Anda di halaman 1dari 21

1225/1

BAHAGIAN A

(80 markah)
Jawab semua soalan.

TAK NAK MEROKOK


TAK NAK VAPE

1. Penggunaan rokok elektronik (Vape) dalam kalangan remaja semakin menjadi gaya
hidup remaja masa kini. Perkara ini menjurus kepada keruntuhan akhlak remaja. Jika
fenomena ini berterusan, ia akan membawa kemudaratan khususnya kepada golngan
muda yang bakal menjadi pemimpin negara.
a. Pada pendapat anada wajarkah golongan remaja mengamalkan penggunaan rokok
elektronik (Vape) sebagai salah satu gaya hidup? Berikan alasan anda.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

[2 markah]
b. Huraikan satu nilai yang patut diamalkan oleh golongan remaja tersebut
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

[2 markah]
c. Jelaskan peranan pihak sekolah untuk membantu membanteras penggunaan rokok
elektronik (Vape) dalam kalangan remaja.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

[2 markah]

1
1225/1
1225/1

d. Ramalkan implikasi sekiranya golongan remaja tersebut meneruskan gaya hidup


penggunaan rokok elektronik (Vape).
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

[2 markah]
e. Salah seorang rakan anda terlibat dalam penggunaan rokok elektronik. Jelaskan
tindakan anda untuk membantu rakan menghentikan tabiat itu.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

[2 markah]

2
1225/1
1225/1

2.

Teknologi dan isu kekeluargaan

Perkembangan teknologi dan komunikasi banyak membawa perubahaan kepada cara hidup
keluarga masa kini. Anak-anak akan leka dengan telefon pintar. Kebanyakan ibu bapa juga
semakin kurang berinteraksi dengan anak-anak dan keluarga kerana terlalu leka dengan
telefon pintar.

a. Sebagai seorang anak yang memerlukan perhatian penuh, nyatakan perasaan anda
setelah membaca situasi di atas. Berikan alasan anda.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

[3 markah]

b. Terangkan peranan ibu bapa dalam mengembalikan keharmonian kehidupan


berkeluarga di zaman siber ini.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

[3 markah]

3
1225/1
1225/1

c. Berikan empat kesan buruk penggunaan teknologi tanpa sempadan terhadap insititusi
kekeluargaan

i. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ii. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

iii. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

iv. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

[4 markah]

4
1225/1
1225/1

3. Maklumat berikut berkaitan dengan isu alam sekitar yang kini mengancam Bumi kita.

PEMANASAN
GLOBAL

a. Nyatakan dua punca berlakunya penipisan lapisan ozon

i.…………………………………………………………………………………………………………

ii…………………………………………………………………………………………………………

[2 markah]
b. Terangkan dua aktiviti harian manusia yang boleh menyumbang kepada berlakunya
pemanasan global.
i.…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
ii…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
[4 markah]

Mengikut Institut Sumber Dunia, AS dan China adalah penyumbang besar terhadap
pemanasan global. Kedua-dua negara itu menyumbang sekitar 37.5 peratus daripada
pelepasan gas rumah hijau global. Negara maju lain seperti di Eropah dan Jepun turut
menyumbang kepada pelepasan karbon dioksida.

c. Jelaskan dua nilai yang patut diamalkan oleh negara-negara maju yang di nyatakan di atas
bagi memastikan isu pemanasan global dapat dikawal.

i.…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

ii…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
[4 markah]

5
1225/1
1225/1

4.

Chan : Encik Abu, bersetujukah anda jika saya katakan rata-rata remaja sekarang tak begitu
bersemangat patriotik?
Abu : Saya amat setuju dengan pandangan Encik Chan. Saya fikir, mereka perlu melibatkan
diri dengan lebih aktif dalam aktiviti yang menjurus kepada pemupukan semangat patriotik.
Chan : Jangan lupa mereka mesti ikut serta Program Latihan Khidmat Negara (PLKN).
Abu : Mereka juga patut tahu tokoh-tokoh yang pernah berjuang demi kemerdekaan negara.
Contohnya Datuk Onn Jaafar dan Tunku Abdul Rahman.
Chan : Dengan begitu, mereka akan tahu pahit getir perjuangan masa lampau.

a. Berdasarkan dialog di atas, setujukah anda dengan pandangan En. Chan dan En. Abu?
Berikan tiga alasan anda.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

[4 markah]
b. Sekiranya anda seorang pemimpin negara, jelaskan tindakan anda untuk
meningkatkan semangat patriotisme dalam kalangan remaja selain daripada program
PLKN.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

[3 markah]
c. Nyatakan dua nilai yang perlu dipraktikkan oleh remaja terhadap negara.
i.…………………………………………………………………………………………………………

ii…………………………………………………………………………………………………………

[2 markah]
d. Apakah rumusan yang boleh dibuat daripada keseluruhan dialog di atas?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

[1 markah]

6
1225/1
1225/1

5.

a. Gambar berikut menggambarkan isu rungutan pekerja di Syarikat XX disebabkan oleh


tiada kenaikan gaji. Majikan syarikat tersebut sepatutnya mengamalkan nilai
melindungi hak pekerja. Berikan maksud nilai melindungi hak pekerja.

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

[2 markah]

b. Pekerja-pekerja Syarikat XX ingin membuat aduan terhadap majikan Syarikat XX.


Huraikan dua cara yang boleh diambil oleh pekerja untuk menyalurkan aduan mereka.

i.…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

ii…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

[4 markah]

c. Majikan Syarikat XX enggan menaikan gaji tahunan pekerja disebabkan syarikat


tersebut sedang mengalami masalah kewangan.

Pada pendapat anda, wajarkah tindakan majikan tersebut. Berikan alasan anda.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

[3 markah]

d. Berdasarkan situasi di atas, nyatakan tindakan anda untuk meneruskan hidup jika tidak
menerima sebarang kenaikan gaji.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

[1 markah]

7
1225/1
1225/1

6.

Berdasarkan rajah di atas, Malaysia sedang menuju ke arah merealisasikan wawasan 2020.
Rakyat Malaysia yang pelbagai kaum perlu berganding bahu demi menjayakan wawasan 2020.
a) Berikan tiga peranan pelajar dalam usaha untuk merealisasikan wawasan 2020.

i) ……………………………………………………………………………………………
ii) ……………………………………………………………………………………………
iii) …………………………………………………………………………………………….
[3 markah]

b) Sebagai rakyat Malaysia, jelaskan dua nilai yang perlu diamalkan untuk menjayakan
wawasan 2020.

i) ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
ii) ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

[4 markah]
c) Nyatakan tiga aktiviti yang dapat mewujudkan perpaduan antara kaum di Malaysia.

i) …………………………………………………………………………………………………
ii) …………………………………………………………………………………………………
iii) …………………………………………………………………………………………………
[3 markah]

7. Berikut ialah logo ASEAN

8
1225/1
1225/1

Melalui Deklarasi Kuala Lumpur pada 27 November 1971, Malaysia menyarankan supaya
diwujudkan kawasan bebas, aman dan berkecuali di Asia Tenggara. Cadangan tersebut telah
dipersetujui oleh negara-negara ASEAN. Sejak itu Malaysia telah mengamalkan dasar
berkecuali.
a. Huraikan dua nilai yang diamalkan oleh kerajaan Malaysia melalui amalan Dasar
Berkecuali.

i.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ii………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
[4 markah]
b. Jelaskan Dasar Berkecuali Malaysia.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
[ 2 markah]
c. Berikan dua kebaikan amalan Dasar Berkecuali terhadap Malaysia.

i.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ii.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
[ 2 markah]

d. Huraikan dua kepentingan sekiranya kerjasama antara negara dalam pelbagai bidang
diteruskan .

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

( 2 markah)

9
1225/1
1225/1

8.

a. Nyatakan tiga sebab Malaysia menjadi tumpuan aktiviti pemerdagangan manusia.

i.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ii.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

iii.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

[ 3 markah]

b. Ramalkan tiga kesan masalah pemerdagangan manusia ini kepada Malaysia.

i.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ii.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

iii.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

[ 3 markah]

c. Nyatakan dua cara yang perlu dilakukan oleh kerajaan untuk menangani masalah ini.

i.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ii.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

[ 2 markah]

d. Pada pendapat anda wajarkah kerajaan Malaysia mengenakan hukuman gantung


kepada individu-individu yang terlibat dalam pemerdagangan manusia?

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10
1225/1
1225/1

(2 markah)

Bahagian B (20 markah)

9. Berikut ialah sebahagian berita dalam akhbar tempatan baru-baru ini


Seorang remaja telah membunuh diri setelah rakannya memuatnaik video yang
menjatuhkan maruah dirinya dalam FACEBOOK

Pada pendapat anda, wajarkah tindakan rakan remaja tersebut? Kemukakan hujah anda
tentang tindakan individu yang menyalahgunakan media sosial di negara kita berdasarkan nilai
murni.
[10 markah]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11
1225/1
1225/1

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

12
1225/1
1225/1

10. Berikut ialah pendapat dua orang remaja tentang Porgram Latihan Khidamat Negara.

Saya berpendapat Program Latihan Khidmat


Negara membuang masa. Lebih baik saya
melanjutkan pelajaran saya.

Saya tidak setuju dengan pandangan anda.


Saya berpendapat Program Latihan Khidmat
Negara telah berjaya memupuk semangat
patriotisme dan perpaduan dalam kangan
remaja

Pada pendapat anda, setujukah Program Latihan Khidmat Negara diteruskan?

Berikan alasan anda . [10 markah]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

13
1225/1
1225/1

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

14
1225/1
1225/1

11. Tindakan negara X, melakukan ujian senjata nuklear ke atas sebuah pulau,
telah mendapat tentangan hebat daripada negara-negara jirannya.

Jelaskan nilai-nilai murni yang perlu diamalkan oleh negara X. [10 markah]

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

15
1225/1
1225/1

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

16
1225/1
1225/1

Peraturan Pemarkahan (PPT PENDIDIKAN MORAL 2017 TINGKATAN 5)

Bil Huraian Markah


1a Tidak wajar

Penggunaan rokok elektronik di kalangan remaja adalah salah di


sisi undang-undang
Penggunaan rokok elektronik memudaratkan kesihatan remaja.
Terima mana-mana huraian yang munasabah
b Remaja patut mengamalkan nilai harga diri
Remaja patut menjaga maruah diri mereka supaya tidak
terlibatdalam penggunaan rokok elektronik.
Remaja patut mempunyai keyakinan/keupayaan diri untuk
menjauhkan diri dari penggunaan rokok elektronik
c Pihak sekolah memantau pelajar sekolah yang mengambil
kesempatan membekalkan rokok elektronik di sekolah
Pihak sekolah membuat pemeriksaan mengejut ke atas rokok
elektronik terhadap pelajar di sekolah
Pihak sekolah menguatkuasakan sistem Dimerit secara
maksimum ke atas pelajar yang membawa rokok elekttronik ke
sekolah
d Masa depan remaja akan terjejas.
Menjejasan kesihatan remaja.
Menyebabkan komplikasi kesihatan
Menyebabkan remaja ketagihan.
Meningkatkan kesan terhadap risiko Kanser.
e Saya akan menasihati kawan tentang keburukan penggunaan rokok
elektronik.
Saya akan membawa kawan berjumpa kaunselor sekolah.
2a Sedih / marah / kecewa (1 markah)
Alasan: Anak tidak mendapat perhatian secukupnya.
Anak rasa terabai / tidak dipedulikan.
b Ibu bapa perlu lebih bijak memantau kegunaan gadjet baharu
dalam kehidupan anak-anak.
Ibu bapa perlu menjadi teladan yang baik kepada anak-anak.
Ibu bapa perlu mengamalkan interaksi yang lebih kepada anak-
anak.
c Ibu bapa mengabaikan tanggungjawab terhadap anak-anak.
Ibu bapa tidak menitikberatkan tanggungjawab mendidik sahsiah
dan moral anak-anak
Melonggarkan dan menjauhkan ikatan kekeluargaan.
Keluarga tidak ada masa bagi meluahkan kasih sayang/ tidak ada
masa untuk keluarga
Masa terlalu banyak dihabiskan untuk teknologi
Ibu bapa bercerai/keruntuhan institusi kekeluargaan
3a i. penghawa dingin, , , dan juga melalui dan
ii. aresol
iii. peti sejuk
iv. pembuatan busa
v. bahan pelarut terutamanya di kilang-kilang elektronik
Terima mana-mana huraian yang munasabah
b Penerokaan dan penebangan hutan. Ketiadaan pokok-pokok
akan menyebabkan gas karbon dioksida kekal di ruang udara
Bumi. Ini akan menghalang pembebasan haba ke ruang

17
1225/1
1225/1

angkasa.
Pengeluaran asap merbahaya dari asap kenderaan, asap
daripada kilang-kilang, pembakaran terbuka. Pembakaran
terbuka berlebihan yang dilakukan akan menyebabkan gas
metana dibebaskan yang dapat memerangkap panas.
Terima mana-mana huraian yang munasabah
c Nilai menyayangi dan menghargai alam sekitar. Negara-negara
maju patut memastikan sector indusrti mengurangkan
pembebasan asap toksik ke udara.
Nilai kemapanan alam sekitar. Negara-negara maju patut
melakukan pembangunan secara terancang tanpa mengganggu
ekosistem alam sekitar.
Terima: Nilai keharmonian antara manusia dengan alam sekitar,
peka terhadap isu-isu alam sekitar, bertanggungjawab, rasional
4a Setuju. Remaja sekarang lebih mementingkan kebendaan dan
kemewahan menyebabkan mereka mudah terlibat dengan gejala
social seperti menghisap dadah dan merompak. Perbuatan
mereka boleh menjejaskan nama baik negara. Sikap mereka
tidak menghormati gambar-gambar pemimpin negara dan jata-
jata negara menunjukkan tiadanya sikap patriotism.
Terima mana-mana huraian yang munasabah
b Saya akan lebih menekan system pendidikan negara. Mata
pelajaran Sivik dan Pendidikan Moral tidak mempunyai
peperiksaan. Mata pelajaran ini menekankan kerja kursus, kerja
amal dan pembentukan sahsiah pelajar sahaja.
Terima mana-mana huraian yang munasabah
c i. Nilai cinta akan negara
ii. Nilai sanggup berkorban untuk negara
iii. Taat setia kepada raja dan Negara
(Terima rasional, kasih saying, bertanggungjawab )
d Kita mestilah sayang, setia dan sanggup berkorban kepada
negara kita supaya nama baik negara terpelihara.
Terima mana-mana huraian yang munasabah
5a Menghormati/Menghargai jasa pekerja 1
Mengiktirafkan jasa pekerja 1
Menjaga hak pekerja
Menjamin keselamatan pekerja
Tidak eksploitasi pekerja
Terima mana-mana huraian yang munasabah
b Melaporkan kepada Kementerian Sumber Manusia; siasatan 1+1
Mendapatkan liputan media tentang tindakan majikan; liputan 1+1
meluas 1+1
Melaporkan kepada MTUC; menghantar wakil untuk berunding 1+1
Bersemuka dengan majikan. Berunding secara damai 1+1
Terima mana-mana huraian yang munasabah
c Tidak wajar. 1
Menghargai jasa pekerja 1
Memotivasikan pekerja untuk terus berusaha 1
Menjaga kebajikan pekerja dari segi gaji
Mematuhi akta pekerjaan
Menggalakkan hubungan baik antara pekerja dengan majikan
Terima mana-mana huraian yang munasabah

Wajar 1
Pekerja harus memahami masalah majikan 1

18
1225/1
1225/1

d Melakukan kerja sampingan 1


Merancang perbelanjaan
Berjimat cermat
6a  Belajar bersungguh2 untuk berjaya dal;am bidang yang 1
diceburi. Mengamalkan nilai2 moral agar negara aman
sejahtera
 Menjadi warganegara/rakyat yang bertanggungjawab. 1

b Nilai hidup bersama secara aman. 1+1


Rakyat Malaysia yang terdiri pelbagai kaum perlu menghormati
antara satu sama lain.

Saling membantu dan bekerjasama. 1+1


Kerajaan dan rakyat tolong menolong untuk merealisasikan
wawasan 2020

(Nilai-nilai lain yang sesuai: Rasional, bertanggungjawab, cinta


akan negara, kerajinan dan penglibatan diri dalam pembangunan
negara. )
c  Rumah terbuka 1
 Kokurikulum 1
 Hari sukan 1

( Jawapan lain yang sesuai: Gotong royong,hari menandatangani


kad kemajuan, mesyuarat PIBG )
7a Saling menghormati antara negara 1
Hidup bersama secara aman. 1
Rasional 1
7b Untuk mewujudkan kedamaian dan keharmonian hidup antara 1
negara
Untuk menjamin kesejahteraan sejagat. 1
Menghormati Negara anggota ASEAN 1
Memelihara hubungan sejagat 1
Megelakkan pertelingkahan 1
7c Dapat memelihara keamanan 1
Memelihara kedaulatan setiap Negara 1
7d - Perkongsian pengetahuan melalui program pertukaran pelajar 1
antara Negara
- menjalin kerjasama dalam bidang sosial – mengenali 1
kebudayaan rakyat Negara serantau
-pertukaran kemahiran teknologi dapat meningkatkan 1
/memajukan ekonomi Negara
- Menjalin hubungan yang baik dan kerjasama erat 1
-menjamin keamanan Negara 1
Terima mana-mana huraian yang munasabah
8a -Penguatkuasaan undang-undang yang lemah
-Anggota penguatkuasaan tidak menjalankan tugas dengan
amanah
-Kemakmuran Malaysia dan perkembangan ekonomi yang baik
-Kedudukan di tengah-tengah negara ASEAN menjadi lokasi yang
strategik
Terima mana-mana huraian yang munasabah
b -Menjejaskan imej, reputasi dan nama baik Malaysia
-Menyebabkan masalah sosial
-Kadar jenayah meningkat
-Punca pelbagai penyakit berjangkit
c -Pihak berkuasa perlu mempertingkatkan operasi dalam usaha

19
1225/1
1225/1

menyelamatkan mangsa sindiket dan memerangi aktiviti ini


- Meningkatkan penguatkuasaan undang-undang
- Penyiasatan yang lebih terperinci perlu dilakukan untuk
mengenali mangsa atau tanda-tanda pemerdagangan
d Wajar
Pemerdagangan manusia merupakan kesalahan yang
menggugat intergriti dan keselamatan manusia

Tidak wajar
Hukuman gantung merupakan hukuman yang tidak
berperikemanusiaan

Terima mana-mana jawapan yang munasabah


9 Tidak Wajar
Mematuhi peratuan dan undang-undang
-tidak menyebar maklumat / video untuk memburukkan nama
orang lain
-sedar salah guna media sosial adalah kesalahan
-hukuman/denda/penjara untuk pesalah yang sebar maklumat
palsu

Harga diri
-menjaga maruah diri /memalukan diri atau keluarga jika tersabit
dalam kesalahan
-dipandang rendah/hina oleh masyarakat

Rasional
-berfikir kesan/akibat salahguna media sosial
-tahu kesan akan diambil tindakan oleh pihak berkuasa
-mengambil keputusan wajar tidak menyebarkan maklumat
palsu/menggugat
keselamatan/kepentingan orang lain

Bertanggungjawab
Menjaga imej rakan/tidak memburukkan
Menjaga perasaan /hubungan dengan rakan

Wajar
Sakit mental
Max 2
(Terima mana-mana 3 nilai)
10 Setuju.
Cinta akan negara
-Melibat diri dlm PKLN
-menanam/memupuk semangat patriotisme
-Menyokong program kerajaan
Sanggup berkorban untuk negara
- mengorban masa dan tenaga
-menangguhkan pengajian
Berdikari
-Berjauhan dengan ahli keluarga
-mengurus diri tanpa bantuan ibu bapa
Bertanggungjawab
-Tgjwb kerajaan memupuk semangat patriotisme dan
-Tugas kerajaan memupuk perpaduan rakyat
Rasional
-Berfikir ttg kebaikan dan faedah hubungan rakyat dieratkan

20
1225/1
1225/1

-pelbagai kaum berpeluang melakukan aktiviti bersama


Penglibatan dalam pembangunan negara
Hidup bersama secara aman
Saling membantu dan berkerjasama
(Terima mana-mana 3 nilai.)
Markah maksimum: 10 markah

TIDAK SETUJU
Rasional(1m)
-Fikir peruntukkan wang PLKN boleh disalurkan utk
pembangunan negara
-Tidak membuang masa murid utk sambung belajar
-Boleh bekerja utk meringan kewangan keluarga

Markah maksimum: 5 markah

11 Saling menghormati antara negara


-Menghormati pendapat negara lain tentang bahayanya nuclear
-menjalin hubungan baik antara Negara
-menyelesaikan masalah secara rundingan
-bekerjasama

Hidup bersama secara aman


-mungkin boleh mencetuskan perang antara negara
-peperangan menyebabkan huru-hara/penderitaan/tidak aman/
-keselamatan tidak terjamin/kecederaan/kematian
-hubungan dengan negara lain menjadi renggang

Rasional
-Harus berfikir tentang akibat toksik radioaktif
jejas kesihatan/kematian /kecacatan/penyakit ganjil/mandul
Menjejaskan hubungan diplomatik antara negara
-sukar mendapat bantuan dpd negara lain semasa kesususahan
-berbincang/mendapat persetujuan negara jiran utk ujian nuklear
-fikir kebaikantidak membuat ujian nuklear
-perbelanjaan senjata nuklear disalurkan utk pembangunan
negara

Bertanggungjawab
Tugas utk memastikan kesihatan rakyatnya tidak terancam
-keselamatan rakyat negara terjamin/hidup aman
-mengeratkan hbgn antara negara lain

21
1225/1