Anda di halaman 1dari 4

SUMBANGAN KHALIFAH ABU BAKAR DALAM BIDANG PENDIDIKAN

1. Pada peringkat permulaan, perkara yang ditekankan ialah mengumpul ayat-ayat suci Al-
Quran.
 Hal ini adalah disebabkan oleh ramai tahfiz telah mati syahid semasa berperang.
 Ayat-ayat Al-Quran diajar dengan cara hafalan pada zaman Nabi Muhammad S.A.W.
 Ia juga bertujuan untuk memerangi golongan nabi palsu (Ar-Riddah).
 Zaid bin Thabit telah diperintah untuk melaksanakan tugas ini kerana beliau pernah menjadi
penulis wahyu pada zaman Nabi Muhammad S.A.W.
 Ayat-ayat Al-Quran ditulis semula diatas pelepah kurma, kepingan batu dan lain-lain bahan
penulisan.
2. Pembaharuan kedua yang dilakukan ialah penyebaran hadis iaitu melalui ucapan Nabi
Muhammad S.A.W.
 Tokoh-tokoh hadis adalah seperti Abu Hurairah, Aisyah dan Abdullah bin Umar.
 Hadis juga turut diriwayatkan oleh tokoh daripada golongan Tabi’in seperti Said bin
Musayyab, Urwan bin Zubayr dan Salim bin Abdullah bin Umar.
 Penyebaran hadis ini dilakukan agar setiap perkara yang disampaikan oleh Nabi Muhammad
S.A.W. sampai kepada para pengikutnya.
3. Khalifah Abu Bakar menjadikan masjid sebagai institusi penyebaran ilmu pengetahuan.
 Ini adalah untuk menjadikan masjid bukan hanya tempat ibadat semata-mata.
 Ia juga boleh digunakan atas tujuan sebagai pusat penyebaran dakwah, pusat pentadbiran dan
pendidikan.
 Abu Bakar As-Siddiq juga selalu mengunjungi dan melawat ke masjid untuk berdakwah.
 Beliau turut menghantar guru seperti Zaid bin Abdullah bin Saad untuk mengajar Al-Quran
dan hadis di sekitar masjid Madinah.
 Pengajaran pendidikan yang digunakan adalah berdasarkan sistem halaqah dimana guru
berada ditengah dan dikelilingi pelajar-pelajarnya.
4. Pembaharuan yang giat dilakukan adalah mempergiatkan usaha dakwah.
 Usaha ini dilakukan apabila berlaku peperangan.
 Ia juga dijadikan antara syarat sebelum berperang seperti memeluk Islam, membayar jizyah
dan berperang apabila dicabar.
 Satu utusan telah dihantar ke Damsyik (Syam) bersama 7500 orang tentera.
 Utusan-utusan lain dihantar ke Palestin, diketuai oleh Amr bin Al-As, dan Syurahbil bin
Hasanah ke Jordan menerusi perang Tabuk.

SUMBANGAN KHALIFAH UMAR DALAM BIDANG PENDIDIKAN


Satu-satunya jasa dan sumbangan Umar yang dirasakan oleh Umat Islam hari ini ialah saranan dan
cadangannya agar dilakukan usaha mengumpul dan membukukan Al-Quran. Inilah antara
sumbangannya yang benar-benar berkesan sehingga zaman-berzaman umat Islam merasakan
nikmatnya.
Khalifah Umar adalah seorang pemerintah yang begitu menghargai ilmu pengetahuan dan sentiasa
menggalakkan umat Islam menambah ilmu pengetahuan untuk kepentingan hidup dunia akhirat.
Pendidikan di bidang ilmu pengetahuan Islam amat diperhati dan diambil berat oleh Khalifah Umar,
khususnya yang menyangkut dengan bacaan dan pemahaman isi kandungan al-Qur’an. Sumbangan
Umar dalam bidang pendidikan ialah :
 Membentuk sistem pendidikan dan pengajian al-Qur’an disetiap wilayah kekuasaan Islam.
 Masjid- masjid didirikan di semua kampung sebagai tempat ibadat dan pusat pengajian al-
Qur’an. Selain itu, masjid juga berfungsi sebagai tempat mengerjakan ibadat tetapi tempat
mengajar ilmu-ilmu, hukum-hukum dan ajaran Islam.
 Mendirikan pusat-pusat pengajian Islam di kota-kota Basrah, Kufah dan wilayah –wilayah
lain dengan guru-guru agama dihantar ke pusat-pusat ini, manakala imam-imam diadakan di
masjid.
 Guru-guru/para mu’allim yang dilantik itu akan ditugaskan mengajar membaca dan menulis.
Guru-guru itu diberikan imbuhan sewajarnya sementara para huffaz diberikan penghormatan
istimewa oleh Khalifah Umar.
 Diera Khalifah Umar, setiap mukmin dikehendaki berkeupayaan menghafaz atau mengingati
beberapa surah al-Qur’an, terutamanya surah-surah yang menyentuh perundangan dan
prinsip ajaran Islam seperti surah Al-Baqarah, surah Al-Ma’idah dan surah An-Nur.
 Melantik golongan yang arif di bidang ilmu yang lain seperti pengkajian ilmu al-Hadis dan
perundangan Islam untuk mengajar seperti Abdullah bin Mas’ud dan Ubadah bin Samit yang
dikirim ke kota besar seperti Syria dan Kufah sebagai tenaga pengajar.
 Beliau sentiasa menggalakkan umat Islam memperdalami ilmu-ilmu agama seperti tauhid,
fekah, tasawuf dan seumpamanya demi meyakinkan diri kepada kekuasaan Allah.
 Umat Islam pada zamannya begitu digalakkan mempelajari ilmu peperangan seperti belajar
memanah, menunggang kuda, bermain pedang dan apa jua ilmu mempertahankan diri yang
boleh digunakan untuk menegakkan kalimat tauhid dan menyebar luas ajaran Islam.
 Menjalankan tugas sebagai pemimpin agama yang menerangkan prinsip-prinsip Islam dan
mewajibkan setiap orang mengetahui asas perundangan Islam.
 Mendidik para tentera Islam agar melakukan sembahyang fardhu jemaah dalam susunan yang
teratur demi memastikan pertolongan Allah akan tiba di medan perjuangan.

SUMBANGAN KHALIFAH UTHMAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN


Pada zaman khalifah Uthman bin Affan, sistem pendidikan Islam banyak berkembang ke arah
penulisan Al-Quran.
Pada masa pemerintahan Khalifah Saidina Uthman bin Affan r.a. Islam telah berkembang dengan luas
meliputi Semenanjung Tanah Arab dan lain-lain wilayah termasuk Armenia, Arzabeijan dan
Khurasan. Umat Islam di wilayah-wilayah tersebut telah mempelajari dan membaca al-Quran menurut
kaedah-kaedah bacaan Rasulullah s.a.w. melalui riwayat bacaan para sahabat yang masyhur
antaranya:
 Penduduk Mekah dan Madinah mengambil kaedah bacaan dari Ubai bin Ka’ab, zaid bin
thabit dan saidina Umar al-Khattab.
 Penduduk Syam mengambil kaedah bacaan daripada saidina Uthman bin Affan dan Abu
Darda’ r.a.
 Penduduk Basrah mengambil kaedah bacaan daripada saidina Umar al-Khattab, zaid bin
thabit, saidina Uthman bin Affan, saidina Ali bin Abi Thalib dan Abu Musa al-asha’ri r.a.
 Penduduk Kufah mengambil kaedah bacaan daripada Abdullah bin mas’ud, saidina Ali bin
Abi Thalib, saidina Uthman bin Affan, Ubai bin Ka’ab dan Zaid bin Thabit r.a.
Pada tahun 25 hijrah :
 Satu perbalahan yang hebat telah berlaku di kalangan muslimin mengenai perbezaan kaedah
bacaan dan seterusnya perselisihan dari segi riwayat pembacaan al-Quran.
 Punca perbalahan mereka ialah perbezaan bacaan; masing-masing mengatakan bacaan mereka
betul dan menyalahkan yang lain.
Melihat kepada peristiwa tersebut, Saidina Uthman mengambil keputusan untuk membukukan semula
Al-Quran dengan mengambil kira beberapa faktor antaranya:
 Mengambil keputusan dalam penulisan Al-Quran berdasarkan bacaan para qura’.
 Jika terdapat perbezaan dalam bacaan Al-Quran, maka mesti ditulis mengikut dialek suku
Quraisy kerana Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Quraisy.
Khalifah Uthman bin Affan r.a telah membentuk satu Jawatankuasa Penulisan Al-Quran bagi
menyelaraskan mushaf agar tidak berlaku lagi perbalahan dan perselisihan tersebut yang terdiri
daripada :
 Zaid bin Thabit (Ketua)
 Abdullah bin Zubair
 Said bin Al-‘As
 Abdul Rahman bin Harith bin Hisyam r.a.
Menurut pendapat yang muktamad :
 Jawatankuasa tersebut telah menyusun dan menyalin sebanyak enam mushaf Al-Quran.
 Sebuah mushaf untuk digunakan saidina Uthman bin Affan r.a sendiri yang dinamakan
mushaf Al-Imam, dan mushaf yang lain dikirimkan ke Mekah, Syam, Basrah, Kufah dan
Madinah.
Mushaf tersebut bukan sahaja dijadikan rujukan tunggal bagi penduduk di wilayah-wilayah
berkenaan, bahkan dihantar bersama-sama mushaf tersebut seorang imam ( qari ) yang adil dan
mutqin ( orang yang teliti dan cermat ) di dalam bacaan Al-Quran untuk mengajar penduduk
berkenaan.
Mereke terdiri daripada :
 Mekah : Abdullah bin Saaib
 Syam : Al-Mughirah bin Abi Syahab
 Kufah : Abdul Rahman Abdullah bin Habib Al-Sulami
 Basrah : Amru bin Qais
 Mekah : Zaid bin Thabit
Selepas itu, saidina Uthman bin Affan r.a memerintahkan supaya semua lembaran Al-Quran yang
ditulis sebelum ini dikumpulkan untuk dibakar atau dilupuskan.
Walau bagaimanapun, perbezaan bacaan yang ada sehingga sekarang ini tidaklah berlawanan dengan
apa yang terdapat di dalam mushaf yang ditulis pada zaman Khalifah Uthman bin Affan r.a kerana
bacaan itu telah diterima dari baginda Rasulullah s.a.w ( qiraat ) secara mutawatir.
DAKWAH
 Khalifah Uthman menghabiskan banyak waktu dengan menyampaikan dakwah dalam
kalangan orang-orang tawanan perang.
 Ramai dalam kalangan mereka yang memeluk Islam ekoran daripada dakwah yang
disampaikan oleh beliau.
 Beliau juga turut mengajar fiqh kepada penganut-penganut Islam, yang pada suatu ketika,
menunjukkan jemaah tentang cara-cara mengambil wudhu’ yang sempurna.

SUMBANGAN KHALIFAH ALI DALAM BIDANG PENDIDIKAN


Fashahah dan Balaghah
Al-Mas’udiy meriwayatkan, bahwa lebih dari 480 khutbah yang diucapkan oleh Saidina Ali r.a. tanpa dipersiapkan lebih
dahulu, dihafal oleh banyak orang. Syarif Ar-Ridha mengatakan dalam kitab “Khutbah Nahjul Balaghah”, bahwa Amirul
Mukminin Ali bin Abi Thalib adalah pencipta dan pengajar ilmu Fashahah dan juga merupakan orang yang mengeluarkan
ilmu Balaghah.
Dari dialah munculnya aturan-aturan ilmu tersebut dan dari dia juga orang mengambil kaedah-kaedah dan hukum-
hukumnya. Tiap orang yang berbicara sebagai khatib, pasti mengambil pepatah atau kata-kata mutiara dari dia, dan tiap
orang yang pandai mengingatkan orang lain pasti mencari bantuan dengan jalan mengutip kata-kata Saidina Ali. Demikian
kata Syarif Ar-Ridha.
Nahu
Keistimewaannya ialah dalam meletakkan kaedah-kaedah tata bahasa Arab itu, Saidina Ali r.a. seolah-olah seperti berbuat
mu’jizat. Sebab sebelum itu, belum pernah ada orang Arab yang mengenal kaedah penyusunan tata bahasa. Rumus-rumus
tata bahasa Belem pernah dikenal orang sama sekali. Padahal bahasa Arab hádala bahasa yang sangat tua, kaya dan rumit.
Bangsa-bangsa Eropah yang dalam abad modern sekarang ini menguasai peradaban dunia, waktu itu masih tenggelam dalam
vandalisme dan pengembaraan liar. Jadi tidaklah keliru kalau dikatakan Saidina Ali r.a. itu adalah bapa bahasa Arab moden.
Sebab rumus-rumus dan kaedah-kaedah yang diletakkan olehnya, membuat bahasa Arab mudah dipelajari oleh orang asing.
Khutbah
Kecakapannya berkhutbah bukan asing lagi bagi para penulis sejarah Islam. Saidinaa Ali r.a. bukan hanya dikenal sebagai
Bapa Bahasa Arab, tetapi dalam hal penggunaan dan penerapan bahasa pun ia dikenal sebagai orang ahli terkemuka.
Keunggulannya dalam kecakapan berbahasa dan bersastra membuat orang menarik kesimpulan, bahwa nilai perkataan
Saidina Ali r.a. berada di bawah firman Allah Al-Khaliq dan tutur-kata RasulNya. Pada masa hidupnya tidak sedikit orang
datang kepadanya menimba ilmu berkhutbah dan ilmu menulis.
Tauhid
Ilmu ke-Tuhan-an yang sasarannya adalah Dzat Yang Maha Agung, tidak boleh tidak pasti merupakan ilmu yang paling
tinggi mutu dan nilainya. Orang awam dan para ahli yang menekuni ilmu yang mulia itu, hampir tak ada yang meragukan
bahwa ilmu tersebut dikuasai dengan baik sekali oleh Saidina Ali r.a. Bahkan peribadinya sendiri di belakang hari dijadikan
sumber penggalian dan perbahasan ilmu tersebut, yakni Ilmu Tauhid.
Fiqh
Orang yang paling lembut hatinya dan paling ramah di kalangan ummatku ialah Abu Bakar. Demikian diungkapkan oleh
Rasul Allah s.a.w. Sedang yang paling keras membela agama ialah Umar Ibnul Khattab. Yang paling pemalu adalah Utsman
bin Affan. Adapun Ali, ujar Rasul Allah s.a.w. seterusnya, ialah yang paling tahu tentang hukum.
Ilmu yang bersangkut-paut dengan semua ketentuan hokum Islam itu jelas sekali berpangkal antara lain dari Saidina Ali r.a.
Boleh dikatakan semua ahli fiqh di kalangan kaum muslimin menimba dan mengambil dasar-dasar ilmu pengetahuannya
masing-masing dari Fiqh Saidina Ali.
Tafsir
Ketika Abdullah Ibnu Abbas ditanya orang, bagaimana perbandingan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dengan ilmu
pengetahuan yang dimiliki oleh “putera paman anda” (Saidina Ali r.a.), jawabnya sederhana saja: “Perbandingannya seperti
setitis air hujan dengan air samudera!”. Jawapan itu tidak mengherankan. Bukan kerana ia rendah hati, melainkan juga
kerana ia adalah murid Saidina Ali r.a. sendiri. Dalam ilmu Tafsir, nama dua orang itu hampir tak pernah pisah sama sekali.
Benar sekali penyaksian Abu Fudhail yang mendengar sendiri Saidina Ali r.a. berkata dari atas mimbar: “Tanyakanlah
kepadaku selama aku ada. Apa saja yang kalian tanyakan, aku sanggup menjawab. Tanyakanlah tentang Kitab Allah. Demi
Allah, tak ada satu ayatpun yang aku tidak mengetahui, apakah ayat itu turun di waktu siang ataukah di waktu malam, di
datankah atau di pegunungankah!”.
Tarikat
Ilmu Tarikat-pun tidak lepas kaitannya dengan Saidina Ali r.a. sebagai sumber sejarahnya. Di kalangan para ahli Tarikat,
Saidina Ali r.a. diakui sebagai tokoh puncaknya. Semua Ilmu Tarikat, Hakikat dan Tashawuf bersumber pada pemikiran-
pemikiran Saidina Ali r.a.
Tilawatil Qur’an
Bagi Saidina Ali r.a. ilmu Tilawatil Qur’an merupakan ilmu yang paling pertama kali diteguk dan diperolehnya langsung
dari Rasul Allah s.a.w. sejak berusia muda belia. Ialah orang yang paling tahu bagaimana Rasul Allah s.a.w. membaca ayat-
ayat Al-Qur’an. Sejak Rasul Allah s.a.w. masih hidup, Saidina Ali r.a. sudah dikenal sebagai orang pertama dan yang paling
dini menghafal Al-Qur’an. Kedudukannya yang sangat dekat dengan Rasul Allah s.a.w. dan kecerdasannya membuat
Saidina Ali r.a. dapat menguasai dengan sempurna Ilmu Tilawatil Qur’an.

Anda mungkin juga menyukai