Anda di halaman 1dari 5

JENI

SDANGOLONGANNARKOTI
KA,
PSI
KOTROPI
KA

DANZATADI
KTI
FMENURUTUNDANG-
UNDANG

Sumber-www.
meetdoctor
.com
Sumber-BNNProv
insi
Jambi

Nar
kobadibagidalam 3j
enis,
yait
unar kot
ika,
psi
kot
ropi
ka,
danbahanadi
kti
flai
nny
a.
Ti
apjeni
sdibagi
-bagil
agikedalam kel
ompok:

A.Narkoti
ka
Narkoti
ka,Psi kotr
opika dan ZatAdi kt
if
,at au lebih sering disi
ngkatNAPZA,
mengacupadakel ompokseny away angumumny amemi l
ikiri
sikokecanduanbagi
penggunany a.Napza di kenalj uga dengan i stil
ah nar koba.Menur ut pakar
kesehatan,napzasebenar nyaadalahseny awa-senyaway angbi asadipakaiuntuk
membi uspasiensaathendakdi operasiatauobat-obatanunt ukpeny aki
ttert
entu.
Namunki nipersepsiit
udi sal
ahart
ikanaki batpemakaiandil uarperuntukandan
dosisyangsemest inya.

Narkoti
kaadalahzatat auobat  
yangberasaldaritanamanat aubukant anaman,
bai
k sinteti
s maupun semi sint
eti
sy ang dapatmeny ebabkan penurunan atau
perubahan kesadar an, hi l
angnya r asa ny eri 
dan dapat meni mbulkan
keter
gantungan ( Undang-Undang No. 35 t ahun 2009) . Cara ker j
anya
mempengar uhisusunansy arafyangdapatmembuatki tati
dakmer asakanapa-
apa,bahkan bila bagi
an tubuh kita di
sakit
isekali
pun.Nar kot
ika di
golongkan
menjaditigagolongansebagai manat er
tuangdalam lampi r
an1undang- undang
ter
sebut.Yangtermasukjenisnarkoti
kaadalah:

- Tanamanpapav er,opium ment


ah,opi um masak( candu,j
icing,ji
cingko)
,
opium obat,morfi
na,kokai
na,
ekgonina,tanamanganja,dandamarganj a. 
- Garam-garam dant ur
unan-
tur
unandar imorfi
nadankokaina,serta
- Campur an-
campur an dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan
ter
sebutdi at
as.

Narkotikaadalahzatat auobaty angber asaldar


itanamanat aubukant anaman,
baiksinteti
smaupunbukansi nteti
s,y angdapatmeny ebabkanpenur unanat au
perubahan kesadaran dan hi l
angny ar asa.Zati nidapatmengur angisampai
mnghi l
angkan rasa ny er
idan dapatmengaki batkan ket
ergantungan.Narkot
ika
memi li
kiday aadiksi(ketagi
han)y angsangatber at,j
ugamemi l
ikiday atol
eran
(penyesuaian)dan day a habit
ual( kebiasaan)yang sangatt i
nggi.Ket i
ga si
fat
narkoti
ka inil
ah yang meny ebabkan pemakainar koti
ka t
idakdapatl epasdar i
cengkramanny a.BerdasarkanUndang- undangNo.22Tahun1997,j eni
snar kot
ika
dibagidalam 3kelompok, yai
tunarkotikagolonganI,gol
onganII,dangolonganIII.

Narkot
ikagol
onganIadalahnar
koti
kayangpalingberbahay
a.Dayaadikt
if
nya
sangatti
nggi
.Golongani
niti
dakbolehdi
gunakanuntukkepent
inganapapun,
kecual
iunt
ukpenel
it
ianatauil
mupenget
ahuan.Cont
ohny
aadal
ahGanj
a,Her
oin,
kokai
n,morf
in,
opi
um, danl
ain-
lai
n.

Narkot
ikagolonganI Iadal
ahnarkoti
kay angmemi l
i
kidayaadikti
fkuat,tet
api
bermanfaatuntuk pengobat
an dan penelit
ian.Cont
ohnya adal
ah pet
idi
n,dan
tur
unannya,benzet
idi
n,bet
ametadol
,danlain-l
ain.

Narkot
ikagolonganII
Iadal
ahnarkot
ikayangmemi l
ikiday
aadikt
ifr
ingan,tet
api
ber
manf aatunt
ukpengobat
andanpeneli
ti
an.Cont
ohnyakodei
ndanketurunany
a.

Berdasar kancar apembuat anny a,nar kot ikadi bedakankedal am 3gol onganj uga,
yait
unar kotikaal ami ,narkot i
kasemi sint et i
s,dannar kot ikasi nt et
is.
A.1.Nar kotikaAl ami .
Narkot i
ka al amiadal ah nar kot i
ka y ang zatadi ktifny a di ambildar it umbuh-
tumbuhan( alam) .Cont ohny a:
Ganja
Ganj aadal aht anamanper dudengandaunmeny er upaidaunsi ngkongy ang
tepinyaber gerigidanber buluhal us.Juml ahj ariny asel aluganj il,yait
u5,7,9.
tumbuhani nibany akt umbuhdibeber apadaer ahdiI ndonesi a,seper tiAceh,
Sumat r
aUt ara,Sumat raSel atan,Pul auJawadanl ai n-l
ain.Daunganj aser i
ng
digunakansebagaibumbupeny edapmasakan.Bi ladi gunakansebagaibumbu
masak, day aadi ktifnyar endah.Namun, ti
dakdemi kianbi ladengandi bakardan
asapny adi hirup.Car apeny al
ahgunaanny adengandi ker i
ngkandandi campur
dengant embakaur okokat audi jadi kanl aludi bakarser tadi hi
sap.
Hasis
Hasi sadal aht anamanser upaganj ay angt umbuhdiAmer i
kaLat indanEr opa.
Daunganj a,hasi s,danmar i
yuanaj ugadapatdi sul i
ngdandi ambi lsar i
ny a.
Dalam bent uk cai r, har gany a Sangat mahal . Gunany a adal ah unt uk
disalahgunakanol ehpemadat pemadatkel
- ast inggi . 
Koka
Kokaadal aht anamanper dumi ri
ppohonkopi .Buahny ay angmat angber warna
mer ahseper tibi jikopi .Dal am komuni tasmasy ar akati ndiankuno,bi j
ikoka
sering di gunakan unt uk menambah kekuat an or ang y ang ber perang at au
berbur ubi nat ang.Kokakemudi andi olahmenj adi kokai n.
Opium 
Opium adal ahbungadenganbent ukdanwar nay angi ndah.Dar iget ahbunga
opium di hasi lkan candu ( opiat )
.DiMesi rdan dar atan Ci na,opi um dul u
digunakan unt uk mengobat ibeber apa peny aki t,member ikekuat an,at au
menghi l
angkanr asasaki tpadat ent aray angt er l
ukasewakt uber perangat au
ketikasedangber buru.

A.2.Narkot
ikaSemisi
ntet
is
Narkoti
kasemisint
eti
sadalahnarkoti
kaalamiyangdi
olahdandiambilzatakti
fnya
(i
nti
sari
nya)agarmemi li
kikhasi
atyanglebihkuatsehinggadapatdimanfaatkan
untukkepenti
ngankedokter
an.Contohny
a:
Morfi
n
Dipakaidal am duni a kedokt
eran untuk menghi
langkan rasa sakit at
au
pembi usanpadaoper asi(
pembedahan)
Kodei
n
Dipakaiuntukobatpenghilangbatuk
Heroi
n
Tidakdapatdi pakaidalam pengobatankarenadayaadikti
fnyasangatbesar
danmanf aatny
asecar amedi sbelum dit
emukan.Dalam perdagangangelap,
heroindiberinamaput aw,ataupet ai
.Bentukny
asepertit
epungt eri
guhalus,
putihdanagakkot or.
Kokai
n
Hasilolahandaribi
jikoka.

A.3.Narkoti
kaSint
eti
s.
Narkoti
kasintet
isadalahnarkoti
kapalsuyangdi
buatdar
ibahankimi
a.Narkot
ika
i
nidi gunakan unt
uk pembiusan dan pengobat
an bagiorang y
ang menderi
ta
keter
gantunganobat(subsi
tusi)
.cont
ohnya:

Pet
idin
Untukobatbiuslokal
.(oper
asi
kecil
,sunat
,dansebagai
nya)
Methadon
Untukpengobatanpecandunarkoba.
Nal
trexon
Untukpengobatanpecandunarkoba.

Selain untukpembi usan,nar kot


ika sint
eti
sinibi asanya di
berikan oleh dokt
er
kepadapeny alahgunanar kobaunt ukmenghentikankebiasaannyay angt i
dakkuat
mel awan sugest i( rel
aps)at au sakaw.Nar kot i
ka sint
etis berfungsisebagai
penggant isement ara.Bil
abenar -
benarsudahbebas,asupannar kot i
kasintet
isi
ni
dikurangisedikitdemi sediki
tsampai akhi
rnyaberhentit
otal
.

B.Psikotr
opika.
Psikotr
opikaadal ahzatat auobatbukannar kot i
ka,baikalamiahmaupunsi ntetis,
yangmemi l
ikikhasiatpsi koaktifmel aluipengar uhsel ekt
ifpadasusunansar af
pusaty angmeny ebabkanper ubahankhaspadaakt ivi
tasment aldanper il
aku.
(Undang-UndangNo.5/ 1997) .
Psikotr
opikaadal ahobaty angdi gunakanol ehdokt eruntukmengobat iganguan
j
iwa( psyche) .BerdasarkanUndang- undangNo.5t ahun1997,psi kotropikadapat
dikel
ompokkankedal am 4Gol ongan,namunset elahdiundangkanny aUUNo.35
tahun2009t entangnar kotika,makapsi kotr opikagol onganIdanI Idi masukkanke
dalam gol ongan nar koti
ka.Dengan demi kian saati niapabil
a bi cara masal ah
psikotr
opikahany ameny angkutpsi kotropikagol onganI I
IdanI VsesuaiUndang-
Undang No.5/ 1997.Psi kotropikadi sebutj ugasebagaibahanl ainy ang tidak
mengandungnar kotika,mer upakanzatbuat anat auhasi lrekayasay angdi buat
denganmengat urstrukturki mia.Dapatmempengar uhiataumengubahkeadaan
ment aldantingkahl akupemakai nya.Zaty angt ermasukpsi kot
ropikaant aralain:
Psikotropi
kaGolonganIadal
ahPsikot
ropi
kadenganday
ay angsangatkuat,
belum
di
ket ahuimanf
aatnyauntukpengobat
andansedangdit
eli
tikhasi
atny
a,contohny
a
adalahMDMA, ekstasi
,LSD,danSTP.

Psi
kotr
opi
ka Gol
ongan I
Iadalah psi
kotr
opika dengan day
a adi
kti
fkuatser
ta
ber
guna unt
uk pengobatan dan peneli
ti
an. Contohnya adal
ah amfet
ami
n,
metamfet
ami
n,metakual
ondansebagainy
a.

Psikot
ropikaGol onganIIIadal
ahpsi kot
ropikadengandayaadiksiy
angsedang
serta berguna untuk pengobatan dan peneli
ti
an.Contohny
a adalah l
umi
bal
,
buprenorsina,
fleeni
tr
azepam dansebagainya.

Psi
kot
ropi
kaGolonganIV adalahpsikot
ropi
kadengandayaadi
ksiri
ngansert
a
ber
gunauntukpengobat
andanpeneliti
an.Cont
ohnyaadal
ahni
tr
azepam (
PilBK,
mogadon,
dumolid)
,di
azepam danl
ainsebagai
nya.

ContohZatPsikotropika
 Sedati
n( PilBK) ,Rohy pnol,Magadon,Val ium,Mandr ax,Amf etamine,
Fensi
klidi
n,Met akualon,Met if
enidat,Fenobar bit
al,Flunit
razepam,Ekst asi
,
Shabu-shabu, LSD( LycergicSynteticDiethyl
ami de)dansebagai nya.
 
 Jeni
sPsi kot r
opi ka seri
ng dikaitkan dengan i sti
l
ah Amf etamin,dimana
Amfetami nada2j enisy ait
uMDMA( met i
ldioksimet amfetamin)dikenal
dengannamaekst asi.Namal ainf antasypils,inex.Kemudi anjenislain
adal
ahMet amf etaminy angbeker j
al ebihlamadi bandingMDMA ( dapat
mencapai12j am)danef ekhal usinasinyalebihkuat ,disebutjugashabu-
shabu,SS, I
ce.

C.BahanAdikt
ifLai
nnya.
Golonganadikt
iflai
nnyaadalahzat -zatselai
nnarkotikadanpsi kot
ropikay ang
dapatmenimbulkanketergantungan.contohnya:1.r okok.2.kelompokal kohol
dan minuman lainyang dapatmemabukkan dan meni mbulkan ketagihan.3.
thi
nnerdanzat-
zatlai
n,sepert
ilem kayu,penghapuscair,
aseton,cat
,bensin, y
ang
bil
adihi
sap,
dihir
up,dandici
um dapatmemabukkan.

Zatadikt
ifadalahzat -zatyangbi samembuatket agi
hanj i
kadi konsumsisecar a
rut
in.Bahan adi ktifber bahay at er
masuk bahan- bahan al ami ah,semisi nteti
s
maupunsi ntet
isy angdapatdi pakaisebagaipenggant imor fi
naat aukokai
nay ang
dapatmengganggusi stem syarafpusat,seperti
:
 Alkoholy ang mengandung et hylet anol,inhalen/sniff
ing (bahan pelarut
)
berupazator ganik( karbon)yangmenghasi l
kanef eky angsamadengan
yangdi hasilkanol ehmi numany angber alkoholat auobatanaest etikj i
ka
aromany adi hisap.Cont oh:lem/perekat,aceton,etherdansebagai nya.
 Nikotin 
 Kafein 
CONTOHSOALTKBKESEHATAN03

33.Yangt ermasuknarkot
ikasi
ntet
isat
audi
buathasi
lpengembangan
l
aboratorium ki
miaadalah:
A.Met hadon
B.Shabu-shabu
C.Extacy
D.LSD
E.Hasis

Shabu-shabu,
ExtacydanLSDadalahgolonganpsikot
ropi
ka
HasisadalahNarkot
ikaal
ami y
angberasaldar
i daunganj
aAmer i
kal
ati
n.
Methadonadalahzatsint
eti
knarkot
ikayangdibuatdil
aborat
ori
um

34.Berdasar
kanUndang-undangNo.22Tahun1997,ZatNarkot
ikadi
kelompokkan
menjaditi
gagolongan.YangTIDAKtermasuknar
kot
ikagol
onganIadalah…
A.TanamanGanj a(Cannabi
ssativa)
B.Kodein
C.Opium
D.Kokain
E.Morfin

Kodeinadalahnarkot
ikagol
onganI
IIy
angdi
per
gunakandengankadary
angwaj
ar
sebagaiobatbatuk.

35.Dumol i
d(Ni
trazepam)suat
ujeni
sobatpenenangyangkuatmer
upakanobat
psi
kotropi
kayangseharusnyadi
dapatkandenganr
esepdokter
.Ni
tr
azepam adal
ah
psi
kotropi
kagolongan:
A.GolonganI
B.GolonganII
C.GolonganII
I
D.GolonganIV
E.GolonganV

Anda mungkin juga menyukai