Anda di halaman 1dari 3

Doa niat wudhu dan sesudah wudhu dan artinya

Doa Ketika Melihat Air

َ ‫اَ ْل َح ْمدُ ِهللِ الَّذِي َج َع َل اْل َما َء‬


‫ط ُه ْو ًرا‬
Al-hamdu lillahilladzi ja'alal-ma'a tahuran
Artinya :
"Segala puji hanyalah bagi Allah yang telah menjadikan Air suci lagi mensucikan"

Doa Ketika Membasuh Telapak Tangan

‫اص َك ُك ِل َها‬
ِ َ‫ي ِم ْن َمع‬ ْ َ‫احف‬
َّ َ‫ظ يَد‬ ْ ‫اَللّٰ ُه َّم‬
Allahummahfadz Yadayya Min Ma'asyika Kulliha
Artinya :
"Ya Allah peliharalah kedua tanganku dari semua perbuatan maksiat pada-Mu"

Doa Saat Berkumur

‫ش ْك ِر َك َو ُح ْس ِن ِع َبادَ ِت َك‬ َ ‫اَللّٰ ُه َّم أ َ ِع ِني‬


ُ ‫علَى ِذ ْك ِر َك َو‬
Allahumma a'inni 'Ala Dzikrika wa Syukrika wahusni 'Ibadatika
Artinya:
"Ya Allah bantulah aku untuk selalu berdzikir kepadamu dan selalu memperbaiki
ibadah kepadamu"

Doa Ketika Menghirup Air Ke Hidung

‫عنِي َراض‬ َ ‫اَللّٰ ُه َّم أ َ ِر ْحنِي َرائِ َحةَ ال َجـنَّ ِة َواَ ْن‬
َ ‫ت‬
Allahumma Arihni Roihatal Jannati wa anta annii rodliin
Artinya:
"Ya Allah berikan aku penciuman wewangian syurga dan keadaan Engkau
terhadap diriku yang selalu meridhai"

Niat Berwudhu

‫ضا ِ ّّٰلِلِ ت َ َعالَى‬ ِ َ‫ض ْو َء ِل َر ْفعِ ْال َحد‬


ْ َ‫ث اْال‬
ً ‫صغ َِر فَ ْر‬ ُ ‫ن ََويْتُ ْال ُو‬
Nawaitul whudu-a lirof'il hadatsii ashghori fardhon lillaahi ta'aalaa
Artinya :
"Saya niat berwudhu untuk menghilangkan hadast kecil fardu (wajib) karena Allah
ta'ala"
Doa Ketika Membasuh Muka
(Setelah membaca niat wudhu dalam hati)

ٌ‫ض ُو ُج ْوهٌ َوت َ ْس َودُّ ُو ُج ْوه‬ ْ ِ‫اَللّٰ ُه َّم بَي‬


ُّ َ‫ض َو ْج ِهى يَ ْو َم تَ ْبي‬
Allahumma bayyid wajhiy yauma tabyadu wujuuh wa taswaddu wujuuh
Artinya:
"Ya Allah putihkan wajahku pada hari menjadi putih berseri wajah-wajah kaum muslimin dan
menjadi hitam legam wajah-wajah orang kafir"

Doa Ketika Membasuh Tangan Kanan

‫سابا ً يَسِ ي ًْرا‬ ِ ‫اَللّٰ ُه َّم اَع‬


ِ ‫ْطنِى ِكتاَبِى بِيَ ِم ْينِى َو َح‬
َ ‫اس ْبنِى ِح‬
Allohumma A'thini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasiro

Artinya:
"Ya Allah berikanlah kepadaku kitab amalku dari dari tangan kananku dan hisablah aku dengan
penghisaban yang ringan"

Doa Ketika Membasuh Tangan Kiri

‫ى‬
ْ ‫ظ ْه ِر‬ ِ ‫اَللّٰ ُه َّم الَ ت ُ ْع ِطنِى ِكتاَبِى بِ ِش َما ِلى َوالَ ِم ْن َو َر‬
َ ‫اء‬

Allohumma Laa Ta'thini Kitabi bisyimali walaa min waro'i dzohri

Artinya:
"Ya Allah jangan Engkau berikan kepadaku kitab amal dari tangan kiriku atau pada belakang
punggungku"

Baca juga : Doa masuk masjid dan keluar masjid lengkap

Doa Ketika Mengusap Rambut Kepala

ِ َّ‫ي َعلَى الن‬


‫ار‬ ْ ‫ي َوبَش َِر‬ َ ‫اَللّٰ ُه َّم َح ِر ْم‬
ْ ‫ش ْع ِر‬
Allohumma harrim sya'ri wabasyari 'Alannari

Artinya:
"Ya Allah haramkan rambutku dan kulitku atas api neraka"

Doa Ketika Membasuh Kedua Telinga

َ ْ‫اَللّٰ ُه َّم اجْ عَ ْلنِي ِمنَ الَّ ِذيْنَ يَ ْست َِمعُ ْونَ اْلقَ ْو َل فَيَتَّبِعُ ْونَ أَح‬
ُ‫سنَه‬

Allohummaj'Alni minalladzina yastami'unal Qoula fayattabi'una ahsanahu

Artinya:
"Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mendengarkan nasehat dan mengikuti
sesuatu yang terbaik"
Doa ketika Membasuh Kaki Kanan

َ‫صا ِل ِحين‬ َ َ‫اط يَ ْو َم تُثَ ِبتُ ِف ْي ِه ا َ ْقد‬


َ ‫ام ِعبَادِكَ ال‬ ِ ‫ي َعلَى‬
ِ ‫الص َر‬ ْ ِ‫اَللّٰ ُه َّم ثَب‬
َّ ‫ت قدَ َم‬

Allohumma Tsabbit Qodamayya 'Alaas Syirothi yauma tutsabbitu fiihi Aqdama 'ibaadikas
shoolihiin

Artinya:
"Ya Allah, mantapkan kedua kakiku di atas titian (shirothol mustaqim) pada hari dimana banyak
kaki-kaki yang tergelincir"

Doa Ketika Membasuh Kaki Kiri

َ‫ار يَ ْو َم ت َِز ُّل فِ ْي ِه ا َ ْقدَا ُم ْال ُمنَافِ ِقيْنَ َو ْال ُم ْش ِركِين‬


ِ َّ‫اط فِي الن‬ َّ ‫اَللّٰ ُه َّم َالت َِز ُّل قدَ َم‬
ِ ‫ي َعلَى‬
ِ ‫الص َر‬

Allohumma laa tazillu Qodamayya 'Alaa Syirothi fin naar yauma tazillu fiihi Aqdamul
munaafiqiina wal musyrikiina

Artinya:
"Ya Allah jangan kau gelincirkan langkah (pendirianku) pada jalan neraka pada hari
digelincirkannya langkah (pendirian) orang-orang munafik dan orang-orang musyrik"

Doa Setelah Berwudhu

َ َ‫ اَللّٰ ُه َّم اجْ عَ ْلنِ ْى ِمنَ الت َّ َّوابِيْنَ َواجْ عَ ْلنِ ْى ِمنَ ْال ُمت‬.ُ‫س ْولُه‬
َ‫ط ِه ِريْن‬ ُ ‫ا َ ْش َهد ُ ا َ ْن الَّاِلَهَ اِالَّهللاُ َوحْ دَهُ الَش َِريْكَ لَهُ َوا َ ْش َهد ُ اَ َّن ُم َح َّمدًا َع ْبدُهُ َو َر‬

Asyhadu allaa ilaaha illalloohu wahdahuu laa syariika lahu wa asyhadu anna muhammadan
‘abduhuuwa rosuuluhuu, alloohummaj’alnii minat tawwaabiina waj’alnii minal mutathohhiriina

Artinya:
"Aku bersaksi, tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku
mengaku bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan Utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku
dari golongan orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang
bersuci"