Anda di halaman 1dari 79

Buku Panduan

Daftar Kosa Kata


Bahasa Melayu SJK
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Buku Panduan Daftar Kosa Kata


Bahasa Melayu
Sekolah Jenis Kebangsaan

Bahagian Pembangunan Kurikulum

2018
Terbitan 2018

© Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam
apa-apa juga bentuk dan dengan cara apa-apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum
mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8,
Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.
KANDUNGAN
Rukun Negara………………………………………………………………………………………………………………..
v
Falsafah Pendidikan Kebangsaan…………………………………………………………………………………………
vi
Kata alu-aluan……………………………………………………………………………………………………………….
vii
Pendahuluan…………………………………………………………………………………………………………………..
1
Objektif ………………………………………………………………………………………………………………………..
2
Kaedah Penggunaan………………………………………………………………………………………………………...
3
Tema 1 Kekeluargaan ………………………………………………………………………………………………………
12
 Situasi di Dapur…………………………………………………………………………………………..
14
 Situasi di Ruang Tamu…………………………………………………………………………………..
15
 Situasi di Dusun …………………………………………………………………………………………
18
Tema 2 Kemasyarakatan……………………………………………………………………………………………………
22
 Situasi Gotong-royong…………………………………………………………………………………..
23
 Situasi di Majlis Perkahwinan…………………………………………………………………………...
25
Tema 3 Kesihatan dan Kebersihan ……………………………………………………………………………………….
28
 Situasi di Wad …………………………………………………………………………………………..
29
Tema 4 Keselamatan ………………………..……………………………………………………………………………..
31
 Situasi di Jalan Raya …………………………………………………………………………………..
32
Tema 5 Perpaduan …………………………………….………………………………………………………………….
34
 Situasi di Majlis Rumah Terbuka ………………………………………………………………………
35
Tema 6 Kebudayaan, Kesenian dan Estetika…………………………………………………………………………….
38
 Situasi Latihan Persembahan …………………………………………………………………………
39
Tema 7 Jati Diri ………………………………………………………………………………………………………………
41
 Situasi Sambutan Hari Kebangsaan…………………………………………………………………..
42
 Situasi Sambutan Bulan Kemerdekaan……………………………………………………………….
44
Tema 8 Sains Teknologi dan Inovasi……………………………………………………………………………………..
47
 Situasi di Makmal Komputer ……………………………………………………………………………
48
Tema 9 Alam Sekitar dan Teknologi Hijau …………………………………………………………………………….
50
 Tanaman Hidroponik……………………………………………………………………………………
51
 Cintailah Sungai Kita……………………………………………………………………………………
53
Tema 10 Pertanian dan Penternakan ……………………………………………………………………………………
56
 Situasi di Ladang ……………………………………………………………………………………….
57
Tema 11 Pengurusan Kewangan - Situasi di Bank………………………………………………………………………
59
 Situasi di Bank ………………………………………………………………………………………….
60
Tema 12 Ekonomi dan Keusahawanan …………………………...…………………………………………………….
62
 Sumber Pendapat ………………………………………………………………………………………
63
Nama Penggubal……………………………………………………………………………………………………………
66
RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;
Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara
akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi
kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan
sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN


KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi
individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari
segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha
ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri
serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan
negara”

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

vi
Kata Alu-aluan

Penghasilan Buku Panduan Daftar Kosa Kata ini merupakan salah satu usaha Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK),
Kementerian Pendidikan Melaysia untuk membantu murid-murid sekolah rendah khususnya murid di Sekolah Jenis
Kebangsaan (SJK) untuk meningkatkan tahap penguasaan kosa kata Bahasa Melayu dalam kalangan murid bukan
penutur jati.

Buku Panduan Daftar Kosa Kata Bahasa Melayu SJK ini disediakan sebagai bahan sokongan kurikulum. Buku ini boleh
dijadikan panduan kepada guru untuk mengajarkan kosa kata dalam mata pelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah.
Kandungan buku kosa kata ini disusun berdasarkan 11 tema yang terdapat dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah
(KSSR). Tema-tema yang dipelajari ialah Kekeluargaan, Kemasyarakatan, Kesihatan dan Kebersihan, Keselamatan,
Perpaduan, Kebudayaan, Kesenian dan Estetika, Jati Diri, Patriotisme dan Kewarganegaraan, Sains, Teknologi dan
Inovasi, Kelestarian Alam, Pertanian dan Penternakan, Ekonomi, Keusahawanan dan Kewangan. Kosa kata yang sesuai
mengikut tema dan tahun dipilih dan disenaraikan bagi memudahkan guru merancang dan melaksanakan pengajaran dan
pembelajaran di dalam bilik darjah.

Penguasaan kosa kata sangat penting dalam proses pembelajaran bahasa. Tahap penguasaan kosa kata menjadi salah
satu daripada ukuran keterampilan berbahasa murid. Murid perlu menguasai kosa kata, sama ada kosa kata umum atau
kosa kata istilah untuk meningkatkan kemahiran berbahasa murid. Melalui aktiviti pengembangan kosa kata, murid dapat
memahami makna perkataan yang didengar, dibaca serta dapat bertutur dengan menggunakan perkataan yang tepat dan
berkesan secara lisan mahupun penulisan. Kreativiti guru dalam mempelbagaikan aktiviti pengembangan kosa kata dalam
pengajaran amat digalakkan

.
Buku ini sesuai dijadikan sumber rujukan kepada golongan pendidik. Penghasilan buku ini melibatkan tenaga pakar seperti
pensyarah universiti awam dan Institut Pendidikan Guru, Munsyi Dewan, Guru Cemerlang Bahasa Melayu, pegawai SISC+
BM, guru-guru Bahasa Melayu dari Sekolah Kebangsaan (SK) dan SJK , termasuk editor buku teks Dewan Bahasa dan
Pustaka (DBP) telah menyumbangkan kepakaran masing-masing bagi memastikan kualiti buku ini. BPK, merakamkan
setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak
langsung sehingga terhasilnya bahan ini.

(SHAZALI BIN AHMAD)


Pengarah
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia

viii
KOSA KATA BAHASA MELAYU SJK

PENDAHULUAN

Kosa kata merupakan perbendaharaan yang digunakan secara meluas dalam kemahiran lisan, bacaan dan penulisan yang
perlu dikuasai oleh murid. Pemilihan kosa kata dalam buku ini berdasarkan tema yang terdapat dalam Dokumen Standard
Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) KSSR Semakan. Penguasaan dan pemahaman terhadap sesuatu kosa kata dapat
membantu murid menguasai bahasa Melayu dengan baiknya dalam aktiviti pembelajaran dan kehidupan harian.

Buku Panduan Daftar Kosa Kata ini dapat dijadikan rujukan kepada guru-guru untuk memilih kosa kata yang sesuai dalam
proses pengajaran dan pembelajaran (PdP) yang berasaskan tema seperti yang terdapat dalam DSKP Kurikulum Standard
Sekolah Rendah (KSSR) Bahasa Melayu SJK. Hal ini membantu memudahkan guru merancang dan melaksanakan strategi
PdP dengan menggunakan kosa kata yang sesuai. Pemilihan dan pemahaman kosa kata yang terdapat dalam buku ini
lebih mudah difahami kerana dibantu dengan ilustrasi berdasarkan tema yang digunakan. Buku Panduan Daftar Kosa Kata
ini turut menyenaraikan kata nama, kata kerja, kata adjektif, penjodoh bilangan dan peribahasa bagi menyokong
penggunaan kosa kata yang disenaraikan. Selain kosa kata umum, kosa kata istilah juga disenaraikan dalam buku kosa
kata ini. Penggunaan Buku Panduan Daftar Kosa Kata ini turut menggalakkan murid merujuk kamus dalam proses mencari
makna dan maksud sesuatu kosa kata yang betul.

Diharapkan Buku Panduan Daftar Kosa Kata ini dapat membantu guru melaksanakan PdP bahasa Melayu dengan
berkesannya dan , dapat meningkatkan tahap penguasaan Bahasa Melayu murid.

1
KOSA KATA BAHASA MELAYU SJK

OBJEKTIF

Buku Panduan Daftar Kosa Kata Bahasa Melayu SJK bertujuan:

i membantu guru memilih kosa kata yang sesuai berdasarkan tema mengikut konteks.

ii. memperkaya kosa kata murid melalui kata nama, kata dasar, kata terbitan, kata adjektif, penjodoh
bilangan, dan peribahasa.

iii. meningkatkan penguasaan kemahiran berbahasa murid melalui penguasaan kosa kata.

KAEDAH PEMILIHAN KOSA KATA

Pemilihan kosa kata ini berasaskan tema yang digunakan dengan mengambil kira perkara-perkara yang berikut:
i kosa kata yang dapat digunakan dalam pelbagai tema.

ii kosa kata yang menjadi kebiasaan dalam penggunaan seharian dan persekitaran murid.

iii kosa kata yang dapat merangkumi pelbagai bidang penggunaan dan mempunyai makna yang luas.

iv kosa kata yang relevan mengikut konteks.

2
KOSA KATA BAHASA MELAYU SJK

KAEDAH PENGGUNAAN

Kosa kata ini diajarkan mengikut keperluan dan tahap kesukaran perkataan. Perkataan yang mudah, umum, maujud
dan tinggi kekerapan penggunaan perlu diperkenalkan terlebih dahulu kepada murid. Perkataan dan istilah yang
sukar atau baharu wajar diperkenalkan bersama-sama perkataan yang telah diketahui oleh murid. Guru hendaklah
mengaitkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada murid.

Guru hendaklah mengajarkan kosa kata dengan mengaitkan topik yang dibincangkan semasa mengajarkan
kemahiran mendengar, kemahiran bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Guru juga seharusnya
mengajarkan kosa kata dalam pelbagai konteks. Dengan ini, murid boleh menguasai kosa kata tersebut dengan
mudahnya dan bermakna.

Buku Kosa Kata ini harus digunakan secara kreatif oleh guru dengan mempelbagaikan strategi pengembangan kosa
kata dalam proses PdP. Selain menggalakkan murid merujuk kamus untuk mencari makna perkataan, guru juga
harus menggunakan strategi, kaedah dan teknik yang sesuai, berkesan dan menarik untuk membantu murid
pelbagai kebolehan menguasai kosa kata. Guru hendaklah sentiasa mengaitkan pengetahuan dan pengalaman
sedia ada murid semasa PdP. Rajah berikut adalah contoh pengajaran yang boleh dilaksanakan oleh guru.

3
KOSA KATA BAHASA MELAYU SJK

Guru menulis perkataan


Guru menyebut Guru memberitahukan Guru menggunakan
dengan membezakan
perkataan dan murid makna perkataan dengan perkataan dalam
warna mengikut
mendengar. cara yang sesuai. ayat pendek.
suku kata.

Guru menjelaskan makna


Guru membimbing murid perkataan, penggunaan
Murid mengulangi ayat Guru menulis
menyebut dan menulis penjodoh bilangan dan
yang dibentuk oleh guru. makna perkataan.
perkataan. simpulan bahasa
yang berkaitan.

Murid menulis perkataan, Murid membina ayat


Murid membaca senarai makna perkataan dan dengan menggunakan
perkataan yang ditulis. ayat dalam buku penjodoh bilangan atau
kosa kata. simpulan bahasa.

Rajah 1: Kaedah Penggunaan Buku Panduan Daftar Kosa Kata

4
KOSA KATA BAHASA MELAYU SJK

Perkataan yang dikumpulkan hendaklah dijelaskan maknanya. Terdapat beberapa cara untuk menerangkan makna
perkataan.

i. Menjelaskan makna dengan menunjukkan objek konkrit.

ii. Menerangkan makna kata kerja dengan melakonkan perbuatan (membuka pintu) - guru hendaklah
melakukan perbuatan tersebut.
iii. Menerangkan makna kata nama dengan memainkan peranan makna tersebut, seperti menerangkan
makna (doktor) - guru melakonkan watak sebagai doktor.

iv. Menerangkan makna sesuatu perkataan dengan menyebut antonimnya.

v. Menerangkan makna sesuatu perkataan dengan menyebut sinonimnya.

vi. Menerangkan makna sesuatu perkataan dengan menyebut perkataan yang terkandung di dalamnya,
seperti menerangkan makna keluarga dengan menyebut anggota keluarga.

vii. Menjelaskan makna sesuatu perkataan.

viii. Menerangkan makna sesuatu perkataan dengan mengulangi bacaan bagi perkataan yang diulang.

ix. Mencari makna melalui kamus.

x. Menerangkan makna dengan menterjemahkan makna perkataan dalam bahasa ibunda murid.
(jika perlu sahaja)

5
KOSA KATA BAHASA MELAYU SJK

Contoh Kaedah Penggunaan Buku Panduan Daftar Kosa Kata dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Contoh Ilustrasi 1 (Tema Kekeluargaan – Situasi di Dapur)

Cadangan aktiviti

6
KOSA KATA BAHASA MELAYU SJK

Aktiviti Kemahiran Lisan

1. Guru memulakan pengajaran dengan aktiviti pandang dan sebut .


Gambar digunakan sebagai bahan rangsangan untuk menghasilkan pertuturan. Guru dapat melaksanakan aktiviti
ini dengan cara menyebut perkataan yang terdapat dalam gambar dan murid meniru sebutan guru. Selepas itu,
murid diminta mengeja perkataan tersebut.

2. Guru juga dapat menggunakan latih tubi sebutan berdasarkan gambar.


Latihan ini dijalankan dengan cara murid mendengar dan meniru sebutan guru. Latihan ini bertujuan melatih murid
menguasai bunyi bahasa, sebutan dan pola ayat. Latihan ini termasuklah latih tubi pemintal lidah yang bertujuan
melatih murid menyebut sesuatu bunyi dengan betulnya dan tepat.

3. Guru melaksanakan pengajaran berbentuk interaksi sosial. Aktiviti ini berfokuskan penggunaan bahasa yang
sesuai dalam konteks. Aktiviti ini berbentuk soal jawab, sumbang saran, perbualan, perbincangan, simulasi ,
nyanyian, lakonan dan lain-lain lagi.

4. Pengajaran guru dapat dikembangkan dengan Aktiviti Memproses Maklumat boleh dilaksanakan dalam kumpulan.
Secara umumnya murid-murid mempunyai jurang maklumat, komunikasi ini diwujudkan kerana timbul keperluan
untuk berbincang dan menyelesaikan sesuatu tugasan.

7
KOSA KATA BAHASA MELAYU SJK

Aktiviti Kemahiran Membaca

1. Pengajaran guru dapat dilaksanakan dengan meminta murid meneliti dan membaca gambar.
Murid membaca perkataan yang ditulis oleh guru berdasarkan gambar.
2. Guru mengembangkan kosa kata dengan meminta murid membaca frasa.
3. Guru mengembangkan frasa dan membimbing murid membaca ayat.

Contoh mengajarkan kemahiran membaca kosa kata berpandukan gambar


membaca perkataan Kakak

membaca frasa kakak mencuci

membaca ayat kakak mencuci pinggan

Kakak Siti mencuci pinggan

Kakak Siti mencuci pinggan di dapur

8
KOSA KATA BAHASA MELAYU SJK

Contoh mengajarkan kemahiran membaca daripada kosa kata yang dikembangkan berpandukan gambar

kakak

kakak Siti

kakak Siti mencuci pinggan

kakak Siti mencuci pinggan dan mangkuk

Penggunaan kakak Siti mencuci pinggan dan mangkuk yang kotor


kosa kata kakak Siti mencuci pinggan dan mangkuk yang kotor di singki

kakak Siti rajin mencuci pinggan dan mangkuk yang kotor di singki

kakak Siti rajin membantu ibu mencuci pinggan dan mangkuk yang kotor di singki

Kakak Siti rajin membantu ibu mencuci pinggan dan mangkuk yang kotor dengan
menggunakan span dan sabun pencuci pinggan.

9
KOSA KATA BAHASA MELAYU SJK

5.
Aktiviti Kemahiran Menulis

1. Pengajaran dimulakan dengan murid menulis perkataan secara mekanis.


2. Guru meminta murid menulis frasa secara mekanis.
3. Guru menulis ayat yang mengandungi kosa kata yang dipelajari secara mekanis.
4. Guru mengadakan aktiviti memadankan perkataan dengan gambar.
5. Guru meminta murid membina frasa atau melengkapkan frasa.
6. Guru meminta murid menulis perkataan / frasa dan ayat secara imlak.
7. Guru membimbing murid membina ayat yang mengandungi kosa kata yang dipelajari.
8. Guru membimbing murid menulis karangan berdasarkan gambar.

6.
Aspek Seni Bahasa

1. Murid menyanyi lagu yang mengandungi kosa kata yang dipelajari berdasarkan gambar.
2. Murid melafazkan puisi yang mengandungi kosa kata yang dipelajari berdasarkan gambar.
3. Murid melafazkan dialog atau berlakon menggunakan kosa kata yang dipelajari berdasarkan gambar.
4. Murid bercerita dengan menggunakan kosa kata yang dipelajari berdasarkan gambar.

Aspek Tatabahasa

1. Aspek tatabahasa diberikan penekanan semasa melaksanakan aktiviti kemahiran mendengar dan bertutur, aktiviti
kemahiran membaca dan aktiviti kemahiran menulis yang dipelajari berdasarkan gambar.
2. Murid membuat latihan berkaitan dengan tatabahasa secara bertulis.

10
KOSA KATA BAHASA MELAYU SJK

PENTAKSIRAN

Pengajaran dan pembelajaran kemahiran bahasa yang dilaksanakan oleh guru menggunakan buku kosa kata ini
juga dapat melaksanakan penilaian yang berterusan untuk mengetahui tahap pemahaman dan kemampuan murid
menguasai kosa kata iaitu melalui pemerhatian, aktiviti mendengar dan bertutur, aktiviti membina ayat secara lisan,
aktiviti membaca dan aktiviti menulis. Pada awal pembelajaran, guru seharusnya mengesan tahap penguasaan
kosa kata murid terlebih dahulu. Melalui penilaian formatif dan sumatif yang dilaksanakan, guru dapat melihat tahap
penguasaaan kosa kata murid serta menilai strategi pengajaran guru semula.

Kosa kata akan dapat dikumpulkan dengan menggunakan beberapa aktiviti yang dicadangkan seperti sentiasa
mendengar bahan audio, membaca pelbagai bahan bacaan, menggunakan kamus dan berinteraksi dalam bahasa
Melayu. Selain mengumpul kosa kata, proses mengingati dan mengaplikasikannya juga perlu diamalkan. Antara
aktiviti yang dicadangkan termasuklah membaca, menulis, dan menonton secara berterusan, berkomunikasi,
menterjemah, menjalankan aktiviti bahasa, mengikuti perkhemahan bahasa dan mengadakan lawatan sambil
belajar. Bagi meningkatkan penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan murid SJK, aspek kosa kata harus
diberikan penekanan dalam pengajaran bahasa. Penguasaan ini dapat berlaku melalui proses PdP. Murid yang
menguasai kosa kata dengan baiknya akan dapat menguasai bahasa dengan baik. Proses PdP bahasa Melayu di
SJK hendaklah bermula dengan pembelajaran kosa kata dalam pelbagai aktiviti terutamanya semasa berkomunikasi
di dalam bilik darjah agar murid dapat meningkatkan penguasaan bahasa dengan baik.

11
KOSA KATA BAHASA MELAYU SJK

TEMA 1: KEKELUARGAAN (SITUASI DI DAPUR)

12
KOSA KATA BAHASA MELAYU SJK

TEMA 1: KEKELUARGAAN (SITUASI DI DAPUR)


Kata Nama Kata Kerja
Bil Bil Bil Bil Bil
1 abang 27 ketuhar 53 span 1 bekerjasama 27 menelan *
2 adik 28 kuali 54 sudip * 2 bergotong-royong 28 mengadun *
3 alas meja 29 lesung batu * 55 sudu 3 bantu-membantu 29 mengalir
4 ayah 30 mangkuk 56 suis 4 makan 30 mengayak *
5 bapa 31 palam * 57 tong sampah 5 memanaskan 31 mengelap
6 batu giling * 32 papan landas 58 tudung saji 6 memasak 32 mengelar *
7 belanga * 33 penapis air 59 kain buruk 7 memanggang * 33 mengepal *
8 buih 34 pengayak * 60 batu lesung * 8 memarut * 34 menggentel *
9 butang 35 pengemop 61 kerusi 9 membakar 35 menggiling *
10 cawan 36 pengisar 62 meja 10 membancuh * 36 menggoreng
11 cerek 37 penimbang* 63 cucu 11 membasuh 37 menghidangkan
12 dapur 38 penyangkut * 64 anak 12 membelah 38 menghidu
13 datuk 39 periuk 65 ikan 13 memerah * 39 menghiris *
14 dulang 40 peti sejuk 66 bawang 14 memerap * 40 mengisar *
15 emak 41 pili 15 memotong 41 mengukur
16 gambar 42 pinggan 16 melumur * 42 menguli*
17 garpu 43 piring 17 menanak * 43 mengupas *
18 gelas 44 pisau 18 menapis * 44 mengunyah
19 ketuhar gelombang 45 rak pinggan 19 mencanai 45 menimbang
20 hud 46 Roti 20 mencecah 46 menitik *
21 ibu 47 senduk 21 mencelur * 47 menjemput
22 jag 48 singki (penadah air paip) * 22 mencencang * 48 menjerang *
23 jem 49 sinki (salur lepasan) * 23 mencubit * 49 menuang *
24 kabinet 50 sisa makanan 24 mencuci 50 menumbuk
25 kain lap 51 sisa pepejal * 25 menebar * 51 menumis *
26 kaya 52 soket 26 meneguk * 52 memeram*

13
KOSA KATA BAHASA MELAYU SJK

TEMA 1: KEKELUARGAAN (SITUASI DI DAPUR)


Kata Kerja Kata Adjektif Penjodoh Bilangan Peribahasa
Bil Bil Bil Bil Bil
53 merebus * 1 bahaya 24 kesat 1 batang 1 anak bongsu
54 merendang * 2 basah 25 kilat 2 biji 2 anak emas
55 mereneh * 3 basi * 26 kotor 3 bilah 3 anak sulung
56 menyiat * 4 bersih 27 lapar 4 buah 4 anak tunggal
57 menyukat * 5 busuk 28 lazat 5 buku 5 bagai aur dengan tebing
58 menyiang * 6 cair 29 lemau * 6 butir 6 berat tulang
7 cermat 30 lembab * 7 cubit * 7 buruk makan
8 dahaga 31 licin 8 ekor 8 lipas kudung
9 enak 32 lumat * 9 genggam * 9 manis seperti gula
10 garing * 33 manis 10 helai 10 mulut murai
11 gelojoh * 34 masam 11 hiris * 11 rajin seperti semut
12 halus 35 masin 12 jemput * 12 ringan tulang
13 hamis * 36 pahit 13 keping 13 seperti bertih digoreng *
14 hancur * 37 panas 14 labu* 14 sibuk seperti lebah
15 hangit * 38 pedas 15 orang 15 tajam seperti sembilu *
16 hangus * 39 pekat 16 potong
17 hanyir * 40 rapuh *
18 hapak * 41 rangup *
19 hati-hati 42 sedap
20 haus 43 sejuk
21 kasar 44 tawar
22 kenyang 45 tengik *
23 kering 46 tumpul
47 perisa*
48 wangi

Catatan: Kosa kata bertanda * dicadangkan agar diajarkan kepada murid tahap 2.

14
KOSA KATA BAHASA MELAYU SJK

TEMA 1 - KEKELUARGAAN (SITUASI DI RUANG TAMU)

15
KOSA KATA BAHASA MELAYU SJK

TEMA 1 - KEKELUARGAAN (SITUASI DI RUANG TAMU)


Kata Nama Kata Kerja Kata Adjektif
Bil Bil Bil Bil Bil
1 abang 26 mainan 1 bercerita 26 menatang * 1 asyik*
2 adik 27 mak cik 2 berbual-bual 27 mencium 2 bersih
3 almari 28 meja 3 berdiri 28 mendengar 3 banyak
4 anak saudara 29 mesin jahit 4 berehat 29 mendodoikan * 4 bersyukur *
5 ayah 30 nenek 5 bergurau 30 mengatur 5 bising
6 bapa saudara 31 pak cik 6 bermain 31 mengayun * 6 cantik
7 bayi 32 pasu 7 bersalam 32 mengelap 7 ceria *
8 benang 33 pendingin hawa * 8 bersandar 33 mengemas 8 cermat
9 buaian 34 pengikat langsir 9 bersila 34 mengemop 9 gembira
10 bunga 35 penyaman udara 10 bersimpuh * 35 menggantung 10 harum
11 datuk 36 penyepit langsir * 11 duduk 36 menggubah * 11 hormat
12 emak 37 permaidani / karpet 12 melayari 37 menghampar * 12 kasih
13 gambar 38 pintu 13 meletakkan 38 menghias 13 kemas
14 gunting 39 potret * 14 melipat 39 menghidangkan 14 khusyuk *
15 hiasan dinding 40 radio 15 melipat kain 40 meniarap * 15 layu
16 ibu saudara 41 rak surat khabar 16 memandang 41 menjahit 16 leka *
17 jam dinding 42 sofa 17 memangku * 42 menjemput 17 lena
18 jarum peniti * 43 surat khabar 18 memasang 43 menonton 18 meriah
19 kakak 44 televisyen 19 membaca 44 menyambut 19 mesra
20 karpet * 45 tetamu 20 membantu 45 menyapu 20 nipis
21 kerusi 46 tikar 21 membawa 46 menyusun 21 nyenyak *
22 kipas siling 47 tingkap / jendela 22 membelek * 47 minum 22 riang
23 lampu 48 tuala 23 membuka 48 tersenyum 23 sayang
24 lampu hiasan 49 kiub / kubus * 24 memegang 24 selamat
25 langsir 25 mempersilakan 25 tebal

16
KOSA KATA BAHASA MELAYU SJK

TEMA 1 - KEKELUARGAAN (SITUASI DI RUANG TAMU)


Kata Adjektif Penjodoh Bilangan Peribahasa
Bil Bil Bil
26 tekun 1 batang 1 air muka
27 teliti 2 bidang 2 anak angkat
3 buah 3 anak bapa
4 biji 4 anak bongsu
5 gulung * 5 anak cucu
6 helai 6 anak emas
7 jambak * 7 anak kandung
8 keping 8 anak kembar
9 ketul 9 anak sulung
10 kuntum 10 barang kemas
11 lembar * 11 berat mulut
12 naskhah * 12 buah tangan
13 orang 13 cahaya mata
14 pasang 14 cepat seperti kilat
15 unit 15 lambat seperti kura-kura / siput
16 manis seperti gula
17 seperti menatang minyak yang penuh*
18 muka pintu
19 ringan tulang
20 senyum kambing *
21 tangan terbuka
22 tidur mati
23 tidur-tidur ayam

Catatan: Kosa kata bertanda * dicadangkan agar diajarkan kepada murid tahap 2.

17
KOSA KATA BAHASA MELAYU SJK

TEMA 1: KEKELUARGAAN (SITUASI DI DUSUN)

18
KOSA KATA BAHASA MELAYU SJK

TEMA 1: KEKELUARGAAN (SITUASI DI DUSUN)

Kata Nama Kata Kerja Kata Adjektif


Bil Bil Bil Bil Bil
1 abang 26 lampu 1 bekerjasama 26 merasa 1 bahaya
2 adik 27 langsat 2 bercangkung * 27 merekah * 2 banyak
3 atap 28 lantai 3 berehat 28 merayap * 3 basah
4 ayah 29 lori 4 bersimpul * 29 menikmati * 4 becak *
5 bakul 30 lalang 5 bertinggung * 30 mengutip 5 berat
6 bangsal * 31 lentera* 6 gugur 31 terbelah 6 bersih
7 banir 32 manggis 7 makan 7 besar
8 bapa 33 mak cik 8 memasukkan 8 bulat
9 botol air 34 monyet 9 membersihkan 9 busuk
10 besen * 35 nangka 10 memetik 10 cermat
11 cangkul 36 nyamuk 11 memilih 11 coklat
12 dangau * 37 pak cik 12 menebas * 12 dahaga
13 dahan 38 parang 13 mengait * 13 enak
14 datuk 39 penimbang * 14 mengambil 14 gelojoh *
15 durian 40 pisau 15 mengangkat 15 gembira
16 daun 41 pokok 16 menggoncang * 16 halus
17 duri 42 pulasan * 17 menghidu 17 haus
18 emak 43 pengait 18 mengisi 18 hijau
19 galah 44 putik * 19 mengopek * 19 hitam
20 golok * 45 raga 20 mengumpulkan 20 kasar
21 ibu 46 rambutan 21 mengunyah * 21 kecil
22 kain buruk 47 ranting 22 mengupas * 22 kelat *
23 kasut 48 sabit 23 menimbang 23 kenyang
24 kerengga * 49 selipar 24 menjolok * 24 keras
25 kakak 50 semut 25 menyiram 25 kering

19
KOSA KATA BAHASA MELAYU SJK

51 sepupu
52 terendak *
53 topi
54 tupai
55 tangkai *
56 tiang
57 wakaf *

Catatan: Kosa kata bertanda * dicadangkan agar diajarkan kepada murid tahap 2.

20
KOSA KATA BAHASA MELAYU SJK

TEMA 1: KEKELUARGAAN (SITUASI DI DUSUN)


Kata Adjektif Penjodoh Bilangan Peribahasa
Bil Bil Bil Bil
28 kotor 48 ranum * 1 bakul 1 anak bongsu
29 kukuh * 49 rendah 2 batang 2 anak emas
30 kuning 50 rendang * 3 biji 3 anak sulung
31 lapar 51 rimbun * 4 bilah 4 anak tunggal
32 layu 52 ringan 5 buah 5 berat tulang
33 lazat 53 sedap 6 buku 6 buruk makan
34 lebat 54 perisa 7 butir 7 anak angkat
35 lembab * 8 ekor 8 manis seperti gula
36 letih 9 gugus * 9 makan angin
37 licin 10 hiris * 10 rajin seperti semut
38 manis 11 ikat 11 ringan tulang
39 masak 12 kilogram * 12 seperti aur dengan tebing
40 masam 13 longgok * 13 tajam seperti sembilu */ pisau
41 mengkal* 14 orang 14 kaki ayam
42 muda 15 potong
43 mudah 16 pangsa *
44 panas 17 raga
45 panjang 18 tangkai *
46 pendek 19 ulas
47 rajin

Catatan: Kosa kata bertanda * dicadangkan agar diajarkan kepada murid tahap 2.

21
KOSA KATA BAHASA MELAYU SJK

TEMA 2 - KEMASYARAKATAN (SITUASI GOTONG-ROYONG)

22
KOSA KATA BAHASA MELAYU SJK

TEMA 2 - KEMASYARAKATAN (SITUASI GOTONG-ROYONG)


Kata Nama Kata Kerja Kata Adjektif
Bil Bil Bil Bil Bil
1 adik-beradik 27 mesin rumput 1 bekerjasama 27 mengangkat 1 bersih
2 baja 28 minuman 2 berbual-bual 28 mengecat 2 busuk
3 bangku 29 paku 3 bergotong-royong 29 menggalas * 3 cantik
4 bantuan 30 papan gelongsor 4 berjalan 30 menggali 4 ceria
5 beg plastik 31 parang 5 bertinggung * 31 menggergaji 5 cermat *
6 berus 32 pasu 6 makan 32 menggunting 6 comot *
7 buaian 33 pemangkas * 7 melangkah * 33 mengorek * 7 dahaga
8 bunga 34 penduduk 8 meletakkan 34 menghidang 8 dalam
9 but keselamatan 35 penggelek cat * 9 memaku 35 menghulur * 9 enak
10 cangkul 36 penyodok * 10 memangkas * 36 mengutip 10 erat *
11 cat 37 pokok 11 memanjat 37 menimbus * 11 gembira
12 cawan 38 pongkes * 12 memasukkan 38 menjinjing * 12 Ikhlas *
13 daun 39 rumput 13 membaiki 39 menoleh * 13 kemas
14 gergaji 40 sarung tangan 14 membantu 40 menolong 14 kotor
15 golok * 41 sisir / pencakar * 15 membawa 41 menyapu 15 lesu *
16 jiran 42 tanah 16 membersihkan 42 merakam 16 letih
gambar
17 jongkang-jongket 43 tangga 17 membongkok * 43 merumput 17 meriah *
18 kamera video 44 tiang 18 memegang 18 mesra
19 kasut 45 topi 19 memesin* 19 panjang
20 kawan 46 tukul 20 memotong 20 penat *
21 karung plastik * 47 tunggul * 21 menatang 21 rapat
22 kerusi 22 mencabut 22 renek *
23 lubang 23 mencantas * 23 segar
24 makanan 24 menebang 24 tajam
25 mangkuk 25 menerima 25 tekun
26 meja 26 mengacau 26 usang *

23
KOSA KATA BAHASA MELAYU SJK

TEMA 2 - KEMASYARAKATAN (SITUASI GOTONG-ROYONG)


Penjodoh bilangan Peribahasa
Bil Bil
1 batang 1 anak buah
2 bidang 2 bahasa pasar *
3 biji 3 berat sama dipikul, ringan sama dijinjing
4 bilah 4 bulat air kerana pembetung, bulat kata kerana muafakat *
5 buah 5 bulat kata *
6 bungkus 6 luas seperti lautan
7 helai 7 mandi peluh
8 ketul* 8 muafakat membawa berkat *
9 kumpulan 9 rajin seperti semut
10 longgok * 10 ringan tulang
11 pasang
12 rumpun *
13 balang *
14 orang
15 tin
16 timbun *

Catatan: Kosa kata bertanda * dicadangkan agar diajarkan kepada murid tahap 2.

24
KOSA KATA BAHASA MELAYU SJK

TEMA 2 - KEMASYARAKATAN (SITUASI DI MAJLIS PERKAHWINAN)

25
KOSA KATA BAHASA MELAYU SJK

TEMA 2 - KEMASYARAKATAN (SITUASI DI MAJLIS PERKAHWINAN)


Kata Nama Kata Kerja
Bil Bil Bil Bil Bil
1 anak saudara 26 khemah 51 periuk 1 berasap 26 mencuci
2 baju kebaya 27 kipas 52 periuk besar 2 berbual-bual 27 mendirikan
3 baju kurung 28 kompang * 53 pesilat* 3 berdakap * 28 mendukung
4 besan * 29 kuih-muih 54 rumah 4 bergambar 29 menepung tawar *
5 biras * 30 laman rumah 55 rupawan* 5 berinai * 30 menerima
6 bunga manggar * 31 lauk-pauk 56 saudara-mara 6 berjalan 31 mengacau
7 bunga pahar * 32 mak cik 57 seluar 7 berkompang * 32 mengalungkan *
8 bunga telur * 33 mak andam * 58 songket * 8 bernyala 33 mengepit *
9 cenderamata 34 makanan 59 songkok 9 berpayung 34 mengatur
10 dataran * 35 menantu * 60 tanjak * 10 berpencak * 35 menghias
11 dokoh * 36 Pak Andak * 11 bersalam 36 menghidangkan
12 hadiah 37 Pak Anjang * 12 bersanding * 37 mengipas *
13 halaman 38 Pak Cik * 13 bersanggul* 38 mengucapkan
14 ibu saudara 39 Pak Lang * 14 bersilat 39 mengunyah *
15 jurugambar 40 Pak Ngah * 15 melihat 40 menuang
16 juruhias 41 Pak Tam * 16 melayan 41 menyenduk / mencedok *
17 kain samping * 42 Pak Teh * 17 memalu * 42 merakam gambar
18 kalung * 43 Pak Uda * 18 memasak 43 merenjiskan *
19 kasut 44 Pak Usu * 19 memasang 44 mendandan *
20 kawah * 45 pak cik 20 membawa 45 mengapit *
21 kayu api 46 payung 21 memberikan 46 tersenyum
22 kemeja 47 pelamin * 22 membetulkan
23 kenduri * 48 penanggah* 23 memeluk
24 keris 49 pengapit * 24 memotong
25 kerusi 50 pengantin 25 menatang

26
KOSA KATA BAHASA MELAYU SJK

TEMA 2 - KEMASYARAKATAN (SITUASI DI MAJLIS PERKAHWINAN)


Kata Adjektif Penjodoh Bilangan Peribahasa
Bil Bil Bil
1 anggun * 22. pijar * 1 baris 1 ada bakat * 22 panas seperti api
2 ayu * 2 batang 2 bagai cincin dengan permata * 23 tangkas seperti
pendekar *
3 berani 3 berkas * 3 bagai pinang dibelah dua *
4 cantik 4 biji 4 bagai bulan purnama **
5 ceria 5 bilah 5 bagai bulan empat belas
6 comel 6 buah 6 banting tulang *
7 gagah* 7 bungkus 7 banyak mulut
8 gembira 8 kaki 8 berat hati
9 gementar* 9 kalung * 9 buah mulut
10 jelita * 10 kuntum 10 buah tangan
11 kacak* 11 pasang 11 cahaya mata
12 lawa 12 puntung * 12 cantik seperti bidadari
13 meriah * 13 rawan * 13 kaki ayam
14 mesra 14 untai* 14 manis mulut
15 molek * 15 utas 15 mencuit hati *
16 panas 16 merah seperti biji saga / darah
17 sedap 17 mulut murai
18 segak* 18 raja sehari
19 tampan* 19 ringan tulang
20 tangkas * 20 riuh seperti pasar
21 teruja* 21 tanda mata

Catatan: Kosa kata bertanda * dicadangkan agar diajarkan kepada murid tahap 2.

27
KOSA KATA BAHASA MELAYU SJK

TEMA 3: KESIHATAN DAN KEBERSIHAN (SITUASI DI WAD)

28
KOSA KATA BAHASA MELAYU SJK

TEMA 3 - KESIHATAN DAN KEBERSIHAN (SITUASI DI WAD)


Kata Nama Kata Kerja Kata Adjektif
Bil Bil Bil Bil
1 almari 27 obesiti* 53 wad 1 berjalan 1 aktif 27 teliti *
2 air 28 papan klip 2 berdenyut* 2 berani
3 anduh * 29 pekerja 3 merawat 3 bimbang
4 baldi 30 pembalut 4 berbual-bual 4 cekap *
5 bantal 31 pengusung * 5 melaporkan 5 cemas
6 cadar 32 pesakit 6 melawat 6 cergas
7 cecair pencuci 33 picagari * 7 memantau* 7 cuak *
8 cermin 34 punat* 8 membalut 8 dedikasi *
9 denyutan * 35 poster 9 menarik 9 gementar*
10 doktor 36 rawatan 10 menjinjing * 10 gemuruh *
11 dos* 37 selimut 11 menyorong * 11 lemah
12 gebar * 38 serat 12 mengucapkan 12 manis
13 gegantung* 39 singki 13 mengusung * 13 mesra
14 jam dinding 40 sink 14 menolak 14 obes*
15 jarum suntik 41 stetoskop * 15 mengemop 15 pahit
16 jururawat 42 tegukan* 16 menganduh * 16 parah *
17 kabinet 43 tompokan 17 memeriksa 17 pulih *
18 katil 44 tilam 18 memesan 18 prihatin
19 kerusi roda 45 tirai* 19 memicit * 19 rajin
20 kipas 46 titik 20 mencatat 20 ramah
21 lantai 47 tongkat 21 meraung * 21 ringan
22 layanan 48 tongkat ketiak* 22 menyuntik 22 sabar
23 lengan 49 tompokan 23 menjaga 23 sakit
24 logo 50 tumpahan 24 tercedera* 24 sihat
25 losen 51 ubat 25 terhincut-hincut * 25 simpati
26 mop 52 uniform 26 takut

29
KOSA KATA BAHASA MELAYU SJK

TEMA 3 - KESIHATAN DAN KEBERSIHAN (SITUASI DI WAD)


Penjodoh Bilangan Peribahasa
Bil Bil Bil
1 batang 1 ambil berat
2 biji 2 bagai aur dengan tebing
3 bilah 3 berapa berat mata memandang, berat lagi bahu memikul
4 buah 4 buah tangan
5 helai 5 kesihatan asas kebahagiaan
6 keping 6 malang tidak berbau
7 orang 7 mencegah lebih baik daripada mengubati
8 pasang 8 putih seperti kapas
9 titis 9 ringan tulang
10 seperti ayam berak kapur *
11 seperti cacing kepanasan *

Catatan: Kosa kata bertanda * dicadangkan agar diajarkan kepada murid tahap 2.

30
KOSA KATA BAHASA MELAYU SJK

TEMA 4: KESELAMATAN (SITUASI DI JALAN RAYA)

31
KOSA KATA BAHASA MELAYU SJK

TEMA 4: KESELAMATAN (SITUASI DI JALAN RAYA)


Kata Nama Kata Kerja
Bil Bil Bil Bil Bil
1 bahu jalan 24 motosikal 47 uniform 1 berdiri 24 menunggu
2 bangunan 25 nombor pendaftaran 48 ves 2 berhenti 25 menuntun*
kenderaan pemantul
cahaya*
3 bebendul* 26 papan tanda 49 wisel 3 beriringan * 26 menyandang*
4 bonggol jalan * 27 pejalan kaki 4 berjalan 27 menggalas
5 beg galas 28 pemandu 5 bertugas
6 beg sandang 29 pembonceng motosikal 6 berwaspada
7 cermin kereta 30 penumpang kereta 7 melawan arus
8 ibu bapa 31 penunggang motosikal 8 melintas
9 jaket 32 pengawal keselamatan 9 memandang
10 jalan raya 33 peraturan * 10 memandu
11 jalan tar 34 persimpangan * 11 mematuhi
12 kasut 35 pemantul cahaya jejari * 12 memberikan
isyarat
13 kedai 36 pintu gerbang * 13 memegang
14 kereta 37 pokok 14 memerhatikan *
15 kaki lima 38 polis trafik 15 memimpin *
16 kamera litar tertutup 39 selekoh * 16 memperhatikan *
17 kenderaan 40 simpang jalan * 17 menahan
18 lampu isyarat 41 tayar 18 menepuk
19 lampu kereta 42 tembok * 19 mengawal
20 lampu undan * 43 tongkat 20 mengawasi
21 lintasan belang 44 topi 21 mengelak*
22 lori 45 topi keledar 22 meniup
23 pemantul cahaya * 46 undang-undang 23 menunggang

32
KOSA KATA BAHASA MELAYU SJK

TEMA 4: KESELAMATAN (SITUASI DI JALAN RAYA)


Kata Adjektif Penjodoh Bilangan Peribahasa
Bil Bil Bil Bil
1 akur 16 pantas 1 batang 1 ambil berat
2 banyak 17 prihatin 2 biji 2 biar lambat asal selamat
3 berani 18 ramai 3 buah 3 celik huruf *
4 berdikari 19 risau 4 orang 4 celik mata
5 bimbang 20 sabar 5 pasang 5 keras kepala
6 cemas 21 selamat 6 utas * 6 lambat seperti kura-kura/siput
7 cepat 22 sempit * 7 helai 7 malang tidak berbau *
8 cermat 23 sibuk 8 pucuk 8 pandu cermat, jiwa selamat *
9 hijau 24 takut 9 ringan tulang
10 hati-hati 25 waspada*
11 kuning 26 waswas *
12 lambat
13 luas
14 lurus
15 merah

Catatan: Kosa kata bertanda * dicadangkan agar diajarkan kepada murid tahap 2.

33
KOSA KATA BAHASA MELAYU SJK

TEMA 5 - PERPADUAN (SITUASI DI MAJLIS RUMAH TERBUKA)

34
KOSA KATA BAHASA MELAYU SJK

TEMA 5: PERPADUAN (SITUASI DI MAJLIS RUMAH TERBUKA)

Kata Nama Kata Kerja


Bil Bil Bil Bil Bil
1 adab * 26 Iban 51 misai 1 bekerjasama 26 mempercayai
2 adat * 27 India 52 muruku 2 berbual 27 mempersembahkan
3 adat resam * 28 jambang* 53 ngajat * 3 berbudi 28 mempersilakan
4 agama 29 jiran 54 pakaian 4 bercorak 29 menanti
5 Aidilfitri / Aidiladha 30 joget * 55 pelikat * 5 berganding bahu * 30 menganuti*
6 anting-anting 31 Kadazan 56 perasa 6 bergembira 31 menghadiri
7 bahasa ibunda 32 kamera 57 persamaan 7 bermesra 32 menghormati
8 bahasa kebangsaan 33 kurta 58 persefahaman * 8 berpelukan * 33 mengucapkan
9 baju batik 34 keharmonian 59 Pesta Keamatan 9 bersalaman 34 mengunjungi
10 baju kebaya 35 komuniti * 60 pemanggang* 10 bertimbang rasa* 35 menghargai
11 baju kurung 36 ketupat 61 penganut* 11 bertolak ansur* 36 mengukuhkan *
12 Bajau 37 khemah 62 perayaan 12 berziarah 37 mengundang *
13 budaya 38 kuih-muih 63 Perayaan 1Malaysia 13 bersatu padu 38 menunggu
14 capati 39 kumis* 64 perbezaan * 14 harap 39 menyambut
15 cef * 40 Krismas 65 rebana* 15 melawat 40 menyapa *
16 ceongsam 41 lemang 66 rumah terbuka 16 memahami * 41 menyertai
17 Cina 42 lesung pipit* 67 sambutan 17 memalu 42 meraikan
18 Deepavali 43 loyang* 68 samfu 18 memanggang * 43 merasa
19 Doti 44 mafela* 69 sari 19 membantu 44 merayakan
20 etnik * 45 majlis 70 sate 20 memeluk 45 tersenyum
21 Gawai 46 makyung * 71 selendang* 21 memilih
22 gegantung* 47 makanan 72 sanggul* 22 meminta
23 gelang 48 masyarakat 73 subang 23 mendakap*
24 hidangan* 49 Melayu 74 sukan rakyat 24 mendukung
25 hubungan 50 minuman 75 sumazau 25 menerima

35
KOSA KATA BAHASA MELAYU SJK

76 songket *
77 tarian inang
78 tas tangan
79 tiang
80 tong air
81 tose
82 Tahun Baharu Cina
83 tuala
84 tudung
85 tradisi *
86 tradisional *
87 Wesak
88 zapin

Catatan: Kosa kata bertanda * dicadangkan diajarkan kepada murid tahap 2.

36
KOSA KATA BAHASA MELAYU SJK

TEMA 5: PERPADUAN (SITUASI DI MAJLIS RUMAH TERBUKA)

Kata Adjektif Penjodoh Bilangan Peribahasa


Bil Bil Bil Bil
1 adil 25 lapar 1 angkatan * 1 ambil berat
2 aman 26 lazat/enak 2 batang 2 bagai aur dengan tebing *
3 baik sangka * 27 makmur * 3 bentuk * 3 bagai lidi seberkas
4 berbeza 28 mesra 4 berkas * 4 baik sangka *
5 berbudi bahasa 29 muhibah * 5 biji 5 berat sama dipikul, ringan sama dijinjing
6 bersatu padu 30 nipis 6 buah 6 Bersatu Bertambah Mutu *
7 bersyukur 31 pedas 7 cucuk * 7 bersatu teguh bercerai roboh *
8 bertimbang rasa 32 peramah 8 ekor 8 di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung *
9 bertolak ansur* 33 percaya 9 helai 9 hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah *
10 bujur 34 pipih * 10 hiris * 10 ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni *
11 bulat 35 perisa * 11 kumpulan 11 kera sumbang *
12 buncit* 36 prasangka * 12 orang 12 masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang
kerbau menguak *
13 erat * 37 prihatin * 13 pasang 13 riuh seperti pasar
14 faham 38 ragu * 14 pasukan * 14 sibuk seperti lebah
15 harmoni * 39 riuh 15 potong 15 sokong membawa rebah *
16 hormat 40 segi tiga 16 ulas * 16 tulang belakang *
17 ikal* 41 sentosa * 17 urat *
18 ikhlas 42 sopan 18 utas
19 kempis* 43 stabil *
20 kenyang 44 segi empat
21 keriting * 45 tebal
22 kerjasama 46 tolak ansur*
23 liat* 47 toleransi*
24 lonjong*

Catatan: Kosa kata bertanda * dicadangkan diajarkan 37


kepada murid tahap 2.

Catatan: Kosa kata bertanda * dicadangkan diajarkan


KOSA KATA BAHASA MELAYU SJK

TEMA 6 - KEBUDAYAAN, KESENIAN DAN ESTETIKA (SITUASI LATIHAN PERSEMBAHAN)

38
KOSA KATA BAHASA MELAYU SJK

TEMA 6 - KEBUDAYAAN, KESENIAN DAN ESTETIKA (SITUASI LATIHAN PERSEMBAHAN)


Kata Nama Kata Kerja Kata Adjektif
Bil Bil Bil Bil Bil
1 angpau 27 pemalu (alat) 1 berarak 27 mengagumi* 1 asyik
2 baju kurung 28 permainan galah panjang 2 berbual-bual * 28 mengangkat 2 bersemangat*
3 baju Melayu 29 penari 3 bergabung 29 menghalang * 3 bising
4 bhangra * 30 pemain 4 berlari * 30 mengimbang * 4 gemalai *
5 bharatanatyam * 31 perisai * 5 berlatih 31 mengucapkan 5 ghairah
6 bola naga 32 piring 6 bermain 32 mengunyah 6 hebat
7 boria * 32 pua kumbu * 7 bersanding * 33 menjeling* 7 kagum
8 cingge * 33 sari 8 bersemangat * 34 menjenguk* 8 kemas
9 cucuk sanggul * 34 seni manik * 9 bersimpuh * 35 menjerit 9 kuat
10 destar * 35 seruling 10 bersorak 36 menjulang * 10 lembut
11 dikir barat * 36 silambam * 11 bertepuk 37 menunduk * 11 merah
12 doti * 37 simbal * 12 melenggok* 38 menunjuk 12 merdu *
13 gabungan 38 sumazau * 13 meletakkan 39 menyisip * 13 mesra
14 gelanggang 39 tabla * 14 meletupkan * 40 menyuap 14 menarik
15 gelang 40 taici * 15 melilit * 15 ngeri *
16 gendang 41 tarian buluh * 16 meliuk * 16 pantas
17 gong * 42 tarian joget * 17 memakai 17 rancak *
18 guli 43 tarian naga 18 memberikan 18 segak
19 idli * 44 tarian piring 19 membongkok * 19 seronok
20 kompang 45 tikar 20 menari 20 sopan
21 kuda kepang * 46 yoyo Cina 21 mencucuh * 21 seragam
22 majlis berinai * 47 zapin * 22 mengadili * 22 terang-benderang *
23 makyung * 23 mengagumi* 23 riang
24 ngajat * 24 mengangkat 24 ria
25 pantang larang * 25 mengacah-acah 25 teruja *
26 papan congkak 26 mengadili *
39
KOSA KATA BAHASA MELAYU SJK

TEMA 6 - KEBUDAYAAN, KESENIAN DAN ESTETIKA (SITUASI LATIHAN PERSEMBAHAN)


Penjodoh Bilangan Peribahasa
Bil Bil
1 batang 1 ada asap ada api *
2 bentuk 2 ada bakat *
3 bidang 3 air muka
4 biji 4 seperti buluh perindu*
5 buah 5 berfikir dahulu sebelum bertindak
6 ekor 6 besar hati
7 keping 7 bulat kata *
8 kumpulan 8 cuci mata
9 orang 9 di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung*
10 pasang 10 halwa telinga*
11 untai* 11 sepakat membawa berkat *
12 utas* 12 tidak lapuk dek hujan tidak lekang dek panas *

Catatan: Kosa kata bertanda * dicadangkan diajarkan kepada murid tahap 2.

Catatan: Kosa kata bertanda * dicadangkan diajarkan kepada murid tahap 2.

40
KOSA KATA BAHASA MELAYU SJK

TEMA 7 - JATI DIRI (SITUASI SAMBUTAN HARI KEBANGSAAN)

41
KOSA KATA BAHASA MELAYU SJK

TEMA 7 - JATI DIRI (SITUASI SAMBUTAN HARI KEBANGSAAN)

Kata Nama Kata Kerja


Bil Bil Bil Bil
1 anugerah * 27 pahlawan 1 berbaris 27 merakam
2 bangunan Parlimen 28 pakaian seragam 2 berdiri tegak 28 tabik*
3 belon 29 pakaian tradisional 3 berdisiplin
4 bendera 30 pancaragam * 4 berikrar
5 cokmar * 31 panji-panji 5 berjuang
6 gegantung* 32 patriotik 6 berkawad*
7 gelaran 33 penjaja 7 berkorban*
8 guru 34 penghormatan 8 berkumpul
9 Hari Kebangsaan 35 perarakan * 9 berlatih
10 ibu pertiwi 36 perbarisan 10 bersatu
11 jasa 37 perwira * 11 bersemangat*
12 Jata Negara * 38 peserta 12 melafazkan*
13 kain rentang* 39 Raja Permaisuri Agong 13 melambai*
14 kamera 40 semangat * 14 melaung *
15 kedaulatan * 41 sepanduk* 15 melaungkan*
16 kereta berhias 42 slogan* 16 melompat
17 Ketua Menteri 43 tanah air 17 memakai
18 kemerdekaan 44 tentera 18 mematuhi
19 kontinjen* 45 Tugu Negara * 19 memegang
20 lagu Negaraku 46 teladan 20 memikul *
21 laungan * 47 Yang di-Pertuan Agong 21 mengawasi
22 lintas hormat* 22 menghargai
23 logo 23 menghormati
24 musuh 24 mengibarkan *
25 nasional * 25 menjaga
26 orang ramai 26 menyayangi
42
KOSA KATA BAHASA MELAYU SJK

TEMA 7 - JATI DIRI (SITUASI SAMBUTAN HARI KEBANGSAAN)

Kata Adjektif Penjodoh Bilangan Peribahasa


Bil Bil Bil
1 akur 1 angkatan 1 angkat sumpah
2 berat 2 baris 2 bagai aur dengan tebing
3 cantik 3 buah 3 banyak seperti semut
4 gagah * 4 kumpulan 4 bergadai nyawa
5 gembira 5 orang 5 bersatu hati
6 hebat 6 pasukan 6 bersatu teguh bercerai roboh
7 kacak 7 biar putih tulang jangan putih mata *
8 kemas 8 bulat kata
9 kreatif * 9 kuat seperti Badang
10 meriah 10 makan angina
11 patriotisme* 11 mandi darah
12 patuh 12 riuh seperti pasar
13 segak 13 segak seperti putera
14 seronok 14 tanah air
15 setia 15 tangkas seperti pahlawan
16 taat 16 tulang belakang
17 tegak
18 tegap *
19 panas
18 terik *

Catatan: Kosa kata bertanda * dicadangkan agar diajarkan kepada murid tahap 2.

Catatan: Kosa kata bertanda * dicadangkan diajarkan kepada murid tahap 2.

43
KOSA KATA BAHASA MELAYU SJK

TEMA 7 - JATI DIRI (SITUASI SAMBUTAN BULAN KEMERDEKAAN)

44
KOSA KATA BAHASA MELAYU SJK

TEMA 7 - JATI DIRI (SITUASI SAMBUTAN BULAN KEMERDEKAAN)

Kata Nama Kata Kerja Kata Adjektif


Bil Bil Bil Bil
1 anak tangga 27 semangat * 1 berbincang 27 merenung * 1 bangga
2 bendera 28 slogan 2 berbual 28 mengawasi * 2 berani
3 dewan 29 songkok 3 berdiri tegak 29 menghargai * 3 bijak
4 guru 30 tangga 4 berikrar 30 menghiaskan 4 gagah*
5 guru besar 31 teladan * 5 berjuang 31 menjajah * 5 hebat
6 hadiah 32 tiang bendera 6 bernyanyi 32 mentaati * 6 kagum*
7 hakim 33 ucap selamat 7 bersongkok 33 menyampaikan 7 kemas
8 Jalur Gemilang 34 perwira * 8 bersorak 34 menyayangi 8 kreatif*
9 jasa 35 podium * 9 bertepuk tangan 9 megah *
10 kain rentang * 36 wira 10 berucap 10 pandai
11 kamera video 11 berkorban * 11 patuh *
12 kertas lukisan 12 melafazkan * 12 patriotisme
13 konduktor * 13 melaungkan * 13 prihatin*
14 lagu kebesaran negeri 14 melompat 14 rajin
15 lagu kebangsaan 15 melukis 15 riuh
16 logo * 16 memakai 16 seronok
17 mikrofon 17 memakaikan 17 tegak
18 murid-murid 18 memimpin 18 tekun
19 panji-panji 19 menatap *
20 pembesar suara 20 mencipta
21 pemenang 21 mendeklamasikan*
22 pensel warna 22 menentang *
23 pentas 23 menggantungkan
24 perarakan * 24 menghias
25 poster 25 menghiasi
26 rostrum * 26 melafaz *

45
KOSA KATA BAHASA MELAYU SJK

TEMA 7 - JATI DIRI (SITUASI SAMBUTAN BULAN KEMERDEKAAN)


Penjodoh Bilangan Peribahasa
Bil Bil
1 batang 1 ambil bahagian
2 bidang * 2 ambil berat
3 buah 3 berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian *
4 helai 4 bersatu hati
5 kotak 5 bijak seperti pendeta
6 kumpulan 6 di mana ada kemahuan, di situ ada jalan
7 orang 7 di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung *
8 pasang 8 hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri *
9 rangkap* 9 pasang telinga
10 rangkai *
11 untai*

Catatan: Kosa kata bertanda * dicadangkan agar diajarkan kepada murid tahap 2.

Catatan: Kosa kata bertanda * dicadangkan diajarkan kepada murid tahap 2.

46
KOSA KATA BAHASA MELAYU SJK

TEMA 8 - SAINS TEKNOLOGI DAN INOVASI (SITUASI DI MAKMAL KOMPUTER)

47
KOSA KATA BAHASA MELAYU SJK

TEMA 8 - SAINS TEKNOLOGI DAN INOVASI (SITUASI DI MAKMAL KOMPUTER)

Kata Nama Kata Kerja Kata Kerja


Bil Bil Bil Bil
1 alat kawalan jauh * 27 monitor 1 bercakap 27 mengimbas *
2 alat pendingin hawa 28 papan kekunci 2 bergaya * 28 mengklik
3 antivirus * 29 papan pintar * 3 bergerak 29 mengumpul maklumat
4 audio * 30 paparan * 4 berhubung * 30 menyimpan data
5 blog * 31 pemacu cakera * 5 berkomunikasi 31 merakamkan
6 cakera keras * 32 pena pemacu * 6 diserang * 32 menular
7 cakera liut* 33 pen penunjuk * 7 melayari 33 memproses
8 cakera padat * 34 pemacu * 8 melekapkan * 34 menyalin
9 e-mel 35 pendingin hawa 9 meleret * 35 menyunting *
10 fail 36 pengimbas * 10 meluncur * 36 mengedit *
11 fon kepala * 37 perakam 11 memacu * 37 menggodam *
12 Internet 38 peranti jalur lebar * 12 memaparkan * 38 menampal
13 jalur lebar * 39 perisian komputer * 13 memeriksa
14 kamera web * 40 peti masuk 14 memfailkan
15 komputer 41 poster 15 memindahkan data
16 komputer riba 42 projektor* 16 menaip
17 kursor * 43 penyaman udara 17 menapis
18 laman sesawang * 44 pena penanda 18 menayangkan
19 lampu 45 sistem pesanan ringkas * 19 mencari
20 laser 46 slaid 20 mencetak
21 makmal komputer 47 tenaga solar * 21 mendail *
22 mesin cetak 48 tetikus 22 mendapatkan
23 penggodam * 49 tetikus pengimbas * 23 menekan
24 mesin faksimile * 50 tular * 24 menerima
25 mesin pengimbas * 51 virus 25 mengakses *
26 modem 52 wi-fi 26 meng-e-melkan

48
KOSA KATA BAHASA MELAYU SJK

TEMA 8 - SAINS TEKNOLOGI DAN INOVASI (SITUASI DI MAKMAL KOMPUTER)

Kata Adjektif Penjodoh Bilangan Peribahasa


Bil Bil Bil Bil
1 bijak 26 sukar 1 batang 1 ada harga
2 canggih * 27 sempurna * 2 biji 2 ada hati
3 cekap * 28 tekun 3 buah 3 ambil peluang
4 cermat 29 terang 4 helai 4 buah fikiran
5 jelas 5 keping 5 celik akal
6 jimat 6 kotak 6 otak cair
7 kabur * 7 orang 7 panjang akal
8 kecil 8 pasang 8 senang hati
9 kemas 9 terang hati
10 kondusif *
11 laju
12 lebar
13 mahal
14 moden
15 mudah
16 murah
17 padat
18 panas
19 pantas
20 pintar *
21 ringkas
22 sejuk
23 senang
24 susah
25 selesa

Catatan: Kosa kata bertanda * dicadangkan agar diajarkan kepada murid


tahap 2.
49
Catatan: Kosa kata bertanda * dicadangkan diajarkan kepada murid tahap 2.
KOSA KATA BAHASA MELAYU SJK

TEMA 9 - ALAM SEKITAR DAN TEKNOLOGI HIJAU ( TANAMAN HIDROPONIK)

50
KOSA KATA BAHASA MELAYU SJK

TEMA 9 : ALAM SEKITAR DAN TEKNOLOGI HIJAU (TANAMAN HIDROPONIK)

Kata Nama Kata Kerja Kata Kerja Kata Adjektif


Bil Bil Bil Bil Bil
1 air 26 pencakar * 1 bergotong-royong 26 menghargai 1 basah
2 akar 27 penggembur 2 berjalan 27 mengumpul 2 bersih
3 anak pokok 28 penutup polistirena 3 berpeluh 28 mengutip 3 cergas
4 baja 29 penyiram 4 bertindak * 29 menjaga 4 ceria
5 bakul 30 penyodok 5 bertungkus lumus * 30 menjemur 5 jimat
6 bakul media * 31 penyukat 6 melabelkan 31 menjimatkan 6 kuat
7 baldi 32 polibeg 7 melimpah * 32 menjirus * 7 letih
8 benih 33 penyodok 8 melindungi * 33 menimbus * 8 murah
9 but * 34 racun 9 memagar 34 menolak 9 panas
10 gabus * 35 sarung tangan 10 memaku 35 menyembur 10 panjang
11 gotong-royong 36 sawi 11 memasang 36 menyingsing * 11 penat
12 guni 37 sketuar * 12 membaiki 37 menyusun 12 perlahan
13 gunting 38 semut 13 membubuh * 38 merawat 13 rajin
14 hidroponik * 39 serangga 14 memelihara 39 memagari 14 sayang
15 hos 40 sudip tangan 15 memetik 40 memagarkan 15 segar
16 jejentik * 41 takung 16 memulihara * 41 menuang 16 sejuk
17 kekuda 42 tali jerami 17 menanam 42 menakung * 17 selamat
18 kumbahan * 43 serampang tangan * 18 menatang * 18 subur
19 matahari 19 mencabut 19 tekun
20 mesra alam 20 mencegah * 20 terik
21 minuman 21 mengalir *
22 pagar 22 mengangkat
23 palung * 23 mengatur
24 pasir 24 mengaut*
25 peluh 25 menghalang

51
KOSA KATA BAHASA MELAYU SJK

TEMA 9 : ALAM SEKITAR DAN TEKNOLOGI HIJAU (TANAMAN HIDROPONIK)

Penjodoh bilangan Peribahasa


Bil Bil
1 batang 1 alah bisa tegal biasa *
2 bekas 2 ambil berat
3 biji 3 ambil tahu
4 bilah 4 berat sama dipikul ringan sama dijinjing
5 buah 5 berganding bahu *
6 gelung * 6 berjimat cermat amalan mulia *
7 helai 7 bermandi peluh
8 kampit * 8 di mana ada kemahuan di situ ada jalan *
9 orang 9 kalau tidak dipecahkan ruyung manakan dapat sagunya *
10 pasang 10 ke bukit sama didaki ke lurah sama dituruni *
11 rumpun * 11 melentur buluh biarlah dari rebungnya *
12 membanting tulang
13 ringan tulang
14 seperti aur dengan tebing *
15 sepoi-sepoi bahasa *

Catatan: Kosa kata bertanda * dicadangkan agar diajarkan kepada murid tahap 2.

52
KOSA KATA BAHASA MELAYU SJK

TEMA 9 - ALAM SEKITAR DAN TEKNOLOGI HIJAU (CINTAILAH SUNGAI KITA)

53
KOSA KATA BAHASA MELAYU SJK

TEMA 9 : ALAM SEKITAR DAN TEKNOLOGI HIJAU (CINTAILAH SUNGAI KITA)

Kata Nama Kata Kerja Kata Adjektif


Bil Bil Bil Bil
1 air sungai 26 tikus 1 bertindak 1 basah
2 arus 27 tong sampah 2 bertungkus lumus * 2 bersih
3 awan 28 topi 3 melaporkan 3 busuk
4 batang kayu 29 sungai 4 melimpah * 4 cergas*
5 batu 5 melindungi 5 ceria
6 beg plastik sampah 6 mencangkul 6 cetek
7 botol 7 memulihara * 7 deras*
8 bukit 8 memunggah * 8 indah
9 bunga 9 mengangkat 9 jernih *
10 but 10 mengaut * 10 jimat
11 cangkul 11 mengawal 11 keruh *
12 cengkerik 12 menghargai 12 kotor
13 cendawan 13 menjimatkan 13 kuat
14 ikan 14 menyeberang 14 laju
15 kereta sorong 15 menyediakan 15 letih
16 langit 16 menyingsing * 16 murah
17 paku pakis * 17 menyorong * 17 nyaman
18 pepatung* 18 tersekat* 18 panas
19 pongkes* 19 panjang
20 rama-rama 20 penat
21 sampah sarap 21 perlahan
22 selipar 22 rajin
23 sibur-sibur * / sibar-sibar 23 sayang
24 sisa pepejal 24 segar
25 tebing * 25 sejuk

54
KOSA KATA BAHASA MELAYU SJK

Kata Adjektif Penjodoh Bilangan Peribahasa

Bil Bil Bil


26 selamat 1 batang 1 ambil berat
27 selesa 2 bekas * 2 ambil tahu
28 subur 3 bilah 3 bagai aur dengan tebing *
29 tajam 4 buah 4 berat sama dipikul ringan sama dijinjing
30 tawar 5 ekor 5 berganding bahu *
31 tebal 6 helai 6 bermandi peluh
32 tekun 7 kaki 7 ke bukit sama didaki ke lurah sama dituruni *
33 tercemar * 8 ketul 8 melentur buluh biarlah dari rebungnya *
34 terik* 9 orang 9 ringan tulang
35 tumpul * 10 pasang 10 sepoi-sepoi bahasa *
36 saujana * 11 rumpun 11 sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna *
12 tongkol *

Catatan: Kosa kata bertanda * dicadangkan agar diajarkan kepada murid tahap 2.

55
KOSA KATA BAHASA MELAYU SJK

TEMA 10 - PERTANIAN DAN PENTERNAKAN (SITUASI DI LADANG)

56
KOSA KATA BAHASA MELAYU SJK

TEMA 10 : PERTANIAN DAN PENTERNAKAN (SITUASI DI LADANG)


Kata Nama Kata Kerja
Bil Bil Bil Bil
1 anak pokok 26 kacukan * 51 reban 1 bekerja
2 arnab 27 kali 52 salur getah 2 berenang
3 baja organik * 28 kambing 53 sarung tangan 3 berkebun
4 ban * 29 kandang * 54 sawit 4 melimpah
5 baka * 30 lobak 55 sayur-sayuran 5 memagar
6 batas 31 mentol 56 serampang tangan* 6 membaja
7 bekas 32 nutrien * 57 serangga perosak 7 membanting *
8 benih 33 pagar 58 sudip tangan * 8 membatas *
9 berus 34 paip getah 59 sumur * 9 memberikan makanan
10 betina 35 pancang * 60 susunan 10 memberus
11 bumbung 36 pasu 61 sketuar * 11 membina
12 but * 37 patogen * 62 tanaman 12 menabur *
13 cangkul 38 pekerja 63 tanduk * 13 menampi *
14 dedak * 39 peladang 64 tapak semaian * 14 menanam
15 hos 40 palet * 65 tinja * 15 mencangkul
16 ikan 41 pencakar 66 titi 16 mencuci
17 itik 42 pengusaha 67 topi 17 mengait *
18 jantan 43 penternak 68 tunas * 18 mengalir
19 kebun 44 penyiram 69 tunjang * 19 mengandang*
20 kelopak * 45 penyodok 70 turus pagar* 20 mengandar*
21 kereta sorong 46 petani 21 mengembek*
22 kolam 47 plastik sampah 22 mengerat *
23 kompos * 48 pokok hiasan 23 mengerik*
24 kulit 49 pongkes * 24 menggembur *
25 ladang 50 racun serangga organik 25 menggosok

57
KOSA KATA BAHASA MELAYU SJK

TEMA 10 - PERTANIAN DAN PENTERNAKAN (SITUASI DI LADANG)


Kata Kerja Kata Adjektif Penjodoh Bilangan Peribahasa
Bil Bil Bil Bil Bil
26 mengopek * 1 besar 1 batang 22 pasang 1 ambil peluang *
27 menguek * 2 comel 2 bidang * 23 petak * 2 membanting tulang *
28 mengupas * 3 curam * 3 biji 24 pohon 3 buah fikiran *
29 mengurung 4 cekap 4 bilah 25 potong 4 buah tangan
30 mengusahakan 5 dalam 5 buah 26 sikat * 5 cari akal
31 menjirus * 6 gemuk 6 bungkus 27 sisir * 6 cari jalan
32 menternak 7 gigih 7 butir 28 tandan * 7 dalam tangan
33 menuai 8 hamis * 8 cekak * 8 durian runtuh *
34 menyemai * 9 hancing * 9 ekar 9 hasil usaha
35 menyembur 10 haring * 10 gelung * 10 jejak langkah *
36 menyiram 11 hanyir * 11 gemal 11 mandi peluh
37 menyodok * 12 kecil 12 hektar * 12 sekangkang kera *
38 meracun 13 kukuh 13 Ikat 13 titik peluh *
39 meragut 14 layu 14 jambak * 14 tulang empat kerat *
40 menyudu 15 luas 15 kampit * 15 tuai hasil *
41 mencacak * 16 masak 16 kandang * 16 Usaha Tangga Kejayaan
42 terkurung 17 matang * 17 kawan
18 muda 18 ketul
19 ranum * 19 kumpulan
20 tinggi 20 kuntum
21 orang

Catatan: Kosa kata bertanda * dicadangkan agar diajarkan kepada murid tahap 2.

58
KOSA KATA BAHASA MELAYU SJK

TEMA 11 - PENGURUSAN KEWANGAN (SITUASI DI BANK)

59
KOSA KATA BAHASA MELAYU SJK

TEMA 11 - PENGURUSAN KEWANGAN (SITUASI DI BANK)


Kata Nama Kata Kerja Kata Adjektif
Bil Bil Bil Bil Bil
1 akaun 23 nombor giliran 1 berbaris/beratur 23 mencari 1 berfaedah
2 akauntan 24 papan digital 2 berhutang * 24 mendedahkan * 2 berhati-hati
3 bangku 25 pegawai bank * 3 berjimat * 25 mengeluarkan wang 3 bertuah
4 bank * 26 pengurus bank* 4 berkawal * 26 mengimbas * 4 banyak
5 beret * 27 promosi * 5 bersabar 27 mengira 5 bazir
6 borang 28 pelanggan 6 bertanya 28 mengisi borang * 6 betul
7 borang keluar wang * 29 pengawal 7 berurusan 29 menunggu giliran * 7 canggih *
keselamatan *
8 borang simpan wang 30 resit 8 melayan 30 menyemak * 8 cekap *
9 buku akaun simpanan 31 saham * 9 memasukkan 31 mengemaskinikan * 9 cermat
* wang
10 cek 32 senapang * 10 memeriksa 32 mengawal 10 jimat
11 cota * 33 senyuman 11 membayar 11 jujur
12 duit 34 sijil simpanan * 12 memindahkan 12 kemas
13 draf bank 35 syiling 13 memindahkan 13 ketat *
wang
14 faedah 36 slip 14 meminjam 14 lembab *
15 juruwang * 37 tabung 15 mohon 15 mesra
16 kad debit * 38 tali leher 16 memperhatikan * 16 pantas *
17 kad kredit * 39 wang kertas 17 mempromosi * 17 prihatin *
18 kamera litar tertutup * 18 menabung 18 palsu
19 kaunter * 19 menandatangani 19 rumit *
20 mesin pengeluaran 20 mengecap * 20 rugi
wang (ATM) *
21 mesin penggera * 21 mencatat 21 sabar
22 mesin deposit tunai 22 mencetak 22 tulen
(CDM) *

60
KOSA KATA BAHASA MELAYU SJK

TEMA 11 - PENGURUSAN KEWANGAN (SITUASI DI BANK)


Penjodoh Bilangan Peribahasa
Bil Bil
1 baris 1 jimat cermat amalan mulia
2 batang 2 buah fikiran *
3 buah 3 buka mata
4 halaman 4 curi tulang
5 helai 5 durian runtuh *
6 ikat 6 gelap mata *
7 keping 7 menangguk di air keruh *
8 orang 8 peluk tubuh *
9 laras * 9 sehari selembar benang lama-lama menjadi sehelai
kain *
10 pucuk * 10 sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit
11 tangkai jering *

Catatan: Kosa kata bertanda * dicadangkan agar diajarkan kepada murid tahap 2.

61
KOSA KATA BAHASA MELAYU SJK

TEMA 11 - EKONOMI DAN KEUSAHAWANAN (SUMBER PENDAPATAN)

62
KOSA KATA BAHASA MELAYU SJK

TEMA 11 - EKONOMI DAN KEUSAHAWANAN (SUMBER PENDAPATAN)

Kata Nama Kata Kerja Kata Adjektif


Bil Bil Bil Bil Bil
1 awak kapal * 27 pelantar minyak * 1 bekerja 27 menunjuk * 1 antik *
2 batu marmar * 28 pasar tani 2 berjual beli * 28 menyandang * 2 amanah *
3 beg beroda 29 pasar minggu 3 berniaga 29 meraih * 3 berdikari *
4 bijih besi * 30 pasar malam 4 bertanya 30 menyimpan 4 bertanggungjawab
5 buah-buahan 31 pasar karat 5 cari gali* 31 menggerudi * 5 berat
6 enjin 32 pasar lambak 6 melaung * 32 tawar-menawar 6 berani
7 estet 33 pembekal * 7 melayan 7 bising
8 gerai 34 pemborong 8 membayar 8 cekal*
9 herba * 35 pembeli 9 membeli 9 cermat
10 ikan 36 pengeluar 10 membekalkan * 10 dalam
11 jaket keselamatan * 37 pengurus 11 memilih 11 gayat *
12 jam dinding 38 pengusaha 12 memukat * 12 gigih *
13 jaring 39 peniaga 13 memusing 13 jimat
14 jurugali * 40 penimbang 14 mendaftar* 14 jujur
15 kapal 41 penjaja 15 mengeluarkan 15 kagum *
16 kaunter 42 penjual 16 mengurus * 16 kreatif*
17 kren* 43 penyambut tetamu 17 mengusahakan 17 kukuh *
18 kemudi * 44 peraih * 18 mengira 18 lama
19 kubu 45 permata * 19 mengemudi 19 masyhur *
20 lobi 46 pesisir pantai * 20 menimbang 20 mesra
21 meriam 47 petroleum * 21 menjaja * 21 meriah
22 pasu 48 pukat tunda * 22 menjala * 22 rajin
23 payung 49 ruang legar * 23 menjaring 23 ramah
24 pekerja 50 stereng* 24 menjinjing 24 ringan
25 pelancong 51 takal* 25 menjual 25 riuh
26 pelawat 52 tas tangan * 26 menunggu 26 sabar

63
KOSA KATA BAHASA MELAYU SJK

53 tekong * 27 tabah *
54 tempat peranginan 28 teliti *
55 topi 29 terkenal
56 topi keselamatan 30 unik *
57 tugu * 31 untung *

TEMA 11 - EKONOMI DAN KEUSAHAWANAN (SUMBER PENDAPATAN)


Penjodoh bilangan Peribahasa
Bil Bil
1 bilah 1 ada bakat *
2 buah 2 ambil angina
3 bungkus
4 das
5 orang 3 atas angina
6 ekor 4 bawah angin *
7 gugus * 5 bekas tangan
8 helai 6 bertangguh itu pencuri masa *
9 batang 7 buah fikiran *
10 kaki 8 Budi Bahasa Budaya Kita *
11 timbun * 9 cari akal
12 rawan * 10 di mana ada kemahuan, di situ ada jalan *
13 rumpun * 11 harga mati
14 sikat * 12 harga pokok *
15 tandan * 13 hasil tangan *
16 utas * 14 hisap darah *
17 keping 15 makan angina
18 pasang 16 banting tulang *
19 laras * 17 murah hati

64
KOSA KATA BAHASA MELAYU SJK

18 longgok * 18 otak cair


19 pucuk * 19 ringan tulang
20 das * 20 sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit
21 bungkus 21 sehari selembar benang lama-lama jadi kain *

Catatan: Kosa kata bertanda * dicadangkan diajarkan


kepada murid tahap 2.

65
KOSA KATA BAHASA MELAYU SJK

PANEL PENGGUBAL

1. Dr. Mazlan bin Ismail Bahagian Pembangunan Kurikulum


2. Chin Fong Phin Bahagian Pembangunan Kurikulum
3. Mohamad Shuhaimi bin Sabarudin Bahagian Pembangunan Kurikulum
4. Dr. Chew Fong Peng Universiti Malaya
5. Prof Madya Dr. Vijayalethumy a/p Subramanian Universiti Putra Malaysia
6. Dr. Faiziah binti Haji Shamsudin IPG Kampus Raja Melewar, Negeri Sembilan
7. Sarimah binti Haji Awang IPG Kampus Bahasa Melayu, Kuala Lumpur
8. Dr. Siti Hajar binti Abd. Aziz Munsyi Dewan
9. Hasnah binti Mohd Salleh Munsyi Dewan
10. Nor Azizi bin Mohd Isa Munsyi Dewan
11. Chai Loon Guan Munsyi Dewan
12. Quek Cham Sheng Munsyi Dewan
13. Tewarajoo a/l Ramasamy Munsyi Dewan
14. Norazura binti Abd Samat Editor Dewan Bahasa dan Pustaka
15. Ong Li Choo Pejabat Pendidikan Wilayah Bangsar dan Pudu, Kuala Lumpur
16. Amran bin Bakar Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Pilah, Negeri Sembilan
17. Haji Md. Yusri bin Haji Md Said SK Tunku Besar Tampin, Negeri Sembilan
18. Mat Ariffin bin Ismail SJKC Batang Kali, Selangor
19. Mohd Jamil bin Ismail SJKC Rasa, Selangor
20. Hasma binti July SJKC Kwong Hon. Kuala Lumpur
21. Chuah Kok Leong SJKC Yoke Nam. Kuala Lumpur

4966
KOSA KATA BAHASA MELAYU SJK

22. Eh Sai a/l Eh Kang SJKC Sungai Chua, Kajang, Selangor


23. Kunthavi a/p Gopal SJKT Taman Melawati, Kuala Lumpur
24. Wee Cheng Hai SJKC Kampung Baru, Ampang

TURUT MENYUMBANG

25. Prof Madya Dr. Abdul Rashid Jamian Universiti Putra Malaysia
26. Prof Madya Dr. Ab. Razak bin Karim Universiti Malaya
27. Dr. Rabahyah binti Tahir IPG Pendidikan Teknik, Kompleks Pendidikan Nilai, Negeri Sembilan
28. Hayati binti Mat Yusof IPG Kampus Ilmu Khas, Kuala Lumpur
29. Nor Alizah binti Alias IPG Kampus Ilmu Khas, Kuala Lumpur
30. Dr. Zarina binti Ahmad IPG Kampus Pendidikan Islam, Bangi, Selangor
31. Siti Sarah binti Abdul Malik SK Serendah, Selangor
32. Saluwa binti Harun SJKC Kampung Baru Ampang

50
67
KOSA KATA BAHASA MELAYU SJK

PENGHARGAAN

Penasihat
Shazali bin Ahmad - Pengarah

Datin Dr. Ng Soo Boon - Timbalan Pengarah (STEM)

Dr. Mohamed bin Abu Bakar - Timbalan Pengarah (Kemanusiaan)

Penasihat Editorial
Haji Naza Idris bin Saadon - Ketua Sektor
Mahyudin bin Ahmad - Ketua Sektor
Mohamad Salim bin Taufix Rashidi - Ketua Sektor
Paizah binti Zakaria - Ketua Sektor
Fazlinah binti Said - Ketua Sektor
Ramanathan a/l Nagarathinam - Ketua Unit

68
51

Anda mungkin juga menyukai