Anda di halaman 1dari 2

LOGO PEMERINTAH KABUPATEN ……………

DAERAH DINAS KESEHATAN


PUSKESMAS …………………………
Jl. ………….. Kecamatan …………………………………

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS ………………..


NOMOR :

TENTANG
PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
PUSKESMAS ……………..,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkatkan pelayanan


kesehatan masyarakat dalam pelaksanaan program UKM
b. dan UKP di Puskesmas …………….;
bahwa dalam rangka kelancaran dan terlaksananya
pelaksanaan program UKM dan UKP Puskesmas
Rantepangli maka di pandang perlu untuk menetapkan
c.
penanggung jawab program Puskesmas ………….;
bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf b diatas, perlu
ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Puskesmas
……….

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang


Kesehatan;
2.
Peraturan Pemerintah nomor 52 tahun 1996 tentang
3. tenaga kesehatan;
Peraturan menteri kesehatan nomor 1575/ Menkes/ Per/
X1/ 2005 Tentang Organisasi dan tata kerja
4.
Depertemen Kesehatan;
5. Peraturan Menteri kesehatan nomor 75 tahun 2014
tentang pusat kesehatan masyarakat;
Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 1
tahun 2010 tentang pelayanan publik ( Lembaran Daerah
6.
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 nomor 1,
Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
nomor 251);
Permenkes No. 5 tahun 2014 tentang stantar Tarif
Menetapkan
:
Yankes dalam Penyelenggraan Program JKN.

MEMUTUSKAN

KESATU
: KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS ………… TENTANG
PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB PROGRAM
PUSKESMAS ……………
KEDUA
:
Menetapkan penanggungjawab Program Puskesmas
…………… tahun 2016 sebagaimana tercantum pada
lampiran surat keputusan ini.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan di
kemudian hari.

Ditetapkan di ……………….
Pada tanggal……………………….2016
KEPALA PUSKESMAS ………………..

KEPALA
PUSKESMAS R
………………………….