Anda di halaman 1dari 18

Contoh percakapan 1

ْ

َ

؟ ةِ س ردْ

َ

َ

لا ى إ بُ

َ

م

ل

ِ

هَ

ْ

ذَت ىَت م : ق را ط

َ

ِ

َ

Thoriq : Mataa tadzhabu ilal madrosah?

Thoriq : Kapan kamu berangkat ke sekolah?

ْ

احً اَب ص ةِ َ
احً اَب ص ةِ
َ

باسَّ لا يِف بُ هَ ذأ : رسِ اَي.

َ ِ

ع

Yasir : Adzhabu fis saabi’ah shobaahan.

Yasir : Saya berangkat/ pergi jam tujuh pagi.

ْ

َ

َ

؟ تِ

يْ َب لا ى ل إ ُد وُعَت ىَت م و : ق را ط

ِ

ْ

َ

َ

ِ

Thoriq : Wa mataa ta’uudu ilal bait?

Thoriq : Dan kapan kamu pulang ke rumah?

ُ

ا رهْ ظ ِةَدحِ ا و لا يِف ُد وعُ َ أ : رسِ اَي.

َ

ْ

َ

ْ

Yasir : A’uudzu fil waahida dzuhron.

Yasir : Saya pulang jam satu siang.

ْ

؟ ةِ س ردْ

َ

َ

لا يِف سُ

َ

م

َ

رُ دْ َت اَذا م : ق را ط

َ

ِ

Thoriq : Maadza tadrusu fil madrosah?

Thoriq : Kamu belajar palajaran apa di sekolah?

اَيِفا

ْ رغْ جُ لا َ
ْ
رغْ جُ لا
َ

و خَ يْ را َّ تلا و تِ اَّي ضاَي رلا و م لُع لا و يمِ لََ سْ لْا نَ يْ دِلا سُ رُ دْ

َ

ِ

َ

ِ

ِ

َ

َ

ْ

و

َ

َّ

ْ

ِ

ُ

ْ

َ أ : رسِ
َ
أ : رسِ

اَي .

Yasir

:

Adrusu

jughroofiya.

ad-diinal

islaamiya

wal

‘uluum

war

riyaadhiyyaat

wat

taariikh

wal

Yasir : Saya belajar agama islam, IPA, matematika, sejarah, dan geografi.

ُ ْ

؟ ع وُبسْ لْا يِف سُ

ْ

ِ

رُ دْ َت ا ويَ

ً

م

ْ

مكَ

ْ

َ

: ق را ط

ِ

Thoriq : Kam yauman tadrusu fil usbu’?

Thoriq : Berapa hari kamu belajar dalam seminggu?

م اَّي َ أ ة تسِ

َ َّ

ُ ْ

ع وُبسْ لْا يفِ سُ رُ دْ َ أ : رسِ اَي.

ْ

ِ

Yasir : Adrusu fil usbu’ sittata ayyaamin.

Yasir : Saya belajar dalam seminggu enam hari.

؟ م ويَ لا يِف سُ رً دْ َت ةصَّ

ِ ْ

ْ

ً

حِ مكَ

ْ

و : ق را

َ

ِ

َ

ط

Thoriq : Wa kam hishshotan tadrusu fil yaum?

Thoriq : Dan berapa jam pelajaran kamu belajar dalam sehari?

ص صحِ سمْ خَ

َ

َ

م وَي لا يفِ سُ رً دْ َ أ : رسِ اَي.

ِ ْ

ْ

Yasir : Adrusu fil yaum khomsa hishosh.

Yasir : saya belajar dalam sehari lima jam pelajaran.

Contoh percakapan 2

ْ

نا ثعُ

َ

م

ْ

اَي ريْخَ لا حُ اَب ص : رُ معُ

ِ

َ

َ

.

Umar : shobaahul khairi yaa Utsmaan .

Umar : selamat pagi wahai Utsman.

ر معُ

َ

اَير وُّنلا حُ

ْ

ْ

اَب ص : نا ثعُ

َ

َ

م

.

Utsman : shobaahun nuur yaa umar.

Utsman : selamat pagi juga wahai umar.

ْ

؟ نا ثعُ

َ

م

ُ

اَي م وَّنلا نَ مِ ظقِيَْتسْ َت ىَت م : رُ معُ

ِ ْ

َ

َ

Umar : mataa tastaiqizhu minan naum yaa utsmaan ?

Umar : kapan kamu bangun dari tidur wahai utsman ?

ْ ر جْ َف لا َدنْ عِ ِ
ْ
ر جْ َف لا َدنْ عِ
ِ
م وَّنلا نَ مِ ِ ْ
م وَّنلا نَ مِ
ِ ْ
ظقِيَْتسْ ُ
ظقِيَْتسْ
ُ

َ أ : نا ثعُ

ْ

َ

م

.

Utsman : astaiqizhu ‘indal fajr.

Utsman : aku bangun ketika fajar subuh.

؟ رجْ َف لا يِ ل صُت نَ يْ َ أ : رُ معُ

َ

ْ

َ

َ

Umar : aina tushollil fajr ?

Umar : di mana kamu melaksanakan sholat subuh?

لا يِف رجْ َف لا يِ ل ص ُ أ : نا ثعُ .

ْ

َ

م

َ

ْ

َ

ْ

َ

م

دِ جسْ

ِ

Utsman : ushollil fajr fil masjid.

Utsman : aku melaksanakan sholat subuh di masjid.

؟ ِةلََ صَّ

لا َدعْ بَ ماَنَت لْ هَ

ُ

: رُ معُ

َ

Umar : hal tanaamu ba’dash sholaah?

Umar : apakah kamu tidur setelah menunaikan sholat ?

ِةلََ صَّ

لا َدعْ بَ ماَن َ أ لََ

ُ

,لََ

ْ

: نا ثعُ

َ

م

.

Utsman : laa, laa anaamu ba’dash sholaah.

Utsman : tidak, saya tidak tidur setelah menunaikan sholat.

؟ ِةلََ صَّ

لا َدعْ بَ

لُ

 

ْ

فَت اَذا م : رُ معُ

َ

ع

َ

َ

Umar : maadza taf’alu ba’dash sholaah ?

Umar : apa yang kamu kerjakan setelah menunaikan solat ?

ميْ ركَ لا نَ آرْ ُ ق لا نَ مِ ت اَيا ضعْ َب ُ أ ر ق َ أ : نا ثعُ .

ْ

ِ

ِ

ْ

َ

َ

ْ

ْ

َ

م

Utsman : aqro’u ba’dho aayaat minal qur’aanil kariim.

Utsman : aku membaca beberapa ayat dari al-qur’an yang mulia.

ْ

َ

؟ ةِ س ردْ

َ

َ

لا ى إ بُ

َ

م

ل

ِ

هَ

ْ

ذَت ىَت م و : رُ معُ

َ

َ

َ

Umar : wa mataa tadzhabu ilal madrosah ?

Umar : dan kapan kamu berangkat ke sekolah ?

احً اَب ص ة باسَّ لا ة عاسَّ لا بُ هَ ذ َ أ : نا ثعُ .

َ

َ

َ ِ

ع

َ

َ

ْ

ْ

َ

م

Utsman : adzhabu as-saa’atas saabi’ah shobaahan.

Utsman : aku berangkat pada jam tujuh pagi.

ْ

َ

؟ تِ

يْ َب لا ى ل إ ُد وُعَت ىَت م و : رُ

ِ

ْ

َ

َ

معُ

َ

Umar : wa mataa ta’uudu ilai bait ?

Umar : dan kapan kamu kembali ke rumah ?

ُ

ارً هْ ظ ِةَدحِ ا و لا ةِ عاسَّ لا يِف تِ يْبَ لا ى ل إ ُد وعُ َ أ : نا ثعُ .

ْ

َ

َ

ْ

َ

ِ

ْ

ْ

َ

م

Utsman : a’uudu ilal bait fis saa’atil waahidah zhuhron.

Utsman : aku kembali ke rumah pada jam satu siang.

ْ

؟ ِة راَّيسَّ لا ب بُ هَ ذَت لْ هَ

َ

ِ

: رُ معُ

َ

Umar : hal tadzhabu bis sayyaaroh ?

Umar : apakah kamu pergi dengan mengendarai mobil ?

َ

ْ

ةِ لِفا ح ب بُ

َ

لا

ِ

هَ ذ َ أ ,لََ

ْ

ْ

: نا ثعُ

َ

م

.

Utsman : laa, adzhabu bil haafilah.

Utsman : tidak, saya berangkat dengan mengendarai bis.

Contoh percakapan 3

A: Kaifa haluk? (Apa kabarmu?)

مكيلع ملَسلا

ملَسلا مكيلعو

B: Alhamdulillah bikhair (Alhamdulillah saya baik-baik saja).

A: Min aina anta (Anda berasal dari mana)

B: Ana min Indunisia (Saya dari negara Indonesia), wa anta min aina? (dan anda dari mana).

A: Ana min al-Mamlakah al-Arabiyyah as-Su’udiyyah (Saya berasal dari KSA-Kerajaan Saudi Arabia-), taskun fi Jakarta (apakah anda tinggal di Jakarta-ibu kota Indonesia-).

B: La, ana askun fi Surabaya (Tidak, saya tinggal di Surabaya), wa hal anta taskun fi ar- Riyadh (apakah anda domisili di Riyadh-ibu kota Saudi Arabia-)

A: La, bal ana askun fi Jiddah (Tidak, tapi saya ini tinggal di Jedah).

Itulah contoh percakapan bahasa arab sehari-hari mengeani pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang tanya alamat dan tempat tinggal, berikut adalah contoh percakapan bahasa arab sehari-hari tentang menanyakan nama dan pekerjaan:

A: Masmuk? (siapa namamu)

مكيلع ملَسلا

ملَسلا مكيلعو

B: ismi Ahmad (nama saya Ahmad), wa anta masmuk (dan kamu, siapa namamu)

A: Ismi Hamid (nama saya Hamid), aina ta’mal (engkau kerja di mana)

B: Ana a’mal fi syarikah Aramco (saya kerja di perusahaan Aramco), wa anta ma wazifatuk?

(kalau engkau apa profesimu)

A: Ana tabib (saya seorang dokter), ana a’mal fi mustasfa Risa (saya kerja di rumah sakit

Risa).

B: Kam sanah amilta fi mustasyfa Risa (berapa tahun sudah anda kerja di rumah sakit Risa?)

A: Amiltu hunaka qabla sitti sanawat (saya mulai kerja di sana 6 tahun silam).

B: ilal liqa’ (sampai ketemu lagi)

A: ma’as salamah (semga keselamatan selalu bersama anda).

Beberapa kata dalam kamus Arab

Pertama, berikut adalah kata, ekspresi, frase yang biasa digunakan untuk menyampaikan gagasan dalam sebuah percakapan ketika dua orang baru pertama kalai bertemu atau

berkenalan.

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh: Semoga kedamaian dilimpahkan kepadamu diiringi dengan rahmat dari Allah dan juga barakah dari Allah untukmu Afwan: Maaf/Sama-sama. Tafadhdhol: Silahkan(untuk umum). Tafadhdholy: Silahkan(untuk perempuan). Mumtaz: Keren/Bagus sekali. Na'am: Iya. Laa: Tidak. Syukron: Terima kasih. Khoir: Baik. Thoyyib: Oke. Barokalloh fikum: semoga Allah memberikan berkah. Waiyyakum: Sama-sama. Jazakumulloh khoyran: Semoga Allah membalas kalian dengan lebih baik. Jazakolloh khoyran: Semoga Allah membalasmu(laki-laki) dengan lebih baik. Jazakillah khoyran: Semoga Allah membalasmu(perempuan) dengan lebih baik. ana: saya. antum: kalian(laki-laki). antunna: kalian(perempuan). anta: kamu(laki-laki). anti: kamu (perempuan). ya akhi: wahai saudaraku(laki-laki). ya ukhti: wahai saudaraku(perempuan). Rohimahulloh: semoga Allah merahmatinya. laa ba'sa: tidak apa-apa. Ahlan wa sahlan: selamat datang. masmuka: siapa namamu?(laki-laki). masmuki: siapa namamu?(perempuan). ismii: nama saya. kayfa halukh: apa kabar? nashoro: menolong. hadza: ini. wa: dan. baabun: pintu. diinun: agama. baytun: rumah. kitaabun: buku. Rosuululloh: utusan Allah. Alhamdulilah: segala puji bagi Allah.

Subhanallah: Maha Suci Allah Allahuakbar: Allah Maha Besar Wallohu a'lam bishowab = dan hanya Allah yang Maha Mengetahui.

sumber: Danar Putra

Kedua, ini adalah contoh percakapan berbahasa Arab yang bisa anda pelajari.

KHALID : Assalaamu ‘alaikum

ABDULLAH: Wa’alaikum salaam KHALID: Kayfa haaluka? (Apa Kabar?) ABDULLAH: Bikhair Alhamdulillah (Alhamdulillah baik-baik saja)

KHALID: Masmuka? (Siapa namamu?)

ABDULLAH : Ismii ‘Abdullaah, Wanta? (Nama saya Abdullah, dan nama kamu?)

KHALID: Ana Khaalid (Saya Khalid) ABDULLAH: Ahlan yaa Khalid (Salam perkenalan denganmu hei Khalid) KHALID: Ahlan wasahlan bika yaa ‘abdallah (Sama-sama hei Abdullah) ABDULLAH : Hal anta Ambuuniy? (Apakah kamu orang Ambon?) KHALID : Na’am ana Ambuuniy, wanta? (Iya, saya orang Ambon, dan kamu?) ABDULLAH : Ana Jaawiyy (Saya orang Jawa) KHALID : Ayna taskunul aana? (Dimana kamu tinggal sekarang?)

ABDULLAH: Askunu fii tsamaaniyati syaari’ Hasaanuddiin bi Ambuun (Saya tinggal di jl

Hasanuddin no 8 Ambon)

KHALID: Wa ayna tadrus? (Dan dimana kamu sekolah?) ABDULLAH: Adrusu fil madrasatil I’daadiyyatil islaamiyyati “As-salaam“ (Saya sekolah di SMP islam Assalaam)

KHALID : Maa Lu’batuka? (Kamu suka permainan apa?) ABDULLAH: Ana al’abu kuratal qadami (Saya main sepak bola)

KHALID : Anaa al’abu kuratas-sallati (Saya suka main bola basket) ABDULLAH : Wamaa hiwaayatuka ya khaalid? (Dan apa hobimu hei Khalid?) KHALID: Hiwaayatiy jam’ut-thawaabi’. Wanta? (Hobiku koleksi prangko, dan kamu?) ABDULLAH : Hiwaayati ar-rasmu was-sibaahah (Hobiku melukis dan berenang)

KHALID: Anaa sa’iidun jiddan lima’rifatik (Senang sekali saya dapat berkenalan denganmu)

ABDULLAH: Wanaa aydhan (Saya pun demikian) KHALID: Syukran ‘alat-ta’aarufi (Terima kasih atas perkenalannya) ABDULLAH: Afwan (Sama-sama) KHALID: Ma’as-salaamah (Sampai jumpa) ABDULLAH: Ma’as-salaamah (Sampai jumpa lagi)

Contoh percakapan 4

PERCAKAPAN BAHASA ARAB (SEKOLAH=MADRASAH)

ن اسَّ

َ

غ ايَ

هَ

بُ

ْ

ذَت نَ يْ َ أ ى إ :

َ

ل

ِ

Engkau mau kemana, hai Gassan?

ةِ سَ ردْ

ْ

َ

لا ى إ بُ

َ

م

ل

ِ

َ

هَ

ْ

ذ َ أ :

Saya pergi ke sekolah

ُ .احً اَبصَ ُ ةسَ دِاسَّ لا نَ لآْا ةعَ اسَّ لَا . رك ِ َب
ُ
.احً اَبصَ
ُ ةسَ دِاسَّ لا نَ لآْا ةعَ اسَّ لَا . رك ِ َب م تُ قوَ لَا :
ْ
ْ
ُ
Waktu masih pagi. Sekarang jam enam pagi.
تِ يْ َب لا نعَ
ْ
ُ
ِ
ةدَيْعِ َب ةسَ ردْ
َ
م
ْ
َ
لَا :
Sekolah jauh dari rumah
؟
يسِ ا رد ِلا موْ َي لا ُ أدَبْ َي ىَت
ْ
ْ
َ
ُ
م :
َ

Jam berapa dimulai pelajaran harian?

 

َ

َ

.احً اَبصَ

 
 

ِ

؟ ةِ لِفاحَ لا ب بُ هَ ذَت لْ هَ

َ

ْ

ْ

 

ِ

ْ َ

ةِ

راَّيسَّ لا ب

َ

ِ

بُ هَ ذ

أ ،َلا :

ةَع باسَّ لا ةعَ اسَّ لا ُ أدَبْ َي :

Mulai pada jam tujuh pagi

:

Apakah engkau pergi dengan mobil umum?

Tidak, saya pergi dengan mobil pribadi

؟ يسِ ا رد ِلا موْ َي لا ي هَت نَي ىَت م : ْ ْ
؟ يسِ ا رد ِلا موْ َي لا ي هَت نَي ىَت م :
ْ
ْ
ْ
َ
ُ
ِ
َ
Jam berapa selesai pelajaran harian?
.ا رهْ ظ َ ةدَ حِ اوَ لا ةعَ اسَّ لا ي هَت نَي :
ُ
ْ
َ
ْ
ً
ِ
Selesai pada jam satu siang
ً
؟
موْ َي لا يِف س ردْ َت ةصَّ
ْ
ِ
ُ
ُ
حِ
مكَ
ْ
:
Berapa jam pelajaran dalam satu hari?
موْ َي لا يِف صٍ
ْ
ِ
صَ
حِ تَّ سِ
س ردْ َ أ :
ُ
ُ

َ

مسِ ا ق

َ

ن اسَّ غ

َ

مسِ ا ق

َ

ن اسَّ غ

َ

مسِ ا ق

َ

ن اسَّ غ

َ

مسِ ا ق

َ

ن اسَّ غ

َ

مسِ ا ق

َ

ن اسَّ غ

َ

مسِ ا ق

َ

ن اسَّ غ

Saya belajar enam jam pelajaran dalam sehari

؟ ةِ حَ ا رِتسْ لاِ ْا يِف لُ َع فَت ا ذا م : ْ
؟ ةِ حَ ا رِتسْ لاِ ْا يِف لُ َع فَت ا ذا م :
ْ
َ
َ
َ
مسِ ا ق
َ
Apa yang engkau lakukan pada jam istirahat?
رَبَت خ لا ى ِ إ وْ َ أ ،ةِ َبَتكْ
ْ
م
ْ
ل
َ
م
لا ى إ بُ
ْ
ل
َ
هَ
ْ
ذ َ أ :
ن اسَّ غ
َ
ِ
ُ
َ
ِ

Saya pergi ke perpustakaan atau ke laboratorium

Contoh percakapan 5

Contoh percakapan 5

ْ

حلََ ص َ اَي ريْخَ ِ لا حُ اَب ص َ : ما سحُ َ .

Husam : shobaahul khair yaa sholaah.

Husam : selamat pagi wahai solah.

ما سحُ َ

اَي ر ِ وُّنلا ْ حُ اَب ص َ : حلََ ص. َ

Solah : shobahun nuur yaa husaam.

Solah : selamat pagi juga wahai husam.

؟ بُ

هَ

ذَت نَ يْ َ أ ى إ : ما سحُ

ْ

َ

ل

ِ

َ

Husam : ilaa aina tadzhab?

Husam : kamu mau pergi ke mana?

ةِ َبَت م َ

َ

ك لا ى إ بُ

ل

ِ

ْ

ْ

هَ ذ َ أ : حلََ ص.

ْ

َ

Solah : adzhabu ilal maktabah.

Solah : saya akan pergi ke perpustakaan.

؟ةِ َبَت م َ

ك لا يِف ُ أ ر قَت اَذا م : ما سحُ

ْ

ْ

َ

ْ

َ

َ

Husam : maadza taqro’u fil maktabah?

Husam : apa yang kamu baca di perpustakaan?

؟ ما سحً

َ

اَي ةِ َبَت م

ك لا ى لأ بٌ

َ

ْ

ْ

َ

هِ اَذ تَ نْ َ أ لْ هَ

. ً ةصَّ

ِق ُ أ ر ق َ أ : حلََ َ

َ

ْ

ص

Solah : aqro’u qishshoh. hal anta dzaahibun ilal maktabah yaa husaam?

Solah : saya mambaca cerita, apakah kamu akan pergi ke perpustakaan wahai husam?

ةِ حَ ارَ ِتسْ لَا يِف ءِ اَقِ للا ى إ .با سحِ سُ رْ َد يدِ نْ عِ

ل

ِ

َ

ْ

َ

ْ

َ

, لصْ

ِ

َف لا ى

ِ

ل إ بُ

هِ اَذ اَن َ أ لََ

: ما سحُ

َ

.

Husam : laa ana dzaahibun ilal fashl, ‘indii darsu hisaab. ilal liqoo fil istiroohah.

Husam : tidak, saya akan pergi ke kelas, saya ada pelajaran matematika. sampai jumpa nanti

di jam istirahat.

َ

ءِ اَقِ للا ى إ : حلََ ص.

ل

ِ

َ

Solah :ilal liqoo.

Solah : sampai jumpa.

Contoh percakapan 6

Contoh percakapan 6

Contoh percakapan 7

Contoh percakapan 7
Contoh percakapan 8
Contoh percakapan 8

Contoh percakapan 9

Contoh percakapan 9

Contoh percakapan 10

Contoh percakapan 10