Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN TAHUNAN PERSATUAN SAINS DAN INOVASI 2018

Perjumpaan Topik/Program Objektif Aktiviti


1 Pendaftaran, Suaikenal Pada akhir aktiviti kokurikulum, 1. Pendaftaran ahi baru.
pelajar-pelajar dapat 2. Pendaftaran semual ahli lama.
1. Mendaftar-kan keah-lian. 3. Mengenali guru penasihat dan AJK kelab.
2. Mengenali guru pena-sihat 4. Memaklumkan kepada ahli ten-tang isi kandungan minit me-
dan AJK. syuarat agung lalu.
3. Membaca minit mesyuarat 5. Memaklumkan perlembagaan kelab kepada pelajar-pelajar.
agung lalu.

2 Taklimat Pertandingan Inovasi Pada akhir aktiviti kokurikulum, 1. Pelajar-pelajar diberi penerangan tentang pertandingan
2018 pelajar-pelajar dapat inovasi yang akan dijalankan sepanjang tahun 2018.
1. Mengetahui tentang 2. Pelajar-pelajar diberi tunjuk a-jar bagaimana hendak meng-
pertandingan inovasi yang hasilkan sebuah projek yang betul, inovatif dan kreatif.
akan ambil bahagian 3. Memilih murid untuk pertandingan inovasi.
sepanjang tahun 2018.
2. Menentukan kumpulan dan
tajuk projek.
3 Komunikasi dan kemahiran Pada akhir aktiviti kokurikulum, 1. Guru mengajar cara-cara membuat pembentangan dalam
pembentangan pelajar-pelajar dapat pertandingan inovasi.
1. Mempelajari kemahiran 2. Membimbing pelajar-pelajar untuk meningkatkan kemahiran
komunikasi dan komunikasi.
pembentangan melelui 3. Membincangkan apakah kesa-lahan yang biasa oleh murid-
aktiviti pelbagai. murid semasa membuat pembentangan.

4 Projek Rekacipta Pada akhir kokurikulum, pelajar- 1. Pelajar-pelajar merancang untuk membuat barang permainan.
pelajar dapat: 2. Pelajar-pelajar memotong bahan untuk menghasilkan barang
1. Menghasilkan barang permainan.
permaianan dengan
mengguakan barangan
3. Guru membimbing pelajar membuat barangan yang hendak
terbuang mengikut kreativiti dibina.
masing-masing.
5 Kolaborasi dan kerja sepasukan Pada akhir kokurikulum, pelajar- 1. Guru membimbing murid-murid untuk berkolaborasi and kerja
(Collaboration and team work) pelajar dapat: sepasukan.
1. Memperkenalkan nilai 2. Guru menerangkan murid-murid tentang kepentingan kerja
kolaborasi dan kerja pasukan semasa menghasilkan projek inovasi.
Perjumpaan Topik/Program Objektif Aktiviti
sepasukan melalui aktiviti 3. Kelebihan dan kelemahan kerja pasukan semasa membuat
pelbagai. pembentangan turut diterangkan.

6 Membuat buku skrap sains Pada akhir aktiviti kokurikulum, 1. Guru menjelaskan tajuk yang telah diberikan kepada murid-
pelajar-pelajar dapat murid.
1. Menghasilkan buku skrap 2. Pelajar-pelajar membuat buku skarap mengikut tajuk masing-
mengikut kreativiti masing- masing.
masing. 3. Guru membimbing murid untuk menghasilkan buku skrap.
7 Projek Inovasi Pada akhir aktiviti kokurikulum, 1. Murid-murid menulis kertas kerja, membina dan menguji
pelajar-pelajar dapat: projek inovasi.
1. Menulis kertas 2. 2.Guru melatih murid untuk membuat persembahan dan
kerja,membina dan menguji demonstrasi projek inovasi.
prototaip(prototype) 3. 3. Murid-murid menyediakan bahan-bahan pameran untuk
2. latihan persembahan dan pertandingan.
demostrasi
3. 3. menyediakan bahan
pameran untuk pertandingan
dan lain-lain.
8 Taman Herba Pada akhir aktiviti kokurikulum, 1. Pelajar-pelajar merancang un-tuk mengadakan Taman sains
pelajar-pelajar dapat mereka sendiri di dalam kawasan sekolah.
1. Memulakan aktiviti me- 2. Pelajar-pelajar merancang un-tuk menanam tumbuhan herba
ngadakan Taman sains. pilihan mereka sendiri di taman herba mereka.
3. Guru membimbing pelajar membuat anggaran kos taman
herba yang hendak dibina.
9 Eksperimen sains Pada akhir aktiviti kokurikulum, 1. Pelajar-pelajar diberi tajuk eksperimen terlebih dahulu.
pelajar-pelajar dapat 2. Pelajar-pelajar dalam kumpulan masing-masing
1. Membentangkan eksperimen membentangkan eksperimen.
yang telah diberikan kepada 3. Unsur kreativiti dan KBAT diberi penekanan.
mereka.
10 Mengenali tokoh Sains dunia Pada akhir aktiviti kokurikulum, 1. Guru memperkenalkan tokoh-tokoh Sains dunia dari da-hulu
pelajar-pelajar dapat hingga sekarang yang te-lah banyak memberi sumba-ngan
1. Mengenali tokoh-tokoh Sains terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.
dunia dari dulu hingga 2. Guru memperkenalkan tokoh-tokoh Sains tempatan.
sekarang. 3. Murid-murid membuat buku skrap.
11 Pameran sains Pada akhir aktiviti kokurikulum, 1. Pelajar-pelajar diberi peluang untuk mempamerkan apa yang
pelajar-pelajar dapat me-reka hasilkan sebelum ini (buku skrap, buletin, monu-men,
1. Mempamer-kan apa ya-ng lukisan dbs) dalam satu pameran yang terancang rapi.
Perjumpaan Topik/Program Objektif Aktiviti
mereka hasilkan da-lam 2. Pelajar-pelajar dibimbing ba-gaimana hendak menguruskan
semua perjumpaan sebelum satu pameran.
ini. 3. Pelajar-pelajar diberi pendeda-han tentang aspek-aspek pen-
2. Mengurus-kan satu pa- ting pameran (sebelum, sema-sa dan selepas) iaitu ;
meran de-ngan ber-kesan. - Perancangan
- Mengendalikan pameran
- Mengemas kembali bahan pameran
4. Memberi pendedahan kepada pelajar-pelajar tentang aspek
penting pameran seperti meja, papan pamer, susun atur bilik
pameran, petugas dan susu-nan bahan yang dipamerkan.
12 Projek Inovasi Pada akhir aktiviti kokurikulum, 1. Membincangkan tentang kelebihan dan kelemahan projek
pelajar-pelajar dapat inovasi dan pertandingan yang diambil bahagian pada tahun
1. Merancang dan semasa.
mengembangkan idea 2. Merancang dan mengembangkan idea untuk projek inovasi
untuk projek inovasi baru bagi tahun 2019.
2. 2. Menulis kertas kerja 3. Menulis kertas kerja bagi projek inovasi baru.