Anda di halaman 1dari 8

Motorski

prekidači
MS
Motorski prekidači serije MS

MS25, MST25, MS20, MST20


• Izvedbe:
- MS25 – sa toplinskim i magnetskim okida em
- MST25 – sa toplinskim okida em
- MS20 – sa toplinskim i magnetskim okida em za jednofazne potroša e
- MST20 – sa toplinskim okida em za jednofazne potroša e
• Ru no upravljanje
- Tipke START, STOP
- Test funkcije okida a (TEST)
• Automatsko isklapanje uslijed djelovanja toplinskog ili magnetskog okida a
• Isklapanje pomo u podnaponskog ili isklopnog okida a
• Po jedan blok pomo nih kontakata za prigradnju na svaku od bo nih strana te
za ugradnju u sklopku za signalizaciju stanja sklopke
• Tipke ON/OFF jasno prikazuju položaj glavnih kontakata

• Kontaktni materijal:
- Otporan na zavarivanje
- Smanjuje zagrijavanje kontakata
• Izolacijski razmak me u kontaktima: 4.5 mm po kontaktnom mjestu
• Oži enje mogu e pomo u krutih ili fleksibilnih vodi a
• U vrš enje mogu e na 35 mm šinu EN60715 ili pomo u dva vijka
• Vodoravni ili okomiti radni položaj

TEHNI KI PODACI

Norme IEC/EN60947-2, IEC/EN60947-4-1, IEC/EN60947-5-1,


IEC/EN60204, UL508, CSA22.2 No.14
Potvrde UL, SEMKO
Klimatski uvjeti konstantna vlaga i zagrijavanje prema IEC60068-2-78
promjenjiva vlaga i zagrijavanje prema IEC60068-2-30
Stupanj mehani ke zaštite IP 20, sa poklopcima priklju nica IP 40
Temperatura okoline °C -25 … +60
Temperatura skladištenja °C -25 … +70

Podru je kompenzacije toplinskog okida a °C -5 … +40

Mehani ka i elektri ka trajnost br. ciklusa 100,000


Otpornost na udare prema IEC 68-2-27 g 20
Otpornost na vibracije prema IEC 68-2-6 5g pri f=5 … 150Hz
Prenaponska kategorija / stupanj zaga enja III/3
Nazivni izolacijski napon i V 690
Nazivni udarni podnosivi napon imp kV 6
Masa kg 0.252

1
Motorski prekidači serije MS

MS25, MST25, MS20, MST20

TEHNI KI PODACI

Oznake priklju nica L1; 3 L2; 5 L3; 2 T1; 4 T2; 6 T3

Presjek vodi a kruti 0.75…6


mm2
fleksibilni 0.75…4
kombi vijak sa
Vijak
zaštitom od odvrtanja
Oblik glave vijka PZ2

Moment pritezanja Nm 1.8

Pogonski napon e V 690


Podru je podešenja 0.1 0.16 (samo MS25); 0.16 0.25 (samo MS25);
0.25 0.4; 0.4 0.63; 0.63 1; 1 1.6; 1.6 2.5; 2.5 4;
A
6.3; 6.3 10;
10 16; 16 20; 20-25
Broj polova 3
1.05 r< 1.20 r
Struja prorade toplinskog okida a podesiva vrijednost
r

Zaštita od nestanka jedne faze da


11 n< 13 n ±20%
Struja prorade magnetskog okida a
n gornja granica podešenja

Gubici po polu uz optere enje sa I n W 2.5

Kategorija upotrebe prema IEC/EN60947-4-1 AC-3


prema IEC/EN60947-2 A
Klasa okida a prema IEC/EN60947-4-1 10A

ODABIR MOTORSKIH PREKIDAČA

Standardne snage motora Podru je


podešenja
Jednofazni Trofazni
220V 220V 380V 440V 500V 660V
230V 230V 400V 690V
240V 240V 415V
kW A
0.02 0.06 0.1…0.16
0.06 0.06 0.06 0.09 0.16…0.25
0.06 0.09 0.12 0.12 0.18 0.25…0.4
0.09 0.12 0.18 0.25 0.25 0.4…0.63
0.06…0.09 0.09…0.12 0.18…0.25 0.25 0.37 0.37…0.55 0.63…1
0.12 0.18…0.25 0.37…0.55 0.37…0.55 0.55…0.8 0.75…1.1 1…1.6
0.18…0.25 0.37 0.75…1.1 0.75…1.1 1.1 1.5 1.6…2.5
0.37 0.55…0.8 1.1…1.5 1.5 1.5…2.2 2.2…3 2.5…4
0.55…0.75 1.1…1.5 2.2…2.5 2.2…3 3 4 4…6.3
1.1…1.5 1.5…2.5 3…4 4…5 4…5.5 5.5…7.5 6.3…10
2.2 3…4 5…7.5 5.5…9 7.5…9 11 10…16
3 5.5 9 11 11…12.5 15 16…20
5.5…7.5 11…12.5 12.5 15 18.5 20…25

2
Motorski prekidači serije MS

MS25, MST25, MS20, MST20


Motorski prekidači tipa MS, nazivna grani na prekidna mo Icu i maksimalna vrijednost pridružene zaštite
osigura em ako prirodna struja kratkog spoja Icc premaši vrijednost Icu:

Tip Struja Nazivna grani na prekidna mo Icu


prorade (kA) Max. nazivna struja osigura a, ako je Icc > Icu
magnetskog (gL) (A)
okida a
(A) 230V 400V 500V 690V 230V 400V 500V 690V

cu cu cu cu
MS25 0.16 2 50 50 50 50
MS25 0.25 3 50 50 50 50
MS25 0.4 5 50 50 50 50
Nije potrebna zaštita osigura em
MS25 0.63 8 50 50 50 50
MS25 1 12 50 50 50 50
MS25 1.6 20 50 50 50 50
MS25 2.5 33 50 50 3 2.5 25 20
MS25 4 44 50 50 3 2.5 35 25
MS25 6.3 75 50 50 3 2.5 50 35
MS25 10 120 50 6 3 2.5 80 50 35
MS25 16 160 6 4 2.5 2 80 80 63 35
MS25 20 230 6 4 2.5 2 80 80 63 50
MS25 25 270 6 4 2.5 2 80 80 63 50

Motorski prekidači MST25; maksimalna nazivna struja osigura a za zaštitu od kratkog spoja

Tip Maksimalna nazivna struja osigura a

e<400V gL (A)
MST25 0.4 1
MST25 0.63 2
MST25 1 2
MST25 1.6 4
MST25 2.5 6
MST25 4 16
MST25 6.3 20
MST25 10 25
MST25 16 35
MST25 20 50
MST25 25 50

3
Motorski prekidači serije MS

MS25, MST25, MS20, MST20

PRIGRADNJE

PS
Nazivni izolacijski napon V 500
Blok pomo nih kontakata i

za signalizaciju položaja Nazivna toplinska struja th A 6


kontakata (bo na montaža) 230V 3.5
Nazivna pogonska struja
PS11–sa jednim uklopnim i jednim 400V e A 2
pri AC-15
isklopnim kontaktom
500V 1.5
PS10–sa jednim uklopnim kontaktom
PS01–sa jednim isklopnim kontaktom Presjek vodi a mm2 0.75…2.5
PS20–sa dva uklopna kontakta
Moment pritezanja Nm 1

U - Okida podnaponski Upravlja ki napon c V 24…600


A - Okida isklopni Nazivna frekvencija Hz 50 ili 60

Nazivni izolacijski napon i V 500


RS-blok pomo nih kontakata za Nazivna toplinska struja th A 6
signalizaciju djelovanja zaštite
230V 3.5
PSV-blok pomo nih konatakata Nazivna pogonska
400V A 2
e
za signalizaciju položaja struja pri AC-15
kontakata (ugradni tip) 500V 1.5

RS 10–sa jednim uklopnim kontaktom 230V 3.5


RS 01–sa jednim isklopnim kontaktom Nazivna pogonska 400V A 2
e
PSV11–sa jednim uklopnim i jednim struja pri AC-15
isklopnim kontaktom 500V 1.5
Presjek vodi a mm2 0.75…2.5
Moment pritezanja Nm 1

4
Motorski prekidači serije MS

MS25, MST25, MS20, MST20

KU IŠTA

O-41/55 CP-41/55
O-41/55
Ku ište IP41/55 MS25 ili MST25 zajedno sa svim
prigradnjama mogu biti ugra eni u
CP-41/55 ku šte ili prednju plo u.
Prednja plo a IP41/55

NAT - Udarna tipka Dobavljivo i u izvedbi sa zaklju avanjem.


za nužni isklop

Z - Blokada uklopne tipke

Ku šte odnosno prednja plo a može se isporu iti


i sa stupnjem mehani ke zaštite IP 55
(O-55, CP-55); U ovom slu aju membrana je ve
M - Zaštitna membrana
montirana. U slu aju da se na ku šte / prednju plo u
naknadno prigra uje udarna tipka ili blokada uklopne
tipke, membranu je potrebno odstraniti.

U ku šte O-41/55 odnosno prednju plo u CP-41/55


NL - N stezaljka ugra ena je jedna N/PE stezaljka. Predvi eno je mjesto
i mogu nost za ugradnju dodatne stezaljke.

230, 240, 400V


SS - Signalna svjetiljka
B-bijela, R-crvena, Z-zelena

5
Motorski prekidači serije MS

MS25, MST25, MS20, MST20

SPAJANJE

1-polno 2-polno 3-polno

MJERNE SKICE

45

IP55

Iskra

80
85

4 43

73,5
MS25, 83
MST25, CP-41/55
MS20,MST20
69,6

60

55

IP55

M4
Iskra M4

80 95,5
39

M25 M25

O-41/55

PRIMJER NARUDŽBENOG KODA


MS25 sa podru jem podešenja okida a 2.5–4.0A:
MS25-4
Isti prekidač sa okida em podnaponskim 400V, blokom pomo nih kontakata sa dva NO kontakta, sve ugra eno
u kućište s udarnom tipkom i zelenom signalnom svjetiljkom 230V naručuje se prema slijedećem kodu:
MS25–4/U400/PS20/0-41/NAT/SSz230

6
"ORONGAJSKACESTAB :AGREB #ROATIA
4EL   
&AX   
% MAILPRODAJA KONCAR NSPHR EXPORT KONCAR NSPHR
WWWKONCAR NSPHR

0RIDRŘAVAMOPRAVOPROMJENEPODATAKA/STALEPODATKEDAJEMONAUPIT

I 18