Anda di halaman 1dari 1

Anexa 7

- PO.IP-08–
Revizia 1

ANGAJAMENT

Subsemnatul(a) ........................... domiciliat(ă) în ............................, identificat(ă) cu B.I./C.I.


seria .............. nr. ...................... eliberat de ............................. la data de .........................., reprezentant
legal/împuternicit al S.C. ...................... cu sediul în .........................., mă oblig prin prezentul
angajament să raportez efectele participării la Programul naţional multianual de microindustrializare
către Unitatea Monitorizare, Control şi Raportare din cadrul AIMMAIPE..............…............ pe o
perioada de 3 (trei) ani, începând cu anul următor acordării alocaţiei nerambursabile, prin completarea
şi transmiterea prin poştă sau prin fax a Formularului de raportare tehnică pentru Programul naţional
multianual de microindustrializare (anexa 8 ).

Semnătura..............................................................
(numele şi funcţia semnatarului autorizat să reprezinte întreprinderea)

Data întocmirii..........................