KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

BUKU PANDUAN

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian

© Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak

cipta

terpelihara.

Kecuali

untuk

tujuan

pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau

mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

8. 2. 2 5.06 PP-01 .02 11 PE1-01 . Matlamat. 3. KW-01 . 7 16 19 23 9. Kata Alu-Aluan Pengarah Kerangka Konseptual Kurikulum Pengenalan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) i . 10. LAM-01 LAM-04 14.KANDUNGAN ___________________________________________________ KANDUNGAN 1. Struktur Program.09 PE2-01 . 7. 6. dan Perincian Kursus yang Ditawarkan dalam Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Agihan Kursus Major Mengikut Semester Agihan Pakej Kursus Elektif Mengikut Semester Agihan Keseluruhan Kursus Mengikut Semester Sistem Penyampaian. dan Hasil Pembelajaran Program Sistem Akademik.018 TK01 12 13. Pentaksiran dan Matriks Hasil Pembelajaran Sinopsis Kursus Wajib Sinopsis Kursus Teras Kursus Pengajian Profesional Kursus Major Amalan Profesional Sinopsis Pakej Kursus Elektif Kursus Elektif 1 Kursus Elektif 2 Sinopsis Kursus Tanpa Kredit Lampiran: Lampiran 1: Hasil Pembelajaran Program Lampiran 2: Kombinasi Kursus Major dengan Pakej Kursus Elektif 1 dan Elektif 2 Panel Penyediaan Buku Panduan PISMP MUKA SURAT ii iii 1 4.087 AP-01 .03 KM-01 .

Kementerian Pelajaran Malaysia. Memang menjadi hasrat Bahagian Pendidikan Guru dan Institut Pendidikan Guru untuk melahirkan guru profesional setelah pelajar mengikuti pengajian dan latihan perguruan. selamat maju jaya. Saya percaya Buku Panduan ini akan membolehkan tenaga pengajar dan pelajar memahami keperluan kurikulum dan pengisian pengajian dengan skop yang menyeluruh bagi menjayakan program ini dengan cemerlang. Maklumat am yang dimasukkan di dalam buku ini seperti Kerangka Konseptual Kurikulum. pelantikan tenaga pengajar. Buku Panduan ini juga membantu pelajar memahami kandungan dan sinopsis kursus yang akan mereka ikuti. Sinopsis Kursus. dan Hasil Pembelajaran Program perlu diteliti dan difahami oleh tenaga pengajar supaya aspirasi latihan perguruan dalam program ijazah ini dapat dicapai secara optimum. Justeru. Kejayaan melaksanakan program peringkat ijazah pada kali pertama ini membina suatu lakaran sejarah baru kepada 27 Institut Pendidikan Guru dan Bahagian Pendidikan Guru. Di samping itu.KATA ALU-ALUAN PENGARAH Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Sekian. Matlamat. pengurusan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran serta menguruskan agihan pelajar berdasarkan kumpulan pengajian. Dr Khair bin Mohamad Yusof Pengarah Bahagian Pendidikan Guru Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) ii . Pakej Kursus Elektif dan Kombinasi Major dan Elektif boleh membantu Institut Pendidikan Guru merancang dan menyediakan jadual waktu pengajaran. Perincian Kursus-kursus yang ditawarkan. sistem pelaksanaan program ini di semua 27 IPG ditadbirkan secara berpusat (centralised). Matriks Hasil Pembelajaran. Buku Panduan Program Sarjana Muda Perguruan ini disediakan bagi membantu Institut Pendidikan Guru merancang dan melaksanakan pengajian akademik selaras dengan keperluan kurikulum. Sistem Penyampaian dan Pentaksiran. Agihan Kursus Mengikut Semester. maklumat-maklumat khusus tentang program ini sangat berguna untuk dijadikan panduan kepada IPG berkenaan. Bahagian lain di dalam Buku Panduan ini memberi tumpuan kepada Struktur Program. Pengenalan. Syukur Alhamdulillah kerana Institut Pendidikan Guru (IPG) telah berjaya melaksanakan sesi pengajian kepada pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini bermula pada Januari 2007.

KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

relevan. Bersifat koheren antara pengajaran berkesan (effective learning) dan pengalaman klinikal (clinical experience). Reka Bentuk Kurikulum Kurikulum Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini direka bentuk berdasarkan prinsip-prinsip seperti Rajah 1: Berasaskan Hasil Pembelajaran Spiral & Developmental REKA BENTUK KURIKULUM Holistik Praktikal & Kontekstual Koheren Rajah 1 : Prinsip Reka Bentuk Kurikulum Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) iii . responsif. inovatif. Aplikasi teori untuk membina insan guru yang dapat menangani cabaran sebagai pendidik. Ciri-ciri tersebut mampu melahirkan modal insan guru yang berkualiti. Konsep “the personhood of teachers” dan pendekatan humanistik akan diberi fokus. Ciri-ciri Kurikulum Ciri-ciri kurikulum yang disediakan untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini adalah seperti yang berikut: Bersifat dinamik. berkebolehan menyelesaikan masalah dan berdaya saing. dan bersepadu. berdaya fikir. kreatif.KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM Pengenalan Kurikulum Pendidikan Guru adalah suatu pelan pengalaman pembelajaran untuk belajar dan pengalaman pembelajaran untuk mengajar bagi melahirkan insan guru yang profesional dan bersepadu. Menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. futuristik. holistik.

iv. tahap kesukaran dan konteks dalam setiap kursus. v. Mematuhi Panduan Standard Program Peringkat Sarjana Muda dan Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications FrameworkMQF). Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) iv . Holistik Keseimbangan dan integrasi di antara ilmu pengetahuan. lingkaran dan keselarasan berdasarkan pelbagai jenis pengalaman. Melaksanakan amalan terbaik. Koheren Mempunyai pautan antara kursus dan pengalaman praktikal/klinikal. setiap Konsep Struktur Kurikulum Struktur Kurikulum dikonsepsikan sebagai kerangka yang merangkumi komponenkomponen penting yang menetapkan wajaran. iii. ii.i. dan Bina Insan Guru. nilai/disposisi. Berasaskan Hasil Pembelajaran Menjurus ke arah pencapaian Hasil Pembelajaran Program dan Hasil Pembelajaran Kursus / Bidang. Merujuk situasi sebenar/amalan bilik darjah di sekolah. jumlah kredit dan kursus-kursus yang ditawarkan kepada pelajar yang akan mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan. Education for International Understanding (EIU). Education for Sustainable Development (ESD) Empat Tonggak Pendidikan UNESCO (Pillars of Education): o Belajar untuk mengetahui (Learning to know) o Belajar untuk melakukan (Learning to do) o Belajar untuk hidup bermasyarakat (Learning to live together) o Belajar untuk mencapai matlamat (Learning to be) Kurikulum. Spiral and Developmental Pengalaman pembelajaran dirancang dengan rapi mengikut turutan. Praktikal dan Kontekstual Berbentuk praktikal Berasaskan kurikulum sekolah rendah Pelaksanaan mengikut sekolah (kalendar akademik semester). dan antara kursus-kursus yang ditawarkan. kemahiran. aktiviti kokurikulum. Kemahiran Psikomotor (hard skills) dan Kemahiran Insaniah (soft skills) Perspektif global (UNESCO): Education For All (EFA).

praktikum. d. dan penilaian portfolio dilaksanakan bagi memastikan pembelajaran diaplikasi kepada masalah amalan atau praktis yang sebenar. Penggunaan Unit Plan. dan tugasan. internship. penyampaian kurikulum latihan perguruan dilaksanakan dengan menggunakan pelbagai mod supaya pembelajaran secara akses kendiri (self-accessed learning) dan terarah kendiri (self-directed learning) dapat dibudayakan.Pelaksanaan Kurikulum Kurikulum program ini dilaksanakan secara: a. Ini seterusnya akan menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. c. Pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar diamalkan termasuk Pembelajaran Berasaskan Projek (Project-based Learning) dan Pembelajaran Berasaskan Masalah (Problem-based Learning). e. Sistem Pengurusan Pembelajaran (Learning Management System) Sistem penyampaian maklumat tentang aktiviti. latihan industri. penilaian tugasan terarah. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) v . Pengalaman Klinikal (Clinical Experience) Pengalaman klinikal yang mencukupi akan diberikan untuk menyokong idea dan amalan yang berkait rapat dengan keperluan kurikulum. Amalan Profesional Pengalaman yang menekankan pengalaman klinikal dan bimbingan melalui pengalaman berasaskan sekolah. Pembelajaran Kendiri Bagi menjadikan pelajar sebagai independent learner. f. kajian kes. dan bimbingan dan pengurusan pengajaran dan pembelajaran dijalankan melalui e-pembelajaran (e-learning) dan pembelajaran secara online. dan service learning akan dilaksanakan sepanjang pengajian untuk mengaplikasikan teori dalam situasi sebenar. Kuliah / Tutorial / Seminar / Perbengkelan / Pembelajaran Kendiri (Independent Student Learning (ISL) dan Amali dengan mengambil kira Waktu Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time) dan Beban Tugas Pelajar selaras dengan Notional Credit Hours. bahan. Portfolio Pembelajaran. penyelidikan tindakan. kerja kursus. b. pentaksiran prestasi (performance assessments).

Spesifikasi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Spesifikasi Program adalah merujuk kepada matlamat. Kepimpinan dan Kemahiran Berpasukan Kaedah Saintifik. Pemikiran Kritikal dan Kemahiran Penyelesaian Masalah Pembelajaran Sepanjang Hayat Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan Konsep Penilaian dan Pentaksiran Konsep pelaksanaan penilaian dan pentaksiran dalam konteks keperluan kurikulum bertujuan untuk memastikan hasil pembelajaran yang telah ditetapkan dicapai berdasarkan 3 Aras. dan cara bagaimana hasil pembelajaran dicapai dan dinilai.MQF). Jaminan Kualiti Kurikulum yang direka bentuk adalah menepati Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualification Framework . Ujian Akhir Kursus. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) vi . Profesionalisme dan Kemanusiaan Komunikasi. Kelulusan Kurikulum Kurikulum Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian mendapat kelulusan daripada Jawatankuasa Pengubalan Kurikulum Pendidikan Guru (JPKPG) yang dilantik oleh Menteri Pelajaran. hasil pembelajaran. Penilaian dilaksanakan secara formatif dan sumatif dalam pelbagai bentuk seperti pentaksiran berterusan. struktur program dan juga syaratsyarat kemasukan pelajar. Fokus Hasil Pembelajaran Fokus hasil pembelajaran program yang hendak dicapai adalah dari segi: Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Praktikal Kemahiran Sosial dan Tanggungjawab Etika. peperiksaan berpusat dan penulisan akademik.

DAN HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .PENGENALAN. MATLAMAT.

vi. bahan kurikulum. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber pembelajaran yang berkaitan. Mempamerkan kesungguhan meneruskan pembelajaran sepanjang hayat. dan Mempraktikkan semangat keusahawanan dalam mengendalikan kehidupan seharian. dan ketrampilan profesionalisme selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. Memiliki dan menampilkan nilai. MATLAMAT PROGRAM Matlamat Program ini adalah untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berkualiti dari segi penguasaan ilmu pengetahuan. vii. viii. dan etika profesional keguruan. etika. Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. Pelajar yang lulus kursus persediaan ditawarkan untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian selama empat tahun. HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM i. sosial. Menggunakan proses inkuiri dan penyelesaian masalah dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal. Terdapat 27 buah IPG di seluruh negara. Sebagai prasyarat. kemahiran. iv. iii. v.PENGENALAN Institut Pendidikan Guru (IPG) merupakan nama baru bagi menggantikan maktab perguruan setelah institusi berkenaan dinaikkan taraf mulai 1 April 2006. Berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 1 . Menunjukkan kefahaman yang mendalam tentang kandungan ilmu. pelajar dikehendaki mengikuti kursus persediaan selama tiga semester di IPG yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Sejak itu IPG mula menawarkan program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian bagi memenuhi keperluan Kementerian Pelajaran Malaysia untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berijazah. ii. Institut Pendidikan Guru (IPG) menawarkan program latihan perguruan praperkhidmatan bagi melatih guru sekolah rendah dalam pelbagai mata pelajaran. dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. psikologi. pentaksiran. budaya. Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan mengambil kira faktor fizikal.

STRUKTUR PROGRAM DAN PERINCIAN KURSUS Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .SISTEM AKADEMIK.

Kokurikulum dan Bina Insan Guru masing-masing juga diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit.SISTEM AKADEMIK Tempoh Pengajian Program Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian dikendalikan selama empat tahun dalam lapan semester. Seseorang pelajar dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian setelah berjaya menyempurnakan pengajian selama 8 semester dengan 133 kredit. Amalan Profesional yang terdiri daripada praktikum dan internship diberi peruntukan dua minggu pelaksanaan bersamaan 1 kredit. Tahun Akademik Tahun akademik IPG dibahagikan kepada dua semester iaitu Semester Pertama dan Semester Kedua. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 2 . yang mencakupi teori dan amali diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. Pelaksanaan aktiviti Semester Pertama dan Semester Kedua dijalankan seperti yang berikut: SEMESTER 1 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu SEMESTER 2 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu Prinsip Pengiraan Jam Kredit Peruntukan jam bagi tujuan pengiraan kredit adalah berdasarkan interaksi bersemuka dan tidak bersemuka. Setiap semester mengandungi 18 minggu interaksi termasuk minggu peperiksaan.

STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Struktur program merupakan kerangka dan komponen kurikulum yang menetapkan kursus-kursus yang ditawarkan serta jumlah kredit dan kewajarannya. Struktur program ini adalah seperti yang berikut: BIL. dan Amalan Profesional. 1. Penguasaan pengetahuan kandungan subjek adalah sehingga tahap ijazah. Kursus Major ditawarkan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan kandungan subjek dan pengetahuan kandungan pedagogi bagi membolehkan pelajar menguasai major yang berkenaan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 3 . KURSUS WAJIB 23 (17%) Kursus Wajib IPT Kursus Wajib IPG KURSUS TERAS 86 (65%) Pengajian Profesional Major Amalan Profesional KURSUS ELEKTIF 24 (18%) Pakej Elektif 1 Pakej Elektif 2 JUMLAH 133 (100%) KURSUS KREDIT 2. Kursus Wajib diperuntukkan sejumlah 23 kredit. Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan pengetahuan asas. Major. Kursus Wajib Kursus Wajib terdiri daripada Kursus Wajib Institusi Pengajian Tinggi (IPT). Pengajian Profesional diperuntukkan sejumlah 27 kredit. Kursus Wajib ialah kursus yang wajib dipelajari oleh setiap pelajar IPG yang mengikuti PISMP. dan kemahiran insaniah yang perlu dikuasai oleh seseorang guru. dan Kursus Wajib Institut Pendidikan Guru (IPG). 3. kemahiran generik. Pengajian Profesional memberi pendedahan dalam bidang-bidang asas pendidikan yang merangkumi aspek pengetahuan. Kursus Major diperuntukkan sejumlah 45 kredit. Kursus Teras Kursus Teras terdiri daripada Pengajian Profesional. nilai dan etika keguruan serta kemahiran profesional bagi melahirkan guru yang mampu melaksanakan tanggungjawab dengan berkesan.

Amalan Profesional membolehkan pelajar menguasai pengetahuan dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah. Amalan Profesional diperuntukkan sejumlah 14 kredit yang merupakan salah satu syarat penganugerahan ijazah. major dan elektif. Skop kursus merangkumi aspek pengetahuan kandungan pedagogi dan pentaksiran yang berasaskan Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah. pelajar dikehendaki menjalani Amalan Profesional selama 32 minggu yang dilaksanakan melalui tiga bentuk iaitu: Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dijalankan selama 4 minggu tanpa kredit menerusi kursus Pengajian Profesional. Internship dilaksanakan selama 4 minggu pada semester 8. Kursus Elektif Kursus Elektif terdiri daripada dua Pakej Elektif yang diitawarkan bagi membolehkan pelajar mengajar dua mata pelajaran lain selain daripada kursus major. Setiap Pakej Elektif diagihkan sejumlah 12 kredit. Sepanjang mengikuti program. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 4 . IPG diberi kebebasan untuk merancang dan melaksanakan kursus ini. Praktikum dilaksanakan selama 24 minggu yang diagihkan kepada tiga fasa. Pakej Elektif diperuntukkan sejumlah 24 kredit. Kursus MUET English Language Enrichment ditawarkan untuk menampung keperluan pelajar dalam meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan Malaysian University English Test (MUET).

Pengurusan Kokurikulum Kokurikulum – Permainan Kokurikulum . 1 1 2 2 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit yang diagihkan dalam 6 semester dan jumlah 3 kredit lengkap pada semester 6.Unit Beruniform I Kokurikulum .Unit Beruniform II Kokurikulum – Olahraga Kokurikulum – Persatuan Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam) Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 2(2+0) 3(2+1) 1(1+0) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) *KT *KT *KT *KT *KT 3(0+3) 23 (17%) SEM. 1 1 2 3 4 5 7 8 8 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 5 .PERINCIAN KURSUS YANG DITAWARKAN DALAM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Perincian kursus yang ditawarkan dalam program ini adalah seperti yang berikut: KURSUS WAJIB KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3106 WAJ3107 WAJ3108 WAJ3109 WAJ3110 WAJ3111 WAJ3112 WAJ3113 WAJ3114 KURSUS Tamadun Islam dan Tamadun Asia English Language Proficiency I English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Hubungan Etnik Seni dalam Pendidikan Kokurikulum . KURSUS TERAS Pengajian Profesional KOD EDU3101 EDU3102 EDU3103 EDU3104 EDU3105 EDU3106 EDU3107 EDU3108 EDU3109 KURSUS Falsafah dan Pendidikan di Malaysia Perkembangan Kanak-Kanak Murid dan Alam Belajar Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Budaya dan Pembelajaran Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru dan Cabaran Semasa Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 27 (20%) SEM.

Amalan Profesional KOD KURSUS *Pengalaman Berasaskan Sekolah *Pengalaman Berasaskan Sekolah *Pengalaman Berasaskan Sekolah *Pengalaman Berasaskan Sekolah Praktikum Fasa I Praktikum Fasa II Praktikum Fasa III Internship KREDIT I – P. dan Kursus Elektif mengikut semester yang ditetapkan. Senarai Kursus Major dan Kod BIL. Profesional II – Kursus Major III – Kursus Elektif 1 IV – Kursus Elektif 2 2 (4M) 4 (8M) 6 (12M) 2 (4M) 14 (11%) SEM. 1 2 3 4 5 6 7 8 PRK3101 PRK3102 PRK3103 INT3101 Jumlah *Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dilaksanakan melalui Kursus Pengajian Profesional. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 KURSUS MAJOR Bahasa Melayu Pendidikan Rendah Bahasa Arab Pendidikan Rendah Bahasa Cina Pendidikan Rendah Bahasa Tamil Pendidikan Rendah Pengajian Sosial Pendidikan Rendah Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah Pendidikan Islam Pendidikan Rendah Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah Matematik Pendidikan Rendah Sains Pendidikan Rendah Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah Pendidikan Prasekolah Pendidikan Khas – Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah KOD BMM BAM BCN BTM PSS MZU PSV PIM PJM MTE SCE RBT PRA PKB PKD PKL PKP Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 6 . Kursus Major.

AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I .AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER 1. 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 2. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS BAM3101 Kemahiran Berbahasa Arab BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAM3103 Tatabahasa Arab 1 BAM3104 Tatabahasa Arab 2 BAM3105 Morfologi Arab BAM3106 Retorika Bahasa Arab BAM3107 Kesusasteraan Arab BAM3108 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan Komputer BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab BAM3111 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab BAM3112 Penilaian Pendidikan Bahasa Arab BAM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab BAM3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 3.Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Pelaksaanaan dan Pelaporan) BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(0+3) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 7 . BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2007) BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2009 tambahan topik Pendidikan Keselamatan Jalan Raya) BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2010 menggantikan BMM3102) BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3105 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu BMM3110 Sintaksis Bahasa Melayu BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu BMM3112 Sejarah Bahasa Melayu.Bahasa Melayu Pendidikan BMM3113 Rendah (Kaedah) BMM3114 Kebudayaan Melayu BMM3115 Penyelidikan Tindakan II . BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD BTM3101 BTM3102 BTM3103 BTM3104 BTM3105 BTM3106 BTM3107 BTM3108 BTM3109 BTM3110 BTM3111 BTM3112 BTM3113 BTM3114 BTM3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 8 . BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengantar Linguistik Bahasa Tamil Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil Tatabahasa I Pengajaran Tatabahasa Pengayaan dan Penggunaan Bahasa Tamil Pengajaran dan Pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil Pendekatan Penulisan Karya Kreatif Kesusasteraan Tamil Moden I Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Tatabahasa II Puisi Tamil Klasik Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) Kesusasteraan Tamil Moden II Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 4.KOD BCN3101 BCN3102 BCN3103 BCN3104 BCN3105 BCN3106 BCN3107 BCN3108 BCN3109 BCN3110 BCN3111 BCN3112 BCN3113 BCN3114 BCN3115 KURSUS Fonetik dan Kosa Kata Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina Tatabahasa dan Retorik Kesusasteraan Kanak-kanak Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca Prosa Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Puisi Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) Novel dan Drama Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSS3101 PSS3102 PSS3103 PSS3104 PSS3105 PSS3106 PSS3108 PSS3111 PSS3109 PSS3110 PSS3107 PSS3112 PSS3113 PSS3114 PSS3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 9 . PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH(2008) KURSUS Pengenalan Pengajian Sosial Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial Perkembangan Sejarah Negara Geografi Persekitaran Pendidikan Pembangunan Lestari Politik dan Kerajaan Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Penyelidikan Tindakan I .Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Wacana dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II .Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH(2007) KURSUS Pengenalan Pengajian Sosial Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial Perkembangan Sejarah Negara Geografi Persekitaran Pendidikan Pembangunan Lestari Politik dan Kerajaan Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Penyelidikan Tindakan I .5.Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Wacana dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSS3101 PSS3102 PSS3103 PSS3104 PSS3105 PSS3106 PSS3107 PSS3108 PSS3109 PSS3110 PSS3111 PSS3112 PSS3113 PSS3114 PSS3115 5.

6. 1 1 1 1 2 2 2 2 KOD MZU3101 MZU3102 MZU3103 MZU3104 MZU3105 MZU3106 MZU3107 MZP3108P MZP3108G MZP3108V MZU3109 MZU3110 MZU3111 MZP3112P MZP3112G MZP3112V MZU3113 MZU3114 MZP3115P MZP3115G MZP3115V MZU3116 MZU3117 MZP3118P MZP3118G MZP3118V MZU3119 MZU3120 MZP3121P MZP3121G MZP3121V MZU3122 MZU3123 MZU3124 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45 (34%) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 10 . PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Aural dan Nyanyian Semerta I Teori Muzik I Kecekapan Kibod I Asas Pendidikan Muzik Teori Muzik II Kecekapan Kibod II Muzik di dalam Bilik Darjah Alat Muzik Utama Piano I Gitar I Vokal I Aural dan Nyanyian Semerta II Permainan Kibod & Nyanyian dalam Bilik Darjah Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik Alat Muzik Utama Piano II Gitar II Vokal II Ciptaan dan Ensembel I Kurikulum dan Pengajaran Muzik I Alat Muzik Utama Piano III Gitar III Vokal III Kurikulum dan Pengajaran Muzik II Muzik Malaysia Alat Muzik Utama Piano IV Gitar IV Vokal IV Ciptaan dan Ensembel II Muzik Dunia Alat Muzik Utama Piano V Gitar V Vokal V Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah) Teknologi Muzik Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 1(0+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 2(2+0) 1(0+1) 2(1+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 3(3+0) 1(0+1) 3(2+1) 2(1+1) 1(0+1) 2(2+0) 3(2+1) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) 7 8 8 6 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 SEM.

PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah Pedagogi Pendidikan Islam Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah Pendidikan Sirah Sekolah Rendah Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah Pengajaran Jawi Sekolah Rendah Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro. dan Mengenal Kraf Tradisional Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual Sejarah dan Apresiasi Seni Pentaksiran Pendidikan Seni Visual Lukisan dan Penyuburan Diri Penyelidikan Tindakan I . Membuat Corak dan Rekaan Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR Pendidikan Seni Visual KBSR .Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) Seni dan Pengurusan Penyelidikan Tindakan II .Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.Membentuk dan Membuat Binaan.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45(34%) SEM. PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Pendidikan Seni Visual Bahasa Visual Perbandingan Kreativiti dan Seni Kanak-kanak Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Pendidikan Seni Visual KBSR – Menggambar. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSV3101 PSV3102 PSV3103 PSV3104 PSV3105 PSV3106 PSV3107 PSV3108 PSV3109 PSV3110 PSV3111 PSV3112 PSV3113 PSV3114 PSV3115 8.7.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengajian Fiqh Penyelidikan Tindakan II . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PIM3101 PIM3102 PIM3103 PIM3104 PIM3105 PIM3106 PIM3107 PIM3108 PIM3109 PIM3110 PIM3111 PIM3112 PIM3113 PIM3114 PIM3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 11 . Makro Pendididikan Islam Penilaian dalam Pendidikan Islam Profesionalisme Guru Pendidikan Islam Pengajian Aqidah Penyelidikan Tindakan I .

MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Knowing Numbers Mathematics Education Curriculum Geometry Decision Mathematics Statistics Resources In Mathematics Planning and Teaching Mathematics Basic Calculus Teaching of Numbers. Decimals and Percentages Linear Algebra Teaching of Geometry.9. 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 KOD PJM3101 PJM3102 PJM3103 PJM3104 PJM3105 PJM3106 PJM3107 PJM3108 PJM3109 PJM3110 PJM3111 PJM3112 PJM3113 PJM3114 PJM3115 PJM3116 PJM3117 PJM3118 PJM3119 10. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal Pergerakan Asas Olahraga Renang Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor Anatomi dan Fisiologi Gimnastik Pendidikan Luar Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Permainan Bola Tampar dan Bola Baling Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Permainan Badminton dan Hoki Pendidikan Jasmani Suaian Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah (Kaedah) Psikososial Sukan Kecederaan dalam Sukan Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 2(1+1) 3(1+2) 2(0+2) 2(0+2) 2(2+0) 3(2+1) 2(0+2) 3(1+2) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 2(1+1) 2(1+1) 3(3+0) 2(2+0) 2(1+1) 3(0+3) 45 (34%) SEM. Fractions. Measurement and Data Handling Assessment Practices in Mathematics Action Research I – Primary Mathematics (Methodology) Applications of Mathematics Action Research II – Primary Mathematics (Implementation and Reporting) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(0+3) 45(34%) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD MTE3101 MTE3102 MTE3103 MTE3104 MTE3105 MTE3106 MTE3107 MTE3108 MTE3109 MTE3110 MTE3111 MTE3112 MTE3113 MTE3114 MTE3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 12 .

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 12.11. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD RBT3101 RBT3102 RBT3103 RBT3104 RBT3105 RBT3106 RBT3107 RBT3108 RBT3109 RBT3110 RBT3111 RBT3112 RBT3113 RBT3114 RBT3115 RBT3116 2(0+2) 45 (34%) 8 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 13 . Technology and Society Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional Teknologi Bahan dan Pembuatan Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Reka Bentuk Pakaian Teknologi Elektrik dan Elektronik Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan Pengurusan Makanan dan Teknologi Pengurusan Keselamatan Bengkel Penyelidikan Tindakan I – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Kaedah) Reka Bentuk Berbantu Komputer Penyelidikan Tindakan II – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Proses dan Kaedah Reka Bentuk Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 2(2+0) 3(3+0) 2(0+2) 3(0+3) SEM. SAINS PENDIDIKAN RENDAH KOD SCE3101 SCE3102 SCE3103 SCE3104 SCE3105 SCE3106 SCE3107 SCE3108 SCE3109 SCE3110 SCE3111 SCE3112 SCE3113 SCE3114 SCE3115 KURSUS Life and Living Processes Children‟s Learning in Science Exploring Materials Primary Science Curriculum and Pedagogies Physics in Context Thinking and Working Scientifically Ecosystems and Biodiversity Planning for Teaching Primary Science Energetics in Chemistry Earth and Space Evaluation in Science Teaching Management of the Science Laboratory and Resources Action Research I – Primary Science (Methodology) Science.

13.

PENDIDIKAN PRASEKOLAH KURSUS Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak Pengajian Kurikulum dan Model Prasekolah Perkembangan Fizikal, Kesihatan dan Keselamatan Kanak-kanak Perkembangan Bahasa Kanak-kanak Perkembangan Kognitif Kanak-kanak Perkembangan Kreativiti Kanak-kanak Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas Pengurusan Prasekolah Pentaksiran dan Penilaian Kanak-kanak Prasekolah Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Prasekolah (Kaedah) Kualiti Pendidik Prasekolah Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Prasekolah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

KOD PRA3101 PRA3102 PRA3103 PRA3104 PRA3105 PRA3106 PRA3107 PRA3108 PRA3109 PRA3110 PRA3111 PRA3112 PRA3113 PRA3114 PRA3115

14.

PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran (Sesi 2007/2008) Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Pengurusan Tingkah Laku Kaedah Pembelajaran Khas Bahasa Melayu English Language Teaching Methodology Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas Kemahiran Asas untuk Berdikari Special Methods in Teaching and Learning Mathematics Terapi dalam Pendidikan Khas Special Methods in Teaching and Learning Science Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) SEM. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

KOD PKB3101 PKU3101 PKU3102 PKB3103 PKB3104 PKB3105 PKU3106 PKB3107 PKB3108 PKU3109 PKB3110 PKU3111 PKU3112 PKB3113 PKU3114 PKB3115

45 (34%)

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

14

15.

PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS KREDIT PKD3101 Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah 3(3+0) Pendengaran (Sesi 2007/2008) PKU3101 Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) 3(3+0) PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi 3(3+0) PKU3103 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak3(3+0) kanak Bermasalah Pendengaran PKD3104 Sejarah Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah 3(3+0) Pendengaran PKD3105 Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia 3(3+0) PKU3106 Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas 3(3+0) PKD3107 Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa 3(1+2) Inggeris PKD3108 Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah 3(2+1) Pendengaran PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran 3(3+0) PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan 3(2+1) PKD3111 Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak 3(2+1) Bermasalah Pendengaran PKU3112 Pemulihan Dalam Komuniti 3(2+1) PKD3113 Penyelidikan Tindakan I - Pendidikan Khas Masalah 3(3+0) Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) PKD3115 Penyelidikan Tindakan II - Pendidikan Khas Masalah 3(0+3) Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%) 16. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS KREDIT PKL3101 Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak 3(3+0) Bermasalah Penglihatan (Sesi 2007/2008) PKU3101 Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) 3(3+0) PKU3105 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak3(3+0) kanak Berkeperluan Khas PKL3103 Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan 3(3+0) PKL3104 Kemahiran Hidup Harian Individu Bermasalah Penglihatan 3(2+1) PKL3105 Kod Braille Bahasa Melayu 3(2+1) PKU3106 Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas 3(3+0) PKL3107 Orientasi dan Mobiliti 3(2+1) PKL3108 Kod Braille Bahasa Inggeris 3(2+1) PKL3109 Kod Braille Matematik 3(2+1) PKL3110 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Kanak3(2+1) kanak Bermasalah Penglihatan PKL3111 Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan 3(3+0) PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti 3(2+1) PKL3113 Penyelidikan Tindakan I - Pendidikan Khas Masalah 3(3+0) Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah ) PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) PKL3115 Penyelidikan Tindakan II - Pendidikan Khas Masalah 3(0+3) Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%)
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

SEM. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

SEM. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

15

17. PENDIDIKAN PEMULIHAN PENDIDIKAN RENDAH KOD PKP3101 PKU3102 PKP3103 PKP3104 PKP3105 PKP3106 PKP3107 PKP3108 PKP3109 PKP3110 PKU3111 PKU3112 PKP3113 PKU3114 PKP3115 KURSUS Pengenalan Kepada Pendidikan Pemulihan Pengenalan Kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Perkhidmatan Dalam pemulihan Kemahiran Pengamatan Pendidikan Disleksia Pentaksiran Dalam Pendidikan Pemulihan Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu I Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu II Terapi dalam Pendidikan Pemulihan Methodology in Remedial Mathematics Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I - Pendidikan Khas Pemulihan (Kaedah ) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Pemulihan Penyelidikan Tindakan II - Pendidikan Pemulihan (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45(34%) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

16

AGIHAN PAKEJ ELEKTIF MENGIKUT SEMESTER Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 17 .

Bahasa Melayu * Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan 6. 2 3 4 5 2. 1. Elektif 1 Pendidikan Jasmani Kursus PJM3102 Pergerakan Asas PJM3106 Anatomi dan Fisiologi PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan PIM3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam PIM3109 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro. Pendidikan Islam 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 2 3 4 5 2 3 4 5 3. Bahasa Arab 4. Bahasa Cina * Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan BCN3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina BTM3102 Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Jumlah kredit bagi setiap satu Pakej Elektif 3(2+1) 2 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3 4 5 7.PAKEJ ELEKTIF Pakej Elektif 1 Bil. Pendidikan Kesihatan 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 2 3 4 5 2 3 4 5 5. Makro Pendidikan Islam PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAM3116 Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti PKE3102 Pendidikan Keselamatan PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan PKE3104 Program Kesihatan Sekolah BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Kredit 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) Sem. Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2 3 4 5 12 (9%) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 18 .

Decimals and Percentages MTE3112 Assessment Practices in Mathematics PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual MZU3104 Asas Pendidikan Muzik MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik MZE3102 Aktiviti Muzikal di dalam Bilik Darjah BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Kredit 3(3+0) 3(3+0) Sem. Elektif 2 Pendidikan Sivik dan Kewarganegara an Kursus PSK3101 Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3102 Teori Pembelajaran. Pendidikan Muzik 7. Pendidikan Moral 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 4 5 6 3. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan ELM3101 Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral ELM3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral ELM3103 Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah ELM3104 Isu-isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni SCE3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies SCE3106 Thinking and Working Scientifically SCE3111 Evaluation in Science Teaching SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources MTE3102 Mathematics Education Curriculum MTE3107 Planning and Teaching Mathematics MTE3109 Teaching of Numbers. Pendidikan Seni Visual 6. Science 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 4 5 6 4. 3 4 3(2+1) 3(2+1) 5 6 2. Fractions. Bahasa Melayu Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 19 . 1. Mathematics 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 1(0+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3 4 5 6 3 4 5 6 3 3 4 5 6 3 4 5 6 5.Pakej Elektif 2 Bil.

Persuratan dan Kesenian Melayu (Ditawarkan di IPBMM sahaja) Muzik Prasekolah 10. Pendidikan AlQuran 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3 4 5 6 3 4 5 6 12. PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Prasekolah PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Prasekolah PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Prasekolah PRM3104 Apresiasi Muzik Prasekolah (Permainan Alatan) PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith PQE3103 Tarannum Al-Quran PQE3104 Hafazan Al-Quran ELE3101 English for Undergraduates ELE3102 Principles of English Language Teaching ELE3103 English for the Language Teachers ELE3104 English Language Teaching Methodology for Young Learners BCN3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina BTM3102 Kajian Sukatan Bahasa Tamil SJK(T)/SK BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3 4 5 6 11. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 20 . Elektif 2 Kemahiran Hidup Kursus RBT3117 Pengenalan dalam Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian PSE3101 Kritikan Sastera PSE3102 Penulisan Kreatif PSE3103 Teater dalam Pendidikan PSE3104 Teater Kanak-Kanak Kredit 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) Sem. dan Pakej Elektif Pendidikan Moral (ELM).Bil. Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai ambilan 2009 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3 4 5 6 Jumlah kredit bagi setiap satu Pakej Elektif 12 (9%) Nota: Kombinasi Kursus Major dengan pilihan Pakej Elektif ditunjukkan dalam Jadual di bawah. Bahasa Cina * Ditawarkan mulai ambilan 2009 3(2+1) 3 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 4 5 6 14. English Language 13. 3 4 5 6 3 4 5 6 9. 8. Pemilihan Pakej Elektif 1 dan Pakej Elektif 2 perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan kecuali bagi Pakej Elektif yang ditetapkan. Pakej Elektif Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan (PSK).

AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Major.AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Agihan kursus mengikut 8 semester adalah seperti yang berikut: Semester 1 (Tahun 1) KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3108 WAJ3114 EDU3101 EDU3102 XXX3101 XXX3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Falsafah dan Pendidikan di Malaysia Perkembangan Kanak-Kanak Major Major Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 17 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. *** Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. *** Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 20 . ** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Pengajian Profesional. Semester 2 (Tahun 1) KOD WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3109 WAJ3114 EDU3103 XXX3103 XXX3104 PJM3102 KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Kokurikulum – Permainan Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Major Major Elektif 1: Pergerakan Asas Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 18 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6.

s 17) Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 Lampiran 3 & m. Semester 4 (Tahun 2) KOD WAJ3107 WAJ3111 WAJ3114 EDU3105 XXX3107 XXX3108 XXX31XX XXX31XX ELS3102 KURSUS Seni dalam Pendidikan Kokurikulum – Unit Beruniform II Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 Lampiran 3 & m. **** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit. Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus.Semester 3 (Tahun 2) KOD WAJ3106 WAJ3110 WAJ3114 EDU3104 XXX3105 XXX3106 XXX31XX XXX31XX ELS3101 KURSUS Hubungan Etnik Kokurikulum – Unit Beruniform I Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 dan **PBS Lampiran 3 & m.s 17) English Language Enrichment II Jumlah KREDIT 3(2+1) 1(0+1) *KT 3(2+1) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 19 * ** *** Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. Tugasan PBS diberikan oleh salah satu kursus yang ditawarkan dalam semester 3. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 21 .s 17) Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 dan Lampiran 3 & m. Tugasan PBS diberikan oleh salah satu kursus yang ditawarkan dalam semester 3. Pilihan kursus tersebut ditentukan oleh pihak IPG masing-masing. Pilihan kursus tersebut ditentukan oleh pihak IPG masing-masing. **** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.s 17) English Language Enrichment I Jumlah KREDIT 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 18 * ** *** Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus.

Semester 6 (Tahun 3) KOD KURSUS WAJ3113 Kokurikulum .Semester 5 (Tahun 3) KOD WAJ3112 WAJ3114 EDU3106 XXX3109 XXX3110 XXX31XX KURSUS KREDIT 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) Kokurikulum . *** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.s 17) XXX31XX Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 dan Lampiran 3 & 3(x+x) m. ** Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus.s 17) PRK3101 Praktikum I (4 minggu) 2 Jumlah 18 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6.Persatuan WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa VI XXX3111 Major XXX3112 Major XXX31XX Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) PRK3102 Praktikum II (8 minggu) KREDIT 1(0+1) *3(0+3) 3(x+x) 3(x+x) 3(x+x) 4 Jumlahl 17 * Jumlah kredit terkumpul yang dibawa dari semester 1 hingga semester 6 **Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus.Olahraga Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Budaya dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 Lampiran 3 & m. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 22 . KREDIT 3(3+0) 3(x+x) 6 12 Semester 8 (Tahun 4) KOD KURSUS KREDIT EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional 3(3+0) EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa 3(3+0) XXX3114 Major 3(x+x) XXX3115 Major (Penyelidikan Tindakan II) 3(x+x) INT3101 Internship (4 minggu) 2 Jumlah 14 * Bagi Major Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus. Semester 7 (Tahun 4) KOD KURSUS EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak XXX3113 Major (Penyelidikan Tindakan I) PRK3103 Praktikum III (12 minggu) Jumlah *Bagi Major Bahasa Melayu Pendidikan Rendah mempunyai 2 kursus.

SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN DAN MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Tugasan terarah yang dibina sewaktu ISL dikongsi bersama dan dinilai oleh rakan sebaya dan diberi peneguhan oleh pensyarah / tutor dalam sesi tutorial. terarah kendiri. Sistem penyampaian dan pentaksiran berfokuskan konsep pembelajaran aktif supaya pelajar sentiasa berusaha menentukan pembelajaran sendiri secara akses kendiri. Pengalaman pembelajaran pelajar juga berlaku melalui pembelajaran kendiri (Independent Student Learning (ISL) yang memerlukan pelajar mengakses. penguasa ilmu yang mantap. dan penilaian kendiri. tenaga pengajar di IPG akan berfokus kepada peranan dan tanggungjawab mereka sebagai pembimbing pembelajaran. pendidik yang inovatif.SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN Teras kepada sistem penyampaian dan pentaksiran ialah pembinaan daya berfikir dalam kalangan pelajar untuk membolehkan mereka memainkan peranan sebagai pengurus dan pemimpin pembelajaran di sekolah. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 23 . serta pemupuk nilai yang gigih. Satu garis panduan sistem penyampaian dan penilaian kursus seperti ditunjukkan dalam Lampiran 2 disediakan untuk membolehkan tenaga pengajar melaksanakan tugas dengan berkesan. Hasil Pembelajaran program disepadankan dengan domain hasil pembelajaran MQF. Matlamatnya adalah melahirkan guru reflektif yang sentiasa mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dan sentiasa berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran selaras dengan perkembangan bidang pendidikan terkini. MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN Matriks hasil pembelajaran merupakan suatu pemetaan hasil pembelajaran setiap kursus disepadankan dengan hasil pembelajaran program. mengumpul. Interaksi bersemuka dijalankan secara kuliah. pengguna teknologi maklumat yang cekap. dan memproses maklumat yang diperoleh untuk menyiapkan tugasan terarah seperti yang tercatat dalam skema pengajaran dan pembelajaran. tutorial dan amali. Matriks ini digunakan sebagai rujukan penentuan kualiti program dan sebagai mekanisma yang menunjukkan tahap pencapaian pelajar terhadap hasil pembelajaran. Untuk mewujudkan iklim pembelajaran tersebut. Mekanisma penyampaian berlaku dalam bentuk interaksi bersemuka dan tidak bersemuka.

SINOPSIS KURSUS WAJIB

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KURSUS WAJIB WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) (Islamic Civilisation and Asian Civilisation) 2(2+0)

Kursus ini menfokuskan pengenalan ilmu ketamadunan, konsep asas tamadun Islam, interaksi antara pelbagai tamadun, Islam dalam tamadun Melayu, tokohtokoh tamadun Islam dan Asia, interaksi tamadun Asia dan relevansinya di Malaysia dan di dunia, Isu-isu kontemporari tamadun Islam dan tamadun barat, Islam Hadhari dan proses pembangunan negara. This course focuses on the Introduction of Civilisation, basic concept Islamic Civilisation, Islam in the Malay Civilisation, Prominent Figures of the Islamic Civilisation, interaction among various civilisation, Contemporary Issues, „Islam Hadhari‟ and Nation Development Process. WAJ3102 English Language Proficiency I (Kefasihan Bahasa Inggeris I) 2(2+0)

This course aims to build on learners‟ current English language skills. It focuses on the English Sound System, Parts of Speech/Word Classes, Tenses, Sentence Types, Types of Questions, Listening and Speaking Skills, Reading Skills, Paragraph Writing and Writing for Different Purposes. Kursus ini bertujuan meningkatkan kemahiran Bahasa Inggeris sedia ada pelajar. Tumpuan diberi kepada tajuk-tajuk sistem bunyi Bahasa Inggeris. tatabahasa, jenis-jenis ayat, jenis-jenis soalan, kemahiran mendengar dan bertutur, membaca, dan menulis untuk pelbagai tujuan. WAJ3103 English Language Proficiency II (Kefasihan Bahasa Inggeris II) 2(2+0)

This course is an extension of English Language Proficiency I (WAJ3102). It builds further on parts of speech/word classes, listening and speaking skills, reading skills, writing for different text types, writing academic papers and writing reflections. Kursus ini adalah lanjutan kepada kursus Kefasihan Bahasa Inggeris I (WAJ3102). Tumpuan diberi kepada tatabahasa, dan kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis pelbagai penulisan, penulisan ilmiah dan penulisan refleksi. WAJ3104 Literasi Bahasa (Language Literacy) 2(0+2)

Kursus ini menjelaskan dan mengaplikasikan aktiviti prabacaan, bengkel asas membaca : kaedah fonetik, kaedah abjad, kaedah pandang dan sebut, bengkel aktiviti pratulisan, bengkel aktiviti penulisan mekanis, bengkel penyerapan pemulihan membaca dan menulis dalam mata pelajaran Pendidikan Muzik, Pendidikan Seni Visual, dan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan, membina dan menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran bukan elektronik, bengkel pengajaran menggunakan boneka, bengkel pembelajaran secara individu, berpasangan dan berkumpulan, bengkel pembinaan bahan pemulihan dengan power point, bengkel membuat rakaman bunyi-bunyian dengan menggunakan alat perakam digital, seminar dan pameran bahan pemulihan bahasa Melayu.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KW-01

This course explains and applies pre-reading activities, basic reading workshop : phonetic method, alphabet method, look and seeing method, pre-writing activity workshop, mechanism of writing workshop, immersed reading and writing remedial workshop for Music Education, Visual Art Education and Physical and Health Education, construct and use non electronic teaching and learning materials, workshop for using puppets, individual, paired and grouped learning work shop for development of remedial materials using powerpoint, workshop for sound production using digital recorder, seminar and exhibition of Malay language remedial materials. WAJ3105 Numerical Literacy (Literasi Nombor) 2(2+0)

This course focuses on the approach and strategy students should acquire and model to support the achievement of numerical literacy. The topics discussed are problem solving, operation and computation, measurement, spatial sense, and also data analysis and interpretation. Kursus ini berfokus kepada pendekatan dan strategi yang sepatutnya dikuasai dan dimodeli oleh pelajar sebagai persediaan untuk menyokong pencapaian literasi nombor. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah berkenaan penyelesaian masalah, operasi dan pengiraan, pengukuran, kesedaran ruang, dan juga analisis data dan interpretasi. WAJ3106 Hubungan Etnik (Ethnics Relations) 2(2+0)

Kursus ini memfokuskan hubungan etnik di Malaysia, konsep-konsep asas hubungan etnik, masyarakat pluralistik Alam Melayu, pembangunan ekonomi dalam konteks hubungan etnik di Malaysia, pembangunan politik dalam konteks hubungan etnik di Malaysia, perlembagaan dalam konteks hubungan etnik di Malaysia, agama dan hubungan etnik, cabaran dan pemupukan hubungan etnik di Malaysia, dan hubungan etnik: peranan kerajaan dan masyarakat. This course focuses on ethnic relation in Malaysia, basic concepts in ethnics relation, pluralistic society in the Malay world, economic development in the context of ethnic relation in Malaysia, politics development in the context of ethnic relation in Malaysia, constitution in the context of ethnic relation in Malaysia, religion and ethnic relation, challenges and inculcation of ethnic relation in Malaysia, and the role of government and society in ethnic relation. WAJ3107 Seni dalam Pendidikan (Arts in Education) 3(2+1)

Kursus ini mendedahkan pelajar kepada pengenalan Seni dalam Pendidikan, pengetahuan dan kemahiran asas dalam seni peringkat sekolah rendah, aplikasi dan pengurusan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran, melaksanakan aktiviti mengenal irama, warna dan ruang serta deria dan seni, menjalankan aktiviti meneroka, memperoleh pengalaman dan ekspresi melalui seni, melaksanakan dan menguruskan aktiviti kreatif yang mengintegrasikan seni visual, muzik dan pergerakan dalam pengajaran dan pembelajaran pelbagai mata pelajaran. This course exposes students to the introduction to the Arts in Education, knowledge and basic skills in arts in primary school, application and management in teaching and learning activities, implementing activities on knowing
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KW-02

pengurusan dan pentadbiran. mengetahui. pengelolaan aktiviti. perlembagaan unit beruniform. games enrichment. disiplin dan kerohanian. pengurusan padang/gelanggang dan pasukan serta pengelolaan pertandingan. exploring. asas kawad kaki. gelanggang dan undang-undang permainan. knowing. constitution of uniform units. dan majlis rasmi. WAJ3110 Kokurikulum – Unit Beruniform I (Uniform Units I) 1(0+1) Kursus ini meliputi sejarah unit beruniform. perancangan dan pelaksanaan amali perkhemahan. This course focuses on cocurriculum in primary school. discipline and spiritual. and official function. movement and visual art which will enhance the teaching in the teaching and learning of various subjects. planning and camping. ceremonies and orientation to the uniform units curriculum of the primary schools. training and tactical of games. WAJ3108 Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum (Cocurriculum Management) 1(1+0) Kursus ini meliputi pengenalan dan pengurusan kokurikulum sekolah rendah. struktur dan organisasi. implementing and managing creative activities by integrating music.rhythm.colour and space as well as senses and arts. experiencing. This course focuses on general knowledge: history of games in Malaysia and International level. principles of first aid. management and administration. management of meeting and budget. pengurusan mesyuarat dan kewangan. WAJ3109 Kokurikulum – Permainan (Games) 1(0+1) Kursus ini meliputi: sejarah permainan peringkat antarabangsa dan Malaysia. management of court / field and team and organizing competition. This course focuses on the history of uniform unit. istiadat dan orientasi kurikulum Unit Beruniform sekolah rendah. structure and organization. latihan dan taktik permainan. WAJ3111 Kokurikulum – Unit Beruniform II (Uniform Units II) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan dan kemahiran asas perkhemahan. setup of cocurriculum unit. court and rules and regulation of games. introduction on equipment. sistem fail dan surat menyurat. pengukuhan kemahiran dalam permainan. organizing of activities and competition. filing system. asas pertolongan cemas. marching. penubuhan unit-unit kokurikulum. expressing through arts. pengenalan alatan. This course focuses on the basic knowledge and activities of camping. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-03 .

Through the activities. pengurusan ukuran balapan dan padang. field event. implementation and evaluation of project. guru dan hubungan dengan komuniti. persediaan. organizing competition. perkembangan dan kepentingan persatuan. building their self-esteem. sejarah dan undang-undang. WAJ3113 Kokurikulum – Persatuan (Societies) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengenalan dan konsep persatuan. history. jenis khidmat kemasyarakatan. Pelajar diterapkan dengan ciri-ciri. berkauntabiliti dan amanah dan kreativiti dan inovatif. management in measurement of track and field events. This course is a four days camping programme. WAJ3114 Bina Insan Guru (Character Building for Teachers) 3(0+3) Kursus ini bertujuan untuk melahirkan guru permulaan yang memiliki ciri-ciri dan perwatakan insan pendidikan yang berpengetahuan. classification of society. This course focuses on the introduction and concept of society. BIG Fasa I (45 jam) Kursus ini merupakan suatu program perkhemahan selama empat hari tiga malam. The course focuses on the development of the teachers holistically and contextually. BIG Fasa II (10 jam) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar dengan domain pembangunan diri insan guru yang seimbang. pengkelasan persatuan. dan berdaya saing. guru dan akauntabiliti profesionalisme. track events. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-04 . This course focuses on the general knowledge. teacher trainees will be nurtured with the characteristics and the art of being a teacher. management. pembinaan self-esteem. This course aims to produce teachers who are knowledgeable. basic skills. berdaya maju. rules and regulation. khidmat pendidikan kepada komuniti.WAJ3112 Kokurikulum – Olahraga (Atheletics) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan umum. to have a high competetive spirit and the ability to selfreflect to enable them to face challenges in the teaching profession. team management. development and importance. potensi dan citra diri seorang insan guru. berdaya tahan. pelaksanaan dan penilaian projek. Penekanan kursus diberikan terhadap pembentukan diri guru secara holistik dan kontekstual. kemahiran asas acara-acara balapan dan padang. history. progressive and resilient. kemahiran asas. sejarah. aktiviti kemasyarakatan. preparation. pengelolaan kejohanan dan pengurusan pasukan. pengurusan. membina daya saing yang tinggi di samping mampu membuat refleksi diri dalam menghadapi cabaran yang akan dihadapi dalam profesion perguruan.

raising the flag. students are exposed to teachers and law mandate. aktiviti kerohanian/moral. effective listening. Tumpuan akan diberi terhadap penyediaan mendirikan khemah. mandat.This course aims to expose students to the balance of teacher self development domain as teachers. jenis khidmat kemasyarakatan. kesantunan berbahasa. and group training social BIG Fasa V (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang perkembangan kemahiran latihan dan penandarasan. BIG Fasa IV (35 jam) Kursus yang berbentuk perkhemahan selama tiga hari dua malam ini bertujuan memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat perancangan dan pengendalian aktiviti. creativity and innovative BIG Fasa III (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang kepentingan khidmat kemasyarakatan. Akta 550 (1996 ). The course emphasises on the balanced teacher self development. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-05 . The aspect which is given emphasises are social ettiquette. protocol. kemahiran mendengar secara efektif. pengendalian majlis rasmi dan etika berpakaian. pengucapan awam. state education department functions and sectors and functions of the role of education district officers. latihan dalam kumpulan. Act 550 (1996). This course is a three days camping aims at giving students the application of high order thinking skills in planning and managing activities. infrastructure and school curriculum infostructure. interaksi dengan komuniti setempat. speaking skills. service circulars. fungsi Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan sektor-sektor serta fungsi dan peranan Pegawai Pendidikan Daerah (PPD) / Zon / Bahagian dan PKG. school organisation. Pelajar didedahkan kepada kemahiran merancang. Pelajar didedahkan dengan guru dan perundangan. khidmat pendidikan kepada komuniti. Malaysia cergas dan menaikkan bendera. kreatif dan inovatif. ciri-ciri kepimpinan. lawatan benchmarking. moral acitivities. This course aims to nurture the awareness of the importance of public service. managing official ceremonies and dressing code. mengendali dan menghadiri bengkel serta penekanan tentang etiket sosial dan protokol. Surat Pekeliling Ikhtisas. kembara sosial. tertib di meja makan. Pekeliling Perkhidmatan. public speaking. profesional circulars. table ettiquette. pengurusan sekolah. This course aims to nurture the awareness of training development skills and benchmarking. Students are exposed to the skill of planning. iklim sekolah. teacher relationship with community and honesty. infrastruktur dan infostruktur kurikulum di sekolah. benchmark leadership characteristics. school climate. The focus of the course is on putting up camps interaction with the community. organising and attending workshops.

workshops theme. interpretasi dapatan ujian. conflict inventory. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-06 . finding. innovation. This course aims to upgrade continuos self professionalism. Tumpuan berkaitan dengan perbengkelan.BIG Fasa VI (10 jam) Kursus ini bertujuan meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. reflection. interaksi profesional dengan guru cemerlang. mentadbir ujian post inventori Self Direct Search (SDS). interaction with excellent teachers. administering post inventory test of self direct search. ciri-ciri profesionalisme dan komitmen guru cemerlang dan laporan dan penilaian reflektif. benchmarking visits. professionasme commitment reports and reflective evaluation. tema bengkel. lawatan benchmarking. professional. inovasi guru cemerlang. refleksi. interpretation of test. The focus of the course is related to workshops. inventori konflik.

SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

pelbagai teori pembelajaran. EDU3103 Murid dan Alam Belajar (Learning and the Learner) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep alam belajar kanak-kanak. EDU3102 Perkembangan Kanak-kanak (Child Development) 3(3+0) Kursus ini merangkumi proses perkembangan kanak-kanak dari sudut fitrah kejadian manusia menurut perspektif agama dan biologi. implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran serta ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas. Barat dan Timur serta sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia. masalah disiplin murid-murid dan pengurusan murid-murid berkeperluan khas This course discusses classroom management in primary schools. gaya pembelajaran terhadap pemilihan dan pengaplikasian pendekatan dan strategi pengajaran pembelajaran. various learning theories. This course encompasses the child‟s learning environment. the National Philosophy of Education. implications on teaching and learning. Western and Eastern philosophy of education. This course consists of the development of Islamic. prinsip-prinsip asas perkembangan.KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) EDU3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (Philosophy and Education in Malaysia) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perkembangan falsafah pendidikan Islam. models of discipline management. model-model pengurusan disiplin. factors that influence the development of the child. different stages of development. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PP-01 . EDU3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku (Behavior and Classroom Management) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengurusan bilik darjah sekolah rendah. development of children with special needs. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan sumbangan tokoh-tokoh pendidik di Malaysia. implikasi faktor perbezaan individu. motivation and learning styles towards selection and application of approaches and strategies in teaching and learning. historical development of the Malaysian education system. the roles of teachers in classroom management. the Integrated Primary School Curriculum (KBSR) and contributions of teacher patrons in Malaysia. peringkatperingkat perkembangan dan teori-teori yang berkaitan. implications of individual differences. This course encompasses the developmental process of a child. motivasi. issues regarding discipline problems of students and management of special need students. basic principles of child development. the underpinning theories of child development. nature of human beings from the religious and biological perspectives. peranan guru dalam mengurus bilik darjah.

kepemimpinan dan peranan guru. stages of teacher development. This course discusses the concept of a profession. penghasilan. learning styles based on different multicultural aspects. EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional (Leadership and Teacher Professional Development) 3(3+0) Kursus ini membincangkan konsep profesion. ethics and accountability. utilization and evaluation of educational media. amalan dan perkembangan teknologi pendidikan. peringkat perkembangan guru. communications skills. kemahiran hubungan kelompok serta isu-isu kepelbagaian budaya. characteristics of a teacher as a professional. gaya pembelajaran berdasarkan aspek kepelbagaian budaya. kemahiran profesional dan tanggungjawab guru dalam pelbagai aspek kepemimpinan di sekolah. leadership and roles of teachers. teacher politeness. This course encompasses the basic concepts of guidance and counseling goals. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PP-02 . EDU3106 Budaya dan Pembelajaran (Culture and Learning) 3(3+0) Kursus ini merangkumi aspek sosiobudaya pelbagai kelompok di Malaysia. professional skills and responsibilities of teachers in various aspects of leadership in schools. teori. roles of ordinary teachers as guidance teachers. practices and development of educational technology. aplikasi teori-teori dan kemahiran kaunseling dalam pengendalian kaunseling individu dan kelompok. pengurusan media dan sumber pendidikan. peranan guru biasa sebagai pembimbing. integration of information and communication technology in teaching and learning. pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. keperluan dan jenis-jenis perkhidmatan bimbingan dan kaunseling.EDU3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Technology in Teaching and Learning) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep. aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media pengajaran. ciri-ciri guru sebagai seorang profesional. kemahiran berkomunikasi. application of technical skills in using various instructional media. types of guidance and counseling services. akauntabiliti dan kesantunan guru. This course encompasses sociocultural aspects of various groups in Malaysia. application of theories and basic counseling skills in conducting individual and group counseling and various types of therapy in child counseling. production. EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak (Guidance and Counseling for Children) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep asas. management of educational media and resources. needs. matlamat. pemilihan. etika. penggunaan pelbagai terapi dalam kaunseling kanak-kanak. selection. penggunaan dan penilaian media pengajaran. theories. This course discusses concepts. multicultural relationship skills and issues.

This course discusses educational issues and current challenges. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PP-03 . tanda-tanda awal gangguan emosi dalam kalangan murid dan guru serta cara-cara menanganinya. inovasi dalam pendidikan serta pengurusan perubahan. innovation and managing educational changes. teachers and ways to overcome. early symptoms of emotional disturbances amongst students.EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa (Teacher and Current Challenges) 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu pendidikan dan cabaran semasa.

SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

simulasi. kecerdasan pelbagai. reading. sumbangsaran. telephone conversation and report presentation. definisi. pengisian kurikulum: ilmu. penulisan langkah pengajaran. aims. tatabahasa terjemahan dan terus. pendekatan induktif dan deduktif. situational. inkuiri penemuan. kemahiran membaca. natural method. drill. pengayaan. approaches. inductive and deductive approach. brain storming. concept and techniques : role play. objektif dan organisasi kandungan. kaedah ajuk hafaz. kewarganegaraan. method and techniques. konsep dan jenis teknik : main peranan. inquiry. drama. pendekatan eklektik dan komunikatif. dialogue. konsep penggabungjalinan. kuiz. orientasi rancangan pengajaran harian. kemahiran menulis. This course describes and elaborates on the concepts of strategy. story telling. “5P” concepts. audio lingual method. kaedah natural. and writing. dialog. lingusitic. kemahiran mendengar dan bertutur. eklektik and communicative approach. This course describes and elaborates aspect of philosophy. simulation. perbualan telefon dan penyampaian laporan. comunity language. soal jawab. Nota Kursus ini ditawarkan kepada pelajar kohort 1 Ambilan Tahun 2007 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-01 . and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking. grammar translation. code-cognitive. perbincangan. latih tubi. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) BMM3101 3(3+0) Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. matlamat. pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2. quiz. bercerita. perbahasan. oral-aural. linguistik. peraturan sosiobudaya. pemulihan dan penilaian (“5P”).KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) 1. forum. penyerapan. bahasa komuniti. added value skills and language system. kemahiran belajar cara belajar. kajian masa depan dan sistem bahasa. defination. drama. debate. daily lesson plan orientation. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. question and answer. forum. konstruktivisme dan kontekstual. Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) BMM3102 3(2+1) Kursus ini menjelas dan menghuraikan konsep strategi. content objectives and organization. nilai. situasional. kodkognitif. oral-aural. pendekatan. kaedah dan teknik. discussion. kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir. the writing of teaching steps.

the implementation of teaching and learning activities through contextual.BMM3102 Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2009 tambahan topik Pendidikan Keselamatan Jalan Raya) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Teori Huraian Bahasa. teknik. konsep-konsep: strategi. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. pelaksanaan aktiviti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. Teori Pemerolehan Bahasa. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. konstruktivisme. Nota Kursus ini ditawarkan kepada pelajar kohort 2 Ambilan Tahun 2008 BMM3117 Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. This course focuses on teaching component. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. kaedah pengajaran bahasa Melayu. pendekatan. application of value added skills. Teori Pemerolehan Bahasa. Teori Huraian Bahasa. teknik. application of Road Safety Education. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. Teori Pemerolehan Bahasa. techniques. application of teaching language approaches. techniques. pembelajaran masteri. the implementation of teaching and learning activities through contextual. application of value added skills. pembelajaran masteri. approaches. application of Road Safety education. mastery. Teori Huraian Bahasa. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. kaedah pengajaran bahasa Melayu. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. Nota Kursus ini ditawarkan kepada pelajar mulai Ambilan Tahun 2010 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-02 . kaedah. the concepts of strategy. Teori Pemerolehan Bahasa. constructivisme. kaedah. constructivisme. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. pendekatan. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. approaches. teaching method for Malay Language. teaching method for teaching Malay Language. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. application of learning language approach. mastery. konstruktivisme. method. application of teaching language approaches. method. pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa. application of learning language approach. pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. konsep-konsep: strategi. This course focuses on Teori Huraian Bahasa. the concepts of strategy.

evaluation. reading skill. taxonomy and domain. writing skills. This course describes the use of internet. approaches and methods of teaching techniques of reading. jenis dan kaedah penilaian bahasa. aplikasi garis panduan dan etika penggunaan internet. pengajaran dan pembelajaran secara bilik darjah maya dan sidang video. teaching reading skills. prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis. jadual spesifikasi ujian. dan penilaian berasaskan sekolah This course explains the concept and principle of testing. This course elaborates on listening and speaking skills. pengaplikasian model pemprosesan maklumat. kemahiran menulis. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-03 . pembinaan ujian. pendekatan pengajaran kemahiran menulis. language skills assessment and language activities. taksonomi dan domain. linkages in application structure. assessment of reading skills.BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran. internet resources. table of test specifications. procedures. dan seminar dan pameran teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran bahasa Melayu. pembinaan dan penggunaan tapak dan laman web. teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills. pengujian dan penilaian. learning CDs in teaching. assessment of learning experience. learning homepage. conference and exhibition in ICT. penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa. penilaian bahasa berasaskan projek. approach to teaching writing skills. types and method of language assessment. penilaian pengalaman pembelajaran. pengajaran bahasa secara atas talian. project based language assessment and school based assessment. ethics. kemahiran membaca. testing development. penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca. pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. and measurement. Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer (Computer Aided in Teaching and Learning Malay Language) BMM3105 3(0+3) Kursus ini menjelaskan penggunaan enjin pencari bahan bahasa Melayu. virtual and video learning. kemahiran mengarang. use of writing tools. mereksa cipta animasi. penggunaan alat pengarangan. penilaian kemahiran membaca. application of information processing model. animation in presentation. bengkel penggunaan cakera padat. teknik pengajaran kemahiran membaca. pemilihan bahan internet untuk pengajaran dan pembelajaran. pengaplikasian struktur perpautan. preparation of teaching plan for reading skills. on-line learning of language learning. BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur.

articulation and articulators. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-04 . perbezaan pengelolaan dan strategi. sejarah perkembangan ilmu linguistik. peraturan paradigmatik. teaching of assessment. specific ways in organizing the remedial session. alphabet and phonetic symbols. reflection : thinking in linguistic. prosedur program pendidikan pengayaan. fonem : fonem segmental. langkah-langkah khusus dalam pengelolaan sesi pemulihan.BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Remedial and Enrichment in Primary School Malay Language Teaching) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan pendidikan pemulihan. linguistic structure. dycronic linguistic. artikulasi dan artikulator. pronunciation and syllablication exercise. sesi latihan pengajaran. enrichment education. fonem suprasegmental. paradigmatic rule. linguistik diakronik. dan latihan mentranskripsi. segmental phonemes. preparing the lesson plan of remedial session. pendidikan pengayaan. This course elaborates on various linguistic fields. sesi latihan pengajaran dan penilaian pengajaran pendidikan pengayaan. This course elaborates on remedial education. This course elaborates on phonetic and phonology theories. super segmental phonemes. stilistik dan bahasa Melayu saintifik. language characteristics. pelaksanaan aktiviti pengayaan. applied linguistic. phonemes. struktur linguistik. stylistic. penilaian pengajaran pendidikan pemulihan. pronunciation and syllablication transcription. faktor luaran. linguistik gunaan. linguistic developement history. and standard pronunciation. language variation. and scientific Malay language. sessions of teaching practical and assessment of enrichment education. sifat bahasa. differences in organizing and strategy. variasi bahasa. penyediaan rancangan pengajaran pendidikan pemulihan. teaching practical session. contextual linguistic. penyediaan bahan bantu mengajan. learning difficulties and ways of detecting the learning difficulties. external factor. lingistik kontekstual. procedure of enrichment education programme. refleksi : pemikiran dalam linguistik. penyediaan bahan bantu dan rancangan pengajaran aktiviti pengayaan. BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu (Phonetic and Phonology in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan teori fonetik dan fonologi. huruf-huruf dan simbol fonetik. preparing of teaching aids tools and lesson plan of enrichment activities. latihan sebutan dan penyukuan sebutan. masalah penguasaan pembelajaran dan cara mengesan kesukaran pembelajaran. pronunciation and syllablication in Malay language. BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu (Introduction to Malay Language Linguistic) 2(2+0) Kursus ini menghuraikan bidang linguistik. sebutan baku kata terbitan dan kata pinjaman. implementing of enrichment exercise.

susur galur perkembangan penulisan tatabahasa bahasa Melayu. jenis kata adjektif. complex sentence and sentence construction process. masa depan dan cabaran bahasa Melayu. single sentence. dan kaedah dan teknik terjemahan. bentuk perkataan bahasa Melayu. skema tatacara pembentukan istilah. Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. sumber istilah. verbs. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-05 . adjectives. frasa sendi nama. ayat dalam bahasa Melayu termasuk frasa. idiomatic meaning. yang merangkumi susunan konstituen frasa nama. short forms. Malay language word form. ketaksaan dan kekaburan makna. This course elaborates on the contents of syntax knowledges including the constituent order of noun phrase. korpus bahasa. frasa kerja. sejarah dan perkembangan ejaan rumi. feature meaning. pemodenan dan perancangan bahasa Melayu. Perkamusan. makna leksikal. ayat dasar. klausa. frasa adjektif. Dictionary Development and Translation) BMM3112 3(3+0) Kursus ini memfokuskan falsafah dan sejarah perkembangan bahasa Melayu. lexical and contextual meanings. imbuhan dalam bahasa Melayu. adjectives. adjectives phrase. lambang. perubahan semantik. dan Terjemahan (History of Malay Language Development. clause. verbs. dan proses penerbitan ayat. and the formation of new words. BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu (Semantic and Terminology of Malay Language) 2(2+0) Kursus ini menjelaskan tentang semantik. semantic change. isu bahasa terkini. dan pembentukan kata baharu. ayat majmuk. bahasa Melayu pramerdeka dan pascakolonial. teori pembuktian. This course elaborates on semantic. peristilahan. grammar and semantic aspect of Malay language terminology. fitur makna. terminology and terminology construction schedule. aspek tatabahasa dan semantik peristilahan bahasa Melayu. dan kelas kata tugas. aliran dan tokoh dalam tatabahasa Melayu. ayat tunggal. istilah singkatan. kajian teks bahasa Melayu klasik dan peralihan.BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu (Morphology of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan proses pembentukan kata bahasa Melayu termasuk pembentukan kata nama. affixes in Malay language. and functional word. This course elaborates on the formation of the words of the Malay language including the formation of nouns. ambiguity and vague meanings. prepositional phrase. dan ejaan. makna peribahasa. sejarah ejaan jawi. golongan kata. symbols and spelling. types of words. perkamusan. the sentence in Malay language included phrase. proof theory. BMM3110 Sintaksis Bahasa Melayu (Syntax of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan kandungan bidang kajian ilmu sintaksis. kata kerja. makna ayat. verb phrase. golongan kata kerja. kata adjektif.

This course focuses on the philosophy and development history of the Malay language. BMM3114 Kebudayaan Melayu (Malay Culture) 2(2+0) Kursus ini menjelaskan konsep budaya. Malay language preindepence and past independence. and economic aspects).Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) BMM3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Melayu Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. planning and proposal. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-06 . masyarakat. and national culture. data collection considerations. It discusses introduction to research methods in education. the history of the development of the romanise. Malay culture (from political. prosedur penyelidikan pendidikan. kaedah-kaedah pengumpulan data. Malay culture in literary and non literary resources. Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Action Research I : Methodology) BMM 3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam PISMP (Bahasa Melayu Pendidikan Rendah) Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. proses penyelidikan tindakan. spelling. serta kebudayaan kebangsaan. This course elaborates on concept of culture. penganjuran seminar. interpreting the action research data. types of educational research. analisis data. society. the flow and experts of the Malay language vocabulary. language corpus. This course provides knowledge about action research method in Malay Language for primary education. concepts of action research and models. current language issues. world view and M alay society cosmology. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. the history of Jawi spelling. the study of the classical Malay language texts and its shift. sosial. social. educational research procedure. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. kebudayaan Melayu dalam bahan sastera dan bukan sastera. writing an action research report and article and ways of making action research data public. action research prosess. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. data analysis. the future and the challenges of the Malay language. dictionary. pertimbangan dalam pengumpulan data. modernisation and planning of the Malay language. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. writing development of vocabulary of the Malay language. data collection methods. tasawur (worldview) dan kosmologi masyarakat Melayu. interprestasi data penyelidikan tindakan. Penyelidikan Tindakan II . introduction to various types of educational research design. dan ekonomi). pengaruh luar dalam masyarakat Melayu. perancangan dan cadangan. kebudayaan Melayu (dari sudut politik. external influence in Malay society. and translation techniques and method.

and primary school literary texts appreciation. comparative literature. tujuan. kepentingan. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-07 . documentation and publication procedure of action research. describes the teaching steps for every skill. dan pengklasan bagi setiap kemahiran. organization an action research seminar. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. and application all the four language skills through various selected texts to evaluate students‟ language skills ability. and writing skills. speaking. reading. and discusses the practical methodology in writing khat and dictation. sastera bandingan. dan apresiasi teks sastera sekolah rendah. This course discusses on the methodology of teaching listening. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. bertutur. discusses every component of the language skills including concepts. 2. literary teaching and learning techniques and activities. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH Kemahiran Berbahasa Arab (Arabic Communication Skills) 3(2+1) BAM3101 Kursus ini memperkenalkan kemahiran-kemahiran asas Bahasa Arab iaitu mendengar. BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. aims. This course introduces the basic Arabic language skills such as listening. BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu (Malay Literature Genre in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan sastera dalam pengisian kurikulum bahasa Melayu sekolah rendah. importance. Kursus ini membincang dan mengupas secara mendalam setiap komponen kemahiran bahasa yang merangkumi konsep. and classification. This course explicates litrature in primary school Malay language curriculum. Kursus ini juga mengaplikasikan secara praktis keempat-empat kemahiran bahasa tersebut melalui beberapa bahan teks terpilih bagi menilai tahap penguasaan pelajar terhadap kemahiran-kemahiran tersebut. pendekatan pemahaman teks sastera sekolah rendah. children and adolescent literature. sastera kanakkanak dan remaja. membaca dan menulis. membaca dan menulis. reading. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. bertutur. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran sastera.This course provides skills in implementating and reporting action research in PISMP (Malay Language for Primary Education). approaches in understanding primary school literary texts. and writing. speaking.

BAM3103 Tatabahasa Arab 1 (Arabic Syntax 1) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tatabahasa bahasa Arab yang merangkumi jenis-jenis kata nama. juga mendedahkan kaedah. peraturan-peraturan morfologi dan juga bentukbentuknya serta makna. teknik dan strategi pengajaran Ilmu al-balaghah sebagai satu bentuk pendedahan awal kepada bakal guru. kata terbitan. approaches. BAM3106 Retorika Bahasa Arab (Al Balaghah) 3(3+0) Kursus ini membincangkan Ilmu Retorika Bahasa Arab (al-balaghah al – Arabiyah) dari segi perkembangan dan kepentingannya serta tiga komponen asas yang terdiri dari al-Bayan. the principles. teaching suitable syntax. nouns. BAM3105 Morfologi Arab (Al Sarf Al Arabi) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada teori dan praktik morfologi Arab. Ia juga membincangkan bentuk-bentuk frasa dan ayat-ayat yang betul dengan menggunakan kaedah nominatif. teaching techniques for primary school. teknik dan strategi pengajaran morfologi Arab. rules and forms of Arabic Morphology. sistem morfologi Arab dengan memberi tumpuan kepada kata dasar. nominal and verbal sentences. accusative and genitive. akusatif dan genitif. penjodoh bilangan dan kata susul dengan memberi penekanan kepada kaedah pengajaran di sekolah rendah . Di samping itu kursus ini membincangkan kaedah mengajar sintaksis secara umum yang merangkumi kata nama tidak fleksi. mendedahkan kaedah. kata kerja fleksi. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-08 . It emphasises on sentence formation correct with the styles and methods of Arabic language. penggunaan gaya bahasa. al-Ma‟ani dan al-Badi‟. kata nama fleksi. gaya kecuali . nouns and verbs approaches. kata kerja dan partikel dari segi bentuk-bentuk perubahannya. kata kerja tidak fleksi. This course discusses the Arabic syntax which is divided into word classifications. This course is structured students knowledge about Rhetoric of Arabic language beginning with its development and significance of Bayan. This course is a continuation of Tatabahasa Arab 1. Ma‟ani and Badi‟. verbs. Setiap tajuk dalam tiga komponen asas ini dihuraikan secara terperinci dengan mengemukakan contoh– contoh mengikut kesesuaian setiap kategori. articles. awzan sarfi (pola morfologi). techniques and strategies to teach Arabic morphology. seruan. kata nama dan kata kerja serta jenis-jenis tasrif. This course focuses on the theory and practical aspects of Arabic morphology. BAM3104 Tatabahasa Arab 2 (Arabic Syntax 2) 3(3+0) Kursus ini sebagai lanjutan kepada tajuk-tajuk yang dibincangkan dalam Kursus Tatabahasa Arab 1 mengenai pembentukan ayat dengan gaya bahasa yang betul dan tepat. struktur ayat namaan dan pembentukannya. types of phrases and sentences using nominative. techniques and strategies Rhetoric of Arabic.

dianalisis dari pelbagai aspek bahasa untuk pengayaan dan penguasaan kemahiran berbahasa serta mendedahkan kaedah pengajaran kesusasteraan Arab. This course focuses on the chronology of Arabics literature which are divided into five main periods. istilah–istilah multimedia dalam bahasa Arab. mendedahkan pelajar tentang pengajaran bahasa Arab berbantukan komputer. zaman Bani Abasiyyah dan zaman moden. menerangkan cara penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. orators and writers. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. zaman permulaan Islam. Abbasy and Modern. assessment book and teacher‟s guide. zaman Bani Umaiyah. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-09 . prose and poetry. combination of using text book. also analyse various language aspects for enrichment and skills in teaching Arabics literature. syllabus and text book. various types of knowledge sources such as websites via internet. Pendedahan secara lebih terperinci diberikan mengenai bentuk sastera samada puisi atau prosa. This course is structured to expose students to an introduction of learning and teaching sources. iaitu zaman Jahiliyah. This course discusses two important and significant factors in the teaching process. Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan komputer (Resource Management and Computer Aided in Teaching Arabic) BAM3108 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan jenis-jenis sumber yang sesuai untuk pengajaran bahasa Arab di peringkat sekolah rendah. aplikasi perisian. Jahily. types of literature. early Islam. syllabus contents and curriculum specifications. menghuraikan kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran dari tahun 1 hingga tahun 6 serta memberi penekanan kepada kombinasi penggunaan buku teks. Arabic multimedia terminology. Umayyad. well-known poets. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. penghasilan bahan multimedia pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab serta melayari laman web Arab. keistimewaan. pemidato dan penulis tersohor bagi setiap zaman. tema. several ways on how to prepare and use these sources skillfully and meaningfully in the teaching and learning process using ICT. kesan dan sumber puisi atau prosa tersebut. BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai dua perkara utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya.BAM3107 Kesusasteraan Arab (Al Adab al Arabi) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai sejarah kesusasteraan Arab mengikut pembahagiannya kepada lima zaman utama . software applications explains. hasil-hasil karya penyair.

BAM3111 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab (Methodology of Arabic Teaching) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada kaedah pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua. application of appropriate techniques strategies for effective teaching. the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language in school. pembinaan item berdasarkan jadual spesifikasi ujian dan ciri-ciri pentaksiran yang baik dan menerangkan prosedur pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab secara lisan dan penulisan di sekolah. pengukuran. prosedur penyelidikan pendidikan. the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. implement of the micro and macro teaching. menghuraikan pelbagai teknik dan strategi pengajaran yang bersesuaian serta elemen-elemen yang mempengaruhi keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. This course exposes students to the terminology of assessment. This course discusses the concept of micro and macro teaching. This course focuses on the approaches and techniques in teaching and learning Arabic as a second or foreign languages. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-010 . BAM 3112 Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Evaluation in Arabic Education) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar perbezaan terminologi penilaian. pentaksiran dan pengujian bahasa Arab. different skills. daily. konsep dan model-model penyelidikan tindakan.BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. lesson planning. prinsip-prinsip asas penilaian. mendedahkan kepada pelajar tentang kebaikan dan kekurangan setiap kaedah pengajaran bahasa kedua. dan ciri-ciri profesionalisme guru bahasa Arab. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro cara menyediakan rancangan pengajaran harian. mingguan dan semester mengikut format yang betul dan mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) BAM3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Arab Pendidikan Rendah. menghuraikan jenis-jenis ujian dan penilaian. advantages and shortcomings of teaching Arabic as a second language and the characteristics of professional Arabic teacher. proses penyelidikan tindakan. menghuraikan jenis–jenis kemahiran. evaluation and examination of Arabic language. weekly and semester and writing learning outcomes and writing reflections. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan.

monem. mengupas kompetensi komunikatif dan psikologi bahasa. pronunciation and articulation of every single Arabic letter. documentation and publication procedure of action research. language acquisition theories. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. introduction to various types of educational research design. data collection methods. moneme. Pedagogy and phonology in teaching and learning process. second and foreign languages. data analysis. data collection considerations. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. educational research procedure.perancangan dan cadangan. BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab (General Linguistic and Arabic Lexicography) 3(3+0) Kursus ini membincangkan ilmu linguistik secara umum yang merangkumi konsep pemerolehan bahasa ibunda. pertimbangan dalam pengumpulan data. Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Arabic Language (Implementation and Reporting) BAM3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Arab Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. cara-cara susunannnya dan cara penggunaannya. kaedah-kaedah pengumpulan data. morfem. types of educational research. interprestasi data penyelidikan tindakan. communicative competency and psychological language. This course provides skills in implementating and reporting action research in Arabic Language Studies for primary education. writing an action research report and article and ways of making action research data public. analisis data. This course studies linguistics generally consisting of several language acquisition concepts in native. phonology and phonetic of Arabic language including phonics system. sukukata dan kata. interpreting the action research data. organization an action research seminar. penganjuran seminar. makhraj huruf serta kaedah pengajaran fonetik di samping kepelbagaian intonasi dan penekanan bunyi yang membawa berbagai makna dan mengupas sistem perkamusan Arab. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-011 . planning and proposal. bahasa kedua dan bahasa asing. menghuraikan sistem fonologi dan fonetik bahasa Arab yang merangkumi vokal dan konsonan. teori-teori pemerolehan bahasa dan fungsi-fungsi bahasa. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. It discusses introduction to research methods in education. concepts of action research and models. action research prosess. vowel and consonant. syllable and word. This course provides knowledge about action research method in Arabic Language for primary education. phoneme.

pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab. Ia juga membincangkan mengenai pelbagai perkara yang berkaitan dengan penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran . jenis – jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web. penjelasan konsep. vocabulary. types of tests and the principles in building Arabic tests items. Tumpuan diberi kepada latihan sebutan yang standard dan kaedah pengajaran fonetik bahasa Cina (Hanyu Pinyin). 3. This course exposes the expectant students to an introduction of learning and teaching sources. kosa kata. Perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran pula meliputi penulisan rancangan mengajar dan refleksi. pelbagai pedagogi umum serta integrasi teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran. Teknik-teknik asas termasuk kemahiran berkomunikasi secara verbal dan bukan verbal. teknik soal jawab. several ways on how to prepare and use these sources skillfully and meaningfully usage in teaching and learning process. the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language. peranan dan kod etika guru Bahasa Cina. penilaian kemahiran berbahasa arab. Konsep asas meliputi teori pemerolehan bahasa. konsep penilaian. jenis – jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab. pemulaan dan penutup pelajaran. various types of knowledge sources such as bibliographies and websites via internet in teaching Arabic for the primary level. This course introduces the knowledge of phonetics and morphology of Chinese language like morphemes. perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. serta penyediaan dan penggunaan bahan bantu mengajar. dan peribahasa. Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina (Chinese Language Teacher and Methodology of Teaching and Learning) BCN3102 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep dan teknik-teknik asas. pembinaan item. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-012 . Emphasis is given on the practice of standard pronunciation and the methods of teaching the Chinese language phonetics(Hanyu Pinyin). BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH Fonetik dan Kosa Kata (Phonetics and Vocabulary) 3(2+1) BCN3101 Kursus ini memperkenalkan pengetahuan fonetik dan morfologi bahasa Cina seperti morfem. evaluation and examination of Arabic language. prinsip dan objektif pengajaran bahasa Cina. serta konsep pengajaran mikro. pentaksiran dan pengujian Bahasa Arab. and idioms.BAM3116 Pengurusan Sumber dan Penilaian Bahasa Arab (Resource Management and Evaluation in Arabic Language) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran. the terminology of assessment. penilaian kendalian sekolah.

writing reflections and understanding micro teaching concepts. This course encompasses the basic knowledge of children‟s literature: concepts. latihan merancang. characteristics. frasa. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary schools. phrases. followed by planning. Articles from different types of children‟s literature are selected as reading texts and teaching and learning methods are also introduced. ciri-ciri. basic techniques and methodology in teaching & learning Chinese language. dan bentuk genre sastera serta sejarah perkembangannya.This course discusses the concept. The classical Chinese grammar studies the classical groups of words and phrases while the modern Chinese language examines groups of words. questioning techniques. The basic technique covers the verbal and nonverbal communication skills. managing and implementing teaching and learning. the roles and ethics of language teachers. Tatabahasa klasik mengkaji kumpulan kata klasik sementara tatabahasa moden merangkumi kumpulan kata. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. Karya-karya sastera kanak-kanak dari pelbagai genre dipilih sebagai teks bacaan asas untuk penghayatan dan penganalisisan. various general pedagogies and the integration of information and communication techniques in the teaching & learning of Chinese language. principles and objectives of teaching Chinese language. sentence structure. BCN3104 Kesusasteraan Kanak-kanak (Children‟s Literature) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengetahuan asas kepada kesusasteraan kanak-kanak: konsep. induction and closure of a lesson as well as preparing and using teaching aids. BCN3103 Tatabahasa dan Retorik (Grammar and Rhetoric) 3(3+0) Kursus ini meliputi pengetahuan untuk tatabahasa klasik dan moden untuk bahasa Cina. The basic concept includes the theories of acquiring language skills. types of sentences and rhetoric. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-013 . and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) BCN 3105 3(2+1) Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran. mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran. komponen ayat. defining concepts. mengenali dan menulis aksara Cina. This course encompasses the grammatical structure of both classical and modern Chinese language. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. This course covers the methodology in learning. jenis-jenis ayat dan retorik. Penulisan karya sastera kanakkanak dan pengajaran dan pembelajaran juga diperkenalkan. genre and historical development. Planning and implementing teaching and learning involves lesson planning.

Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) BCN3108 3(3+0) Kursus ini mengkaji konsep. This course comprises definitions. selecting and writing texts of different genres in line with the objectives of Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Karya-karya gemilang dari pelbagai bentuk prosa dipilih sebagai bacaan asas. Micro and macro teaching will be carried out for every type of genre chosen. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. matlamat. memilih dan menulis sumber pengajaran yang bersesuaian dengan objektif Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. This course covers the teaching and learning methods of reading. Constructivism Learning Theories. aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-014 . Texts from different types of prose are selected as basic reading. roles. strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. teori pembelajaran konstruktivisme. characteristics.BCN3106 Prosa (Prose) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre (Teaching and Learning of Reading Texts of Different Genre) BCN3107 3(3+0) Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca teks pelbagai genre. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar (Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills) BCN3109 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep asas. objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. peranan. ciri-ciri pelbagai bentuk prosa serta sejarah perkembangannya. This course studies the concepts. ciri-ciri. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran mikro dan makro dibuat untuk setiap jenis genre terpilih. application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach. proses pelaksanaan. pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. characteristics. and historical development of prose. prinsip dan fungsi.

principles. Setiap tajuk disusuli dengan latihan dan pengajaran mikro atau makro. This course comprises definitions. Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I – Chinese Language for Primary Education ( Methodology )) BCN3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Cina Pendidikan Rendah.e. functions. various characteristics and historical development of poetry. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. BCN3111 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang (Teaching-Learning of Essay Writing Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi teknik asas kemahiran menulis. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) BCN3112 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan. iaitu Shi. This course covers the basic techniques in writing skills. interprestasi data penyelidikan tindakan. proses penyelidikan tindakan. methods. pertimbangan dalam pengumpulan data. Karya-karya gemilang dari tiga jenis puisi. dan Sanqu. teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. Each topic will be followed by micro or macro teaching. Ci and Sanqu.This course comprises the basic concepts. ciri-ciri pelbagai bentuk puisi serta sejarah perkembangannya. BCN3110 Puisi (Poetry) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. preparing the table of specification and analysing test results. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. prosedur penyelidikan pendidikan. Shi. implementation. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. i. kaedah-kaedah pengumpulan data. dipilih sebagai bacaan asas. essay-writing format and methods of marking and evaluating essays. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. analisis data. are selected as basic texts. Ci. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. format menulis karangan dan kaedah penyemakan dan pentaksiran karangan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-015 . perancangan dan cadangan. Distinctive poems of three different types.

writing an action research report and article and ways of making action research data public. sistem morfologi. tempat atrikulasinya. introduction to various types of educational research design. It discusses introduction to research methods in education. sistem bunyi vokal. fiksyen. interpreting the action research data. penganjuran seminar. novel dan drama dipilih sebagai bacaan asas. This course provides skills in implementating and reporting action research in Chinese Language Studies for primary education. konsonan. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. novels and dramas are selected as reading texts. the definition of linguistics. characteristics and historical development of novel and drama. aims to enhance students knowledge of Phonology. BCN 3114 Novel dan Drama (Novel and Drama) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. data analysis. educational research procedure. kajian fonologi bahasa Tamil. Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Chinese Language for Primary Education (Implementation and Reporting) BCN3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Cina Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. morfem dan pembentukan perkataan dalam Bahasa Tamil. types of educational research. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-016 . morphem and competence in the Tamil language. This course focuses on topics related to the history and evolution of the Tamil language. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH Pengantar Linguistik Bahasa Tamil (Introduction to Tamil Lingusitic) 3(3+0) BTM3101 Kursus ini memfokus sejarah kewujudan dan perkembangan bahasa serta cabang-cabang keluarga bahasa. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. Karya-karya gemilang dari pelbagai jenis cerpen. concepts of action research and models. data collection considerations. articulations. bahagian-bahagian dalam ilmu linguistik. fictions. ciri-ciri pelbagai bentuk novel dan drama serta sejarah perkembangan masing-masing. documentation and publication procedure of action research. action research prosess.This course provides knowledge about action research method in Chinese Language for primary education.Definisi ilmu linguistik. data collection methods. This course encompasses definitions. organization an action research seminar. planning and proposal. morphology system. 4. sistem fonem bahasa Tamil. Distinctive texts of different short stories.

In addition. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-017 . melaksanakan pengajaran mikro dan makro. It focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teaching. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate the various aspects of Tamil grammar. kemahirankemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. It aims at enabling students to apply the elements of Eluthiyal.BTM3102 Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T)/SK (Syllabus Ananlysis of SJK (T) and SK) 3(2+1) Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK. pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan. Solliyal and Thodariyal. approach and strategies of teaching the Tamil language to native speakers and also as a second language. Kefahaman dan penguasaan komponen tatabahasa Bahasa Tamil. pengaplikasian elemen-elemen Eluthiyal. dan kemahiran menghasilkan rancangan pelajaran yang baik. kaedah. This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language syllabus. kepentingan penggabungjalinan kemahiran-kemahiran bahasa. dan penggunaan kemahiran ICT dalam penghasilan bahan bantu mengajar. Solliyal dan Thodariyal dalam pertuturan dan penulisan. kaedah pengajaran elemen tatabahasa. kaedah. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah. BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi penekanan kepada teori. BTM3104 Tatabahasa I (Grammar I) 3(3+0) Kursus ini mengkaji aspek-aspek tatabahasa Eluthiyal. Focus will also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities. kaedah penggabungjalinan tatabahasa dalam pengajaran bahasa. Pendedahan juga diberi tentang teori. This course exposes students to various theories. refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Topics discussed include Eluthiyal. Solliyal and Thodariyal in speaking and writing. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua. kaedah penghasilan rancangan pelajaran harian. keperluan sukatan. It exposes students‟ to the theory. approaches and strategies in teaching and learning Tamil in primary schools. Solliyal dan Thodariyal. BTM3105 Pengajaran Tatabahasa (Teaching of Grammar) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada penganalisisan kandungan tatabahasa bahasa Tamil yang terkandung dalam Huraian Sukatan Pelajaran sekolah rendah. there will also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids.

penguasaan dan penggunaan bahasa. Emphasis is given to inductive. Topics discussed include the study of the literature component in the primary school syllabus. Students will be exposed to various enrichment activities with emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil language. children‟s literature. It discusses the theory. The knowledge concerned will assist the students in planning interesting and effective literature lessons and in developing relevant teaching aids. puisi. This course focuses on the various genres relating to children. aspek bacaan luas. dan menjelmakan pengetahuan bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-018 . Besides emphasis on appreciating suitable texts for children. caricatures. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate various literature genres. approach and strategies involved in teaching Tamil grammar. It discusses the importance of creative Tamil literature. sastera kanak-kanak. analisis genre sastera dalam huraian sukatan pelajaran sekolah rendah. Pengajaran dan pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language Literature) BTM3107 3(3+0) Kursus ini menjelaskan kepentingan pengajaran genre sastera di peringkat sekolah rendah. kepentingan dan peranan berita. pelbagai aktiviti pengayaan bahasa. iklan kartun dan sastera rakyat dalam memperkaya pengajaran dan pembelajaran sastera.pelbagai kaedah pengajaran sastera dan pendekatan yang sesuai digabungjalin dalam penyampaian pengajaran dan pembelajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar. ciri-ciri dan kandungan genre dalam sastera rakyat dan sajak Bahasa Tamil. pelbagai genre penulisan. deductive and eclectic methods in teaching grammar and to use the skills in lesson planning. juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara-cara mengatasinya. Topics include appreciating poetry. With the exposure. Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of overcoming them.This course aims to develop students‟ skills in analyzing the grammar component in the Primary schools Tamil Language syllabus. approaches and strategies of teaching literature. they are expected to produce various creative texts of their own. cartoons. poetry in motion and folklores. and activities and resources for teaching literature. penganalisisan karya kreatif seperti sajak. berita dan komik dan pelbagai genre mengikut konteks. This course focuses on topics related to various functions of language and its use. BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil (Enrichment and Use of the Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar-pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan penggunaannya. BTM3108 Pendekatan Penulisan Karya Kreatif (Approaches to Creative Writing) 3(3+0) Kursus ini memfokus pelbagai genre kanak-kanak yang terdapat dalam Bahasa Tamil.

BTM3111 Tatabahasa II (Grammar II) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan struktur tatabahasa Bahasa Tamil seperti punariyal.BTM3109 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil I (Modern Tamil Language Literature I) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan sejarah perkembangan prosa dan puisi moden Bahasa Tamil secara kronologi. authors and themes and analysis of epics. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-019 . This course provides students with the opportunity to understand and appreciate „Punariyal‟. pembelajaran Bahasa Tamil. puisi moden Bahasa Tamil mengikut zaman. kronologi bermula dari zaman Sanggam hingga zaman Bakthi. BTM3112 Puisi Klasik Bahasa Tamil (Tamil Classical Poems) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada sejarah perkembangan puisi klasik Tamil. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) . pentaksiran dan penilaian. developing the marking scheme and the administration of examinations. analyzing items. peraturan memberi markah dan prosedur pentadbiran peperiksaan. menganalisis item. Pelajar-pelajar dikehendaki mengaplikasikan kemahirankemahiran tatabahasa yang dipelajari dalam penulisan. mengapresiasi keunikannya. BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil (Testing and Evaluation in Tamil Language) 3(3+0) Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran. „Yaappiyaal‟ aspects of Tamil grammar. This course focuses on the history of modern prose and new approaches in modern Tamil literature. constructing the JSU. menilai kekuatan dan kelemahan dalam drama kontemporari. This course discusses the importance of Tamil classical poems from the Sanggam to the Bakthi period. It aims at enabling students to explore the structure of Tamil classical poems. Topics discussed include formation of words and analysis of classical poems. mengkaji pelbagai pendekatan baru dalam disiplin sastera moden Bahasa Tamil. menganalisis gaya bahasa dan hasil penulisan sasterawan ternama. In addition. mengkelaskan penyajak berdasarkan tema. Topics discussed include the history of classical poems. aspek tersurat dan tersirat dalam puisi klasik. they will also focus on evaluating the strengths and weaknesses in contemporary drama. Besides looking at themes. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate classical poems and epics. „Aniyiyal‟. kaedah pembinaan instrumen. mengenal pasti nilai-nilai murni dan unsur-unsur estetika. This course focuses on the importance of various methods in testing and evaluation in the Tamil language. aniyiyal dan yaappiyal. students will also analyse language styles and texts written by famous poets through the years. perkembangan prosa moden Bahasa Tamil. dan menggunakan kemahiran tatabahasa untuk menganalisis genre sajak dan puisi klasik. Emphasis will be given on various methods in formulating test instruments.

novels. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. planning and proposal. BTM3114 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil II (Modern Tamil Language Literature II) 3(3+0) Kursus ini memfokus sejarah perkembangan cerpen dan novel Tamil. data collection considerations. interprestasi data penyelidikan tindakan. kaedah-kaedah pengumpulan data. pertimbangan dalam pengumpulan data. introduction to various types of educational research design. penganjuran seminar. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. types of educational research. discussed include history and analysis of Malaysian Tamil short stories . emphasis on the critical appreciation skills and distinguish good short stories and novels. documentation and publication procedure of action research. analisis data. proses penyelidikan tindakan. This course provides skills in implementating and reporting action research in Tamil Language Studies for primary education. educational research procedure. data analysis.BTM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Metodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Tamil Pendidikan Rendah. This course discusses the importance of Tamil short stories and novels. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. action research prosess. concepts of action research and models. This course provides knowledge about action research method in Tamil Language for primary education. aspek kritikan cerpen dan novel dan mengenal pasti karya-karya yang bermutu. the authors and themes. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. penulispenulis kesusasteraan Tamil di Malaysia. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-020 . teknik penghasilan cerpen dan novel. interpreting the action research data. data collection methods.understand and appreciate Malaysian Tamil short stories and novels. perancangan dan cadangan.. writing an action research report and article and ways of making action research data public. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. It discusses introduction to research methods in education. organization an action research seminar. prosedur penyelidikan pendidikan. Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) BTM3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Tamil Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan.

PSS3103 Perkembangan Sejarah Negara (Historical Development of the Nation) 3(3+0) Kandungan kursus ini memfokuskan kepentingan sejarah perkembangan negara dalam pembinaan negara bangsa. This course gives an exposure of Sociology as a discipline. This course provides introduction to Social Studies that focuses on the definition of Social Studies. dan perkaitan Pengajian Sosial dengan perkembangan proses pembelajaran kanak-kanak di sekolah rendah. This course introduces the importance of Geography in the curriculum of Social Studies. Human Geography and the relation with the social and economic aspects and the method of implementing field work. culture. and races and ethnics. PSS3104 Geografi Persekitaran (Environmental Geography) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan kepentingan Geografi dalam kurikulum Pengajian Sosial. the Malacca Sultanate as the basis of nation development. kemahiran Geografi dan kaitan dengan organisasi ruang dan kehidupan manusia. Kesultanan Melayu Melaka sebagai tunjang pembinaan negara. multi-disciplinary. zaman selepas kemerdekaan. Geografi Manusia dan kaitan dengan aspek sosial dan ekonomi dan kaedah menjalankan kerja luar. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-021 . physical system and the relation with human beings. and the relationship between Social Studies with the development of child learning process in primary school. sosialisasi. Geographical skills and the relation with spatial organisation and human beings. socialisation. dan kaum dan etnik. budaya. masyarakat dan negara. PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Pengajian Sosial (Introduction to Social Studies) 3(3+0) PSS3101 Kursus ini memberi pengenalan kepada Pengajian Sosial berfokuskan kepada maksud Pengajian Sosial. interaksi dan struktur sosial. sistem fizikal dan kaitan dengan manusia.5. post-independence era. society and country. interaction and social structure. zaman sebelum kemerdekaan. kandungan pelbagai disiplin. pre-independence era. dan perubahan dasar pendidikan dalam sejarah perkembangan negara. This course focuses on the importance of the history of national development into the establishment of a nation state. pembahagian mengikut pendekatan elemen tematik. deviant and social control. and the amendment of education policy in national development history. PSS3102 Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial (Sociology from Social Studies Perspective) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan kepada Sosiologi sebagai satu disiplin. thematic strands. devian dan kawalan sosial.

PSS3105 Pembangunan Lestari Pendidikan (Education for Sustainable Development) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan pengetahuan tentang pengenalan pendidikan alam sekitar dan pembangunan lestari. mata pelajaran Kajian Sosial di sekolah rendah: Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. dan politik dan pemerintahan negara menurut perspektif Islam. kewujudan negara. Pelajar juga didedahkan tentang projek kewarganegaraan yang merupakan sebahagian aktiviti amali dalam pembelajaran khidmat sosial. strategi pendidikan lestari dalam Pengajian Sosial. and politics and government in Islamic perspectives. the existing of nation. Kursus ini juga memerlukan pelajar melaksanakan aktiviti amali. strategies of education on sustainability in Social Studies. education for sustainable development and education for international understanding. sukatan dan huraian sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. This course exposes the knowledge regarding the introduction of environment studies and sustainable development. PSS3106 Politik dan Kerajaan (Politics and Government) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan maksud Sains Politik dan kaitannya dengan Pengajian Sosial dengan merujuk sistem politik Malaysia. moral and ethics. politics. teacher‟s role in enhancing values. power and authority. human interaction with the environment and natural resources. politik. peranan guru dalam pemupukan nilai.tinjauan perbandingan. sovereignty. insan bermoral. moral human being. kedaulatan. domain afektif dalam pembentukan sikap positif. kuasa dan autoriti. This course requires students to conduct practical activities. This course focuses on values. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-022 . doctrine of power separation. types of governments – comparative studies. moral and ethics. doktrin pengasingan kuasa. interaksi manusia dengan alam dan sumber semula jadi. bentuk-bentuk kerajaan . and inculcation of values through government policies. PSS3107 Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial (Value and Ethics in Social Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi fokus kepada nilai. moral dan etika. This course details the definition of Political Science and its relation with Social Studies in references to the Malaysian political system. dan pembelajaran khidmat sosial dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. PSS3108 Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah (Social Studies in Primary School) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada mata pelajaran Kajian Sosial. sukatan dan huraian sukatan pelajaran Kajian Tempatan. pendidikan pembangunan lestari dan pendidikan untuk kefahaman sejagat. moral dan etika. affective domains in instilling positive attitudes. dan penerapan nilai melalui dasar-dasar kerajaan.

perancangan pengajaran. perancangan ujian. syllabus and curiculum specifications of Local Studies. and Civics and Citizenship Education. teaching-learning modes and techniques. teaching skills. and the procedure in creating and organising ICT-based material for Social Studies. items analysis. the procedure in creating and organising educational technology material for Social Studies. This course emphasises on the basic concepts of evaluation and measurement in the teaching and learning of Social Studies. tujuan menggunakan sumber pengajaran dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial. isu-isu pentaksiran dan peranan guru dalam pentaksiran. approaches and strategies in teaching-learning. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan bercetak untuk Pengajian Sosial. dan prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan berasaskan Teknologi Maklumat dan Komunikasi untuk Pengajian Sosial. kesahan dan kebolehpercayaan ujian. and learning of social service in Civics and Citizenship Education. the purposes of using teaching and learning resources in Social Studies. and the role of teachers in assessment. the micro and macro teaching. planning of test. measurement and statistics. PSS3111 Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial (Instructional Methodology in Social Studies) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan beberapa kaedah pengajaran yang boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan teknologi pendidikan untuk Pengajian Sosial. penilaian dan ujian. and Civics and Citizenship Education. This course describes types of teaching modes suitable for teaching-learning in Social Studies. evaluation and test. Students are also exposed to the citizenship project. validity and reliability of test.This course focuses on the introduction to Social Studies subjects. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-023 . pengukuran dan statistik. pengajaran mikro dan makro. Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial (Assessment and Evaluation in Learning Social Studies) PSS3110 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan konsep-konsep asas penilaian dan pengukuran dalam pengajaran dan pembelajaran Pengajian Sosial. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. This course introduces the learning theory and the relation with the use of teaching and learning resources. Social Studies subjects in primary schools: Local Studies. issues in assessment. kemahiran pengajaran. the procedure in creating and organising printed materials for Social Studies. lesson planning. which is a part of practical activities in the learning of social service. pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran. Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial (Resources in Teaching and Learning of Social Studies) PSS3109 3(3+0) Kursus memperkenalkan teori pembelajaran dan kaitan dengan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran. analisis items.

kelebihan dan kelemahan analisis wacana. interpreting the action research data. planning and proposal. perbezaan pendekatan klasik dan wacana analisis pascamoden. introduction to discourse analysis. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. and objective manner. data analysis.PSS3112 Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi (Economic Growth and Development) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada kajian ekonomi pembangunan. This course gives the students the opportunity of acquiring analytical skills to comprehend issues in a more critical. social aspects in development. and Malaysian economy and globalisation. sektor ekonomi dalam pembangunan. pemikiran kritikal dan analisis logik. types of educational research. discourse analysis and mass media. and discourse and social issues. perancangan dan cadangan. PSS3113 Penyelidikan Tindakan I . critical thinking and logical analysis. economic sectors in development. educational research procedure. human capital investment in knowledge-based economy. analisis wacana dan media massa. kegunaan analisis wacana. analisis data. dan globalisasi dan ekonomi Malaysia. the use of discourse analysis. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. introduction to various types of educational research design. masalah kemiskinan dan strategi pembasmian. kaedah-kaedah pengumpulan data. aspek sosial dalam pembangunan. economic transformation and development. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. This course provides knowledge about action research method in Social Studies for primary education. It discusses introduction to research methods in education. strengths and weaknesses of discourse analysis. interprestasi data penyelidikan tindakan. economic growth factors. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. PSS3114 Wacana dan Masyarakat (Discourse and Society) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang pelajar memperolehi kemahiran menganalisis isu secara lebih kritikal. data collection methods. This course focuses on the study of economic development. and the solutions. action research prosess. differences in classical approaches and the discourse of post-modern analysis. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-024 . wacana dan isu-isu kemasyarakatan dan cadangan penyelesaian. pengenalan analisis wacana. proses penyelidikan tindakan. pertimbangan dalam pengumpulan data. transformasi dan pembangunan ekonomi.Pengajian Sosial (Kaedah ) [Action Research I in Sosial Studies – (Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pengajian Sosial Pendidikan Rendah. problems of poverty and eradication strategies. concepts of action research and models. rational. prosedur penyelidikan pendidikan. data collection considerations. writing an action research report and article and ways of making action research data public. rasional dan objektif. pelaburan modal manusia ke arah ekonomi berasaskan pengetahuan. faktor pertumbuhan ekonomi.

chords and cadences. irregular time division. meters and note values. In the sight singing section. melodies. skelnada major. Other than that ornaments in music scores will be taught. klef-alto dan tenor. MZU3102 Teori Muzik I (Theory of Music I) 2(2+0) Kursus ini adalah lanjutan daripada asas teori muzik yang diperkenalkan di dalam Kursus Persediaan di mana pelajar diperkenalkan dengan meter-lazim.PSS3115 Penyelidikan Tindakan II . This course is a continuation from basic music theory learnt in the preparatory course. irregular meter. minor and chromatic scales and compound intervals. major. peraturan pengharmonian. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-025 . triad. meter dan nilai not. knowledge of harmonization such as chord in different inversions. penganjuran seminar. This course also focuses on sight singing. organization an action research seminar. rules of harmony. It consists of listening to intervals. penulisan kord secara figured bass dan topik not-not hiasan yang digunakan dalam muzik. PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH Aural dan Nyanyian Semerta I (Aural and Sight Singing I) 1(0+1) MZU3101 Kursus ini memberi fokus kepada penguasaan kemahiran pendengaran iaitu mengenal pasti jeda. kord-kord dalam pelbagai kedudukan. melodi. This course provides skills in implementating and reporting action research in Social Studies for primary education. Students will be required to complete rhythmic and melodic dictation. pembentukkan kaden. students will be guided systematically using solfege to develop skills in singing melodies in various keys. kaden dan irama serta nyanyian semerta menggunakan solfa untuk memperkembangkan kemahiran dalam nyanyian melodi dan irama dalam pelbagai nada. alto and tenor clefs. compound and irregular time. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. 6. pembahagian masa tak sekata. This course focuses on acquiring listening and sight singing skills musically and intelligently. kord.Pengajian Sosial (Implementasi dan Pelaporan) [Action Research II in Social Studies (Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pengajian Sosial Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. minor dan kromatik dan jeda yang melebihi satu oktaf. formation of cadences and the recognition of figured bass. tidak lazim. triads. Topics given focus here are meters in simple. documentation and publication procedure of action research.

importance of music. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-026 . MZU3105 Teori Muzik II (Theory of Music II) 2(2+0) Kursus ini memperkenalkan pengharmonian melodi. In addition. This is further applied in melody writing of 4 voices / SATB including modulation and aspects of melody. sociological and psychological factors that affect music education. aims and the functions of music in education. In this course. psikologi. arpegio dan kord. pengukuhan dalam teknik permainan kibod melalui latihan dalam permainan skel. pembentukan kord dominan ketujuh. technical skills through drill exercises such as in the playing of scales. faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. philosophical implications. pembelajaran ciri-ciri modulasi dan aspek-aspek melodi dan hiasan melodik yang digunakan dalam sesebuah ciptaan karya muzik. MZU3104 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education. faktor-faktor sosiologi. students use melodic decoration in their music composition. students will be prepared with good technical skills that are needed in order to play a keyboard as an accompaniment instrument in a musical classroom.MZU3103 Kecekapan Kibod I (Keyboard Competency I) 1(0+1) Kursus ini menyediakan teknik dan kemahiran untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan aktiviti muzikal dalam bilik darjah. pergerakan pembalikan kedua. sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. pergerakan kelima dan pengetahuan ini akan diaplikasikan dalam penulisan empat lapisan suara atau SATB bagi melodi yang mudah. This course introduces the melodic harmonisation using the dominant seventh chord. progression of six four and chord progession in fifths. matlamat. fungsi muzik dalam pendidikan. arpeggios and chords apply knowledge of theory and harmony to playing repertoire in various accompaniment rhythms and sight playing skills. aplikasi teori dan harmoni dalam permainan repertoire kibod dan permainan semerta pada kibod.

singing.Gitar I (Major Instrument – Guitar I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman bermain gitar. harmoni dalam permainan repertoire kibod. arpeggio and chord playing. identify problems faced in children‟s singing and to overcome these problems. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-027 . exercises in scale. Memperkenalkan kord. dan konsep muzikal. sight playing at level I and introduction to guided simple left hand accompaniment. latihan aural. arpegio. Keyboard technical skills. pelajar mempelajari teknik permainan kibod dalam permainan skel. langkah-langkah dalam pengajaran nyanyian. kemahiran membaca skor kibod secara semerta dan mengimprovisasi melodi dan menambah repertoire dengan memainkan skor ensembel kibod dua suara. Pelajar juga meningkatkan kemahiran pendengaran melalui aktiviti aural permainan gitar. MZU3107 Muzik dalam Bilik Darjah (Music in the Classroom) 2(1+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang jenis dan ciri-ciri suara kanak-kanak dan remaja. bacaan not. playing a wider repertoire. masalah dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. petikan dan cara „strumming‟. bermain pelbagai rentak. teknik bermain rekoder soprano. alto digabungkan dengan iringan alat perkusi. latihan bermain dalam pelbagai repertoire. preparation and arrangement of percussion scores. students are trained to select accompanying instruments such as the playing of soprano and alto recorder with percussion instruments. kord dan pengaplikasian teori. keyboard repertoire includes applying theory and harmony knowledge with using a variety of rhythm. teaching and learning of singing in the music classroom. develop keyboard sight reading and melody improvisation and keyboard repertoire includes playing ensemble keyboard score in two voices are taught. jenis rentak iringan. accompaniment. a variety of singing repertoire including two part singing. lagu lapisan. This course exposes students to various piano technical skills. MZP3108G Alat Muzik Utama . This course continues from the previous keyboard I course. Tumpuan diberi kepada „postur‟ bermain yang betul. teknik pengendalian alat iringan. penyediaan dan penghasilan skor perkusi. MZP3108P Alat Muzik Utama – Piano I (Major Instrument – Piano I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk memberi pendedahan kepada pelbagai teknik bermain piano. pemilihan pelbagai repertoire yang merangkumi lagu sesuara.MZU3106 Kecekapan Kibod II (Keyboard Competency II) 1(0+1) Kursus ini merupakan lanjutan daripada Kursus Kecekapan Kibod I. permainan semerta pada tahap I dan cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri. bermain gitar sambil menyanyi. This course exposes students to the types and characteristics of children and adult voices.

Vokal I (Major Instrument – Vocal I) 1(0+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar mempraktik dan mengaplikasikan kemahiran dan teknik vokal secara berkesan. triad. Students are guided throughout the course at this preliminary stage. MZP3108V Alat Muzik Utama . aural practices. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. It involves aural studies in intervals. broken chords. alberti bass. triads. play block chords. This course is a continuation of the Aural and Sight Singing Course I. broken chord. playing with different rhythm. singing folk songs. kord. Focus is on posture. bes alberti. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. panduan dalam mengatasi kesulitan yang berkaitan dengan kemahiran vokal dari peringkat awal. permainan alat muzik. irama. Kemahiran pendengaran. playing the guitar while singing. cadence and rhythm. melody improvisation. MZU3111 Pendekatan Pengajaran Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. melodi. sing melodies in keys changes from major to minor. chords. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat. MZU3109 Aural dan Nyanyian Semerta II (Aural and Sight Singing II) 1(0+1) Kursus in merupakan lanjutan dari kursus Aural dan Nyanyian Semerta I. latihan dalam menulis melodi dan nyanyian semerta akan dipelajari. dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. mengimprovisasikan melodi di kibod.jumping chords and chomping chords at the keyboard. music approaches method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts. trained in aural dictation of melody score writing and sight singing.This course caters to students without knowledge in guitar playing. Carl Orff and Jaques Dalcroze. latihan dalam permainan iringan kord blok. jumping chord. kaden. mengenal pasti jeda. playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. Students also develop listening skills through aural guitar playing. plucking and strumming style. This course is an introduction to Zoltan Kodaly. chords and musical concepts. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. reading of notes. This course offers students to practise and apply vocal skills effectively. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-028 . latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian dalam Bilik Darjah (Keyboard Palying and Singging in the Classroom) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. melodies.

articulation. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-029 . Emphasis is on style development. students are continually guided in playing left hand simple accompaniment with various rhythm patterns. mengubah lagu-lagu yang sesuai untuk koir. plucking. bimbingan.Gitar II (Major Instrument – Guitar II) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap I. rhythm. Penekanan kepada perkembangan stail.Vokal II (Major Instrument – Vocal II) 1(0+1) Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal I dengan memberi fokus kepada teknik vokal fonasi. dynamics and performance preparation. In addidtion. nyanyian dari dua hingga empat lapisan suara yang lebih mantap dan aktiviti mempersembahkan hasil ciptaan mereka sendiri. pelbagai rentak dan kod. tumpuan akan diberi kepada „postur‟ bermain yang betul. pengajaran dan pembelajaran mencipta melodi. to reinforcement. artikulasi. musical concepts and performance experience are given due attention in this foundation course. strumming style with different rhythm and chords. This course is a continuity from course vocal 1. In the teaching and learning of music in the classroom. latihan mencipta melodi sesuara dari lapan hingga enam belas bar. petikan dan cara „strumming‟. progressing to level two in piano playing techniques. This course focuses on continuity. ciptaan ensembel rekoder. Students practise technical vocal skills from various repertoire and learn to sing with various rhythm. panduan dalam menyelesaikan masalah berkaitan dengan bermain gitar. MZU3113 Ciptaan dan Ensembel I (Composition and Ensemble I) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan mengenai ciri-ciri ciptaan dalam Pendidikan Muzik. latihan aural. emphasis is on piano playing accompanying KBSR songs. sight playing and a variety in repertoire. MZP3112G Alat Muzik Utama . rentak. konsep muzikal dan pengalaman persembahan di peringkat asas. bacaan not. nyanyian lagu. mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak.students are guided throughout the guitar course with the correct posture in playing and the reading of music notation. This course is designed for students who have completed foundation course guitar at level I. pengukuhan cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri dalam pelbagai rentak dan permainan piano sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR sebagai persediaan pengajaran pembelajaran di bilik darjah. pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. kemahiran membuat persembahan. MZP3112V Alat Muzik Utama . aural.MZP3112P Alat Muzik Utama – Piano II (Major Instrument – Piano II) 1(0+1) Kursus ini memfokuskan kepada kesinambungan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap dua. dinamik. Emphasis is on the phonation of vocal techniques.

Zapin and walking bass rhythms. Zapin. artikulasi. Focus is on accompanying KBSR and current songs using Inang. permainan piano dalam rentak Inang.Gitar III (Major Instrument – Guitar III) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap II . Style. primarily on the KBSR music education syllabus. mingguan. weekly plan and the daily lesson plan with reference to the primary school music education syllabus. mengaplikasikan kandungan sukatan pendidikan muzik sekolah rendah dalam sesi latihan pengajaran mikro. memberi pendedahan kepada sukatan pelajaran pendidikan muzik KBSR merangkumi kemahiran menulis rancangan pengajaran tahunan. This course is designed for students who have successfully completed guitar foundation course level II. harian . This course is a continuity towards level III in piano playing technics. This course discusses the primary school music curriculum. rancangan mingguan . It comprises of preparing. dynamics and complex skills are developed as the course advances. sight playing and a variety in repertoire. perancangan. dan walking bass sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR dan semasa. Melody composition is put into practice in ensemble recorder composition and well arranged choir scores from two to four voices.rancangan harian. Students are guided in these 3 components throughout the course. rentak. dan kemahiran yang lebih kompleks sebagai pemeringkatan latihan. MZU3114 Kurikulum dan Pengajaran Muzik I (Curriculum and Music Teaching I) 2(1+1) Kursus ini membincangkan kandungan kurikulum muzik sekolah rendah. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-030 . dinamik. planning and writing the year plan. articulation. melodic composition in single voice/part melody from eight to sixteen bars and the opportunity to perform their respective composition. penekanan kepada perkembangan stail. Students‟ present their respective music composition present during this course. MZP3115G Alat Muzik Utama . MZP3115P Alat Muzik Utama – Piano III (Major Instrument – Piano III) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada lanjutan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap III pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. format rancangan pelajaran tahunan.This course exposes the students to compositional devices in music education.pengajaran mikro. rhythm. Micro teaching sessions are based on the primary school music education syllabus.

perancangan sesi pengajaran makro. mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak.Vokal III (Major Instrument – Vocal III) 1(0+1) Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal II dengan memberi fokus kepada teknik vokal resonan dan penghasilan ton. Malaysian Music course contains six components: Music in the form of performing arts. students are exposed to different music genres through listening activity. analisis skor. Muzik Ensembel Lain. practice to reflect and write on the work carried out. folk songs and syncretic music from the Malaysian ethnics . sight playing and the variety of repertoire becomes increasingly challenging. video watching or live performances. analasis tayangan video ataupun persembahan sebenar. This course is a continuity from course vocal II. choral vocal music and solo instrumental music. langkah-langkah pengajaran makro. music genres materials are selected from traditional classic music. This course focuses on macro teaching sessions. Muzik Ensembel Sosial Popular. merancang jenis penilaian dan kriteria penilaian yang diuji serta amalan refleksi . pelbagai genre melalui aktiviti pendengaran. piano playing techniques. MZU3117 Muzik Malaysia (Malaysian Music) 3(2+1) Muzik Malaysia mengandungi enam bahagian iaitu Muzik Bentuk Seni Lakon. Muzik Vokal koral dan Muzik Instrumental solo. Music in the form of dance. workshops and practical experiences. genre-genre yang dipilih mewakili tradisi muzik klasik. dan pengalaman praktikal salah satu genre. Muzik Bentuk Tarian Utama. score analisis. develop skills in macro teaching and sequential steps undertaken in macro teaching. MZU3116 Kurikulum dan Pengajaran Muzik II (Curriculum and Music Teaching II) 2(2+0) Kursus ini memberi penekanan kepada sesi latihan pengajaran makro. “Popular social” ensemble music. Aras kesukaran kandungan pelajaran meningkat dan aplikasi pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. Emphasis is on resonance and tone production of vocal techniques. rakyat dan sinkretik daripada pelbagai kaum di Malaysia. planning the types of assessment and valuation criteria based on the specified musical aspects. planning of macro teaching sessions. sight playing and a variety in repertoire. Students practise technical vocal skills from various repertoire and learn to sing with various rhythm. On this higher level. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-031 . kemahiran-kemahiran dalam pengajaran makro. This course is a continuity towards level 4 in piano playing techniques. bengkel.MZP3115V Alat Muzik Utama . MZP3118P Alat Muzik Utama – Piano IV (Major Instrument – Piano IV) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada pembelajaran lanjutan permainan piano ke tahap IV.

20th century and Jazz eras. membincangkan pelbagai muzik klasik dari zaman Renaisssance. Jepun. India. This course comprises of five categories namely selected instrumental music from China.Gitar IV (Major Instrument – Guitar IV) 1(0+1) Kursus ini memberi latihan dan kemahiran lanjutan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. lawatan ke program konsert / persembahan. MZU3119 Ciptaan dan Ensembel II (Composition and Ensemble II) 3(2+1) Kursus ini memfokaskan pengetahuan dan cara-cara menghasilkan muzik ciptaan yang berasaskan kepada pelbagai sumber. Classical. self access and group learning approach and experiences geared towards guitar professionalism. menganalisis skor mengikut zaman dan pendedahan kepada beberapa komposer. Baroque. Japan. ensembel instrumental. Barok.MZP3118G Alat Muzik Utama . Instrumental ensemble includes recorder and percussion instruments. styles and composers music scores from Renaissance. ensembel instrumental meliputi permainan ensembel rekorder dan perkusi. This course focuses on ways to produce music composition derived from various resources. Scores from different eras are analysed on a deeper level with reference to the composers. instrumental ensemble. Romantic. Thailand and Africa. MZP3118V Alat Muzik Utama . The application of guitar skills in performance playing is geared towards a professional guitar player. discussions are held to analyse aspects of music genre. Abad ke 20 dan Jazz. This course focuses on vocal diction techniques.Vokal IV (Major Instrument – Vocal IV) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal sebutan. genre. mempraktikkan kemahiran dan teknik dalam pelbagai repertoire lagu. MZU3120 Muzik Dunia (World Music) 2(2+0) Kursus ini mengandungi lima bahagian iaitu pilihan muzik instrumental dari Negara-negara China. conducting and attending program concerts/performance. This course provides skill training and enrichment for a competent guitar player. latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. Students are exposed to performance techniques and singing in various rhythm and practise vocal skills and techniques from different repertoire. pendekatan pembelajaran kendiri secara solo dan pengalaman membuat persembahan yang lebih menjurus kepada profesionalisme. Klasik. Thailand dan kawasan Sub-Saharan Afrika. Romantik. memimpin. teknik persembahan. karya dan stail dengan lebih mendalam. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-032 . genre and compositional styles. India.

Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. perancangan dan cadangan. abad ke 20 dan permainan muzik semasa Malaysia dan kemahiran bermain piano secara individu. klasik. data collection considerations. tempo dan perangkaian dan latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. pertimbangan dalam pengumpulan data. writing an action research report and article and ways of making action research data public.MZP3121P Alat Muzik Utama – Piano V (Major Instrument – Piano V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada permainan piano dalam pelbagai repertoire dan genre muzik termasuklah repertoire dari era baroque. proses penyelidikan tindakan. analisis data. data collection methods. ekspresi dalam pelbagai dinamik. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-033 . interprestasi data penyelidikan tindakan. introduction to various types of educational research design. This course focuses on piano playing on a repertoire from the baroque. planning and proposal. action research prosess. interpreting the action research data.This repertoire also includes Malaysian Music of today and individual student piano playing.Vokal V (Major Instrument – Vocal V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal ekspresi yang meliputi antara lainnya. concepts of action research and models. romantic and the 20th century eras with different music genres. This course focuses on vocal techniques such as expressions in various dynamics. MZP3122 Penyelidikan Tindakan I . MZP3121G Alat Muzik Utama . This course provides knowledge about action research method in Music Education for primary education. Kursus bermain gitar tahap V memberi latihan dan kemahiran pengukuhan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang benar-benar mahir. educational research procedure. This course is designed for students who have successfully completed foundation course guitar level IV. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. It discusses introduction to research methods in education. romantik.Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah ) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah. kaedah-kaedah pengumpulan data. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. data analysis. types of educational research. tempo and phrasing and singing in various rhythm. classic. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan.Gitar V (Major Instrument – Guitar V) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap IV. prosedur penyelidikan pendidikan. Guitar course level V provides training in reinforced and enrichment skills towards a competent guitar player MZP3121V Alat Muzik Utama .

MUSIC ACE. Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) MZP3124 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. China. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. Jepun dan Barat. India. dan AURALIA dan pengalaman hands on dalam penyuntingan. 7. This course provides skills in implementating and reporting action research in Music Education for primary education. mengaplikasikan perisian notasi muzik serta perisian pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer melalui penggunaan perisian FINALE / SIBELIUS. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-034 . organization an action research seminar. pengadunan dan mastering bahan muzik dengan menggunakan perisian CAKEWALK SONAR This course is an introduction in the application of music technology in the classroom. PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH PSV3101 Pengenalan Pendidikan Seni Visual(PSV) (Introduction to Visual Art Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep Pendidikan Seni Visual(PSV). Penekanan utama diberi kepada kepentingan PSV dalam kehidupan seharian. the role of technology and music software in the production of music composition. serta matlamat dan objektif PSV dalam KBSR. art of various cultures. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. mixing and mastering music materials with music software such as Cakewalk SONAR and notation software FINALE / SIBELIUS.MZP3123 Teknologi Muzik (Music Technology) 3(1+2) Kursus ini memperkenalkan pengaplikasian teknologi muzik dalam bilik darjah. use music notation software and computer assisted instruction software such as FINALE / SIBELIUS. kesenian pelbagai budaya di Alam Melayu. beberapa pandangan serta sumbangan tokoh dan pendidik seni. It emphasizes on the importance of Visual Art Education in everyday life. penganjuran seminar. peranan teknologi dan perisian muzik dalam menghasilkan gubahan muzik. konsep reka bentuk dan kraf serta kepentingan PSV dalam era teknologi tinggi. various views and contributions of distinguished artists and art educationists. aims and objectives of Visual Art Education(VAE) in KBSR. This course covers the concepts. documentation and publication procedure of action research. the concept of design and craft and the importance of Visual Art Education in the era of high technology. MUSIC ACE and AURALIA and hands on experience in editing.

prinsip rekaan dan komposisi dalam karya pelbagai budaya secara perbandingan. estetika dan ekspresi visual. Integrated Curriculum for Primary School) PSV3104 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. resource and teaching aid management. PSV3103 Kreativiti dan Seni Kanak-kanak (Creativity and Children‟s Art) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada latar belakang teori perkembangan pengutaraan tampak kanak-kanak. the 5P concept. kreativiti. pengaruh dan latar belakang dalam pelbagai budaya. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education(VAE). peringkat perkembangan lukisan kanak-kanak. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar.philosophy. the roles of the VAE teachers. aesthetics. Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. specifications of the syllabus.PSV3102 Bahasa Visual Perbandingan (Comparative Visual Language) 3(2+1) Kursus ini memberi fokus kepada pengenalan bahasa visual – falsafah. stimulus and factors that affect children‟s art. asas seni reka karya Seni Visual secara perbandingan. matlamat. peranan guru PSV. creativity. This course focuses on introduction to visual language. the importance of curriculum development. goals and objectives of the VAE curriculum. influence and background of various cultures. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-035 . management of outdoor and indoor activities. kepentingan perkembangan kurikulum. huraian sukatan pelajaran. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. This course focuses on the background of developmental theory on children‟s visual expressions. pengurusan bilik PSV dan hasil kerja murid dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. children‟s creativity and imaginations. tokoh pendidik dan pengkaji lukisan kanakkanak. Practical activities cover the comparative studies and explorations of the use of art elements. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. distinguished educationist and researchers in children‟s art. comparative studies of basic design concept in visual arts. rangsangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi lukisan kanak-kanak. analisis asas seni reka dalam karya. konsep 5P. objektif kurikulum. analyzing basic design concept in visual art works. and visual expression. developmental stages of children‟s art. Aktiviti amali meliputi kajian dan penerokaan unsur seni. principles of design and compositions in art works of various cultures. apresiasi hasil seni 2-dimensi kanakkanak dan apresiasi hasil seni 3-dimensi kanak-kanak. appreciations of children‟s 2-dimensional art works and appreciations of children‟s 3-dimensional art works.

perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut Tahap 1 dan 2. strategi. Aktiviti amali yang merangkumi proses menghasilkan karya mengikut jenis dalam bidang. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang. Membuat Corak dan Rekaan. methodology and technique of teaching and learning Visual Art Education based on the VAE KBSR curriculum. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang Menggambar. planning of teaching and learning activities for each area for Levels 1 and 2. This course covers the learning theories. Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah – Menggambar. subject matter. pengajaran mikro dan makro. persediaan mengajar. Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. bahan. Membuat Corak dan Rekaan Tahap 1 dan 2. Aktiviti amali meliputi meneroka alat. strategy. perancangan dan persediaan mengajar. content and themes in producing art works for the four areas. dan sumber pengajaran dan pembelajaran. micro and macro teaching. teaching and learning activities in the area of Drawing and Picture Making. as well as Introduction to Tradisional Crafts. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-036 . Pattern-Making and Designing. pendekatan. Pattern-Making and Designing) PSV3106 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep dan prinsip Menggambar. This course focuses on the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. This course covers the concept of Drawing and Picture Making as well as PatternMaking and Designing. as well as practical activities for explorations of tools and materials. Integrated Curriculum for Primary School – Drawing and Picture Making. Membuat Corak dan Rekaan. Pattern-Making and Designing as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in the areas. that is: Drawing and Picture Making. Modelling and Constructing. lesson planning. Membuat Corak dan Rekaan (Visual Art Education.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. as well as teaching and learning resources. Integrated Curriculum for Primary School) PSV3107 3(2+1) Kursus ini merangkumi teori pembelajaran. approach. lesson planning.

PSV3108 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah . jenis-jenis pentaksiran. PSV3110 Sejarah dan Apresiasi Seni (Art History and Appreciation) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengenalan kepada sejarah seni barat. menghasilkan karya dengan menggunakan multimedia. tujuan pentaksiran PSV. application of ICT in teaching and learning VAE. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. Mengenal Kraf Tradisional. apresiasi karya seni barat. pelbagai pendekatan apresiasi seni visual. Introduction to Traditional Crafts) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep dan prinsip bidang Membentuk dan Membuat binaan. introduction to multimedia as well as multimedia in VAE. oriental art. This course covers the introduction to the art history in western art. peraturan memberi markah. kaedah pentaksiran PSV. seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia. seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia.Membentuk dan Membuat Binaan. producing multimedia art works as well as presenting and exhibiting multimedia art works. aplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran PSV. pengenalan multimedia. Aktiviti amali merangkumi aktiviti menggunakan multimedia. PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Art Education Assessment) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran Pendidikan Seni Visual(PSV). western art. Introduction to Tradisional Crafts. Mengenal Kraf Traditional (Integrated Curriculum for Primary School in Visual Art Education – Modelling and Constructing. This course focuses on the concept and principles of the area of Modeling and Constructing. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-037 . applying creativity and artistic process in producing digital art works. art in the Malay lands and visual art in Malaysia. mengaplikasi proses kreativiti dan artistik dalam menghasilkan karya digital. merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang tersebut. various approaches in the appreciation of visual art. bentuk pentaksiran PSV. membuat persembahan dan pameran karya multimedia. oriental art. PSV3109 Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual (Creative Multimedia in Visual Art Education) 3(1+2) Kursus ini meliputi peranan seni dalam teknologi maklumat dan komunikasi (ICT). multimedia dalam PSV. seni oriental. This course covers the role of art in information and communication technology (ICT). art in the Malay Lands and visual art in Malaysia. the planning of teaching and learning activities in the area as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in these areas. Practical activities cover the use of multimedia. serta aktiviti amali yang meliputi proses menghasilkan karya mengikut proses berdasarkan jenis kegiatan dalam bidang tersebut. seni oriental.

kaedah-kaedah pengumpulan data. Aktiviti amali meliputi merancang dan melaksanakan projek seni. membuat laporan maklum balas dan tindakan lanjutan. PSV3112 Lukisan dan Penyuburan Diri (Drawing and Self-Enrichment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi jenis-jenis lukisan. creativity and artistic process as well as computer aided drawings. evaluation of art works and evaluation of portfolios.This course covers the concept of the assessment of Visual Art Education(VAE). Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I-Visual Art Education Primary Education( Methodology) PSV3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. proses kreativiti dan artistik serta lukisan berbantukan komputer. concepts of action research and models. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. data collection methods. data analysis. prosedur penyelidikan pendidikan. Practical activities include activities in producing digital and non digital drawings and art works. It discusses introduction to research methods in education. approaches and methods. various functions of drawings from various genres and culture. This course covers the types of drawings . planning and proposal. drawing techniques. interpreting the action research data. teknik menghasilkan lukisan. PSV 3114 Seni dan Pengurusan (Art and Management) 3(1+2) Kursus ini meliputi kepentingan dan asas pengetahuan dalam projek seni. methods and forms of assessment. interprestasi data kajian tindakan. Aktiviti amali meliputi aktiviti menghasilkan karya lukisan digital dan bukan digital. alat dan bahan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. pengurusan dan proses pengendalian projek seni. data collection considerations. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-038 . pertimbangan dan pengamatan asas dalam lukisan. introduction to various types of educational research design. tools and materials. educational research procedure. mark schemes. analisis data. aims of assessment in VAE. perancangan dan cadangan. proses penyelidikan tindakan. pertimbangan dalam pengumpulan data. pendekatan dan kaedah lukisan. This course provides knowledge about action research method in Visual Art Education for primary education. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. types of educational research. considerations and perceptions in drawings. pelbagai fungsi lukisan. lukisan dalam gubahan pelbagai aliran dan budaya. action research prosess. types of assessments. dan caracara menyebarkan data penyelidikan tindakan.

the implementation of “j-QAF” Programme and the first sixth month of Year One. documentation and publication procedure of action research. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Asuhan Tilawah Al-Quran. making feedback reports and taking further actions. pelaksanaan program j-QAF dan pelaksanaan enam bulan pertama Tahun Satu di sekolah rendah. aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Asas Ulum Syariah. bahagian amali: Aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Asuhan Tilawah Al-Quran. Bahagian teori: analisis strategi dan pendekatan pengajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. kaedah dan teknik pengajaran pembelajaran. teachers guide book. panduan pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam bagi semua bidang . the importance and fundamental knowledge of art projects. penganjuran seminar. aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Adab dan Akhlak Islamiah dan Pelajaran Jawi. the usage of text books. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah (Introduction to Islamic Education in Primary School) PIM3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan kurikulum pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. 8. organization an action research seminar. Membincangkan penggunaan Buku Teks dan Buku Panduan Guru. This course provides skills in implementating and reporting action research in Visual Art Education for primary education. management and organisational process of art projects. implementing art projects.This course covers the management and organisation of art projects. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. This course focuses on the Islamic education curriculum development and comparative analysis of the old and new curriculum. Penyelidikan Tindakan II . prinsip perkembangan isi pelajaran dalam semua bidang Pendidikan Islam. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II-Visual Art Education Primary Education( Implementation and Reporting) PSV3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini mengandungi dua bahagian iaitu teori dan amali. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-039 . planning art projects.

analisis dan huraian isi kandungan Ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6.6 dan amali pengajaran Ibadah. lesson planning and practical teaching. methodology and techniques of teaching and learning in Islamic education. This course focuses on the introduction to Al-Quran education. The principles of content development and management of teaching and learning areas in the Islamic education field. tafsiran surah-surah terpilih dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah.6.This course focuses on strategy. the strategies. Ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. approach. PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah (Faith Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep aqidah dalam Islam. analisis dan huraian isi kandungan Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. Sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. PIM3105 Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah (Ibadah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep ibadah dalam Islam. lesson planning and practical teaching . penyediaan rancangan pengajaran Aqidah tahun 1-6 dan amali pengajaran Aqidah. exposure to planning and implementing teaching strategies. The course focuses on clarifying the concept of faith in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. It also gives exposure to planning and implementing learning strategies.6. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Aqidah tahun 1 . PIM3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (Sirah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep Sirah dalam Islam. PIM3103 Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah (Al-Quran Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk-tajuk di dalam pendidikan Al-Qur‟an iaitu pengenalan kepada Al-Qur‟an. penyediaan rancangan pengajaran Ibadah tahun 1 . memorising and interpreting of the Quranic verses. This course focuses on clarifying the concept of ” Ibadah” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic Education syllabus for primary school. penyediaan rancangan pengajaran Asuhan Tilawah Al-Qur‟an dan amali pengajaran Asuhan Tilawah al-Qur‟an. aplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan hafazan ayat Al-Qur‟an. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Ibadah tahun 1 . analisis dan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-040 . aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. application of ”tajwid” rules in reciting. aplikasi strategi pengajaran Asuhan Tilawah AlQur‟an. lesson planning and practical teaching.

pengajaran mikro dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Islam. according to the Islamic education syllabus for primary schools. exposure to planning and implementing teaching strategies. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-041 . perancangan pengajaran mikro. PIM3107 Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah (Akhlak Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep Akhlak dalam Islam.6. It also discuses the teaching strategies . Bahagian teori membincangkan pemilihan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam mengikut bidang.6 dan amali pengajaran Akhlak. bahagian amali. penyediaan rancangan pengajaran Sirah tahun 1 . perancangan dan bidang pengajaran makro Pendidikan Islam. penyediaan rancangan pengajaran pembelajaran Jawi kelas pemulihan jawi (j-QAF) dan amali pengajaran Jawi. analisis dan huraian isi kandungan pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. analisis dan huraian isi kandungan Akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 . exposure to Arabic caligraphy and the study of classical and modern texts in Jawi. The course focuses on the content analysis on ”Jawi”. lesson planning and practical teaching. Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Resources Management. This course focuses on clarifying the concept of ”akhlak” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. PIM3108 Pengajaran Jawi Sekolah Rendah (Jawi Teaching for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. kajian teks jawi klasik dan moden. amali pengajaran mikro dan amali pengajaran makro dalam bidang Pendidikan Islam.6 dan amali pengajaran Sirah. planning and teaching the normal and remedial Jawi classes.6.huraian isi kandungan Sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. This course focuses on clarifying the concept of ” Sirah” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Akhlak tahun 1 . kemahiran menulis khat. Micro and Macro Teaching in Islamic Education) PIM3109 3(2+1) Kursus ini mengandungi dua bahagian iaitu teori dan amali. exposure to planning and implementing teaching strategies. lesson plans and practical teaching. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Jawi. Akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. penyediaan rancangan pengajaran Akhlak tahun 1 . aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Sirah tahun 1 6. pembinaan bahan sumber. aplikasi bahan sumber Pendidikan Islam dalam pengajaran dan pembelajaran.

w. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) Pendidikan Islam dan penilaian Perkara Asas Fardhu Ain (PAFA) sekolah rendah. Islamic educators and Islamic Education management in Malaysia.a. micro and macro teaching concepts. contoh dan pelaksanaan. types and field of testing. prosedur penyelidikan pendidikan. his “sahabah” and some Islamic renowned scholars. sahsiah guru Pendidikan Islam cemerlang. educators and education in the perspectives of the Al-Quran and Al-Sunnah. perancangan dan cadangan. tables of specification and PAFA assessment. amalan-amalan yang membawa kepada kesan iman dalam kehidupan dan isu-isu penyelewengan dalam aqidah. PIM3111 Profesionalisme Guru Pendidikan Islam ((Islamic Education Teacher Profesionalism) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk dakwah dalam pendidikan. bidang pembelajaran yang diuji. dan tokoh ilmuan Islam. basic skills.w.w. their main topic of discussions. measurement. kaedah-kaedah pengumpulan data. building and using resources in teaching and learning of Islamic education. bentuk penilaian.Islamic Education for Primary Education (Methodology) PIM3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Islam Pendidikan Rendah. the impact of faith in life. analisis sahsiah para sahabat Rasulullah s. assessment and evaluation in Islamic education.‟s special traits. This course focuses on the “dakwah”. PIM3112 Pengajian Aqidah (Islamic Faith Studies) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tentang pengenalan mazhab-mazhab Ilmu Kalam. sebagai seorang pendidik. perbincangan mazhab Ilmu Kalam. planning and practical teaching. pendidik dan pendidikan dalam Al-Qur‟an dan As-Sunnah. analisis sahsiah Rasulullah s. penilaian formatif dan sumatif dalam Pendidikan Islam. and issues of deviance in “aqidah”. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. This course focuses on concepts. PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep.a.a.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Action Research I. proses penyelidikan tindakan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. analysis of the Prophet Muhammad s. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. pertimbangan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-042 . pembinaan item Pendidikan Islam. This course provides the knowledge and understanding of the different school of thoughts in “Ilmu Kalam”. Penyelidikan Tindakan I . item building.This course emphasizes on selection of topics. guru Pendidikan Islam dalam Perkhidmatan Awam Malaysia dan pengurusan Pendidikan Islam di Malaysia.

komponen kecergasan fizikal berlandaskan lakuan motor. writing an action research report and article and ways of making action research data public. interpreting the action research data. animal slaughtering. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. prinsip-prinsip latihan kecergasan fizikal. komponen kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan. the component of health. educational research procedure. documentation and publication procedure of action research. penganjuran seminar. 9. motorBerkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-043 . This course focuses on ”Usul Fiqh” studies. PIM3114 Pengajian Fiqh (Fiqh Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada perbincangan ilmu Usul Fiqh.dalam pengumpulan data. organizing an action research seminar. action research prosess. This course provides skills in implementing and reporting action research in Islamic Education for primary education. periodisasi latihan dan kesan latihan terhadap kecergasan fizikal. concepts of action research and models.related fitness. methodology in fiqh. physical fitness and the importance of physical fitness. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. planning and proposal. analysis and justification on issues related to fiqh studies. data collection considerations. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. interprestasi data kajian tindakan. kaedah-kaedah latihan kecergasan fizikal. data analysis. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH PJM3101 Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal (Training Methodology for Physical Fitness) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep dan definisi kecergasan keseluruhan dan kecergasan fizikal serta kepentingan kecergasan fizikal. jadual latihan kecergasan fizikal. kaedah Fiqh. analisis data. Islamic economy and management of properties in Islam. This course includes concepts and definition of total fitness. pengurusan harta pusaka dalam Islam dan isu-isu semasa dalam bidang Fiqh. Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Action Research II: Islamic Education for Primary Education (Implementation and Reporting) PIM3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Islam Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. data collection methods. It discusses introduction to research methods in education. This course provides knowledge about action research method in Islamic Education for primary education. sembelihan dalam Islam. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. ekonomi Islam. types of educational research. introduction to various types of educational research design.

PJM3104 Renang (Swimming) 2(0+2) Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai pelbagai kemahiran renang. the evaluation and how to implement these skills in the teaching strategies. periodisation of training and effects of training on physical fitness. pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas. swimming safety.related physical fitness componen. kemahiran acara balapan. officiating and organising and management of swimming competition. training schedule of physical fitness. asas terjunan. training principles of physical fitness. evaluation. Students will also be involved in preparing the track and field technically for organizing athletics meet. children‟s games. pengurusan. struktur dan organisasi persatuan. This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Education. management. Bunker and Thorpe Model 1982. PJM3102 Pergerakan Asas (Basic Movements) 3(1+2) Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani. kemahiran acara padang. This course to expose students to various swimming skilss. kepegawaian dan pengurusan dan pengelolaan pertandingan renang. Other topics discussed cover the history of the development of swimming in Malaysia. teaching and learning of basic movement. Kursus ini juga menekankan kepada peraturan dan undangundang olahraga. Kursus ini juga menekankan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam kejohanan olahraga. organizing games and techniques. keselamatan renang. This course include the history and developmental of athletics internationally and in Malaysia. kaedah pengajaran dan pembelajaran renang. training methodology for physical fitness. model Bunker and Thorpe 1982. the acquiring of skills in the track and field event. structure and the organisation of society. kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahiran. Tajuk lain yang akan dibincangkan meliputi sejarah perkembangan renang di Malaysia. basic movement concept. basic teaching and learning methodology of swimming. konsep pergerakan asas. permainan kanak-kanak. pengelolaan permainan dan teknik permainan. This course stress on rules and regulations. penilaian. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-044 . PJM3103 Olahraga (Athletics) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dan antarabangsa.

motor learning. sistem otot. endocrine system. faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. penganalisisan perlakuan. tisu adipos dan komposisi badan. maturation and factors that influence growth. This course provides knowledge on motor skills learning and performance. This course covers the basic skills in gymnastic which emphasize on the aspects of skill acquisition and analyzing performance. kematangan dan prestasi fizikal. saluran dan peredaran darah. lymphatic system and immunity. koordinasi. nervous system. sistem limfatik dan imuniti. coordination. sistem penghadaman. perkembangan fungsi anatomi dan fisiologi. skeletal system. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang peringkat kimia. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. jantung. kawalan motor. Heart. Ia juga memberi pengetahuan tentang perkembangan dan jenis-jenis kemahiran motor dan kaitannya dengan prestasi. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta kejurulatihan dan kepegawaian. pengekalan dan pemindahan pembelajaran. attention and performance. somatic growth. blood. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-045 . selular dan tisu organisma. feedback. adipose tissue and body composition.chemical level. maklumbalas. human information processing. digestive system. kematangan. This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology. nutrition and metabolism as well as urinary system. PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Fisiology) 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. individual differences and capabilities. peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. pertumbuhan dan perkembangan pranatal. aktiviti fizikal dan sukan. sistem rangka. motor control. sistem endokrina. blood vessels and circulation. darah. muscular system. pembelajaran motor. sistem saraf. maturation and motor learning. administrating and organizing. retention and transfer of learning. Kursus ini juga menjelaskan kepentingan kemahiran gimnastik di kalangan kanak-kanak dan kaitannya dengan sukan lain. cellular level and tissue level of organisation. functional development. the aspects of managing. It covers prenatal and postnatal growth and functional development. „attention‟ dan prestasi. pemprosesan maklumat. the biomechanic and motor learning concepts and the coaching and officiaiting. Integumentary system. . PJM3107 Gimnastik (Gymnastic) 2(0+2) Kursus ini meliputi kemahiran asas dalam gimnastik dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. sistem respirasi. respiratory system. pertumbuhan somatik. pengelolaan dan pentadbiran. perbezaan individu. This course also stress about the importance of gymnastic skill amongst the children related to other sports. kanak-kanak. kematangan dan pembelajaran motor. keselamatan murid-murid. aspek pengurusan. sistem integumentari.PJM3105 Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor (Growth and Motor Learning Development) 2(2+0) Kursus ini mencakupi konsep dan definisi pertumbuhan. This course includes the definition and concept of growth. maturation and physical performance.

Penilaian dijalankan bagi memastikan tahap pencapaian. konsep kurikulum Pendidikan Jasmani. The aspects of managing. administrating and safety aspect of various activties are emphasize. penganalisisan perlakuan. concepts. pengelolaan. It also discusses the intergration and incorporation of other subjects into outdoor education and viceversa. pengurusan. rekreasi dan kesenggangan. perancangan. pengurusan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-046 . konsep. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. criteria in choosing physical education acitivities. kepentingan. penggabungjalinan serta kesepaduan mata pelajaran lain ke dalam pendidikan luar dan sebaliknya. recreation and leisure. objectives.PJM3108 Pendidikan Luar (Outdoor Education) 3(1+2) Kursus ini mencakupi falsafah. sukatan dan tafsirannya. planning. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. Pelaksanaan aktiviti merangkumi pengintegrasian. aims. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. This course covers the philosophies. history and literatures of outdoor education. PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy of Physical Education) 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. matlamat dan objektif serta sejarah perkembangan dan pengetahuan pendidikan luar. the importance of physical education. keselamatan dan pelbagai kemahiran aktiviti diberi penekanan. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. Assessments will be conducted to ensure its achievement PJM3109 Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring (Games Football and Netball) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola sepak dan bola jaring dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. This course covers the history and basic skills in football and netball which emphasize on the aspects of skill acquisition. managing. pengelolaan. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. analyzing performance. administrating and organizing. This course includes the history and development of physical education in Malaysia. the interpretation of curriculum.

the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. values and ethics in sports. managing physical education and sports. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. nilai dan etika dalam sukan. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. This course covers the history and basic skills in badminton and hockey which emphasize on the aspects of skill acquisition. analyzing performance. pengurusan permainan tradisional. PJM3113 Permainan: Badminton dan Hoki (Games: Badminton and Hockey) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan badminton dan hoki dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran.PJM3111 Permainan Bola Tampar dan Bola Baling (Games Volleyball and Handball) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola tampar dan bola baling dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. isu-isu dalam sukan. This course discusses the management and administration of physical education and sports. administrating and organizing. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. pengurusan. aspek pengelolaan. administrating and organizing. program pembangunan sukan. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. sports development programme. aspek pengelolaan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-047 . pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. issues in sports. penganalisisan perlakuan. penganalisisan perlakuan. the aspects of managing. administration of national and international sports agency. pengurusan. managing tradisional games. the aspects of managing. laws and administration of sports. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) PJM3112 3(2+1) Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. This course covers the history and basic skills in volleyball and handball which emphasize on the aspects of skill acquisition. analyzing performance. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. undang-undang dan pentadbiran sukan.

This course provides knowledge about action research method in Physical Education for primary education. data collection considerations. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. the interpretation of curriculum. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-048 . Penekanan diberikan kepada konsep kurikulum pendidikan jasmani. interpretasi serta menggunakan hasil ujian. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. prosedur pengukuran serta penggunaan statistik di dalam pengukuran dan penilaian. aspek pedagogi untuk murid kurang upaya akan dilaksanakan melalui aktiviti dan penilaian pengajaran mikro.PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian (Adapted Physical Education) 2(1+1) Kursus ini meliputi sejarah dan perkembangan kurikulum pendidikan jasmani suaian di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. introduction to various types of educational research design. pendidikan jasmani dan sukan. This course includes the history and development of adapted physical education in Malaysia. types of educational research. Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan (Measurement and Evaluation in Physical Education and Sports) PJM3115 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas ujian. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. the pedagogical aspects for the disable will be stress in carrying out and evaluating micro teaching. kaedah-kaedah pengumpulan data. data collection methods. perancangan dan cadangan. It discusses introduction to research methods in education. Tambahan pula pelajar akan didedahkan kepada proses penyelidikan seperti yang diamalkan dalam kesihatan. action research prosess. The course helps student to develop different type of tests. Emphasis given to the concepts of physical education. analisis data. sukatan dan tafsirannya serta kriteria pemilihan aktiviti pendidikan jasmani suaian. criteria in choosing adapted physical education acitivities. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. prosedur penyelidikan pendidikan. PJM3116 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah. selecting test. This course includes the concept of test. educational research procedure. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. pertimbangan dalam pengumpulan data. interpreting the action research data. conducting test and using statistics in measurement and evaluation. measurement and evaluation in physical education and sports. physical education and sports. analysis and interpretation. Students will be exposed to different types of research in health. interprestasi data kajian tindakan. pengukuran dan penilaian di dalam bidang pendidikan jasmani dan sukan. planning and proposal. concepts of action research and models. proses penyelidikan tindakan. data analysis. pemilihan jenis-jenis ujian. writing an action research report and article and ways of making action research data public. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. pembinaan ujian.

the definition of sports sociology. saluran pernafasan dan resusitasi kardiopulmonari. prinsip asas pertolongan cemas. pendarahan terbuka. sports and children. principles in managing fracture. In sports pyschology it covers the meaning of sports psychology and exercise. lifting and carrying of patient. perubatan sukan dan jurulatih sukan. kepala dan mata. sports medicine and coaches of sports. mengangkat dan membawa pesakit. prinsip menguruskan kecederaan patah. goal. approach in treatment of injury. kecederaan tisu lembut. maklumbalas. pendekatan rawatan kecederaan. exposure to extreme heat. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-049 . deviasi dalam sukan. basic principles of first aid. injury to the hand. kecederaan bahagian tangan. sports personality. sukan dan ekonomi. kaki. kebangkitan. sports and economy. perkembangan psikologi kanak-kanak melalui sukan. „burn out‟ dan lebihan latihan dalam sukan. pencegahan kecederaan dalam sukan. teori sosial dalam sukan. kemudahan dan peralatan pertolongan cemas dan bilik rawatan kecederaan. Ia meliputi pengertian tentang psikologi sukan dan senaman. personaliti. feedback. soft tissue injury.PJM3117 Psikososial Sukan (Psychosocial in Sports) 2(2+0) Kursus ini membina kefahaman individu mengenai disiplin psikologi dan sosiologi sukan. tekanan dan kebimbangan dalam sukan. sukan dan kanakkanak. burn out and overtraining in sports. sukan dan media. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. legs. This course includes sports psychology and sports sociology. terdedah kepada haba yang melampau. motivasi. child psychology development via sports. asthma and heart attack. organizing an action research seminar. penganjuran seminar. sociology theories in sports. This course discusses the basic concept of sports injury. socialization in sports. sports and media. peneguhan. airways and cardiopulmonary resuscitation. badan. definisi sosiologi sukan. sports. pressure and anxiety in sports. arousal. kecederaan kulit. keganasan dalam sukan. prevention of injury in sports. asma dan serangan jantung. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. open wound. PJM3118 Kecederaan dalam Sukan (Sports Injury) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas kecederaan dalam sukan. sukan. reinforcement. This course provides skills in implementing and reporting action research in Physical Education for primary education. sports history. head and eyes. Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II: Implementation and Reporting) PJM3119 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. motivation. skin injury. sejarah sukan dan proses sosiolisasi. pengsan. deviation and aggression in sports. penetapan matlamat. facilities and equipment of first aid and treatment room for sports injury. documentation and publication procedure of action research. faint. body.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-050 . Kemahiran praktikal melibatkan pembinaan model geometri ditekankan. symmetries and transformations. Teknologi maklumat dan komunikasi seperti geometer sketchpad (GSP) akan digunakan sebagai alat untuk menyiasat geometri satah. 3-dimensional geometry and conic sections. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH MTE3101 Knowing Numbers (Mengenal Nombor) 3(3+0) In this course students are exposed to the various numeration systems and also the elementary number theory. students will apply their knowledge of numbers in estimation of quantities. nombor bukan nisbah. pelajar juga akan didedahkan kepada geometri 3dimensi bagi pepejal sekata dan separa sekata. Practical skills involving constructions of geometric models are emphasized. nombor nyata dan nombor kompleks. In addition. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher in their own professional development. simetri dan transformasi. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik dalam pembangunan profesionalisme kendiri.g. nombor nisbah. MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. Semasa proses pembelajaran. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik.tessellations. Pelajar didedahkan kepada makna. geometer sketchpad (GSP) is applied as a tool to investigate plane geometry. In addition. there is a further exploration into the sets of natural. The use of ICT e. geometri 3-dimensi dan seksyen konik. Kursus ini akan memberi pendedahan kepada pelajar tentang sistem angka dan asas teori nombor. pelajar akan mengaplikasikan ilmu tentang nombor dalam penganggaran kuantiti. It also requires students to study the development of the Malaysian Mathematics Curriculum. rational. irrational. In the process. teselasi. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi geometri.10. Selain itu. real and complex numbers. Pelajar juga akan meneliti pembangunan Kurikulum Matematik di Malaysia. MTE3103 Geometry (Geometri) 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to explore the applications of geometry. exposure to 3-dimensional geometry of the regular and semi-regular solids is also highlighted. It discusses concepts in plane geometry . Kursus ini juga membincangkan konsep dalam geometri satah. Pelajar juga akan menerokai dengan lebih mendalam tentang ciri dan teorem yang berkaitan dengan nombor asli.

Pelajar akan diperkenalkan dengan bahan bercetak. Kursus ini menyediakan maklumat tentang pengenalan kepada matematik keputusan. Kepentingan menggunakan kaedah statistik yang sesuai dalam penyelesaian masalah harian adalah dititikberatkan. MTE3106 Resources in Mathematics (Resos dalam Matematik) 3(3+0) This course provides an opportunity for students to explore the applications of various resources in teaching and learning mathematics. applications of mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of mathematics. technology in mathematics. Various creative approaches to enhance learning of mathematics are also discussed. teaching and learning aids. algoritma. pemprograman linear. students will revisit the concepts of probability and explore inferential statistics such as t-test. pelajar akan mengimbas kembali konsep yang berkaitan dengan kebarangkalian dan menerokai statistik inferens seperti ujian-t. algoritma heuristik dan kaedah mengisih. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi pelbagai resos dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-051 . Penggunaan teori pensampelan dan penganggaran untuk menganggar min populasi juga dibincangkan. linear programming. Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada satu lagi cabang matematik yang berguna. networks. using relevant mathematical ideas. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. In addition. graphs.MTE3104 Decision Mathematics (Matematik Keputusan) 3(3+0) This course introduces students to another useful branch of mathematics. rangkaian. MTE3105 Statistics (Statistik) 3(3+0) In this course. jenis-jenis carian. critical path analysis. Dalam kursus ini. chi-square test. mathematics facilities and management of resources. kemudahan-kemudahan matematik dan pengurusan resos. alat bantu pengajaran dan pembelajaran. It provides information about introduction to decision mathematics. algorithms. graf. MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective mathematics lesson. teknologi dalam matematik. The importance of using the appropriate statistical methods in solving real life problems is emphasized. heuristic algorithms and methods of sorting. analysis of variance (ANOVA) in hypothesis testing and linear regression in analyzing linear relationship in bivariate variables. analisis varians (ANOVA) dalam pengujian hipotesis dan regresi linear dalam menganalisis perhubungan linear dalam dua pembolehubah. analisa laluan kritikal. ujian chisquare. The use of sampling and estimation theory to estimate the mean of population is discussed. Students will be introduced to printed materials. types of searches.

Teknologi diaplikasikan untuk melakar dan membuat interpretasi graf fungsi. Pelbagai pendekatan kreatif untuk memperkayakan pembelajaran matematik juga dibincangkan. Selain itu. Algebra matriks diaplikasikan untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan linear. Pecahan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-052 . Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. derivatif dan integral serta pola dan perhubungan. Kursus ini memfokuskan kepada konsep utama dalam kalkulus. fractions. Pengalaman praktikal diperolehi melalui sesi pengajaran mikro/makro. aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. perpuluhan dan peratus.Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif. Perbincangan meliputi aspek-aspek berkaitan dengan perkembangan konsep kanak-kanak. teaching and learning activities as well as construction of learning resources of these topics. Konsep ruang vektor dalam R 2 dan R3 juga dibincangkan. pecahan. MTE3108 Basic Calculus (Kalkulus Asas) 3(3+0) This course focuses on the key concepts of calculus which includes functions and graphs. Teaching of Numbers. aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta pembinaan resos pembelajaran. and patterns and relationships. Concepts of vector space in R2 and R3 are also discussed. basic understanding of limits and limit theorem. Kursus ini membekalkan pelajar dengan pengetahuan tentang persamaan dan ketaksamaan linear. The technology is applied to sketch and interpret the graphs of functions. Matrix algebra is applied to solve a system of linear equations. kefahaman asas mengenai had dan teorem had. derivatives and integrals. fungsi dan graf. decimals and percentages. Perpuluhan dan Peratus) MTE3109 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to inculcate and develop good teaching practices in numbers. Practical experience is gained through micro/macro teaching sessions. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar menghayati dan mengembangkan amalan pengajaran yang baik dalam nombor. Fractions. Discussions cover aspects related to children‟s conceptual developments. MTE3110 Linear Algebra (Algebra Linear) 3(3+0) This course provides students with the knowledge of linear equations and inequalities. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan.

educational research procedure. types of educational research. Kursus ini akan melengkapkan pelajar dengan kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian dalam matematik. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-053 . action research process. analisis data. Kursus ini membantu pelajar menjalankan diagnosis ke atas kesukaran pembelajaran kanak-kanak dan seterusnya mengambil tindakan yang berkesan untuk memenuhi keperluan khas kanakkanak dalam pembelajaran matematik. Application of their knowledge and understanding is shown in the micro and macro teaching sessions. interpretasi data penyelidikan tindakan. data collection considerations. It discusses introduction to research methods in education. Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri. planning and proposal. Effective planning and teaching of these topics will be discussed through related key issues. pengukuran dan pengendalian data. Kefahaman dan pengetahuan diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro. introduction to various types of educational research design. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) 3(3+0) This course will equip students with the skills of carrying out testing and evaluation in mathematics. students will learn to teach the key concepts in geometry. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. data analysis. prosedur penyelidikan pendidikan. proses penyelidikan tindakan. Dalam kursus ini. Action Research I – Primary Mathematics (Methodology) [Penyelidikan Tindakan I . It helps students to diagnose children‟s learning difficulties and hence take effective actions to fulfill children‟s special needs in learning mathematics. interpreting the action research data. Pengukuran dan Pengendalian Data) 3(2+1) In this course. pengenalan terhadap pelbagai bentuk rekabentuk penyelidikan pendidikan. Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam matematik pendidikan rendah.Matematik Pendidikan Rendah (Kaedah)] MTE3113 3(3+0) This course provides knowledge on action research method in Mathematics for primary education. Experience on applying technology in assessment is also provided through hands-on activities. concepts of action research and models. and ways of making action research data public. writing an action research report and article. kaedah-kaedah pengumpulan data. measurement and data handling. perancangan dan cadangan.MTE3111 Teaching of Geometry. Pengalaman mengaplikasikan teknologi dalam pentaksiran juga dibekalkan melalui aktiviti „hands-on‟. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. pelajar akan belajar untuk mengajar konsep utama geometri. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. Perancangan dan pengajaran yang efektif bagi topik ini akan dibincangkan melalui isu utama yang berkaitan. pertimbangan dalam pengumpulan data. data collection methods.

SAINS PENDIDIKAN RENDAH SCE 3101 Life and Living Processes (Hidupan dan Proses Kehidupan) 3(2+1) This course discusses life and living processes. food and wellbeing. menerokai sifat-sifat semulajadi hidupan. documentation and publication procedure of action research. movement and support in animals and plant responses to stimulus. nutrisi haiwan. respirasi sel dalam tumbuhan dan haiwan. Kursus ini berfokus kepada aplikasi matematik dalam pelbagai bidang. plant excretion. 11. plant respiration. Kursus ini membincangkan tentang hidupan dan proses-proses yang berlaku dalam hidupan. growth.MTE3114 Applications of Mathematics (Aplikasi Matematik) 3(2+1) This course focuses on the applications of mathematics in various areas. codes and cryptography. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. penggunaan model matematik dalam biologi dan ekologi. penganjuran seminar. and some key mathematical ideas related to calculus. pembiakan haiwan. Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam matematik pendidikan rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. respirasi haiwan. pembiakan tumbuhan. nutrisi tumbuhan. perkumuhan tumbuhan. animal reproduction. serta sebahagian idea utama matematik berkaitan dengan kalkulus. Its contents cover mathematics in every day life. It explores the nature of life. cell structure and function. plant reproduction. plant nutrition. animal respiration. cellular respiration in plants and animals. animal excretion. classical codes and ciphers. makanan dan kesihatan. organization an action research seminar. Pengalaman melibatkan aplikasi matematik dibekalkan melalui aktiviti-aktiviti praktikal. pergerakan dan sokongan haiwan serta tindakbalas tumbuhan terhadap rangsangan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-054 . animal nutrition. It involves the implementation of an action research in school and the writing of the action research report. kod dan kriptografi. Action Research II –Primary Mathematics (Implementation and Reporting) [Penyelidikan Tindakan II – Matematik Pendidikan Rendah (Implementasi dan Pelaporan)] MTE3115 3(0+3) This course provides skills in implementing and reporting action research in mathematics for primary education. Experience involving applications of mathematics is provided through practical activities. respirasi tumbuhan. tumbesaran. kod klasik dan nombor rahsia. use of mathematical modeling in biology and ecology. Isi kandungannya meliputi matematik dalam kehidupan harian. struktur sel dan fungsi. perkumuhan haiwan.

composite materials. strategi Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-055 . meneroka ciri-ciri sains. explores the nature of science. beberapa perkara yang dapat membantu kanak-kanak belajar menerusi konstruktivisme. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. ores and minerals. polimer semulajadi dan kertas. ethers and amines. SCE 3103 Exploring Materials (Penerokaan Bahan) 3(2+1) This course discusses exploring materials. aromatic compounds. memahami miskonsepsi dan perubahan konseptual kanak-kanak. fuel. bijih dan galian. assessing children‟s ideas and misconceptions in science. konstruktivisme sebagai perspektif kontemporari dominan pembelajaran sains. bahan komposit. teori pembelajaran tingkah laku. synthetic polymers and plastics. eter dan ammina. natural polymers and paper. memahami idea kanak-kanak dalam sains. information-processing theory-Atkins. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia. the nature of science and how children learn science. isu-isu dalam pendidikan sains. getah. sebatian beraroma. bentuk sains dan mempelajari sains. what do children need to help them learn through constructivism. rubber. Shiffrin dan Baddeley. how children learn science. Ausubel‟s learning theory. sulphuric acid and nitric acid. It explores the natural materials and manufactured and man-made materials. Kursus ini membincangkan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. Behaviourist learning theory. perkembangan kanak-kanak. teaching and learning strategies for primary science. aloi. the constructivist approaches. Kursus ini membincangkan tentang penerokaan bahan-bahan.SCE 3102 Children‟s Learning in Science (Kanak-kanak dalam Pembelajaran Sains) 3(3+0) This course discusses how children perceive science. sabun dan detergen. Kursus ini membincangkan pengetahuan tentang bagaimana kanak-kanak mengamati sains. Malaysian primary science curriculum I. alloys. alcohol. SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum Sains Sekolah Rendah dan Pedagogi) 3 (3+0) This course discusses primary science curriculum and pedagogies. perusahaan penyediaan ammonia. ester dan amid. esters and amides. teori pemprosesan maklumat-Atkin. understanding children‟s development. Constructivism as the dominant contemporary perpective on science learning. teori pembelajaran Gagne. Malaysian primary science curriculum II. issues in science education. carboxylic acids. teori pembelajaran Bruner. industrial preparation of ammonia. understanding children‟s ideas in science. aldehid dan keton. bahan-bahan semula jadi dan bahan-bahan buatan manusia. soaps and detergents. Shiffrin and Baddeley‟s. alkohol. bahan bakar. teaching science for all children and science for exceptional children. aldehydes and ketones. dealing with children‟s misconceptions and conceptual change. menilai idea dan miskonsepsi kanak-kanak dalam sains . polimer tiruan dan plastik. cara kanak-kanak mempelajari sains. Gagne‟s learning theory. Bruner‟s learning theory. asid karboksilik. teori pembelajaran Ausubel. asid sulfur dan asid nitrik. pendekatan konstruktivisme.

acoustic ecology and biodiversity collection submission. kerja dan mesin. forces in fluids. biodiversity. genetic diversity. thermometry and thermometers. penjanaan dan transmisi elektrik. gerakan planet dan satelit. work and machines. mengajar sains untuk kanakkanak dan sains untuk kanak-kanak berkeperluan khas. menggunakan cahaya. pengajaran sains sekolah rendah. generation and transmission of electricity. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-056 . applying Newton‟s laws in everyday life. pemahaman tentang trenda populasi. fizik dan ukuran dalam kehidupan harian. use of electronics and semi-conductors. kepelbagaian genetik. primary science teaching. acquiring manipulative skills. ekologi akustik dan kepatuhan pengumpulan kepelbagaian. planetary and satellite motion. understanding population trends. memperolehi kemahiran manipulatif. It explores about ecosystem. kepelbagaian haiwan. kepelbagaian tumbuhan. planning a daily lesson plan. SCE3107 Ecosystems and Biodiversity (Ekosistem dan Biodiversiti) 3(2+1) This course discusses about ecosystems and biodiversity. learning outcomes. kepelbagaian biologi. electricity and magnetism at work. It explains about lesson planning. ex-situ conservation. the physics of music. Kursus ini membincangkan tentang ekosistem dan kepelbagaian biologi. ancaman terhadap kepelbagaian. faedah ekosistem. kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. aplikasi Hukum Newton dalam kehidupan harian. termometeri dan termometer. plant diversity. electrical circuits in the house. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik) 3(3+0) This course discusses thinking and working scientifically. litar elektrik dalam rumah. gerakan. Kursus ini membincangkan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. pemuliharaan in situ. threats to biodiversity.pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. Planning for Teaching Primary Science (Perancangan dalam Pengajaran Sains Sekolah Rendah) SCE 3108 3(3+0) This course discusses about planning for teaching primary science. keelektrikan dan kemagnetan di tempat kerja. the basic science process skills and integrated science process skills. SCE 3105 Physics in Context (Fizik dalam Konteks) 3(2+1) This course discusses physics in context. learning objectives. daily lesson plan. pemuliharaan ex situ. motion. writing lesson plans. in-situ conservation. Kursus ini membincangkan tentang fizik dalam kehidupan harian. daya dalam cecair. physics and measurement in everyday life. ecosystem services. using light. kegunaan elektronik dan semi konduktor. animal diversity. microteaching skills and macro teaching. muzik dalam fizik. ekosistem.

origins and its major systems and space: the solar system. outer space. definition of terms. purpose of assessment. celestial phenomena and observational techniques in astronomy and meteorology. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course discusses evaluation in science teaching. bentuk-bentuk pentaksiran. dan nuklear kimia. penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian. analysis of test score. interpretasi skor ujian dan bentukbentuk peperiksaan. sistem solar. It explores about energy. preservation of biological specimens. preparation and improvisation of selected resources and presentation. assessment tools. Kursus ini membincangkan tentang tenaga dalam kimia. thermochemistry. SCE 3110 Earth and Space (Bumi dan Angkasa) 3 (2+1) This course discusses about earth and space. rules and safety in the laboratory. kemahiran pengajaran mikro dan pengajaran makro. interpreting test score and forms of examination. penskoran pentaksiran. test design and construction. rancangan mengajar harian. definisi istilah. safe handling of scientific materials handling of chemicals. merancang rancangan pelajaran harian. marking and moderation of test scripts. elektrokimia. administration of test. basic laboratory techniques. asal usul . SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0) This course discusses about management of the science laboratory and resources. sistem-sistem utama dan angkasa. objektif pembelajaran. bidang-bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. science teaching and learning resources. analisis skor ujian. It will discuss about management of science laboratory. SCE 3109 Energetics in Chemistry (Tenaga Kimia) 3 (2+1) This course discusses about energetics in chemistry. tenaga. scoring of assessment. Kursus ini membincangkan tentang bumi dan angkasa lepas. areas of assessment in primary school science. pentadbiran ujian. angkasa lepas: fenomena angkasa lepas dan teknik-teknik pemerhatian dalam astronomi dan kajian cuaca. Kursus ini membincangkan tentang pengurusan makmal sains dan sumbersumber. The earth: structure. termokimia. alat-alat pentaksiran. types of assessment. the first law of thermodynamics. merancang pelajaran. hukum pertama termodinamik. matlamat pentaksiran. hasil-hasil pembelajaran. bumi: struktur.Kursus ini membincangkan tentang merancang untuk mengajar sains sekolah rendah. pengurusan makmal sains. rekabentuk dan pembinaan ujian. menulis rancangan pelajaran. Kursus ini membincangkan tentang penilaian dalam pengajaran sains. electrochemistry and nuclear chemistry. cara pengendalian selamat bahan-bahan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-057 .

pembelajaran berasaskan projek untuk pencemaran dan kesannya terhadap kesihatan manusia. planning and proposal. Kursus ini membincangkan tentang sains. innovation and inventions. data collection methods. pembaharuan dan penciptaan. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-058 . dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. action research process. data collection considerations. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. SCE3114 Science. writing an action research report and article and ways of making action research data public. rekabentuk pembelajaran berasaskan projek. pembelajaran berasaskan projek untuk tenaga dalam biosfera. interpretasi data penyelidikan tindakan. perancangan dan cadangan. data analysis. Technology and Society (Sains. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. analisis data. teknologi dan masyarakat. Teknologi dan Masyarakat) 3(3+0) This course discusses about science. prosedur penyelidikan pendidikan. pertimbangan dalam pengumpulan data. isu-isu yang berkaitan dengan sains. project-based learning for conservation. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. pembelajaran berasaskan projek untuk sumber-sumber berterusan. pembelajaran berasaskan projek untuk bahan perasa dalam makanan. teknologi dan masyarakat. educational research procedure. SCE3113 Action Research I – Primary Science (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Sains pendidikan rendah. project-based learning design. project-based learning for pollution and its effect on human health. This course provides knowledge about action research method in Science for primary education. Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting) (Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan) SCE3115 3(0+3) This course provides skills in implementing and reporting action research in Science for primary education. peraturan dan keselamatan dalam makmal. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. documentation and publication procedure of action research. technology and society. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. teknik-teknik asas makmal. project-based learning for endurance of resources. introduction to various types of educational research design. project-based learning for additives in food. concepts of action research and models. project-based learning for energy in the biosphere. pengawetan spesimen biologi. technology and society. types of educational research. pembelajaran berasaskan projek untuk pemuliharaan.kimia. issues relating to science. organizing an action research seminar. proses penyelidikan tindakan. It discusses introduction to research methods in education. interpreting the action research data. kaedah-kaedah pengumpulan data.

the development of local and the usage of recycle materials and the integration of pedagogical element and assessment. sistem Pendidikan Teknik Dan Vokasional. RBT3102 Teknologi Bahan dan Pembuatan (Material and Manufacturing Technology) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perkembangan teknologi dan pembuatan bahan. fungsi Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Proses Perancangan.Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam pendidikan sains sekolah rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. dasar Pendidikan Teknik Dan Vokasional. prosedur pendokumentasian serta penerbitan penyelidikan tindakan. This course will expose the students to the development of technology and material production and manufacturing industries. 12. falsafah Pendidikan Teknik Dan Vokasional. sifat bahan mentah. evolusi perkembangan Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Curriculum And Teaching Of Technical And Vocational Education And Primary Living Skill In Malaysia. Kepimpinan Dalam Pendidikan Teknik Dan Vokasional. jenis-jenis bahan mentah. Kurikulum Dan Pengajaran Pendidikan Teknik Dan Vokasional Dan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Di Malaysia. interior and exterior decoration. perkembangan industri pembuatan tempatan. Pentadbiran Dan Pengurusan Pendidikan Teknik Dan Vokasional. the career path and the future of Design and Technology. Function Of Technical And Vocational Education. implement the planning and evaluation process. Philosophy Of Technical And Vocational Education. skills on constructions of wood and metal based project. asas pembinaan produk. RBT3103 Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Curriculum Study) 3(3+0) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah dari aspek pengenalan. teori dan modelBerkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-059 . Pelaksanaan Dan Penilaian Pendidikan Teknik Dan Vokasional Serta Prospek Pendidikan Teknik Dan Vokasional Dalam Pembangunan Pendidikan Negara. bahan hiasan dalaman dan luaran. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional (Introduction to Technical and Vocational Education ) RBT3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan kepada pengenalan kepada Pendidikan Teknik Dan Vokasional. The Evolution Of Technical And Vocational Education. Leadership Characteristics In Technical And Vocational Education. Management And Administration In Technical And Vocational Education. barangan logam dan kelengkapan. penganjuran seminar. accessories. penggunaan bahan kitar semula dan penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran. Technical And Vocational Education System. raw materials and its characteristic. This course focusses on Introduction To Technical And Vocational Education.

curriculum management and innovation. propagation. documentation and record keeping. strategies. strategi. RBT3105 Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Teaching Method) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memperkenalkan kaedah mengajar bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. penjagaan dan pengendalian hasil tanaman. curriculum analysis and current issues regarding the curriculum development in Malaysia. teaching method and techniques will also be introduced. pendekatan pengajaran dan pembelajaran. pembiakan serta pengurusan tanaman hiasan dan dan pelandskapan. inovasi kurikulum. planting vegetable hydroponically. perlaksanaan kurikulum. design curriculum. pengenalan kepada industri tanaman sayur-sayuran dan hiasan. This course will introduce the teaching methods for Primary School Living Skill subject. This course will provide the exposure and understanding about the Kemahiran Hidup Sekolah Rendah‟s curriculum. Teaching and learning approaches. plant care. planning. penanaman. perancangan. dokumentasi dan penyimpanan rekod. kajian fabrik. perancangan pengajaran: bahan bantu mengajar berasaskan teknologi.model kurikulum. kaedah dan teknik pengajaran. pengajaran makro dan pengajaran mikro berasaskan kepada tajuk yang akan diajarkan di sekolah. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-060 . This course will also expose the students with skills of questioning techniques. reka bentuk kandungan. the introduction to the vegetable and ornamental crop industries. theory and models of curriculum development. pemilihan dan penyediaan tapak tanaman sayur-sayuran. analisis kurikulum serta isuisu semasa perkembangan kurikulum di Malaysia. penilaian. penanaman sayursayuran secara hidroponik. implementation. This course deals with vegetable crops and ornamental crops techology. evaluation. RBT3104 Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan (Vegetables And Ornamental Crops Technology) 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi tanaman sayur-sayuran dan hiasan. planting. selection and preparation of field for vegetable planting. penyediaan rekod kerja dan membuat pakaian serta penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran juga didedahkan dalam kursus ini. care of ornamental crops and landscape. pengurusan kurikulum. Skills in macro and micro teaching based on the topics to be taught in school. planting. seni reka pakaian. Kursus ini juga mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah tunjuk cara/demonstrasi dalam pengajaran mikro. handling of products. This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the demonstration method in microteaching. proses jahitan. RBT3106 Reka Bentuk Pakaian (Garment Design) 3(2+1) Kursus ini meliputi tajuk pengenalan kepada reka bentuk pakaian. mereka cipta stail pakaian. Students are provided with the skills of planning a lesson based on primary school syllabus besides the skills in preparing and using the materials for teaching aids with ICT.

asas penyenggaraan komputer. RBT3109 Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan (Pets and Ornamental Fish Rearing Technology) 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan hiasan : pengenalan kepada haiwan kesayangan dan ikan hiasan. hemlines and. merekabentuk PCB dan projek elektronik. gathers and. Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah (Primary School Design and Technology Assessment) RBT3108 3(3+0) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. the preparation of work records and dress making. motor. The integration of suitable pedagogical element and assessment will also be dealt in this course. kaedah menilai dan mentaksir pengetahuan dan kemahiran. melakukan uji kaji litar arus terus dan ulang alik. pengujian.This course covers topics related to fabric studies and cloth design. necklines. computers and robotics basic component. This course also emphasizes design of garment styles. openings. types of evaluation and the usage of data & interpretation. analisis item ujian. asas komputer dan rangkaian. perumahan dan peralatan pemeliharaan haiwan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-061 . komponen elektronik dan aplikasi dalam litar elektronik. various methods of evaluation. pendawaian satu fasa. perancangan pentaksiran. sleeves. pembentukan dan pelaksanaan ujian. design printed circuit board. test specification table. Topics related to sewing processes include fasterners. pemilihan haiwan kesayangan dan ikan hiasan. This course emphasizes the appropriate knowledge and skills on technologies in basic principle of electrical and electronics. pembinaan item ujian. domestic wiring. pedagogical elements and assessment. keesahan dan kebolehpercayaan pentaksiran. membina robot aras teknologi rendah. pentaksiran dan penerapan unsur pedagogi. basic statistic. marking scheme and mark analysis. robotik dan melakukan ujikaji serta merekabentuk projek berasaskan elektrik dan elektronik. Kursus ini membincangkan pengenalan pentaksiran dan penilaian. The skills involve are building and interprating schematic diagram to wiring circuit. item development. statistik asas dalam pentaksiran dan penilaian serta pentaksiran markah dan laporan pentaksiran. interpretation as well as report writing on assessment. RBT3107 Teknologi Elektrik dan Elektronik (Electrical and Electronic Technology) 3(2+1) Kursus ini meliputi asas elektrik dan elektronik terhadap litar arus terus dan ulangalik. penyediaan dan penyimpanan dokumen dan rekod pemeliharaan. pengukuran dan penilaian. This course will emphasize on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. Discussion on validity and reliability of evaluation format. mendawai litar pendawaian domestik. asas elektronik berdigit. pleats.

RBT3110 Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship ) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. management and daily care of pets. dan kerja-kerja amali masakan. perniagaan elektronik ( E. pembiakan ikan. table setting. prinsip memasak dan tatasajian. financial management.dagang ). selection and preparation of aquarium and cage. This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the group teaching method in micro teaching. pest breeding. kewangan. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. punca dan pencegahan kemalangan. undang-undang perniagaan. pengurusan personel. This course will focus on the philosophy of occupational safety and health. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes : marketing. causes and prevention of accidents. penyediaan makanan. reka bentuk bengkel. best practices on workshop safety. RBT3112 Pengurusan Keselamatan Bengkel (Workshop and safety management) 2(2+0) Kursus ini berfokus kepada pengenalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. teknologi dalam penyediaan makanan. preparation and keeping of documentation and records. Kursus ini mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah pengajaran secara kumpulan dalam pengajaran mikro. finance. penyediaan akuarium dan sangkar hiasan. design of food preparation pedagogy and cooking practice. materials and tools management. pengurusan dan pengendalian bengkel.kesayangan. pembiakan dan pengendalian. pengurusan kewangan. reka cipta masakan. housing and equipments for pet rearing. business law. workshop design. pedagogi. selection of pets and ornamental fish. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. cooking principles and. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-062 . preparation of food. This course covers topics on food sanitation. RBT3111 Pengurusan Makanan dan Teknologi 3(2+1) (Food Management and Technology) Kursus ini merangkumi tajuk-tajuk sanitasi makanan. electronic commerce ( E–commerce). peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel. rules and regulation in workshop management. organisasi dan pengurusan serta amalan keselamatan bengkel. pengurusan dan penjagaan harian. organization and management. This course deals with rearing pets and ornamental fish technology: the overview to the pet animals and ornamental fish. pengurusan bahan dan alatan. technology in food preparation.

3D design. tempat alat tulis. aplikasi lukisan 3D (wireframe. prosesses and planning project. documentation and publication procedure of action research. interpreting the action research data. data collection methods. This course provides knowledge about action research method in Design and Technology for primary education. design and managing project such as chair. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan.RBT3113 Penyelidikan Tindakan I – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I – Design and Technology for Primary Education (Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Reka Bentuk Teknologi Pendidikan Rendah. concepts of action research and models. aplikasi lukisan 2D. This course emphasizes on product design with computer aided. It discusses introduction to research methods in education. 2D drawing. dan caracara menyebarkan data penyelidikan tindakan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. interprestasi data kajian tindakan. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. perancangan dan cadangan. RBT3114 Reka Bentuk Berbantu Komputer (Computer Aided Design ) 2(0+2) Kursus ini memberi penekanan kepada reka bentuk projek dengan berbantu komputer. data collection considerations. planning and proposal. introduction to various types of educational research design. writing an action research report and article and ways of making action research data public. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. prosedur pendokumentasian serta penerbitan penyelidikan tindakan. proses penyelidikan tindakan. penganjuran seminar. action research prosess. surface dan solid) dan mereka bentuk lukisan kerja projek kerusi. kaedah-kaedah pengumpulan data. organizing an action research seminar. susunatur hiasan dalaman ruang bilik dan sangkar haiwan kesayangan. proses dan perancangan projek. layout of interior design and pet‟s house . educational research procedure. This course provides skills in implementing and reporting action research in Design and Technology for primary education. Penyelidikan Tindakan II – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pealaporan) Action Research Il – Design and Technology for Primary Education (Implementation and Reportin g) RBT3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam pendidikan Reka Bentuk Teknologi Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-063 . prosedur penyelidikan pendidikan. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. pertimbangan dalam pengumpulan data. types of educational research. data analysis. analisis data.

PRA3102 Pengajian Kurikulum Dan Model Prasekolah (Curriculum Study and Preschool Model) 3(2+1) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. product architecture. teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran dengan pengajaran di pusat prasekolah. the history of early childhood education. 13. pandangan tokoh-tokoh pendidikan awal kanakkanak. This course emphasizes on product development and principle. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Ia juga membincangkan tentang model-model program prasekolah luar negara dan kaitannya dengan prasekolah di Malaysia. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-064 . processes and planning. pendekatan dalam kurikulum. It also discusses the models of overseas preschool programs and their relationship with the local preschools in Malaysia. prinsip reka bentuk dan pembangunan produk. sejarah perkembangan pendidikan awal kanak-kanak. Akta 308 dan Akta 550. views and ideas of earlier scholars of childhood education. serta perancangan pengajaran guru untuk meningkatkan mutu dan kualiti sesebuah prasekolah This course is to expose and to provide the understanding of the curriculum of early childhood education. pengelolaan aktiviti prasekolah. Act 308 and Act 550. and also the transition from nursery/preschools to Year 1 of Primary School. industrial design and design for manufacturing. the transition from home to nursery/preschools. This course covers the introduction to early childhood education. PENDIDIKAN PRASEKOLAH PRA3101 Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak (Foundation of Early Childhood Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi pengenalan kepada pendidikan awal kanak-kanak. the effective factors in the implementation of curriculum and approaches in curriculum. teaching and learning techniques in preschools. Children‟s Right. growth and child development. reka bentuk industri. reka bentuk pembuatan dan pentaksiran Pembelajaran Berasaskan Projek.RBT3116 Proses dan Kaedah Reka Bentuk (Design Processes and Methods) 2(0+2) Kursus ini memberi penekanan kepada pengenalan. pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. the integration of project base learning assessment. the organization of preschool activities and lesson plans to improve the quality of the preschools. faktor keberkesanan pelaksanaan kurikulum. hak asasi kanak-kanak dan transisi dari rumah ke taska/ tadika serta dari tadika/ prasekolah ke tahun 1 sekolah rendah. the National Preschool Curriculum.

kurikulum perkembangan bahasa dan komunikasi prasekolah. planning of activities and programs for science. faktorfaktor perkembangan bahasa kanak-kanak. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-065 . (Creative Development in Preschool Education) PRA3106 3(2+1) Kursus ini meliputi pengenalan kepada perkembangan kreativiti. seni boneka dan sastera kanak-kanak. aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah dan pentaksiran dan penilaian bahasa dalam pendidikan prasekolah. the environment. This course includes understanding of the cognitive development of young children. sosiodrama. learning of early science and mathematics components at preschools. curriculum of language and communicative development. perancangan program sains. faktor yang menggalak dan menghalang kreativiti. penyakit kanak-kanak dan pencegahan. kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa prasekolah. Health and Children Safety) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep perkembangan fizikal kanak-kanak termasuk perkembangan motor halus. persekitaran. PRA3104 Perkembangan Bahasa Kanak-kanak (Children Language Development) 3(2+1) Kursus ini meliputi teori dan asas pembelajaran bahasa kanak-kanak. pembelajaran Matematik di prasekolah. Kesihatan Dan Keselamatan Kanak-kanak ( Physical Development. language activities and also assessment in preschool education. proses kreativiti dan pendekatan pengajaran. merancang aktiviti. PRA3105 Perkembangan Kognitif Kanak-kanak (Children‟s Cognitive Development) 3(2+1) Kursus ini juga meliputi perkembangan kognitif kanak-kanak. aspek-aspek kreativiti kanak-kanak yang merangkumi seni visual. methods in teaching and learning language at preschool. Perkembangan Kreativiti dalam Pendidikan Prasekolah. children health and safety measures and also sex education in preschools.PRA3103 Perkembangan Fizikal. children diseases and preventive measures. pembelajaran sains di prasekolah. This course includes the theory and foundation for children‟s language learning. This course discusses the concept of physical development including the development of fine motor skills. penjagaan kesihatan kanak-kanak. applying teaching and learning approaches and integrating science in children‟s daily activities. perancangan aktiviti perkembangan fizikal di Prasekolah. activities for physical development in preschools. muzik dan pergerakan. factors involve in language development. bidang kreativiti dalam pendidikan awal kanak-kanak dan menilai kreativiti. penggunaan pendekatan pengajaran dan pembelajaran serta pengintergrasikan pelajaran sains dengan aktiviti seharian kanak-kanak prasekolah. keselamatan di prasekolah dan pendidikan seksualiti di prasekolah.

the classification of special needs children. It also covers the factors that encourage and also hinder creativity. aspects of children‟s creativity which involve visual arts. characteristics. pengurusan dan aktiviti. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-066 . processes of creativity and teaching approaches. and spiritual and moral development activities as well its learning center. PRA3107 Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and Emotional Development of Children) 3(3+0) Kursus ini meliputi teori dan asas perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak. strategies and methodology in teaching and learning for the special needs and individual differentiation. and also discuss the field of creativity and its assessment in early childhood education. puppetry and children literature. klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas. developing confidence to face challenges in everyday life. PRA3109 Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas (Preschool Children With Special Needs) 3(2+1) Kursus ini membincangkan secara am tentang kanak-kanak berkeperluan khas yang berada di prasekolah. music and movement. Spiritual and Moral Development for Preschool Children PRA3108 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kerohanian dan moral mengikut pandangan Islam dan agama-agama lain. dan perbezaan individu. pengurusan kurikulum dan aktiviti perkembangan kerohanian dan moral serta pusat pembelajarannya. management and activities. and also managing the concept of caring in the teaching and learning in preschools. Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Prasekolah. strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak berkeperluan khas. The focus is on the factors due to the disability.This course covers the introduction to creative development. Tumpuan kursus diberikan kepada faktor penyebab kecacatan. mengenal pasti kurikulum pendidikan Islam dan moral. This course discusses in general the children with special needs at preschool. This course covers the concept of spiritual and moral from the Islamic and other religions point of views. teori perkembangan moral. theories on moral development. development of sosial skills and prosocial behaviors. memahami dan menguruskan emosi kanak-kanak. teaching management and implementation of spiritual and moral development values in the National Preschool Curriculum and also the assessment of its component. memperkembangkan kecekapan sosial dan tingkah laku prososial. membina keyakinan untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian pengurusan konsep penyayang dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. pengurusan pengajaran dan pelaksanaan nilai-nilai. ciri-cirinya. This course includes the theory and foundation for social and emotional development of children. socio drama. understanding and managing children‟s emotion. perkembangan kerohanian dan moral dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan serta mengenal pasti pentaksirannya turut diberi pendedahan. identification of Islamic education and moral curriculum. curriculum management.

merangka pelan bahagian dalam dan luar bangunan prasekolah serta merancang untuk menyesuaikan ruang-ruang dalam serta luar bangunan prasekolah. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. interpretasi data penyelidikan tindakan. penganalisisan. perancangan pentaksiran dan penilaian kanak-kanak. This course exposes students with skills to enrich knowledge and skills in planning. matlamat. This course includes the concepts. children‟s assessment and evaluation planning. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. aims. PRA3112 Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah (Parents Involvement in Preschool Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi teori-teori dan pespektif. kaedah-kaedah pengumpulan data. perancangan dan cadangan.PRA3110 Pengurusan Prasekolah (Preschool Management) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan kemahiran mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajar merancang. family relationship. data analysis. ways on improving family. proses penyelidikan tindakan. reports and follow up actions based on data collection. building and managing preschool education centers. prosedur penyelidikan pendidikan. design the interior and exterior floor plan for a preschool building as well as to lay out the suitable indoor and outdoor space for the preschool building PRA3111 Pentaksiran dan Penilaian Kemajuan Kanak-Kanak (Assessment and Evaluation of Children performance) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. It also includes family surrounding. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. konsep dan modelmodel penyelidikan tindakan. This course covers the theories and perspective. komuniti dan institusi pendidikan. kepentingan dan prinsip-prinsip pentaksiran autentik dalam pendidikan prasekolah. Kursus ini juga menyentuh tentang persekitaran keluarga. data recording and compiling. analisis data. PRA3113 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Reserach I: Methodology) 3(0+3) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Prasekolah. menubuh dan mengurus pusat pendidikan prasekolah. peningkatan kecemerlangan kekeluargaan. data collection based on observation. values and customs. It also discusses the children‟s behavior and discipline which includes attending and solving children‟s behavioral conflict. importance and principals of authentic assessment in preschool education. membuat pengumpulan data berdasarkan pemerhatian terhadap kanak-kanak. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-067 . hubungan keluarga. nilai dan budaya. objektif. objectives. pertimbangan dalam pengumpulan data. pembentukan disiplin kanak-kanak yang meliputi pelayanan perasaan serta penyelesaian konflik tingkah laku kanak-kanak. penyimpanan. pelaporan dan membuat tindakan susulan terhadap data-data yang dikumpulkan. community and education institution. melaksanakan perekodan.

This course provides knowledge about action research method in childhood Education. It discusses introduction to research methods in education, types of educational research, introduction to various types of educational research design, educational research procedure, concepts of action research and models, action research process, planning and proposal, data collection methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the action research data, writing an action research report and article and ways of making action research data public.

PRA3114

Kualiti Pendidik Prasekolah (Preschool Teachers Quality)

3(3+0)

Kursus ini menjelaskan konsep kualiti seorang pendidik prasekolah dan menerangkan kecekapan pengurusan, kecekapan hubungan, pengurusan kesihatan, keselamatan dan pemakanan. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan pelaksanaan program prasekolah, konsep kepimpinan dan perwatakan, kod etika perlakuan guru prasekolah serta isu-isu semasa yang berkaitan. This course explains the concept of a quality preschool teacher and elaborates on the efficient management, efficient relationship, health, safety and diet management. Emphasis is also given on the management and implementation of preschool programs as well as the concept of leaders and characters, the ethical codes of preschool teachers and issues related to it. Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II : Implementation and Reporting)

PRA3115

3(0+3)

Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Prasekolah Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan, penganjuran seminar, prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. This course provides skills in implementing and reporting action research in Preschool for primary education. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report, organizing an action research seminar, documentation and publication procedure of action research.

14. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH PKB3101 Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran (Introduction to Learning Disabilities) 3(3+0)

Kursus ini memberi pendedahan tentang pertimbangan yang perlu diberi perhatian dalam pendidikan kanak-kanak masalah pembelajaran dan aspek akta perundangan, ciri-ciri, punca masalah, program-program pendidikan yang disediakan dan isu-isu yang timbul berkaitan kanak-kanak tersebut. This course exposes the considerations to be taken in educating the learning disabilities children and legal aspects, characteristics, causes, education programmes provided and issues arise in educating these children.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-068

PKU3102

Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders)

3(3+0)

Kursus ini meninjau komunikasi , bahasa dan pertuturan, komponen-komponen dalam bahasa, teori-teori perkembangan bahasa, bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran, bahasa kanak-kanak terencat akal, bahasa kanakkanak autisme, bahasa kanak-kanak bermasalah sensori, bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku, pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. This course looks into communication, speech and language, component in language, language development theory, handicapped children language, language for autism children, language for children with sensory, language for children with emotional and behavioural problems, assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. PKB3103 Pengurusan Tingkah Laku (Behaviour Management) 3(2+1)

Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan tingkah laku, teori dan model tingkah laku, jenis-jenis tingkah laku bermasalah, prinsip-prinsip asas pengurusan tingkah laku, proses perubahan tingkah laku, strategi pengurusan tingkah laku, isu dan etika pengurusan tingkah laku, pelaksanaan strategi pengurusan tingkah laku dan program pengubahsuaian tingkah laku. This course discusses the introduction to the management of human behaviour theory and behavioural models, types of problematics behaviour, strategies of behaviour modification and issues concerned. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Melayu (Special Methods in Teaching and Learning Bahasa Melayu)

PKB3104

3(2+1)

Kursus ini membincangkan bahasa dan komunikasi, pendekatan dan pembelajaran bahasa, kemahiran lisan, kemahiran membaca, kemahiran menulis, kajian dan huraian sukatan pelajaran, perancangan pengajaran dan pembelajaran bahasa, latihan aktiviti, latihan pengajaran tatabahasa, pembinaan bahan bantu belajar bahasa, pembinaan alat penilaian bahasa dan pengajaran mikro. This course discusses language and communication, approaches and language learning, speaking, reading, writing skills, study of the syllabus, preparing lesson plan and application of language activities teaching grammar, develop learning material, language acquisition and language assesment tools and micro teaching.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-069

PKB3105

English Teaching and Learning Methodology (Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Inggeris)

3(2+1)

This course discusses understanding the English language, listening, speaking, reading and writing skills, syllabus studies, lesson plan, practical: application of language activities, teaching of grammar, production of teaching aid for language skills and micro teaching. Kursus ini membincangkan pembelajaran bahasa Inggeris, kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis, kajian sukatan pelajaran, perancangan pengajaran harian, amali: aplikasi aktiviti bahasa, pengajaran tatabahasa, menghasilkan bahan bantu mengajar dan pengajaran mikro. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0)

Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas, mentaksir kebolehan pembelajaran asas, mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku, mentaksir bahasa lisan, mentaksir bacaan, mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik. This course covers the important of assessment in special education,the ability of basic learning assessment, social skill and behaviour assesment, oral language assesment, reading, writing and mathematic assesment. PKB3107 Kemahiran Asas untuk Berdikari (Basic Skills for Self-Independent) 3(1+2)

Kursus ini berfokus pengenalan kepada kemahiran asas untuk berdikari, peraturan dan keselamatan di bengkel, keusahawanan, persediaan mengajar, kemahiran hidup untuk berdikari, kemahiran urus diri, keselamatan diri dan adab bertatasusila, pengurusan rumah tangga, kemahiran memasak, kemahiran jahitan, kemahiran pertukangan, kemahiran berkebun, kemahiran memelihara haiwan dan pengajaran mikro. This course focusses on the basic skills of independent living that need to be taught to learning disabilities students. It covers topics on basic skill concepts of independent living including self-manage skills, home living, cookery, sewing, gardening, rearing pet, self-protect, ethics and classroom management. Special Methods in Teaching and Learning Mathematics (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Matematik)

PKB3108

3 (2+1)

This course focuses the introduction to Mathematics, problems of learning Mathematics, strategies in teaching Mathematics, activities in Mathematics teaching, assessment of Mathematics skills, teaching aids for Mathematics, functional Mathematics for learning disabilities, Mathematics syllabus sudy, lesson planning, practical: teaching and learning of basic Mathematics skills, strategies and activities in Mathematics, teaching aids and micro teaching.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-070

penyediaan rancangan pengajaran. segregation and integration.physio. teacher profesionalism. kemahiran asas proses Sains. muzik dan nyanyian. seni visual. kajian sukatan pelajaran. Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada Sains. speech. PKU3111 Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas (Issues and Trends in Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan strategi dan penempatan pelajar.fisio. PKU3109 Terapi dalam Pendidikan Khas (Therapy in Special Education) 3(1+2)) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada terapi. occupational. alat bantu mengajar dan pengajaran mikro. pelaksanaan pengajaran. Matematik berfungsi untuk masalah pembelajaran. assessment of Science skills. jenis-jenis terapi: fisio. pentaksiran pembelajaran murid. This course discusses strategies and placement of students. therapy . hidro. teaching aids. assessment. practical: application of strategies in teaching Science. amali: terapi . penglibatan ibubapa dan komuniti dan isu sistem sosial. permasalahan penguasaan Matematik. PKB3110 Special Methods in Teaching and Learning Science (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Sains) 3(2+1) This course focuses on the introduction to Science. basic skills of Science process. pengasingan. hidro. types of therapy: physio. permainan. expression art. visual art. Sains berfungsi untuk pelajar yang bermasalah pembelajaran. pengajaran dan pembelajaran Sains. occupational. pergerakan kreatif. play and altenative. seni visual. pentaksiran kepada kemahiran Sains. students multiple competencies. pengurusan kelas khas. teaching and learning Science. functional Science for learning disabilities students. strategi dan aktiviti dalam pengajaran Matematik. kepelbagaian kompetensi murid. teaching aids production. play and altenative. pelabelan. amali: pengajaran dan pembelajaran kemahiran asas Matematik. music and singing. bahan bantu mengajar Matematik. hydro. pembinaan bahan bantu mengajar dan pengajaran mikro. teaching implementation. profesionalisme guru. kajian sukatan pelajaran. permainan dan alternatif. supervision and communication. pasir dan alternatif. and micro teaching. This course discusses the introduction to therapy. amali: aplikasi strategi dalam pengajaran Sains. parents and community involvement and social system issues. cara kerja. labeling. cara kerja. special classroom management. penilaian kemahiran Matematik. visual art. speech. muzik dan nyanyian. bahan bantu mengajar. expression art. hydro. pertuturan.Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada Matematik. music and singing. pergerakan kreatif. syllabus study. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-071 . dan integrasi. strategi dan aktiviti Matematik. penyeliaan dan komunikasi. pengawasan. pertuturan.

program pemulihan dalam komuniti. introduction to various types of educational research design. planning and proposal. This course discusses the introduction to management and administration of special education. interpreting the action research data. administration of special education programmes in Malaysia. perancangan dan cadangan. proses penyelidikan tindakan. organisational structure of special education in Malaysia. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. pertimbangan dalam pengumpulan data. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia. interpretasi data penyelidikan tindakan. analisis data. kaedahkaedah pengumpulan data. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation.PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(1+2) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). principle social work ethics. peranan guru Pendidikan Khas. role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education. data analysis. writing an action research report and article and ways of making action research data public. It discusses introduction to research methods in education. Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Researh I: Methodology) PKB3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah. special education programmes in Malaysia. struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia. multi disciplinary services offered at the CBR. concepts of action research and models. data collection methods. classroom management. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) PKU3114 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas. educational research procedure. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-072 . amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. types of educational research. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. pengurusan bilik darjah. programprogram Pendidikan Khas di Malaysia. action research process. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. prosedur penyelidikan pendidikan. community-based rehabilitation programme. prinsip dan etika kerja sosial. data collection considerations. This course provides knowledge about action research method in Special Education for Learning Disabilities in primary education. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. peranan pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. role of teachers of special education.

PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau komunikasi . komponen-komponen dalam bahasa. speech and language.PKB3115 Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. perkembangan aspek kognitif dan psikomotor kanak-kanak bermasalah pendengaran. penganjuran seminar. perkembangan psikososial remaja bermasalah pendengaran. bahasa kanak-kanak terencat akal. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. psychosocial development of teenagers with listening problem. cognitive and psychomotor development of children with impaired listening. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-073 . perkembangan psikoseksual di kalangan remaja bermasalah pendengaran. teori-teori perkembangan bahasa. language development theory. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH Psikologi Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Developmental Psychology of Children with Hearingimpairment) PKD3101 3(3+0) Kursus ini meliputi psikologi perkembangan kanak-kanak. documentation and publication procedure of action research. 15. organizing an action research seminar. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. language for children with emotional and behavioural problems. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. dan peranan keluarga dan masyarakat dalam perkembangan kanak-kanak bermasalah pendengaran. cognitive development of children with impaired communication and listening problem. psychosexual development of teenagers with listening problem and roles of family and society in the development of children with impaired listening. This course looks into communication. language for children with sensory. language for autism children. perkembangan aspek afektif kanak-kanak bermasalah pendengaran. bahasa kanakkanak autisme. bahasa dan pertuturan. handicapped children language. perkembangan aspek bahasa dan komunikasi kanak-kanak bermasalah pendengaran. component in language. This course covers the children psychology development. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Learning Disabilities in primary education.

pronounce and family. perkembangan pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran di dalam negara. classification communication methods. tempat. trends and issues in Special Education of hearing-impaired in Malaysia. Perkembangan Pendidikan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (The Development of Education for Hearing-impaired Children) PKD3104 3(3+0) Kursus ini meninjau sejarah perkembangan pendidikan orang pekak di Eropah pada Abad 16-19. keperluan untuk pelbagai kaedah komunikasi. pendidikan. food and fruit. manual communication among children with hearing-impaired . impaired and communication. kesihatan. perubatan. badan-badan NGO yang terlibat dalam memberi khidmat sokongan dan murid-murid bermasalah pendengaran dalam pendidikan inklusif. clothings. kerajaan dan pekerjaan. history of the deaf education in the United States of America in 18th to 20th centuries. pakaian. kata bantu. bangunan. perasaan. medicines. sejarah pendidikan orang pekak di Amerika Syarikat pada Abad 18-20. kata ganti nama dan keluarga. colour. This course discusses the introduction to community deaf culture. kaedah-kaedah komunikasi kombinasi oral dan manual. budaya dan perayaan. sukan dan alam semula jadi. buildings. peranan ibu bapa dalam intervensi awal. pendekatan bilingual-bicultural. Malaysian Sign Language: speech. transports and things. combination of oral and manual communication. kata kerja dan kata sifat. places. modals.PKD3103 Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia (Deaf Culture and the Malaysian Sign Language) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada komuniti dan budaya pekak. government and occupations. needs for various communication methods. organisations. khidmat sokongan. bilingualbicultural approach. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-074 . This course gives an overview of the development of deaf education in Europe in 16th to 19th centuries. kecacatan dan komunikasi. arah dan masa. kaedah-kaedah komunikasi manual di kalangan kanak-kanak bermasalah pendengaran. pengangkutan dan benda. the life style of the deaf community. sports and nature. makanan dan buah-buahan. the development of education among children with hearing-impaired in Malaysia. Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas (Early Intervention and Support Services for Hearingimpaired Children) PKU3105 3(3+0) Kursus ini membincangkan intervensi awal untuk kanak-kanak bermasalah pendengaran. kaedah-kaedah komunikasi oral di kalangan kanakkanak bermasalah pendengaran. cultures and festivals. warna. direction and time. haiwan. pertubuhan. health. gaya hidup komuniti pekak. klasifikasi kaedah komunikasi. bentuk program intervensi awal. education. verbs and adjectives. feelings. Bahasa Isyarat Malaysia (BIM): ucapan. trenda dan isu-isu dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran di Malaysia. animals.

achievement level assessment. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. rancangan pendidikan individu untuk pembelajaran bahasa. amali : melaksanakan ujian bahasa. practical: implement language tests. This course provides students with a knowledge of mastering language. reading and writing teaching method. types of early intervention. mentaksir bahasa lisan. menjalankan simulasi perbualan dan merancang dan melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran bahasa.the ability of basic learning assessment. English Grammar. parents role in early intervention. support services. mentaksir bacaan. individual education planning for language learning among children with hearing-impaired. kaedah pengajaran bacaan. menjalankan sesi soal jawab. story reading. social skill and behaviour assesment. This course covers the important of assessment in special education.This course discusses the need for early intervention for hearing-impaired children. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas. pentaksiran tahap pencapaian bahasa kanak-kanak bermasalah pendengaran. meliputi: Tatabahasa Melayu. This course discusses the introduction to using sign codes in bahasa Melayu and sign code in English. questiona answer session. English Grammar. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-075 . menjalankan sesi nyanyian. kaedah pengajaran penulisan. writing and mathematic assesment. Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (Manual Codes for Malay and English) PKD3107 3(1+2) Kursus ini membincangkan pengenalan Kod Tangan Bahasa Melayu (KTBM) dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (KTBI). oral language assesment. dan using KTBI in teaching English to hearing-impaired children. reading. membaca petikan/bercerita. Malay language grammar. practise in using KTBM and KTBI in teaching Malay Language to children with hearing-impaired Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Language Teaching for Hearing-impaired Children) PKD3108 3(2+1) Kursus ini memberi pengetahuan penguasaan bahasa di kalangan kanak-kanak bermasalah pendengaran. NGOs involved and hearing-impaired children in inclusive education. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik. latihan menggunakan KTBM dalam mengajar Bahasa Melayu kepada kanak-kanak bermasalah pendengaran. perancangan program pemulihan bahasa kanak-kanak bermasalah pendengaran. perbualan asas pengetahuan bahasa. singing session. remedial programme planning. basic language knowledge of conversation. simulating teaching and learning language sessions.

jenis masalah pendengaran dan kesannya. buku teks sebagai bahan sumber pembelajaran. program kemahiran auditori. penggunaan sistem FM. This course focuses on the role of learning resources among children with hearing-impaired. PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan (Audiology in Education) 3(2+1) Kursus ini meliputi topik-topik akustik. amali : pembinaan dan pengurusan bahan sumber pembelajaran Matematik. speech diability among children of hearing-impaired.type of hearing-impaired and its effect. use of FM system. use and maintaining individual hearing aid. Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Learning Resources for Hearing-impaired Children) PKD3111 3(2+1) Kursus ini berfokus kepada peranan bahan sumber pembelajaran dalam pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran. penilaian bahan sumber pembelajaran. Sains dan Kajian Tempatan. auditory skill programme. practical: developing and managing Mathematics. general strategy in overcoming speech problem. anatomi telinga dan proses pendengaran. This course focusses on speech acquisation among children. masalah pertuturan kanak-kanak bermasalah pendengaran. strategi-strategi dalam mengatasi masalah pertuturan. menjalankan pemerhatian audiometrik pediatrik. jenis-jenis bahan sumber pembelajaran. implementation of audiometric pediatric observation. amplikasi pendengaran.PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Speech for Hearing-impaired Children) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan pemerolehan pertuturan di kalangan kanak-kanak. audiometry. listening amplication. penggunaan dan penyenggaraan alat bantu dengar individu. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-076 . implementation program individual speech implementation programme and factors that influenced the success of the speech programme. sistem bunyi pertuturan bahasa Melayu dan abjad fonetik antarabangsa. practical: carry out observation external ear and timpanum membrane. This course covers topics of accustic. audiometri. akhbar sebagai bahan sumber pembelajaran. ujian pendengaran asas dan pentaksiran audiogram. ear anatomy and listening process. basic hearing test and audiogram assessment. Science and Local Studies learning resources. assessment of learning resources. types of learning resources. instrumen-instrumen pentaksiran tahap pencapaian pertuturan. amali : menjalankan pemeriksaan terhadap telinga luar dan membran timpanum. assessment instrument of speech achievement. cocklea implant. implan koklea. text books and newspapers as learning resources. pelaksanaan program pertuturan individu dan faktor-faktor yang mempengaruhi kejayaan program pertuturan. Malay language sounds system and international phonetic alphabet.

writing an action research report and article and ways of making action research data public. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). perancangan dan cadangan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. peranan pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. special education programmes in Malaysia. data analysis. administration of special education programmes in Malaysia. struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia. principle social work ethics. prosedur penyelidikan pendidikan. interpretasi data penyelidikan tindakan. program pemulihan dalam komuniti. Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology) PKD3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah. role of teachers of special education. This course provides knowledge about action research method in Special Education for Listening Disabilities in primary education. pengurusan bilik darjah. educational research procedure. It discusses introduction to research methods in education. organisational structure of special education in Malaysia. types of educational research. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-077 . analisis data. data collection considerations. programprogram Pendidikan Khas di Malaysia. pertimbangan dalam pengumpulan data. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. introduction to various types of educational research design. interpreting the action research data. This course discusses the introduction to management and administration of special education. kaedahkaedah pengumpulan data. prinsip dan etika kerja sosial. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. action research process. planning and proposal. classroom management.PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia. role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education. multi disciplinary services offered at the CBR. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) PKU3114 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas. data collection methods. peranan guru Pendidikan Khas. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. community-based rehabilitation programme. concepts of action research and models. proses penyelidikan tindakan.

perkembangan kanak-kanak bermasalah penglihatan dan perbezaannya dengan kanak-kanak normal. bahasa dan pertuturan. implikasi masalah penglihatan terhadap pendidikan. documentation and publication procedure of action research. language development theory. kesan masalah penglihatan di peringkat awal perkembangan. language for children with sensory. teori-teori perkembangan bahasa. the role of parents and community. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. sebab-sebab masalah penglihatan. component in language. keluarga dan masyarakat. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. factors of Children with Visual Impairment. handicapped children language. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-078 . implication and effect of visual impairment on the early stage and education.PKD3115 Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. language for autism children. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. This course looks into communication. organizing an action research seminar. 16. development of children with visual impairment compare with the normal children. This course focus on definition and clasification of Children with Visual Impairment. language for children with emotional and behavioural problems. komponen-komponen dalam bahasa. bahasa kanakkanak autisme. This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Listening Disabilities in primary education. penganjuran seminar. penggunaan deria-deria lain dan peranan ibu bapa. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication.use of other sensors. Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) PKU3102 3(3+0) Kursus ini meninjau komunikasi . PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH Psikologi dan perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan (Psychology and Development of Children with Visual Impairment) PKL3101 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada definisi dan klasifikasi masalah penglihatan. bahasa kanak-kanak terencat akal. speech and language.

kemahiran penglihatan. various visual assessment methods and children with low vision report. reading. adaptasi persekitaran di dapur. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(2+1) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas.the ability of basic learning assessment. practical :cooking. pengenalan kepada rekreasi dan pendidikan jasmani suaian. kemahiran membeli dan menyimpan barang. self management. mentaksir bahasa lisan. pelbagai pentaksiran penglihatan. social skill and behaviour assesment. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-079 . introduction of recreational activities and modify physical education. This course focuses on basic knowledge about the anatomy of the eye. parents role in early intervention. bentuk program intervensi awal. This course discusses the need for early intervention for visual-impaired children. dan laporan mata. writing and mathematic assesment. self and house keeping management. adaptasi kaedah persediaan memasak. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik. mentaksir bacaan. using blindfold and implementation of activities and simulation. This course covers important concepts in field of living skills. types of early intervention. pengurusan rumah. strategi pengajaran dan pembelajaran rekreasi pendidikan jasmani suaian. amali : latihan memasak menggunakan blindfold. support services. oral language assesment. NGOs involved and visual-impaired children in inclusive education. visual skills training . cara mengatasi masalah penglihatan. badan-badan NGO yang terlibat dalam memberi khidmat sokongan dan murid-murid bermasalah penglihatan dalam pendidikan inklusif.PKL3103 Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan (Anatomy of the Eye and Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada pengetahuan asas mengenai anatomi mata. This course covers the important of assessment in special education. Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas (Early Intervention and Support Services for Children with Special Needs) PKU3105 3(3+0) Kursus ini membincangkan intervensi awal untuk kanak-kanak bermasalah penglihatan. punca-punca masalah penglihatan. khidmat sokongan. the visual process and causes of visual impairment. latihan mengurus diri menggunakann blindfold. pengurusan diri.blindfold. skills of buying and stock keeping things. PKL3104 Kemahiran Hidup Individu Bermasalah Penglihatan (Living Skills for Individuals with Visual Impairment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi peengenalan konsep kemahiran hidup. pelaksanaan aktiviti dan simulasi. cooking skills. recreation and adaptive physical education. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. peranan ibu bapa dalam intervensi awal.

geometri. pengajaran kanak-kanak berpenglihatan terhad. indices. PKL3109 Mathematics Braille Code (Kod Braille Matematik) 3(2+1) This course covers the numeral signs. practise Braille. pengajaran murid bermasalah penglihatan dengan kecacatan lain. simbol huruf. computerized braille. This course introduces students to the Braille machine and Bahasa Melayu braille code system. kumpulan gabungan huruf besar dan huruf kecil. operasi asas matematik. basic Mathematical operation. final groupsigns. Slate and Stylus to pruduce reading material in braille Bahasa Melayu. kaedah menulis pindah. latihan braille. trancsribing exercise. latihan menulis pindah perkataan dan latihan pengukuhan. algebra. Kursus ini meliputi simbol nombor. and hands-on experience and to reinforce learning. adaptation of curriculum. slate and stylus dan penghasilan bacaan dalam braille bahasa Melayu. transcription of braille exercise. pengajaran dan pembelajaran murid berpenglihatan terhad. adatasi kurikulum. transcribing from Braille to print and the use of the Slate and Stylus to produce Braille in Bahasa melayu. PKL3108 English Braille Code (Kod Braille Bahasa Inggeris) 3(2+1) This course covers letters of alphabet. Kursus ini melliputi huruf.PKL3107 Kod Braille Bahasa Melayu (Bahasa Melayu Braille Code) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada mesin braille dan sistem kod braille bahasa Melayu. kuantiti. micro and macro teaching. prepare teaching aids. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-080 . slate and stylus. penyediaan rajah timbul dan sesi pengajaran. komputer braille. penggunaan teknologi. geometry. logarithms. amali : kaedah pengajaran braille. algebra. persediaan untuk pengajaran mikro dan makro. use ICT and other appropriate special aids. composite signs initial wordsigns. lower wordsigns. preparation and teaching of children who are blind and who have low vision. matrik dan latihan pengukuhan dalam bentuk teori dan amali Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi KanakKanak Bermasalah Penglihatan (Teaching and Learning Strategies for Children with Visual Impairment) PKL3110 3(3+0) Kursus ini merangkumi persediaan untuk mengajar. matrices and enrichment exercises in theory and practical. sets. practical:Bahasa Melayu braille code system. wordsigns. gabungan akhir huruf. quantities. and enrichment exercise. This course covers the planning. amali: sistem kod braille BM. educational needs of children with multiple handicaps. ganda dua. logaritham. simple upper groupsigns. pengajaran dan pembelajaran murid buta. huruf terbitan. penghasilan bahan bacaan dalam braille bahasa melayu. lower groupsigns. latihan menulis pindah.

prinsipprinsip dan istilah-istilah dalam Orientasi dan Mobiliti. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). interpreting the action research data. Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology) PKL3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. kemahiran membiasakan diri. white stick and other mobility equipment. moving skills with white stick inside and outside of domestic building and self adaptation skills in various situation. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. proses penyelidikan tindakan. prosedur penyelidikan pendidikan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-081 . This course discuses introduction of orientation and mobility. principal dan terminology in orientation dan mobility. types of educational research. community-based rehabilitation programme. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. dan penggunaan teknik bergerak dalam situasi tertentu. interpretasi data penyelidikan tindakan. data collection considerations. program pemulihan dalam komuniti. orientation and space. kaedahkaedah pengumpulan data. educational research procedure. pertimbangan dalam pengumpulan data. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. principle social work ethics. individu. kemahiran bergerak dengan tongkat putih di luar bangunan. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). kemahiran bergerak dengan tongkat putih di dalam bangunan. orientasi dan ruang. multi disciplinary services offered at the CBR. teknik bergerak dengan pemandu celik. planning and proposal. introduction to various types of educational research design. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. perancangan dan cadangan. mobility techniques without guidance. concepts of action research and models. data analysis. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. analisis data. action research process. tongkat putih dan alat bantu mobiliti lain. mobility techniques with guidance. data collection methods.PKL3111 Orientasi dan Mobiliti (Orientation and Mobility) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada orientasi dan mobiliti. This course provides knowledge about action research method in Special Education for Sight Disabilities in primary education. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation. It discusses introduction to research methods in education. prinsip dan etika kerja sosial. teknik bergerak tanpa pemandu celik. writing an action research report and article and ways of making action research data public.

role of teachers of special education. administration of special education programmes in Malaysia. strategi pelaksanaan program pemulihan dan pendidikan murid-murid pemulihan. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) PKL3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. penganjuran seminar. pengurusan program pendidikan pemulihan. documentation and publication procedure of action research. classroom management. special education programmes in Malaysia. struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia. peranan pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. 17. pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia. organizing an action research seminar. peranan guru Pendidikan Khas. This course discusses the introduction to management and administration of special education. programprogram Pendidikan Khas di Malaysia. pengurusan bilik darjah. development physchology for remedial students. program pemulihan dalam dan luar negara. This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Sight Disabilities in primary education. management of remedial education program. strategy of implementation remedial program and education for remedial students. PENDIDIKAN PEMULIHAN PENDIDIKAN RENDAH PKP 3101 Pengenalan kepada Pendidikan Pemulihan (Introduction to Remedial Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan asas pendidikan pemulihan. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-082 . studens profile. psikologi perkembangan murid pemulihan.PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas. sejarah perkembangan pemulihan. remedial programs in Malaysia and other countries. role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education. historical development of remedial education. This course discusses basic remedial education. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. profil murid pemulihan. organisational structure of special education in Malaysia.

penubuhan kelas pemulihan. amali: pelaksanaan aktiviti pengurusan tingkah laku. practical: the implementation of behavioral management activities and administration of remedial class. production of perceptual diagnostic test and teaching aids for teaching purposes.PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau komunikasi . perancangan pendidikan individu dan khidmat sokongan. amali: pelaksanaan strategi menangani masalah pengamatan. practical:. individual planning education. pengurusan tingkah laku murid pemulihan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-083 . language development theory. punca dan cara mengatasi masalah pengamatan. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. roles of school administrator in remedial education program. language for autism children. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. bahan bantu belajar untuk mengatasi masalah pengamatan. the role and characteristics of a remedial teacher. causes and strategies to overcome the problems. bahasa kanak-kanak terencat akal. PKP 3104 Kemahiran Pengamatan (Perception Competency) 3(2+1) Kursus ini memfokus kepada pengenalan kepada pengamatan. support services. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. PKP 3103 Perkhidmatan dalam Pemulihan (Remediation Services) 3(2+1) Kursus ini memberi penekanan terhadap teori dan model pengurusan kelas khas. bahasa dan pertuturan. This course focuses on introduction of perception. jenis-jenis pengamatan. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. language for children with sensory. ujian diagnostik masalah pengamatan. speech and language. types of perceptions. pengurusan tingkah laku murid pemulihan dan pelaksaan pengurusan dan pentadbiran kelas pemulihan. forming of remedial class. strategies to overcome the problems. language for children with emotional and behavioural problems. peranan dan ciri-ciri guru pemulihan. This course looks into communication. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication.. remedial students‟ behavioral management. handicapped children language. komponen-komponen dalam bahasa. production of perceptual diagnostic test and teaching aids for teaching purposes. This course emphasises on the theories and models of classroom management. peranan pentadbir dalam program pendidikan pemulihan. component in language. pembinaan alat ujian diagnostik pengamatan dan pembinaan bahan bantu belajar kemahiran pengamatan. bahasa kanakkanak autisme. teori-teori perkembangan bahasa.

reading and comprehension skills. development of dyslexia chilldren. kaedah pengajaran bahasa. kemahiran membaca. pembinaan alat ujian diagnostik dan pengajaran mikro. This course discusses the development and language skill. production of perceptual diagnostic test and micro teaching. mentaksir bahasa lisan. ejaan dan menulis karangan. pentaksiran dan penilaian dalam kemahiran lisan. method of or information process. kemahiran mengarang. method of teaching mathematics. practical: assesment implementation. bahan bantu belajar. PKP 3108 Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu 2 (Methodology in Remedial Bahasa Melayu 2) 3(2+1) Kursus ini membincangkan kemahiran menulis. kajian sukatan dan huraian sukatan pelajaran. mentaksir bacaan. instruments for identifications of students. learnings aids. assesment and evaluation for oral skill.PKP 3105 Pendidikan Disleksia (Dyslexia Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada disleksia. pelaksanaan kemahiran mengarang. application strategies in teaching and learning. diagnostic test. pelakasanaan kemahiran mengeja. reading and comprehension. kaedah pengajaran matematik. oral skill. perkembangan kanakkanak disleksia. bahan bantu belajar kemahiran tulisan. pengurusan program disleksia. reading and comprehension. the basic ability assessment. assesment and evaluation of dyslexia children. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. This course covers the importance and use of assessment in remedial education. PKP 3107 Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu 1 (Methodology in Remedial Bahasa Melayu 1) 3(2+1) Kursus ini membincangkan perkembangan dan penguasaan bahasa.oral assessment. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-084 . pengenalpastian kanak-kanak disleksia. pembinaan alat ujian diagnostik dan pengajaran mikro. kemahiran kefahaman. amali: pelaksanaan ujian. and mathematics assessment. behaviour assessment. rancangan pengajaran dan pembelajaran. social‟s skill assessment. amali. kemahiran lisan. pentaksiran dan penilaian dalam kemahiran menulis. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. kemahiran mengeja. pelaksanaan ujian diagnostik dan pelaksanaan strategi menangani disleksia. practical: the implementaion of oral strategies. syallabus studies. management for dyslexia program. pentaksiran dan penilaian kanak-kanak disleksia. kaedah mengingat atau pemprosesan maklumat. pelaksanaan strategi pengajaranpembelajaran. writing skill assessment. pelaksanaan strategi kemahiran lisan. This course discusses the introduction to dyslexia. amali: pelaksaan kemahiran menulis. kajian sukatan dan huraian sukatan pelajaran. membaca dan kefahaman. membaca dan kefahaman. lesson plan. reading assessment. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir Matematik. rancangan pengajaran dan pembelajaran. strategies used to overcome dyslexia problems PKP 3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Pemulihan (Assessment in Remedial Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan pemulihan.

assessment in mathematics skill. rancangan pengajaran harian. sand therapy and alternative therapies. bahan bantu belajar. syallabus studies. teachers‟ professionalism. pengurusan kelas pendidikan pemulihan. assesment and evaluation in writing skill. art therapy. play therapy. dan pengajaran mikro. terapi seni visual. pengawasan penyeliaan dan komunikasi. spelling skill. jenis-jenis terapi. expression art therapy. learning assessment. production of perceptual diagnostic test and micro teaching. PKP 3110 Methodology in Remedial Mathematics (Kaedah Pemulihan Matematik) 3(2+1) This course focuses on the introduction to mathematics. pelaksanaan pengajaran. pengasingan dan integrasi. profesionalisme guru. speech therapy. types of therapy. teaching implementation. hydro therapy. PKP 3109 Terapi dalam Pendidikan Pemulihan (Therapy in Remedial Education) 3(1+2) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada terapi. amali: terapi fisio. PKP3111 Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan (Issues and Trends in Remedial Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan strategi dan penempatan pelajar. Pratical: construction of mathematics. development and acquisition of mathematics. kemahiran-kemahiran dalam matematik. terapi pasir dan terapi alternatif. strategies in teaching remedial mathematics. spelling and comprehension and lesson plan. spelling skill. special classroom management. dan isu sistem sosial. penglibatan ibu bapa dan komuniti. pentaksiran pembelajaran murid. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-085 . music and singing therapy. terapi main. labeling. terapi pergerakan kreatif. teaching aids for mathematics and lesson plan. strategi pengajaran pemulihan matematik. practical: physiotherapy. mathematics competencies. terapi cara kerja. terapi hidro. writng skill aids. comprehension. penilaian kemahiran matematik. students‟ multiple competencies.This course discusses writing skill. mathematics syallabus study. Kursus ini memfokus kepada kepentingan menguasai kemahiran matematik. pelabelan. strategies in teaching remedial mathematics. terapi muzik dan nyanyian. communication and supeversion. parents and community involvement and issues in social system . kepelbagaian kompetensi murid. production of mathematics teaching aids and micro teaching. This course discusses the introduction of therapy . prakktikal: pembinaan alat ujian diagnostik matematik. comprehension skill. This course discusses strategies and placement of the student. segregation and integration. mengkaji sukatan pelajaran. terapi pertuturan. practical: the implementation of writing skill. diagnostic test instrument.strategi pengajaran pemulihan matematik.

multi disciplinary services offered at the CBR. prinsip dan etika kerja sosial. programprogram pendidikan pemulihan di Malaysia. peranan pentadbir program pendidikan pemulihan dan cabaran dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan pendidikan pemulihan. program pemulihan dalam komuniti.PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(1+2) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-086 . remedial education programs in schools. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan.role of administrator in remedial education. principle social work ethics. educational research procedure. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). pertimbangan dalam pengumpulan data. It discusses introduction to research methods in education. analisis data. struktur organisasi pendidikan di Malaysia. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. concepts of action research and models. writing an action research report and article and ways of making action research data public. pentadbiran program pendidikan pemulihan di sekolah. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Pemulihan (Management and Administration of Remedial Education) PKP 3114 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran pendidikan pemulihan. remedial teachers role. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. clasroom management. challenge and vision in management and administration in remedial education. perancangan dan cadangan. action research process. peranan guru pendidikan pemulihan. This course covers introoduction to management and administration of remedial education programs. planning and proposal. proses penyelidikan tindakan. data collection considerations. interpretasi data penyelidikan tindakan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. pengurusan bilik darjah. kaedah-kaedah pengumpulan data. Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology) PKP3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah. This course provides knowledge about action research method in Remedial Education in primary education. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. prosedur penyelidikan pendidikan. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. data analysis. data collection methods. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. community-based rehabilitation programme. types of educational research. interpreting the action research data. introduction to various types of educational research design. organizational structure of Education Department in Malaysia.

It involves the implementation of action research in school and writing an action research report.PKP3115 Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. penganjuran seminar. organizing an action research seminar. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-087 . documentation and publication procedure of action research. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. This course provides skills in implementing and reporting action research in Remedial Education in primary education.

SINOPSIS KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

PRK3102 Praktikum Fasa II (Practicum II) 4(0+4) Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Praktikum Fasa 2 adalah kesinambungan Praktikum Fasa 1 yang membolehkan pelajar mengamalkan pengetahuan. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar. Pelajar mempraktikkan dan memantapkan pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. skills and teacher values in a guided and real life situation. Student teachers are required to co-operate with the subject teachers in lesson planning. Practicum Phase 2 is a continuity of Practicum Phase 1 which enables student teachers to practise knowledge. preparing teaching aids and classroom management.KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) PRK3101 Praktikum Fasa I (Practicum I) 2(0+2) Praktikum adalah latihan praktik bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memerhati. Latihan ini bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memantapkan lagi aspek pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) dalam pelbagai situasi. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. menilai amalan pengajaran dan pembelajaran guru dan mencuba pengajaran dan pembelajaran sendiri. It aims to provide student teachers the opportunity to observe and evaluate teaching-learning practices. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar dalam pelbagai situasi. Bagi 2 minggu pertama pelajar hanya mengikuti guru mata pelajaran membina RPH. Practicum Phase1 provides opportunity to student teachers to practise knowledge. Praktikum Fasa 1 memberi peluang kepada pelajar mempraktikkan pengetahuan. mengurus kelas atau menjalankan pengajaran dan pembelajaran bersama guru dalam kelas. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. lecturers and peers in a variety of situations. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) AP-01 . Latihan ini juga membolehkan pelajar merancang pengajaran dan pembelajaran dengan mengaplikasikan teori-teori yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. BBM. It also enables student teachers to plan lessons and apply the theories that they have learnt in the institute through guidance and collaboration with cooperating teachers. lecturers and peers in a real life situation. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. It aims to provide student teachers the opportunity to enquire and enhance the implementation skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. Student teachers are also expected to carry out lessons together with the class teacher. skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers.

skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers. implement and evaluate teaching and learning activities outside the classroom and the activities which are routinely done in the schools as part of the school culture. pelajar juga perlu menunjukkan sifat kepemimpinan dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan seliaan guru pembimbing. INT 3101 Internship 2(0+2) Internship merupakan peringkat transisi profesional yang bertujuan mengaitkan pengalaman dalam amalan profesional pelajar dengan tugas guru permulaan. jati diri. Praktikum Fasa 3 adalah kesinambungan Praktikum Fasa 2 yang memberi peluang kepada pelajar untuk menguasai (mastery) pengetahuan. ketahanan diri. Internship is a profesional transitional stage aims at linking the students‟ experience of the profesional practice and the responsibility as beginning teachers. Pelajar mengamalkan dan menguasai pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing dan pensyarah pembimbing. Internship also gives opportunities to student teachers in developing their self confidence.PRK3103 Praktikum Fasa III (Practicum III) 6(0+6) Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. leadership and inculcates professionalism as effective beginning teachers. Internship juga memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan keyakinan diri. Student teachers are expected to plan. Practicum phase 3 is a continuity of Practicum phase 2 which enables students to mastery knowledge. lecturers and peers in a real life situation. Student teachers are to demonstrate leadership qualities in managing various school activities. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. It aims to consolidate teaching and learning skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. Pelajar merancang. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) AP-02 . melaksana dan menilai aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran pembelajaran di luar bilik darjah dan aktiviti rutin sekolah yang telah menjadi budaya sekolah. endurance. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. membentuk sifat kepemimpinan serta memupuk nilai profesionalisme keguruan ke arah pembentukan guru permulaan yang berkesan. Latihan ini bertujuan untuk mempraktikkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di IPG dalam pelbagai situasi. Pada peringkat ini.

SINOPSIS PAKEJ ELEKTIF 1 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

sistem saraf. Bunker and Thorpe Model 1982. organizing games and techniques. sistem respirasi. blood vessels and circulation. pengelolaan permainan dan teknik permainan. model Bunker and Thorpe 1982. teaching and learning of basic movement. endocrine system. This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology. pengurusan. PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Physiology) 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. sistem penghadaman. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang peringkat kimia. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. saluran dan peredaran darah. konsep kurikulum Pendidikan Jasmani.chemical level. digestive system. selular dan tisu organisma. children‟s games. pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas. darah. blood. skeletal system. sistem limfatik dan imuniti.PAKEJ ELEKTIF 1 1. permainan kanak-kanak. management. cellular level and tissue level of organisation. the importance of physical education. Integumentary system. kepentingan. criteria in choosing physical education acitivities. sukatan dan tafsirannya. konsep pergerakan asas. sistem otot. Heart. PENDIDIKAN JASMANI PJM3102 Pergerakan Asas (Basic Movement) 3(1+2) Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani. basic movement concept. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. nervous system. sistem integumentari. jantung. nutrition and metabolism as well as urinary system. muscular system. respiratory system. pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. sistem endokrina. This course includes the history and development of physical education in Malaysia. sistem rangka. the interpretation of curriculum. lymphatic system and immunity. This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Education. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-01 . PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy in Physical Education) 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan.

pelaksanaan Pendidikan Islam enam bulan pertama tahun satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF.PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. approaches. issues in sports. sports development programme. methodologies and teaching-learning techniques of Islamic education. This course discusses the development of Islamic Education and analyse the comparison between the old and the new curriculum. pengurusan permainan tradisional. undang-undang dan pentadbiran sukan. It also includes a discussion on the use of Text Books and Teachers Guide Book. This course focuses on the introduction of strategies. Kursus ini juga membincangkan penggunaan buku teks dan buku panduan guru. pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran dalam semua bidang pendidikan Islam. values and ethics in sports. pendekatan. 2. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. laws and administration of sports. PENDIDIKAN ISLAM (MAJOR BAHASA ARAB) Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah (Introduction to Islamic Education Curriculum for Primary School) PIM3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran. the implementation of Islamic Education for the first six months of Year One and the “j-QAF programme. isu-isu dalam sukan. administration of national and international sports agency. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. This course discusses the management and administration of physical education and sports. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-02 . managing tradisional games. nilai dan etika dalam sukan. program pembangunan sukan. the principles of content development and the management of teaching-learning procedures in all areas of Islamic education. managing physical education and sports. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(3+0) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi.

This course discusses on the methodology of teaching listening. pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. focusing on combination of using text book. syllabus contents and its. membaca dan menulis. 3. It also discusses on item building and Table of Test Specifications (TTS). pengukuran. penilaian dan pentaksiran. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. This course discusses the syllabus and curriculum specifications. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. It also discusses topic for micro and macro in teaching. speaking. reading. BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. and evaluation. and discusses the practical methodology in writing Khat and dictation. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. Ia juga membincangkan tentang cara pembinaan item. building and applying teaching-learning resources of Islamic Education. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. kombinasi penggunaan buku teks. describes the teaching steps for every skill. PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk pengujian. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-03 . and writing skills. text book. bertutur. This course focuses on topics of assessment. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam. BAHASA ARAB (MAJOR PENDIDIKAN ISLAM) Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) BAM3109 Kursus ini membincangkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan Penilaian PAFA. assessment book and teacher‟s guide as well as their contents. measurement. Kursus ini juga mengupas dengan mendalam langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran.PIM3109 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Management of Micro and Macro Teaching in Islamic Education Source) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. This course focuses on topic selecting.

It includes the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. terminology of. Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) BAM3110 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. bebas daripada prasangka negatif dan diskriminasi. pentaksiran dan pengujianan Bahasa Arab. perkembangan aspek fizikal dan sosial. evaluation and examination of Arabic language. penilaian kemahiran berbahasa Arab. konsep penilaian. This course discusses the concepts and skills of micro and macro teaching. aktiviti yang melibatkan gender dan penyakit berjangkit yang melibatkan seksualiti. This course encompasses the knowledge about health sexuality. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran. jenis-jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab.BAM3116 Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Resources Management and Evaluation in Ararbic Language) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran. ways of implementing micro and macro teaching and to prepare daily. membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro cara menyediakan rancangan pengajaran harian. The course will also explain the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language. jenis-jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web. PENDIDIKAN KESIHATAN (MAJOR PENDIDIKAN JASMANI) PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti (Sexuality Health Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengetahuan tentang kesihatan seksualiti. pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab. physical and social growth. penilaian kendalian sekolah. weekly and semester plan focusing on writing the correct and proper learning outcomes. This course exposes the students to an introduction of learning and teaching sources. positive approach in sexuality. assessment. mingguan dan semester. 4.penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. pendekatan positif terhadap seksual dan seksualiti. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-04 .how to prepare and use these sources with skillful and meaningful usage in teaching and learning process. free from prejudice and discrimination. various types of knowledge resources such as bibliographies and websites via internet that are suitable to be used in teaching Arabic for the primary level and the benefits of using the sources. pembinaan item. jenis kemahiran. acitvities which involved gender and infectious diseases resulted from sexual activities.

keselamatan perkhidmatan. sejarah. PKE3104 Program Kesihatan Sekolah (School‟s Health Programme) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi pemahaman berkaitan konsep. introduction to health education. strategi dan pendekatan pengajaran pendidikan kesihatan dan amali pengajaran mikro. program-program ADHOC/PROSTAR dan pemantauan dan penilaian. keselamatan diri. tingkahlaku serta penekanan kepada kesihatan kanak-kanak. safety of self. pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2. pengenalan program kesihatan sekolah. safety rules in schools. objektif dan organisasi kandungan. history and the curriculum of health education. pendekatan bersepadu. introduction to school health programme integrated approach. supplementary food plan. objektif. the philosophy. kurikulum dan bidang-bidang pendidikan kesihatan. safety services. behaviour. rancangan makanan tambahan. kemahiran membaca. emergency procedures. kemahiran mendengar dan bertutur. kaedah. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-05 . storeage of dangerous product. method. strategies and approaches in teaching health education. safe road user program and building safety. The course intends to give an understanding on concept. perkhidmatan kesihatan sekolah. and micro teaching. ADHOC/PROSTAR programme and monitoring and evaluation. pengenalan pendidikan kesihatan. PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan (Curriculum and Pedagogy of Health Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan tentang konsep asas dalam pendidikan kesihatan. BAHASA MELAYU ( Ditawarkan mulai ambilan 2009) Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) BMM3101 3(3+0) Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. prosedur kecemasan. This course expose to the concept and principles of safety education. peraturan keselamatan di sekolah. 5. amalan kebersihan sekolah. safety and environmental safety. school cleanliness practices. penyimpanan bahan bahaya. prinsip dan objektif pembinaan kurikulum. falsafah. tanggungjawab persekitaran dan keselamatan. the learning style. mouth health programme. school health services. pengayaan. matlamat. program pengguna jalan raya selamat dan keselamatan bangunan. konsep penggabungjalinan. objectives. emphases on children‟s health. penyerapan.PKE3102 Pendidikan Keselamatan (Safety Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang prinsip dan konsep pendidikan keselamatan. This course focusses the basic concepts in health education. konsep. kemahiran menulis. program kesihatan mulut. stail pembelajaran.

testing development. penilaian bahasa berasaskan projek. application of Road Safety Education. and measurement. kewarganegaraan. mastery. Teori Huraian Bahasa. techniques. taxonomy and domain. content objectives and organization. penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa. kecerdasan pelbagai. pengujian dan penilaian. and writing. kemahiran belajar cara belajar. the concepts of strategy. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. kaedah pengajaran bahasa Melayu. aims. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. evaluation.pemulihan dan penilaian (“5P”). kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir. penilaian pengalaman pembelajaran. 5P concepts. table of test specifications. kajian masa depan dan sistem bahasa. BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur. konstruktivisme. pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa. pendekatan. jadual spesifikasi ujian. Teori Pemerolehan Bahasa. and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking. kemahiran membaca. constructivisme. types and method of language assessment. jenis dan kaedah penilaian bahasa. This course describes and elaborates aspect of philosophy. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. peraturan sosiobudaya. added value skills and language system. method. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. application of value added skills. Teori Huraian Bahasa. pengisian kurikulum: ilmu. konsep-konsep: strategi. approaches. kaedah. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. teknik. pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. application of teaching language approaches. the implementation of teaching and learning activities through contextual. teaching method for Malay Language. nilai. assessment of learning experience. pembelajaran masteri. application of learning language approach. konstruktivisme dan kontekstual. teknik pengajaran Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-06 . Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) BMM3117 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran. reading. This course focuses on teaching component. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran. dan penilaian berasaskan sekolah This course explains the concept and principle of testing. taksonomi dan domain. pembinaan ujian. project based language assessment and school based assessment. Teori Pemerolehan Bahasa. language skills assessment and language activities.

6. penilaian kemahiran membaca. pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. reading skill. This course studies the concepts. roles. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) BCN 3105 3(2+1) Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran. proses pelaksanaan. teori pembelajaran konstruktivisme. mengenali dan menulis aksara Cina. mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran. aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua. followed by planning. writing skills. peranan. This course covers the methodology in learning. Constructivism Learning Theories. Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) BCN3108 3(3+0) Kursus ini mengkaji konsep. application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach.kemahiran membaca. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar (Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills) BCN3109 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep asas. approach to teaching writing skills. prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis. kemahiran menulis. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-07 . managing and implementing teaching and learning. BAHASA CINA (ditawarkan mulai ambilan 2009) Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. teaching reading skills. penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca. characteristics. ciri-ciri. preparation of teaching plan for reading skills. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. pendekatan pengajaran kemahiran menulis. approaches and methods of teaching techniques of reading. kemahiran mengarang. This course elaborates on listening and speaking skills. prinsip dan fungsi. strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. matlamat. objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary school. teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills. assessment of reading skills. analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. latihan merancang.

kemahirankemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. BAHASA TAMIL (ditawarkan mulai ambilan 2009) Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK (Syllabus Ananlysis of SJK (T) and SK) BTM3102 3(2+1) Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK. refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-08 . strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua. kaedah penghasilan rancangan pelajaran harian. there will also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids. keperluan sukatan. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah. In addition. methods. principles. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool.kemahiran mendengar. approaches and strategies in teaching and learning Tamil in primary schools. This course comprises the basic concepts. kaedah. approach and strategies of teaching the Tamil language to native speakers and also as a second language. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language syllabus. It focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teaching. Pendedahan juga diberi tentang teori. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. functions. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. melaksanakan pengajaran mikro dan makro. Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) BCN3112 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan. kepentingan penggabungjalinan kemahiran-kemahiran bahasa. kaedah. It exposes students‟ to the theory. teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. implementation. BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi penekanan kepada teori. pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan. Focus will also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities. This course exposes students to various theories. 7. dan penggunaan kemahiran ICT dalam penghasilan bahan bantu mengajar. preparing the table of specification and analysing test results.

peraturan memberi markah dan prosedur pentadbiran peperiksaan. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) . pelbagai aktiviti pengayaan bahasa. pentaksiran dan penilaian.BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil (Enrichment and Use of the Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar-pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan penggunaannya. This course focuses on the importance of various methods in testing and evaluation in the Tamil language. kaedah pembinaan instrumen. aspek bacaan luas. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-09 . dan menjelmakan pengetahuan bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif. This course focuses on topics related to various functions of language and its use. analyzing items. pembelajaran Bahasa Tamil. menganalisis item. Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of overcoming them. pelbagai genre penulisan. they are expected to produce various creative texts of their own. With the exposure. Students will be exposed to various enrichment activities with emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil language. penguasaan dan penggunaan bahasa. juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara-cara mengatasinya. constructing the JSU. Emphasis will be given on various methods in formulating test instruments. developing the marking scheme and the administration of examinations. BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil (Testing and Evaluation in Tamil Language) 3(3+0) Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran.

SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 2 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

evaluation and the method of evaluation in Civics and Citizenship Education. tujuan penggunaan sumber. perancangan pengajaran. types and methods of the preparation of resources. kaedah pengajaran dan pembelajaran. penilaian dan kaedah penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Service Learning in Civics and Citizenship Education) PSK3104 3(2+1) Kursus ini mendedahkan tentang pengenalan pembelajaran berkhidmat. Teori Pembelajaran. This course introduces to students to the rationale. This course details the approaches and strategies in teaching and learning. micro and macro teaching of Civics and Citizenship Education. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. mengurus dan melaksanakan projek. techniques and activities in teaching and learning. domain. domain. Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Instructional Methodology in Civics and Citizenship Education) PSK3103 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran. the methods of teaching and learning. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-01 . aims. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Theory of Learning.PAKEJ ELEKTIF 2 (Pilih Satu) 1. concept. and the characterictics of excellent Civic and Citizenship Education teachers. the purposes of the use of resources. objectives. jenis dan cara menghasilkan sumber. kemahiran pengajaran dan pembelajaran. This course details the learning theories. merancang. skills in teaching and learning. matlamat dan objektif. strategi pelaksanaan projek kewarganegaraan. syllabus of the Civic and Citizenship Education. lesson planning. PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Introduction to Civics and Citizenship Education) 3(3+0) PSK3101 Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada rasional. projek kewarganegaraan. sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan dan ciri-ciri guru Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan yang cemerlang. bentuk projek kewarganegaraan. pengajaran mikro dan makro untuk mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Resources and Evaluation in Civics and Citizenship Education) PSK3102 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada teori pembelajaran. konsep.

types of citizenship projects. Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah (Evaluation and Management of Moral Education in School) ELM 3103 3(3+0) K f Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk menjalankan pentaksiran Pendidikan Moral secara formal dan tidak formal. This course provides students with the knowledge and basic skills needed to interpret the primary school moral education syllabus. nilai-nilai agama dan masyarakat. sosialisasi moral individu dan apreasiasi moral serta elemen–elemen yang mencabar penghayatan dan amalan nilai-nilai murni. konsep asas nilai. In this course. managing and implementation of project. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-02 . moral being. students will learn how to carry out the assessment of Moral Education in primary school level.This course details the introduction of Service Learning. approaches. pengurusan matapelajaran Pendidikan Moral: tanggungjawab guru moral dalam merealisasikan aspirasi negara. preparing the scheme of work. methods. ELM 3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (Moral Education Curriculum and Teaching Methods) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk mentafsir sukatan pelajaran Pendidikan Moral sekolah rendah. planning. kemahiran serta sumber dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Moral. PENDIDIKAN MORAL Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral (Introduction To Basic Moral Concepts) 3(3+0) ELM 3101 Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang konsep asas moral. citizenship project. teori-teori perkembangan moral. the role of moral education teachers in fulfilling the country‟s aspirations. insan bermoral. 2. menjalankan sesi amali pengajaran mikro dan makro. implementation strategy of the citizenship projects. kaedah. penyediaan rancangan dan persediaan mengajar. isu-isu moral tempatan dan isu-isu moral di peringkat global. issues faced in assessment of Moral Education. teori–teori etika. the manangement of Moral Education as a subject in primary schools. religious and societal values as well as moral development theories. lesson planning. skills and resources for the teaching and learning activities as well as micro and macro teaching practical. values. pendekatan. ethical theories. This course provides students with the knowledge and basic concepts of moral. Isu-Isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni (Moral Issues and Challenges Towards Appreciation of Moral Values) ELM 3104 3(3+0) Kursus ini menfokuskan kepada masalah-masalah moral yang dihadapi dalam sekolah. isu-isu dalam pentaksiran Pendidikan Moral.

kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. areas of assessment in primary school science. Kursus ini membincangkan tentang penilaian dalam pengajaran sains. local and global Moral issues: process of socialisation for individual moral being and elements that challenge the appreciation and practice of moral values.This course focuses on moral problems faced in schools. administration of test. penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian. Kursus ini membincangkan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. interpretasi skor ujian dan bentukbentuk peperiksaan. teaching science for all children and science for exceptional children. analisis skor ujian. scoring of assessment. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. marking and moderation of test scripts. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia. types of assessment. pengajaran sains sekolah rendah. issues in science education. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik ) 3(3+0) This course discusses thinking and working scientifically. bidang-bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-03 . Kursus ini membincangkan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. test design and construction. bentuk-bentuk pentaksiran. Malaysian primary science curriculum I. mengajar sains untuk kanakkanak dan sains untuk kanak-kanak berkeperluan khas. definisi istilah. purpose of assessment. rekabentuk dan pembinaan ujian. definition of terms. Malaysian primary science curriculum II. isu-isu dalam pendidikan sains. assessment tools. matlamat pentaksiran. the basic science process skills and integrated science process skills. 3. interpreting test score and forms of examination. analysis of test score. SAINS Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum dan Pedagogi Sains Sekolah Rendah ) 3 (3+0) SCE 3104 This course discusses primary science curriculum and pedagogies. pentadbiran ujian. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course discusses evaluation in science teaching. memperolehi kemahiran manipulatif. alat-alat pentaksiran. primary science teaching. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. penskoran pentaksiran. teaching and learning strategies for primary science. acquiring manipulative skills.

Kursus ini membincangkan tentang pengurusan makmal sains dan sumbersumber. In addition. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. preparation and improvisation of selected resources and presentation. Pelajar juga akan meneliti pembangunan Kurikulum Matematik di Malaysia. Selain itu. peraturan dan keselamatan dalam makmal. pengurusan makmal sains. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif. 4. Pelajar didedahkan kepada makna. pengawetan spesimen biologi. rules and safety in the laboratory. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher in their own professional development. applications of mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of mathematics. teknik-teknik asas makmal. Pelbagai pendekatan kreatif untuk memperkayakan pembelajaran matematik juga dibincangkan. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. It will discuss about management of science laboratory. MATEMATIK Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) MTE3102 This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. basic laboratory techniques. MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective mathematics lesson. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan. safe handling of scientific materials handling of chemicals.SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0) This course discusses about management of the science laboratory and resources. aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. using relevant mathematical ideas. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. Various creative approaches to enhance learning of mathematics are also discussed. cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-04 . preservation of biological specimens. It also requires students to study the development of the Malaysian Mathematics Curriculum. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik dalam pembangunan profesionalisme kendiri. science teaching and learning resources.

MTE3109

Teaching of Numbers, Fractions, Decimals and Percentages (Mengajar Nombor, Pecahan, Perpuluhan dan Peratus)

3(2+1)

This course provides an opportunity for the students to inculcate and develop good teaching practices in numbers, fractions, decimals and percentages. Discussions cover aspects related to children‟s conceptual developments, teaching and learning activities as well as construction of learning resources of these topics. Practical experience is gained through micro/macro teaching sessions. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar menghayati dan mengembangkan amalan pengajaran yang baik dalam nombor, pecahan, perpuluhan dan peratus. Perbincangan meliputi aspek-aspek berkaitan dengan perkembangan konsep kanak-kanak, aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta pembinaan resos pembelajaran. Pengalaman praktikal diperolehi melalui sesi pengajaran mikro/makro. MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) 3(3+0)

This course will equip students with the skills of carrying out testing and evaluation in mathematics. It helps students to diagnose children‟s learning difficulties and hence take effective actions to fulfill children‟s special needs in learning mathematics. Experience on applying technology in assessment is also provided through hands-on activities. Kursus ini akan melengkapkan pelajar dengan kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian dalam matematik. Kursus ini membantu pelajar menjalankan diagnosis ke atas kesukaran pembelajaran kanak-kanak dan seterusnya mengambil tindakan yang berkesan untuk memenuhi keperluan khas kanakkanak dalam pembelajaran matematik. Pengalaman mengaplikasikan teknologi dalam pentaksiran juga dibekalkan melalui aktiviti „hands-on‟.

5.

PENDIDIKAN SENI VISUAL Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual, Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education, Integrated Curriculum for Primary Schools)

PSV3104

3(3+0)

Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR, matlamat, objektif kurikulum, konsep 5P, kepentingan perkembangan kurikulum, huraian sukatan pelajaran, peranan guru PSV, pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah, pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar, pengurusan bilik PSV dan hasil kerja murid dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education(VAE), goals and objectives of the VAE curriculum, the 5P concept, the importance of curriculum development, specifications of the syllabus, the roles of the VAE teachers, management of outdoor and indoor activities, resource and teaching aid management, classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

PE2-05

PSV3105

Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education)

3(2+1)

Kursus ini memberi tumpuan terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan, Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional, perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut Tahap 1 dan 2, persediaan mengajar. Aktiviti amali meliputi meneroka alat, bahan, tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang. This course focuses on the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education, that is: Drawing and Picture Making, Pattern-Making and Designing, Modelling and Constructing, as well as Introduction to Tradisional Crafts, planning of teaching and learning activities for each area for Levels 1 and 2, lesson planning, as well as practical activities for explorations of tools and materials, subject matter, content and themes in producing art works for the four areas. Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy, Integrated Curriculum for Primary School)

PSV3107

3(2+1)

Kursus ini merangkumi teori pembelajaran, pendekatan, strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR, perancangan dan persediaan mengajar, pengajaran mikro dan makro, dan sumber pengajaran dan pembelajaran. This course covers the learning theories, approach, strategy, methodology and technique of teaching and learning Visual Art Education based on the VAE KBSR curriculum, lesson planning, micro and macro teaching, as well as teaching and learning resources. PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Arts Education Evaluation) 3(3+0)

Kursus ini meliputi konsep pentaksiran Pendidikan Seni Visual(PSV), jenis-jenis pentaksiran, tujuan pentaksiran PSV, kaedah pentaksiran PSV, bentuk pentaksiran PSV, peraturan memberi markah, penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. This course covers the concept of the assessment of Visual Art Education(VAE), types of assessments, aims of assessment in VAE, methods and forms of assessment, mark schemes, evaluation of art works and evaluation of portfolios.

6.

PENDIDIKAN MUZIK MZU3104 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0)

Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik, matlamat, fungsi muzik dalam pendidikan, faktor-faktor sosiologi, psikologi, faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

PE2-06

This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education, aims and the functions of music in education, importance of music, philosophical implications, sociological and psychological factors that affect music education, sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah (Keyboard and Singing in the Classroom) 1(0+1)

Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah, latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri, latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor, mengimprovisasikan melodi di kibod, latihan dalam permainan iringan kord blok, broken chord, bes alberti, jumping chord, dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom, students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands, sing melodies in keys changes from major to minor, melody improvisation, play block chords, broken chords, alberti bass, jumping chords and chomping chords at the keyboard MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0)

Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly, Carl Orff dan Jaques Dalcroze, latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat, permainan alat muzik, aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. This course is an introduction to Zoltan Kodaly, Carl Orff and Jaques Dalcroze, music approaches method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts, singing folk songs, playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik (Curriculum and Music Teaching) 3(3+0)

Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menganalisis kandungan kurikulum pendidikan muzik untuk diterjemahkan ke dalam perancangan tahunan, semester, mingguan dan harian, mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan mengintegrasikan elemen-elemen muzik, mensintesis pengetahuan teori dan perkaedahan pendidikan muzik dalam perancangan dan pelaksanaan langkah-langkah pengajaran, perancangan dan pelaksanaan aktiviti untuk latihan mikro dan makro, mengaplikasikan kriteria serta pelbagai kaedah untuk menilai kemahiran muzikal seperti nyanyian, permainan alat perkusi, permainan alat rekoder, kepekaan aural dan gerakan dalam kalangan pelajar sekolah rendah. This course analizes the content of the primary music education syllabus leading to the preparation of the yearly, weekly and daily teaching and learning plan for the teaching of music, integrate musical elements in the music class in a varied
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

PE2-07

This course describes and elaborates aspect of philosophy. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-08 . identify problems faced in children‟s singing and to overcome these problems. kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir. MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah (Classroom Musical Activities) 3(2+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk meneguhkan pengetahuan konsep muzik melalui penghasilan dan pengembangan aktiviti kreatif berkumpulan dan secara individu. recorder skills through the playing of solo repertoire for soprano and alto recorder. aural sensitivity and movement to music. micro and macro training sessions. synthesize their theoretical knowledge of methods in the planning of activities. kajian masa depan dan sistem bahasa.skills through exposure and practice of different accompaniment styles on the keyboard. 7. konsep penggabungjalinan. pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2. 5P concepts. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. objektif dan organisasi kandungan. pengisian kurikulum: ilmu. kewarganegaraan. remaja. mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking. kecerdasan pelbagai. content objectives and organization. reading. types and characteristics of children and adult voices. peraturan sosiobudaya. penyerapan. konstruktivisme dan kontekstual. kemahiran mendengar dan bertutur. teaching and learning of singing in the music classroom. mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pengendalian aktiviti nyanyian dalam bilik darjah. apply different criteria and methods in the evaluation of musical skills of students in the primary school such as singing . matlamat. nilai.manner in order to bring about effective teaching and learning. added value skills and language system. pemulihan dan penilaian (“5P”). kemahiran menulis. the playing of recorder and percussion instruments. and the playing of part songs for soprano and alto recorder in combination. mengenal pasti jenis dan ciri-ciri suara kanakkanak. aims. kemahiran belajar cara belajar. BAHASA MELAYU Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) BMM3101 3(3+0) Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. pengayaan. and writing. kemahiran membaca. pemilihan dan permainan pelbagai repertoire rekoder yang merangkumi lagu sesuara dan lagu lapisan suara. This course provides students with an opportunity to reinforce their knowledge of musical concepts through the exploration of creative activities suitable for use in the music classroom. teknik pengendalian alat iringan pada Kibod dengan mengaplikasikan pelbagai stail iringan.

approaches. telephone conversation and report presentation. pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa. pembelajaran masteri. comunity language. bahasa komuniti. perbincangan. constructivisme. situational. application of Road Safety Education. pendekatan. eklektik and communicative approach. Teori Huraian Bahasa. pendekatan. This course focuses on teaching component. konsep-konsep: strategi. simulation. kodkognitif. latih tubi. application of value added skills. pengujian dan penilaian. question and answer. sumbangsaran. penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa. method and techniques. pendekatan eklektik dan komunikatif. kaedah natural. daily lesson plan orientation. konstruktivisme. mastery. techniques. tatabahasa terjemahan dan terus. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. approaches. teaching method for Malay Language. kaedah. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran. perbualan telefon dan penyampaian laporan. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3117 (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) *(Ditawarkan mulai ambilan 2009) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran. drill. bercerita. inquiry. inkuiri penemuan. penilaian bahasa berasaskan projek. the implementation of teaching and learning activities through contextual. the concepts of strategy. jenis dan kaedah penilaian bahasa. code-cognitive. concept and techniques : role play. the writing of teaching steps. Teori Huraian Bahasa. debate. Teori Pemerolehan Bahasa. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. dan penilaian berasaskan sekolah Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-09 . dialog. kaedah ajuk hafaz. audio lingual method. pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. drama. dialogue. kaedah dan teknik. brain storming. perbahasan. kaedah pengajaran bahasa Melayu. discussion. forum. method. penilaian pengalaman pembelajaran. story telling. orientasi rancangan pengajaran harian. grammar translation. This course describes and elaborates on the concepts of strategy. natural method. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. kuiz. defination. lingusitic. forum. konsep dan jenis teknik : main peranan. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. soal jawab. oral-aural. pendekatan induktif dan deduktif. jadual spesifikasi ujian. application of learning language approach. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. penulisan langkah pengajaran. linguistik. Teori Pemerolehan Bahasa. definisi. teknik. taksonomi dan domain.BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini menjelas dan menghuraikan konsep strategi. simulasi. quiz. application of teaching language approaches. situasional. inductive and deductive approach. pembinaan ujian. drama. oral-aural.

approaches and methods of teaching techniques of reading. membina Jadual Spesifikasi Ujian. strategy. RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi (Design and Technology) 3(2+1) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. teknik pengajaran kemahiran membaca. prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis. pendekatan pengajaran kemahiran menulis. pengurusan peralatan dan bahan. teaching reading skills. financial management. penilaian berasaskan ketrampilan dan penilaian berasaskan sekolah. This course emphasizes the analysis of primary living skill school curriculum. pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. analisis markah dan statistik asas. keselamatan bengkel. tool and material management. pelbagai cara penilaian. kemahiran mengarang. BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur. KEMAHIRAN HIDUP RBT3117 Pengenalan kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Introduction to Primary Living School Education) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada analisis kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR). kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran. jenis penilaian. language skills assessment and language activities. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-010 . management and administration. table of test specifications. penilaian kemahiran membaca. 8. writing skills. dan bahan bantu mengajar. sistem pentadbiran dan pengurusan KHSR. implement teaching planning and audio visual aids. strategi. Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian. types and method of language assessment. preparation of teaching plan for reading skills. pengurusan kewangan. kemahiran menulis. reading skill. perancangan pengajaran KHSR. kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio. safety and rule regulation. project based language assessment and school based assessment. peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel. This course elaborates on listening and speaking skills. technique and teaching methodology. workshop safety. kemahiran membaca. penggunaan dan interpretasi data. panduan membina item ujian dan kaedah menganalisis item ujian.This course explains the concept and principle of testing. kaedah dan teknik pengajaran KHSR. and measurement. teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills. peraturan pemarkahan. penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca. taxonomy and domain. approach to teaching writing skills. evaluation. testing development. assessment of learning experience. assessment of reading skills.

plant care. eksistensialisme. This course deals with three main components: home technology. tanaman sayur-sayuran dan hiasan. psikoanalisis. electronic commerce (E-commerce). teori dan amali berkaitan pemeliharaan ikan hiasan air tawar tropika:. proses jahitan dan membuat pakaian. choice of clothing and sewing and clothes making processes. short term vegetable and ornamental crops. business law. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes: marketing.alternative evaluation skills for using rubric. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. pascastrukturalisme dan dekonstruksi. penanaman tanaman sayur-sayuran dan hiasan jangka pendek. pengurusan dan penjagaan. resepsi dan teori tindak balas pembaca. rearing ornamental fish technology. harvesting and use of plants produced. hermeneutic. dasn penjagaan dan pengutipan serta penggunaan hasil. penyediaan batas dan bekas menanam. pembiakan dan penanaman. item development. propagation and planting. various methods of evaluation. interpretation as well as report writing on assessment. RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian (Home Science Technology and Agriculture) 3(1+2) Kursus ini terbahagi kepada tiga komponen utama: teknologi rumah tangga. management and care of ornamental fish. undang-undang perniagaan. semiotik. portfolio. kewangan.perniagaan elektronik (E-dagang). teknologi pemeliharaan ikan hiasan dan teknologi penanaman tanaman sayursayuran dan hiasan. Marxisme. pascamoden.This course will emphasise on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. discussion on validity and reliability of evaluation format. RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. pemeliharaan ikan hiasan. femenisme. pemilihan pakaian. types of evaluation and the usage of data & interpretation will be made. rearing ornamental fish technology. tropical freshwater ornamental fish:. surelisme. and vegetable and ornamental crops production technology. pemilihan dan penyediaan peralatan dan bahan. competency and school based evaluation. PERSURATAN DAN KESENIAN MELAYU (DITAWARKAN DI IPBMM SAHAJA) PSE3101 Kritikan Sastera (Literature Critics) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan bidang kritikan karya sastera meliputi arkitipal. Tajuk-tajuknya meliputi kajian fabrik. fenomenologi. basic statistic. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-011 . the ornamental fish. Topics coveres studies on fabric. marking scheme and mark analysis. 9. penghasilan tanaman sayur-sayuran dan hiasan. preparation of planting beds and containers. test specification table. pengenalan kepada ikan hiasan. finance. selection and preparation of equipments and materials. kritik genre dan kritikan baru. the vegetable and ornamental crops production technology. pascakolonial.

plot. elemen. This course elaborates on creative writing genres in Malaysia. basic dramatisation. dan new critics. serta perancangan dan pelaksanaan bengkel teater dalam pendidikan. dialog and location background. dan isu karya kreatif. creative writing strength. genre writing publishing. asas lakonan dan vokal. penerbitan karya. sudut pandangan. mengadakan sesi uji bakat. actors selection. puisi. genre critics. plot. PSE3102 Penulisan Kreatif (Creative Writings) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang genre karya Malaysia. pemilihan pelakon. pengurusan produksi. directoring. sinematografi dan persembahan. bercerita. theatre and children theatre. theatre for multipurpose. dan pembinaan skrip. selection and script writing. short stories. tetamu dalam aksi. pengarahan. creative writing themes and issues. simulasi dan improvisasi. semiotic. dialog dan latar tempat. boneka. sejarah dan latar belakang. poems. marxism. novel remaja. novel popular. persoalan. femenism. post modern. and vocalisation. psyco-analysis. a performance. surelism. pemilihan. teori pementasan. watak dan perwatakan. improvisasi. tema. teater dan teater kanak-kanak. production. fenomenology and hermeneutic. pementasan. and forms of children drama. post colonial. cerpen. autobiography. puppet. PSE3103 Teater dalam Pendidikan (Theater in Education) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang teater dalam pendidikan. penubuhan tenaga produksi dan tenaga kreatif. proses pengeraman bahan. story telling. and teacher as a writer. forming production management. types. opinion angle. teachers in action. reading reception dan reflection theory. element. latar tempat. This course elaborates on the introduction to theatre in education. performance ethics. etika pementasan.This course elaborates on literary critics field like. cinematography. existensialism. This course elaborates on the definition and concept of drama. theatre inclassroom. guru dalam peranan (teachers in action). genre formation process. kekuatan karya kreatif. and planning and implementation of theatre in education workshop PSE3104 Teater Kanak-kanak (Children Theater) 3(1+2) Kursus ini menjelaskan tentang definisi dan konsep drama. popular novel. jenis dan bentuk drama kanakkanak. character and characterisation. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-012 . simulation and improvisation. arcitipal. history and background. dan guru sebagai penulis. reading theatre. implementing a screen testing. produksi. visitor in action. teater pembaca. adolescent novel. stage performance theory. teater dalam bilik darjah. and presenting a performance. post structuralism dan deconstruction. teater untuk kepelbagaian tujuan.

nyanyian semerta dan aural. creative movement. muzik dengan pergerakan. This course aims to expose students on knowledge and skills on the various methods of teaching and learning music appreciation. pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran muzik. This course aims to expose students on knowledge in various methods of teaching and learning that is suitable for each topic in teaching rhythmic music. testing and evaluation. integrasi muzik dengan pergerakan dalam prasekolah. lagu-lagu tradisional dan amali nyanyian prasekolah dalam pengajaran dan pembelajaran.10. impromptu singing and aural. traditional songs and practical singing in preschool teaching and learning. pengujian dan penilaian. patriotic songs. music with movements elements of movement. jenis-jenis pergerakan. children‟s songs and cultural songs. teaching and learning music through movements. unsur-unsur pergerakan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-013 . lagu kanak-kanak dan lagu rakyat. appreciation of music concept through movement activities integration of music with movements in preschool. perancangan pengajaran dan pembelajaran. sumber pengajaran dan pembelajaran. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. technology in teaching and learning music in classroom. pengajaran dan pembelajaran muzik dengan pergerakan. teaching and learning resources. MUZIK PRASEKOLAH PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Pra Sekolah (The Learning of Music in Preschool Education) 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar tentang pengetahuan dan kemahiran pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik. muzik dengan pergerakan dalam cabang seni. This course aims to enhance capability and interest in singing children‟s songs and able to choose suitable songs for preschool children. pengenalan konsep dalam apresiasi muzik. pergerakan kreatif. mengaplikasikan konsep muzik melalui aktiviti pergerakan. introduction to children‟s songs. introduction of concept in music appreciations approach in teaching and learning music. planning in teaching and learning and practice in teaching and learning music. teknologi pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik di bilik darjah. PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Pra Sekolah (Music Appreciation and Movement in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar pengetahuan tentang pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk setiap tajuk pengajaran dalam muzik dengan pergerakan. nyanyian kanak-kanak. PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Pra Sekolah (Songs and Music Appreciation in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kebolehan dan minat untuk menyanyi lagu kanak-kanak dan dapat memilih lagu-lagu yang sesuai untuk nyanyian kanak-kanak prasekolah. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran. lagu-lagu patriotik.

Mansukh. takrif dan beberapa istilah penting al-Hadith. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-014 . Ulum al-Hadith discuss definitions and terminologies. Tumpuan topik dalam bahagian tilawah akan membincangkan beberapa kelebihan dan hukum berkaitan al Quran. Topik-topik perbincangan dalam bahagian tafsir pula berkaitan israiliyyat dalam tafsir. Muhkam dan Mutasyabih. The focus of this topic in tilawah component will disuss a few advantages and laws in related to alQuran. interpretation ayat aqidah. basmalah. and khatam al-Quran. tafsir ayat aqidah. Nasikh and Mansukh. PENDIDIKAN AL-QURAN PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran (Recital and Interpretation of Al Quran) 3 (3+0) Kursus ini menggabungkan tajuk tilawah dan tafsir Al-Quran. tafsir kisah para nabi dari Quran dan tilawah surah-surah pilihan. Hadith Qudsi. Nasikh. traditional musical and preschool musical instrument in teaching and learning activities. mukjizat al-Quran. Muhkam and Mutasyabih.PRM3104 Apresiasi Muzik Pra Sekolah (Permainan Alatan) (Music Appreciation in Preschool – Musicals Instrument) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar pengetahuan tentang permainan alat muzik yang meliputi permainan alat muzik kibod dan alat perkusi. martabat. interpretation ayat akhlak. setting up ensemble percussions instruments set up mini preschool orchestra. This course provides exposure to students knowledge on playing musical instrument which encompasses keyboard and percussion instruments. hukum beramal. the degree of Hadith and rules. PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith (Ulum Al Quran and Ulum Hadith) 3 (3+0) Kursus ini membincangkan tajuk Ulum al-Quran dan Ulum al-Hadith yang terdiri daripada penyusunan ayat dan surah dalam al-Quran. This course composes of tilawah and tafsir al-Quran topics. definitions. tafsir ayat akhlak. permainan alat muzik tradisional dan amali permainan alatan muzik prasekolah dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. riwayat hidup perawi hadith. takbir. 11. penubuhan ensemble alat muzik perkusi. Renowned figures related to Hadith and the implication of fabricated Hadith on Islamic faith will also be reviewed. dan khatam al-Quran. its mukjizat. tafsir ayat hukum. interpretation ayat hukum. isti`azah. basmalah. The discussed topics in the interpretation component is related to israiliyyat. purposes and characteristics of Hadith Qudsi will also be discussed and comparison will be made with al-Quran and Hadith Nabawi. The course discusses topics of Ulum al-Quran and Ulum al-Hadith consist of the arrangement of verses and chapters of the al-Quran. interpretation history of prophets from al-Quran and recitation of selected verses in al-Quran. hadith palsu dan implikasinya. takbir. isti‟azah. penubuhan muzik mini orkestra prasekolah.

harakat. ENGLISH LANGUAGE ELE3101 English for Undergraduates (Bahasa Inggeris untuk Mahasiswa) 3 (3+0) This course seeks to reinforce learners‟ language competency in understanding discourse. dibincangkan secara teori dan amali dari sudut tabaqat. al-Qiamah and all chapters in Juzu` Amma. Nahawand. kajian terperinci sukatan pelajaran dan perancangan pengajaran. Nahawand. remedial and enrichment activities. kemahiran mengurus bilik darjah. theories of second language acquisition. Kursus ini memberi fokus kepada pelbagai pendekatan. Nuh. Each tarannum will focus on tabaqat. al-Qiamah dan semua surah dalam Juzu` Amma. Pelajar dilatih mengaplikasikan tarannum tersebut ke dalam ayat-ayat yang berbeza strukturnya. multiple classroom teaching. Kursus ini bertujuan mengukuhkan kecekapan pelajar dalam kemahiran memahami wacana. The course will expose and guide students on the theories of memorization the alQuran and tasmi` using tadwir with tarannum on chapters such as Luqman. Jin. aktiviti pemulihan dan pengayaan serta pemilihan dan pengubahsuaian bahan pengajaran dan pembelajaran. Sikah and Jiharkah is carried out both in theory and in practice. burdah. syllabus study. and introduction to lesson planning. general principles in the teaching of language skills. The topic Language and literature is also introduced. pengajaran kelas cantum. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-015 . Sikah dan Jiharkah. materials selection. harakat. adaptation and simplification. an overview of teaching approaches. wuslah. bimbingan menghafaz dan mentasmi` secara tadwir bertarannum surah-surah Luqman. PQE3104 Hafazan Al-Quran (Hafazan Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar tentang mabadi` dan panduan yang berkaitan dengan hafazan al-Quran secara teori. burdah. 12. kemahiran membaca dan menulis. Tajuk Bahasa dan kesusasteraan juga diperkenalkan. methods and techniques.PQE3103 Tarannum Al-Quran (Tarannum Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini membincangkan kaedah membaca al-Quran secara berlagu: Hijazi. developing classroom skills. arRahman. ELE3102 Principles of English Language Teaching Prinsip-Prinsip Pengajaran Bahasa Inggeris 3(3+0) This course focuses on language acquisition and language learning. kaedah dan teknik mengajar Bahasa Inggeris sesuai dengan kepelbagaian kecerdasan pelajar di dalam bilik darjah. The course focuses on metodology of al-Quran recital with tarannum based on Hijazi. Jin. reading and writing. wuslah. classroom management. Nuh. arRahman. Students will be trained on the application of each tarannum in different structures.

komunikasi. sistem bunyi (fonologi) bahasa Inggeris. the teaching and assessing of listening and speaking skills. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary schools. the teaching and assessing of vocabulary. mengenali dan menulis aksara Cina. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-016 . 13. kesusteraan sekolah rendah integrasi kemahiran dan isi kandungan. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) BCN 3105 3(2+1) Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran. and semantics. morfologi. syntax. the teaching and assessing of reading skills. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. pengajaran. sintaks dan semantik. spelling and dictation. BAHASA CINA Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. This course covers the methodology in learning. managing and implementing teaching and learning. Kursus ini memberi fokus kepada perancangan pengajaran dan pembelajaran. membaca.ELE3103 English for the Language Teachers (Bahasa Inggeris untuk Guru-guru Bahasa Inggeris) 3(3+0) This course equips learners with the basic linguistics knowledge on language. tatabahasa dan ejaan. pengajaran. the English sound system (phonology). integration of language skills and language content. morphology. the teaching and assessing of writing skills. pengujian dan penilaian kemahiran menulis. pengujian dan penilaian kemahiran mendengar dan bertutur. mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran. latihan merancang. the teaching and assessing of literature for primary schools. followed by planning. peperiksaan dan penilaian. testing and evaluation. communication. the teaching of grammar. Kursus ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan asas linguistik yang merangkumi pengetahuan bahasa. English Language Teaching Methodology for Young Learners (Metodologi Pengajaran Bahasa Inggeris untuk Sekolah Rendah) ELE3104 3(2+1) This course focuses on the topics of lesson planning.

peranan. preparing the table of specification and analysing test results. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. principles. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. functions. characteristics. prinsip dan fungsi. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan. This course studies the concepts. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-017 . methods. Constructivism Learning Theories. implementation. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar (Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills) BCN3109 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep asas. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. matlamat. teori pembelajaran konstruktivisme. aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua.BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) 3(3+0) Kursus ini mengkaji konsep. roles. application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach. ciri-ciri. pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. This course comprises the basic concepts. proses pelaksanaan.

SINOPSIS KURSUS TANPA KREDIT Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan di Semester 4 selama 10 minggu. Tumpuannya kepada penggunaan tatabahasa bahasa Inggeris dalam lisan dan penulisan. and Cohesive devices in spoken and written language. It focuses on Tense types and aspects. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan dalam Semester 3 selama 10 minggu. Subject-verb agreement. membaca dan menulis dalam bahasa Inggeris. speaking.KURSUS TANPA KREDIT ELS3101 English Language Enrichment I (Pengayaan Bahasa Inggeris I) TK This course is optional and is offered in Semester 3 over a period of 10 weeks. Ia membantu pelajar dalam persediaan untuk menghadapi peperiksaan MUET. It will help learners in the preparation for the Malaysian University English Test (MUET). The topics emphasizes on listening. Sentence types. ELS3102 English Language Enrichment II (Pengayaan Bahasa Inggeris II) TK This course is optional and is offered in Semester 4 over a period of 10 weeks. reading and writing. Tumpuan diberi kepada kemahiran-kemahiran mendengar. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) TK-01 . bertutur.

LAMPIRAN Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

menjelaskan jenis-jenis pentaksiran dan prosedur yang berkaitan dengan bidang pengajian. psikologi dan etika profesional keguruan. 1. sosial dan budaya untuk individu dan kumpulan.5 1.2 2. menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuh kandungan pengetahuan pedagogi.1 3. 2. sosial.2 1. bahan kurikulum. teori pembelajaran. menganalisis persekitaran pembelajaran untuk keperluan pembelajaran yang pelbagai dengan menggunakan teori dan strategi yang sesuai. Pentaksiran. mengintepretasikan bahan kurikulum yang relevan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. 3. mengamalkan nilai-nilai murni melalui tingkah laku yang dapat dijadikan sebagai contoh yang baik. mengintegrasikan kemahiran mengajar. menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan seharian.3 mengurus masa. mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan menaksir pengetahuan dan kemahiran.1 merancang pengalaman pembelajaran dengan mengambil kira faktor tertentu seperti fizikal. 2.1 1. budaya. Kemahiran Sosial dan Tanggungjawab Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh pada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat.2 3. mengurus dan melaksanakan aktiviti kokurikulum.5 2.4 1. merancang.3 2. Pengetahuan dan Kefahaman Menunjukkan kefahaman tentang kandungan ilmu. 1. menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang bermakna. Kemahiran Praktikal Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang tertentu dengan mengambil kira faktor fizikal.6 3. dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi untuk melaksanakaan pengajaran yang berkesan dan bermakna. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber yang berkaitan dengan bidang pengajian.6 2.4 2. emosi dan tekanan secara berkesan. merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) LAM-01 . mengenal pasti sumber yang berkaitan dengan konteks pengajaran dan pembelajaran.3 menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan bidang pengajian.LAMPIRAN 1 Hasil Pembelajaran Program Hasil Pembelajaran 1.

6. pemikiran kritikal dan kemahiran penyelesaian masalah Menggunakan proses penyelesaian 6.6 5. etika 4. 4.1 masalah dan inkuiri dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir 6. melaksanakan tangunggjawab dan memberikan secara profesional dan beretika.2 aras tinggi dan kritikal dengan menggunakan pembelajaran kendiri.3 5. kepimpinan dan kemahiran berpasukan Berkeupayaan mengaplikasikan kemahiran berkomunikasi. 4. mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat dengan ibu bapa/penjaga dan masyarakat. mengkaji konsep dan proses utama daripada perspekstif penyelesaian masalah dengan menggunakan pelbagai pendekatan termasuk teknonolgi maklumat dan komunikasi.2 Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. profesionalisme dan kemanusiaan Memiliki dan menampilkan nilai. bertanggungjawab terhadap pelajar daripada aspek keselamatan.1 dan amalan yang bertepatan dengan 4.5 membina dan mempertahankan hujahan yang berasaskan isu pendidikan secara jelas dan koheren. berusaha menangani pelbagai cabaran dalam pendidikan.5 3. bertanggungjawab dan empati untuk melaksanakan tugas.4 3. bimbingan dan kebajikan dengan tidak mengira bangsa dan agama. bekerjasama dan berinteraksi dalam kepelbagaian budaya dan kepercayaan.4 4.Hasil Pembelajaran 3. kepemimpinan dan kerja berpasukan dalam pelbagai situasi sebenar. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) LAM-02 . akauntabiliti integriti.4 5.5 4.1 5. Etika.2 5. menunjukkan sikap patriotik terhadap bangsa dan negara. mempamerkan komitment kepada kecemerlangan.6 menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan. berkomunikasi dengan pelbagai cara secara efekfif. 4. Komunikasi. Kaedah Saintifik. mematuhi amalan kerja berdasarkan prinsip etika kerja perkhidmatan awam dan kod etika keguruan Malaysia.3 meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan. bekerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan. menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu termasuk kemahiran inkuiri dalam pengajian akademik. 5.

3 7. membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea baru untuk Penambahbaikan yang berterusan.1 8.4 6. memodeli dan menggalakkan pembelajaran secara inkuiri dan koperatif serta menggunakan pendekatan pembelajaran kendiri. mengenal pasti kewangan.5 7. menyusunkan strategi untuk melaksanakan sesuatu tugasan secara kritis. mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam kehidupan seharian.5 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) LAM-03 . 7. kadar kendiri dan terarah kendiri untuk kecemerlangan diri yang berterusan.3 8. menggunakan kemahiran akses kendiri. menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. bahan dan peralatan serta pengurusan untuk melaksanakan sesuatu projek dengan berkesan. Pembelajaran Sepanjang Hayat Berusaha kearah peningkatan pengetahuan dan kemahiran untuk diamalkan dalam kehidupan harian. membuat muhasabah diri. Berkomunikasi dengan berkesan untuk meyakinkan pelbagai pihak supaya terlibat dalam membuat keputusan.2 mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam kehidupan seharian. kreatif dan inovatif untuk melaksanakan sesuatu tugasan. menghubungkaitkan pelbagai idea untuk menghasilkan pelbagai projek baharu.Hasil Pembelajaran 6.3 mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentaang teori dan amalan.4 7.5 8. 6. 7. 8. menerima kelemahan diri dan sanggup berubah. Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan Menggunakan peluang untuk menyusun strategi bagi melaksanakan sesuatu yang menunjukkan ciri-ciri keusahawanan 8. tenaga manusia.4 8.1 7.2 mengenal pasti peluang dan risiko untuk melaksanakan tanggungjawab baharu.

Pendidikan Khas Masalah Pendidikan Jasmani Penglihatan Pendidikan Seni Visual Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit.LAMPIRAN 2 KOMBINASI KURSUS MAJOR DENGAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 dan ELEKTIF 2 BIL. MAJOR Pendidikan Islam Bahasa Arab Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran ELEKTIF 1 Bahasa Arab Pendidikan Islam Pendidikan Jasmani ELEKTIF 2 Pendidikan Al-Quran Pendidikan Al-Quran Pendidikan Seni Visual CATATAN Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan Elektif 1 telah ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Bahasa Melayu English Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 6. 7. 1. 2. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Persuratan dan Kesenian Melayu hanya ditawarkan di IPBMM. 3. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 8. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Bahasa Melayu English Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 5. Pendidikan Prasekolah Bahasa Melayu Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Muzik Prasekolah Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik Pendidikan Moral Kemahiran Hidup Persuratan dan Kesenian Melayu Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Bahasa Melayu English Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 4. Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) LAM-04 . Pendidikan Khas Masalah Pendidikan Jasmani Pendengaran Pendidikan Seni Visual Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit.

pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 12. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 13. 9. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 14. Bahasa Cina Pendidikan Jasmani Science Mathematics Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik Pendidikan Moral Sains Matematik Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik Pendidikan Moral Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Matematik Pendidikan Jasmani English Language Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Moral * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit.BIL. Pengajian Sosial Pendidikan Jasmani Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Sains MAJOR ELEKTIF 1 Pendidikan Jasmani ELEKTIF 2 English Language Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Moral * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 CATATAN Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 10. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) LAM-05 . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 11. Bahasa Tamil Pendidikan Jasmani Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Jasmani English Language Bahasa Melayu Pendidikan Moral * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit.

BIL. Pendidikan Pemulihan Bahasa Melayu * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 Matematik Untuk setiap unit. Pendidikan Muzik Pendidikan Jasmani Bahasa Melayu Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Moral * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. dan Pakej Elektif Pendidikan Moral (ELM). pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 17. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 15. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) LAM-06 . Pakej Elektif Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan (PSK). MAJOR ELEKTIF 1 Pendidikan Jasmani ELEKTIF 2 Bahasa Melayu Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Mora * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009l CATATAN Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Pendidikan Seni Visual 16. pilih satu Elektif 1 daripada yang disenaraikan Elektif 2 telah ditetapkan Nota: Pemilihan Pakej Elektif perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan kecuali bagi Pakej Elektif yang ditetapkan.

Rashid Tuan Syed Hadzir bin Syed Husin Puan Fatimah binti Haji Daud Tuan Haji Aleas bin Md Isa Y.Panel Penyediaan Buku Panduan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dr Kartini binti Baharun Dr Noriati binti A. Bhg. Rahman Puan Zainab binti Yusoff Cik Norliza binti Yusof Tuan Haji Shuib bin Abd Hamid Tuan Haji Rosehan bin Haji Hashim Cik Lim Huey Khing Encik Tamilarasu a/l Subramaniam Encik Baharuddin bin Ab Latif Dr Chin Peng Yee Ustaz Osman bin Loman Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . Datin Sitti Haishah binti Abd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful