C£ÀÄߪÀ ºÀuÉ¥ÀnÖAiÉÆAzÀ£ÀÄß £Égª À ÅÀ PÁAiÀÄðUÀ¼° À è ¸ÀQAæ iÀÄgÁVgÀĪÀ PÉÃgÀ¼ÀzÀ PÀÄlÖ£Áqï ¥Àª æ ÁºÀ
CªÉÄjPÁzÀ zÀÆvÁªÁ¸À«gÀĪÀ E¸ÉÃæ ¯ï£À eÉgÀĸÀ¯ÉªÀiïUÉ ¥ÀA æ iÀiÁt¸À®Ä
EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É vÀÆV ©qÀ¯ÁVzÉ. ¥sÉÇÃmÉÆÃUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ eÁ® ¦ÃrvÀ ¥Àz æ ÉñÀUÀ¼À°è ¥ÀjºÁgÀ
E¸ÉÃæ ¯ï C£ÀĪÀÄw ¤gÁPÀj¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß dn®UÉƽ¹vÀÄ
DzÀg,É ¥Àª æ ÁºÀ ¦ÃrvÀg£ À ÄÀ ß gÀQ¸
ë ÄÀ ªÀ vÁtUÀ¼À°è ªÉÊgÀ¯ï DVªÉ. PÁAiÀÄðzÀ°è vÉÆqÀV¹PÉÆArgÀĪÀ
JAzÀÄ ¥ÀvÀPæ ÀvÀðgÉÆA¢UÉ ºÉýzÝÁgÉ.
PÁAiÀÄðzÀ°è ¸ÀévÀB ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÉà F ¸ÀAzÀ¨ð Às zÀ°è LDgïqÀ§Æèöå LDgïqÀ§Æè ªÀÄ»¼Á «¨sÁUÀzÀ
«±Àé¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ DwxÉÃAiÀÄ gÁµÀÖçªÁVgÀĪÀ CªÉÄjPÁªÀÅ EAvÀºÀ
vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀgÉ, D zÀȱÀå ºÉÃVgÀ «£À ¸ÀAZÁ®PÀgÁzÀ ¹AiÀiÁ¨ïgÀªg À ÄÀ ¸ÀéAiÀÄA ¸ÉêÀQAiÀÄgÀÄ ªÀÄ£É ªÀÄ£ÉUÉ
£ÀqÀªÀ½PɬÄAzÀ «±Àé¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ M¥ÀàAzÀªÀ£ÀÄß G®èAX¹zÉ. F §UÉÎ
§ºÀÄzÀÄ? CzÀg® À Æè ªÀÄĹèA ªÀÄ»¼É ¥ÀPæ ÈÀ w «PÉÆÃ¥ÀU¼ À ÄÀ ¸ÀA¨s« À ¹zÀ¯®Éè è vÉg½À ¸ÁªÀÄVæU¼ À £À ÄÀ ß ¥Àª
æ ÁºÀ ¦ÃrvÀ
¥Àwæ ¨sÀl£ÉAiÀÄ ¥ÀvÀª æ ÉÇAzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ JAzÀÄ ªÀÄ£ÀÆìgï w½¹zÝÁgÉ.
AiÀÄgÀÄ EAxÀzÝÉÆAzÀÄ ¸ÁºÀ¸ÀPÉÌ PÉÊ £ÀªÀÄä ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ zÉñÀzÁzÀåAvÀ jUÉ «vÀj¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¥sÉÇÃmÉÆÃUÀ¼ÀÄ
zÀÆgÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ JAzÀÄ CªÉÄÃjPÀ ºÉýzÉ, DzÀgÉ ¥Àw æ QæAiÉÄ
ºÁQzÀgÉ CzÀPÌÉ ¹UÀĪÀ ¥Àw æ QæAiÉÄUÀ¼ÄÀ eÁw ªÀÄvÀ zsÀªÀÄð ¨ÉÃzsÀ«®èzÉà ¸ÁªÀiÁfPÀ eÁ®vÁtUÀ¼À°è «ÃQë¸À
PÉÆÃj PÀ¼ÀÄ»¹zÀ EªÉÄïïUÉ E¸ÉÃæ ¯ï ¸ÀàA¢¹®è.
K¤gÀ§ºÀÄzÀÄ? PÉÃgÀ¼ÀzÀ PÀÄlÖ£Áqï £ÉgÀªÀÅ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß PÉÊ §ºÀÄzÀÄ. F ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ¸ÉêÁ
§qÀvÀ£ÀªÀ£ÀÄß JzÀÄj¸À®Ä, C©üªÀÈ¢Þ ªÀÄvÀÄÛ °AUÀ ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß
¸ÀzÀå F PÁgÀtPÁÌV gÁµÀÖçzÀ UÉƼÀÄw î z
Û .É ªÀÄĹèªiÀ ï ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÆ PÁAiÀÄðUÀ½UÉ ªÁå¥ÀPÀ ¥Àæ±ÀA¸É
GvÉÛÃf¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ 2030gÀ ºÉÆwÛUÉ ¥Àj¸ÀgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀAgÀQë¸ÀĪÀ
PÉÃAzÀæ ©AzÀĪÁVzÉ. PÉÃgÀ¼À dªÀiÁ PÀÆqÀ £ÀªÄÀ ä F ¸ÉêÁ PÁAiÀÄðzÀ°è ®¨sÀåªÁVzÉ.
«±Àé¸AÀ ¸ÉÜAiÀÄ UÀÄjUÀ¼£ À ÄÀ ß PÁAiÀÄðUÀvU
À Æ
É ½¸À®Ä ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 50 zÉñÀU¼ À £À Æ
É ß¼À
UÉÆAqÀ G£ÀßvÀ ªÀÄlÖzÀ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀÆåAiÀiÁPïð£À°è PÀgÉAiÀįÁVvÀÄÛ.
C®à¸AÀ SÁåvÀgÀ ««zsÀ «zÁåyð
ªÀÄĹèªÄÀ gÀÄ UÉÆêÀ£ÄÀ ß ¸Àà²ð¸À®Æ
ªÉÃvÀ£UÀ ½
À UÉ Cfð DºÁé£À
¨ÁgÀzÄÀ : PÀnAiÀiÁgï ªÀÄAUÀ¼ÆÀ gÀÄ: PÉÃAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ gÁdå C®à¸ÀASÁåvÀ D£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÆ®PÀ ¸À°è¸À§ºÀÄzÁVzÉ.
gÁd¸ÁÛ£ÀzÀ C¯Áégï£À°è CPÀâgï ªÀÄA¢ UÉÆêÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁPÀÄwÛzÝÁgÉ E¯ÁSÉAiÀÄÄ C®à¸ÀASÁåvÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À «zÁåyð eÁw ªÀÄvÀÄÛ DzÁAiÀÄ ¥Àª æ ÀiÁt ¥ÀvÀ,æ CAPÀ¥ÀnÖ,
SÁ£ï JA§ ªÀåQA Û iÀÄ£ÀÄß UÉÆÃgÀPPÀë g
À À ¤d. DzÀgÉ, CªÀgÀÄ UÉÆêÀ£ÀÄß UÀ½AzÀ ««zsÀ «zÁåyð ªÉÃvÀ£ÀPÁÌV CfðAiÀÄ£ÀÄß DzsÁgï PÁqïð, ¨ÁåAPï ¥Á¸ï§ÄPï, ±ÀÄ®Ì
UÀÄA¥ÀÅ xÀ½¹ PÉÆAzÀÄ ºÁQzÀ PÉÆ®ÄèwÛgÀĪÀÅzÀÆ ¤d. CªÀgÀÄ DºÁ餹zÉ. 1 jAzÀ 10£Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉV£À J¯Áè ¥ÁªÀwAiÀÄ gÀ²Ã¢ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ
§½PÀ ©eɦ £ÁAiÀÄPÀgÀÄ ¤ÃqÀÄ UÉ Æ ÃªÀ i ÁA¸À ª À £ À Ä ß ¸É à «¸À Ä vÁÛ «zÁåyðUÀ½UÉ ¦æªÉÄnæPï, ¦AiÀÄĹ ªÉÄîàlÖ CvÀåUÀvÀåªÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¨ÉÃUÀA ºÀgÀhÄævï ªÀĺÀ¯ï
wÛgÀĪÀ ºÉýPÉUÀ¼ÀÄ MAzÀgÀ »AzÉ gÉA§ÄzÀÆ ¤d JAzÀªg À ÄÀ ºÉüÀĪÀ «zÁåyðUÀ½UÉ ¥ÉÇøïÖ ªÉÄnæPï, ªÀÈwÛ¥g À À «zÁåyðUÀ½UÉ £Áå±À£À¯ï ¸ÁÌ®gï²¥ï (ªÀi˯Á£Á DgÀhiÁzï)
MAzÀgÀAvÉ «ªÁ¢vÀªÁUÀÄwÛzÀÄÝ, ªÀÄÆ®PÀ C¯Áégï ºÀvÉåAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄjmï PÀA «Äãïì «zÁåyð ªÉÃvÀ£ÀUÀ½UÉ «zÁåyð ªÉÃvÀ£ÀPÉÌ eÁw ªÀÄvÀÄÛ DzÁAiÀÄ ¥Àª æ ÀiÁt
E¢ÃUÀ ©eɦ ¥Àª æ ÀÄÄR £ÁAiÀÄPÀ ¥ÀgÉÆÃPëÀªÁV ¸ÀªÀÄyð¹zÝÁgÉ. D£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÆ®PÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß DºÁ餸À¯ÁVzÉ. ¥ÀvÀª
æ À£ÀÄß EAVèµï£À°è ¸À°è¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ºÁUÀÆ ±Á¯Á
«£ÀAiÀiï PÀnAiÀiÁgï F ¥ÀnÖUÉ C®è z É , °AaAUï C£À Ä ß Cfð ¸À°è¸À®Ä CPÉÆÖçgï 31 PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£À. PÁ¯ÉÃf£À qÉʸï PÉÆÃqï ªÀÄvÀÄÛ zÀÆgÀªÁtÂ
¸ÉÃ¥ÀðqÉUÉÆArzÝÁgÉ. C¯Áégï vÀqÉUÀlÄÖªÀÅzÀPÉÌ ¥Àv æ ÉåÃPÀ PÁAiÉÄÝAiÀÄ 9£Éà vÀgÀUÀw¬ÄAzÀ ¢éwÃAiÀÄ ¦AiÀÄĹ ªÀgÉV£À ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¸À¨ÉÃPÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ F
xÀ½vÀPÉÌ ªÀÄĹèªÀÄgÉà PÁgÀt JA§ CUÀvåÀ «®èªA É zÀÆ CªÀgÄÀ ºÉýzÝÁgÉ. ºÉtäPÀ̽UÉ ªÀiÁvÀæ ¨ÉÃUÀA ºÀgÀhÄævï ªÀĺÀ¯ï ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß «zÁåyðUÀ¼ÄÀ vÀªÄÀ ä ²PÀt ë ¸ÀA¸ÉܬÄAzÀ
jÃwAiÀÄ°è CªÀgÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ ºÉý £ÁåµÀ£À¯ï ¸ÁÌ®gï²¥ïUÉ (ªÀi˯Á£Á DgÀhiÁzï) ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ.
PÉAiÀÄÄ ªÁå¥PÀ À nÃPÉUÉ PÁgÀtªÁVzÉ.
Øoe|Úo:j" ;jÚj
+0;j" =jûK ` 9,000/-
D£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÆ®PÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸É. 15 gÉƼÀUÉ C®èzÉ SÁ¸ÀV ¸ÀA¸ÉÜAiÀiÁzÀ fAzÁ¯ï «zÁåyð
ªÀiÁvÀªæ À®è, ©eɦ GzÝÉñÀ¥ÀǪÀðPÀ ¸À°è¸À vÀPÀÌzÀÄÝ. J¸Éì¸Éì°ìAiÀÄ°è ±ÉÃ. 95 C¢üPÀ CAPÀ ªÉÃvÀ£ÀPÉÌ Cfð ¸À°è¸À§ºÀÄzÀÄ. ¦AiÀÄĹ ªÉÄîàlÖ
ªÁV EAxÀ ºÉýPÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄ
1
/2 =jûK ` 5,000/-
¥ÀqÉzÀ «zÁåyðUÀ½UÉ 10 ¸Á«gÀ gÀÆ. ºÁUÀÆ «zÁåyðUÀ½UÉ mÁå¯ÉAmï j¸ÀZïð ¥sËAqÉñÀ£ï
wÛzÉAiÉÄà JA§ C£ÀĪÀiÁ£ÀªÀÇ 1
/4 =jûK ` 3,000/-
¦AiÀÄĹAiÀÄ°è ±ÉÃ. 90 QÌAvÀ C¢üPÀ CAPÀ ¥ÀqÉzÀ PÀZÉÃjAiÀÄ°è GavÀªÁV D£ï¯ÉÊ£ï ¸ÉÃªÉ ®¨sÀå«zÉ.
GAmÁVzÉ. =jÈ\ Cm. ÓoP0 ` 70/-
«zÁåyðUÀ½UÉ 20 ¸Á«gÀ gÀÆ. ¥ÉÇÃæ vÁìºÀ zsÀ£À ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÉ:
C¯Áégï xÀ½vÀ RAqÀ£ÁºÀð. Back Pannel ` 750/-
¹UÀ°zÀÄÝ, D£ï¯ÉÊ£ï CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸À®Ä D. 5 mÁå¯ÉAmï j¸ÀZïð ¥sËAqÉñÀ£ï, «±Áé¸ï PËæ£ï,
DzÀgÉ, ªÀÄĹèªÀÄgÀÄ UÉÆêÀ£ÀÄß Extra Charges PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£À. J¯Áè ¥ÀzÀ«, ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ, ªÀÈwÛ¥ÀgÀ PÀAPÀ£Ár, ªÀÄAUÀ¼Æ À gÀÄ. zÀÆgÀ.¸ÀA: 0824-4267883
¸Àà²ð¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ D ªÀÄÆ®PÀ Front Page 100% ºÁUÀÆ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À r¥ÉÇèªÀÄ PÀ°AiÀÄĪÀªÀjUÉ C£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¸ÀĪÀAvÉ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ CzsÀåPÀë jAiÀiÁgÀhiï
»AzÀÆUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀZ æ ÉÆâ¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß Back Page 50%
CjªÀÅ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸Á® ¸Ë®¨sÀå«zÀÄÝ CfðAiÀÄ£ÀÄß PÀtÆÚgÀÄ ¥ÀPæ Àl£ÉAiÀÄ°è «£ÀAw¹zÁÝgÉ.
vÀåf¸À¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄĹèªÀÄgÀ°è C£ÉÃPÀ Particular Position 25%
¸À£ÁäUÀð ªÁgÀ¥ÀwP
æ É 2018 CUÀ¸ïÖ 05 - 11 15

Fzï ¸ËºÁzÀð PÀÆl ¥Àw


æ ¨sÁ ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àª
æ iÀ Át ¥ÀvæÀ «vÀgu
À É
G¼Áî®: EwÛÃZÉUÉ §§ÄâPÀmÉÖAiÀÄ
»gÁ ¥Éöæ ʪÀÄj ¸ÀÆ̯ï£À°è ¨ÉÆÃqïð
D¥sï E¸Áè«ÄPï JdÄåPÉñÀ£ï
PÀ£ÁðlPÀ G¼Áî® ¸ÉAlgï EzÀgÀ
ªÀw¬ÄAzÀ «zÁåyð «zÁåyð¤
AiÀÄjUÉ ¥Àw æ ¨sÁ ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgÀ ªÀÄvÀÄÛ
PÁ¥ÀÅ: ºÀ§âUÀ¼ÀÄ, ¸ÀªÀiÁdzÀ°è ¸ÉßúÀ-¸ËºÁzÀðªÀ£ÀÄß ¸ÁgÀĪÀ ¥Àª
æ iÀ Át ¥ÀvæÀ «vÀgu À É PÁAiÀÄðPÀª
æ ÄÀ
dgÀVvÀÄ. ªÀÄÄRå CwyAiÀiÁV ªÀiÁvÀ ªÀÄÄRå CwyAiÀiÁV C§ÄÝgÀæ»ÃªÀiï G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ.
PÉÆArUÀ¼ÁVªÉ. E¸ÁèªÀiï ±ÁAwAiÀÄ zsÀªÀÄðªÁVzÀÄÝ, "£ÉgÉPÀgÉAiÀĪÀgÀÄ
£ÁrzÀ »gÁ «ªÉÄ£ïì PÁ¯ÉÃf£À zÉÃgÀ¼PÀ m À A
ÖÉ iÀÄ PÀtZÀÆgÀÄ E¤ìlÆåmï ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÀgÁªÀ½ ¥sÁªÀÄð¹
ºÀ¹¢gÀĪÁUÀ ºÉÆmÉÖ vÀÄA¨Á GtÄÚªÀªÀ£ÀÄ ªÀÄĹèªÀiï C®è" JAzÀÄ
¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÁzÀ ²æêÀÄw ¨sÁgÀw D¥sï ªÀiÁå£ÉÃeïªÉÄAmï DAqï PÁ¯ÉÃf£À G¥À£Áå¸ÀPÀgÁzÀ qÁ|
¸ÁjzÀÄÝ, F ªÀÄÆ®PÀ CzÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ°ègÀĪÀ §qÀvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤ªÁj¸À®Ä
JªÀiï.Dgï.gÀªg À ÄÀ EwºÁ¸ÀzÀ J¯Áè ¸ÀAiÀÄ£ïì EzÀgÀ ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÁzÀ ªÀÄĺÀªÀÄäzï ªÀÄÄ©Ã£ï ¥Áæ¸ÁÛ«PÀ
DzÉò¸ÀÄvÀÛzÉ. F ¤nÖ£À°è vÀ£Àß £ÉgÉPÀgÉAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ GvÀÛªÀĪÁzÀ
PÁ®zÀ®Æè ¸ÀdÓ£ÀgÀÆ zÀÄdð£ÀgÀÆ ¥ÉÇ|æ EPÁâ¯ï CºÀäzï AiÀÄÄ.n., ªÁV ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ. ¨ÉÆÃqïð£À
¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ËºÁzÀðªÀ£ÀÄß §®¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀÄ
EzÀÝgÀÄ. £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä PÁ®zÀ°è »gÁ «ªÉÄ£ïì PÁ¯ÉÃf£À G¥À£Áå¸QÀ «zÁåyð «zÁåyð¤AiÀ Ä jUÉ
dªÀiÁCvÉ E¸Áè«Äà »Azï£À D±ÀAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ dªÀiÁCvï£À
£ÀqÉAiÀÄĪÀ zÀÄdð£ÀjAzÀ ¸ÀA¨sÀ« gÀÄPÁì£À GªÀÄgï ºÁUÀÆ dªÀiÁCvÉ ¥Àª
æ iÀ Át ¥ÀvæÀ ªÀÄvÀÄÛ §ºÀĪÀiÁ£Àª£À ÄÀ ß
GqÀĦ ªÀÄ»¼Á «¨sÁUÀzÀ ¸ÀAZÁ®Q ºÀĪÉÄÊgÁ PÁPÀð¼À PÀ¼ÀvÀÆÛj£À
¸ÀĪÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ zÀÄBTvÀgÁUÀ E¸Áè«Äà »Azï G¼Áî® ±ÁSÉAiÀÄ «vÀj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. G£ÀßvÀ zÀeð É AiÀÄ°è
EAlgï £ÁåµÀ£À¯ï ¸ÀÆ̯ï£À°è dªÀiÁCvÉ E¸Áè«Äà »Azï PÁ¥ÀÅ
¨ÉÃQ®è. ¸ÀdÓ£ÀgÀ£ÀÄß MAzÀÄUÀÆr¹ CzsÀåPÀë C§Äݯï PÀjêÀiï ¨sÁUÀ vÉÃUÀðqÉAiÀiÁzÀ 25 ªÀÄA¢UÉ «±ÉõÀ
ªÀÄ»¼Á «¨sÁUÀªÀÅ ºÀ«ÄäPÉÆArzÀÝ Fzï ¸ËºÁzÀð PÀÆlªÀ£ÀÄßzÉÝò¹
CªÀgÀ £ÉÊwPÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÁZÁgÀzq É UÉ É ªÀ»¹zÀgÀÄ. PÁAiÀÄðPÀª æ ÀÄzÀ CzsÀåPÀëvÉ §ºÀĪÀiÁ£À ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ¥ÁægA À ¨sÀ
ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ºÉýzÀgÀÄ, `±ÁAw ¸ËºÁzÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß £É¯ÉUÉƽ¸À®Ä
vÀg¨À ÃÉ vÀÄUÉƽ¸ÀÄ ªÀAvÀºÀ PÁAiÀÄðªÀÅ AiÀÄ£ÀÄß ¨ÉÆÃqïð D¥sï E¸Áè«ÄPï zÀ°è ¨ÉÆÃqïð «zÁåyð¤ gÀ¬ÄñÀ
¥Àwæ AiÉƧâjUÀÆ DzÉò¸ÀÄvÀÛzÉ’ JAzÀgÀÄ. ªÉâPÉAiÀÄ°è ±Á¯Á ¸ÀAZÁ®Q
EAzÀÄ £ÀqÉAiÀĨÉÃPÁVzÉ. F £É¯É JdÄåPÉñÀ£ï PÀ£ÁðlPÀ PÀ£ÁðlPÀ Dgï. PÀ Ä gïD£ï ¥À p ¹zÀ g À Ä .
±ÀºÀ£ÁgÀhiï, ¥ÁæA±ÀÄ¥Á¯É ¹ävÁ ºÁUÀÆ CAd°AiÀĪÀgÀÄ G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ.
AiÀÄ°è ¨ÉÆÃqïð D¥sï E¸Áè«ÄPï EzÀgÀ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw ¸ÀzÀ¸Àå ªÀÄÄgÀhÄ«Ää¯ï CºÀäzï ªÀÄvÀÄÛ
¸Á¢AiÀiÁ PÀÄgïD£ï ¥Àp¹zÀgÀÄ. PÁ¥ÀÅ dªÀiÁCvÉ E¸Áè«Äà »Azï
JdÄåPÉñÀ£ï£À F PÁAiÀÄðªÀÅ ±ÁèWÀ ªÀÄÄ£Àªg éÀ ï ¥ÁµÀ ªÀ»¹zÀÝgÄÀ . ªÉâPÉ ¤gÀ h iÁªÀ Ä Ä¢Ýãï PÁAiÀ Ä ðPÀ æ ª À Ä
ªÀÄ»¼Á ªÀvÀÄð®zÀ ¸ÀAZÁ®Q ±ÀºÀ£ÁgÀhiï PÁ¥ÀÅ CwyUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁéUÀw¹,
¤ÃAiÀĪÁVzÉ JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. AiÀÄ°è G¼Áî® ¸ÉAlgï ¸ÀAZÁ®PÀ ¤gÀƦ¹ zsÀ£ÀåªÁzÀ«vÀÛgÀÄ.
¥À¸
æ ÁÛªÀ£ÀUÉÊzÀgÀÄ. D¬Ä±Á ±ÉʪÀiÁ PÁAiÀÄðPÀª
æ ÀÄ ¤gÀƦ¹ zsÀ£ÀåªÁzÀ«vÀÛgÀÄ.

¤zs£
À À §AmÁé¼À vÁ®ÆPÀÄ dªÀiÁCvï §AzsÄÀ UÀ¼À ¸À¨És
¥ÁuɪÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ: dªÀiÁCvÉ E¸Áè«Äà »Azï £ÉgÀ½UÉ ¥ÁvÀª æ ÁUÀĪÀ AiÀi˪À£À' ºÁUÀÆ C§Äݯï
l PÀ®èqÀÌ: E°è£À PÉ.¹. gÉÆÃqï ¤ªÁ¹ `GkÁPÀ' JAzÉÃ
§AmÁé¼À vÁ®ÆQ£À dªÀiÁCvï §AzsÀÄUÀ¼À vÀgÀ¨ÉÃw ®wÃ¥sï D°AiÀiÁgÀªÀgÀÄ ¸ÀAWÀl£Á ¸ÀÆáwðAiÀÄ §UÉÎ,
¥ÀjavÀgÁzÀ ±ÉÃR§âgÀªÀgÀÄ(60) EwÛÃZÉUÉ C®àPÁ®zÀ C¸ËRå¢AzÀ
¸À¨sÉAiÉÆAzÀÄ dįÉÊ 27 gÀAzÀÄ E°è£À C¯ï ºÀ¸À£Ávï `ºÀÈzÀAiÀÄ ±ÀÄ¢Ý'AiÀÄ §UÉÎ ªÀi˯Á£Á AiÀĺÁå vÀAY¼ï
¤zsÀ£ÀgÁzÀgÀÄ. CªÀgÀÄ ¥Àwß, ªÀÄƪÀgÀÄ ¥ÀÅvÀægÀÄ, K¼ÀÄ ¥ÀÀÅwæAiÀÄgÀÄ ºÁUÀÆ
ªÀÄzÀ¸æ ÀzÀ°è dgÀVvÀÄ. `¥sÀeÁ»zÀÆ ¦ü¯Áè» ºÀPÀÌ ªÀÄzÀ¤ C®èzÉ ¸À°ÃªÀiÁ JA.ºÉZï. ¥ÁuɪÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ
C¥ÁgÀ §AzsÀÄUÀ¼À£ÀÄß CUÀ°zÁÝgÉ.
fºÁ¢»Ã' JA§ PÉÃA¢æÃAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è £ÀqÉzÀ ¨sÁµÀt ªÀiÁrzÀgÀÄ. d.E. zÀ.PÀ. f¯Áè ¸ÀAZÁ®PÀ
l PÀ®èqÀÌ: E°è£À ªÀÄÄgÀ¨É樀 ¤ªÁ¹ ©Ã ¥sÁvÀĪÀÄä(64)gÀªÀgÀÄ F vÀgÀ¨ÉÃw ¸À¨sÉAiÀÄÄ ªÀÄĺÀªÀÄäzï ¤gÁqï ªÀiË®« C«Äãï CºÀì£ï dªÀiÁCvï §AzsÀÄUÀ½UÉ G¥ÀzÉñÀ
¤zsÀ£ÀgÁzÀgÀÄ. PÀ®èqÀÌzÀ qÉÊ° ¥sÉæ±ï (vÀgÀPÁj, ºÀtÄÚºÀA¥À®Ä) ªÀiÁ°PÀ AiÀĪÀgÀ zÀ¸Éð PÀÄgïD£ï£ÉÆA¢UÉ ¥ÁægÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. ¤ÃrzÀgÀÄ. d.E. ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀ®AiÀÄ ¸ÀAZÁ®PÀ
C±Àæ¥sï ¸À»vÀ ªÀÄƪÀgÀÄ ¥ÀÅvÀægÀÄ, NªÀð ¥ÀÅwæAiÀÄgÀÄ ºÁUÀÆ C¥ÁgÀ ¥Áæuª É ÄÀ AUÀ¼Æ
À gÀÄ d.E. ¸ÁܤÃAiÀÄ ¸ÀAZÁ®PÀ ªÀÄÄSÁÛgï C§ÄݸÀì¯ÁªÀiï AiÀÄÄ. ¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À £ÀÄrUÀ¼À£ÁßrzÀgÀÄ.
§AzsÀÄUÀ¼À£ÀÄß CUÀ°zÁÝgÉ. CºÀäzï §AmÁé¼À vÁ®ÆQ£À dªÀiÁCvï £ÀqÉzÀÄ CªÀiÁ£ÀįÁè SÁ£ï ¥Áæ¸ÁÛ«PÀ £ÀÄrUÀ¼À£Áßr
l PÀ®èqÀÌ: E°è£À ©.PÉ. £ÀUÀgÀ ¤ªÁ¹ E¸ÁäF¯ï(68)gÀªÀgÀÄ §AzÀ zÁjAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¹zÀgÀÄ. C±ÁáPï CºÀäzï ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ. ¸À°ÃªÀiï ¨ÉÆüÀAUÀr PÁAiÀÄðPÀª æ ÀÄ
EwÛÃZÉUÉ ¤zs£ À g
À ÁzÀgÄÀ . ªÀÄÈvÀgÄÀ ¥Àwß, ªÀÄƪÀgÄÀ ¥ÀÅvÀg
æ ÄÀ , FªÀðgÀÄ ±ÀjÃ¥sï (J¸ï.L.N. ªÀiÁf gÁµÁÖçzsÀåPÀë) `C±ïð£À ¤gÀƦ¹zÀgÀÄ.
¥ÀÅwæAiÀÄgÀÄ ºÁUÀÆ C¥ÁgÀ §AzsÀÄUÀ¼À£ÀÄß CUÀ°zÁÝgÉ.
#DošAj{}: #DošAj{}ä =ja:jÈ ù"Ú}q<}ä =jÈAo] Aj""EjAj"¶;}(Dj)ä WEo;}ä #:oÇ] aCjO"Ôjèj
l PÀ®èqÀÌ: E°è£À PÀÄAlÄ ¥Á¥ÀÅ ¤ªÁ¹ mÉA¥ÉÇà ZÁ®PÀ
C¨Áâ¸ïgÀªÀgÀÄ(61) EwÛÃZÉUÉ ¤zsÀ£ÀgÁzÀgÀÄ. ªÀÄÈvÀgÀÄ £Á®égÀÄ ¥ÀÅvÀægÀÄ,
Dj0BjO" ù"Y:j" ^Aj"¶ Dj0BjO"Ôjèj" Aj":j"‰ =jÈBu‹ÔjfÔu Djrù‰ =jYEoÚj NO"Dj"aÚo?
NªÀð ¥ÀÅwæ ºÁUÀÆ C¥ÁgÀ §AzsÀÄUÀ¼À£ÀÄß CUÀ°zÁÝgÉ. ^AoÚjÜu e0;jrä úÈßñãDj‰ Aj"\‰:jÚj ;u|Bj æo0;kjAjYÔu ø;jP" %U:jAoT =jûDj‰ùÔjèj<j"‹ ÚjAo^Dj?oÔj"Ajû;j"å
ªÀÄÈvÀg®
É èjUÀÆ C¯Á躣À ÄÀ ªÀÄUï¦ügvÀ ï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgïºÀªÄÀ vï ¤Ãr C£ÀÄUÀ»
æ ¸À°. NO"Dj"aÚo? Dj0=jR~dY : ISMIKA, P.B. No. 229, Mangalore

E°è UÀÄA¥ÀÅ xÀ½vÀPÌÉ d£À §°AiÀiÁzÀ C¥ÀgÁ¢üU¼ À À «gÀÄzÀÞ vÀ¤SÉUÉ gÁdå


GzÁºÀgÀuÉAiÀÄÆ EzÉ. ªÀiÁvÀæªÀ®è,
AiÀiÁgÀÄ ¸ÀÄgÀQëvÀgÄÀ E°è? (ªÀÄÄR¥ÀÅl¢AzÀ)
¸ÀgÀPÁgÀ «ÄãÀ ªÉÄõÀ Jt¸ÀÄwÛzÉ
EwÛÃZÉUÉ ©ºÁgÀ¢AzÀ §AzÀ ¯ÉÊAVPÀ «vÀÛ ¸ÀaªÁ®AiÀĪÀÅ ªÀÄÄA¨ÉÊAiÀÄ F C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀ ©æeÉÃ±ï ¤¸ÀìA±ÀAiÀÄ. ¹©L vÀ¤SÉ AiÀiÁªÀ AiÉÄAzÁzÀgÉ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ªÉÄïÉ
zËdð£ÀåzÀ ªÀg¢ À AiÀÄAvÀÆ §ºÀ¼À mÁmÁ E£ïì n lÆåmï D¥s ï oÁPÀÆgï K£ÀÆ ¸ÁªÀiÁ£Àå£À®è. ºÀ A vÀ ªÀ Ä ÄlÄÖ v À Û z É Æ Ã JA§ DgÉÆæUÀ¼À ¥À¨ æ Ás ªÀ EzÉAiÉÄA§
PÀ ¼ À ª À ¼ À P ÁjAiÀ i ÁVzÉ . ©ºÁgÀ z À ¸ÉÆöAiÀÄ¯ï ¸ÉÊ£ïì (n¸ï) ¸ÀA¸ÉÜUÉ eÉrAiÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ ©eɦ ¸ÀgPÀ ÁgÀzÀ C£ÀĪÀiÁ£ÀªÀÇ PÁqÀĪÀAvÀºÀ ¥Àj¹Üw CA±À JzÀÄÝ PÁtÄwÛz.É ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ,
ªÀÄÄgÀhÄ¥sáÀ gï¥ÀÅgï £ÀUg À z
À °À è gÁdå vÀ¤SÉUÉ DzÉò¹vÀÄÛ. PÀ¼ÉzÀ J¦æ¯ï D¥ÀÛ ªÀ®AiÀÄzÀ°ègÄÀ ªÀ FvÀ J£ïrJ GAmÁVzÉ. ¥Àæ¨sÁ«UÀ¼ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ CªÀ i ÁAiÀ Ä PÀ , C£ÁxÀ g À gÀ P ëÀ u É
¸ÀgÀPÁgÀzÀ MqÉvÀ£ÀzÀ°ègÀĪÀ ‘¨Á°PÁ 26gÀAzÀÄ n¸ï ©qÀÄUÀqÉUÉƽ¹zÀ ¨É A §®¢AzÀ JgÀ q À Ä ¨Áj C¥ÀgÁzsU À ½À UÉ «¢ü vÀéjvÀªÁV §AzÀ JA§ÄzÀÄ PÉêÀ® ¨Á¬ÄªÀiÁwUÉ
UÀȺÀ’ JA§ C£ÁxÁ±ÀæªÀÄzÀ°è K¼À ªÀ g À ¢ AiÀ Ä Ä PÀ ¼ À ª À ¼ À P ÁjAiÀ i ÁVzÉ . «zsÁ£À¸À¨sÉUÉ ¸Àà¢üð¹zÝÁ£É. ºÉ¸ÀjUÉ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼Éà E®è. EAvÀºÀ ¹Ã«ÄvÀªÁUÀzÉ CzÀ£ÀÄß C£ÀĵÁÖ£ÀPÉÌ
jAzÀ ºÀ¢£ÉAlgÀ ºÀgAÉ iÀÄzÉƼÀV£À ¨Á°PÁUÀæºÀ C£ÁxÁ±ÀæªÀÄzÀ°è 44 MAzÀÄ ¢£À¥w À Pæ AÉ iÀÄ£ÀÄß £Àq¸É ÄÀ wÛzÝÁ£É. CªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ WÀl£ÉU½ À UÉ zÉñÀªÅÀ vÀg®À Ä gÁdå ¸ÀgPÀ ÁgÀ PÀn§zÀÞªÁUÀ
34 C£ÁxÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀ£ÀÄß MAzÀÄ ºÉtäPÌÀ ¼°À è ºÉaÑ£À J®ègÆ À CvÁåZÁgÀ FvÀ vÀ£Àß C¢üPÁgÀ ¥Àæ¨sÁªÀ §¼À¹ ¸ÁQëAiÀiÁUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ SÉÃzÀPÀgÀ. ¨ÉÃPÀÄ.
vÀAqÀªÀÅ ¸ÀÄ¢ÃWÀð ¸ÀªÀÄAiÀÄ¢AzÀ PÉ Æ Ì¼À U ÁVzÝ Á gÉ JA§ ªÀ g À ¢ ¥Àæw¶×vÀjUÉ F C£ÁxÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß
CªÀÄ®Ä ¥ÀzÁxÀð ¤Ãr, »A¹¹, ¤ÃrAiÀÄÆ gÁdå ¸ÀgPÀ ÁgÀ ªÀÄAzÀUw À ¨sÉÆÃUÀPÉÃAzÀæªÁV ªÀiÁrzÀÝ. F
¯ÉÊAVPÀ zËdð£Àå £Àq¹É zÀ ªÀg¢ À AiÀÄ°è ¸ÁUÀÄwÛzÉ. ªÉÄà 31PÉÌ F zÀAzsAÉ iÀÄ°è ¨sÁjà ¥À¨ æ Ás «UÀ¼À ºÉ¸g À Æ
À
JAvÀºÀªÀgÀ£ÀÆß ¨ÉaÑ ©Ã½¸ÀĪÀAvÀ PÀÄPÀÈvÀåzÀ DgÉÆæUÀ¼À «gÀÄzÀÞ PÀª æ ÄÀ PÉý §gÀÄwÛzÉ. ¥Àæw¥ÀPëÀUÀ¼ÀÄ F §UÉÎ
ºÀzÄÀ Ý. CªÀgÀ UÀÄ¥ÀÛ ¨sÁUÀU¼ À °À è ¸ÀÄlÖ PÉÊUÉƼÀî®Ä ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÉêÁ «¨sÁ ¹©L vÀ¤SÉUÉ MvÁ۬ĹzÁUÀ
UÁAiÀÄUÀ½zÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ¢£Á®ÄÌ UÀªÀÅ MvÁ۬ĹzÀ §½PÀ J¥sïLDgï ¤wñï PÀĪÀiÁgïUÉ M¦àUÉ ¤ÃqÀzÉ
ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀÄ vÀªÄÀ ä ªÀiÁ£À¹PÀ ¹Ü«ÄvÀ zÁR°¸À¯Á¬ÄvÀÄ. dÆ£ï 2PÉÌ F ¨ÉÃgÉ «¢ü¬Ä®èzÁ¬ÄvÀÄ.
ªÀ£Éßà PÀ¼ÉzÀÄPÉÆArzÝÁgÉ. C£ÁxÁ®AiÀÄ £ÀqɸÀ®Ä C£ÀĪÀÄw F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¥Àæ¨sÁ«UÀ¼À
F gÁdåzÀ°è ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀqÉzÀ ‘¸ÀAPÀ®àªÀiï KªÀA «PÁ¸ï ºÉ¸ÀgÀÆ PÉý §AzÀzÀÝjAzÀ¯ÉÃ
ºÉtäPÌÀ ½gÀĪÀ 110 C£ÁxÁ±Àª æ ÄÀ UÀ½zÀÄÝ ¸À«Äw’ JA§ J£ï.f.N.£À ¸ÁgÀy ¸ÀgÀPÁgÀ EzÀgÀ «gÀÄzÀÞzÀ vÀ¤SÉUÉ
CzÀg° À è ºÀ£ßÉ gÀqg À µÀ ÄÀ Ö D±Àª æ ÄÀ UÀ¼À ©æeÃÉ ±ï oÁPÀÆgïgÀ£ÄÀ ß §A¢ü¸¯ À Á ªÀÄAzÀUÀwAiÀÄ°è ¸ÁUÀ®Ä PÁgÀt.
§UÉÎ F zÀÆgÀÄ PÉý §A¢zÀÝjAzÀ ¬ÄvÀÄ. D£ÀAvÀgÀ ºÉtäPÀ̼À£ÀÄß ªÉÊzÀå DgÉÆæUÀ¼ÄÀ vÀ¦à¹PÉƼÀî®Ä EzÀjAzÀ
F ªÀµð À zÀ ¥ÁægAÀ ¨sz À °À è ¸ÁªÀðd¤PÀ QÃAiÀÄ vÀ¥Á¸ÀuU É Æ
É ¼À¥r À ¸À¯Á¬ÄvÀÄ. CªÀ P Á±À ª ÁUÀ Ä vÀ Û z É JA§ÄzÀ Ä
16 ¸À£ÁäUÀð ªÁgÀ¥ÀwP
æ É 2018 CUÀ¸ïÖ 05 - 11

To.____________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

SANMARGA KANNADA WEEKLY


WEEKLY
Post Box No. 16, Hidayath Centre, Mangaluru - 575 001 (: 2422786
2018 DUÀ¸ïÖ 05 - 11 / 1439 zÀįï PÀCzï 23 - 29
‘Registered’ R.No. KA/SK/MNG/129/2018-20 Licenced to post without pre payment L No. SK/MNG/WPP-102/18-20 Posted at R.M.S. Mangaluru on 31-07-2018 (Tuesday) & 02-08-2018 (Thursday)

C©üAiÀiÁ£À ¥ÀA
æ iÀÄÄPÀÛ
¸À£ÁäUÀð gÁdå C©üAiÀiÁ£À DUÀ¸ï
Ö 5 jA
zÀ 12
«±ÉõÀ jAiÀiÁ¬Äw
C©üAiÀiÁ£ÀPÌÉ ¥ÀǪÀð¨sÁ«AiÀiÁV J¯èÁ f¯èU
É À¼À DAiÀÄÝ ¥Àz
æ ÃÉ ±ÀUÀ½UÉ dªÀiÁCvï ºÉÆuÉUÁgÀgÀÄ ` 750 ` 700
¨sÃÉ n PÉÆlÄÖ, C©üAiÀiÁ£ÀzÀ AiÀıÀ¹U
ì ÁV ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤ÃqÀ°zÝÁgÉ.
QégÀhiï ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è ±ÉÃPÀqÁ
¸À£ÁäUÀð PÀÄgïD£ï QégÀhiï ¸Àzà ðÉs : 85%QÌAvÀ®Æ ºÉZÀÄÑ CAPÀ ¥ÀqÉzÀ d¥Á£ï: M°A¦PïìUÉ ¸ÀAZÀj¸ÀĪÀ ªÀĹâ
ªÀÄĤÃgÁ vÉÆPÉÆl
Ì ÄÖ ¥Àx
æ ÀªÀÄ 84 ¸ÀàzsÁð¼ÀÄUÀ½UÉ ¥Àª æ ÀiÁt ¥ÀvÀæ mÉÆÃQAiÉÆ: d¥Á£ï£À°è £ÀqÉAiÀÄ°gÀĪÀ 2020gÀ M°A¦PïìUÉ
ªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ªÀÄÄAavÀªÁV ªÀÄÆ®¨sÆ À vÀ ¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼£
À ÄÀ ß K¥Àðr¸ÀĪÀ UÀr©rAiÀÄ°èzÉ
§ºÀĪÀiÁ£À «vÀgÀuÁ PÁAiÀÄð d¥Á£ï. EzÀgÀ ¨sÁUÀªÁV ¸ÀAZÀj¸ÀĪÀ ªÀĹâ (Mobile Masjid)
P˻
æ ÄÀ zÀ°è ªÀÄÄRå CwyAiÀiÁV ¨sÁUÀ ¤ªÀiÁðt ªÀiÁr ¸ÀÄ¢ÝAiÀÄ°èzÉ. ©½-¤Ã° §tÚzÀ læPÀÌ£ÀÄß MAzÀÄ
ªÀ»¹zÀÝ zÉÃgÀ¼ÀPÀmÉÖAiÀÄ PÀtZÀÆgÀÄ ªÀĹâAiÀiÁV d¥Á£ï ¥ÀjªÀwð¹zÉ. M°A¦PïUÉ §gÀĪÀªÀjUÉ
E£ìïnlÆåmï D¥sï ªÀiÁå£ÉÃeï ¥ÁæxÀð£ÉUÉ CrØAiÀiÁUÀ¨ÁgÀzÀÄ JA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ CzÀÄ læPï£ÀÄß
ªÉÄAmï & ¸ÉÊ£ìï£À ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÁzÀ ªÀĹâAiÀÄ£ÁßV¹zÉ. »ÃUÉ ¸ÀAZÀj¸ÀĪÀ ªÀĹâ C¹ÛvÀéPÉÌ §A¢zÉ.
¥ÉÇ¥ æ sɸÀgï EPÁâ¯ï CºÀäzï AiÀÄÄ.n MAzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è MA§vÀÄÛ ªÀÄA¢UÉ £ÀªÀiÁgÀhiïUÉ CªÀPÁ±À EgÀĪÀ
ªÀiÁvÀ£Ár, EA¢£À DzsÀĤPÀ PÁ® ¸ÀAZÀj¸ÀĪÀ ªÀĹâAiÀÄ£ÀÄß d¥Á£ï ¹zÀÞ¥r À ¸ÀÄwÛz.É AiÀıÀÄ ¥ÉÆd
æ PïÖ JA§
zÀ°è ¸Áämïð ¥sÉÇãï, EAlgï PÀA¥É¤AiÀÄÄ F ¸ÀAZÀj¸ÀĪÀ ªÀĹâ ¤ªÀiÁðt ªÀiÁrzÉ. M°A¦Pïì PÁt®Ä
£Émï£À°è ªÀÄļÀÄVgÀĪÀªÀgÀ ªÀÄzsÉå d¥Á¤UÉ §gÀĪÀ «±Áé¹UÀ½UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ vÉÆAzÀgÉ DUÀ¨ÁgÀz£ É ÄÀ ߪÀ
NzÀĪÀ ºÀªÁå¸À ¨É¼É¹PÉƼÀî®Ä ¥Àw æ PÁgÀt¢AzÀ ¸ÀAZÀj¸ÀĪÀ ªÀĹâAiÀÄ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¸À§ºÀÄzÁVzÉ JAzÀÄ
AiÉƧâgÆ À vÀªÄÀ ä£ÄÀ ß vÁªÀÅ vÉÆqÀV¹ PÀA¥É¤ ¹EM AiÀiÁ¸ÀĺÀÄgÀÄ E£ÉÆÃ£ï ºÉýzÀgÀÄ.
PÉÆAqÀÄ ¸ÀA é vÀ «ªÉÃZÀ£Á ±ÀQA Û iÀÄ£ÀÄß AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ CAUÀªÁV ªÉÆzÀ® ªÀĹâAiÀÄ£ÀÄß mÉÆÃQAiÉÆzÀ
ªÀÄAUÀ¼Æ À gÀÄ: ¸À£ÁäUÀð ªÁgÀ £ÀUÀzÀÄ, ¸ÀägÀtÂPÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àª æ ÀiÁt ºÉÆAzÀ¨ÉÃPÀÄ. D ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀªÀiÁ ¸ÉÖÃrAiÀÄA£À ºÉÆgÀUÉ GzÁÏl£É £ÀqɸÀ¯ÁVzÉ. M°A¦PïìUÉ ªÉÆzÀ®Ä
¥ÀwæPÉAiÀÄÄ gÀªÀÄgÀhiÁ£ï «±Éà ¥Àv)Àæ ªÀÄvÀÄÛ vÀÈwÃAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß dzÀ ¨É¼ª À tÀ U
 A
É iÀÄ°è vÀªÄÀ ä PÉÆqÀÄUÉ E£ÀßµÀÄÖ ¸ÀAZÁj ªÀĹâUÀ¼ÀÄ ¤ªÀiÁðtªÁUÀ°zÉ. M°A¦PïìUÉ
µÁAPÀz° À è DAiÉÆÃf¹zÀÝ PÀÄgïD£ï ¥sÁwªÀÄvï gÀhĩãÀ, ¨ÉAUÉæ PÀ¸Áâ AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ. ªÉÆzÀ®Ä §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¸ÀAZÁj ªÀĹâ ¤ªÀiÁðtUÉƽ¸ÀĪÀ ¹zÀÞvÉAiÀÄ£ÀÄß
QégÀhiï ¸ÀàzsÉðAiÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À (2000/- £ÀUÀzÀÄ, ¸ÀägÀtÂPÉ ªÀÄvÀÄÛ EzÉà ªÉÃ¼É £ÀªÀÄä n« ºÉÆð PÀA¥É¤ £ÀqɹzÉ.
«vÀgÀuÁ PÁAiÀÄðPÀª æ ÀĪÀÅ ¥ÀwPæ ÉAiÀÄ ¥Àª
æ ÀiÁt ¥ÀvÀ)æ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀgÀÄ. gÀªÄÀ gÀhiÁ£ï «±ÉõÀ PÁAiÀÄðPÀª æ ÄÀ zÀ°è
¥Àz
æ sÁ£À PÀZÉÃjAiÀiÁzÀ »zÁAiÀÄvï C®è z É Ã GªÉ Ä ÊgÁ ¨Á£À Ä £ÀqɹzÀÝ QégÀhiï ¸ÀàzsÉðAiÀÄ ®QÌ §eÁ¯ïgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀgÀÄ. PÀÄQÌ® ¥Áæ¸ÁÛ«PÀªÁV ªÀiÁvÀ£Ár
¸ÉAlgï£À°è £ÀqɬÄvÀÄ. §AmÁé¼À, C§Äݯï gÀgÀhiÁPï ºÀQÃA «£Àßgï §ºÀĪÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß PÀÆqÀ F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¸À£ÁäUÀð ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ.
QégÀhiï ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è ¥Àx æ ÀªÀÄ ¨ÉAUÉæ PÀ¸Áâ, dĪÉÊjAiÀiÁ ¨ÉAUÀ¼Æ À gÀÄ, ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ®QÌ «£Àßgï DzÀ PÀÄgïD£ï ¸ÀàzsÉðAiÀÄ ¥À± æ Éß ¥ÀwPæ É dªÀiÁCvÉ E¸Áè«Äà »Azï
¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß PÀ« ªÀÄvÀÄÛ SÁåvÀ £À ¹ úÁ ¥s Á wªÀ i Á §AmÁé ¼ À , ±À«ÄêÀiÁ ªÀÄAiÀÄðªÀÄï ªÀÄAaAiÀĪÀ vÀAiÀiÁj ºÁUÀÆ ªÀiË®åªiÀ Á¥À£ª À £
À ÄÀ ß ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ±ÁSÉAiÀÄ CzsÀåPëÀgÁzÀ
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤gÀÆ¥ÀPÀ ©.J. gÀhÄjãÁ ¨ÉÃUÀA G¼Áî®, D«ÄãÁ jUÉ §ºÀĪÀiÁ£ÀzÀ ¥ÁæAiÉÆÃdPÀvÀé £ÀqɹzÀ «Ä¸Áâ SÁ£ÀA ªÀÄĺÀªÀÄäzï PÀÄAkÂ, ¸À£ÁäUÀðzÀ
ªÀ Ä ÄºÀ ª À Ä ä z À ° CªÀ g À ¸É Æ ¸É GqÀĦ, E¸Áä¬ÄÃ¯ï ²ªÀªÉÆUÀÎ, ªÀ»¹zÀÝ ¸ÀįÁÛ£ï qÉʪÀÄAqìï & vÀjÃPÉgA É iÀĪÀg£
À ÄÀ ß ¸À£Á䤸À¯Á¬ÄvÀÄ. ªÁgÀ¥ÀwPæ ÉAiÀÄ ¥ÀPæ Á±ÀPÀgÁzÀ JA.
ªÀÄĤÃgÁ vÉÆPÉÆÌlÄÖ (5000/- C¥sÁ£ ì À AiÀiÁ¹äÃ£ï ªÀÄÆqÀ©zÉ,æ ªÀÄĺÀ UÉÆîØï£À ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¨ÁæAZï ¸À£ÁäUÀð ¥À©èPÉñÀ£ï læ¸Öï£À ¸ÁzÀįèÁ ªÉâPÉAiÀÄ°è G¥À¹ÜvÀ
£ÀUÀzÀÄ, ¸ÀägÀtÂPÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àª æ ÀiÁt ªÀÄäzï ©¯Á¯ï PÀAPÀ£Ár, E¥sÁð£ï ªÀiÁå£ÉÃdgï CgÀhÄä¯ïgÀªÀgÀÄ £ÀUÀzÀÄ ¸Àz¸À åÀ gÁzÀ d£Á¨ï PÉ.JA. ±ÀjÃ¥sï jzÀÝgÀÄ. G¥À¸ÀA¥ÁzÀPÀ ¸À°ÃA
¥Àv)æÀ ¥Àq¢ É zÀÄÝ, ¢éwÃAiÀÄ ¸ÁÜ£ª À £
À ÄÀ ß PÀ®Aè UÀ¼,À «lè EªÀgÄÀ ¸ÀªiÀ ÁzsÁ£ÀPg À À ¤ÃrzÀ g À Ä . ºÁUÀ Æ «±É à µÀ ¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À £ÀÄrUÀ¼À£ÁßrzÀgÀÄ. ¨ÉÆüÀAUÀr PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß
±ÀªÀiÁæ E¸ÁíPï PÀ¯èÁ¥ÀÅ (3000/- §ºÀĪÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀgÀÄ. GqÀÄUÉÆgÉAiÀÄ£ÀÄß D¹¥sï EPÁâ¯ï ¸À£ÁäUÀð ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÁzÀ K.PÉ. ¤gÀƦ¹ zsÀ£ÀåªÁzÀ«vÀÛgÀÄ.

ªÀiÁvÀªæ À®è CgïnLAiÀÄ£ÀÄß ºÉZÀÄÑ ¥ÀA


æ iÉÆÃd£À
DgïnL zÀħð®UÉƽ¸ÀĪÀ ºÀÄ£ÁßgÀ (ªÀÄÄR¥ÀÅl¢AzÀ)
¥Àr¸À®Ä d£ÀgÄÀ ªÀÄÄAzÉ §gÀ¨ÃÉ PÀÄ. ¸ÀgPÀ ÁgÀzÀ
CAvÀåªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ DAiÀÄÄPÀÛ ªÉÄAlÄ ¥Á¸ÀÄ ªÀiÁrvÀÄÛ. EAxÀ DgïnLUÉ «¸À¯ï ¨ÉèêÀgï ¸ÀAgÀPÀëuÁ PÁ£ÀÆ£ÀÄ zÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ C¸ÀºÀPÁgÀ EzÀÝgÀÆ E®è¢zÀÝgÀÆ
ªÀÄvÀÄÛ ZÀÄ£ÁªÀuÁ DAiÀÄÄPÀÛgÀ ¸ÁA«zsÁ¤PÀ PÉÃAzÀæ ¸ÀgÀPÁgÀ wzÀÄÝ¥Àr £ÀqɸÀ®Ä ¥ÀjºÁgÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ EªÉ®èªÀ£ÀÄß «¼ÀA©¸À ªÀiÁ»wAiÀÄ ºÀQÌ£ÀrAiÀÄ°è CfðUÀ¼ÀÄ FUÀ
¥ÀzÀ«UÀ¼À°è ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ªÀåvÁå¸À EzÉ JAzÀÄ ªÀÄÄAzÁVzÉ. F AiÀÄvÀßzÀ ªÀÄÆ®PÀ ©eɦ ¯ÁUÀÄwÛzÉ. EµÀÄÖ ¸Á®zÉA§AvÉ DgïnLUÉ PÀrªÉÄ zÁR°¸À®àqÀÄwÛzÉ. 2015-16UÉ
ªÁåSÁå£ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀr¸À¯ÁVzÉ. EAvÀºÀ ¨sÀµ
æ ÁÖZÁgÀ, DqÀ½vÀ ¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀvÉ vÀªÀÄä wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁqÀ¢zÀÝgÀÆ »ÃUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆð¹zÀgÉ ±ÉÃ. 6gÀµÄÀ Ö PÀrªÉÄ CfðUÀ½zÀݪÅÀ .
ªÁzÀUÀ¼À ¨Á°±ÀvÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÁ£ÀÆ£ÀÄ vÀdÕgÀÄ GzÉÝñÀªÉà C®è JAzÀÄ ¸Á©ÃvÀÄ¥Àr¸ÀÄwÛzÉ. ªÉÆâ ¸ÀgPÀ ÁgÀ¢AzÀ ¸ÁzsåÀ ªÁVzÉ. DgïnL 2016-17gÀ°è. DzÀÝjAzÀ ºÀQÌzÀÝgÉ ¸Á®zÀÄ
¨ÉlÄÖªÀiÁrzÁÝgÉ. ªÀiÁvÀª æ À®è ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ DgïnLAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ zÉÆqÀØ ºÀUÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß wzÀÄÝ¥Àr DzÀgÉ d£ÀgÀ CjAiÀÄĪÀ ºÀPÀÄÌ CzÀ£ÀÄß §¼À¸ÀĪÀÅzÀÄ PÀÆqÁ DUÀ¨ÉÃPÀÄ.
¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ªÀÄÆ®¨sÆ À vÀ ºÀQÌ£À ¨sÁUÀªÁVzÉ §mÁ§AiÀÄ®ÄUÉƽ¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ DqÀ½vÀ PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀAvÉ. d£ÀgÀ CjªÀ ºÀPÀÄÌ CxÀªÁ PÁgÀt ªÀiÁ»w ºÀPÄÀ Ì ªÀÄvÀzÁ£À ºÀQÌVAvÀ®Æ
JAzÀÄ ¨ÉlÄÖ ªÀiÁr vÉÆÃj¸À¯ÁVzÉ. gÀAUÀzÀ°è£À ¨sÀµ æ ÁÖZÁgÀªÀ£ÀÄß ¸Àé®àªÁzÀgÀÆ ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ gÀQë¸ÀĪÀ ºÉÆuÉUÁgÀgÀÄ zÉÆqÀØzÀÄ. CzÀÄ £ÀµÀÖªÁUÀ¨ÁgÀzÀÄ. £ÁªÀÅ
¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ 19(1) (J) ªÁå¦ÛUÉƼÀ¥ÀqÀĪÀ ºÉÆgÀUÉqÀªÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁVzÉ FªÀgÉUÉ. CzÀPÉÌ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è d£ÀgÉà DVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÁévÀAvÀöæ åPÉÌ ºÀPÀÌ£ÀÄß ¨ÉÃPÀĨÉÃPÉAzÉà PÀ¼ÀPÉƼÀî¨ÁgÀzÀÄ.
ªÀiÁ»wºÀPÀÄÌ CzÀ®èzÉ, ¨sÁgÀvÀ ¸À»ºÁQzÀ FUÀ PÉÆqÀ° ºÁPÀÄwÛzÉ ªÉÆâ ¸ÀgÀPÁgÀ. PÀ°à¸ÀĪÀ ¨É¯É CvÀåAvÀ eÁUÀgÀÆPÀvÉAiÀiÁVzÉ.
¸ÁªÀð¯ËQPÀ ªÀiÁ£ÀªÀºÀPÀÄÌ WÉÆõÀuÉAiÀÄ FvÀ£ÀäzsÉå ©eɦAiÀÄ DqÀ½vÀzÀ°è ¸ÁªÀð EzÀÄ DgïnL wzÀÄÝ¥Àr «ZÁgÀzÀ°è ¤jÃQë¹...
¥ÀPæ ÁgÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ ¸ÁévÀAvÀöæ å, C©üªÀåQÛ d¤PÀjUÉ DqÀ½vÀzÀ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ MzÀV¸ÀzÀAvÉ ¸ÀAUÀvÀ «ZÁgÀªÁVzÉ. DgïnL wzÀÄÝ¥Àr
¸ÁévÀAvÀöæ å AiÀiÁªÀÅzÉà «ZÁgÀzÀ°è DgïnL ºÀ®ªÀÅ jÃwAiÀÄ°è £ÉÆÃrPÉƼÀî¯ÁUÀÄwÛzÉ. UÉw߸ÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ «gÀÄzÀÞ MvÀÛqÀ ºÀeïÓ «±ÉõÁAPÀ
PÁ£ÀÆ£ÀrAiÀÄ°è ¸À°è¸ÀĪÀ CfðUÉ ªÀiÁ»w £ÉÆÃlÄ ¤µÉÃzsÀzÀ J®è ªÀÄd®ÄUÀ¼À£ÀÆß §gÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀA¸ÀzÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ªÀÄÄAzÉ F
¤ÃrgÀĪÀ PÀÄjvÀÄ 2005gÀ°è ZÀað¹ ¥Á°ð CqÀV¹qÀ¯ÁVzÉ. ¯ÉÆÃPÀ¥Á® ªÀĸÀÆzÉ, «µÀAiÀÄ JwÛ wzÀÄÝ¥rÀ AiÀÄvÀß «gÉÆâü¸¨À ÃÉ PÀÄ.
DUÀ¸ïÖ 14gÀAzÀÄ ©qÀÄUÀqÉ

Volume: 41, Issue: 22, Printed & Published by M. Sadullah on behalf of Sanmarga Publication Trust, Printed at Comprint, Hidayath Centre, Beebi Alabi Road, Mangaluru-575001
And Published at Hidayath Centre, Beebi Alabi Road, Mangaluru-575001. Editor: Abdul Kader Kukkila, Ph: 0824-2422786.
E-mail: sanmargamatter@gmail.com, for Advt: manager@sanmarga.com Website: www.sanmarga.com (Regd. with RNI No. 29903/78)

Minat Terkait