Anda di halaman 1dari 20

Num. 8334 / 09.07.

2018 28782

Servei Valencià d’Ocupació i Formació Servicio Valenciano de Empleo y Formación

RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2018, de la Direcció Gene- RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2018, de la Dirección


ral del Servei Valencià d’Ocupació i Formació (SERVEF), General del Servicio Valenciano de Empleo y Formación
per la qual es convoca per a la seua constitució una borsa (SERVEF), por la que se convoca para su constitución
d’ocupació temporal en aplicació del Decret 220/2017, de una bolsa de empleo temporal en aplicación del Decreto
29 de desembre, del Consell, pel qual es regula la borsa 220/2017, de 29 de diciembre, del Consell, por el que se
d’ocupació temporal de personal expert docent i s’apro- regula la bolsa de empleo temporal de personal exper-
ven les bases del procediment de selecció i nomenament to docente y se aprueban las bases del procedimiento de
per a la realització d’accions formatives en les quals par- selección y nombramiento para la realización de acciones
ticipe el SERVEF, per a les famílies professionals d’Elec- formativas en las que participe el SERVEF, para las fami-
tricitat i Electrònica, Fabricació Mecànica, Instal·lació i lias profesionales de Electricidad y Electrónica, Fabrica-
Manteniment. [2018/6523] ción Mecánica, Instalación y Mantenimiento. [2018/6523]

Atenent la necessitat d’executar les accions de formació professi- Atendiendo a la necesidad de ejecutar las acciones de formación
onal per a l’ocupació programades amb caràcter plurianual pel Servei profesional para el empleo programadas con carácter plurianual por
Valencià d’Ocupació i Formació (SERVEF), és necessari proveir tem- el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF), es necesa-
poralment llocs de treball de l’Administració de la Generalitat, adscrits rio proveer temporalmente puestos de trabajo de la Administración de
al SERVEF, de personal expert docent de caràcter temporal. la Generalitat, adscritos al SERVEF, de personal experto docente de
carácter temporal.
El Decret de 220/2017, de 29 de desembre, del Consell, pel qual es El Decreto de 220/2017, de 29 de diciembre, del Consell, por el que
regula la borsa d’ocupació temporal de personal expert docent i s’apro- se regula la bolsa de empleo temporal de personal experto docente y
ven les bases del procediment de selecció i nomenament per a la realit- se aprueban las bases del procedimiento de selección y nombramiento
zació d’accions formatives en les quals participe el SERVEF (DOGV para la realización de acciones formativas en las que participe el SER-
8227, 05.02.2018), disposa en el seu article 1 que aquesta té per objecte VEF (DOGV 8227, 05.02.2018), dispone en su artículo 1, que la misma
regular la borsa d’ocupació temporal de personal expert docent de carter tiene por objeto regular la bolsa de empleo temporal de personal experto
temporal adscrit al SERVEF. docente de carácter temporal adscrito al SERVEF.
La lletra b de l’apartat 1 de l’article 5 de l’esmentat decret, en rela- La letra b del apartado 1 del artículo 5 del citado decreto, en rela-
ció amb la seua disposició final segona, estableix que correspon convo- ción con su disposición final segunda, establece que corresponde con-
car els procediments per a la incorporació a la borsa de personal expert vocar los procedimientos para la incorporación a la bolsa de personal
docent a la Direcció General del SERVEF, a proposta de la direcció experto docente a la Dirección General del SERVEF, a propuesta de la
general competent en matèria de formació professional per a l’ocupació, dirección general competente en materia de formación profesional para
mitjançant resolució. el empleo, mediante resolución.
D’altra banda, les lletres a i b de l’apartat 2 del precepte anterior- Por su parte, las letras a y b del apartado 2 del precepto anterior-
ment esmentat assenyalen que són funcions de l’òrgan de selecció, entre mente citado señalan, que son funciones del órgano de selección, entre
unes altres, comprovar el compliment dels requisits que s’establisquen otras, comprobar el cumplimiento de los requisitos que se establezcan
en cada convocatòria per a ser personal formador, i també valorar els en cada convocatoria para ser personal formador, así como valorar los
mèrits aportats d’acord amb el barem establit en les respectives convo- méritos aportados de acuerdo con el baremo establecido en las respec-
catòries. tivas convocatorias.
En virtut d’això i fent ús de les facultats que en matèria de formació En su virtud y en uso de las facultades que en materia de formación
professional té conferides la Direcció General del SERVEF, i de confor- profesional tiene conferidas la Dirección General del SERVEF, y de
mitat amb el que s’estableix en la lletra f de l’apartat 1 de l’article 14 del conformidad con lo establecido en la letra f del apartado 1 del artículo
Decret 194/2013, de 20 de desembre, del Consell, pel qual s’aprova el 14 del Decreto 194/2013, de 20 de diciembre, del Consell, por el que se
Reglament d’organització i règim jurídic del Servei Valencià d’Ocupa- aprueba el Reglamento de organización y régimen jurídico del Servicio
ció i Formació, conforme el Consell Valencià de Formació Professional, Valenciano de Empleo y Formación, conforme el Consejo Valenciano
resolc: de Formación Profesional, resuelvo:

Primer. Convocatòria de la borsa d’ocupació temporal Primero. Convocatoria de la bolsa de empleo temporal
1. Convocar la constitució de la borsa d’ocupació temporal per al 1. Convocar la constitución de la bolsa de empleo temporal para el
nomenament de personal funcionari interí del subgrup A2 o del grup B, nombramiento de personal funcionario interino del subgrupo A2 o del
personal expert docent de caràcter temporal de la Generalitat adscrit al grupo B, personal experto docente de carácter temporal de la Generalitat
SERVEF, a fi que, quan les necessitats del servei ho requerisquen amb adscrito al SERVEF, a fin de que, cuando las necesidades del servi-
motiu de l’execució de les accions formatives programades, puguen cio lo requieran con motivo de la ejecución de las acciones formativas
proveir-se provisionalment llocs de treball classificats per a la seua pro- programadas, puedan proveerse provisionalmente puestos de trabajo
visió per l’esmentat personal, de conformitat amb el que estableix el clasificados para su provisión por dicho personal, de conformidad con
Decret 220/2017, de 29 de desembre, del Consell, anteriorment esmen- lo establecido el Decreto 220/2017, de 29 de diciembre, del Consell,
tat, regulador de l’expressada matèria. anteriormente citado, regulador de la expresada materia.
2. La borsa que es convoca ho serà per a la provisió temporal de 2. La bolsa que se convoca lo será para la provisión temporal de
llocs d’experts docents en l’àmbit de les famílies professionals d’Elec- puestos de expertos docentes en el ámbito de las familias profesionales
tricitat i Electrònica, Fabricació Mecànica i Instal·lació i Manteniment, de Electricidad y Electrónica, Fabricación Mecánica e Instalación y
per a les àrees professionals i especialitats que es detallen en l’annex I Mantenimiento, para las áreas profesionales y especialidades que se
d’aquesta resolució, sempre que aquestes es troben d’alta en el catàleg detallan en el anexo I de la presente resolución, siempre que estas se
d’especialitats publicat pel Servei Públic d’Ocupació Estatal i per a encuentren de alta en el catálogo de especialidades publicado por el
la seua impartició bé en la modalitat presencial o bé en la modalitat Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y para su impartición bien
teleformació. en la modalidad presencial o bien en la modalidad teleformación.

Segon. Requisits per a la incorporació en la borsa Segundo. Requisitos para la incorporación en la bolsa
1. Per a formar part de la borsa es necessari reunir els requisits de 1. Para formar parte de la bolsa se precisa reunir los requisitos de
caràcter general i específics establits en l’article 7 de l’esmentat Decret carácter general y específico establecidos en el artículo 7 del Decreto
220/2017, de 29 de desembre, del Consell, i els exigits en els respectius 220/2017, de 29 de diciembre, del Consell, anteriormente citado y los
reials decrets pels quals es regeixen cadascun dels certificats de profes- exigidos en los respectivos reales decretos por los que se rigen cada uno
Num. 8334 / 09.07.2018 28783

sionalitat i mòduls formatius que els componen, tal com s’assenyala en de los certificados de profesionalidad y módulos formativos que los
l’annex I d’aquesta convocatòria, i també els determinats en el Reial componen, tal como se señala en el anexo I de la presente convocatoria,
decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de así como los determinados por el Real decreto 34/2008 de 18 de enero,
professionalitat, i en l’Ordre ESS/1897/2013, de 10 d’octubre, que el por el que se regulan y la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, que
desplega. lo desarrolla.
D’acord amb el que es preveu en la Llei 10/2010, de 9 de juliol, De acuerdo con lo previsto en la Ley 10/2010, de 9 de julio, de
d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, no es podrà incor- ordenación y gestión de la función pública valenciana, no se podrá
porar a la borsa qui no estiga en possessió de la titulació suficient per a incorporar a la bolsa quien no esté en posesión de la titulación suficien-
accedir als subgrups A2 o al grup B, i també qualsevol altre requisit amb te para acceder al subgrupos A2 o al grupo B, así como cualquier otro
què estiga classificat el lloc de treball. requisito con el que esté clasificado el puesto de trabajo.
2. Els requisits exigits per a cada certificat de professionalitat hau- 2. Los requisitos exigidos para cada certificado de profesionalidad
ran de complir-se en el moment de presentació de la sol·licitud, en els deberán cumplirse en el momento de presentación de la solicitud, en
termes previstos en l’article 9 de l’esmentat Decret 220/2017, de 29 de los términos previstos en el artículo 9 del Decreto 220/2017, de 29 de
desembre, i podran ser requerits per a la verificació del manteniment diciembre, del Consell, anteriormente citado, pudiendo ser requerido
de les condicions tingudes en compte per a la seua inclusió en la borsa, para la verificación del mantenimiento de las condiciones tenidas en
amb caràcter previ al seu nomenament. cuenta para su inclusión en la bolsa, con carácter previo a su nombra-
miento.

Tercer. Barem de mèrits Tercero. Baremo de méritos


Les persones aspirants seran ordenades prenent en consideració la Las personas aspirantes serán ordenadas tomando en consideración
puntuació atorgada d’acord amb els mèrits i valoració que s’estableix en la puntuación otorgada de acuerdo con los méritos y valoración de que
l’article 11 de l’esmentat Decret 220/2017, de 29 de desembre. de ellos se establece en el artículo 11 del Decreto 220/2017, de 29 de
diciembre, del Consell, anteriormente citado.
A l’efecte de poder ser incorporats a la borsa, les persones aspirants A los efectos de poder ser incorporado a la bolsa, las personas aspi-
hauran d’obtindre un mínim de 2 punts, sense que en cap cas puga supe- rantes deberán obtener un mínimo de 2 puntos, sin que en ningún caso
rar-se la puntuació màxima de 100 punts per la suma dels apartats 1.a pueda superarse la puntuación máxima de 100 puntos por la suma de los
Experiència i 1.b Formació. apartados 1.a Experiencia y 1.b Formación.

Quart. Acreditació dels mèrits Cuarto. Acreditación de los méritos


L’acreditació dels mèrits es realitzarà en els termes establits en els La acreditación de los méritos se realizará en los términos estableci-
articles 9 i 11 del decret anteriorment esmentat. dos en los artículos 9 y 11 del decreto anteriormente citado.

Cinqué. Sol·licituds d’incorporació a la borsa i procediment de cons- Quinto. Solicitudes de incorporación a la bolsa y procedimiento de
titució constitución
1. Les persones aspirants hauran de presentar la sol·licitud de incor- 1. Las personas aspirantes deberán presentar la solicitud de incor-
poració a la borsa, el full d’autobaremació i la documentació acredi- poración a la bolsa la hoja de autobaremación y la documentación acre-
tativa del compliment dels requisits a què es refereix el resolc segon, ditativa del cumplimiento de los requisitos a que se refiere el resuelvo
i també dels mèrits al·legats, en el termini de un mes comptat des de segundo, así como de los méritos alegados, en el plazo de un mes, con-
l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la tados desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolu-
Generalitat Valenciana, mitjançant enviament telemàtic a través del ción en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, mediante envío
formulari disponible en la seu electrònica de la Generalitat situada en telemático a través del formulario disponible en la sede electrónica de
la pàgina web http://www.gva.es, o en la web del SERVEF http://www. la Generalitat Valenciana ubicada en la página web http://www.gva.es,
servef.gva.es, dirigida a la persona titular de la direcció general amb o en la web del SERVEF http://www.servef.gva.es, dirigida a la persona
competències en matèria de formació professional per a l’ocupació. titular de la dirección general con competencias en materia de forma-
ción profesional para el empleo.
Així mateix, hauran d’indicar en la seua sol·licitud d’incorporació a Asimismo deberán indicar en su solicitud de incorporación a la
la borsa la província o les províncies en les quals estigueren interessats bolsa la o las provincias en las que estuvieran interesados en obtener
a obtindre destinació, i no s’admetran posteriors canvis o ampliacions destino, no admitiéndose posteriores cambios o ampliaciones de provin-
de província mentre no s’òbriga un termini d’actualització de la borsa. cia mientras no se abra plazo de actualización de la bolsa.
Igualment, hauran d’especificar per a cada especialitat formativa si Igualmente, deberán especificar para cada especialidad formativa
sol·liciten la seua incorporació a la borsa en la modalitat presencial o si solicitan su incorporación a la bolsa en la modalidad presencial, tele-
teleformació, o ambdues. formación o ambas.
A l’efecte de l’aplicació del límit establit en l’apartat 2 de l’article A los efectos de la aplicación del límite establecido en el apartado 2
13 del Decret 220/2017, consistent que els aspirants únicament podran del artículo 13 del Decreto 220/2017, consistente en que los aspirantes
ser incorporats a un màxim de 10 especialitats completes, quan el nom- únicamente podrán ser incorporados a un máximo de 10 especialidades
bre de sol·licituds formulades per aquells supere aquesta xifra, l’ordre completas, cuando el número de solicitudes formuladas por aquellos
d’incorporació a cadascuna d’aquestes, fins a aconseguir aquest número supere dicha cifra, el orden de incorporación a cada una de ellas, hasta
màxim, estarà determinat per l’òrgan de selecció, que baremarà les sol· alcanzar este número máximo, vendrá determinado por el órgano de
licituds i publicarà les llistes definitives, d’acord amb l’ordre establit selección, que baremará las solicitudes y publicará los listados defini-
en l’annex I d’aquesta convocatòria, de tal forma que començarà per la tivos, de acuerdo con el orden establecido en el anexo I de la presente
família professional de Fabricació Mecànica, i una vegada publicades convocatoria, de tal forma que se comenzará por la familia profesional
les llistes definitives de totes les especialitats en aquesta contingudes, de Fabricación Mecánica, y una vez publicadas las listas definitivas
passarà a la següent, i procedirà d’aquesta forma fins a esgotar totes les de todas las especialidades en ella contenidas, se pasará a la siguiente,
especialitats convocades, per a les famílies d’Electricitat i Electrònica i procediéndose de la misma forma hasta agotar todas las especialidades
Instal·lació i Manteniment per aquest ordre. convocadas, para las familias de Electricidad y Electrónica, e Instala-
ción y Mantenimiento por este orden.
Tot això, sense perjudici de les possibles modificacions que per cir- Todo ello, sin perjuicio de las posibles modificaciones que, por cir-
cumstàncies sobrevingudes puguen produir-se sobre aquest tema per cunstancias sobrevenidas puedan producirse al respecto para atender a
a atendre a les necessitats i prioritats que s’assenyalen a través de la las necesidades y prioridades que se señalan a través de la programación
programació anual de les accions formatives corresponents. anual de las acciones formativas correspondientes.
Num. 8334 / 09.07.2018 28784

Una vegada que les persones aspirants hagen sigut incorporades Una vez que las personas aspirantes hayan sido incorporadas a las
a les 10 especialitats completes a què es refereix el paràgraf anterior, 10 especialidades completas a que se refiere el párrafo anterior, que-
quedaran automàticament excloses en les següents sol·licituds que es darán automáticamente excluidas en las siguientes solicitudes que se
baremen. baremen.
La renúncia a formar part de la borsa en alguna d’aquelles 10 espe- La renuncia a formar parte de la bolsa, en alguna de aquellas 10
cialitats en les quals hagen sigut incorporades no suposarà el dret a què especialidades en las que hayan sido incorporadas, no supondrá el dere-
siguen novament baremats o incorporats a les borses de les especialitats cho a que sean nuevamente baremados o incorporados a las bolsas de
en les quals se’ls hi haja exclòs per aquesta causa, sense perjudici que las especialidades en las que se les haya excluido por esta causa, sin
es puga formular nova sol·licitud quan es convoque una nova borsa per perjuicio de que se pueda formular nueva solicitud cuando se convoque
a aquelles especialitats o s’actualitzen mèrits. una nueva bolsa para aquellas especialidades o se actualicen méritos.
La documentació acreditativa del compliment dels requisits exigits La documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos
en cada cas haurà de ser digitalitzada, classificada i ordenada, i s’acom- exigidos en cada caso, deberá ser digitalizada, clasificada y ordenada,
panyarà com a arxius annexos a la sol·licitud, excepte que aquesta ja y se acompañará como archivos anexos a la solicitud, excepto que la
estiguera en poder de qualsevol administració, en aquest cas, s’asse- misma ya obrara en poder cualquier la administración en cuyo caso se
nyalarà la data, el número d’expedient i l’òrgan davant el qual es va señalará la fecha, el número de expediente y el órgano ante el que se
presentar. presentó.
2. Els mèrits que no consten i que no s’acrediten de la manera esta- 2. Los méritos que no consten y que no se acrediten del modo esta-
blida en el resolc quart no es valoraran; les titulacions acadèmiques i els blecido en el resuelvo cuarto no se valorarán; las titulaciones académi-
mèrits al·legats hauran de complir-se a la data de finalització del termini cas y los méritos alegados deberán cumplirse a la fecha de finalización
de presentació de sol·licituds d’inscripció en borsa. del plazo de presentación de solicitudes de inscripción en bolsa.
3. En tot cas, la presentació de la sol·licitud suposarà l’autorització 3. En todo caso, la presentación de la solicitud supondrá la autoriza-
per a la gestió automatitzada de les dades personals al SERVEF i, si ción para la gestión automatizada de los datos personales al SERVEF, y
escau, la seua cessió a les entitats beneficiàries, als efectes establits en en su caso, su cesión a las entidades beneficiarias, a los efectos estable-
aquesta resolució. cidos en la presente resolución.
4. Les persones candidates a incorporar-se a les borses de personal 4. Las personas candidatas a incorporarse a las bolsas de personal
expert docent estaran obligades a comunicar a la direcció general que experto docente estarán obligadas a comunicar a la dirección general
tinga competències en matèria de formació professional per a l’ocupa- que ostente competencias en materia de formación profesional para el
ció, qualsevol canvi que afecte les dades personals incloses en la seua empleo, cualquier cambio que afecte a los datos personales incluidos en
sol·licitud (adreça postal, telèfon, adreça electrònica), per a la necessària su solicitud (dirección, teléfono, correo electrónico), para la necesaria
localització i enviament de comunicacions a la persona interessada. localización y envío de comunicaciones a la persona interesada.
5. El personal expert docent podrà estar inclòs en la borsa en un 5. El personal experto docente podrá estar incluido en la bolsa en
màxim de 10 especialitats completes, sempre que complisquen els un máximo de 10 especialidades completas, siempre que cumplan los
requisits d’accés a aquestes. A aquests efectes, no es computaran les requisitos de acceso a las mismas. A estos efectos, no se computarán las
especialitats parcials (mòduls) en les quals estiguen inclosos. especiales parciales (módulos) en las que estén incluidos.
6. Registrada la sol·licitud, l’òrgan de selecció procedirà al seu exa- 6. Registrada la solicitud el órgano de selección procederá a su exa-
men i analitzarà la documentació aportada per les persones sol·licitants, men y analizará la documentación aportada por las personas solicitan-
d’acord amb el procediment establit a aquest efecte en l’article 12 de tes, de acuerdo con el procedimiento establecido al efecto en el artículo
l’esmentat Decret 220/2017, de 29 de desembre. 12 del Decreto 220/2017, de 29 de diciembre, del Consell, anterior-
mente citado.
7. Les persones sol·licitants es responsabilitzen expressament de 7. Las personas solicitantes se responsabilizan expresamente de la
la documentació aportada. En cas de falsedat o manipulació en algun documentación aportada. En caso de falsedad o manipulación en algún
document, perdran els drets a la participació en aquest procés de valo- documento decaerán en el derecho a la participación en el presente
ració, amb independència de la responsabilitat a què pertoque en dret. proceso de valoración, con independencia de la responsabilidad a que
hubiere lugar en derecho.
L’òrgan de selecció aplicarà, si escau, les puntuacions corresponents El órgano de selección aplicará, en su caso, las puntuaciones corres-
d’acord amb el barem establit. pondientes de acuerdo con el baremo establecido.

Sisé. Obligació de relacionar-se electrònicament Sexto. Obligación de relacionarse electrónicamente


Per raó del col·lectiu al qual va dirigida aquesta resolució, les per- Por razón del colectivo al que va dirigida la presente resolución,
sones interessades a ser incorporades a aquesta borsa estaran obligades las personas interesadas en ser incorporadas a la presente bolsa, esta-
a relacionar-se amb l’Administració a través de mitjans electrònics. rán obligadas a relacionarse con la Administración a través de medios
electrónicos.
Igualment, el procediment establit a aquest efecte se substanciarà, Igualmente, el procedimiento establecido al efecto se sustanciará,
en tot cas, per mitjans electrònics. en todo caso, por medios electrónicos.
L’Administració es reserva el dret a requerir en qualsevol moment La Administración se reserva el derecho a requerir en cualquier
del desenvolupament del procés la justificació de la documentació que momento del desarrollo del proceso la justificación de la documentación
considere necessària. que se considere necesaria.

Seté. Òrgan de selecció Séptimo. Órgano de selección


De conformitat amb el que s’assenyala en l’article 5 de l’esmentat De conformidad con lo señalado en el artículo 5 del Decreto
Decret 220/2017, de 29 de desembre, del Consell, es designen com a 220/2017, de 29 de diciembre, del Consell, anteriormente citado, se
membres de l’òrgan de selecció les persones següents: designan como miembros del órgano de selección a las siguientes per-
sonas:
Titulars Titulares
Presidència: Presidencia:
‒ Rosa López Pérez, subdirectora general de Formació Professional – Rosa López Pérez, subdirectora general de Formación Profesional
per a l’Ocupació. para el Empleo.
Vocals: Vocales:
‒ Vicente Fco. Sarrión Montoro, cap del Servei de Centres de For- – Vicente Fco. Sarrión Montoto, jefe del Servicio de Centros de For-
mació Professional per a l’Ocupació de la Direcció General d’Ocupació mación Profesional para el Empleo de la Dirección General de Empleo
i Formació. y Formación.
Num. 8334 / 09.07.2018 28785

‒ Lourdes Pérez Soler, cap de la Secció de Centres SERVEF de – Lourdes Pérez Soler, jefa de la Sección de Centros SERVEF de
Formació de la Direcció General d’Ocupació i Formació. Formación, de la Dirección General de Empleo y Formación.
‒ Rafael Navarro Quilis, director del Centre Integrat de Formació – Rafael Navarro Quilis, director del Centro Integrado de Forma-
Professional de Catarroja (València). ción Profesional de Catarroja (Valencia).
‒ Juana Sáez Carrillo, cap d’estudis del Centre SERVEF de Forma- – Juana Sáez Carrillo, jefa de estudios del Centro SERVEF de For-
ció d’Ontinyent (València). mación de Ontinyent (Valencia).
‒ M. Dolores Barrón Cervera, cap del Servei de Recursos Humans – M.ª Dolores Barrón Cervera, jefa del Servicio de Recursos Huma-
del SERVEF. nos del SERVEF.
‒ El vocal representant de la Direcció General de la Funció Pública, – El vocal representante de la Dirección General de la Función
designat per la esmentada Direcció General. Pública, designado por la citada dirección general.
Suplents Suplentes
Presidència: Presidencia:
‒ Josep Lluís Blasco i Furió, cap del Servei d’Ordenació de la For- – Josep Lluís Blasco i Furió, jefe del Servicio de Ordenación de la
mació Professional de la Direcció General d’Ocupació i Formació. Formación Profesional de la Dirección General de Empleo y Formación
Vocals: Vocales:
‒ Lorena Pozo Llácer, tècnica mitjana adscrita a la Secció de Cen- – Lorena Pozo Llácer, técnica media adscrita a la de Sección de
tres SERVEF de Formació de la Direcció General d’Ocupació i For- Centros SERVEF de Formación, de la Dirección General de Empleo y
mació. Formación.
‒ Asunción Álvarez Gayán, tècnica adscrita a la Secció de Centres – Asunción Álvarez Gayán, técnica adscrita a la Sección de Centros
SERVEF de Formació de la Direcció General d’Ocupació i Formació. SERVEF de Formación de la Dirección General de Empleo y Forma-
ción.
‒ Pere Bernat Bacete, director del Centre SERVEF de Formació – Pere Bernat Bacete, director del Centro SERVEF de Formación
d’Ontinyent (València). de Ontinyent (Valencia).
‒ Carmen Moncho Barreres, cap d’estudis del Centre SERVEF de – Carmen Moncho Barreres, jefa de estudios del Centro SERVEF
Formació de Gandia (València). de Formación de Gandia (Valencia).
‒ Beatriz Castell Esteve, tècnica d’assessorament en matèria d’ocu- – Beatriz Castell Esteve, técnica de asesoramiento en materia de
pació i formació adscrita al Servei de Recursos Humans del SERVEF. empleo y formación adscrita al Servicio de Recursos Humanos del SER-
VEF.
‒ El vocal representant de la Direcció General de la Funció Pública, – El vocal representante de la Dirección General de la Función
designat per la esmentada direcció general. Pública, designado por la citada dirección general.

Huité. Àmbit territorial de la borsa Octavo. Ámbito territorial de la bolsa


L’àmbit territorial d’aquesta borsa d’ocupació és de caràcter pro- El ámbito territorial de esta bolsa de empleo es de carácter provin-
vincial i la provisió de llocs amb caràcter temporal s’efectuarà segons cial y la provisión de puestos con carácter temporal, se efectuará según
el que es preveu en l’article 19 i concordants de l’esmentat Decret lo previsto en el artículo 19 y concordantes del Decreto 220/2017, de 29
220/2017, de 29 de desembre. de diciembre, del Consell, anteriormente citado.

Nové. Normes de funcionament Noveno. Normas de funcionamiento


1. Aquesta borsa s’ajustarà en el seu funcionament al que es disposa 1. La presente bolsa se ajustará en su funcionamiento a lo dispuesto
en el Decret 220/2017, de 29 de desembre, del Consell, anteriorment en el Decreto 220/2017, de 29 de diciembre, del Consell, anteriormente
esmentat, i també als criteris que, si escau, determine la Comissió de citado, así como a los criterios que, en su caso, se determinen por la
Seguiment d’Ocupació Temporal. Comisión de Seguimiento de Empleo Temporal.
2. El personal que es trobe inclòs en aquesta borsa, serà cridat sem- 2. El personal que se encuentre incluido en esta bolsa, será llamado
pre que no hi haja personal propi disponible. siempre y cuando no haya personal propio disponible.
3. L’ordre de prelació en la formació de la borsa per a cada espe- 3. El orden de prelación en la formación de la bolsa para cada espe-
cialitat, modalitat d’impartició i província, s’obtindrà de la suma de la cialidad, modalidad de impartición y provincia, se obtendrá de la suma
puntuació obtinguda d’acord amb el barem de mèrits que s’expressa de la puntuación obtenida de acuerdo con el baremo de méritos que se
en l’article 11 de l’esmentat Decret 220/2017, de 29 de desembre, del expresa en el artículo 11 del Decreto 220/2017, de 29 de diciembre, del
Consell, pel qual es regula la borsa d’ocupació temporal de personal Consell, anteriormente citado, por el que se regula la bolsa de empleo
expert docent de caràcter temporal. temporal de personal experto docente de carácter temporal.
En tot cas, tindran prioritat en la selecció els qui puguen impartir En todo caso, tendrán prioridad en la selección, quienes puedan
especialitats completes. impartir especialidades completas.
En cas d’igualtat de puntuació per a l’establiment de l’ordre de En caso de igualdad de puntuación para el establecimiento del orden
prelació en la borsa, es procedirà de la forma prevista en l’apartat 3 i de prelación en la bolsa, se procederá de la forma prevista en el apartado
següents de l’article 17 del decret anteriorment esmentat. 3 y siguientes del artículo 17 del Decreto anteriormente citado.

Deu. Funcions del personal expert docent Diez. Funciones del personal experto docente
El personal expert docent del SERVEF realitzarà, en l’àmbit de la El personal experto docente del SERVEF, realizará, en el ámbito
formació professional per a l’ocupació, les funcions següents: de la formación profesional para el empleo, las siguientes funciones:
a) Programar, impartir, tutoritzar i avaluar accions formatives inclo- a) Programar, impartir, tutorizar y evaluar acciones formativas
ses en la programació dels centres de formació del SERVEF, bé en la incluidas en la programación de los Centros de Formación del SERVEF,
modalitat presencial bé en la modalitat de teleformació. bien en la modalidad presencial, bien en la modalidad de teleformación.
b) Elaborar i/o supervisar l’elaboració de materials i recursos didàc- b) Elaborar y/o supervisar la elaboración de materiales y recursos
tics per a la formació. didácticos para la formación.
c) Vigilar que els espais en els quals es desenvolupa la formació c) Vigilar que los espacios en los que se desarrolla la formación
mantinguen les seues instal·lacions i equipament a punt de ser utilitzats. mantengan sus instalaciones y equipamiento a punto de ser utilizados.
d) Assessorar sobre la compra de material, equipament i maquinària d) Asesorar sobre la compra de materia, equipamiento y maquinaria
necessària per al desenvolupament de les accions formatives. necesaria para el desarrollo de las acciones formativas.
e) Col·laborar en la selecció de l’alumnat. e) Colaborar en la selección del alumnado
f) Interaccionar amb empreses de la seua especialitat amb les quals f) Interaccionar con empresas de su especialidad con las que poder
es puga acordar la realització de pràctiques professionals no laborals. acordar la realización de prácticas profesionales no laborales.
Num. 8334 / 09.07.2018 28786

g) Informar i/o assessorar l’alumnat sobre els itineraris formatius i g) Informar y/o asesorar al alumnado sobre los itinerarios forma-
les eixides professionals que ofereix el mercat laboral en la seua espe- tivos y las salidas profesionales que ofrece el mercado laboral en su
cialitat. especialidad.
h) Impulsar, de forma permanent, la qualitat de la formació i l’ac- h) Impulsar, de forma permanente, la calidad de la formación y la
tualització didàctica. actualización didáctica.
i) Qualsevol altra inherent a la condició de formador. i) Cualquier otra inherente a la condición de formador.
Contra aquest acte, que posa fi ala via administrativa, podrà inter- Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá
posar-se recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
comptats des de l’endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la meses, contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diari
Generalitat Valenciana davant els jutjats de l’ordre contenciós adminis- Oficial de la Generalitat Valenciana, ante los juzgados del orden con-
tratiu, d’acord amb el que s’estableix en els articles 8 i 46.1 de la Llei tencioso-administrativo, de acuerdo con lo establecido en los artículos
28/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa admi- 8 y 46.1 de la ley 28/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción
nistrativa, o, potestativament, recurs de reposició davant aquest mateix contencioso-administrativa, o, potestativamente recurso de reposición
òrgan en el termini d’un mes comptat en els termes exposats, d’acord ante este mismo órgano, en el plazo de un mes computado en los tér-
amb el que s’assenyala en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 minos expuestos, de acuerdo con lo señalado en los artículos 123 y 124
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo
públiques. Tot això, sense perjudici que puga interposar-se qualsevol común de las administraciones públicas. Todo ello sin perjuicio de que
altre recurs dels previstos en la legislació vigent. pueda interponerse cualquier otro recurso de los previsto en la legisla-
ción vigente.
Les citacions a termini en els recursos contenciosos administratius Los emplazamientos en los recursos contencioso-administrativos
que puguen substanciar contra aquesta resolució es realitzaran mitjan- que pudieran sustanciarse contra la presente resolución se realizarán
çant la inserció del corresponent edicte en el Diari Oficial de la Gene- mediante la inserción del correspondiente edicto en el Diari Oficial de
ralitat Valenciana. la Generalitat Valenciana.
Aquesta resolució produirà els seus efectes des de l’endemà d’haver La presente resolución producirá sus efectos desde el día siguiente
sigut publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. al de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 2 de juliol de 2018.– El director general del SERVEF: València, 2 de julio de 2018.– El director general del SERVEF:
Enric Nomdedéu i Biosca. Enric Nomdedéu i Biosca.

ANNEX I

FAMÍLIA PROFESSIONAL: FME: FABRICACIÓ MECÀNICA


ÀREA PROFESSIONAL: FMEC: CONSTRUCCIONS METÀL·LIQUES
CODI DENOMINACIÓ DE L’ESPECIALITAT HORES NIVELL
FMIC0110 SOLDADURA AMB ELÈCTRODE REVESTIT I TIG 680 2
Experiència professional requerida en
l’àmbit de la unitat de competència
MÒDUL FORMATIU TITULACIÓ REQUERIDA
Si es compta amb Si no es compta amb
titulació titulació
Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols
MF0099_2:
equivalents.
Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o el títol de grau corresponent o 1 any 4 anys
Soldadura amb arc elèctric amb
altres títols equivalents.
elèctrodes revestits
Tècnic superior de la família professional de Fabricació Mecànica.
MF0100_2: Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols
equivalents.
Soldadura amb arc sota gas Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o el títol de grau corresponent o 1 any 4 anys
protector amb elèctrode no altres títols equivalents.
consumible Tècnic superior de la família professional de Fabricació Mecànica.

FAMÍLIA PROFESSIONAL: FME: FABRICACIÓ MECÀNICA


ÀREA PROFESSIONAL: FMEC: CONSTRUCCIONS METÀL·LIQUES
CODI DENOMINACIÓ DE L’ESPECIALITAT HORES NIVELL
FMIC0210 SOLDADURA OXIGÀS I SOLDADURA MIG/MAG 600 2
Experiència professional requerida en
MÒDUL FORMATIU TITULACIÓ REQUERIDA l’àmbit de la unitat de competència
Amb acreditació Sense acreditació
MF0098_2: Llicenciat, enginyer o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents.
Diplomat, enginyer tècnic o el títol de grau corresponent o altres títols
1 any 4 anys
Soldadura i projecció tèrmica per equivalents.
oxigàs Tècnic superior de la família professional de Fabricació Mecànica.
Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols
MF0101_2:
equivalents.
Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o el títol de grau corresponent o 1 any 4 anys
Soldadura amb arc sota gas
altres títols equivalents.
protector amb elèctrode consumible
Tècnic superior de la família professional de Fabricació Mecànica.
Num. 8334 / 09.07.2018 28787

FAMÍLIA PROFESSIONAL: FME: FABRICACIÓ MECÀNICA


ÀREA PROFESSIONAL: FMEI: FABRICACIÓ ELECTROMECÀNICA
CODI DENOMINACIÓ DE L’ESPECIALITAT HORES NIVELL
FMII0108 OPERACIONS AUXILIARS DE FABRICACIÓ MECÀNICA 440 1
Experiència professional requerida en
l’àmbit de la unitat de competència
MÒDUL FORMATIU TITULACIÓ REQUERIDA
Si es compta amb Si no es compta amb
titulació titulació
MF0087_1: Enginyer Industrial.
4 anys
Enginyer Tècnic Industrial, especialitat Mecànica. 1 any
Operacions de fabricació Tècnic superior de la família professional de Fabricació Mecànica.
MF0088_1: Enginyer Industrial.
4 anys
Enginyer Tècnic Industrial, especialitat Mecànica. 1 any
Operacions de muntatge Tècnic superior de la família professional de Fabricació Mecànica.

FAMÍLIA PROFESSIONAL: FME: FABRICACIÓ MECÀNICA


ÀREA PROFESSIONAL: FMEI: FABRICACIÓ ELECTROMECÀNICA
CODI DENOMINACIÓ DE L’ESPECIALITAT HORES NIVELL
FMII0308 DISSENY DE PRODUCTES DE FABRICACIÓ MECÀNICA 680 3
Experiència professional requerida en
MÒDUL FORMATIU TITULACIÓ REQUERIDA
l’àmbit de la unitat de competència
Llicenciat en Màquines Navals.
Enginyer Industrial.
MF0105_3: Enginyer Naval.
Enginyer de Materials. 1 any
Disseny de productes Enginyer d’Organització Industrial.
Enginyer Tècnic Industrial.
Diplomat en Màquines Navals.
Llicenciat en Màquines Navals.
Enginyer Industrial.
MF0106_3: Enginyer Naval.
Enginyer de Materials. 1 any
Automatització dels productes Enginyer d’Automàtica i Electrònica Industrial.
Enginyer Tècnic Industrial.
Diplomat en Màquines Navals.
Llicenciat en Màquines Navals.
Enginyer Industrial.
MF0107_3:
Enginyer Naval.
Enginyer de Materials. 1 any
Documentació tècnica per a
Enginyer d’Organització Industrial.
productes
Enginyer Tècnic Industrial.
Diplomat en Màquines Navals.

FAMÍLIA PROFESSIONAL: FME: FABRICACIÓ MECÀNICA


ÀREA PROFESSIONAL: FMEH: OPERACIONS MECÀNIQUES
CODI DENOMINACIÓ DE L’ESPECIALITAT HORES NIVELL
FMIH0109 MECANITZAT PER ARRENCADA DE FERRITJA 620 2
Experiència professional requerida en
l’àmbit de la unitat de competència
MÒDUL FORMATIU TITULACIÓ REQUERIDA
Si es compta amb Si no es compta amb
titulació titulació
Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols
MF0089_2: equivalents.
Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o el títol de grau corresponent o 1 any 4 anys
Processos per arrencada de ferritja altres títols equivalents.
Tècnic superior de la família de Fabricació Mecànica.
MF0090_2: Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols
equivalents.
Preparació i programació de Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o el títol de grau corresponent o 1 any 4 anys
màquines i sistemes d’arrencada altres títols equivalents.
de ferritja Tècnic superior de la família de Fabricació Mecànica.
Num. 8334 / 09.07.2018 28788

Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols


MF0091_2: equivalents.
Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o el títol de grau corresponent o 1 any 4 anys
Mecanitzat per arrencada de ferritja altres títols equivalents.
Tècnic superior de la família de Fabricació Mecànica.

FAMÍLIA PROFESSIONAL: FME: FABRICACIÓ MECÀNICA


ÀREA PROFESSIONAL: FMEH: OPERACIONS MECÀNIQUES
CODI DENOMINACIÓ DE L’ESPECIALITAT HORES NIVELL
FMIH0409 MECANITZAT PER ABRASIÓ, ELECTROEROSIÓ I PROCEDIMENTS ESPECIALS 620 2
Experiència professional requerida en
l’àmbit de la unitat de competència
MÒDUL FORMATIU TITULACIÓ REQUERIDA
Si es compta amb Si no es compta amb
titulació titulació
MF0092_2: Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols
equivalents.
Procediments de mecanitzat Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o el títol de grau corresponent o 1 any 4 anys
per abrasió, electroerosió i altres títols equivalents.
procediments especials Tècnic superior de la família de Fabricació Mecànica.
MF0093_2:
Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols
equivalents.
Preparació i programació de
Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o el títol de grau corresponent o 1 any 4 anys
màquines i sistemes d’abrasió,
altres títols equivalents.
electroerosió i procediments
Tècnic superior de la família de Fabricació Mecànica.
especials
Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols
MF0094_2:
equivalents.
Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o el títol de grau corresponent o 1 any 4 anys
Mecanitzat per abrasió,
altres títols equivalents.
electroerosió i especials
Tècnic superior de la família de Fabricació Mecànica.

FAMÍLIA PROFESSIONAL: FME: FABRICACIÓ MECÀNICA


ÀREA PROFESSIONAL: FMEM: MECÀNICA
CODI DENOMINACIÓ DE L’ESPECIALITAT HORES NIVELL
FMIM0211 FABRICACIÓ PER MECANITZAT A ALTA VELOCITAT I ALT RENDIMENT 630 3
Experiència professional requerida en
MÒDUL FORMATIU TITULACIÓ REQUERIDA
l’àmbit de la unitat de competència
MF2164_3:
Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols
equivalents.
Adaptació de plànols de fabricació 1 any
Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o el títol de grau corresponent o
per al mecanitzat a alta velocitat i
altres títols equivalents.
alt rendiment
MF2165_3:
Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols
equivalents.
Disseny d’utillatges d’amarratge 1 any
Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o el títol de grau corresponent o
de peça per al mecanitzat a alta
altres títols equivalents.
velocitat i alt rendiment
MF2166_3: Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols
equivalents.
1 any
Planificació del mecanitzat a alta Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o el títol de grau corresponent o
velocitat i alt rendiment altres títols equivalents.
MF2167_3: Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols
equivalents.
1 any
Mecanitzat a alta velocitat i alt Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o el títol de grau corresponent o
rendiment altres títols equivalents.
Num. 8334 / 09.07.2018 28789

FAMÍLIA PROFESSIONAL: FME: FABRICACIÓ MECÀNICA


ÀREA PROFESSIONAL: FMEM: MECÀNICA
CODI DENOMINACIÓ DE L’ESPECIALITAT HORES NIVELL
FMIM0309 DISSENY D’EINES DE PROCESSAMENT DE XAPA 680 3
Experiència professional requerida en
MÒDUL FORMATIU TITULACIÓ REQUERIDA
l’àmbit de la unitat de competència
MF0108_3: Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols
equivalents.
1 any
Desenvolupament de projectes Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o el títol de grau corresponent o
d’eines de processament de xapa altres títols equivalents.
MF0109_3: Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols
equivalents.
1 any
Automatització de les eines de Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o el títol de grau corresponent o
processament de xapa. altres títols equivalents.
MF0110_3: Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols
equivalents.
1 any
Documentació tècnica per a útils de Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o el títol de grau corresponent o
processament de xapa altres títols equivalents.

FAMÍLIA PROFESSIONAL: ELA: ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA


ÀREA PROFESSIONAL: ELAI: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
CODI DENOMINACIÓ DE L’ESPECIALITAT HORES NIVELL
ELEE0108 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE DE XARXES ELÈCTRIQUES 220 1
Experiència professional requerida en
l’àmbit de la unitat de competència
MÒDUL FORMATIU TITULACIÓ REQUERIDA
Si es compta amb Si no es compta amb
titulació titulació
Enginyer de Telecomunicació; en Electrònica; en Automàtica i Electrònica
MF0818_1:
Industrial.
Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Electricitat, especialitat en 1 any 3 anys
Operacions de muntatge de suports
Electrònica Industrial; Telecomunicació.
en xarxes elèctriques aèries
Tècnic superior de la Família d’Electricitat i Electrònica
MF0819_1: Enginyer de Telecomunicació; en Electrònica; en Automàtica i Electrònica
Industrial.
Operacions d’estesa i tibat de Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Electricitat, especialitat en 1 any 3 anys
conductors en xarxes elèctriques Electrònica Industrial; Telecomunicació.
aèries i subterrànies Tècnic superior de la família d’Electricitat i Electrònica

FAMÍLIA PROFESSIONAL: ELA: ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA


ÀREA PROFESSIONAL: ELAI: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
CODI DENOMINACIÓ DE L’ESPECIALITAT HORES NIVELL
MUNTATGE I MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA
ELEE0109 920 2
TENSIÓ
Experiència professional requerida en
l’àmbit de la unitat de competència
MÒDUL FORMATIU TITULACIÓ REQUERIDA
Si es compta amb Si no es compta amb
titulació titulació
Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols
MF0820_2:
equivalents.
Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o el títol de grau corresponent o 2 anys 4 anys
Instal·lacions elèctriques en edificis
altres títols equivalents.
d’habitatges
Tècnic superior de la família professional d’Electricitat i Electrònica.

MF0821_2: Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols


equivalents.
Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o el títol de grau corresponent o 2 anys 4 anys
Instal·lacions elèctriques en edificis
altres títols equivalents.
d’oficines, comerços i indústries
Tècnic superior de la família professional d’Electricitat i Electrònica.
MF0822_2: Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols
equivalents.
Instal·lacions elèctriques Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o el títol de grau corresponent o 2 anys 4 anys
automatitzades i instal·lacions altres títols equivalents.
d’automatismes Tècnic superior de la família professional d’Electricitat i Electrònica.
Num. 8334 / 09.07.2018 28790

MF0823_2: Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols


equivalents.
Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o el títol de grau corresponent o 2 anys 4 anys
Muntatge i manteniment de xarxes
altres títols equivalents.
elèctriques aèries de baixa tensió
Tècnic superior de la família professional d’Electricitat i Electrònica.
MF0824_2: Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols
equivalents.
Muntatge i manteniment de xarxes Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o el títol de grau corresponent o 2 anys 4 anys
elèctriques subterrànies de baixa altres títols equivalents.
tensió Tècnic superior de la família professional d’Electricitat i Electrònica.
Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols
MF0825_2:
equivalents.
Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o el títol de grau corresponent o 2 anys 4 anys
Muntatge i manteniment de xarxes
altres títols equivalents.
màquines elèctriques
Tècnic superior de la família professional d’Electricitat i Electrònica.

FAMÍLIA PROFESSIONAL: ELA: ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA


ÀREA PROFESSIONAL: ELAM: MÀQUINES ELECTROMECÀNIQUES
CODI DENOMINACIÓ DE L’ESPECIALITAT HORES NIVELL
ELAM0111 MUNTATGE I MANTENIMENT DE SISTEMES DOMÒTICS I IMMÒTICS 480 2
Experiència professional requerida en
l’àmbit de la unitat de competència
MÒDUL FORMATIU TITULACIÓ REQUERIDA
Si es compta amb Si no es compta amb
titulació titulació
Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols
MF1818_2:
equivalents.
Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o el títol de grau corresponent o 1 any 5 anys
Muntatge de sistemes domòtics i
altres títols equivalents.
immòtics
Tècnic superior de la família professional d’Electricitat i Electrònica.
Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols
MF1819_2:
equivalents.
Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o el títol de grau corresponent o 1 any 5 anys
Manteniment de sistemes domòtics
altres títols equivalents.
i immòtics
Tècnic superior de la família professional d’Electricitat i Electrònica.

FAMÍLIA PROFESSIONAL: ELA: ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA


ÀREA PROFESSIONAL: ELAM: MÀQUINES ELECTROMECÀNIQUES
CODI DENOMINACIÓ DE L’ESPECIALITAT HORES NIVELL
ELAM0311 MUNTATGE I MANTENIMENT DE SISTEMES D’AUTOMATITZACIÓ INDUSTRIAL 510 2
Experiència professional requerida en
l’àmbit de la unitat de competència
MÒDUL FORMATIU TITULACIÓ REQUERIDA
Si es compta amb Si no es compta amb
titulació titulació
Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols
MF1978_2:
equivalents.
Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o el títol de grau corresponent o 1 any 3 anys
Muntatge de sistemes
altres títols equivalents.
d’automatització industrial
Tècnic superior de la família professional d’Electricitat i Electrònica.
Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols
MF1979_2:
equivalents.
Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o el títol de grau corresponent o 1 any 3 anys
Manteniment de sistemes
altres títols equivalents.
d’automatització industrial
Tècnic superior de la família professional d’Electricitat i Electrònica.
Num. 8334 / 09.07.2018 28791

FAMÍLIA PROFESSIONAL: ELA: ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA


ÀREA PROFESSIONAL: ELAQ: EQUIPS ELECTRÒNICS
CODI DENOMINACIÓ DE L’ESPECIALITAT HORES NIVELL
OPERACIONS DE MUNTATGE I MANTENIMENT D’EQUIPS ELÈCTRICS I
ELAQ0111 390 1
ELECTRÒNICS
Experiència professional requerida en
l’àmbit de la unitat de competència
MÒDUL FORMATIU TITULACIÓ REQUERIDA
Si es compta amb Si no es compta amb
titulació titulació
MF1559_1: Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols
equivalents.
Operacions d’acoblament en el Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o el títol de grau corresponent o 1 any 5 anys
muntatge d’equips elèctrics i altres títols equivalents.
electrònics Tècnic superior de la família professional d’Electricitat i Electrònica.
MF1560_1: Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols
equivalents.
Operacions de connexió en el Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o el títol de grau corresponent o 1 any 5 anys
muntatge d’equips elèctrics i altres títols equivalents.
electrònics Tècnic superior de la família professional d’Electricitat i Electrònica.
MF1561_3: Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols
equivalents.
Operacions auxiliars en el Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o el títol de grau corresponent o 1 any 5 anys
manteniment d’equips elèctrics i altres títols equivalents.
electrònics Tècnic superior de la família professional d’Electricitat i Electrònica.

FAMÍLIA PROFESSIONAL: ELA: ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA


ÀREA PROFESSIONAL: ELAS: INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIÓ
CODI DENOMINACIÓ DE L’ESPECIALITAT HORES NIVELL
MUNTATGE I MANTENIMENT D’INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIONS
ELAS0108 450 2
EN EDIFICIS
Experiència professional requerida en
l’àmbit de la unitat de competència
MÒDUL FORMATIU TITULACIÓ REQUERIDA
Si es compta amb Si no es compta amb
titulació titulació
MF0120_2:
Enginyer Superior en Electricitat / Electrònica o Telecomunicacions.
Enginyer Tècnic en Electricitat / Electrònica o Telecomunicacions.
Muntatge i manteniment 1 any 3 anys
Tècnic superior en sistemes de la família d’Electricitat i Electrònica (àrea
d’instal·lacions d’antenes
d’instal·lacions de telecomunicació).
col·lectives i individuals
MF0121_2:
Enginyer Superior en Electricitat / Electrònica o Telecomunicacions.
Enginyer Tècnic en Electricitat / Electrònica o Telecomunicacions.
Muntatge i manteniment 1 any 3 anys
Tècnic superior en sistemes de la família d’Electricitat i Electrònica (àrea
d’instal·lacions de telefonia i
d’instal·lacions de telecomunicació).
comunicació interior

FAMÍLIA PROFESSIONAL: ELA: ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA


ÀREA PROFESSIONAL: ELAS: INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIÓ
CODI DENOMINACIÓ DE L’ESPECIALITAT HORES NIVELL
MUNTATGE I MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS DE MEGAFONIA,
ELAS0109 350 2
SONORITZACIÓ DE LOCALS I CIRCUIT TANCAT DE TELEVISIÓ
Experiència professional requerida en
l’àmbit de la unitat de competència
MÒDUL FORMATIU TITULACIÓ REQUERIDA
Si es compta amb Si no es compta amb
titulació titulació
MF0597_2: Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols
equivalents.
Muntatge i manteniment Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o el títol de grau corresponent o 2 any 4 anys
d’instal·lacions de megafonia i altres títols equivalents.
sonorització de locals Tècnic superior de la família professional d’Electricitat i Electrònica.
Num. 8334 / 09.07.2018 28792

MF0598_2: Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols


equivalents.
Muntatge i manteniment Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o el títol de grau corresponent o 2 any 4 anys
d’instal·lacions de circuit tancat de altres títols equivalents.
televisió Tècnic superior de la família professional d’Electricitat i Electrònica.

FAMÍLIA PROFESSIONAL: ELA: ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA


ÀREA PROFESSIONAL: ELAS: INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIÓ
CODI DENOMINACIÓ DE L’ESPECIALITAT HORES NIVELL
OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE D’INSTAL·LACIONS
ELAS0208 380 1
ELECTROMECÀNIQUES I DE TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIS
Experiència professional requerida en
l’àmbit de la unitat de competència
MÒDUL FORMATIU TITULACIÓ REQUERIDA
Si es compta amb Si no es compta amb
titulació titulació
MF0816_1: Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols
equivalents.
Operacions de muntatge Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o el títol de grau corresponent o 1 any 3 anys
d’instal·lacions elèctriques de baixa altres títols equivalents.
tensió i domòtiques en edificis Tècnic superior de la família professional d’Electricitat i Electrònica.
MF0817_1: Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols
equivalents.
Operacions de muntatge Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o el títol de grau corresponent o 1 any 3 anys
d’instal·lacions de altres títols equivalents.
telecomunicacions Tècnic superior de la família professional d’Electricitat i Electrònica.

FAMÍLIA PROFESSIONAL: IMA: INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT


ÀREA PROFESSIONAL: IMAI: MUNTATGE I MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS
CODI DENOMINACIÓ DE L’ESPECIALITAT HORES NIVELL
IMAI0108 OPERACIONS DE LAMPISTERIA I CALEFACCIÓ-CLIMATITZACIÓ DOMÈSTICA 480 1
Experiència professional requerida en
l’àmbit de la unitat de competència
MÒDUL FORMATIU TITULACIÓ REQUERIDA
Si es compta amb Si no es compta amb
titulació titulació
MF1154_1:
Enginyeries superior o tècnica relacionada amb l’àrea formativa del mòdul.
1 any 3 anys
Tècnic superior de la família professional d’Instal·lació i Manteniment.
Instal·lació de canonades
MF1155_1:
Enginyeries superior o tècnica relacionada amb l’àrea formativa del mòdul.
Instal·lació i manteniment 1 any 3 anys
Tècnic superior de la família professional d’Instal·lació i Manteniment.
d’aparells sanitaris i elements de
climatització

FAMÍLIA PROFESSIONAL: IMA: INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT


ÀREA PROFESSIONAL: IMAQ: MAQUINÀRIA I EQUIP INDUSTRIAL
CODI DENOMINACIÓ DE L’ESPECIALITAT HORES NIVELL
IMAQ0108 MANTENIMENT I MUNTATGE MECÀNIC D’EQUIP INDUSTRIAL 590 2
Experiència professional requerida en
l’àmbit de la unitat de competència
MÒDUL FORMATIU TITULACIÓ REQUERIDA
Si es compta amb Si no es compta amb
titulació titulació
Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols
MF0116_2: equivalents.
Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o el títol de grau corresponent o 1 any 3 anys
Muntatge i manteniment mecànic altres títols equivalents.
Tècnic superior de la família professional d’Instal·lació i Manteniment.
Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols
MF0117_2:
equivalents.
Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o el títol de grau corresponent o 1 any 3 anys
Manteniment mecànic de línies
altres títols equivalents.
automatitzades
Tècnic superior de la família professional d’Instal·lació i Manteniment.
Num. 8334 / 09.07.2018 28793

FAMÍLIA PROFESSIONAL: IMA: INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT


ÀREA PROFESSIONAL: IMAR: FRED I CLIMATITZACIÓ
CODI DENOMINACIÓ DE L’ESPECIALITAT HORES NIVELL
IMAR0108 MUNTATGE I MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES 540 2
Experiència professional requerida en
l’àmbit de la unitat de competència
MÒDUL FORMATIU TITULACIÓ REQUERIDA
Si es compta amb Si no es compta amb
titulació titulació
MF0114_2: Enginyeries superior o tècnica, relacionades amb la família professional
d’Instal·lació i Manteniment
1 any 3 anys
Muntatge d’instal·lacions Tècnic superior de la família professional d’Instal·lació i Manteniment en
frigorífiques l’àrea de fred i climatització.
MF0115_2: Enginyeries superior o tècnica, relacionades amb la família professional
d’Instal·lació i Manteniment
1 any 3 anys
Manteniment d’instal·lacions Tècnic superior de la família professional d’Instal·lació i Manteniment en
frigorífiques l’àrea de fred i climatització.

FAMÍLIA PROFESSIONAL: IMA: INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT


ÀREA PROFESSIONAL: IMAR: FRED I CLIMATITZACIÓ
CODI DENOMINACIÓ DE L’ESPECIALITAT HORES NIVELL
MUNTATGE I MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ I
IMAR0208 500 2
VENTILACIÓ-EXTRACCIÓ
Experiència professional requerida en
l’àmbit de la unitat de competència
MÒDUL FORMATIU TITULACIÓ REQUERIDA
Si es compta amb Si no es compta amb
titulació titulació
MF1158_2: Enginyeries superior o tècnica, relacionades amb la família professional
d’Instal·lació i Manteniment
1 any 3 anys
Muntatge d’instal·lacions de Tècnic superior de la família professional d’Instal·lació i Manteniment en
climatització i ventilació-extracció l’àrea de fred i climatització.
MF1159_2: Enginyeries superior o tècnica, relacionades amb la família professional
d’Instal·lació i Manteniment.
1 any 3 anys
Manteniment d’instal·lacions de Tècnic superior de la família professional d’Instal·lació i Manteniment en
climatització i ventilació-extracció l’àrea de fred i climatització.

* * * * * *
Num. 8334 / 09.07.2018 28794

ANEXO I

FAMILIA PROFESIONAL: FME: FABRICACIÓN MECÁNICA


ÁREA PROFESIONAL: FMEC: CONSTRUCCIONES METÁLICAS
CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ESPECIALIDAD HORAS NIVEL
FMEC0110 SOLDADURA CON ELECTRODO REVESTIDO Y TIG 680 2
Experiencia profesional requerida en el
ámbito de la unidad de competencia
MÓDULO FORMATIVO TITULACIÓN REQUERIDA
Si se cuenta con Si no se cuenta con
titulación titulación
Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros
MF0099_2:
títulos equivalentes.
Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado 1 año 4 años
Soldadura con arco eléctrico con
correspondiente u otros títulos equivalentes.
electrodos revestidos
Técnico Superior de la Familia Profesional de Fabricación Mecánica.
MF0100_2: Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros
títulos equivalentes.
Soldadura con arco bajo gas Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado 1 año 4 años
protector con electrodo no correspondiente u otros títulos equivalentes.
consumible Técnico Superior de la Familia Profesional de Fabricación Mecánica.

FAMILIA PROFESIONAL: FME: FABRICACIÓN MECÁNICA


ÁREA PROFESIONAL: FMEC: CONSTRUCCIONES METÁLICAS
CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ESPECIALIDAD HORAS NIVEL
FMEC0210 SOLDADURA OXIGÁS Y SOLDADURA MIG/MAG 600 2
Experiencia profesional requerida en el
MÓDULO FORMATIVO TITULACIÓN REQUERIDA ámbito de la unidad de competencia
Con acreditación. Sin acreditación.
Licenciado, Ingeniero o el título de grado correspondiente u otros títulos
MF0098_2:
equivalentes.
Diplomado, Ingeniero Técnico o el título de grado correspondiente u otros 1 año 4 años
Soldadura y proyección térmica por
títulos equivalentes.
oxigás
Técnico Superior de la Familia Profesional de Fabricación Mecánica.
Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u
MF0101_2:
otros títulos equivalentes.
Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado 1 año 4 años
Soldadura con arco bajo gas
correspondiente u otros títulos equivalentes.
protector con electrodo consumible.
Técnico Superior de la Familia Profesional de Fabricación Mecánica.

FAMILIA ZPROFESIONAL: FME: FABRICACIÓN MECÁNICA


ÁREA PROFESIONAL: FMEE: FABRICACIÓN ELECTROMECÁNICA
CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ESPECIALIDAD HORAS NIVEL
FMEE0108 OPERACIONES AUXILIARES DE FABRICACIÓN MECÁNICA. 440 1
Experiencia profesional requerida en el
ámbito de la unidad de competencia
MÓDULO FORMATIVO TITULACIÓN REQUERIDA
Si se cuenta con Si no se cuenta con
titulación titulación
MF0087_1: Ingeniero Industrial
4 años
Ingeniero Técnico Industrial especialidad mecánica. 1 año
Operaciones de fabricación Técnico Superior de la Familia Profesional de Fabricación Mecánica.
MF0088_1: Ingeniero Industrial
4 años
Ingeniero Técnico Industrial especialidad mecánica. 1 año
Operaciones de montaje. Técnico Superior de la Familia Profesional de Fabricación Mecánica.
Num. 8334 / 09.07.2018 28795

FAMILIA PROFESIONAL: FME: FABRICACIÓN MECÁNICA


ÁREA PROFESIONAL: FMEE: FABRICACIÓN ELECTROMECÁNICA
CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ESPECIALIDAD HORAS NIVEL
FMEE0308 DISEÑO DE PRODUCTOS DE FABRICACIÓN MECÁNICA. 680 3
Experiencia profesional requerida en el
MÓDULO FORMATIVO TITULACIÓN REQUERIDA
ámbito de la unidad de competencia
Licenciado en Máquinas Navales.
Ingeniero Industrial
MF0105_3: Ingeniero Naval.
Ingeniero de materiales 1 año
Diseño de productos Ingeniero de Organización Industrial
Ingeniero Técnico Industrial.
Diplomado en máquinas navales.
Licenciado en Máquinas Navales.
Ingeniero Industrial
MF0106_3: Ingeniero Naval.
Ingeniero de materiales 1 año
Automatización de los productos. Ingeniero de Automática y Electrónica Industrial.
Ingeniero Técnico Industrial.
Diplomado en máquinas navales.
Licenciado en Máquinas Navales.
Ingeniero Industrial
MF0107_3:
Ingeniero Naval.
Ingeniero de materiales 1 año
Documentación técnica para
Ingeniero de Organización Industrial
productos.
Ingeniero Técnico Industrial.
Diplomado en máquinas navales.

FAMILIA PROFESIONAL: FME: FABRICACIÓN MECÁNICA


ÁREA PROFESIONAL: FMEH: OPERACIONES MECÁNICAS
CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ESPECIALIDAD HORAS NIVEL
FMEH0109 MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA 620 2
Experiencia profesional requerida en el
ámbito de la unidad de competencia
MÓDULO FORMATIVO TITULACIÓN REQUERIDA
Si se cuenta con Si no se cuenta con
titulación titulación
Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u
MF0089_2: otros títulos equivalentes.
Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado 1 año 4 años
Procesos por arranque de viruta correspondiente u otros títulos equivalentes.
Técnico Superior en la Familia de Fabricación Mecánica.
MF0090_2: Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u
otros títulos equivalentes.
Preparación y programación de Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado 1 año 4 años
máquinas y sistemas de arranque correspondiente u otros títulos equivalentes.
de viruta. Técnico Superior en la Familia de Fabricación Mecánica.
Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u
MF0091_2: otros títulos equivalentes.
Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado 1 año 4 años
Mecanizado por arranque de viruta correspondiente u otros títulos equivalentes.
Técnico Superior en la Familia de Fabricación Mecánica.
Num. 8334 / 09.07.2018 28796

FAMILIA PROFESIONAL: FME: FABRICACIÓN MECÁNICA


ÁREA PROFESIONAL: FMEH: OPERACIONES MECÁNICAS
CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ESPECIALIDAD HORAS NIVEL
MECANIZADO POR ABRASIÓN, ELECTROEROSIÓN Y PROCEDIMIENTOS
FMEH0409 620 2
ESPECIALES.
Experiencia profesional requerida en el
ámbito de la unidad de competencia
MÓDULO FORMATIVO TITULACIÓN REQUERIDA
Si se cuenta con Si no se cuenta con
titulación titulación
MF0092_2: Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u
otros títulos equivalentes.
Procedimientos de mecanizado Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado 1 año 4 años
por abrasión, electroerosión y correspondiente u otros títulos equivalentes.
procedimientos especiales. Técnico Superior en la Familia de Fabricación Mecánica.1 año
MF0093_2:
Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u
otros títulos equivalentes.
Preparación y programación de
Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado 1 año 4 años
máquinas y sistemas de abrasión,
correspondiente u otros títulos equivalentes.
electroerosión y procedimientos
Técnico Superior en la Familia de Fabricación Mecánica.
especiales.
Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u
MF0094_2:
otros títulos equivalentes.
Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado 1 año 4 años
Mecanizado por abrasión,
correspondiente u otros títulos equivalentes.
electroerosión y especiales.
Técnico Superior en la Familia de Fabricación Mecánica.

FAMILIA PROFESIONAL: FME: FABRICACIÓN MECÁNICA


ÁREA PROFESIONAL: FMEM: MECÁNICA
CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ESPECIALIDAD HORAS NIVEL
FMEM0211 FABRICACIÓN POR MECANIZADO A ALTA VELOCIDAD Y ALTO RENDIMIENTO 630 3
Experiencia profesional requerida en el
MÓDULO FORMATIVO TITULACIÓN REQUERIDA
ámbito de la unidad de competencia
MF2164_3:
Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u
otros títulos equivalentes.
Adaptación de planos de 1 año
Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado
fabricación para el mecanizado a
correspondiente u otros títulos equivalentes.
alta velocidad y alto rendimiento
MF2165_3:
Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u
otros títulos equivalentes.
Diseño de utillajes de amarre de 1 año
Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado
pieza para el mecanizado a alta
correspondiente u otros títulos equivalentes.
velocidad y alto rendimiento
MF2166_3: Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u
otros títulos equivalentes.
1 año
Planificación del mecanizado a alta Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado
velocidad y alto rendimiento correspondiente u otros títulos equivalentes.
MF2167_3: Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u
otros títulos equivalentes.
1 año
Mecanizado a alta velocidad y alto Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado
rendimiento correspondiente u otros títulos equivalentes.

FAMILIA PROFESIONAL: FME: FABRICACIÓN MECÁNICA


ÁREA PROFESIONAL: FMEM: MECÁNICA
CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ESPECIALIDAD HORAS NIVEL
FMEM0309 DISEÑO DE ÚTILES DE PROCESADO DE CHAPA 680 3
Experiencia profesional requerida en el
MÓDULO FORMATIVO TITULACIÓN REQUERIDA
ámbito de la unidad de competencia
MF0108_3: Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u
otros títulos equivalentes.
1 año
Desarrollo de proyectos de útiles de Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado
procesado de chapa correspondiente u otros títulos equivalentes.
Num. 8334 / 09.07.2018 28797

MF0109_3: Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u


otros títulos equivalentes.
1 año
Automatización de los útiles de Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado
procesado de chapa. correspondiente u otros títulos equivalentes.
MF0110_3: Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u
otros títulos equivalentes.
1 año
Documentación técnica para útiles Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado
de procesado de chapa. correspondiente u otros títulos equivalentes.

FAMILIA PROFESIONAL: ELE: ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA


ÁREA PROFESIONAL: ELEE: INSTALACIONES ELÉCTRICAS
CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ESPECIALIDAD HORAS NIVEL
ELEE0108 OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE REDES ELÉCTRICAS 220 1
Experiencia profesional requerida en el
ámbito de la unidad de competencia
MÓDULO FORMATIVO TITULACIÓN REQUERIDA
Si se cuenta con Si no se cuenta con
titulación titulación
Ingeniero: de Telecomunicación; en Electrónica; en Automática y Electrónica
Industrial.
MF0818_1:
Ingeniero Técnico: Industrial, especialidad en Electricidad, especialidad en 1 año 3 años
Operaciones de montaje de apoyos
Electrónica Industrial; Telecomunicación.
en redes eléctricas aéreas
Técnico superior de la Familia de Electricidad y Electrónica
Ingeniero: de Telecomunicación; en Electrónica; en Automática y Electrónica
MF0819_1: Industrial.

Operaciones de tendido y tensado Ingeniero Técnico: Industrial, especialidad en Electricidad, especialidad en 1 año 3 años
de conductores en redes eléctricas Electrónica Industrial; Telecomunicación.
aéreas y subterráneas
Técnico superior de la Familia de Electricidad y Electrónica

FAMILIA PROFESIONAL: ELE: ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA


ÁREA PROFESIONAL: ELEE: INSTALACIONES ELÉCTRICAS
CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ESPECIALIDAD HORAS NIVEL
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA
ELEE0109 920 2
TENSIÓN
Experiencia profesional requerida en el
ámbito de la unidad de competencia
MÓDULO FORMATIVO TITULACIÓN REQUERIDA
Si se cuenta con Si no se cuenta con
titulación titulación
Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros
MF0820_2:
títulos equivalentes.
• Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado 2 años 4 años
Instalaciones eléctricas en edificios
correspondiente u otros títulos equivalentes.
de viviendas.
• Técnico Superior de la familia profesional de electricidad y electrónica.

MF0821_2: Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros


títulos equivalentes.
• Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado 2 años 4 años
Instalaciones eléctricas en edificios
correspondiente u otros títulos equivalentes.
de oficinas, comercios e industrias.
• Técnico Superior de la familia profesional de electricidad y electrónica.
MF0822_2: Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros
títulos equivalentes.
Instalaciones eléctricas • Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado 2 años 4 años
automatizadas e instalaciones de correspondiente u otros títulos equivalentes.
automatismos • Técnico Superior de la familia profesional de electricidad y electrónica.

MF0823_2: Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros


títulos equivalentes.
• Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado 2 años 4 años
Montaje y mantenimiento de redes
correspondiente u otros títulos equivalentes.
eléctricas aéreas de baja tensión.
• Técnico Superior de la familia profesional de electricidad y electrónica.
Num. 8334 / 09.07.2018 28798

MF0824_2: Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros


títulos equivalentes.
Montaje y mantenimiento de redes • Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado 2 años 4 años
eléctricas subterráneas de baja correspondiente u otros títulos equivalentes.
tensión. • Técnico Superior de la familia profesional de electricidad y electrónica.
Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros
MF0825_2:
títulos equivalentes.
• Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado 2 años 4 años
Montaje y mantenimiento de redes
correspondiente u otros títulos equivalentes.
máquinas eléctricas.
• Técnico Superior de la familia profesional de electricidad y electrónica.

FAMILIA PROFESIONAL: ELE: ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA


ÁREA PROFESIONAL: ELEM: MÁQUINAS ELECTROMECÁNICAS
CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ESPECIALIDAD HORAS NIVEL
ELEM0111 MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DOMÓTICOS E INMÓTICOS 480 2
Experiencia profesional requerida en el
ámbito de la unidad de competencia
MÓDULO FORMATIVO TITULACIÓN REQUERIDA
Si se cuenta con Si no se cuenta con
titulación titulación
Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros
MF1818_2:
títulos equivalentes.
• Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado 1 año 5 años
Montaje de sistemas domóticos e
correspondiente u otros títulos equivalentes.
inmóticos.
• Técnico Superior de la familia profesional de electricidad y electrónica.
Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros
MF1819_2:
títulos equivalentes.
• Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado 1 año 5 años
Mantenimiento de sistemas
correspondiente u otros títulos equivalentes.
domóticos e inmóticos.
• Técnico Superior de la familia profesional de electricidad y electrónica.

FAMILIA PROFESIONAL: ELE: ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA


ÁREA PROFESIONAL: ELEM: MÁQUINAS ELECTROMECÁNICAS
CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ESPECIALIDAD HORAS NIVEL
ELEM0311 MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL 510 2
Experiencia profesional requerida en el
ámbito de la unidad de competencia
MÓDULO FORMATIVO TITULACIÓN REQUERIDA
Si se cuenta con Si no se cuenta con
titulación titulación
Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros
MF1978_2:
títulos equivalentes.
• Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado 1 año 3 años
Montaje de sistemas de
correspondiente u otros títulos equivalentes.
automatización industrial.
• Técnico Superior de la familia profesional de electricidad y electrónica.
Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros
MF1979_2:
títulos equivalentes.
• Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado 1 año 3 años
Mantenimiento de sistemas de
correspondiente u otros títulos equivalentes.
automatización industrial.
• Técnico Superior de la familia profesional de electricidad y electrónica.

FAMILIA PROFESIONAL: ELE: ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA


ÁREA PROFESIONAL: ELEQ: EQUIPOS ELECTRÓNICOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ESPECIALIDAD HORAS NIVEL
OPERACIONES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y
ELEQ0111 390 1
ELECTRÓNICOS
Experiencia profesional requerida en el
ámbito de la unidad de competencia
MÓDULO FORMATIVO TITULACIÓN REQUERIDA
Si se cuenta con Si no se cuenta con
titulación titulación
MF1559_1: Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros
títulos equivalentes.
Operaciones de ensamblado en el • Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado 1 año 5 años
montaje de equipos eléctricos y correspondiente u otros títulos equivalentes.
electrónicos. • Técnico Superior de la familia profesional de electricidad y electrónica.
Num. 8334 / 09.07.2018 28799

MF1560_1: Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros


títulos equivalentes.
Operaciones de conexionado en • Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado 1 año 5 años
el montaje de equipos eléctricos y correspondiente u otros títulos equivalentes.
electrónicos. • Técnico Superior de la familia profesional de electricidad y electrónica.
MF1561_3: Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros
títulos equivalentes.
Operaciones auxiliares en el • Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado 1 año 5 años
mantenimiento de equipos correspondiente u otros títulos equivalentes.
eléctricos y electrónicos. • Técnico Superior de la familia profesional de electricidad y electrónica.

FAMILIA PROFESIONAL: ELE: ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA


ÁREA PROFESIONAL: ELES: INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIÓN
CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ESPECIALIDAD HORAS NIVEL
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DE
ELES0108 450 2
TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS
Experiencia profesional requerida en el
ámbito de la unidad de competencia
MÓDULO FORMATIVO TITULACIÓN REQUERIDA
Si se cuenta con Si no se cuenta con
titulación titulación
MF0120_2:
Ingeniero Superior en electricidad / electrónica o Telecomunicaciones.
Ingeniero Técnico en electricidad / electrónica o Telecomunicaciones.
Montaje y mantenimiento de 1 año 3 años
Técnico Superior en sistemas de la familia de electricidad y electrónica (área
instalaciones de antenas colectivas
de instalaciones de telecomunicación)
e individuales.
MF0121_2:
Ingeniero Superior en electricidad / electrónica o Telecomunicaciones.
Ingeniero Técnico en electricidad / electrónica o Telecomunicaciones.
Montaje y mantenimiento de 1 año 3 años
Técnico Superior en sistemas de la familia de electricidad y electrónica (área
instalaciones de telefonía y
de instalaciones de telecomunicación)
comunicación interior.

FAMILIA PROFESIONAL: ELE: ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA


ÁREA PROFESIONAL: ELES: INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIÓN
CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ESPECIALIDAD HORAS NIVEL
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE MEGAFONÍA,
ELES0109 350 2
SONORIZACIÓN DE LOCALES Y CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN
Experiencia profesional requerida en el
ámbito de la unidad de competencia
MÓDULO FORMATIVO TITULACIÓN REQUERIDA
Si se cuenta con Si no se cuenta con
titulación titulación
MF0597_2: Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros
títulos equivalentes.
Montaje y mantenimiento de Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado 2 año 4 años
instalaciones de megafonía y correspondiente u otros títulos equivalentes.
sonorización de locales. Técnico Superior de la familia profesional de electricidad y electrónica.
MF0598_2: Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros
títulos equivalentes.
Montaje y mantenimiento de Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado 2 año 4 años
instalaciones de circuito cerrado de correspondiente u otros títulos equivalentes.
televisión. Técnico Superior de la familia profesional de electricidad y electrónica.

FAMILIA PROFESIONAL: ELE: ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA


ÁREA PROFESIONAL: ELES: INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIÓN
CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ESPECIALIDAD HORAS NIVEL
OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE INSTALACIONES
ELES0208 380 1
ELECTROMECÁNICAS Y DE TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS
Experiencia profesional requerida en el
ámbito de la unidad de competencia
MÓDULO FORMATIVO TITULACIÓN REQUERIDA
Si se cuenta con Si no se cuenta con
titulación titulación
MF0816_1: Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros
títulos equivalentes.
Operaciones de montaje de Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado 1 año 3 años
instalaciones eléctricas de baja correspondiente u otros títulos equivalentes.
tensión y domóticas en edificios. Técnico Superior de la familia profesional de electricidad y electrónica.
Num. 8334 / 09.07.2018 28800

MF0817_1: Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros


títulos equivalentes.
Operaciones montaje Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado 1 año 3 años
de instalaciones de correspondiente u otros títulos equivalentes.
telecomunicaciones. Técnico Superior de la familia profesional de electricidad y electrónica.

FAMILIA PROFESIONAL: IMA: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO


ÁREA PROFESIONAL: IMAI: MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ESPECIALIDAD HORAS NIVEL
IMAI0108 OPERACIONES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN-CLIMATIZACIÓN DOMÉSTICA. 480 1
Experiencia profesional requerida en el
ámbito de la unidad de competencia
MÓDULO FORMATIVO TITULACIÓN REQUERIDA
Si se cuenta con Si no se cuenta con
titulación titulación
MF1154_1:
Ingenierías Superior o Técnica relacionada con el área formativa del módulo.
1 año 3 años
Técnico Superior de la Familia Profesional de Instalación y Mantenimiento.
Instalación de tuberías
MF1155_1:
Ingenierías Superior o Técnica relacionada con el área formativa del módulo.
Instalación y mantenimiento de 1 año 3 años
Técnico Superior de la Familia Profesional de Instalación y Mantenimiento.
aparatos sanitarios y elementos de
climatización

FAMILIA PROFESIONAL: IMA: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO


ÁREA PROFESIONAL: IMAQ: MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ESPECIALIDAD HORAS NIVEL
IMAQ0108 MANTENIMIENTO Y MONTAJE MECÁNICO DE EQUIPO INDUSTRIAL 590 2
Experiencia profesional requerida en el
ámbito de la unidad de competencia
MÓDULO FORMATIVO TITULACIÓN REQUERIDA
Si se cuenta con Si no se cuenta con
titulación titulación
Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u
MF0116_2: otros títulos equivalentes.
Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado 1 año 3 años
Montaje y mantenimiento mecánico correspondiente u otros títulos equivalentes.
Técnico Superior de la familia profesional de Instalación y Mantenimiento.
Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u
MF0117_2:
otros títulos equivalentes.
Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado 1 año 3 años
Mantenimiento mecánico de líneas
correspondiente u otros títulos equivalentes.
automatizadas.
Técnico Superior de la familia profesional de Instalación y Mantenimiento.

FAMILIA PROFESIONAL: IMA: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO


ÁREA PROFESIONAL: IMAR: FRÍO Y CLIMATIZACIÓN
CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ESPECIALIDAD HORAS NIVEL
IMAR0108 MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS 540 2
Experiencia profesional requerida en el
ámbito de la unidad de competencia
MÓDULO FORMATIVO TITULACIÓN REQUERIDA
Si se cuenta con Si no se cuenta con
titulación titulación
MF0114_2: Ingeniería Superior o Técnica, relacionadas con la familia profesional de
Instalación y Mantenimiento
1 año 3 años
Montaje de instalaciones Técnico Superior de la familia profesional de Instalación y Mantenimiento
frigoríficas en el área de frío y climatización.
MF0115_2: Ingeniería Superior o Técnica, relacionadas con la familia profesional de
Instalación y Mantenimiento
1 año 3 años
Mantenimiento de instalaciones Técnico Superior de la familia profesional de Instalación y Mantenimiento
frigoríficas. en el área de frío y climatización.
Num. 8334 / 09.07.2018 28801

FAMILIA PROFESIONAL: IMA: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO


ÁREA PROFESIONAL: IMAR: FRÍO Y CLIMATIZACIÓN
CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ESPECIALIDAD HORAS NIVEL
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y
IMAR0208 500 2
VENTILACIÓN-EXTRACCIÓN
Experiencia profesional requerida en el
ámbito de la unidad de competencia
MÓDULO FORMATIVO TITULACIÓN REQUERIDA
Si se cuenta con Si no se cuenta con
titulación titulación
MF1158_2:
Ingeniería Superior o Técnica, relacionadas con la familia profesional de
Instalación y Mantenimiento
Montaje de instalaciones de 1 año 3 años
Técnico Superior de la familia profesional de Instalación y Mantenimiento
climatización y ventilación-
en el área de frío y climatización.
extracción
MF1159_2:
Ingeniería Superior o Técnica, relacionadas con la familia profesional de
Instalación y Mantenimiento
Mantenimiento de instalaciones 1 año 3 años
Técnico Superior de la familia profesional de Instalación y Mantenimiento
de climatización y ventilación-
en el área de frío y climatización.
extracción.