Anda di halaman 1dari 2

Name:

Date:

MENGHAYATI SEJARAH MALAYSIA


Lengkapkan teka silangkata di bawah. Carian jawapan adalah berdasarkan kepada bahan Pameran
Bertema Sejarah, juga bahan rujukan Sejarah di Pusat Sumber.
1 2 3

6 7

9 10 11

12 13

14

15

16 17 18 19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Created with TheTeac hers Co rner.net Cro s s wo rd Puz z le Generato r


Created with TheTeac hers Co rner.net Cro s s wo rd Puz z le Generato r
Across Down
2. Diisytiharkan o leh Yang Dipertuan Ago ng Keempat 1. ..... itu bermakna kita bebaskan diri kita daripada
pada 31 Ogo s 19 70 sempena ulangtahun ke-13 naungan British dan berdiri di atas kaki kita sendiri
kemerdekaan 3. Pada 8 Februari 19 56 , perjanjian ............ telah
4 . Salah satu langkah membanteras PKM ditandatangani di Lancaster Ho use, Lo ndo n
7 . Yang Dipertuan Ago ng Keenam adalah dari negeri ini. 5 . Nama Sasterawan Negara Ke-13
9 . Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia 6 . Suruhanjaya Co bbo ld ditubuhkan pada Januari 19 6 2
(JPPM) ditubuhkan pada 23 Julai 19 6 1 dengan dengan dipengerusikan o leh ................
dipengerusikan o leh .............. 8. UMNO menggunakan co gan kata ini untuk
13. Tema Hari Kebangsaan yang disambut pada tahun menyatupadukan o rang Melayu
19 8 8 . 10 . Suruhanjaya bebas yang dibentuk untuk mengkaji
15 . Presiden pertama MCA yang ditubuhkan pada 27 dan menggubal Perlembagaan Persekutuan Tanah
Februari 19 49 Melayu
16 . Pencipta nama Jalur Gemilang 11. Tempat pengisytiharan Malayan Unio n ialah di King's
20 . Bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa ........ Ho use atau sekarang lebih dikenali sebagai Carco sa
21. Pembentukan Malaysia yang diisytiharkan pada 16 ..........
September 19 6 3 telah disambut sebagai ....... 12. Tempat di mana Tunku Abdul Rahman membuat
23. Akibat keganasan PKM, Inggeris telah pengisytiharan kemerdekaan pada 20 Februari 19 56
mengisytiharkan ....... pada tahun 19 48 14 . Pada kemerdekaan ke-40 19 9 7, nama bendera
24 . Rundingan ini diadakan pada 28 - 29 Disember 19 56 Malaysia telah ditukarkan kepada nama ini.
bersama Chin Peng bagi menyelesaikan isu 17 . Beliau adalah arkitek Jabatan Kerja Raya, Jo ho r
pembero ntakan ko munis yang encipta bendera Jalur Gemilang
25 . Detik 12 tengah malam 30 Ogo s 19 57, bendera ini 18. Lee Kuan Yew adalah salah seo rang anggo ta JPPM
telah diturunkan dan digantikan dengan bendera yang mewakili .................
Persekutuan Tanah Melayu 19 . Warna ini pada Jalur Gemilang membawa makna
26 . Parti po litik yang berlandaskan perjuangan Islam gagah berani
yang bermatlamat menubuhkan sebuah kerajaan Islam 22. Prinsio ini menentukan hak kerakyatan menerusi
di Tanah Melayu tempat lahir dan bo leh menghilangkan majo riti Kaum
27 . Nama seo rang to ko h pejuang tempatan di Melaka Melayu di Tanah Melayu
28. Presiden Pertama MIC yang ditubuhkan pada 8 Ogo s
19 46