Anda di halaman 1dari 21

Skema Pemarkahan Percubaan STPM 2012

946/1

(1a) Terangkan dua kepentingan usahawan selaku faktor pengeluaran terhadap [2]
sebuah perniagaan.
Jawapan:
Isi Huraian
1. Memaksimumkan Usahawan sentiasa mencari dan mengenalpasti peluang
keuntungan bagi memaksimumkan keuntungan perniagaannya
2. Meningkatkan Usahawan sentiasa mencari dan mengenalpasti langkah-
produktiviti langkah bagi meningkatkan aktiviti pengeluaran
produknya
3. Melatih pekerja Usahawan melatih para pekerjanya dengan menghantar
pekerjanya menghadiri kursus atau latihan berkaitan
dengan kerja
4. Menjana idea Usahawan sentiasa mencari dan menjana idea
perniagaan perniagaan bagi meningkatkan keuntungan
5. Meminimumkan kos Usahawan sentiasa mencari dan mengenalpasti langkah-
langkah untuk meminimumkan kos dan meningkatkan
untung
6. Menyediakan Usahawan membuka perniagaan dan ini memerlukan
peluang pekerjaan pekerja bagi mengisi jawatan seperti pengurus, kerani,
operator dan sebagainya. Ini memberi peluang kepada
masyarakat tempatan untuk bekerja dan juga
mewujudkan pekerjaan di rumah
7. Penggunaan sumber Usahawan memulakan dan membeli bahan- bahan
tempatan mentah di persekitaran ia beroperasi bagi pengeluaran
produk-produk. Contoh: kilang tayar menggunakan getah
di sekitar. Ini akan meningkatkan pendapatan penduduk
8. Menjadi sumber Usahawan yang telah berjaya akan menjadi sumber
inspirasi kepada inspirasi atau model kepada masyarakat dan akan
masyarakat melahirkan usahawan baru. Usahawan juga akan
memberi pendidikan kepada usahawan baru
9. Membangunkan Kewujudan sesuatu perniagaan akan membangunkan
industri sokongan industri di sekitar atau tempat ia beroperasi. Contoh:
perniagaan ditubuhkan maka wujud perniagaan lain di
sekitarnya. Contoh: bank, pasaraya kedai makan dan
sebagainya
10. Memberi sumbangan Usahawan memberikan sumbangan daripada
atau tanggungjawab pendapatan mereka kapada masyarakat sebagai
sosial tanggungjawab sosial seperti; derma kebajikan,
pembinaan prasarana, biasiswa, membantu anak kurang
upaya dan sebagainya.
11. Menghasilkan Usahawan akan menghasilkan pelbagai produk dan
pelbagai barangan perkhidmatan dengan tujuan untuk memenuhi keperluan
dan perkhidmatan masyarakat seperti; barangan pengguna, makanan, dan
sebagainya. Ini memberi ruang kepada pengguna untuk
membuat pilihan yang baik dan memenuhi citarasa.
12. Meningkatkan taraf Usahawan menyediakan peluang pekerjaan dan
hidup menghasilkan pelbagai produk dan perkhidmatan yang
memenuhi keselesaan masyarakat. Ini meningkatkan
taraf hidup masyarakat
13. Meningkatkan Kewujudan perniagaan akan meningkatkan kemudahan

*SULIT 1
Skema Pemarkahan Percubaan STPM 2012
946/1

kemudahan infrastruktur terutamanya tempat ia beroperasi dan


infrastruktur seterusnya ia juga akan turut dinikmati oleh masyarakat
sekitarnya. Contoh: lebuh raya, bekalan elektrik,
kemudahan pengangkutan LRT dan sebagainya.

Pilih mana-mana dua yang pertama dengan huraian yang lengkap.


Max=2m

(b) Jelaskan tiga peranan perniagaan domestik ekonomi sesebuah negara. [3]
Jawapan:
1. Memberi pendapatan kepada negara melalaui kutipan cukai syarikat/ cukai atas
keuntungan perniagaan.
2. Mewujudkan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan
3. Mengurangkan kadar pengangguran dan meningkatkan kadar guna tenaga
4. Membangunkan peluang perniagaan
5. Menjimatkan pertukran asing negara – aktiviti dalam negara sahaja
6. Membangunkan modal insan – memberi kemahiran asas kepada tenaga kerja tempatan.
Huraian lengkap = 1m x3
Max=3m

(c) Jelaskan konsep pengorganisasian berikut:


i. Akauntabiliti
ii. Tanggungjawab
Jawapan:
i. Akauntabiliti  Amalan untuk bertanggungjawab atas tindakan (1m) yang
diambil ketika melakukan tugasnya
 Pengurus bertanggungjawab sama ada keputusan yang
dibuat mendatangkan kerugian atau keuntungan pada
syarikat
ii. Tanggungjawab  Kewajipan melakukan tugas yang diberi dengan amanah.
(1m)

Max=2m

(d) Terangkan gaya kepimpinan Laissez-faire dalam pengurusan organisasi [3]


Jawapan :
1. Pengurus memberi kebebasan autonomi kepada pekerja untuk membuat keputusan
dan bertindak.
2. Perkeja menggunakan kepakaran dan kemahiran mereka untuk bertindak dalam
membuat keputusan
3. Namun kuasa yang diberi dalam lingkungan tertentu sahaja.
4. Kuasa diberi jika pekerja memahami tugas yang diberi

Huraian lengkap =1mx3


Max =3m

*SULIT 2
Skema Pemarkahan Percubaan STPM 2012
946/1

(e) Berikan dua kebaikan penggunaan Carta Gantt sebagai alat kawalan [2]
perniagaan.
Jawapan:
i. Perkembangan sesuatu projek dapat diikuti dari mula hingga tamat
ii. Dapat membandingkan anggran masa bagi setiap aktiviti dengan anggran masa sebenar
iii. Pengubahsuaian masa dapat dilaksanakan apabila perlu
iv. Memastikan urut.an aktiviti dijalankan mengikut jadual
v. Membantu penggunaan sumber.
Fakta 1mx2 = 2m

1 (f) Tiga kepentingan penyelidikan pemasaran ke atas sesuatu produk. [3]


1 Meramalkan masa depan dalam persekitaran pemasaran yang
sentiasa berubah.
2 Menentukaan strategi dalam pegurusan campuran pemasaran.
3 Mendapatkan maklumat lanjut untuk mengelakkan kesilapan dan
mengetahui kesilapan.
4 Memenuhi kehendak dan keperluan pelanggan.
Pilih mana-mana 3
1m x 3 = 3m
(a) (g) Tiga penentu ganjaran yang diamalkan oleh pihak majikan dalam menilai
sumbangan pekerja [3]
1. Kemampuan syarikat
o Sama ada syarikat mampu memberikan ganjaran selain daripada gaji
ataupun tidak.
o Biasanya bergantung kepada jumlah keuntungan yang diperolehi
syarikat dalam tahun berkenaan.
o Ganjaran seperti bonus tahunan, elaun percutian dan sebagainya.
2 Permintaan dan penawaran buruh
o Bergantung kepada jumlah permintaan dan penawaran buruh dalam
perniagaan tersebut. Jika jumlah bilangan pekerja sedikit maka
keperluan ganjaran adalah lebih dan sebaliknya.
o Jika keperluan pekerja yang kebanyakannya adalah pekerja mahir,
ganjaran upah atau gaji mungkin meningkat.
3 Ekuiti dalaman dan luaran
o Keperluan ekuiti dalaman yang banyak membolehkan perniagaan
memberi ganjaran yang baik kepada pekerja.
o Jika pegangan ekuiti pelabur asing lebih banyak maka ganjaran yang
diberi adalah sedikit.
4 Bentuk tugas
o Bentuk dan jenis tanggungjawab yang diberi oleh syarikat membezakan
jenis ganjaran yang diperolehi oleh pekerja.
o Jenis tugas sama ada sukar atau senang membezakan bentuk ganjaran
yang diberi oleh majikan.
5 Peraturan undang-undang kerajaan
o Undang-undang yang digubal dan dikuatkuasakan oleh kerajaan
mempengaruhi ganjaran yang diberi kepada pekerja.

Pilih mana-mana 3

*SULIT 3
Skema Pemarkahan Percubaan STPM 2012
946/1

F=½ + H= ½ = 1m
1m x 3 = 3m
(b) (h) Dua bentuk gantirugi atau pampasan yang akan dibayar kepada oleh pihak
insurans kepada sidinsurans [2]

1 Penginsurans akan membayar dalam bentuk tunai setimpal dengan


jumlah kerosakan ataupun melindungi kos tersebut.
2 Menggantikan barang yang rosak atau hilang dengan barangan baru.
3 Pembaikan kerosakan iaitu syarikat insurans akan membayar terus
kepada syarikat yang membaiki kerosakan yang dialami oleh sidinsurans.
4 Pembinaan semula bangunan yang musnah akibat kebakaran.

Pilih mana-mana 2
1m x 2 = 2m
(c) (i) Faktor jasmani mempengaruhi kejayaan seorang pekerja [2]

1 Tidak menganggu prestasi kerja


2 Meningkatkan mutu kerja
3 Bermotivasi melaksanakan sesuatu tugas
4 Melaksanakan tugas dengan lebih cekap dan berkesan

Pilih mana-mana 2
1m x 2 = 2m
(j) Enam alat dalam pembuatan keputusan statistik deskriptif [3]

1 Min
2 Median
3 Mod
4 Julat
5 Sisihan piawai
6 Carta
7 Graf

Pilih mana-mana 6
½m x 6 = 3

2 (a) Lima faktor yang menentukan harga produk


Fakta Huraian

Objektif .
pemasaran  Penakatan ialah tindakan untuk memastikan perniagaan terus
beroperasi. Dengan mewujudkan permintaan pada harga yang
[1 markah] rendah dan dapat menampung kos pengeluaran operasi untuk
memastikan perniagaan terus hidup . [1 markah]
 Untuk memaksimumkan untung harga yang ditetapkan mestilah
menghasilkan keuntungan, aliran tunai atau pulangan ke atas
pelaburan. [1]
 Pemimpinan pasaran – dapat dicapai dengan meletakkan
harga pada paras yang rendah untuk menggalakkan
peningkatan permintaan terhadap produk. [1]

*SULIT 4
Skema Pemarkahan Percubaan STPM 2012
946/1

 Objektif kepimpinan produk pula syarikat perlu mengeluarkan


produk yang berkualiti dari segi prestasi harga tinggi yang
dikenakan akan menarik perhatian pengguna yang
mementingkan kualiti. [1 ]
Strategi  Dengan mengambil kira reka bentuk produk, bentuk
campuran pengedaran dan jenis promosi yang dilakukan. [1 ]
pemasaran  Produk yang berkualiti syarikat akan menetapkan harga yang
[1] tinggi. [1 ]
.
 Jika kos tetap dan kos berubah tinggi harga akan ditentukan
Kos [1 ] pada peringkat yang tinggi. [1 ]
 Harga yang ditetapkan hendaklah dapat menampung kos
pengeluaran, pengedaran dan jualan produk serta kos
penghantaran. [1 ]
 Kos perunit sesuatu keluaran akan ditentukan oleh kuantiti
yang dikeluarkan. Jika kuantiti barang yang dikeluarkan adalah
tinggi maka kos perunit akan menjadi rendah. [1 ]
Pertimbangan  Pengurus lini dan pengurus jabatan akan menetapkan harga
organisas i[1 ] yang berpatutan. [1 ]
 Sekiranya harga yang menjadi persaingan utama bagi syarikat
maka diwujudkan jabatan harga dan pengurus
bertanggungjawab meletakkan harga yang terbaik bagi produk
syarikat dan memastikan keuntungan dapat dicapai. [1 ]
Pasaran dan
permintaan  Harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasaran.
[1 ] Permintaan meningkat terhad akan menaikkan harga dan
sebakikny
 Dalam pasaran persaingan sempurna pemasar tidak berkuasa
untuk menentukan harga keluarannya. Harga tertakluk kepada
interaksi antara permintaan dan penawaran di pasaran.
 Pasaran monopoli pula pengeluar berhak menetapkan harga
keluaran tetapi jumlah permintaan ditentukan oleh pengguna di
pasaran.
 Penentuan harga juga bergantung pada keanjalan permintaan
barang tersebut.
Persaingan [1  Harga juga dipengaruhi oleh pesaing. Strategi penentuan harga
] memberi kesan kepada bentuk persaingan dalam pasaran.
 Jika mempunyai produk yang sama dengan pesaing syarikat
perlu menetapkan harga yang lebih kurang sama dengan harga
pesaing.
Persekitaran  Faktor-faktor persekitaran ekonomi juga perlu diambil kira.
[1 ]  Jika ekonomi negara stabil persepsi pengguna kepada produk
tersebut juga baik dan sebaliknya.
 Kerajaan juga mempunyai polisi undang-undang kepada
produk tertentu ini juga mempengaruhi harga tersebut. Contoh
penetapan cukai yang tinggi terhadap rokok ini memaksa
pemasar mengenakan harga yang tinggi terhadap produk
tersebut.

*SULIT 5
Skema Pemarkahan Percubaan STPM 2012
946/1

Pilih lima yang pertama. [ 5 Fakta x 1m= 5m, 5 huraian/contoh x 1m= 1m, pilih mana-
mana 1 huraian => 10 markah]

c. Strategi penyelarasan harga

Strategi Penyelarasan Produk Huraian


Harga

Harga promosi [1] Perabot [1]  Melibatkan penetapan harga yang rendah ke
atas produk terpilih bagi satu tempoh
sementara untuk membentuk syer pasaran
yang besar dengan kadar yang cepat. [1]
 Peruncit meletakkan harga hampir sama
dengan kos dengan tujuan untuk menarik
ramai pembeli dan dapat meningkatkan
jualan barangan lain yang dijual pada harga
biasa atau tinggi. [1]
Harga Diskaun [1] Pakaian [1]  Diskaun bermusim – pengurangan harga
kepada pembeli yang membeli produk dan
perkhidmatan pada musim perayaan . [1]

Harga Psikologi [1] Barangan  Penentuan harga yang direka bentuk untuk
Elektrik menggalakan pembelian berdasarkan emosi
dan bukan secara rasional [1]
[1]  Penentuan harga ganjil – genap – digunakan
untuk mempengaruhi persepsi pengguna
dengan nombor tertentu. Contoh: Pengguna
berpendapat perletakan harga RM499.95
sen adalah murah belum lagi mencapai
RM500.00. [1]

Fakta 1 m, produk 1 m, pilih mana-mana 1 huraian 1 m, 3fakta x 3 produk x 3 huraian =


9m

c. Tiga kepentingan program Induksi

1. Membantu pekerja menyesuaikan diri dengan keadaan persekitaran tempat kerja yang baru

2. Memperkenalkan pekerja kepada ketua dan pekerja yang baru

3. Menerangkan polisi, prosedur dan peraturan organisasi kepada pekerja

4. Menerangkan struktur organisai kepada pekerja

5. Menerangkan aspek penting yang berkaitan dengan kerja atau jawatan kepada pekerja

Pilih mana-mana 4. huraian lengkap = 1 ½ m. 4 x 1 ½ = 6 markah

*SULIT 6
Skema Pemarkahan Percubaan STPM 2012
946/1

3 (a) Jelaskan pihak yang berkepentingan berikut dalam mempengaruhi sesebuah


perniagaan:-

(i) pelanggan
(ii) pekerja
(iii) pembekal
[9]

(b) Huraikan lima halangan yang dihadapi oleh pengusaha pemilikan tunggal
dalam memajukan perniagaan mereka. [10]
(c) Terangkan bagaimana persekitaran umum iaitu ekonomi dan sosiobudaya
mempengaruhi pertumbuhan industi pelancongan di Malaysia. [6]

Jawapan:
3a)
Bil Fakta Huraian Contoh
 Merupakan golongan inidvidu atau  Isi rumah membeli
kumpulan tertentu yang membeli dan ubat gigi colgate
menggunakan produk atau kegemaran keluarga.
perkhidmatan dengan Ini meningkatkan
menyumbangkan sebahagian pengeluaran produk
pendapatan mereka kepada berkenaan.
sesebuah perniagaan.
 Pelanggan yang mempunyai
pendapatan tinggi membeli barangan
lebih banyak berbanding dengan
1 Pelanggan
pelanggan yang mempunyai kurang
pendapatan.
 Keputusan pembelian pelanggan
mempengaruhi kejayaan dan
kegagalan sesebuah perniagaan
 Perubahan citarasa pelanggan
mempengaruhi jenis keluaran, harga
dan kualiti produk yang dikeluarkan.
 Perubahan citarasa dapat
menggalakkan inovasi perniagaan.
2 Pekerja  Menyumbangkan kemahiran dari segi  Menyediakan
fizikal dan juga mental. suasana tempat kerja
 Tindakan pekerja mempengaruhi yang selamat dan
kejayaan atau kegagalan sesebuah sesuai.
perniagaan.  Mengadakan program
 Perniagaan perlu mendapatkan pembangunan staf
pekerja yang cekap dan mahir supaya dan motivasi.
kerja dapat dilakukan dengan
berkesan.
 Sumbangan kemahiran oleh pekerja
dapat meningkatkan produktiviti serta

*SULIT 7
Skema Pemarkahan Percubaan STPM 2012
946/1

mempengaruhi perniagaan.
 Bahan mentah, barang separuh siap  Pembekal BERNAS
dan peralatan yang dibekalkan kepada perniagaan
berterusan memastikan kelancaran runcit dan pasaraya.
proses pengeluaran dan penjualan.
 Jika barang yang dibekalkan
3 Pembekal berkualiti dan menepati sistem piawai
maka produk yang dikeluarkan
mempengaruhi imej perniagaan.
 Bekalan yang dihantar menepati
masa juga dapat meningkatkan lagi
produktiviti perniagaan.
[ F=1m;h=1m;c=1m;
max=9m]
(b) Huraikan lima halangan yang dihadapi oleh pengusaha pemilikan tunggal dalam
memajukan perniagaan mereka.
Halangan/Keburukan/Kelemahan
1. Tidak dapat berkembang dengan baik sebab kekurangan modal.
Perniagaan tidak mampu berkembang dengan baik disebabkan
kekurangan modal pertumbuhan. Contohnya untuk membuka cawangan
baru memerlukan modal yang banyak.

2. Kekurangan tenaga mahir dalam pengurusan perniagaan terutamanya


dalam membuat keputusan. Contohnya ; kemahiran mengurus adalah
terhad seperti kemahiran dalam kewangan, sumber manusia dan
sebaginya

3. Risiko liabiliti adalah tidak terhad jika perniagaan mengalami kerugian.


Sebarang kerugian akan melibatkan harta peribadi. Contohnya :
melibatkan harta peribadi seperti gadaian tanah dan rumah bagi
menampung kerugian.

4. Perniagaan jarang kekal lama dan perniagaan mudah dibubarkan.


Contohnya tiada waris yang mengganti/ pemilik uzur dan meninggal
dunia.

5. Sukar mendapat pinjaman dengan pihak yang berkepentingan kerana


kurang keyakinan oleh pihak berkenaan dalam memajukan perniagaan.
Contoh: pemilik perniagaan baru memulakan perniagaan dan tidak
mendapat kepercayaan pihak berkepentingan seperti pihak bank.

6. Lokasi yang kurang sesuai menyebabkan tidak mendapat tumpuan dari


pelanggan dan perniagaan menjadi kurang maju. Contoh : pemilik
perniagaan memilih lokasi yang kurang di kunjungi oleh orang ramai.

7. Imej belum dikenal oleh orang ramai menyebabkan perniagaan tidak


dapat berkembang dengan baik. Contoh: produk baru kurang mendapat
sambutan dari orang ramai dan memerlukan kos prosmosi yang agak
tinggi.
Pilih mana2 lima yang pertama; H=1m; cth=1m

*SULIT 8
Skema Pemarkahan Percubaan STPM 2012
946/1

Max =10m
(c) Terangkan bagaimana persekitaran umum iaitu ekonomi dan sosiobudaya
mempengaruhi pertumbuhan industri pelancongan di Malaysia. [6m]
Persekitaran
Huraian
umum
1. Merujuk sistem dan situasi ekonomi dalam dan luar negara.
2. Ekonomi melambung dan meleset boleh membawa kesan
kepada dunia perniagaan.
3. Bergantung juga dengan kuasa beli pengguna dan corak
perbelanjaan pengguna.
Ekonomi 4. Pertambahan penawaran wang akan menyebabkan
permintaan dalam ekonomi meningkat. Kesannya pengguna
memilih untuk melancong dalam negeri
5. Pendapatan boleh guna pengguna meningkat – mendorong
berbelanja dalam negeri

6. Merujuk kepada kepercayaan agama, budaya , adat resam


dan cita rasa penduduk sesebuah negara.
7. Aktiviti yang dijalankan mestilah dapat memenuhi keperluan
dan kehendak masyarakat setempat. Contohnya informasi
pelancongan mengenai kebudayaan masyarakat tempatan
Sosiobudaya mempengaruhi perniagaan pelancongan
8. Kebudayaan yang unik – kesan positif kepada perniagaan
menggalakkan lagi pelancong dtg ke malaysia
9. Kawasan hub halal – meningkatkan perniagaan
10. Contoh : budaya unik – melayu – adat perkahwinan

Pilih mana2 tiga untuk ekonomi; H=2m;cth=1m


dan tiga huraian untuk sosiobudaya; H=2m;cth=1m
max = 6m

4 (a) Proses perancangan yang perlu dilaksanakan oleh Encik Jamal untuk meluaskan
operasi

perusahaan perabotnya luar negara

1 Menetapkan matlamat atau objektif


- Matlamat organisasi hendaklah menyeluruh dan matlamat jabatan hendaklah
lebih

jelas

- Matlamat yang dibuat mestilah difahami oleh setiap pekerja dan lebih jelas
- Matlamat yang ditetapkan mestilah khusus dan menyeluruh dan realistik

- Contoh ; matlamat memasarkan barangan ke peringkat antarabangsa

*SULIT 9
Skema Pemarkahan Percubaan STPM 2012
946/1

2 Menganalisis persekitaran perancangan


- Setelah matlamat ditetapkan analisis terhadap persekitaran dalaman dan luaran
perlu dilakukan

- Ia bertujuan untuk menilai kedudukan perniagaan dan kemampuannya untuk


mengadaptasi perubahan yang berlaku dalam persekitaran luaran

- Analisis luaran dilakukan untuk mengetahui perubahan-perubahan yang berlaku

dalam persekitaran umum dan persekitaran tugas sesebuah perniagaan

- Contoh ; analisis kepada kekuatan dan kelemahan pesaing

3 Menentukan alternatif
- Perlu mencari lebih daripada satu cara untuk mencapai sesuatu matlamat yang

telah ditetapkan

- Pembentukan alternatif ini adalah untuk memudahkan pengurus membuat

keputusan

- Contoh ; menjalankan kaedah perikatan strategik bagi membentuk cawangan di


luar
negara

4 Menilai alternatif
- Pengurus perlu menilai setiap tindakan yang dibuat.
- Perlu menilai semua tindakan dari segi kekuatan dan kelemahan.
- Pengurus perlu menilai kekuatan dan kelemahan alternatif yang dibuat dari segi

risiko yang akan diterima

- Contoh ; perikatan strategik mungkin boleh membantu pengurus dalam

mengembangkan pasarannya di negara tersebut

5 Memilih alternatif terbaik


 Pengurus perlu memilih alternatif yang terbaik
 Alternatif yang dipilih hendaklah dilaksanakan dengan cekap dan berkesa
 Alternatif yang dipilih merupakan alternatif yang mempunyai banyak kebaikan
dan sedikit kelemahan
 Contoh ; pemilihan untuk memasarkan barang ke luar negara mungkin berlaku
disebabkan keputusan yang dibuat melalui perikatan strategik banyak memberi
kekuatan kepada syarikat

[Proses mesti ikut urutan]

*SULIT 10
Skema Pemarkahan Percubaan STPM 2012
946/1

[Huraian / Contoh tidak dikaitan dengan kes = 0m]


[F=1m + H=1m + C=1 = 3m]
[3m x 5 = 15m]
[15 markah]

(b) (i) Titik pulang modal = Kos tetap

Harga jualan seunit - Kos berubah seunit (½)

= 3 000

2.50 - 1.75 (½)

= 4 000 unit botol sos tiram (½)

Max = 1 ½ m

(ii) Graf Titik Pulang modal

Hasil / Kos (RM) – ½ M

Jumlah Hasil ½ m
(½)
TPM
Jumlah Kos – ½ m
(½) 10 000

½ m 3 000 Kos Tetap – ½ m


0
Keluaran (unit) – ½ m
4 000

Rajah mesti lengkap


Max = 4m

*SULIT 11
Skema Pemarkahan Percubaan STPM 2012
946/1

(iii) Untung atau rugi jika jumlah maksimum jualan 3 000 botol sos sebulan

Jawapan:

Untung = (harga jual x unit jualan) - (kos berubah x unit julan) - kos tetap (½)
Untung = (RM 2.50 x 3 000) - (RM 1.75 x 3 000) - RM 3 000 (½)
Untung = RM 7 500 - RM 5 250 - RM 3 000 (½)
Rugi = RM 750 (½)
Max=(2m)

(iv) Harga jualan sebotol sos bagi mencapai pulangan modal pada tahap pengeluaran

3 000 botol sos

Titik pulang modal = Kos tetap

Harga jualan seunit - Kos berubah seunit (½)

3 000 = 3 000

HJS – 0.7HJS (½)

3 000 = 3 000

0.3HJS (½)

HJS = 3 000

900

Harga jualan seunit = RM3.33 sebotol sos (1)

Max = (2½m)

*SULIT 12
Skema Pemarkahan Percubaan STPM 2012
946/1

5 (a) (i) Carta organisasi Syarikat Air Tapis Tulen Sdn. Bhd.

pegawai urusan
encik masri

pengurus pengurus pengurus


kewangan pengeluaran pemasaran
encik manaf encik malnsur encik malik

ketua unit jualan

penyelia jualan

10 orang jurujual

[½m bagi setiap satu “kotak” yang tepat dari segi hirarki (peringkat) dan
jawatan / fungsi / tugas / nama penyandang]
Tajuk ½m + ½m x 7 kotak = 4m
[4 markah]

(ii) Lima langkah dalam proses membina pasukan jurujual Syarikat Air Tapis

Tulen Sdn. Bhd.

1 Pembentukan
 Pengenalan dan penerimaan sesama ahli pasukan
 Setiap ahli akan mengenal pasti dan mempelajari perlakuan yang diterim
oleh pasukan

 Ketidakpastian mengenai matlamat, kuasa dan perhubungan dalam


pasukan cenderung wujud

2 Pertelingkahan dan persaingan


- Wujud pertelingkahan dan persaingan

- Salah faham dan selisih pendapat berlaku

- Konflik berlaku berkenaan siapa yang berkuasa dan bertanggungjawab

- Tiada tolak ansur antara ahli

3 Pembentukan norma kumpulan


- Wujud bila ahli pasukan sudah mengenali diri masing-masing dan peranan

*SULIT 13
Skema Pemarkahan Percubaan STPM 2012
946/1

masing-masing dalam pasukan

- Sikap positif dan keyakinan diri dipamerkan oleh ahli

- Kesannya, mutu dan kualiti kerja meningkat

4 Pelaksanaan
- Ahli mula berfungsi dalam satu pasukan

- Lebih komited dalam menyempurnakan tugas masing-masing

5 Pembubaran
- Berlaku selepas sesuatu tugas disempurnakan

- Matlamat dapat dicapai maka pasukan ini dibubarkan

Proses mesti ikut urutan


F=1 + H=1 x 2 = 3m
3m x 5 = 15m
[15 markah]

(b) Tiga kelebihan dan empat kelemahan pemusatan autoriti

Kelebihan pemusatan autoriti

i. Membolehkan pengurusan atasan berfungsi sebagai satu pasukan, dan


semua staf mendapat arahan dari pihak pengurus atasan.

ii. Tidak berlaku pertindihan arahan kerana semua pekerja mengikut arahan
pengurus atasan.
iii. Pengurus atasan dapat mengetahui setiap aktiviti yang dijalankan dalam
organisasi.
iv. Proses membuat keputusan, pelaksanaan dan penyelarasan akan
menjadi lebih mudah.
v. Memastikan budaya korporat yang sama diterima pakai oleh semua
pihak.
vi. Mudah mendapat kerjasama daripada pekerja.

vii. Memudahkan kawalan pada peringkat pengurusan atasan


memandangkan semua pekerja melakukan tugas mengikut arahan yang
diberikan.

Kelemahan pemusatan autoriti

i. Beban tugas pihak pengurus atasan berat kerana banyak keputusan


yang berkaitan dengan perniagaan perlu dibuat.

ii. Menjejaskan kelancaran operasi kerana seorang individu sahaja yang


boleh membuat sesuatu keputusan.
iii. Pekerja tidak mempunyai kebebasan kerana berada di bawah kawalan
seseorang individu yang mempunyai kuasa yang luas.

*SULIT 14
Skema Pemarkahan Percubaan STPM 2012
946/1

iv. Pekerja tidak bermotivasi kerana tidak berpeluang melibatkan diri dalam
proses membuat keputusan sebaliknya sentiasa menerima arahan
daripada pihak pengurus atasan.
v. Melambatkan proses membuat keputusan kerana kuasa membuat
keputusan tertumpu pada seorang individu sahaja.

vi. Pekerja kurang berpengalaman dalam membuat keputusan jika diberi


peluang untuk kenaikan pangkat kerana selama ini bergantung kepada
satu pihak sahaja dalam membuat keputusan.

Pilih mana-mana 3 kelebihan dan 3 kelemahan


(1m x 3) x 2 = 3m

[6 markah]

6. (a) Lima faktor lokasi kilang

Faktor-faktor Huraian

Ciri-ciri sosial [1 ]  Pendapatan penduduk persekitaran dan


kebajikan sosial perlu diambil kira. [1]
Jarak dari pasaran sasaran  Jarak lokasi dengan kemudahan sasaran adalah
penting khususnya bagi perniagaan
perkhidmatan.
Kemudahan untuk  Mudah untuk mendapat bekalan input dan
mendapatkan input pasaran yang lain seperti bekalan buruh,
elektirk, air dan bekalan bahan mentah. Lokasi
kilang perlu berdekatan dengan pembekal.
Kemudahan mendapat  Mudah mendapat bekalan dari mana-mana
subkontraktor subkontraktor atau pembekal.
 Bekalan dapat dihantar dengan cepat.
Kemudahan pengangkutan  Lokasi kilang perlu mempunyai kemudahan
fizikal seperti kemudahan pengangkutan yang
menghubungkan lokasi kilang dengan pusat
pentadbiran.
Jarak dari institusi kewangan  Jarak lokasi kewangan yang memudahkan
urusan kewangan seperti simpanan, pinjaman
dan pembayaran perlu diambil kira.
Kos utility  Seperti air, elektrik, gas dan telefon dan kos
pembinaan fizikal seperti cukai tanah dan
sebagainya.
Persekitaran budaya  Iklim, buruh, budaya dan kualiti hidup bagi lokasi
yang dipilih.
 Produktiviti pekerja, sikap terhadap kerja, taraf
kesihatan, kekuatan kesatuan sekerja dan
kemudahan rekreasi.
Kestabilan politik dan  Berkaitan dengan pemilikan harta, pencemaran
undang -undang alam sekitar dan insentif perniagaan yang sedia
ada.

*SULIT 15
Skema Pemarkahan Percubaan STPM 2012
946/1

Pilih lima yang pertama. [ 5 Fakta x 1m= 5m, 5 huraian/contoh x 1m= 1m, pilih mana-
mana 1 huraian => 10 markah]

b. Jenis- jenis pengeluaran

Fakta Tempahan/projek [1] Massa Kelompok

Konsep Produk dihasilkan atas Hasil keluaran yang Pengeluaran dibuat mengikut
permintaan pelanggan seragam dan kelompok dan spesifikasi
yang unik mengikut selera melibatkan berasaskan kelompok
dan spesifikasi khusus pengeluaran dengan
untuk pelanggan serta kuantiti yang banyak
kepiawaian rendah [1] dan mempunyai jadual
penyelanggaraan

Contoh Proses membina Proses pengeluaran Pemasangan komponen


lapangan terbang [1 ] beras dan gandum barang elektrik dan percetakan
buku

Fakta 1 m, Huraian konsep 1 m, contoh 1 markah. 3 x3 = 9

c. Proses Pengurusan Saluran Pengedaran

1. Memilih ahli saluran pengedaran [1]

i. Ahli saluran dipilih berdasarkan pengalaman perniagaan yang lalu [1]

ii. Pemilihan juga dilakukan berdasarkan barisan produk perniagaan, rekod prestasi penjualan
sebelum ini, kerjasama yang akan diberikan serta prestasi kewangan ssaluran pengedaran. [1]

2. Memotivasi ahli saluran[1]

i. Pemasar boleh memotivasi ahli saluran pengagihan dengan member komisen, elaun, cuti,
dan pakej percutian. [1]

ii. Motivasi juga boleh dilakukan dengan bimbingan, latihan, tunjuk ajar yang dilakukan secara
berkala.[1]

3. Menilai Ahli Saluran [1]

i.Ahli saluran pengedaran akan dinilai berdasarkan standard penilaian yang telah ditetapkan
seperti jualan, kuota, masa penghantaran dan tahap kerjasama yang dipamerkan semasa sesi
latihan dan promosi. [1]

ii. Ahli yang menunjukkan prestasi yang baik akan diberi ganjaran manakala ahli yang
menunjukkan prestasi yang lemah akan di beri latihan lanjutan. [1]

Fakta 1 markah, huraian 1 markah, pilih mana- mana huraian.

*SULIT 16
Skema Pemarkahan Percubaan STPM 2012
946/1

7 (a) Berikut adalah maklumat kos yang diperolehi dari Syarikat Manis Bhd yang ingin
membuat keputusan.
Keadaan pasaran Keadaan pasaran
Pilihan keputusan
yang baik yang kurang baik
Melancarkan iklan RM 55 000 ( RM 20 000 )
Mengagihkan sampel percuma Rm 70 000 ( RM 35 500 )

Tidak berbuat apa-apa RM 0 RM 0


Kebarangkalian 0.6 0.4

Kos melaksanakan keputusan untuk melancarkan iklan ialah RM 5 000,


manakala kos mengagihkan sampel percuma ialah RM 14 000.
(i) Lukis rajah pokok keputusan berdasarkan pilihan keputusan Syarikat
Manis Bhd.
(ii) Hitung jangkaan nilai kewangan bagi setiap pilihan keputusan.
(iii) Nyatakan keputusan yang perlu diambil oleh syarikat tersebut. [10]
Jawapan :
pasaran baik – ½ RM55, 000 ½

melancarkan iklan- ½ pasaran buruk ½ (RM20,000) ½

pasaran baik RM70,000 ½

mengagihkan sampel ½
pasaran buruk ½ (RM35,500) ½

tidak buat apa2 ½

RM0 ½
RM0 max = 5m

i. Melancarkan iklan
= RM55 000 x 0.6 + (RM20000 x 0.4) – 1m
= RM25000 – 1m
ii. Mengagihkan sampel
= RM70000 x 0.6 + (RM35,500 x 0.4) -1m
= RM27800 – 1m
iii. Oleh yang demikian Syarikat Manis Bhd akan membuat keputusan dengan
memilih mengagihkam sampel dengan alasan lebih banyak mendapat
untung iaitu sebanyak RM 2800. 1m

(b) Encik Syam merupakan seorang pengurus jualan yang bekerja disebuah
syarikat swasta terkemuka di Kuala Lumpur. Beliau sering berdepan dengan
karenah pelanggan yang datang dari pelbagai latarbelakang bukan itu sahaja
malahan dari karenah pekerja bawahannya. Beliau sering kali merungut
berkaitan dengan prestasi pekerjanya yang malas dan kurang produktif yang
menyebabkan beliau sering lewat pulang ke rumah. Beliau sering keletihan dan
tidak bermaya menyebabkan emosi beliau tidak menentu. Tambahan pula
dengan tekanan yang tinggi dari pihak pengurusan yang mengharapkan

*SULIT 17
Skema Pemarkahan Percubaan STPM 2012
946/1

peningkatan jualan yang baik menyebabkan beliau mengalami sakit kepala yang
sangat teruk.
(i) Terangkan tanda-tanda ketegangan yang dihadapi oleh Encik Syam
dengan bersertakan contoh yang sesuai. [6]
(ii) Huraikan tiga kaedah yang dijalankan oleh majikan Encik Syam
dalam menguruskan ketegangan yang dihadapai oleh beliau. [9]
Jawapan : 7a Ma
i. Merungut – sentiasa merungut berkenaan dengan sikap pekerjanya x=
yang malas 6m
ii. Tidak bermaya – kerja lewat
iii. Keletihan – kerja banyak
iv. Sakit kepala – tekanan dari pihak pengurusan
v. Cepat marah – tidak dapat berfikir secara rasional / mudah
menyalahkan orang lain
vi. Tahap kebimbangan yang tinggi – mudah cepat risau / bimbang kerja
belum siap
Fakta = 1m
Contoh = 1m
Pilih mana2 tiga

Jawapan 7b:
Fakta Huraian Contoh
1. Wjudkan iklim Suasana yang tidak selesa Menitik beratkan
organisasi yang boleh mewujudkan ketegangan kebajikan pekerja,
baik wujudkan hubungan
yang mesra antara
pengurusan dengan
pekerja.
2. Mengadakan Masalah peribadi dan keluarga Sesi kaunseling
program boleh menimbulkan ketegangan individu dan
kaunseling dan menjejaskan prestasi kaunseling
pekerja. kelompok.
3. Program Pekerja diberi latihan tertentu Senaman pagi,
pengurusan untuk menghadapi ketegangan. program pengurusan
ketegangan cara hidup dan lain-
lain.

Fakta = 1m
H = 1m
Contoh = 1m
Jawapan perlu ada kaitan dengan kajian kes
8 (a) Encik Adam menjalankan perniagaan logistik di peringkat domestik dan beliau
mula merancang untuk membuka cawangannya di luar negara, memandangkan
ekonomi dunia semakin bertambah baik. Jelaskan proses membuat keputusan
yang perlu dilakukan oleh beliau dalam memilih sama ada menjalankan [10]
perniagaannya di luar negara atau pun tidak.
Isi/fakta Huraian Contoh
1. Mengenal Mengenal pasti masalah atau  Cth : En Adam
pasti masalah peluang yang wujud dan mengenal pasti

*SULIT 18
Skema Pemarkahan Percubaan STPM 2012
946/1

memerlukan penyelesaian peluang menjalankan


segera. perniagaannya di luar
negara.
2. Mengutip  Pengurus memperolehi  Cth : En adam
dan maklumat berkaitan mencari maklumat
menganalisis masalah dari sumber dari sumber luaran
data dan dalaman dan luaran seperti rakan /
maklumat organisasi bagi tujuan pesaing / faktor
menganalisis setiap ekonomi dan peluang
maklumat bagi mencari pasaran
punca masalah.
 Maklumat dari sumber
luaran seperti keadaan
ekonomi, dasar kerajaan,
peluang pasaran dan lain-
lain.
 Sumber dalaman
melibatkan kuantiti pekerja,
kemahiran, peralatan
organisasi dan lain-lain.
3. Mencari  En Adam perlu mendapat  Cth : jika En Adam
alternatif khidmat nasihat daripada memilih francais
agensi perunding yang beliau perlu melihat
memiliki kepakaran. kebaikan dan
 Ataupun En Adam perlu kelemahan
memikirkan untuk perniagaan tersebut.
menjalankan  Jika strategik –
perniagaannya dalam meilhat sumbangan
bentuk francais ataupun kepakaran/
perikatan. kemahiran yang
diterima oleh beliau.
4. Menilai  Pengurus akan menilai  Cth : En Adam perlu
alternatif setiap alternatif dengan melihat kekuatan
membandingkan alternatif setiap alternatif yang
tersebut dari segi kekuatan dipilih.
dan kelemahannya.  Cth memilih francais
 Tindakan ini bertujuan – lebih baik / memilih
mengasingkan alternatif startegi – kelebihan.
yang berkesan dan kurang
berkesan.
5. Memilih  Pengurus akan memilih  Cth : En Adam
alternatif alternatif yang terbaik dan memilih perikatan
terbaik melaksanakan alternatif strategik bagi
tersebut bagi penyelesaian mengembangkan
masalah. perniagaannya
 Alternatif yang terpilih mesti kerana mempunyai
berdasarkan keupayaan kelebihan bantuan
organisasi dan persekitaran kemahiran dan
organisasi. kepakaran.

*SULIT 19
Skema Pemarkahan Percubaan STPM 2012
946/1

Fakta = 1m
Huraian / contoh = 1m
Max=10m
Jawapan perlu ada kaitan dengan soalan kajian

(c) Jelaskan kemahiran konsep dan kemahiran membuat keputusan yang perlu ada
pada Encik Jamal sebagai pengurus besar pemasaran produk peralatan sukan.
[6]
Isi/Fakta Huraian Contoh
 Pengurus  En
pertengahan memerlukan Jamal memantau
kemahiran membuat untuk mencapai
Kemahiran keputusan yang berkaitan hasil keuntungan
membuat dengan bidang yang dijangka,
keputusan tanggungjawabnya. contohnya
RM50,000 dalam
bidang
pengeluaran.
 Pengurus  Memast
pertengahan membuat ikan jualan
perancangan untuk satu mencapai
Kemahiran jabatan tertentu. matlamat jabatan
konsep  En jamal
merancang jualan mengikut
tempoh.

(c) Huraikan ciri-ciri tabii orang yang berjaya mengikut Stephen R. Covey seperti
berikut:
(i) Berfikiran menang-menang
(ii) Memulakan dengan mengingati matlamat
(iii) Tajamkan gergaji [9]
Jawapan :

Fakta/ Isi Huraian Contoh


Berfikiran menang-  Memastikan setiap kerja atau Kes malaysia dengan singapura
menang aktiviti memberikan faedah atau berkaitan dengan bekalan air
manfaat kepada semua pihak bersih.
terbabit
 Segala perundingan perlu
memberi kebaikan kepada
kedua-dua belah pihak bagi
menyelesaikan masalah dan
tidak berat sebelah
Memulakan dengan  Menetapkan matlamat. Ingin capai jualan RM 30000
mengungati matlamat  Sentiasa mengingati matlamat dengan membuat berbagai-
kerana matlamat menentukan bagai strategi bagi mencapai
hala tuju. target jualan.
 Mengetahui keutamaan tugas.

*SULIT 20
Skema Pemarkahan Percubaan STPM 2012
946/1

Tajamkan gergaji  Memperkembangkan diri Menghadiri kursus,


sendiri Mempelajari ICT
 Meningkatkan kemahiran, Membina laman web
mengadakan pembaharuan
kepada diri sendiri
 Memperbaharui/
mempertingkatkan 4 dimensi
sifat semulajadi seseorang
individu iaitu jasmani, emosi,
rohani dan intelek.
 Kesedaran dan kehendak untuk
memperkembangkan diri
sendiri seumur hidup.

2huraian =2m
Contoh = 1m
Max = 9m

*SULIT 21