Anda di halaman 1dari 11

Mata Pelajaran : Sains

Tahun : 2 Merah

Bilangan murid : 26 Orang

Tarikh : 30 Julai 2018

Masa : 10.40-11.40 pagi (60 minit)

Tema : Sains Bahan

Tajuk : Campuran

Standard Kandungan :

8.1 Campuran

Standard Pembelajaran :

8.1.1 Memerihalkan kaedah untuk mengasingkan campuran pelbagai bahan atau objek.
8.1.2 Menaakul cara yang digunakan untuk mengasingkan campuran pelbagai bahan atau
objek.
Pendekatan : Inkuiri-penemuan, konstruktivisme, dan kontekstual

Kaedah : Soal jawab, demonstrasi, penerokaan dan penyiasatan, kerja


kumpulan, perbincangan, pengukuhan (lembaran kerja) dan
bermain sambil belajar.

Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS):

1. Persembahan secara lisan, latihan – SP 5.1.1 Mengenal pasti enam cara mengasingkan
campuran seperti guna tangan, teknik apungan, guna magnet, guna penapis, guna
kertas penapis dan menyejat.
2. Persembahan secara lisan, latihan – SP 5.1.3. Mengelaskan campuran yang diasingkan
melalui enam cara yang berbeza melalui gallery walk.

Kemahiran Saintifik:

Kemahiran Proses Sains (KPS):

1. Mengelaskan (mengelaskan campuran yang diasingkan melalui enam cara yang


berbeza)
2. Meramal (menjangkakan suatu campuran yang dapat diasingkan dengan cara yang
sesuai.)
3. Membuat inferens (membuat inferens tentang suatu campuran dapat diasingkan
dengan enam cara bedasarkan sifat bahan-bahan yang bercampur bersama.)
4. Berkomunikasi (menyampaikan maklumat tentang enam cara mengasingkan campuran
dalam bentuk jadual dan secara lisan)

Tabiat berfikir (Habits Of Minds):

1. Tekun
2. Menyoal dan mengenal pasti masalah
3. Mengaplikasi pengetahuan masa lalu untuk situasi baru
4. Berfikir dan berkomunikasi dengan jelas dan tepat
5. Berfikir dan saling kebergantungan

Kemahiran Berfikir (KB):

1. Kemahiran Berfikir Kritis: mencirikan, membandingkan dan membezakan,


mengumpulkan dan mengelaskan, membuat kesimpulan
2. Kemahiran Berfikir Kreatif: menjanakan idea, menghubungkaitkan, membuat inferens,
meramalkan, mengitlakkan

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT):

1. Mengaplikasi
2. Menganalisis

Elemen Merentas Kurikulum (EMK)

1. Kreativiti dan Inovasi


2. Teknologi, Maklumat dan Komunikasi (TMK)

Sikap saintifik dan nilai-nilai murni:

1. Minat dan bersifat ingin tahu terhadap alam sekeliling


2. Jujur dan tepat dalam merekodkan data
3. Berfikiran kritikal dan analitis
4. Sistematik
5. Bekerjasama
6. Berani mencuba
7. Berfikir secara rasional
8. Yakin dan berdikari
Pengetahuan sedia ada: Murid pernah melihat bahan campuran dalam kehidupan mereka.

Objektif Pembelajaran: Di akhir pelajaran murid dapat,

1. Mengenal pasti sekurang-kurang 6 kaedah mengasingkan campuran pelbagai bahan.

Bahan Bantu Belajar :

Video, komputer riba, LCD, gambar, puzzle, pen marker, kertas mahjong
Proses Pengajaran dan pembelajaran :

Langkah Isi pelajaran Aktiviti pengajaran dan Catatan/ BBM


pembelajaran

Set Induksi 1. Permainan bulat dan 1. Guru membahagikan KPS:


bintang murid kepada dua
(5 minit) 1. Berkomunikasi
kumpulan iaitu budak
什么是混合物?
lelaki dan budak
• 混合物是由两种或多种物质混合而成的东
KB:
西。 perempuan.
2. Budak lelaki mewakili 1. Menjanakan
=
bntuk bulat dan budak idea
perempuan mewakili Sikap saintifik

bentuk “heart”. dan nilai-nilai


Guru: Sekarang guru 3. Apabila guru meminta murni:
membahagikan murid-murid satu kumpulan
perlu 1. Minat dan
kepada dua kumpulan. Satu ada beberapa bulat bersifat ingin
kumpulan ialah lelaki dan dan beberapa bintang, tahu terhadap
simbolnya ialah bulat. Satu murid perlu membentuk alam sekeliling
lagi kumpulan ialah kumpulan yang diminta Pendekatan:
perempuan dan simbolnya oleh guru.
ialah “heart”. Kalau guru 1. Inkuiri-

meminta satu kumpulan perlu penemuan

mempunyai 1 bentuk bulat Kaedah:

dan 3 bentuk “heart”, murid- 1. Main sambil


murid perlu membentuk belajar
kumpulan tersebut. Semua
EMK:
faham?
Kreativiti dan
Murid: Faham.
Inovasi
(Selepas aktiviti )
BBM:
Guru: Sebelum bentuk bulat
Slaid, laptop, LCD
dan bentuk “heart”
bercampur, ia merupakan
dua bahan yang berbeza.
Setelah kedua-dua bentuk
bercampur dan ia sudah
menjadi satu campuran. Hari
ini, guru ingin mengajar topik
campuran.

Pencetusan 1. Penerangan 1. Guru membahagikan BBM: Slaid,


idea murid kepada enam komputer, LCD
怎样分离混合物?
kumpulan.
(25 minit) 用手
• 答案: 我们 用筛
2. Setiap kumpulan
蒸发
要根据各物 子
质的性质, 六种方 mempunyai4-5 orang.
选择适当的 法
方法来分离 用滤 用磁
混合物。 纸 铁 3. Guru memberi
漂浮
法 penerangan tentang
campuran.

用手
4. Murid berbincang
• 两种物质的大小、形状、颜色有明显的不同, tentang contoh-contoh
就可以直接用手分离
• 如,枯叶和弹珠 bagi 6 cara
mengasingkan
campuran dalam
kumpulan.

漂浮法
• 用在有漂浮的物质(轻)。
• 如,枯叶和石头

用磁铁
• 如果混合物中有磁性物质,就能用用磁铁
来分离。
• 如:铁钉和面粉
用筛子
• 通常用来分离细小的物质和大的物质
• 因为筛子上细小的孔能让细小物质通过,
并让大的物质遗留在筛子上
• 如:豆子和沙子

用滤纸
• 通常用来分离不会溶解物质
• 如:水和沙子
• 水分将会渗透滤纸,然而沙子不会,所以
沙子将会遗留在滤纸上。

蒸发
• 通常用在分离可溶解物质。
• 如,水和盐
• 水分会在蒸发中(曝晒、自然)消失,然
后只剩下盐分

Penstruktur 1. Puzzle 1. Murid melengkapkan BBM:


an idea puzzle yang diberi oleh
Puzzle, kertas
guru.
(15 minit) mahjong, marker
2. Murid berbincang
pen
dalam kumpulan
tentang cara yang
digunakan
mengasingkan
campuran yang
ditunjukkan dalam
puzzle.
3. Murid menjalankan
gallery walk.

2. Gallery Walk
Aplikasi 1. Soalan aplikasi 1. Murid-murid berbincang BBM: Slaid,
idea A. Bagaimanakah soalan tersebut dalam komputer dan LCD.
memperolehi kumpulan.
(10 minit)
garam daripada 2. Selepas itu, setiap
air laut? kumpulan menghantar
B. Pada suatu hari, satu wakil untuk
Ali meletakkan membentangkan
tepung, tumbtack, jawapan.
batu dan daun
layu pada satu
pinggang. Kalau
kamu nak
mengasingkan
campuran
tersebut, apa cara
mengasingkan
campuran yang
perlu anda
lakukan?
Penutup 1. Peta minda 1. Guru meminta murid- BBM:
murid menyusun dan
(5 minit) 1. Peta minda
2. Lembaga kerja mulukis pengetahuan
2. Lembaga
yang dipelajari dengan
kerja
menggunakan peta
minda.
2. Guru memberi lembaga
kerja kepada murid-
murid.
LAMPIRAN

Puzzle