Anda di halaman 1dari 7

َ َ Surat Al Furqaan َ Ayat 74

َ‫ي‬ َّ ُ ْ َ ْ َ ْ
‫ي واجعلنا ِللمت ِق ن‬َ ‫ب َل َنا ِم ْن أ ْز َواج َنا َو ُذ ِّرَّي ِاتنا ق َّرة أع ن‬
ُ ْ ُ َ َ ُ ُ َ َ َّ َ
ْ ‫ون َ َّرب َنا َه‬‫وال ِذين يقول‬
ٍ ِ
‫ِإ َم ًاما‬
waalladziina yaquuluuna rabbanaa hab lanaa min azwaajinaa wadzurriyyaatinaa
qurrata a’yunin waij’alnaa lilmuttaqiina imaamaan
Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami
dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-
orang yang bertakwa.

Terimakasih untuk kehadiran dan doa restu nya.


Semoga Allah SWT selalu melindungi, memberikan kesehatan, kelancaran dan
keselamatan kepada calon bayi dan ibunya. Serta kelak tumbuh menjadi anak
yang sholeh / sholehah. Aamiin yaa Rabbal Alaamiin.
Keluarga Besar
Hendra & Zulfa
Semarang, 28 Oktober 2017

Tasyakuran 4 Bulan
Segala puji bagi Allah SWT, yang telah dan senantiasa melimpahkan rahmat,
inayah,hidayah dan taufiq-Nya kepada kita sekalian. Semoga shalawat dan salam selalu
dilimpahkan-Nya kepada Nabi Muhammad SAW beserta kaum keluarga, para sahabat dan para
pengikut setianya sampai akhir zaman, Amiin.
Sebagai ungkapan rasa kebahagiaan yang sedalam-dalamnya, kami sekeluarga
memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah mengkaruniai kehamilan 4 (empat)
bulan anak kami. Kehamilan ini merupakan pertama kalinya bagi kami. Meskipun demikian,
kami yakin bahwa pada saat kehamilan mencapai usia 4 (empat) bulan, Allah SWT meniupkan
ruh ke janin yang ada dalam kandungan anak kami. Semoga ruh yang dititipkan-Nya adalah
ruh suci yang kelak mengantar anak kami/cucu kami menjadi anak yang shalih/shalihah, yang
sehat jasmani-rohani, yang bertaqwa kepada Allah SWT, yang berbakti kepada orangtua,
bangsa dan negaranya, Amiin.
Dengan segala kerendahan hati kami berdo`a dan memohon doa dan restu dari
Bapak/Ibu, kerabat, saudara, dan handaitaulan, agar Allah SWT senantiasa memberikan
perlindungan, kesehatan, dan kesabaran kepada kami berdua dalam menjaga kehamilannya
dan semoga kelahiran bayi kami akan berlangsung selamat serta lancar.

Yang Berbahagia,
Keluarga Besar Oky & Miyake

Surat Al – Araf Ayat 189


‫احدةَ نفسَ ِمنَ خلق ُكمَ الَّذِي ُه َو‬
ِ ‫شاها فل َّما إِليها ِليس ُكنَ زوجها ِمنها وجعلَ و‬ َّ ‫تغ‬
َ‫َللا دعوا أثقلتَ فل َّما بِ َِه فم َّرتَ خ ِفيفًا حمال حملت‬ ََّ ‫لن صا ِل ًحا آتيتنا لئِنَ ربَّ ُهما‬
ََّ ‫شا ِك ِرينَ ِمنَ ُكون‬
‫ن‬ َّ ‫ال‬
“Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanyaa menciptakan istrinya,
agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya itu mengandung
kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala
dia merasa berat, keduanya (suami istri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata:
"Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang sempurna, tentulah kami termasuk
orang-orang yang bersyukur".
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda:
َ‫ن فِى خلقُ َهُ يُجم َُع أحد ُكمَ إِ َّن‬ َِ ‫ن ث ََُّم نُطف َةً يو ًما أرب ِعينَ أ ُ ِم َِه بط‬
َُ ‫ِمثلَ علق َةً ذ ِلكَ فِى ي ُكو‬
َُ ‫ل ث ََُّم ذ ِلكَ ِمثلَ ُمضغ َةً ي ُكو‬
َ‫ن ث ََُّم ذ ِلك‬ َُ ‫خ الملكَُ يُرس‬ َُ ُ‫ح فِي َِه فينف‬َُ ‫الرو‬
ُّ ‫بِأربعَ ويُؤم َُر‬
َ‫ب ك ِلمات‬
َِ ‫س ِعيدَ أوَ وشقيَ وعم ِل َِه وأج ِل َِه ِرز ِق َِه بكت‬
“Sesungguhnya penciptaan salah seorang di antara kalian dihimpun di dalam perut ibunya
selama empat puluh hari berupa air mani, kemudian menjadi segumpal darah dalam waktu
sama, kemudian menjadi segumpal daging juga dalam waktu yang sama. Setelah itu,
malaikat diutus untuk meniupkan roh ke dalamnya dan diperintahkan untuk mencatat empat
perkara: mencatat rezekinya, ajalnya, perbuatannya, dan celaka ataukah bahagia. (HR.
Bukhari dan Muslim)
Ya Allah, keluarkanlah dia dari perut ibunya pada saat kelahirannya dengan mudah
dalam keadaan selamat dan dengan bentuk yang indah dan sempurna. Ya Allah, Jadikanlah
dia anak yang sehat dan sempurna, berakal yang cerdas, yang alim, dan mau mengamalkan
ilmunya. Ya Allah, Panjangkalah umurnya, sehatkanlah tubuhnya,baguskalah akhlaqnya,
fasihkanlah dan merdukanlah suaranya untuk membaca Al-Quran dan Al Hadist dengan berkah
Nabi Muhammad SAW. Dan segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam

Doa Selamat
َ‫ن سالمةًفِى اِنَّانسئلُكَ اللّٰ ُه َّم‬ َِ ‫الدِي‬، ‫ال ِعل َِم الجسدِو ِزيادةًفِى وعافِيةًفِى‬
‫ق وبركةًفِى‬ َِ ‫الرز‬
ِ َ‫ت وتوبةقبل‬ َِ ‫تَورحم المو‬ َِ ‫ة ً ِعندالمو‬
َ‫اللّٰ ُه ََّم‬،ِ‫ت فِيَ علينا ه ِونَ موت‬ َِ ‫ت سكرا‬ َِ ‫المو‬، َ‫ونجاة ً ِمن‬
َِ ‫اروالعفو ِعندال ِحسا‬
‫ب‬ ِ َّ‫الن‬
ALLAHUMMA INNA NAS-ALUKA SALAMATAN FIDDINII WA'AFIATAN FILJASADI WAZIYADATAN
FIL'ILMI WABAROKATAN FIRRIZKI WATAUBATAN QABLALMAUTI WARAHMATAN
'INDALMAUTI WAMAGFIRATAN BA'DAL MAUTI, ALLAHUMMA HAWWIN 'ALAINA
FISAKARAATIL MAUTI, WANAJAATAN MINANNAARI WAL AFWA INDAL HISAABI
Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada engkau akan keselamatan Agama dan sehat
badan, dan tambahnya ilmu pengetahuan, dan keberkahan dalam rizki dan diampuni sebelum
mati, dan mendapat rahmat waktu mati dan mendapat pengampunan sesudah mati.
Ya Allah, mudahkan bagi kami waktu (sekarat) menghadapi mati, dan selamatkan dari siksa
neraka, dan pengampunan waktu hisab.

Doa –Doa
َ‫الَّ ال ِشفاءَ شافَ تََان واش ِف َِه بطنِىَ فِى مادامَ ولدِىَ احفظَ الل ُه َّم‬ َ ‫ش ِشفاؤُكَ ِا‬
َِ‫ِر فا ًَء‬ َُ ‫سق ًما اليُغاد‬. ‫سو ِلكَ اِيمانًابِكَ قلب َهُ وثبِتَ حسن َةً ص ِورَهُ الل ُه ََّم‬ ُ ‫وبِر‬.َ‫الل ُه َّم‬
ُ‫الً ِوالد ِتىَ وقتَ بط ِنىَ ِمنَ اخ ِرج َه‬ َ ‫وتس ِلي ًما سه‬. َّ ‫الً ص ِحي ًحا اجعل َهُ الل ُه ََّم‬ َ ‫ام‬ ِ ‫ك‬
َ ِ‫الً ع ِل ًما حا ِذقًا وعاق‬
ً‫ال‬ َ ‫ام‬ ً ُ‫عمرَه‬
ِ ‫ع‬.َ‫ط ِولَ الل ُه َّم‬ ُ َ‫ُخلُق َهُ وح ِسنَ جسدَهُ وص ِحح‬
َ‫ث ِل ِقراءةَِ صوت َهُ وَاح ِسنَ ِلسان َهُ وافصح‬ َِ ‫آن الحدِي‬ َِ ‫للاُ صلَّى ُمح َّمدَ بِبرك َِة والقُر‬ َ
‫ب للََِِ والحم َُد وسلَّمَ علي َِه‬ َِ ‫العال ِمينَ ر‬.
Allahummahfazd waladii maadaama fii bathnika wasyfihi anta syaafil laa syifaa illa
syofaauka syifaa allaa yughaadiru saqama.
Allahumma showwirhu hasanata watabbit qalbahu iimaanambika wabi rasuulika.
Allahumma akhrijhu mimbathnii waqta wilaadatii sahlaw watasliimaa. Allahummaj’alhu
shohiihan kaamilaw wa’aaqilan hadziqon ‘aliman ‘aamilaa.
Allahumma thowwil ‘umrohu washohhih jasadahu wahasan khuluqohu wafshoh lisaanahu wa
ahsin shoutahu liqirooatil hadiitsi walquraani bibarakati muhammadin shollallahu ‘alaihi wa
sallam. walhamdulillahi robbil ‘aalamiin.
Artinya :
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Ya Allah,Periharalah dia selama
berada dalam kandungan ibunya. Dan sehatkanlah dia, karena sesungguhnya Engkau adalah
Dzat yang bisa meyehatkan. Tiada kesembuhan melainkan kesembuhan dari-Mu, kesembuhan
yang tidak meninggalkan penyakit sedikitpun. Ya Allah, Bentuklah dia di dalam perut ibunya
dalam bentuk yang bagus dan tetapkanlah hatinya dalam keimanan kepada-Mu dan Rasul-Mu.
Surat Ar - Rahman

Rasullullah SAW bersabda :


"Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan, dan satu
kebaikan itu dibalas dengan sepuluh kali lipatnya. Aku tidak mengatakan Alif Lam Mim itu satu
huruf ; tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf.”
(H.R.Muslim)